I J Drie miiiioen tabaksbonnen vervalscht wmmmmmM. Eindelijk overeenstemming CONSUMENTENKREDIET IN DE- KAMER Voorraden witte suiker zijn meer dan voldoende DB SCHIEDAMMER Veerden verdachten gearresteerd Paroloscoop Zes dooden door explosie van projectie! mmmm Onverwacht n rêó^onisarie rirs kabinet Amendement ten voor- deele von groote gezinnen fug WLnXdt -uit xn. 3^uc|d" Voefbalprogramma f k;:M 1 0 ^35-sïi •v. -driSfS? ..w aID. EN ADftL. LAN GK a AV EN 1*1 SCHIEDAM TKXEPOGN' 88308 7 ABONNEMENTSPRIJ 9 PEB WEEK 11 CENT-' PES KW ABTAAL f LOSSE NUMMERS f 0.0»? ZESDE JAARGANG MO. 148 ADVERTENTIES EN- INLICHTENQENDHENST SCHIKDAM5CHESINGEL U ROTTERDAM TELEFOON NRS, 15430 EN 883» POSTGIRO No. 3S8S44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WIJDAG 28 JUNI 1946 Drukker irv België was de leverancier ■De Rotterdamsche recherche is op het spoor gekomen van een 7 complot vervalschers, waarvan de oorsprong in België gezocht moest worden en ook inderdaad on den is." Alle feiten zijn nog niet vol ledig bekend, maar aangenomen mag worden, dat minstens drie mii iioen valsche tabaksbonnen zün vervaardigd, Een zeer groot gedeel- ie.hiervan ls ln omloop gebracht. Dank zij de ijverige naspeuringen heeft men een nest van bonnen zwendelaars uitgeroeid, waarvan de omvang schier ongehoord is. Er werden alleen op Nederla: dsch grondgebied al 14 verdachten aan gehouden. Tabakskaarten, waar voor dc vervaardiger 50 ct per stuk rekende, moesten 85.50 opbren gen, zoodat men zich kan voorstel len, welke grove winsten de tns- schenbandelaren hebben geboekt, voor zij in den kleinhandel terecht kwamen. Met, opoffering van veel vrijen tijd en na gedurende eenlge weken bi]na onafgebroken met het onderzoek in de weer geweest te zün, is de zaak- tenslotte t' een goed. einde gebracht. zij: was aan het rollen gebracht, toen de recherche op 4 Juni een tip kreeg van een winkelier. Naar aanleiding daarvan werd In de Frederlkstraat een arrestatie ',i richt, waarbij 74 tabaksbonn*-1In beslag werden genomen. He' vol gende bezoek van de recherche gold de beruchte Rubroekstraat, waar een tweede arrestatie werd verr.cht. Vandaar ging men weer naar de Bloramersdijkschelaan- voor den derden arrestant. Het spoor leidde vervolgens naar Breda, waar num mer vier werd aangehouden. Een maal zoo ver kruiste de Rotterdam- sche recherche het pad van de Schiedamsche politie, die ook oezig was met een onderzoek naar een valsch bonnencomplot. Zü was In middels via Rotterdam in Breda blijven steken. Het onderzoek van de recher cheurs in Breda nam zooveel tijd ln beslag, dat zij voorlooplg hun tenten in de Baronlestad opsloegen. Het resultaat was, dat tien verdachten als nieuwe schakels in den zwen- delketting konden worden aange houden. Op aanwijzing van een der laatst - -v;Daarom* Parij3 levert wederom, niet- -op wat men ervan verwachtte. Tot een van de eerste punten van de boordevolle agenda behoorde de regeling van de toekomst van .Trlëst; men werd het er niet over eens. Bij wijze van spot stelde Molotof voor als Trlëst toch niet aan Tito (Joegoslavië) werd toe gewezen, om dan' maar meteen met 'het laatste punt op de agenda, n.L Finland, te beginnen en olie andere vrecfeskwestles over te slaan. De stemming werd gemelijk, men kreeg weer het gevoel, dat door de Russi sche koppigheid de bijeenkomst van de Groote Vier even on-succesrljk dreigt te verloapen als ln de lente De ParUsche gemelijkheid doet niet onder voor die ln den Veiligheids raad ln Amerika, waar Gromyko, als puntje bij