KABINET-BEEL IS GEVORMD ft Een succesvolle stapelloop van het nieuwe Lloydschip „Willem Ruys" w -rf? r 't -X •:l DE SCHIEDAMMER Schermerhorn naar Indonesië Overeenstemming over Triëst Koolhoven overleden Na ruim zeven jaar eindelijk van de helling Even in angst Scheepvaart-adel Schrieke in beroep Sjahrir weer in Batavia Militaire vrijstellingen deels ingetrokken Het kabinet '§m yP-Y ii t BED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 6S3«j ABONNEMENTSPRIJS PEB WEEK SI CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS 10.» HET PAROL ZESDE JAARGANG NO. 151 ADVERTENTIES EN: INLICHTINGENDIENST: SCHEEDAM5CHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN «3300 V POSTGIRO NO. Ï35B44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG, 2 JUU 1946 y Vijf Katholieke, vijf m inisters der P.v.d.A. en drie neutrale (Van omen parlementairen redacteur)^ Hedenochtend kwam.het bericht, dat de Koningin het ICB, Heeft ohdertëekend, waarbij het kabinèt-Beel als volgt;wordt samengesteld:ff. - 7"'-l'; Minister-president en minister van Binnenlandsche Zakeni dr; l_. J. M; Beel; Buitenlandsche Zaken: mr. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout; Justitiemr, J. H. van Maarseveën; Onderwijs,- K. en W.dr. Jos. J. Gielen; Finan ciënprof'mr. P. Lieftinck; Oorlog en Marine a.i.: 'overste A. H. j/i.rriévez; Economische Zaken: dr. G, W. M. Huys- mans; Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening: ir. S. L. Mansholt; Verkeer:. ïr. H. Vos; Openbare Werken en Weder opbouw :dr. ih J. A; Ringers;^ Sociale Zaken: W- prees; Overzeesche Gebiedsdeelen: mr; J. A. Jonkman; Minister zonder portefeuillemr. H. N. van KI effens. -.Minister Beel ls dus geslaagd in de vorming van een kabinet. De overeenstemming over de voornaam ste portefeuilles heeft er toe geleld, dat de portefeuille van overzeesche Gebiedsdeelen zal worden bezet door mr. J. A- Jonkman, wiens naam. wij reeds noemden. Aan Bultenlandsclie Zaken zal, haar wij vernemen, mr. W. C. G. P. baron van Boetzelaer v. Oosterhout komen te zetelen. - Va B OTTZELAER KoL FIEVEZ Van XI.EFFENS: Ter accentueering van het feit, dat het, Indonesische beleid In den tot dusver gevoerden geest zal •worden voortgezet zal, naar wU vernemen, een der eerste regeeringsüaden van bet nieuwe kabinet zijn, de uitzen ding van prof. Schermerhorn naar Indonesië te» óverwegen In de sedert 1815 niet meer vervulde functie van comwlssarU-gcneruaL Bovendien vernamen wij, dat de oud-Volksraadvoorzittcr mr. Jonk man, dlc geen lid is van de P. v. d. Arbeid doch wel als geestverwant- wordt beschouwd, dezer dagen tot de partij zal toetreden. De e enige portefeuille waarover nog geen beslissing ls genomen is die van Marine. Aan Oorlog komt overste Flevez, terwijl Ir. Vos bet ministerie - vun Verkeer onder. - zijn beheer zal krijgen." Het wordt waar-' schijnlijk geacht, dat Ir. Rlr.gers de portefeuille van Wederopbouw zal. behouden. 'X De zes nieuwe ministers in het. ministerie Beel zullen naar wij ver nemen Woensdagmorgen om xi uur In het paleis Soestdijk door de Ko ningin beeedigd worden.. Nog den- zelfden middag om 2 uur zal ln Den Haag de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet worden gehouden. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de regeering Vrijdagmiddag met haar program-verklaring voor de Kamer komt. Het lag voorts ln de bedoeling dat minister Beel, die, evenals de andere ministers die aanblijven, reeds bcëcdlgd is, In den loop van vandaag de portefeuille van professor Scher merhorn zal overnemen. Het ligt voorts ln de bedoeling de portefeuille van Marine gedurende enkele dagen ad Interim te doen beheeren door den minister van Oorlog en dc va cante plaats zoo spoedig mogelijk te vervullen, wanneer het besluit, of belde departementen al dan niet moet-»'? worden samengevoegd, in laatstgenoemden zin uitvalt. Paroloscoop DE DUIF De atoombom ls geworpen. Punt 1 van het wereld program ma wereld nieuws ls vervuld, het ls een open bare vertooning geworden. De paar- vorige atoombommen deden hun werk min of meer geheimzinnig: die In Mexico verbrandde de aard korst van een woestijn, die van Hirosjlnr.a cn Nagasaki waren de paukenslagen waarmede het helsche oorlogsconcert abrupt ophield. Se dertdien worstelen de gedachten van hen dSe den vrede liefhebben boven alles met de wtld fantasieën van wie den heksensabbath van een hy permodernen oorlog gaarne aan het menschdom zouden willen opleggen. De atoomenergie nu kan of de mcnschhelci vernietigen of haar voorzien van allerlei nieuwe uitred ding. Wie r.ccmt hier het 6tuurrad ln handen, zoodat alles ten goede keert?, de A.D.A.?. de Rus, de Amerikaan, de Engelschman, of zij samen? Er is een nieuwe taal ont staan, als men de uitlatingen van alle voorr.ame staatslieden bestu deert. Nog meer dan cat Bikini hun nieuwsgierigheid en sensatielust be vredigde. worden thans rte voor naamste breinen beziggehouden, zoo niet: gekweld, door de vraag, welk punt van het wereldgeweten door de 15 kilometer hooge steekvlam boven de atol Bikini werd ontstoken: „Ik bid", zei Truman tot Baruch, den man van de A.D.A.-gedachte.' „Do wereld beseffe nu haar. keuze", ze! Baruch. „snel hendelen of den dood. Faalt zij. dan leeft voortaan Iedereen als de slaaf van de eeuwige Vrees". „Hebben daarvoor 'm'iJlioenen liun bloed gegeven?. hebben daarvoor mlmoenen moeders, vrouwen en ver loofden haer leven gebroken gezien Kunnen w|J aan de mlllloenen oor- Iogsweezen er. aan de noodlijdende volken geen enkele troost geven?", roept een Ameiikaonsch blad. .het. Is te misdadig, het móet Er is een schooner, beter en veiliger le ven mogelijk". En voor ten van de radio's werd het als het ware uitgeschreeuwd: „Oh. Bikini, hergeef de wereld haar ziel!" En een caricaturist teckende een plaatje van de bitmöende wrakken rondom de atol: op het eenc stond Zelfzuchtig, op.'n ander Nationalisme op een derde Machtswellust, op een vleide Kei Einde aller Dlogen En door de rook- en smookgevaarten komt rustic en ongekwetst aenwie ken de Duif. De Dutf die der wereld haar ziel »-2al hergeven. Kabinetsformateur ar. beel Daar gaat de/„Willem Buys", het grootste schip, dat ooit cp de vfichel&ewerf te Vlissingen werd gebouwd. Bustig glijdt het casta «atv ,de helling om even later jn de kleine haven tot stilstand te- Turnen.. V.MAABSEVEEN Molotof accqord met tienjarige v internationaliseering :j Molotof is gisteravond accoord gegaan .met de voorstellen van Bl- dault over .een tienjarige interna- tlonaliseering van Triest onder ge mengd toezicht als basis voor ver dere onderhandelingen, zflhet dan voorzien van een Russisch amende ment. j'S - >- Besloten ywerd de kwestie verder .te bestudeer en en er vanmiddag om •twee uur verder ovér te