v-. - r Haarlem en; Ajax bovenaan abonnementsprijs pes week n cent DE SCHIEDAMMER Kupers eischt verlaging van het prijspeil NIEUWE BONNEN Het einde van de staking verliezen RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON WOO PER KWARTAAL f i- LOSSE NUMMERS 10.09 ZESDE JAARGANG NO. 153 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHLEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 60300 POSTGIRO NO. 3S9644 Bankier: amsterd. bank te Rotterdam DONDERDAG, 4 JULI 1946 Critiek op het college van rijksbemiddelaars De regeering heeft groote waar deering voor hetgeen het N.V.V. in de na-oorlogsche jaren door harden maar rustigen arbeid voor de arbei dersbevolking van Nederland heeft verricht, zoo sprak minister Dxees op de algemeene vergadering van het N.V.V., die te Amsterdam wordt gehouden. Ten gevolge van de spanningen tusschen loon- en prijspeil heerscht nog nood in veie gezinnen, maar desondanks was in het afgeioopen jaar het arbcidsverlles door stakin gen slechts 1/10 van dat van 1919 In zijn openingsrede memoreerde voorzitter' Kupers de veranderingen welke het sociale leven zoowel na tionaal -als Internationaal sedert 1938-toen' de laatste'vergadering weid gehouden heeft ondergaan. „Gelukkig is de samenwerking in het Wereldvakverbond, waarin nu Rusland is opgenomen, beter dan in de U.N.O. Buitenlanders spreken vaak hun bewondering uit voor de wijze, waarop de wederopbouw nier. verloopt, en er is ook veel bereikt. Maar er bestaan groote spanningen tusschen Joonen en prijzen.. W'U wenschen niet ln de inflatie- Nog drie staven goud gevonden Door personeel van de N.V. Vol kers werden gisteren in een zand schuit liggende tn de Merwehavcn drie staven goud gevonden, welke alle afkomstig zijn uit de loodsboot, die in de Meidagen van 1940 bfj VI aar din gen is gezonken. De kost bare baren werden ter beschikking van de Nederlandsche Bank gesteld. Geen wijziging in Van Mooks positie Hij zal niet aftreden De geruchten, dat dr. Vnn Mook het plan zou koesteren om binnen kort zijn functie van lt. gouverneur- generaal neer te leggen, zijn door een gezaghebbende Nederlandsche bron te Batavia categorisch' ontr kencL Deze geruchten,- die ln Neder- landsch-Indië reeds eenigen tijd de ronde-!;, de den,-- schijnen - nog vér-; sterkt te zijn door een mededeeling van den zender P.C.J.,''waarin werd gezegd,' dat prof.-Schermerhom .vermoedelijk naar-Indië-zaJ'gaan-afc- commlssarls-generaal, een functie, "die sinds 1854 niet meer,.is uitge oefend.. De verklaring yan den- zen-* jlez gaf-eveneens voedsel aan j het gerucht, dat.de functie van gouver neur-generaal binnenkort zou wor den opgeheven. Dit is eveneens on juist. Gezaghebbende Nederlandsche kringen te Batavia wijzen er op, dat de aankomst van een commissaris- generaal niet inhoudt, dat de be voegdheden van den It.-g.g. in ecnig opzicht zullen worden beperkt. De commissaris-generaal zal niet boven den !t.-g.g. worden geplaatst, doch beide functionarissen zullen als ge lijkgerechtigde leden van een kleine commissie, waaraan wellicht.een nog te benoemen derde lid zal worden toegevoegd,.samenwerken ten einde de onderhandelingen té voltooien. Het is zeer wel mogelijk, dat de vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië in de toekomst een ander karakter zal dragen en in dit ver band Is bijv. de.functie van commis saris-generaal of van hoogen com missaris tot op zekere hoogte - aan trekkelijk. Minder chocola en meer suikerwerk? De thans beëindigde havenstaking heeft o.m. tot gevolg gehad, dat de cacao-voorraad in ons land sterk is teruggeloopen 'Verschillende chocola defabrieken hebben de .productie *eeds moeten staken. Het is te be grijpen, dat de bedrijven, die deson danks nog over eenigen - voorraad cacaobooncn beschikken, alles ln het werk steller, om dezer, zoo snel mo gelijk te verwerken, opdat straks de bonnen 'voor chocoladeartikelen op tijd gehonoreerd