paaltje komt, zijn band opheft en een Russisch veto uit brengt. Een der gedelegeerden. Evatt, wond rich over dar vetospel--. letje zóó op, dat hij uitriep: ..De Rus Gromyko zal moeten begrijpen dat het geen doen ls aUe pogingen om op te schieten te niet te doen met een bot „neen', net zoolang tot er maar een opvatting overblijft, n.L de zijne", en terwijl Evatt dat uitriep, sloeg hij met;: zfln. vuist op tafel. -Een vuistslag ln den deftlgen, afge meten Veiligheidsraad. werelds hoogste voiltghetdscollege, men on derschatte dat niet. Dat beteekent ln rond Hollandsch: „Leelljke dwars drijver van een Rust, tart ons niet langer!, de maat van ons geduld ls zoo vol. dat-!e overloopt!" Als men met Russen onderhandelt moet men den dag niet prijzen voor het tweemaal avond ls. Deze ver zuchting ontsnapte aan Bevln, toen Molotof pruilde, waarom ddn toch Trlëst niet zonder slag of stoot aan Tito kon worden toegewezen. Omdat Trlëst al eeuwenlang een probleem ls, dat beter opgevangen zou kunnen worden ln de vorming van een vrtle stad dan ln het toewijzen aan één gegadigde zóó dat twee andere heb- zuchtleen blijven mokken. Het hielp niet of de volledige lijdensgeschiede nis van Trlëst nog eens voor Molo tof-werd afgedraaid: hij grijnsde, en zei: „En toch: Trlëst voor Tito!" Nu Is het ook wel een tikje onbe grijpelijk, dat een bij uitstek Itali- aansche stad gelijk Trlëst, tn haar heele bestaan maar 27. zuiver Italt- aansche Jaren heeft gekend, n.l. van 1918 tot 1943. Van 948 tot 1202 was Trlëst een vrije bisschoppelijke zetel. In 1202 veroverde Venetië het, de groote concurrent met de minder mooie haven. Trlëst kreeg met Ve netië zooveel onaangenaamheden dat de Triësters ln 1382 tn de armen der Habsburgers vluchtten. Op een kleine Napoleontische episode na bleef Trlëst Oostenrijksch tot 1918, mén weet dit reeds. Thans leven er 170.000 Italianen tegen 80.000 Slaven, maar tn bet belendende gebied dat-wonderlijk genoeg Venezla Glulia heet, wonen - meer Istrlsche Slaven dan Italianen/ ..ln een verhouding als 6 tot 4. „Daar om", zog t Molotof. ..moet Trlësl aan Tlto komen". WEERBERICHT Aanvankelijk wisselende be wolking met een enkele, regenbui. Later weer toe nemende houge- re bewolking ln het westen van het land. Mati ge, aan de kust cUdclljk krachti ge wind, krim- pend van West naar Zuid. Weinig verandering in temperatuur. 23 Juni zon op 4.24 u.. onder 21.08 u Nieuwe maan v/aterstar.den Rotterdam le tij 4.30 u, 2e tij 16.56-u. aangehoudenen, wees het spoor naar Antwerpen, waar een aldaar woonachtige Hollander de bonnen zou leveren. Deze zou o.m. ruim 1000 tabakskaarten hebben verkocht 2 per stuk. Maar zooals hij zelf had medegedeeld kon hij ook een hoeveelheid van 1000 vellen elk le veren. Maandagavond kon deze Hol lands che Antwerpenaar worden ge arresteerd. Hjj legde een volledige bekentenis af. Het bleek, dat hij de bonnen weer. gekocht >ad van Iemand uit 'Gent. Diens adres was spoedig gevonden, doch alleen 's mans echtgenoote was thuis. Deze wist echter te vertellen ,dat haar man van een drukker uit een plaats aan de Frans che grens 3 miiiioen tabakskaarten had betrokken/ waar van een deel naar Antwerpen ver kocht zou rijn- en derest in de kachel was terecht gekomen. - In gezelschap van deze Gentsche dame trok men tenslotte derwaarts, waar alle drukkerijen werden onder zocht, totdat ien lange leste de lang gezochte drukker door de vrouw werd herkend. De ketting had zijn eindpunt bereikt. De 34 arres tanten op Hollandsch grondgebied aangehouden, zullen