I U itwerking dér atoomBommensnelals het licht Professor Tinbergen over het Welvaartsplan 1946 I n Gen nep leek het wel oorlog 1 DE SCHIEDAMMER In de voetstappén van Einstein Pa rcioscoop Indonesisch beleid als sluitstuk der Kabinetsformatie Hei probleem der pariteit Twee kg aardappelen Staat van beleg uitgebreid Flesschenmeik wordt een cent duurder Zandzuiger haalt staaf goud op Consumenténcrédief Zal NAG de leiding behouden? Heerenveen won van fimburgia reactiTtroef? Wordt kinderbijslag ///Y:' :verhoogd? - 'i 7 0M VSÏ'M TM dli 7$ iV. r *v> V'/* "."'l '-'vY"*1' RJCD. EN ADM. LAN OK HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON'ftMOP ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL 4.— LOSSE NUMMERS10.0» ZESDE JAARGANG NO. 149 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST I S CH3EDAMSCfiESIN G EL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. IM30 EN 88300 POSTGIRO No. 338844 Bankier» AMSTKRD. BANK TE ROT ZATERDAG 29 JtJNl 194S Tip vari den sluier- wordt opgeli *#IaIcL na don - eersten wereldoorlog' .V- -werd ide menschheid 'geteisterd". *- iidoor.Yeen oplaag,; genaamd', de. Spaansche-Griep.-2U was even etn-: striding waarvan dan. .nieuwe'serums: moeten worden vervaardigd. - B.' of -het mogelijk; is.' doorbestra- ling met radium zeer gevaarlijke..vl- 1 rulente 'griep-baelllcn te veranderen in een soort, dat minder kwaadaar dig Is. Hoe "zullen zij dit "onderzoeken? In uiterst zorgvuldig ..beschermde, flesschen zijn 'groote hoeveelheden ziektekiemen* - waarondèr groepen van griepbaclUen - na3r het tooneel r van de Bikini'Show gebracht. Gelijk men weet, komen er na een atoom-explosie enorme radio-actie- ve krachten vrij. Deze zullen hun straalwerkiiig In "alle hevigheidkun nen richten op de kunstmatige broed plaatsen. van ziektekiemen. En de geleerden zullen daarna present zijn om hun diagnose te stellen, hun nieuwe--mog«Ujlciicden te overwegen i. w,en hun* tegenmaatregelen te treffen. TH ii\rdaloIrii. Hl/(An Geen xourdvloed De geleerden In Amerika, die tn verband met de komende groote manoeuvres onthaald worden op de merkwaardigste onheilsprofetieën, hebben al opgemerkt, dat de twee atoombommen geen-, zondvloed zul- Sociale., chaos Voor de tweede maal verloren de Du.tschurs een door hen ontketenden wereldooilog dit maakte hen niet 'wijzer. Voor de tweede maal onder- gaan zij een bezetting.thans uit gebreider. dan in 1918, maar In .veel opzichten ook veel zachter maar het .brengt henniet tot Inkeer, op enkele oprechte "uitzonderingen "na/ Een: wijs of een. geloovlg volk leert: van zijn tegenspoed.- en. een demo- i cratiseh. .volk,d.w.z. een gemeenschap; van zelfstandig-denkende, individuen; kan. door zijn houding mede-volken overtuigen van zijn goeden wik' Nü is het echter allemaal zoo moeilijk- m Duitschland,; ook. door de Dult- Bchers. zelf; moeilijk ook. voor de geallieerden. Het nationaal-soclallsme heeft een socialen chaos achter-: gelaten. De demon Hitler maakt dertien maanden na zilri"Waener- opera-dood. nóg vijanden: - - Socialer chaos Moge als pars pro toto, als (bewijs-)deel voor het geheel, Berlijn gelden..Daar woonden lil 1939 meer: dan 4 - mlllloen menschen; de geallieerden troffen ln de pulnhoo- pen 2.5 mllHoen aan, on thans hok ken er weer meer dan 3 mlllloen. De sterfte 3an zuigelingen be draagt soms 1700 per 2£00 geboorten. Gemiddeld sterven er ïQ.ooo meer dan er geboren worden; de toewas van de hoofdstad komt dua voor re kening van het groote aantal bin- nenstroomende havelooze vluchte lingen. Ongeveer 150 Berltjners vér- laten per maand vrtjwillig dit tra nendal. De gewone mensch leeft er van 300 gram brood, 20 gram vlecsch en gram vet,, meestal minder, en de bevoorrechte van resp. 600. KIO en 30. Aardappelen zijn, net als veraehe groente en melk, zoo goed als onbe reikbaar. Toch leeft Berlijn nog „ro yaal" vergeleken bij het omringende platteland De veestapel in Mecklen burg en Pommeren ls tot op een derde gezakt.