Pff... DEvSCHIEDAMMER Poover resultaat van atoom- bomptoef Schermerhorn naar Indonesië Scherpe maatregelen tegen extremisten op komst Athleteh van wereldreputatie starten op de Nenijtobaan RED. EK ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 6SSQ0 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE 'NUMMERS ID.Ofl HET PARGOl ZESDE- JAARGANG NO. 152 ADVERTENTIESEN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESTNGEL 42 - - ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2S4W EN 69300 - POSTGIRO NO. 3SB644 Bankjer: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG, 3 JULI 1946 Slechts 28 van de 79 schepen eenigszins be schadigd en .maar één groot schip gezonken Journalisten onder censuur George Moorad, een correspon- dent van het Columbia Broad- casting Svstem, seint van Kwa- jelein AtoU het volgende: „Na een strijd van ,vier uur met den censuur kan ik tenslotte zeg gen, dat ik gedurende meer dan een uur laag over de lagune van Bikini heb - gevlogen. Ik heb de schade, veroorzaakt door den atoombom" goed in oogenschouw genomen en ben nu in staat te verklaren, waarom sommigen van ons de proefneming als een volko men mislukking beschouwen. De schatting is, dat 28 van de 79 sche pen eenigszins beschadigd zijn. Slechts één groot schip is gezon ken, nl. de Japansche lichte krui ser „Sakawa", die vroeger bescha- digd.is geweest, en waarvan het r?- pareeren door een Amerikaansche ploeg is gesaboteerd. De torpedo-- jager Lamson en waarschijnlijk vier landingsvaartuigen van mid delgrootte zfjn gekapseisd". Volgens Moorad zou men ver keerd doen uit de poovere resulta nten de conclusie te trekken, dat de atoomkracht niet radicaal zou-zijn. Hij heeft de uitwerking op Naga saki gezien en zou wenschen, dat de proef zou worden herhaald, bij welke gelegenheid dan een nauw keurig onderzoek zou moeten zjjn toegestaan. „Naar mijn persoonlijke mccning, aldus Moorad, is dit een zeer on bevredigende proefneming geweest met zeer verdachte strekkingen, waaraan geen einde wordt gemaakt Havenstaking is geëindigd Werk is vandaag hervat In de afgcloopen" week heeft dé E.V.C._ contact opgenomen roet de regeering, om tot een bevredigend einde van het zeelieden- en haven conflict te komen. De minister van sociale zaken heeft naai aanlüdiog hiervan den betrokken rfjksbcmidde- laar,' mr. A.\"M. Joekes, verzocht,./ metuden .'.raad ...vanbestuur voor de^ •zeevaart «nv de"* b'cstnrcn" .van..,de scheepvadrtvereenigingen Noord en Zuid besprekingen te voeren. Over eengekomen werd, dat bjj de werk hervatting van werkgeverszijde geen rancuncmaatregelen zullen worden getroffen. Ook van xverknemerszijle zullen geen rancunemaatregclcn ge nomen worden tegen havenarbeiders en zeelieden, die by het uitbreken van de staking aan het werk zün gebleven. Na werkhervatting neemt de E.V.C. contact op met het college van rijksbemïddelaars, om tot een oplossing te komen van de 'huidige grieven, welke er bestaan ten aan zien van de thans geldende arbeids overeenkomst vóór bet personeel van de Nederlandsche koopvaardijvloot. In een tweetal stakersvergader-o-en te Rotterdam en Amsterdam is met groote meerderheid van stemmen besloten om het werk vandaag te -hervatten. Aan den arbeid' Van de zijde van de Seheepvaart- vereeniglng Zuid vernemen wij, dat het grootste deel van de stakende arbeiders zich vanmorgen heelt aan gemeld en zonder .meer aan den ar beid is gegaan, zoodat niet langer, van de vrijwilligers gebruik gemaakt behoefde to worden. Eenige honder den arbeiders, die elders emplooi hebben gevonden, lieten niets" v-n zich hooren Het wordt in bun eigen belang