door de Neder landsche justitie worden berecht. De Belgen zullen zich voor de justi tie in eigen land moeten verant woorden. Een inwoner van Velsen vond Woensdag op zijn grond een groot projectiel. Hij droeg dit voorzichtig naar den kant van den weg en waarschuwde de politie, die op haar beurt de militaire autoriteiten van een en ander ln kennis stelde. Donderdag om negen uur arriveer de een militaire auto met den lui tenant Schriel van de Marine met vier soldaten van den mljnenoprui- mingsdienst, die tezamen met den vinder het projectiel gingen onder zoeken. Zij maakten hierbij gebruik van 'een tang en de gevolgen van hun onvoorzichtigheid bleven niet uit. "Het" projectiel .- - ontploftemet een, gulden ;,knal,-waardoor.- rie— 'militairen - en 'een.burger opt slag - gedood werdetLHun lichamen, wer den op afschuwelijke wtJze ver minkt. Nader vernemen wij, dat de overige slachtoffers zyn: Matroos le klasse 'A. Witvliet, de matrozen 2e klasse G. Raïthel. W. T. C. Kregting en W. van der Geest en de burger, de heer J. Stork. Mórgen viert prins BernhaTd.zi§n.S5steriVerjaardag.Ter gelegenheid van dezen M^dendag poseerde Prinselijk gezin voor den fotograaf. *-'• '(Foto C. Stokhuyzen, hoffotograaf Apeldoorn) Dodekanesos aan Griekenland terug; groote bereidwilligheid van Molotof optimisme Tijdens de zitting 'van glstéfihiddag e hebben de ministers-óp de -Volgende punten overeenstemming bereikt; Tcle' Dodekanesos wórdt aan: Griekenland teruggegeven. bet Fransche.;.stand punt Inzake de Fransch-ltaUaansche grenskwestie is - geaccepteerd ;men' werd het eens, over de beperking,.vsn de Bulgaarsche marine en eveneens over' de regeling van de Róëmeen- sche buitenlandsche activa."va.? f/j: Vandaag om 16 uur komèn-.dej. mi nisters opnieuw bijeen om//def be spreking van de Balkanvérüragéh ?en andere tot dusver niet geregelde kwesties voort te zetten. Reuter meldt nader, dat de>étlan- den van de Dodekanesos zullen wor den gedemilitariseerd. De Fransche eischen tot wijziging van de FTansch-Italiaansche grens' en' die thans rijn Ingewilligd, omvatten ook het gebied van Brlgatenüa - in Noord Italië De Bulgaarsche marine zal wopden Ingekrompen tot 7.250 ton en veen personeelsbezetting van totaal 3100 man. A i'iC. De Roemeensche activa ln het bui tenland zullen worden gebruikt.' ter vereffen'ng van geallieerde.vorderin gen Jt,..'it land. Tot,het bi-reUten_van dezè^oyeteen- Nieuwe prijzen voor vroege .-. aardappelen Naar wij vernemen,:heeft de mi nister van Landbouw eennieuwe prijsregeling voor de vroege aard appelen bekend gemaakt, die 1 Juli ajs. zal ingaan. Voor l Juli is de prijs vastgesteld op f 13.70,tot .4 Juli daalt zij met 40 cent per uag tot ƒ.12.50, tot 13 Juli is dedaling 3C cent perdag tot 10.10, tot .25 Juli daalt zij met 20 cent per dag tot 9.90 en tot 3 Augustus zal zij met *10 cent per' dag dalen tót 8.20. Over een verdere regeling, is thans nog niets bekend- Voor de kleine aardappelen be draagt de prijs over de geheeie pe riode 5.