kunnen worden. Het ls echter te verwachten, dat voor de eerstvolgende bonnenperiode het ranstoen chocolade met i/3 wordt verminderd, terwijl dat van suiker- werken overeenkomstig wordt ver hoogd. Onder den druk der 'omstandighe den verlangde de fa. Jamin, die nog eenigen cacaovoorraad bezit, dat de meisjes ln de cnocoladeafdeeling een uur langer zouden werken om'al- thans te trachten den achterstand eenigermate ln te halen. Van de ar- beidsinspeclle was vergunning voor deze overuren verkregen. Ongeveer 25 meisjes van genoemde afdeeUng hebben gemeend het verzoek van de directie niet te moeten inwilligen. De laatste echter acht het zeer waar- schijnlijfc, dat .het warme weer. bij deze beslissing van Invloed is ge-, weest. Verwacht wordt echter, dat de meisjes het algemeen belang, dat met hun meer-arbeld wordt gediend, spoedig zullen inzien. WEERBERICHT NOG ONWEEK. Tot Vrijdagavond Verspreide on weersbuien. - die tUdeiyk afkoeling orengen. Morgen gedeeltelijk be- i "=*0 wolkt, wind ver- antleriyk doch V meest tusschen Oost en Zuidwest matig, behcudens .tijdelijke toene ming bij plaatse lijke onweersto- ringen 5 Juli zon op onder 31.04; maan onder 00.21 op iz 00. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tü 9.05 uur 2e tU 21.31 uur. spiraal te geraken. Maar als de re geering geen drastische maatregelen weet tc treffen om tot doeltreffende, prijscontrole cn prijsverlaging te ge raken, dan zullen wjj in de vakbe weging toch loonacties moeten over wegen, aldus de heer Knpers. Tijdens de vergadering had men veel critiek op het traag werkende college van rijksbemiddelaars.* Hoe wel de hoofdbestuurder van het N. V.V., de heer A. Vermeulen, waar deering had voor de vele C.A.O.'s, welke het college tot stand had weten te brengen, kon hij zich toch niet neerleggen bij den algemeenen gang van zaken. Hij wenschte mede zeggenschap voor het N.V.V. bij de benoeming van de rijksbemidde- 'laars.'Zijns inziens koos men te vaak-politieke figuren met weinig kennis van do sociaal-economische problemen. Andere sprekers meen den, dat sommige rijksbemiddelaars niet het vertrouwen van de arbei ders genoten. Meer waardeering bestond, blij kens de uitlatingen, voor de St.'chr ting van den Arbeid. Maar, zoo' werd gezegd, al stellen wij het over leg voorop, dat beteekent nog niet, •dat wij ons zonder meer bij alle be sluiten zouden neerleggen. In dit verband kwam tevens een .sterke voorkeur voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie naar voren. Voor zitter. Kupers noemde het rond'lit een achteruitgang, dat minister Vos het departement van handel en nijverheid had moeten verla'en. Verhoudingen N.V.V.-P.v.dA, Met betrekking tot de verhouding tot de Partij van den Arbeid waar schuwde het N.V.V. het partijbe stuur er voor te waken, dat zij van de arbeidersmassa vervreemdt. Ver schillende leiders ontzien zich niet in woord en geschrift het N.V.V. ongemotiveerde verwijten - naar het hoofd te slingeren. De heer Kupers waarschuwde de heeren Vorrink en Riiygers er voor, dat de Partij van den Arbeid daar zelf den terugslag van zal ondervinden. Ten aanzien van de Duitsche be zetting hééft het N.V.V., zoo zei de heer Kupers, zich niet minder prin cipieel .'getoond dan de confession ee- Ie vakorganisaties. Het 'is nu wel makkelijk achterafwijsheid te, la- ten ;hooren. Maar men moet reke ning houden met de,'moeilijke om standigheden. Na 10-Juli 1940' heb-: ^n-wjj^onzeji teien;;,meernmlcn geadviseerd te. bedanken. - Zij zelf- wenschten echter toen. nog geen af-! stand-te-doen"* van hun-organisaties ,Dat kwam; pas, toen het NAP. werd opgericht. i'- De heer Van dér Lende merkte vervolgens op, dat het N.V.V. pro pagandistisch zeker niet minder ac tief ls dan de E.V.C. Maar de .E.V. C. heeft in het afgeioopen jaar op 'onnaspeurlijke wijze over meer pa pier voor pamfletten e.d. beschikt dan wij. Nog geen datum voor vredesconferentie Accoord