geacht, dat ook zij zich zoo spoedig mogelijk weer aan hun taak wijden. Door de staking Is een ach terstand omstaan, die met vereende krachten kan worden Ingehaald. Er zijn oproepen gericht aan de wegblij vers. Op dezen .eersten dag, aldus de lei ders van de E.V.C; te Rotterdam, waren er bij de her-aanstelling van de arbeiders - tn de haven enkele in-> cidentjes. Men vertrouwt evenwel,, dat deze spoedig achterwege zullen blijven en 8lle arbeiders, die op 4 April ln staking gingen, op hun pos ten terug kunnen keeren. De mili taire bezetting,ln.de haven Is heen-'- gegaan.. V.S. stakenaankoopen levensmiddelen De regeering van de Ver. Staten heeft in verband mét het opheffen van de .prijscontrole besloten voor- Ioopig uit de markt te gaan voor wat aankoopen van tarwe en vleesch ten behoeve van door honger be dreigde landen betreft. De regee ring weigerde meer te betalen'dan de vroegere vastgesteldeprijzen. Er was geen tarwe en vleesch voor deze - prijzen beschikbaar. De re geering wenschtniet mede te wer ken aan een inflationistischen druk op de prijzen. Zij hoopt hierdoor de prijzen op een lager peil te stabill- seeren. WEERBERICHT IETS KOELER In den loop van vannacht en morgen plaatse- 'Uk onweers buien, die ar- koeling brengen Overigens nog zonnig. wind ttjdeJUk veran derlijk, later meest matig uit Zuidwestelijke richting. 4 .lalt: Zon up 4.28 onder 21.04. Moan onder: 00.01 op 10.46. WATERSTANDEN ROTTERDAM le til 8.23 uur: 2e tU 20.45 uur. door: het- plotseling oplegden van censnnr'*. Een hoofdartikel In de New York .Times en de New York Herald Tribune dringt er bij het Ameri- fficaaosche publiek op aan, zich te 'onthouden van een oordeel over- v.de resultaten van de atoombom- £proef, er op wijzend, dat de atoom- ïbom beschouwd moet worden als de /ernstigste bedreiging van de menschheicL Echtpaar Veterman teraardebesteld Onder zeer groote belangstelling had gistermorgen de uitvaart van. hetzoo tragisch om het leven ge komen echtpaar -Eduard Veterman plaats. Reeds., vroeg hadden zich /rondom ,den Stadsschouwburg te /'Amsterdam tallooze belangstellen- aden'-verzameld. In. de tot chapellë ;-ardente herschapen groote Tonde hall stonden de beide kisten opge-* baard te midden van een schat van /bloemstukken en kransen van fa milieleden, vrienden en kunstorga- Tiisaties. Waardig en sober werd hier afscheid genomen van den man, die zoo kort geleden nog - met -heel de-kracht vanzijn matelooze energie midden in ons kunstleven stond. Mr. A. de Roos sprakeen woord van dank ten afscheid na mens de „START", Ben Groene- veld vertegenwoordigde de tooneel- spelersorganisatie, mr. FrancoIs Pauwels voerde het woord namens de kunstenaars in het algemeen.. Een zwager van den overledene dankte voor de belangstelling. Daarna werden de kisten en bloemen langs een haag van kun stenaars naar buiten gedragen voor den laatstcn gang over het Leld- sche Plein - en door Amsterdam, waar Veterman zooveel indrukken voor zijn werk opdeed cn vrienden door zijn werk verwierf. In de auto's die den stoet naar de begraafplaats te Blltboven volg den, hadden vele kunstenaars plaats genomen. - Voltallig bestuur Philharm. afgetreden Niet enkele bestuursleden maar het Voltallige bestuar. van .het" Rotter-, 'damsch ;Ph II harmonisch." Orkest is 'af getreden. ~„ppk"l.de commissarissen hebben hun" 'mandaat neergelegd In overleg met het gemeentebestuur. Bepaalde gevaren, welke de werk-: zenn.hedcn en het niveau van het orkest bedreigden, zijn thans volle dig bezworen FEEST IN IJMVIDEN. Dezer dagen voer een sleep van geven schepen de haven van IJmuiden binnen;, niet een lading ter vooroorlogscho waar de tan tien millioen gulden. D& elccp bevatte n.l. de walseri} van de Uoogovcnfabriek, waarbij eens £00 arbeiders werk vonden. De walser\j tcerd tijdens .de bezetting door,aè Duitsch'ersweggesleept, maar zij is 'thans "terug, dank gij hef Commissariaat Generaal voor de Nederland- sche Economische Belangen ili* Dui tsciitand. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het terreüLMan^e. fabriekdroeg kolonel Ottcnj namens laatstgenoemde instantie,-de kostbare walser\j, waarin voornamelijk schecpsplaten vervaardigd werden, aan dc directie over. Dossier over onderhandelingen Nederland- Indonesië gestolen Sjahrir over zijn ontvoering In een beschrijving van zijn out-, voering heeft Sjahrir verklaard,dat de namen van de Bchuldigeh be kend zijn, doch dat deze niet .zuilen, worden gepubliceerd, omdat de politie de zaak nog onderzoekt, j De ontvoering zelf werd vemcht door jonge soldaten, behoorendjtot. een groep, „die voor, tijdens enlna^ den oorlog slechts- gedacht heeft aan eigen winstbejag.", Sjahrirs volledig dossier betref fende de onderhandelingen met ér. Van Mook Is tijdens de ontvoering gestolen en tot dusver is er Iiog geen spoor van gevonden. Vandaag zal Sjahrir naar bét bin nenland terugkccrcn om ^.het ./ne- men van scherpe maatregelen tegen de extremisten" te bespreken. I Sjahrir Is ,r70 ..kilometer; bulten- Solo ln het .bergland vastgëhouden. De Jongelieden, die hem hadden ge-' vangen genomen, verzetten' zich niet tegen;' zijn' invrijheldsstelllng, toen zij hem tenslotte, hadden her kend. In verband hiermede ver klaarde Sjahrir, dat zoowel Tan De grootste internationale meeting na de bevrijding Georganiseerd door Pro Patria Pro Patria, de Rotterdamsche athle- tiekvereenlglnff, die het in haar.50- jarig bestaan bestond om niet minder dan 21 internationale athletlekwed- st rij den In de Maasstad te verwerken komt de eer toe, na de bevrijding de grootste Internationale meeting te organlseeren en dat niet alleen, zy Is de eerste vereeniging ln den lande, die vertegenwoordigers van Zweden, het land, dat ons In benarde tijden op zoo onvergetelijke wijze bijstond, aan derir start - brengt.^ Wanneer'Zondag het startschot op de Nenijtobaan voor de- eerste maal zal klinken, zullen wij kennis maken met de elite van Zweden en België ln. strijd tegen het puikje van de Ne. derlandsche athletlek.WIJ zullen onzen kampioen op den langen afstand,Slijk huis, voor de eerste maal ln strijd zien, met een van die vele Zweedsche loopers, dio Zweden een wereldrepu tatie hebben gegeven, met Ernst An- derssen, die even zoo gemakkelijk 14.3» als 14.20 op de 5000 meter doet noteeren. Slijkhuis' record steat op 14.50, doch hij liep steeds zon- Is de „Willem Buys" Maandag middag direct na deii stapelloop gaan proefvaren en heeft de fotograaf daarvan bovenstaand plaatje weten te maken Gist u maar niet leger, want deze foto berust niet op wer kelijkheid, liet is een opname van een maquete, waarop naderhand het water is geschilderd. Niettemin geeft deze foto een natuurgetrouw beeld wn het toekomstige vlag ge schip van den Botterdamschen Lloyd en tevens grootste motorschip van Nederlandsche koopvaardijvloot. Niet slechts wat de naamgeving be treft heeft de reederij een traditie gebroken de schepen hadden tot dusver Indische namen maar ook dc bouw wijkt tn menig opzicht af van die aer vroegere passagiers schepen. der tegenstand, zoodat er winst te over voor hem te behalen is. De Zweed Lund, nog ongeslagen ln Zweden, een man, die met 1.52.2 op BOO meter genoteerd staat, loopt tegen De Ruyter, onzen kampioen, die dit seizoen zoo