— per 100 k.g. De op een tuinbouwteelt! in- ning of, bijzondere teeltvergunnmg'- geteeldesoort eigenheimers, mogen met ingang van 1 Juli 'ter veiling: worden aangeboden. Radiofelcgrarr.men aan repatrieerenden Vla het rijkskuststatiqn Scheve- ■ningen radio bestaat de mogelijk- heid tot het verzenden vanradio-"' telegrammen aan. de repatrieeren-- den, die per schip van Indië naar Nederland onderweg rijn. Een te verzenden radiotelegram kan aan ieder - post- en telegraafkantoor worden aangeboden. - Op 24 en 25 Juli zal de vereenl- glng van den heiligen "Vlnccntius i Pauló in Nederland haar 100-Jarlg be- sta e n b Vandaag kabinefszifting in Djogja Gisteren is premier Soetan Sjahrir met .zijn gezelschap ln Djogia - ge arriveerd, na de reis dóór. OostrJava, waar- men het bijeenbrengen en hef transport van de rijsj voor India ln oogenschouw heeft genomen. Sjah rir en zijn kabinetsleden waren voor nemens vandaag een kablnetsztttlng te houden ln de ambtswoning van - president Soekarno. Het republikelnsche persbureau ..Antara" heeft uit Djokjakarta ge meld, dat ln de kabinetsvergadering een reorganisatie von het republi kelnsche kabinet zal worden bespro ken. In de eerste officieele verklaring, welke te-Batavia ls verstrekt na .de overhandiging van de Indonesische tegenvoorstellen, heeft een woord voerder van de Nederiandsch-Indl- sche' regeering de Indonesische on derhandelaren er van beschuldigd hun aanvankelijke verlangens naar 'n regeling te hebben gewijzigd In een weigering om' de Nederlandsche sou- vereiRltelt te erkennen over de elian* den, welke onderwerp vbo de ge- Ceen verminderde kölen- lëveringDuifschland-f Naar' aanleiding van het'-'bericht, -waarin wordt medegedeeld,' dat7ten-' gevolge van de- export van Duitscbe kolen naar rltalië, .Finland. Zweóeni Zwitserland en' Portugal, de leve ranties' van WestfaaLscbe .kolen1 naar Nederland beperkt zal. wór-;' den, wordt medegedeeld, dat dit be slist niet het geval is. De hoeveel heden welke bovengenoemde lar ...>n ontvangen zi)n vry gemaakt door de toewijzingen voor het Di 3che binnenland dienovereenkomstig te verminderen - - stemming heeft Molotof veel .bijge dragen.'HU verklaarde zich nu bereid zoowel de Grieksche als de Fransche. eiscben te aanvaarden. Een en ander, deed Bs*rnes zeggen, dat thlj -een oogenblik noodig had om op adem te' komen... Molotof drong aari* op jgaranties voor Italië, dat dit land een deel van de hydro-electrische krachtinstalla ties ln de streek van Briga—Tenda zou krijgen, Ha Dg volgende vier. punten van het Roemeensche verdrag werden - nog besproken, ten aanzien waarvan evenwel geen overeenstemming werd bereikt, n.l. vrij scheepvaartverkeer op de: Donau, teruggave van gealli eerd bezit in Roemenië, een alge- meene economische clausule met be trekking tot vaoraorlogsche multila terale,. lucht- en 'schéëpvaartcon- 'cessies.1 v.-'.'''-;-'.. viT-C"-' Ondanks het feit, dat de bespre kingen over Trlëst eergisteren zUn vastgeloopen, heersehte in conferen- ttekrlneen een onverwacht optimisme. Toen senator Vanden berg van de delegatie der Ver. Staten het Palais Luxembourg Verliet, verklaarde hU glimlachend: „Ik geloof haast, dat ik mijn koffer kan beginnen pakken." Leembruggen Kcrijgb Wz jaar De commlssionnalr in 'effecten *G. Leembruggen, die langen tijd aan voerder van de Nedcrlandscbo ten nlSplöëg ls geweest, Js door liet Am- sterdamsche tribunaal veroordeeld tot anderhalf.jaar -interaeering met aftrek van"-voorarrest en met b{jko- mende:straffen. Het hoofdbestuur, van den bond voor gepaspoorteerd marinepersoneel heeft,; naar. het ons mededeelt, be- sloten de actie voor uitgesteld pen sioen op 60-jarigen leeftijd met kracht weder ter. hand te nemen, en heeft een uiterstdringend beroep gedaan op alle oud-marinemannen deze »c- tic te steunen, door zich aan te mel den als lid. Uiterlijk 1 September zal met de crediet- verleening begonnen kunnen worden In de. vergadering van de Tweede Kamer kwam gisteren aan de orde het wetsontwerp „Maatregelen ten einde tijdelijk in