beraadsla gen. K -v' Yx V 'i'De Itallaansche koloniën, de vre- desconferentie en Duitschland staan ;,nog steeds op de agenda. De Gas- ■peri, premier van Italië heeft ver- 'zoeht gehoord te worden/ voordat reen besluit over Triest wordt ge- inomen. Y- Het voorstel van Bldault heeft in' Itallaanschekringen veel. verhitte- ■ring veroorzaakt.. Gisterochtend is de "bekende vlieff- tuigconstructcQr 'ea''directeurvan dé N.V. Koolhoven vliegtuigen, Sytso Frederick Willèxri' Koolhoven zich noemende en Bchxgvende Frits Kool hoven) tengevolge 'rvan een hersen bloeding in de RIaria-stichting te Haarlem 'overleden. Do heer Koolhoven,1 die 60jaar Oud was, had..zich de afgeloopou "dagen normaal gevoeld. Zondagroid- -dagr;ëcMe^teimiV!.hiLümjc:easten. -ontving,verloor -hij^het bewustzyfl, 'jHij 'wcrcT'öiït 5 nur. in' do' Mariasticli- £ing opgnnjómen, waftr ljjj, zonder bn kennis ta zyn- gokomen, ruim twaalf uur later overleed» Het Amerikaansche consulaat zal op 4 Juli gesloten zijn wegens de viering van „Onafhankelijkheidsdag". Mevrouw E. E. Ruys-van Houten gaf het den naam van wijlen haar echtgenoot (Van onzen specialen verslaggever.) Vroolijk wapperden gisteren de vlagden nlt de veelal beschadigde hui zen van Vlissingen. Maandag 1 Juli immers is 'n historische dag geweest voor het nijvere stadje aan de Schelde. Het 21.300 ton groote motor- passagierssehip in aanbouw voor den Rotterdamschen Uoyd tot dusver aangeduid als de S 214, is, na ruim zeven jaren op de helling te heb ben-gestaan en gedurende den oorlog op wonderbare wijze gespaard te zijn gebleven, met gunstig gevolg van stapel geloopen. Toen mevrouw E. E. Ruys-van Houten de laatste beletselen wegnam'en het schip on- middellijk daarop van de, helling gleed, had zij het den naam gegeven van wjjlen haar echtgenoot, Willem Rays. Op deze wijze heeft men den naam willen eeren, niet alleen van een bekende Rotterdamsche ree- dersfamllie, maar ook en wel in het bijzonder van een humaan werkge ver, den directeur van den Rotterdamschen Lloyd, Willem Rnys Bzn,, die op 15 Augustus 1942, toen de bezetter de. stad Rotterdam in één harer vooraanstaande persooniykheden wHdë treffen, lafhartig werd Omgebracht. Het bleek, dat wegens.een té la gen - waterstand de stapelloop een paar uur. ïater, dan oorspronkelijk was - vas^-ö?teld, zou geschieden, 2oodat we volop tüd' hadden de fraaie lijnen van het schip te be wonderen en het drukke gedoe van de werf arbeiders gade te slaan. On der den uitroep van. „Zet 'm op!" werden met vereende krachten de keggen onder het schip weggeramd. zoodat het met -geheel zjjn gewicht op de sleden kwam te rusten. Tegen vier uur viel het laatste steunblok weg en werd het schip nog slechts door de klinken vastgehouden. Het groote moment Klokslag vier uur gebeurde' het Een eiectrische schel rinkelde op.de officïeele lrihune. Dat was het sein voor. mevr. Ruys om met een for< schen bijlslag het touw, waarmede liet klinkmcchanisme in werking treedt, door te hakken. Deflesch champagne spatte op den boeg ult-. ecn'en onmiddellijk begon het. ruim' 20 mjljin-n k" wgende gevaarte te glijden, al sneller en sneller, onder donderend gejuich van de duizend koppige menigte. tn de kle'ne haven werd het, water in .hevige beroering gebracht; een •hr-^igoif sloeg over deikaden, zoo- dat verscheidene toeschouwers daar een goed heenkomen moest zoeken. Het schip