prachtig voor den dag komt. Ook al is Lund's verrichting door den Amsterdammer nog nimmer behaald, toch is de strijd open met e^n kans tot een prestatie, die De Ruyter's optreden In Oslo bij de Eu- ropeesche kampioenschappen hoop vol maakt De Belg Van Goethem is gemeld voor dit nummer en diens clubgenoot, Brancart, de geduchte 800 meter-looper, voor de 400 meter,1 WIJ hebben zoo^n vermoeden, dat deze inschrijving op een abuis berust en dat Brancart aan' de 800 meter meer kleur zal geven. In dat geval start de Belgische kampioen Van Goethem tegen Blok, onzen kampioen, en Ren- dln Zweden op de 400 mèter. OGk: de sprint belooft een prachtig - nummer te worden, door de deelname niet alleen van Strandberg, de Euro- peesche recordhouder op lotr meter, maar ook door diens clubgenoot Nils- son, die veel belooft voor de toe komst. Neemt Pol Braeckman. aan dit nummer deel? De Belgen hebben G. Braeckman gemeld, doch de Bel gische kampioen, die de ion meter ln 1D.6 loopt, heeft twee broers, dte ook uitblinken en p. kan even zoo goed Pierre zijn. In ieder geval is er voor onze'sprinters werk aan den winkel en wij hopen, dat zij het er goed af brengen. De Zweedsche estafette belooft het hoofdnummer- van den middag te worden De Zweedsche ploeg ln de opstelling: Lund 400 M.. Rondin 300 M., Strandberg 200 M en Nilsson 100 M. loopt steeds tijden, die rond de 1.57 liggen en deze, tijd is voor. de Nederlandsche ploegen onbereikbaar. Wij hebben dan ook geadviseerd, te gen de ploeg een landeploeg te doen starten en de mogelijkheid daartoe wordt nog. onder het oog gezien. Het Stadion Feijenoord heeft.belan geloos zijn medewerking aan de wed strijden gegeven en de staantxlbunes afgestaan. Zoodoende zullen BOOO toe schouwers ln staat zijn, het belang rijke athletiekgebeuren gade te slaan. De aanvang ls bepaald op 2 uur. Malaka als Socbardjo. voor hjj werd ontvoerd, bulten zijn voorkennis in vrijheid waren gesteld. Sjahrir legde er den nadruk op, dat Soekarno de volledige macht pas tn handen had genomen na zijn ontvoering. Dit besluit is genomen met volledige instemming van de andere ministers en had ten doel Iemand geheel en al verantwoorde lijk te stellen voor, de règeerings- maatregelen. Onmiddellijk na zijn bevrijding had Sjahrir een -onder houd gehad met Soekarno, dat hij hij zijn a-s. beoek aan Djokjakarta sal voortzetten en/waarbij de duur van Soekamo's buitengewone be- voegdheden eveneens onderwerp van -bespreking zal zijn. <-: Sjahrir verklaarde ten slotte, dat de T.R.I.-soldaten, die hem haddeni ontvoerd, momenteel in arrest zaten en een, volledige-bekentenis hadden af gelegd.JA:, Jonkman, een gelukkige keuze „Er zal in de Nederlandsche poli tiek ten^aanzien van- Indoneslë.;geen. principiëeie wijziging komen".*- "Zoo was Üe eerste reactie te Batavia'op het1 nieuwe kabinet:.: De belangstel ling gaat ln het bijzonder uit naar den minister van overzeesche ge biedsdeel en, mr. J- A. Jonkman, die Ln niet officieele Nederlandsche kringen als een sterker man dan Logemann wordt beschouwd, en ln republikelnsche kringen toch verre van reactionnair wordt geacht. Hij behoort evenals Van Mook en Loge mann tot de „stuw'-groep. Zijn ar beid in Nederlandsch-Indië ts steeds beschouwd als zeer vooruitstrevend en niet-Nederlandsche kringen noe men de keuze voor de vervulling van de functie van minister van over zeesche gebiedsdeelen „een heel ge- lukkige'V Commandant le bataljon K.N.IX. gresneavcld De voorlichtingsdienst van het Nederlandsch-Indische leger- deelt uit Bandoeng mede, dat Zaterdag morgen de commandant van het eerste, bataljon van het K.N.I.H majoor