-en ln Brandenburg tot op een honderdste. Varkens en scha pen ztjn wonderdieren f'ewordcn. Landbouwwerktuigen zijn weg. Pas in den zomer van 1947 zal 'eènlge verbetering intreden. Het Roode Kruis doet wat het kan. geholpen door alle andere lichamen die daar- vor ln. aanmerking komen, maar nu reeds houdt men z'n' hart vast voor den komenden winter. Luxueuze gelegenheden.zwarte* markt, en zwarte honger, een golf van misdadigheid; sociale .chaos. Vrouwen ruimen puin, met T ban den. Dezelfde handen die anderhalf Jaar geleden bij het minste *t gering ste omhooggingen voor een Sieg Heil. Eén steg Heil?; tien, twintig, dertig Sieg Hellen. Hoe straft verblindheid zichzelf» T€R ^veroorzaken. Óok.:/li h'etV- nlét.. waar; dat een* vande twee,j de', „on der waterbóm'-V de eene helft yan. de vlscb in-den..Oceaan zal dooden en de best zoodanig vergiftigen,"'datunen ze nog slechts, zal kunnen etejtV.met doodeiljken' afloop". Aardbevingen «n - gloednieuwe bergketens"*-zullen niet aan den bodem ontwrongen wor den en evenmin zullen; de ..twee ex plosies. „al het water doen verdam pen, zoodat- de- schepen midden in zee. zulleri stranden", gelijk b'qetpro- ..feten,"- dervtwinti gst e eeuw '.waarschii- /wend pan de "atoomgeleerden* hebben 'geschreven. j er wol zalgebeuren, dat 13. - natuurlijk niet in het bestek~vah een- ■i krantenartikel, mee te dealen/Slechts; .een' tipje van dén/sluier, dieoyerde- grootste en huiveringwekkendste bnt- dekking.van-;, het mïénsphehjk^.eip stand, hpegharigt, -kan:.:hier r: m - déze ykplomworden; opgelicht.; vwat dah I; ste zienkonat, -.biedt stof tot overpein^/ zing? v., v - w/- v D'A Vïp t- ev^t^n2r ór{tTc'flJ.. ia neer»by\ dyagè; j^'ar^piiaivscTtetv. journalist :ftö^wetensöhapsmój£ David .(Diets,): die 7deaiopviproé?. venbp'Bimii%7sal^^u:o^en7ei^ Senzon" gaatjop ZondagavondhU betrêUsmaj^ ikinld e atoqriibom explodcett,y: -■ zal er>.oven.de lagune .-van ,BI- Jtinlt een'syeèikiejrrJge miniatnjir-zön'f opgaan. Het/centrum; vant dezé^kuhst-1" matige, zom.zal een": témperatuui'-heb-^ ben van honderd mlllloeir graden, datt -Jsrvöfmaal zooveel-Als Tn het cen-' tium .van de-;echte zon, .Vandlt;.ver-";;; schroelénde i middelpunt v-nltzullen (Verschillendesoorten stralen gaan in alle lichtingen; 'Het; zijn de onzicht bare ;goIven der; vernietiging, die alle jontstaan.ln - hettiehmillio enste deel: yam die ,"eerie seconde, -hoodigvoor het „Uranium- 235"- om zich ln niet te -.tellen.neutronente splitsen. v:. Einstëin steidé ^in T905 - vast,, dat ér bijsplitsing; van leen 'atoom enorme- :.energie^ vrij "moqst :kornen.: Veertig "jaar later werd Einstein door het lot- .van Hirosjimaen Nagasaki, 'de.twee door .twec atoombommen weggevaag- de Japansche "marinebases, door 'de .practijk in het - gelijk, gesteld. Hier •volgen -enkele.vbijzondérheden over •"'.wat ex .'nxeté de vrijgekomen- energie nu- eigenlijk gebeurt;j t„. zal,ygévèn. voót. arool' '."DavidDiets,tri674 ,JIet;>,. ioerdverzocht? om *uoor 'de. cyclopaedia1- Brittdiiiiica'.