dringende gevallen door de verleening van consume»-, tencredieten het aankoopen van on ontbeerlijke dnurzame gebruiksgoe deren te vergemakkeUjken." De heer Van Lienden (P.v.d.A.) verklaarde het te verleenen crediet aan den lagen kant te achten. De heer Andriessen CK.V.P.) uit te den wensch in bepaalde1 geval len een bedrag fondsperdu te verstrekken. Er zijn gezinnen ten aanzien waarvan het noodig is, dat zij weten, dat het voorschot niet be hoeft te worden terugbetaald. Voorts Tekort van ruim 2600 onderwijzers In antwoord op de vragen van het Kamerlid Van Sleen' neeft de minister yan O., K. cn W. medege deeld, dat het tekort aan verplichte onderwijzers bij bet lager onder wijs, voorbereidend en Ulo-onder wijs op 1 April 1946 bedroeg voor het openbaar onderwijs 790, vuor het bijzonder onderwijs 658, totaal 1448; het tekort aan boventallig personeel resp. 138 en 150, totaal 228, .terwijl het aantal tijdelijk opengevallen plaatsen 848 r- 1278. totaal 2126 bedroeg. Hierin werd voorzien door resp. 512 en 682, totaal 1194 tijdelijke leerkrachten, waaronder voor het openbaar on derwijs 322 gehuwde trouwen en 45 gepenslonneerden, voor het bij zonder onderwijs 194 gehuwde vrouwen en 65 gepensionneeraen. Nationaal programma op prins Bernhards verjaardag Zaterdagavond wordt de verjaar dag van prins Eernhard door den omroep met een nationaal program- -.ina~gevierdr Dit gaat' over'-beide zen ders en begint om 20.05 na het nieuws met een" concert, onder lei ding van Hugo de Groot, waaraan Jo Vincent en Paul Huf (declama tie) medewerken. Om 21.30 ,uur houdt majoor dr. J. W. Duyff'een toespraak over de Prins Bernhard- stichtlng. Daarna volgen o.a. een uitvoering door de koninklijke mili taire kapel, een klankbeeld „De witte anjer".door dr. P. H. Schroe- der en een programma van lichte Nederlandsche muziek door het Vaudevilie-orkest, onder leiding van Cor v. d. Linden. Reportages van de viering in het land worden om 23.15 gegeven. Rotterdamsche grossiers wenden zich tot den minister De Rotterdamsche grossiers kruidenierswaren hebben den mi nister van' Handel en Nijverheid, alsmede het Bedryfsschap voor suiker dezer dagen een telegram gezonden, waarin rij zonder meer dringend verzoeken, dat. «oede ihv, .verband met fi-temballage- en' transportmoeilykheden de afle vering van ruwe suiker wordt 'op gezet. Zy verklaren, dat de gros siers - en de detaillisten voldoende, voorraden witte- suiker hebben om de bonnen voor de eerstvolgende vier weken te 'honoreeren. Voorts verzoeken ztf de destyds geblokkeer de bon A 003 gewoon te laten, door- loopen en dat de fabrieken ook hierop witte suiker leveren. Er ontwikkelt zich een suiker- drama ln ons dierbaar vaderland je. Het gaat bard tegen hard. Aan den eenen kant de ambtenaren in Q TH 153. Do „InkH'iseh'.V passeerde do zuidkust van Engeland en- begon den tocht over den grooten tmrmgvijver. Ann boord ging alles precies zooala ik •gedacht had. Ik, werkte den aeeleh dag hard en dcod net óf ik verschrikkelijke eetlust had. Met het eten dat ik dun overhield sloop ik iedcren keer naar de' plants 'm het ruim, waar Bobbelraan en baron Adriauu zaten en gaf het hun. Het lukte me steeds, dat ongemerkt te doon. Behalve Knota en Knars waron Cr nutuurlyk matrozen aau boord, maar daar had ik .weiuig last- van. Het was een gemengd ge zelschap uit alle doelen van de wereld, meestal man nen. die WHt op hun kerfstok hndden en nu op de wilde vuurt hun toevlucht zochten.... 