M; v. d. Heuvel, tijdens een patrouilletocht is gesneuveld. Zon dagmorgen werd het stoffelijk over schot onder groote belangstelling met militaire eer begraven. Pff, zei eij <mi streek hoar zakdoek Langs 'r appclwangcn heen. Pff, zei hij cn trok zijn jas uit È-n 2'n vestje maar meteen. Pff,zei doodbedaard dc wijsgeer, Die mij eèn tramkaartje gaf. Dames, hecrcn, iets naar voren! En hijlei het zachtjes af. Pff, zei 't schooljoch en de meester, Als een goede paedagoog, Teckendc op 't bord een ijsbeeri Maar hij had gccn draad meer droog. Pff, zei d'. ober, bier aandragend In e'n warme zwarte pak; Pffj-gei' 't muschje cn het gaapte En viel morsdood van het dak Pff, zei 'n gelardeerde dame, Veertig-plus, althans volvet, - En trókstielciim aan den veter Vail' haar hou-me-vast-corset. Fff, zeg \k en berg m'n potlood Op 't bevel der ctènsgong, Biedend u dees' warme woorden, Die 'k in 't zweet mijns aanschijns song. E. V. (Van onzen parlementairen verslaggever). Als grootste verrassing van de ka binetsvorming wordt in Haagsche kringen bet feit genoemd, dat het ln het voornemen sch«nt te liggen, prof. Schermerhom bij speciale wet te benoemen tot commissaris-gene raal voor Indonesië. Een speciale, wet is voor deze benoeming ver- eischt, omdat in deze functie niet voorzien is in de Indische slaats- regeling. De eerste, die in de afge- loopcn maanden op deze mogelijk heid heeft gezinspeeld, is het R.K. Kamerlid de heer Itajetto, die ech ter by die gelegenheid eerder een driemanschap van commlssariss-n op het oog scheen te hebben. De indruk in parlementaire krin gen is, dat een benoeming van prof. Schermerhorn in deze functie voor dr. Van Mook in geenendeele een belemmering tn de uitoefening van zij rx functie zal beteckenen, temeer waar de bevoegdheden van den lui- tenant-gouYemeur-generaal in de Indische staatsregeling zijn gegaran deerd. Veeleer beschouwt men de aanstaande benoeming van prof. Schermerhorn als een versterking van de positie van. dr. Van Mook, hetgeen vooral door goede samen werking tusschen de beide bestuurs ambtenaren zeer duidélijk tot zijn recht'zal. kunnen komen. Men heeft dan' ook den indruk, dat -dr. Van Mook tegen deze benoeming niëfchet minste bezwaar zal hebben. Intus- schen verwacht men insommige Haagsche kringen, dat binnenkort ook op prof, Logemann een beroep zal worden gedaan, in een officieele functie zijn medewerking te verlee- ncn, om tot oplossing van de moei lijkheden In Indonesië te kunnen komen. Over den aard van dit be roep; wordt echter tot nu toe een diep zwijgen in acht genomen. De „Karei Doorman" naar Nederland De oorlogsbodem wordt Vrijdag jn Rotterdam verwacht Het vliegtuig-moederschip „Karei Doorman", dat, zooals men weet, door de Nederlandsche regeering Is aangekocht, wordt Vrijdag te Rot terdam verwacht. Het schip "staat onder commando van kapitein ter zee A. deBooy. De „Karei Doorman" zal ligplaats kiezen bij de werf Wilton-Feijen oord en moet uiterlijk 1 Augustus - in-een-nader- aan":.'te'".géveri'lBritsdip;: -' hiivën ^zyh;'o.tri.Tvda"r "Het "ihnemën van voorraden en het aan boord nemen van vliegtuigen, behoorende tot. het 860 squadron van den ma rine- Iuchtdienst. Vermoedelijk' zal het schip met squadronop 1 Sep tember naar Ned.