liep tenslotte vast op een bpdd pet van ri?sboui die weliswaar geheel werd opgerold, doch keurig de vaart.van het schip afremde. Het. was eerx; volkomen geslaagde stapel loop., die des te meer voldoening scHonk en ook opluchting bracht, omdat men in dit bijzondere geval niet geheel gerust was op den afioop. Den scheepsbouwers van „De Schel de van -hoog tot laag, komt een Men had. ons „In vertrouwen" verteld over de mogelijkheid van een snrlngladlng, die tie Duit- schers ln het geheim ergens onder de.S. 214 zouden hebben gelegd. Deze mijn zou, zoodra het schip ging bewegen,: tot ontploffing ko~ men, den bodem perforeeren en dus geen tewaterlating, maar een zekere onderwatorlating tengevol ge hebben. Hoewel wij Hollanders maar al te-zeer weten, dat de na-; zl's op het- gebied van opblazen ..voor geen klein geruchtje ver vaard waren en ons zeker een dag als wij gisteren hebben beleefd niet zouden hebben gegund, wil den wij toch aan .een 'dergelijk plannetje geengeloof hechten en vertrouwden we op datgene," wat een werfarbeiderons; zei: „Me neer, er zit heusèh niks meer on der. De 750 kilo springstof,, die er. gelegen hebben, zijn ,al lang wêgl"* 7 r, Maar toch..»., zóó slecht hebben wij de Dultschers leeren vertrou wen, dat we diep in brts binnen ste nog even ln angst verkeerden toen het schip begon te bewegen, Sleehts het knappend kraken van hout was hoorbaar, niets gebeur de en dat was een opluchting! De heer 3'. E. Buys Sr., de „oude meneer Bernardzooals hij in de wandeling genoemd wordt, had zich aan het eind van de helling bij den neus van het schip op een stuk hout neergezet, om aldus do tewaterlating van dichtbij .te. kunnen bekijlcen. remati-d maakte hem erop attent, dat hij als commissaris van den hotterdamschen Lloyd weP.ichl toegang zou hébben tot de offi- Steele tribune, waarop de „oude nencer Bernard" antwoordde: ,7Velnee 't is goed, ik zit hier op jen plaats van een rijksdaalder I" in aanbouw zijnde schip en releveer de daarbij in heb bijzonder het krachtig verzet van directie en per soneel gedurende de vijf oorlogs jaren. Dank zij die houding Is het mogen gelukken zoowel het schip als een groot deel der materialen te behouden. Mevr. Ruys dankte met bewogen stem voor de bloemen en het ca deau,' dat zij uit handen van dr. Van DJjk mocht ontvangen, waarna tenslotte de president-commissaris van den Rotterdamschen Lloyd,nu. Lycklama Nljeholt, eveneens ge voelvolle woorden wijdde aan de nagedachtenis van Willem Ruys en ■de directie van ,JDe Schelde" geluk- wenschte met de gunstige tewater lating van het schip. Hiermede was de plechtigheid ten einde. Een zeer moderne. Indlë- vaarder werd aan zijn element toe vertrouwd. een -schip dat binnen af- zienbaren tijd de trots zal vormen van de Rotterdamsche koopvaardij vloot. Proc. fiscaal concludeert tot verwerping De Bijzondere Raad van Cassa tie behandelde gisteren de zaak tegen den oud-secretaris-generaal van het departement van Justitie, prof. mr. J. J. Schrieke. Zooals bekend, heeft het Bijzonder Ge rechtshof hem onlangs wegens hulpverleening aan den vijand ter dood veroordeeld. Nadat den requl- rant. verschillende vragen waren gesteld, lichtte de verdediger, mr. Retnhold, 17 cassatiemiddelen toe. De advocaat-fiscaal, mr. Lange- meyer hield een .requisitoir van een uur. In het algemeen zag hij -'btf prof. Schrieke noch exceptioneel