* h'ct' ai txljxhzdvc-,J)e- Atoombom! tezékgëen 'eeldza am{ vétTiiö^e w&g^hctypel\}1ia.i stof7pjfc:§^pï& ntair^ew|||p 'Wên^^eelte 'yan iiilenergie ywnéii' de omring end 0 -atmosYéer; k ..opgenomen,;zoydyi de:lych.t~ter' plaatse-een-hittekxilgt y 09;-:^ele-~ mi Ulo ene n gra d eh.-v ^p'eze]- .waym^èptoiett" verspretdenr.zfeh^ïdo? ^nals;ïdg:.7.het llchtj -dht elke seconde,; HjlSSjpOD^-ïmÜ l,aflegt. In -ft tlenmillloen4;; -stei-ondértleel .van, de seconde" wordt; T.échtecr'jnéérverwekt; Andere'- stra'-.i ^JehAfc/hfet? gelij kêi^VernletLgtngskxaeht^. •-rdié-lxadio-actleve krachten bevatten.-? -"Terzelfder tüd worden de elémentéa;; rtgeboreh., iüie,.zich voortplantend; met;l 4 d^. shelhéld- vaCn-Thet -.-geluid,j> énorme^ ^schokken,'; veroorzaken. En'i'daihéis S"jér"i| :;;-;hogvd,e luchtdruk;>met veel;iinlndérï -^catastrofaal; "welke T: '„slechtit"? v eea /.vaart j-ontrwlkkelt van /'düizënd ?ïnijï 1 -Er:- kan-véél/, gebéuren, in -de- ohme?: /téllj ké^kléine1 fractie tVair-*ïéett*lifiiacflé v vait één secóhdslipe mènsQh^die'.yeréj bij sterd,;:kennlsneemt-vahp.het gëeh'. hijzelf y vermag'; op./.tè:?roepenr voélt zich bij nal gerustgesteldi a^ jh^'.ber^-: kent,;;'dat*_' deze door:': hemT verTvékte;1 energie L\tóèh haltfj d^/riog - dutzendén vtnaleri kleiner ïs. dan' de> eher^gletwel- ke... door de - natuur wérd Qlo.sgélaten tijdens, de aardbeving;; dié Sahr|fTan--. cisco'; van de ka art.'1 vaagd.é^^.""^.^ - T ./t' Wat kan er gebetireri;üi;;Ihé£/tieri- millioenste deel van'téên^se^öe.?;!: r Amenka, tie lieelewer^d;:f)za^^OM>i'A: gen het antwoord krügen ^ö^dfe' ■■yn»5. - ^Nèderlanddclie 'ténnisófachè ièïW&ij: ~W?don. lAiifcs Binlcel,reclitsfmevri *(ri plaisse,~ ln het midden tnéyr. B. tï'O. Karris (Eng.) 771 - Productie nog sterk onvoldoende PROF.' VAN TINBERGEN, directeur van het Centraalplanbureau, heeft medegedeeld, dat zUn bureau bij de opstelling van het Nationale Welvaartsplan-1946, tot de volgende conclusies en daaruit voortsprui tende richtlijnen ls gekomen: - Het gehcete plan berust op een kolenproductle, üte moet worden opge voerd tot een Jaargemiddelde van 28.'500 ton per. dag (totaal, ln 1946. 8J mlllloen ton). Hetverkeersaparaat w orde ln 1346 hersteld-tot 80 pLt. van de capaciteit-, van'1938/De outillage der,metaalindustrie, zal ln 1946 moeten, worden hersteld tot TM pCb yan 1938. De overige- industrie dient ln - drie - jaar ,op gemiddeld 100 pCt van 1938 te; worden gebracht. De voorraden voor-handel en Industrie kunnen sléchts in; zeer bescheiden mate-woruen aangevuld.-Evehtueele verdere verhooging van de kosten van levenson- .derhoud blijve beperkt;tot' 85 pCt. boven'„1938: Op "de overheidsuitgaven moet zooveel mogelijk worden bezuinigd. De brandstoffenrantsoenen 'huisbrand kunnen in 194C/Ï947 ten hoogste 12 eenheden bedragen. De_ 'sumptle der overige niet-duurzame verbruiksgoederen kan niet verf worden. 1 .- s V Hél Indonesisch Ireleid blijkt ihs% rhetsformatie^- te-' zi_in>- De- mo«lrjk-1 heid iSr dat de komende bewlnds- iiiAii óp hetministérls van Overzee- sche Gebiedsdeel en niet los kan wor den gezien van zün 'tegenvoeter op, het Plein, die van BuïtenlTncische Zaken. ■/?'