'sAvonds ging ik meestal.een uurtje beneden in het ruim met de verstekelingen praten en daarna n:iar kooi, want ik was altijd erg moe. Eigenlijk benijdde ik Bobbelinan en den baron een beetjo, want verste keling was een veel gemakkelijker baantje dan scheepsjongen. Dic.tweo zatcu daar maar heerlijk rustig en deden den 'leelen dag niets andera dan slapenpraten en kaartspelen. Met dat laatste had Bobbolman geen geluk, ae buron won- met een on bewogen gezicht alle spelletjes en Bobbolman kauw do op zijn snor van ergernis Zoo "verstreken cr een paar dagen en alles scheen volgons do plannen te ver- loopexu..... 3en Haag, aan de andere zijde de jroothandel. De eersten hebben uitgemaakt, dat de staking bij de 'WestersuikerraffinaderJJ ln Am sterdam de heele suikervoorziening in de war heeft gestuurd en dat er niet voldoende voorraad witte suiker is om het tijdelijke vacuum te overbruggen. De handel daaren tegen houdtbij hoog en bij laag voi, dat Den Haag veel te :ssi- mistisch is en dat de voorraden wel degelijk zoo groot zijn om op de normale wijze met de aflevering van witte suiker door te gaan. Im mers zoo hoort men in deze kringen het tijdelijke vacuum duurt hoogstens nog een paar we ken. want niet alleen werkt de raf- finaderij in Dinteloord op voile toeren, maar gaat zeer binnenkort ook de fabriek in Breda weer in bedrijf. Dan is al het leed weer ge leden en tot 'zoolang kunnen wij het met de bestaande voorraden best uitzingen .Zeker geldt dit voor het ZuJden en het Westen van het land. Hoe verder men naar het Noorden en Oosten gaat hoe ge ringer die voorraden worden, maar ook deze moeilijkheden acht de groothandel van geen beteekenls, omdat men er altijd nog toe kan overgaan de geldigheidsduur der bonnen te verlengen tot het mo ment. dat ook deze voorraden zijn aangevuld. Typeerend voor het gezag /an het ambtenarenapparaat.op dit terrein is wel. dat er versche dene grossiers zijn, die ondanks het uit drukkelijke verbod rustig door can hun klanten, - de winkeliers? met witte suiker te bevoorraden. Ook in Rotterdam. In de eerste plaats zoo redeneeren zij is er genoeg en wordt de voorraad nog dagelijks aangevuld uit Dinteloord en in de tweede plaats veroorzaakt de afle vering van ruwe suiker aan den kleinhandel zooveel - moeilij1- -eden .wat betreft emballage en transport, dat er practisch niet aan valt te beginnen. Zou het niet wens che lijk zijn wanneer belde partijen eens samen gingen praten, waarbij zou worden getracht tot overeenstemming te komen ten aanzien van een zoo bil lijk mogelijke verdeeüng der onge twijfeld nog zeer groote voorn '.n, vooral nu een normale productie van geraffineerde suiker zeer bin nenkort is te verwachten? achtte hij verhooging vanhet be drag per gezin noodzakelijk. Hij meende vérder.dat de moge- Iljkheid geopend moet Worden ook na 31 December 1946 nog aanvra- gen in te 'dienen.' -7- De heer Schma! (CJLT7J uitte eemge bedenkingen tegen het* ont werp. Over het 'bedrag der credie- ten zou spr. gaame meer klaarheid hebben. Het aantal gegadigden zal z.L zeer groot zijn. Hy had berekend, dat er f 500 miiiioen voor het consumentcncre- dict zal noodiff zyn. Spr. .vrees de, dat het niet zal meevallen wat er weer in 's rijks schatkist zal terugvloeien, naar zijn verwach- ting niet meer dan -f', 125 mil- ?:'lioen.n.i'.? Zou het niet eenvoudiger en oor- deeligerzijn de waardebonnen na onderzoek aanstonds en kosteloos te" verstrekken? De beer Boogcarspel (C.P.N.) vroeg of de hulp in den nood, wel ke het wetsontwerp schijnt te ver strekken, inderdaad hulp is. Het ware beter