slechte, noch goede motleven. Hh had Inderdaad den vijand nog grootere diensten kunnen bewijzen. Hij deed dit echter niet om nog niet meer te riskeeren dan hij reeds deed. Spr. concludeerde tot verwer ping van het beroep; Eén oirnt ia do aanklacht was volgens den proc. fiscaal teekonend voor Schrieke. sgansche. gedrag, t.w. zjjn weigering ia de voxgadering van do necrctarissén-generaiü om geza- mdijk stelling te nemen - tegen de -. buifcinaking van do goederen - van 'het Huis vim Oranje en tegen de Duitsche 'maatregelen ten aanzien van de Joden. 4 Ih de consequenties welke deze weigeringen hadden en welke door een intelligente figuur als Schrieke zeker konden worden besef achtto do proc. fiscaal Schrickcsdoelstellingen, zoo duide lijk aaavhet "licht getreden, dat hij niet anders kon doen dan verwer ping vau het beroep vragen.^ Uitspraken. De Bijzóiidere Raad van Cassatie deed o.m." uitspraak in de zaak contra Dirk DuJlemond uit Rotter dam, die ln 1943 vrijwillig als wachtsman dienst had genomen b(j de Duitsche weermacht en deswe ge, door het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeeld was tot vier jaar gevangenisstraf.Het vonnis van den raad luidde thans 3 jaar rijkswerkinrtching met af trek. Arie van den Herik eveneens uit Rotterdam werd wegens het In 1944 vrijwillig dienst nemen als wachts man bij deDuitsche weermacht veroordeeld tot twee jaar gevange nisstraf: Het bij-onder gerechtshof te 's-Gravenhage had verdachte tot dezelfde straf veroordeeld. Met een blijden glimlach .stapte Sjahrir uit een Dakota van deRJLF. op het vliegveld bij Batavia; aldus A-KF.-Aneta. zag er goed doch vermoeid uit. Hij verklaarde, dat hem noch den anderen geweld woord van hul de. toe ..voor de uit stekende wijze, waarop zij hun werk onder de moeilijkst denkbare om standigheden hébben verricht. - Willem Riiys herdacht Terwijl de „Willem Ruys";. door sleepbooten naar de afbouwkade werd gedirigeerd, werden op dè óffi- cieele tribune nog eenièe toespraken gehouden. Dr. J. j. ;,C. .,van_ Dijk, president-commissaris van de N.V. Kon. Mij. ,J3e Schelde", dankte al lereerst-mevr. Ruys, dat zij de doop plechtigheid bad willen verrichten en het schip den naam had willen geven van eèn der nobelste zonen van het Noderiandsche volk, zooals spreker het noemde. Dr. Van Dijk gaf een kort overzicht van de al reeds bewogen geschiedenis van het Da heer TV. Buys Bsii. naar tuien het vlaggeschtp can den Bot ter dom schol JAoyd werd genoemd en wiens dood bij de tewaterlating tan dit schip piëteitvol werd herdacht. Op het vliegveld, Kemajoran, heeft Sjahrir in een zeer kort on derhoud met de pers verder ver klaard, dat „dwaze jongelieden, op gestookt door een onverantwoorde lijke bende misdaders met of zonder polltieken achtergrond, ver antwoordelijk waren voor zijn ont voering". Vele - Indonesiërs waren bij Sjalirirs aankomst tegenwoor dig. De ministerraad heeft dezer dagen het besluit genomen, om circa 250 van de 1000 aan de reserve-offi cieren verleende vrijstellingen on middellijk in te trekken. Deze maatregel ïs noodzakelijk geworden, nu een kwart van de officieren, bestemd voor de encaOree- ring van de tweede divisie nog steeds ondergedoken bl(jft of althans biet kan worden ingedeeld. Er wordt geen rekening gehouden met de burgerfuncties, doch slechts gekeken naar de mü/taire antece denten der betrokkenen. Willem