inzake .twee „struikelblokken" Gedelegeerden hebben gisteren na afloop der bijeenkomst van de ministers van buitenlandsche zaken te Parijs meegedeeld, dat de minis ters overeenstemming hebben be reikt ten aanzien van twee kwesties, welke tot nog toe tydens de geheele conferentie de voornaamste struikel blokken zijn geweest. Verklaard wordt, dat de ministers accoord zijn gegaan met een Amerikaansch plan voor internationalisatie van Triest- en tevens over een plan voor de Italiaansche koloniën, waarvan °ch- t-er geen bijzonderheden zijn ver strekt. Het Amerikaanscbe plan voor Triest wordt gekenschetst als het resultaat van het oorspronke lijke uit zes punten bestaande Rus sische plan, eergisteren door de Franschen en gisteren doorde Amerikanen verder geamendeerd Van gezaghebbende zyde wordt ver nomen, dat slechts „ondergeschikte ontwerpwijzigingen" overblijven. De gedelegeerden verklaarden voorts, dat Molotov weigerde een datum voor de vredesconferentie der 21 landen vast te stellen, voordat de- groote vier t-ot overeenstemming zouden zijn gekomen over de Ita- liaansebe herstelbetalingen, «ir be staat evenwel hoop, aldus de gede legeerden, dat de datum voor de vredesconferentie in den loop van de volgende dagen zal worden vast gesteld. Kief krijgt een lichte straf Gistermorgen heeft de rechtbank te Breda uitspraak gedaan _n de zaak tegen den P.R.A.-rccbercheur uit AmsterdamK i e fdie terecht heeft gestaan wegens wederrech telijke vrijheidsherooving van den heer Jansen uit Tilburg bij zijn jacht op Arnold Meyer. Kief werd" veroordeeld tot drie maanden hechtenis voorwaart-H)k met een Jaar proeftijd. De officier van Justitie bad één Jaar voor waardelijk geëischt en bovendien ontzetting van Kief uit het recht om by de politie te dienen voor vijf jaar. Militairen mogen Vierdaagsche meeloopen De minister van Oorlog beeft de legerorder, waarbij den militairen verboden werd deel te nemen aan dt- vierdaagsche. ingetrokken, nu van de bond varf lichamelijke opvoeding de mededeeling ,ls ontvangen, dat de heer Breunese heeft a/gezien van "de leiding. In het Departement van- Justitie te Den Kaag is gistermiddag het •nieuwgevormde Kabinet 'voor het eerst bijeengekomen. Zittend van linksnaar rechts.'' minister S.'L.- Ma naholt, -min. van landbouw, visscherij en voedselvoorziening,,, prof./tar. P. Lie ft inch, minister ton /inonmën, dr. ir. J. A. Ringers, minister van openbare werken eh wederopbouw dr. L. J. M. Keel, min.-pres.^ en mi n. van biwicnlundscho zaken, IF. Drees, minister von sooioio zaken, ir. K. Tos, minister von verkeer. Staande van links naar rechtsdr. G. JV. H. Uuifsruans, win. ton econoinische zaken, dr.Jos. Gielcn, minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr, C. G? TT. K. baron van Boetzélacr van Oosterhout, minister van buitenlandsche,-zaken, mr. J. K. van Maarsevcen, minis ter van justitie, luit.-kol. Aj\J£. J. L. Fiévez, minister van oorlog on minister van marine a.»., mr, JA. Jonkman, overzecsche gebicdsdcclen NAC zich aan het technisch betere spel van de rood broeken kon aan passen,- waarbij bleek, dat Rijvers nog..wel de beste man was. van een onder de maat blijvende' voorhoede. In deze periode maakte NAC door Plrard gelijk, doch kort voor de rust namen de Haarlemmers door een misverstand in de Bredasche ach terhoede wederom'de leiding en wel, 'zooals jater bleek, definitief. In. 