-■' •••'"/V S-7: V' Bestaat voor eerstgenoemde por tefeuille haast een overmaat aan keus nu men naast mr. Van' Heis- dingen den als vooruitstrevend be kend staanden oud-Volksraadvoor zitter Jonkman hoort noemen, voor .Buitenlandsche Zaken.is het haast nog moeilijker, waar er niemand naar voren is gebracht, die door 'beidé partners geschikt wordt ge acht. Het staat wel vast, dat dr. Van Royen geruïmen tyd* rust zal moe- ten houden, zoodat bet dusniet -mogelijk zal zijn, al was het slechts voor tijdelijk, een beroep op hem „iie doen J t Een - tweede probleem- Isdat der pariteit. .Wanneer de- formateur blijft uitgaan, van* de 50/50 - basis: waarop beide fracties aan het proef- program haar zegen gaven, moet eenige speling fn- verband met de hierboven geschetste onzekerheid mogelijk, blijven.Een bezetting van de portefeuilles van'Overzeesche Ge- biedsdeelen en Buitenlandsche 2a- keh, d:e 'het evenwicht zou versto ren, zou dus-automatisch meebren gen .een .wijziging -van de plannen,- die t.o.v. de overige departementen bestaan.-' Met name wordt hier ge dacht aan de -bezetting van de mi nisteries van Verkeer en van Oor;og. De formateur kan thans op de ïhoogtésgébrachtzijh^vahdéh!Is^id:.- èpunten, der ^béldé ,KamërIracfci^":|dié: Donderdag/en-- Vrijdagbijeen -kwa- - men. Thans is iet laatste'woord raan dr. ^èel aieyhaar oné'v/erd ver zekerd, t--*- Oude oogst zonder bon ';Hét C;D.K. deelt - mede, dat 'gedu- rende; de week van 30' Juni t.m. 8 f.Juli op de bonnen „253 aardappelen itwee"kilogram", aardappelen verkrijgt baar zal -zijn.;. Op de bonnen „753 /aardappelen4' is één kilogram aard- sappelen verkrijgbaar. De geldigheids-, "duur van. de, borinen 251 en 751'aard- appelen :ls' verLengd t.m. 6 Juli. Oudev l aardapëlen kunnen van 1; Juli af - zonder bon. worden verkocht. - 'iiTbans in geheel ïhdonesië Soekarno heeft gisteren den Afstaat van. beleg voor geheel Indo- V'"heslë. afgekondigd. Zooals be- kend bestond deze status sinds 7 - v^Juni nog alleen; voor Java- Onriist in Medan. f t. Op 24 Juni heeft de speciale Chi-, yneesche poljtié in Medan in de. wij-, vken, die onder haar beheer staan, - onrust-':verwekt en -vele Indonesische burgers, zonder daarin door de ge failleerde autoriteiten te worden ge- ihinderd. tot haar slachtoffers ge smaakt. Door arrestaties en andere. ..acties, welke de plaatseliike bevol king zeer provoceerend achtte, werd dag en nacht de rust verstoord door .aanhoudende schietpartijen en an derszins. Het verkeer in de - stad. ;is ontwricht. mogelijk gereed te hebben. Over de vraag, hoe" lang dit kon duren, loopen de. meenmgen in politieke kringen uiteen van één tot drie' is-v/eru ver- geheel la^etwerk-.^^ zVA-»- QrvncrCc s'poanscb'e'onderzeeër C 4 WEERBERICHT Meest matige Z.W. wind, ^half of zwaar bewolkt, overwegend droog. Zondag Iets hoo- gere temperatuur dan vandaag. Zon op 4.23 uur; onder 2t.o4 uur. Maan op 5.27 uur; onder 22.40 uur. 30 Juni zon op 4^25 u. onder 21.08 u. Waterstanden Rotterdam le tij 5.20 u. 2e tij 17.45 u. 1 "uil zon op 4.25 u. onder 21.05 u. Waterstanden. Rotterdam le tU 8.13 u. 20 tij 18.32 u. De prijs voor flesschenmeik, welke tot dusver 2 cent pe. uter hooger was dan voor losse melk, zal met ingang van 30 Juni 3 c("t per liter hooger dan die van de losse consump tiemelk komen te lij ten. Het verschil van T cent zal geheel ten goede komen aan de meikdts- tribuanten. Hieruit volgt dus, dat deze prtjsverhooging niet van in vloed is op den prijs van losse con- sumptiemelk. In de Meidagen van 1940 zou een loodsboot voor de Nedarlandsche "Bank een goudschat naar Engeland brengen. De boot bereikte haar doel. evenwel nooit, want zü werd door de DuitschersIn den grona ge boord. Vermoedelijk ls men thans dit goud op het spoor. Dit de pijpleiding van den zand zuiger Sliedrecht 9, welke ln de Mcrwchaven zand spuit ten be hoeve van op te hoogen gronden, ia n.L een staaf goud te voorschijn gekomen. Bet zand, waarin de "taaf verborgen lag, is afkomstig an den Nieuwen