Faassen gaat het Rot- terdamscb Tooneel, dir. Joh, Steen bergen Jr. verlaten. Met ingang vun 1 September zal hij deeL uitmaken van het_ gezelschap „dc Komedian ten", dir. Joh. Kaart en Ed. Kïcs- bergen. WEERBERICHT ONWEER BRENGT AFKOELING Tot Woensdagavond; Zwakke tot matige wiuü aanvankelijk nog uit Zuidoostelijke richting, later omloopend naar Zuidwesten. Op vele plaatsen onweersbuien, daarna koeler. HEEFT ooit een kabinetswisseling zooveel voeten, in de aarde gé- had als de nu vcltirokkene? Wij hebben er de parlementaire geschie denis niet op nageslagen, maar nemen aan, dat dr. Beel „de langste lorroa- teur" is geweest: vijf voile weken. Dat hl} het.moeilijk zou hebben viel te voorzien. De verkiezingsuitslag had twee tegenstrijdige strekkingen: behoud èn radicalisme, en de duur van de crisis hing mede af van den uitslag der stembuscijfers, zooals de formateur die zou voelen. Dr. Beel, een gematigd man. erkent in feite de belde bovenaangedulde elementen:: wel wilde hij een pro gressief program maar ook en ln hoeverre hij hierbij meer geschoven werd dan schoof, laten wij in het midden. erkende hü het behouden de element in den uitslag. HU hand haafde Vos, maar niet op zijn geijkte plaats als leLder van de planecono mie; hij liet Logemann schieten, maar terwijl hU een minder radicale figuur (mr. Jonkman) op „Overzee sche Gebiedsdeelen" bracht, verluidt dat hij Schermerhom nog bóven Van Mook commissaris-generaal voor In donesië wil mBken. Neen, gemakke lijk heeft deze formateur het niet gehad. Alleen door taaie volharding en voorzichtig laveeren is hij met zijn scheepje blnnengeloöpen. Dat la op zichzelf een stukje politiek - tim merwerk, waarvoor wij respect heb ben. Of het land zich met het nieuwe regeeringsteam gelukkig moet prij zen is een andere vraag. DE P. v. d. A. heeft na 17 Mei twee mogelijkheden voor oogen gehad. Pleitte „Het Parool" voor een loyale oppositie een standpunt, dat van vele kanten bijval vond de partijleiding was van meet af aan van oordeel, dat zij ln beginsel be reid diende te zijn om ondanks haar twèederangsposltie mee te regeeren. Daarvoor golden twee sterke argu menten: de noodzaak van de door zetting der plan-economie en die" van handhaving der politiek Logemann- Schermerhorn-Van Mook-Inzake In donesië. Het ls daarom begrijpelijk, dat ln de weken van de formatie de economische en de Indonesische politiek brandende strijdpunten wer den, waarbij ware politieke veld slagen zijn geleverd. De P. v. d. A. heeft belde veldslagen verloren. De nieuwe minister van Handel en Nij verheid, dr. Huysmans, ls bankier en niemandheeft hem op., het veld der plan-economie ooit ontmoet. .Ir,. Vos daarentegen ls een van 's lands weinige deskundigen op dit terrein, wiens naam de waarde had vaneen program: van het program van zijn 'party. Als minister van Verkeer en Energie (een deparle- ment, dat tien maal zoo dood ls als zijn naam doet veronderstellen) zal echter Vos met „het plan" geen be moeienis hebben. Zijn aandeel is niet. grooter dan dat der andere mi nisters. ,J ,;K'. X..;- Merkwaardiger -nog Ir, de. gang van zaken met de Indonesische politiek. Tegenover Indonesië en het er zoo dle>} in geïnteresseerde buitenland werd deze politiek gevoerd over een brug op drie pijlers: Logemann, Schermerhorn, Van Mook. Daarnaast F speelde, 'ln verband met het Interna tionale karakter