'de tweede'helft brachten Roozen en Smit den eindstand op 4—1, NEC heeft het bestaan voor de eerste maal in eigen huis, het'Gof- f erts tad Ion, een fikse overwinning te behalen met Heerenveen als slachtoffer. Dit mooie succes, 63, danken de Nijmegenaren aan het groote élan, waarmede zij den wed strijd hebben gespeeld. De rust ging in met gelijken stand (2—2). In de tweede helft speelde N.E.C. enthou siast en fel, waartegen.de tragere Friezen niet opgewassen bleken. Burgers zag kans door goed samen spel met Diesveld en Lakenberg tot tweemaal toe het Frlesche doel te vinden (42). Toen Krebbers zelfs voor een vijfde doelpunt zorgde ging NEC het wat kalmer aan doen, wat. direct een Frlesch overwicht tenge volge had. Jonkman bracht", den stand op'5—3, De strijd-werd.hard, misschien-wel. te hard,"want achter eenvolgens werden' de NUraëgenaren -Van Heeinmert en Dle3veld resp. met- een sleutelbeenbreuk en. een hersenschudding het veld afgedra gen. Lakenberg bracht tenslotte den eindstand op 6—3. Ajax—Limburgia was een slechte wedstrijd. De nuttige 3—1 zege, die de Amsterdammers tenslotte behaal den, was vo'.koraen verdiend. De stand van de kampioenscom petitie ziet er nu als volgt uit: Haarlem 5 3 111 1214 Ajax '5 3 0 2 6 14—6 NAC 5 3 0 2 6 7—7 NEC 5 2 1 2 5 14—12 Heerenveen 5 2 0 3 4 12—16 Llmburgia 5 1 0 4 2 810 Weinig krachtverschil bij de rivalen - De kampioenscompetltie van dit. Jaar kenmerkt zich door.een groote, onzekerheid omtrent den uitslag; er is maar- weinig krachtsverschil,' tus-. schen de rivalen. We rijn nu'pre cies op de helft en nog steeds valt op geen stukken na te zeggen, wie' met den eerepalm zal gaan strijken. •Behalve dan Limburgia, dat met vier verloren wedstrijden Tvekilg kans meer maakt, is-er nog 'geen afdeelingskampioen uitgeschakeld. De uitslag van de vijfde ronde deed Haarlem bovenaan de .ranglijst ko-, men, op den voet gevolgd door Ajax, dat slechts door een beter doelgemiddelde boven NAC,is'ko- men te staan. Haarlem, en AJ&x gaan dus voorop. Draalt het' weer op een westelijken landskampioen uit? De belangrijkste ontmoeting, Haar lem—NAC is in een zeer verdiende 4—1 overwinning voor. de Haarlem mers geëindigd. Onze internationale middenvoor Roozen' ende beide vleugelspelers - Koning' en .'Groene- veld-waren ai .bijzonder -goed op dreef en .hebben eigenlijk den wed-: strijd gewonnen. NAC begic^-de on verklaarbare fout;, de. .scbotvaardjge Haarlemsche.^voorhoede, -en in- het bijzonder een manals (Roozen, veel tc veel vrijheid te laten. Na negen minuten reeds kreeg Groeneveid door een tc ver uitloopen van Kools de kans Haarlem de leiding te geven. Het duurde eenigen tijd eer Knoeierijen bij de H.A.R.K. Rotterdam, Donderdag Vanmorgen verschenen voor de Arrondissementsrechtbank alhier zeven leden van het Rotterdamsche Hark-personeel, die ervan worden beschuldigd van November 1945 tot Februari 1946 zich Hark-goederen te „hebben toegeëigend, t.w. textieigoe- deren als jassen, mantels, broeken, dekens, costuums, ondergoed en vele paren schoenen, alle relief goederen. Onder, de verdachten bevindt zich het echtpaar M., waarvan de 36-jar. man magazijnchef was bij de Hark en zijn 32-jarige echtgenoote, werk zaam bij het magazijn Kinderver zorging. De vijf andere verdachten zijn de 21-jorlge suikerwerker .J. P., de 23- Jarige kantoorbediende Anna M. M. F., de 19-jarige kantoorbediende Ge- rarda M. F., de 25-jarige koopman' K. J. T. en de 24-jarige kantoorbed. C. A. v. d. W. Er zijn zeven getuigen opgeroepen, onder wie de directeur van de Hark J. S. M. S. Ais eerste verdachte wordt gehoord de maga zijnchef A. P. H. M. HU had goedereh onder zich en als iemand behoorlijk gelegitimeerd met een vergunning bij hem kwam, kon- hij 'afgeven aan' particulieren zoowel als comlté's vertelde hij, In M's woning zijn vele goederen in beslag genomen, verd, beweert, dat hij van zijn chef toe stemming had goederen mee te ne men cn aan het cprsoncel te ver strekken. anders stalen zij toch maar Pres.: „Wat moest U doen raet tien colbertjes, met vier plusfours, acht lakens, 59 stukken toiletzeep enz. Wilt U beweren, dat U dat allemaal mocht hebben?" Verdachte: „Ja." „Pres.: don bent u een zeer slechte jnagazUnchef. Een particulier Harkje van den heer M. hè? Jullie hebben groot kwaad gedaan aan de H3rk met de houding, die Jullie daar hebt aangenomen Een schandalige ma nier". Bij .verdachles goederen zijn nog o.o. 41 borden, 8 onderbroeken en vele andere .zaken. -Toen het maga zijn van de Hark werd -opgeheven en d© goederen naar de afdeeling Kinderverzorging waren gebracht. werden nog tal van kisten aangetrof fen, die achtergeblevenwaren. In totaal zijn 3084 stuks goederen ont vreemd. Ged. Staten van Zuid-Holland samengesteld In de gisteren gehouden verga- rins van de Provinciale StatPn van Zuid-Holland zijn tot gedeputeer den gekozen: J: A. J. Jansen Ma-- nenschijn (A.R., vacature'Heukelsi. mr. G. J. 