-Indië vertrekken. In afwachting daarvan wordt het. squadron grondig getraind. Westra tot twintig jaar veroordeeld Het bijzonder gerechtshof in D:n Haag deed "heden uitspraak in de zaak tegen den oud-burgemeester van Den Haag, prof., mr. J. Westra, tegen wien de procureur-fiscaal de doodstraf had geëischt wegens hulp verleening aan den vijand. Het hof veroordeelde prof. Westra tot 20 jaar gevangenisstraf. Het recht van cassatie werd verleend. De procu reur-fiscaal, mr. Zaayer, is van deze sententie iri cassatie gegaan. Distributienieuws Kilo aardappelen extra Het C.D.K, deelt mede.dat voor personen, geboren ln 1941 of vroeger, bon „254 aardappelen" toten met Zaterdag Juli recht, geeft op het kooepn van 1 kg aardappelen. De aardappeibonnen voor de week van 7 t/m .14 Juli zullen wederom niet in de bonnenlijst, maar afzonderlijk worden bekengemaakt. Veertiendaagsche bonnenlijst Het C.D.K. deetl mede, dat van 7. Juli t/m 31 Augustus dc bonaan wijzing eenmaal per veertien dagen zal geschieden. De bonnummers voor de artikelen, welke "gewoonlijk In de aanvullende bonnenlijst voor de sche.. periode worden opgenomen, tweede week van een veertiendaag- zullen gedurende bovengenoemd tijd vak reeds in de eerste weck worden gepubliceerd. Deze maatregel Is ge nomen om den detaillisten de gelegen heid te geven hun 2aken te sluiten voor vacantle. Het ls mogelijk, dat de artikelen, welke opgenomen wor den in de aanvullende lijst, niet on middellijk in het begin van de eerste week verkrijgbaar zullen zijn, aan gezien voor de bevoorrading met deze artikelen uiteraard minder tijd beschikbaar ls.. De banaanwijzing voor melk en aardappelen, zal, even als tot dusverre, per week blijven geschieden. Alleen zelfrijzend bakmeel Op. den bloembon, die Donderdag 4 Juli bekend gemaakt wordt, zal uitsluitend zelfrijzend bakmeel wor den verstrekt. In verband met de graanposltlc moest het bloemrar.t- soen eerst van 200 tot 100 gram en op 2G Mei tot so gram per persoon per week worden verlaagd. Deze verlagingen hebben den verkoop van bakmeel dermate bemoeilijkt, dat ter ruiming van reeds langen tijd aanwezigen voorraden, van 7 tot 21 Juli op den bloembon uitsluitend zelfrijzend bakmeel moet worden beschikbaar gesteld. Voorloopig geen koffie Daar dc verwerking van ruwe koffie door do staking In de vcemen sinds geruimen tijd stagneert en dientengevolge de werkzaamheden in do branderijen evenmin voortgang kunnen hebben, kan op 7 Jult geen nieuwe koffiebon worden aangewe zen. Dc nog in circulatie zijnde handelsvoorraden maken het moge lijk de uitreiking van toewijzingen ten deele, o.m aan ziekenhuizen, voort te zetten. De verstrekking van rantsoenbonnen voor koffie is ti;de- lijk stopgezet. Candidaten voor „Marine" (Van onzen parlemèntsredacteur) Of er tenslotte een afzonderlijk ministerie van Marine zal komen, zal, naar ons ter oore komt,, even zeer een kwestie zijn van utiliteit' als van politiek. Het schijnt na- melijk in de bedoeling van den formateur te liggen eventueel een katholiekaan te zoeken voor deze portefeuille. Wij noemden onlangs den naam van vice-admiraal L. A. F. M. Doorman, die voor den oor log hoofd van de af deel tag Mate rieel Zeemacht van het departe ment van Defensie was en na te rugkeer uit krijgsgevangenschap hoofd van de naar. hem genoemde missie te Berlijn. Eveneens wordt genoemd, kapt. luit. ter zee X A. L. Muller, die voor den, oorlog ma rine-attaché te Tokio was, tot hij in Maart 1942 op de Foeloe Bras werd getorpedeerd door een Ja- panschen torpedojager en in krijgs gevangenschap geraakte, waarin hij 3'/j jaar verbleef. Deze kenner van Japan bij uitnemendheid ls thans verbonden aan het ministe rie van Marine en is 49 jaar oud. Als outsider werd tenslotte weer genoemd kapt,-luit. F. N. van Strahlen, thans marinecomman dant van Rotterdam. Eerstge noemde twee personen zijn katho liek, hoewel zij, naar ons werd verzekerd, geen lid zijn van de K.VJP. Minister Beel heeft eergis teren admiraal Helfrlch ontvangen