geweest als de arbeiders net geld hadden kunnen Desieden, dat ze hadden verdiend. Daarom had spr. liever gezien, dat er geen credieten of gaven werden verstrekt, maar'dat* dé loonen waren verhoogd. - De minister van financiën, de heer Lieftinek, ontraadde zeer ern stig de bedragen, genoemd in het wetsontwerp te verhoogen. Het voornemen is de regeling der afbetaling zoo Uit te werken, dat de laagste inkomens en zij, die groote gezinnen hebben te verzorgen, een belangrijke- tegemoetkoming by' de terugbetaling zullen verkrijgen. Zeer spoedig zal uitvoering kun nen worden gegeven aan de maat regelen waarin de wet voorziet, uiterlijk 1 September, aldus min. Lieftinek, ?.a! met de credietverlee- ning begonnen kunnen worden. De heer Andriessen (K.V.PJ lichtte vervolgens eenige amende menten toe. Voorgesteld wordt het eerste lid van art. 1 aldus te doen luiden: „De minister van financiën is be voegd uLt 's Rijks kas credieten te verstrekken voor den aankoop van onontbeerlijke duurzamegebrvlks- ^goederenjihiernaj-tA-noeinen: consu- mentencredieten, - welke credieten voor op zich2ëlfstaande personen per persoon ee" hpdrag vrtn 100, en voor hen, die In gezinsverband leven, eenzelfde bedrag voor ieder gezinslid, vermeerderd met 100 'voor die gezinnen, waarvan het aantal leden vier. of minder be draagt niet te boven mogen gaan. Voor gezinnen met meer dan vier leden zal dit bedrag voor elk gezins lid boven de vier met 25 worden verhoogd." Het tweede amendement bedoelt de mogelijkheid te openen, dat ook na 31 December 1946 nog aanvra gen kunnen worden ingediend. Kampioenschap van Nederianu Hcerenveen—Llmburgla (Vrijdag) Haarlem—Ajax (Zaterdag) N.A.C.N.E.C. (Zaterdp Ajax—Haarlem (Zond.) N.E.C.—N.A.C. (Zond.) Llmburgla—Heerenveen (Zond.). District H, prom. 2e klasse: Excelsior—Unltas (Zondag 2 uur Feijenoord-Stadlon) Prom. 3e ki.: L.F.C.—Schevenlngea; S.V.W.—De Musschen: D.c.V.—v.o.C. (Zaterdag 7 uur Feijenoord-Stadion). Prom. 4e kl.: Hlliegom—V.V.SJ3.; Lekkerkerk— Rijswijk; H.O.V.—D.D.C.: Tonegldo— H.D.V. 4e kl E.: U.S.C.Voorburg. 4e kl. G: S.F.C.—Steeds Hooger; St. Lodewijk—H.I.O.N.; Bloemhof— 4e kl. H: N.H.S.—O.V.V.; D.O.N.K. —Florissant; Hlllegersberg—HelJe- voetsluls. 4e k!. I: Hermandad—Ursus; St. Volharden-^Schiedam; Wit Rood Wit Aeolus. 4e kL J: Dilettant—Sunrise; Het Noorden—S.M.V.; Zwervers—Belvé dère. District LU: RJgtersbleek—Vitesse: Labor—P.E.C. - District IV, prom. 2e kl.: Goes—Helmondla: R.B.C.—T.S.C. District V: L.S.C.—Be Quick (Zaterd.). Prom. 2e kl. friesland—Emmen. KORFBAL Kampioenschap van Nederland Westerkwartier—Ons Eibernest" Amsterdam—Antwerpen. Van Swol blijft winnen jk ln de derde ronde van WLm- bledon heeft Van Swol zijn tegen stander verslagen. Ditmaal was het de Chineesch Kho Sin Kle. die .met 16, 6—4, 6—2, 75 verloor. Rinkel werd door den Fransch- man Pelizza geslagen met 62, 61, 62. Segura (Ecuador cue als een van de beste spelers van Wimbledon werd beschouwd, ver loor op het centrecoürt van den Amerikaan Brown met 4—6, +^-3, 6^-3. 63. Mej. Rollin Couquerque en mevr, B'a>sse wonnen met 75. 36. 6—3 van mrs. Carris en mad. De Meulemeester. Toch militairen in de Vierdaagsche? Naar wij vernemen, heeft d- iieer Brcunese zich in overleg, met den Ned. Bond voor L.o. teruggetrok ken als leider van de .Vierdaagsche afstandsmarscbrn te Nijmegen. aftreden opent de mogelijkheid, dat militairen voor wlen het per legerorder verboden was toen zullen deelnemen aan de Vier daagsche.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1