van het probleem, de minister van bultenlsndsche zaken, dr. van Royén, daarin een rol van beteekenls. Van de vier genoemden vallen er drie: Van Royen om gezondheidsredenen Schermer horn, Logemann. Van Mook rest. genover Indonesië en het buitenland ls dit een wel zeer stellige verzwak king. is daaruit te verklaren, dat niet zonder lnelegantie vooruitge- loopen wordt op eert wet*), die het mogelijk maken moet. dat Schermer- horn in de Indonesische politiek „een rol blijft spelen?" Do P. v. d, A. zal zich niet ont veinzen, dat de beslissingen ln, niet buiten het kabinet worden ge- nomen, en dat Van Mook en Scher merhorn, hoe groot ook hun vol machten, altijd ondergeschikt blijven aan de politiek Beel—Jonkman. Waar tegenover het loslaten derministers schermerhorn en Logemann niet staat de vervanging van dr. van: Royen door een sooiallstlschen mi nister van Buitenlandsche Zaken is de conclusie, dat de P. v. d. A. niet alleen den plan-slag, maar ook den slag om de voortzetting van de poli tiek Schermerhorn. Logemann, Van Mookverloren heeft. Slechts opening van zaken zal ons-de redenen kunnen doen kennen, waarom die party zich zoover achteruit heeft laten duwen. Ofschoon •ookhier 'de tijd ons nog een en ander moet leeren, geeft het nieuwe kabinet geens zins den Indruk krachtiger te zullen regeeren dan het afgetrededé. Niet dat het kabinet Schermerhom door regeertngskracht uitmuntte! Veeleer moet gezegd worden, dat het volk de leidende hand der regeering veel te weinig voelde! Té* spijt!ger ls het, krachtige figuren ln het nieuwe, ka binet te missen. Kennelijk- was do vijftig-vijftig basis en de-moeite rondom het program een dubbele beperking btJ de keuze der personen. Dr. Beel heeft de K.V.P. vijf ..bin nenlandsche" portefeuilles toebedeeld zoodat geheel het cultureele leven: onderwijs, kunst, wetenschap; het economische leven: handel en nijver heid, inclusief „ordening" en „plan economie". Justitie, oorlog en bin nenlandsche zaken onder katholieke leiding komen. Niet verdwenen' maar wel onbezet is Marine. Dat kan een veeg teeken zijn voor plannen om ook dit de partement op te doeken en tot een departement van Defensie terug te keeren. Wij zouden dat onverant woordelijk achten, vooral in dezen tijd van opbouw van leger en vloot,. Toen het program (op het oogen- blik nog onbekend) gereed was, heb- wij erop gewezen, dat het minder 'op woorden dan op de „mennekes" en de daad aankomt WIJ zijn nu een stadium verder: er ls een program en er zijn ministers, ook nu wij in de gelederen van het kabinet minder regeerkracht ontdekken dan wij had den gehoopt te zullen vinden. Er» ook'nu wij betwijfelen, dat een ka binet met vier leden van de P.v.d.A. een ;,ln wording" (mr. Jonkman) orocrcssiever regeeren zal dan ceii kabinet met zeven man van de P. v. d. A-, onder wie de premier (Schermerhorn) ook nu willen wij wachten op de daden. Ons is r.-'-m krachtige progressieve politiek in uitzicht gesteld en wij hebben f-ij brood noodle. Dat.de naaste teHiiUw.l ons rilet teleurstelte! i op: 4.27 uur; onder: 21.Of 3 Juli s uur. Waterstanden Rotterdam: 7.33 uur; 2c tU: 20.01 uur. Tenzij men met handhaving vat» den titel commissaris-generaal Schermerhom een zoo bepaalde op dracht geeft, dat men buiten het verelschte van wettelijke basis toch tot het doel geraken kan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1