Waterweg ter hoogte van het Kruitbaventje. Men houdt rekening met de mo gelijkheid. dat ook de andere sta ven van den goudschat, dertig ln totaal, zich daar bevinden. Reeds zijn maaregelen genomen o het onderzoek' onmiddellijk ter hand te nemen. De gevonden staaf goud moet een waarde vertegenwoordi gen van 100.000 voor-oorlogsehe guldens. Enrico de Nlcola la tot voorloo- plg hoofd van den Itallaanschen staat gekozen. (Van ónsen parlemen- rédacteur.) Het wetsontwerp Cónsumenten- ■crediefc is gistermiddag-in de.Tweede Kamer z.h.S; aangenomen. Vier amendementen, drie van den- heer .Andriessen (K.V.P.) en een van den heer Van Dienden (P.v.d.A.) werden dror minister Lieftinck -na eenig heen ea weer gepraat naar den letter of naar den geest over genomen, waardoor aan de strek king van - het ontwerp weliswaar niets verandert, maar toch - in- 4e uitvoering 'eenige niet onbelangrijke wijzigingen worden gebracht. Uitgaven moeten verminderen 'Aanvulling yan.' de lntehtarissen1 aan -duurzameconsumptiegoederen kan geschieden met 25 pCt. van dén;: tens opzichte van 1938 bestaanden ach- terstand,waarbij -gefroffen gezinnen, en pas gevestigde gezinnen eerst moeten worden géhoipen;Bij ..een. voorschotregelingvoor minderdraag- "krachtige; gezinnen: tothét venschaf- v f en yan textiel, schoeisel,', .hüi&raad enz.\yordeeen ;ma3d.muric$ aangeno men; van ca f 350 per'gezin iti*1946. In zijn toelichting zegt - prof. van t Tinbergen p.ai/ dat het P^aphureau: nag geen tlnanbieeleri status" heeft, omdat ;-het 'betreffendewetsontwerp nog niet door'het parlement ls goed-: gekeurd/ Het doel Ig. de; verschillen ds plannen yan -de -vele rijksbureaux tecoördiheerenv Uit den aard .der zaak ls het .plan-1346 onderhevig aan correcties omdat* b v.: nu eerst ju is-; terecijfers op allerlei gebied bekend worden. Zoo is b.v. de te groote'past van ;ons nationale inkomen,, de eigen productie, /tegengevallen'door algfe- meene moeheid, ontbreken van ma chines engrondstoffen enz Het Centraal Planbureau heeft het totale volksinkoröen .tover "i946,,; dat besteed kan worden,*, op ..tien milliard gulden berekend. Bij het opstellen van de - begrooting van uitgaven heeft men deze 10 milliard verdeeld -óver: consumptie 5 milliard gulden, investeerïngen (inch wederopbouw) 2/-milliard en' óvertteidsiiftgaven'- 3 Toscaaini-concert gaat niet door Het concert, dat Toscaninl Zon dag met het Scala-orkest van Mi laan zou geven ten' bate v het Pransche Roode Kruis, gaat niet door, daar Toscaninl „diepbedroefd nabij de Balearen. .gezonken.. De geheele bemanning van 4G koppen Ls oiiigü'fCötr.sr,. Do lamp lï vcrocrcr2kt door; een aanvaring met. den Spaan- schen kruiser „Lepanto". - deele van Italië is opgelost". Waarschijnlijk'zal het concert te Genève worden gegeven ten bate van het internationale Roode Kruis.-," v'.i s-s De-gong voor de volgende ronde van de kampioenscompetitie heeft Vrijdagavond in Friesland geklonken Daar behaalde Heerenveen een goe de zij het wat geflatteerde 5—3 overwinning op Limburgia. Het veldspel der 'Zuid-Limburgers was beter, maar de Friezen waren pro ductiever. Abe Lenstra, nogop hal- ve kracht spelend,maakte drie doel punten. Het ziet" er naar uit,'1 dat de Granaten uit Duitschland bij het stadje neergekomen De burgemeester van de gemeen te Gennep heeft aan het departe ment van Buitenlandsche Zaken inededeeüng gedaan, dat .'Ma.n- dag-morgen te 'kwart óver ..negen, een granaat van zwh3r kaliber, af komstig: uit de richting Duitsch land, is ingeslagen onder zijn ge meente in