om hem terzake voor te lichten. Nog geen beslissing over kwestie-Triëst TUdens de gisteravond-gehouden vergadering der ministers van bul- tenl. zaken der groote vier te Parijs hebben Byrnes, üe Amerikaansche minister, en Bevln, de Britsche mi nister, verklaard, dat zij alleen zou den instemmen met de voorgestelde internationale z6ne voor Triëst en het aangrenzende gebied, Indien, de contröle en - verantwoordelijkheid voor dit gebied zou berusten bij de Vereenigde Naties en niet bij de groote vier, zooals was voorgesteld door de Sovjet-delegatie. Dè geheele zitting was gewijd aan Triëst en de -Itallaansch-Joegoslavi- sche grens, maai er werden geen beslissingen genomen. Vandaag om 16 uur zullen de besprekingen hier- - over worden voortgezet. Binnenkort autonummers met Met" hët óóg 'Óp 'cie waarschijn lijkheid, dat in enkele provincies binnen afzlenbaren tyd de tweede serie van honderdduizend auto nummers die welke achter dé provinciale letter een Z voerde zal zijn volgeboekt, is besloten een nieuwe combinatie te gebruiken ■voor de derde serie. Hiervoor zal de- letter X' worden gebruikt, welke achter aan de provinciale letter zaL worden toegevoegd. Van Swol en Rinkel bij de bats te acht Prachtige overwinning "op het Fransche paar Petra- Destremeau Het heerendubbelspel op hetcen tre court te Wimbledon tur hen Van Swol en Rinkel'tegen het Fransche paar Destrémeau en Pétra had een zeer verrassenden inzet. De x Nederlanders wonnen de eerste set met 6—2, hetgeen vooral het gevolg was van hettuitstekendserveeren; van onze landgenooten. Hierop volg de een interessantetweede set, waarin Rinkel ln de achtste game drie double faults serveerde, om daarna toch nog de game te win-, nen (4—4). In de dertiende game won Destrémeau de eigen service en verloor Van Zwol de zijne; 86 voor het Fransche paar, In de der de set maakte Destrémeau opnieuw tal van fouten. De stand ging steeds gelijk op en de eerste maal, dat Van Swol .de leiding had, was ln de dertiende, game, toen Destréméau de eigen service verloor (76). Rin kel won daarna de eigen service en de set (8—6). In de vierde set wis ten onze. landgenooten door schit terend volleeren een 3—0 voor sprong te behalen.. Na de zesde game was de stand 4—2 voor de Nederlanders. Maar nu won Destré meau de eigen service, waarop ge lukkig Rinkel de zijne won (5—3). Hoewel Pétra zooals gewoonlijk zijn service won (5—4), kon - Van Swol, die' daarna serveerde, de match winnen. Rinkel en Van Swol zijn door deze overwinning in.de vierde ronde gekomen (de laatste acht). Het Australische dubbel Brown— Pails bereikte den halven eindstrijd door een 6—4, 8—6, 6—3- overwin ning op de Franschen Boielli .en Pellizza. Ook het Amerikaansche paar Brown—Kramer bereikte den. halven eindstrijd door met6—1, 36, 64, 6—0 van de zweden "F:r- gelin en Johansson te winnen. Schakers, opgelet Schakend Nederland is actllf In deQ laatsten tijd. Thans worden weer in- ter-regionale correspondentie-wed" strijden georganiseerd ln het kader van de actie „Helpt Puttens Jeugd". Voorloopig, is een indeeling' gemaakt voor negen groepen verdeeld over het geheele land. Fraaie prijzen zljn. be- zijri de aanvoerders A. W. Danncs; secretaris Rott Schaakbond. Mathe- nesserdijk 18- én N, A. Hazenbtoek, voorzitter "Trianon, - Mijnsheerenplejn 17b, bij wten men zich voor deelne ming kan melden tot' 31 Juli. De wereldproductie van ruwe olie bedroeg in 1945 372.3Qu.M0 ton 1S3B 280.535.000 ton). De ruwe-olie- productie van de Kon. Sh'eii-groep beroeg Ln 1945 29.58Q-Ö00 ton t(l338 29.924.000 tOïl).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1