de terreinen van het voormalige sanatorium „Zonlicht- heide", .gelukkig zonder persoon lijke ongebakken te veroorzaken. Tegelijkertijd kwam een granaat terecht in de Looy. Verscheidene personen hebben het gierend geluid van het projec tiel duidelijk waargenomen. Ondraaglijke toestand De projectielen kwamen - uit dé richting van het Reichswald, lis uit derich ting Duitschland. De burgemeester, schetste dé onaange name/ervaringen, die hij had met hetgeen er aan den overkant van de grens- gebeurt./ Voor. Ottersum, eeh gemeente, die vlak bij de grens ligt, noemde' hij den-toestand on draaglijk. En het aangrenzende" Reichswald ruimen Duitschers on der toezicht van de~fgeallieerden stapels munitie, 's /Middags onge veer te-half' drie weerklinken, dan donderende slagen met het" gevolg, dat heele ladingen projectielen op de Nederlandsche gemeente Otter sum terecht komen: Het gevolg hiervan is, dat de plafonds ln vele; huizen omlaag komen en honder den-ruiten ln- scherven gaan. Zon- der .eenige dekking ls het dan levensgevaarlijk buiten. Tegendezen ongehoorden tóe stand hebben wij herhaaldelijk be zwaar gemaakt, aldus de 'ge- meester. met het gevolg, dat de Engetschen besloten voortaan een seintje te geven, om iedereen ln de gelegenheid te stellen zich ln vei ligheid te brengen. Een kwartier: voor den slag wordt er nu een sig naal gegeven. Dan is het in Otter sum een „sauve qui peut". K°t- vee wordt gauw uit de wei gehaald of in veiligheid gebracht, ram en deuren worden opengegooid. Men stelt zichzelf in veiligheid en dan: wacht men verder geduldig a. -at er komen gaat. Dat zijn de toestanden, waaron der men hier aan de grens al Lan gen tijd leeft. Plezierig Is het es- •behalve;v Wat er thans echter is; gebeurd, is iets totaal nieuws. De projectie- lezi, die deze weck vielen, zijp niet weggeslingerd, bjjhet vernietigen van memitiemassa's; Zij moctra af geschoten zijn. want zij vielen vijf kilometer ver op Nederlandse e- -biëda „Of zij uit het Reïchswal*.. af komstig zijn? Of van nog verder?. In ieder geval zijn. zü uit die rich ting gekomen. En verder weten vy er ook, niets van. De metalen r-- n- tel van hetprojectiel, dat - het sanatorium terecht kwam- hébben we in beslag genomen en zal mis schien aanwijzingen kunnen- "^e- ven", aldus de burgemeester. v Bonhen - voor petroleum Zij, dle ln het bezit zijn vari" een petroleumkaart voor kookdoelelnden of verlichting kunnen op onder staande bonnen dezer kaarten gedu rende de maand Juli.' de daarachter, vermelde hoeveelheid petroleum koopon: bon 41 t.m. 44 der kaart UA 510 vier liter; bon 41 en 43 der kaart UB 510 vier liter; bon 71 der kaart UC 510 vier liter; bon 126 der kaart UD 510 twee liter. DOOR DETAILLISTEN IN TE LEVEREN BONNEN VOOR DE WEEK VAN 3Ü 'JUNI Lm. 6 JULI'46 Jam: 331^831 1 rest - 286; 195 p/s rts.> Afloss. week 2-8-Juni; koffie: 332 4- rest. 2B4 (l-rts.) Afloss. week 2 Juni- 8 Juni;, cacao: 333, B32, ('A rts.) 186, 682. (irts.) Afloss. week 5-12 Mei; brood; B 64 (16 rts.), 340 Lm. 344, C64 D 64/: 840, - 841 (8 rts.), 345 (4 ,rtS.)r. 252. aard. (2 rts,); eieren: rantsoenbon-, nen A 81, a 64 (1' rts.);* melk: A.52 4- rest. A 50 (l rts.)," BC 52 .BC 80 (1V« rts.), DE 52 -r rest. DE 30- (3 rts.) Afloss. week 15-22 Juni;;- aardappelen. 244. 744. 251, 751 O rts B 65 (2 rts.) 4- rest. B 62.. 243 <2 rts.). 743 (1 rts.): waschpoeder: 335. 833 rest. 225, 725' (1 rts.) Afloss. week 19-25 Mei): ta bak (grossiers): coup, a024. 025 rest. coup. a oio, oil. Afloss. week 2-8 Juni; petroleum: 281, 782. 334. 834. 125 (1 rts.), 37 t.m. 40. 70 (2 rts.); leder de bekende bonnen; brandstoffen' industriekolen,cokes: coupures B,/ C, D. E-vérbr.; brandstoffen; BV 60, 61 (3 rts.): keukengerei: oude en nw punten 1 en 10 4 oude punlcn; tex tiel: toew. text.goed- toew. Distex MD 85 punt. i en io (oud en nleuwl. 1 t.m. 25 VA 510, J01 t.m. 120 VA, VB. vc, VD. VE805, 101 t.m. 200 VF 60S. Heerenveeners ook Zondag in Lim burg het beste deelvan het spel zullen hebben, zoodat de kans be staat, dat zij de leiding van N.A.C. overnemen. xAjax en Haarlem leveren twee- maai slag in Amsterdam; Zater dag in het .Olympisch- en Zondag ln het Ajax-stadion. Ajax moge in de hoofdstad favoriet zijn, een dubbele overwinnine voor de club van Koolhaas zal het niet gemakkelijk worden, want de .Haar lemmers hebben tegen N.E.C. wel bewezen, dat zij zich-niefc gauw ge wonnen. geven. Ook N.A.C, en N. E.C. vzijn -tegenstanders dieelkaar de punten fel zullen., betwisten. Zaterdag hebben de Bredanaars, Zondag de Nijmegenaren de gulden waarde van. eigen haard. ■- Excelsior's tweede i de De volgende stap die. Excelsior in de promotiecompetitie gaat doen, kan al een veelduidelijker beeld geven vande krachtsverhouding tusschen het drietalUnl- tasExcelsior. Behalen de Rotter dammers een. even ruime overwin ning op Unitas als op V.U.O dan lijkt de kans niet gering, datzij naar de eerste klasse zullen pro-' moveeren. De wedstrijd Excelsior— Unitas wordt Zondagmiddag twee uur op het Feijenoord-stadion ge speeld; Xerxes—Hermes-D.V-S. is uitgesteld.. Van Swol en Rinkel weer een ronde verder Van Swol en Rinkel' hebben hun wedstrijd tegen, de Franschen ILPe- litsaa en Grernillet op verrassende wijze ingezet Zij wonnen den eersten set met een verbluffend gemak,- den Franschen slechts één game latend 1) Dat het verder niet zoo genmkko- lijk gaan zal als jn den aanvang, bs.eek in do tweede .set van hethce- rendubbcdspel. De Franschen stonden nl spoedig met 41 op Van Swol ca Rinkel voor. Wel konden onze land- gdïiooten een vérderen achterstand van 25 ia een gelijken stand (55) om zetten, maar Grernillet won zijn service, waarna. Van Swol en zijne verloor 5~-7).7'7.\7(- 7' Yan Swol eu Rinkel wonnen dender de 'set met 6—f3. Ook de vierde set levérde een Ne derlandsche ovcrivinniug; op, - zoodat onzeJandgéhootch zich. met een fraaie zege voor de volgende, ronde wisten te plaatsen. -••• De i voornaamste partij in het heeren-enkelspel-en de groote 'ver rassing was de nederlaag van den, Amerikaan Kramer tegen den Tsjech Drobny met de enorme cij fers 6—3, 15—17, 3—6,. 6—3, 6—3. Voorts wonnen de Franschen Petra en P. Pelizza en de Australiër Brown na vier ronden en zijn dus in de laatste acht. K-,;.:.: 7x: Daar het den dnghhidm is toege staan dccc weck twee pagina's extra te geven, verschijnt ons blad heden in dubbelen omvang. milliard .gulden (waarvan 1 voor leger ea vloot)/,.; S - Zuinigheid v 'Dë/tlenmilliard guldén'vol 'mén zullen ditfaar niet génai den en ,"dus moeten ook de .v verminderen. Daar ..niet..verlaagd /.kan.worden-;;en. de,.- 'overfteldsuitgaven o.a. door interna tionale contracten; gebonden zijn,; moet men de Jnvestéerlng .wel" be-. perken, hetgeen - b.v. vertraging yan dén wederopbouw zalveroorzaken. De overheid zal .tevens dienen ter /streven naar beperking van-! moeilngen. Daarbij komen tegenwerkende factoren, dat voer naar Duitschland» vroéi dat er geen groote lnkoms In dig te verwachten zijn. en nóg'groote credlétén voor en wederopbouw aan: het h te betalen hebben. O na volk: ls derhalve slechts -te vertr door grootere uitvoer, die br worJt door ons lorn- en. pr1 bereikt dan' ih" België: en en .staan we vrijwel od één inn met Engeland, hoewel onze uitvoer rela-, tief en absoluut, nog sterk bij' die van Engeland ten 'acnter ls- Wij staan zelfs nog, wat onze uit treft, op een der laagste In het plan-1946 Is gerekt een uitvoer voor een waar 700 mlllloen gulden. Toch m productie nog als volstrekt doende worden gekenmerkt. V' het. bouwbedrijf -toont- dit: sterk, omdat men blijkbaar 'minder risico dan vroeger *- durft. Groote projecten wo veel geringer; uitgevoerd dan v voor; door de.ontwerpers zelf gunning ls aangevraagd. nauw samen met het Cent: bureau en geeft geen eremeten ais die.niet, in overeenstemming zijp/met Cdé'. investeerlngsplannen - van het; plapb'urèauu Prof. vari uiteen: dat de Inkomens na: toegroeien en dat nog langen tijd planning en1 distributie noodlg zuilen zün. •.Vooral sparen is een eerste- ver-' elsehte. Al teveoï gééft men aan. di- recte consumptiegoederen.'uit; wat men eigenlijk voor meer duurzame goederen als kleeren had moeten be sparen. /.ƒ.;.-?■• /V-■ *- Stelt P. v. d. A- achter VanHelsdingen ,£>e Tijd" bevestigt thans ons be richt, dat dr. Beel de por* van O verzeesche Gebie< heeft aangeboden aan den 1 W. JEL van Helsdingen, oi zitter van den Volksraad. Het blad noemtdeze aanbieding waarop mr. Van Helsdingen is ingegaan „de. grootste, verrassing? van de formatie. Wy herinneren er aan dal de toekomstige ministervan Overzee-- sche Gebiedsdeelen de politiek van 't kabinet Schermerhoro allerminst voorstaat. De heer Van Helsdingen is ten aanzien van het Indonesi sche vraagstuk meer gekeerdaan het comité „Indlë inT-food", waarvoor hij herhaaldelijk als spre ker optrad.vw*wl;.k< '7 Zoo ontleenen wij aan een door hem cp 20 Februari jJ.' in Amers foort gehóuden redevoering het volgende.: l-*.-;*- „Indië is nog een eenheid in wording, welke niet in staat is zichzelf te regeeren op het p:il, dat daarvoor thans noodïg is. Het party wezen in Indië is ook niet voldoende beginselvast. Het zon niet verantwoord zyn, Indië los te laten alvorens de zekerheid te? hebben, dat ook de mïnd onder het nieuwe bestt schermd zijn/Als de tem maal bedwongen is,;zooc anderen dan alleen de c ten hun meening kunne, mogen wij er op vertron; vormen gevonden worden, hechte banden tnsschen land en Indië znllen kunr werkstellïgen". Uit deze en dergelijke gen kan men den „progre: koers afleiden, die door. di Van Helsdingen als opvolg prof. Logëmann gestuurd z den. Wij kunnen nog steeds n.et gelooven, dat de Party van den Arbeid;zicfa achter een;kabln:t zal. scharen, welks Indonesische poli tiek door eenman" als mr. Van Helsdingen zal. worden geleid.. (Van onzen parleméntsredacteur) Nu de arbeidsproductiviteit en de exportverhoudingen een algemeéne loonsverhooging onmogelijk maken, wordt, onderzocht 1n hoeverre - een verhooging van den kinderbijslag het; wekelljksch. tekort van gezinnen met kinderen kan opheffen. Dit was het antwoord van minister Dree opmerkingen vari den KVp-f digde Andriessen die gisteren. In de;. T. *'eede Kamer- betoogde., dat ons,.land eèn ;bewuste gézihspolit!ek ;;'hoet voe ren. wil het niét "/-Yn aandeel in de cultureele 'wereldtsuprematie van West-Europa verliezen. Radio-luJstervergunnlngen met serleletter c moeten ln het tijdvak 5 t.m. 16 Juli op een poAinrictulng (geen postagentschap) worden omge wisseld. .7-7 ::r ':kV| Sr", "//V };V.. V Y?5 j'.Ki :.7g:.77 'SsS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1