'C. Schilthuis (P.v.d.A.. vacature De Bruin), mr. E. J. M. H. Bolsius (kath., herkiezing: de heer Schmal is gekozen met 39 van de 79 stemmen. 33 werden uitge bracht op den comm. G. van Praag), mevr. mr. C. A. de Rui]ter- de Zeeuw (P.v.d.A., vacature Roos) en ir. H. Wittenberg (kath.. vaca ture Verschuur). Tot buitengewoon lid van Gedep. Staten (vacature mr. G. van Buren) is gekozen jhr. ir. O. C._ A. van Lidth .deJeude (vrUh.). In de periode van 7 t/m 20 Juli geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 608 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 250 gr. margarine 100 gram vet 400 gr.* ruwe suiker 200 gram kaas 100gr. zelfrijzend bakmeel 250 gram jam enz. 225 gr. huish.zecp of 90 gr. toiletzeep 1600 gram brood 100 gram kaas 800 gram brood 417—421 brood 422 brood 425 boter 426 boter 435 boter 436 suiker 427 algemeen 428 algemeen 429 algemeen 430 algemeen B 79 reserve B 80 reserve O 79 reserve BONKAARTEN LA, LB, I 60R 389 vleesch 100 gram vleesch 390 vleesch' 400 gram vleesch A 67 melk 2 liter melk B 67,C 67 melk 3J liter melk BONKAARTEN KD, KE 917 918 brood 925 boter 926 boter 936 suiker 927 algemeen 928 algemeen 929 algemeen 930 algemeen D 79 reserve E 79 reserve Zal D.C.V. de kans grijpen Zal het D.C V. Zaterdagavond ln het Feljenoordstadlon lukken het zoo fel begeerde tweedeklasseschap ta veroveren We zijn er niet zeker van, immers de overwinning van de Krlmpenaren op V.O.C. was maar net aan en daar de Rotterdammers groote kans loopen. voor de tweede maal de .promotie door hun vingers te 2len glippen, zullen zij alle tegen stand bieden, die zij maar geven kunnen. Dat kan dus Interessant worden. S v.W. en De Musschen brengen hun verstoorde programma weer in orde, door Zaterdag In Gorcum te spelen en Zondagmiddag om twee uur in het Stadion Feijcnoord. Inde promotiecompetitie eerste klasse zullen Unltas en V.U.C. uitmaken, wie nog een eventueele concurrent voor Excelsior kan worden. Wat de kampioenscompetitie be treft Is besloten terbespoediging van het programma, den wedstrijd Ajax-N.A C. op Zaterdag 20 Juli te verschuiven naar Woensdag 17 Juli om 7 uur 's avonds. Nieuwe Kamerleden Zes nieuwe Kamerleden zullen binnenkort hun intrede in de volks vertegenwoordiging doen. Volgens een voorloopige berekening komt ln de plaats van minister Drees de 'heer G. Ruygers te Rijswijk, voor minister Vos de heer J. B. Vlam te Hengelo, voor minister Mansholt de heer W. Thomassen' te Zaandam cn ln plaats van minister Lleftlnck de heer J. C. Dreerlng te Voorburg. De nieuwe leden der K.V.P. Tóin vermoedelijk de heeren W. J, Derks te Utrecht (ln plaats van minister 'Beel), H. H- v. tl. Zandt te Eersel (irl plaats van minister van Maar- seveen). Een K.L.M.-dochter geboren De heer Teil G. Pahllöef een der Zwecdscbe journalisten, die deelnamen aan de opemngs- vlucht van de nieuwe KX.M.- Ujn Amsterdam—Bazel v.v„ ontving in Bazel een telegram met de mededeeling, dat hij de gelukkige vader van een doch ter was geworden. Uit enthou siasme voor onze nationale luchtvaartmaatschappij seinde de heer Dahllöef onm' .dellijk naar Stockholm terug, dat zijn kind met de namen Karina Louise Maria (K.L.M. Dahllöef) moest worden gedoopt. 800 gram brood 250 gram boter 125 gr. margarine 400 gr. ruwe suiker 100 gram kaas 100 'gr. zelfrijzend bakmeel 250 gram Jam enz. 225 gr. huish-zeep of 90 gr, toiletzeep 800 gram brood 500 gram rijst, kin dermeel of -bfr—'ts BONKAARTEN LD. LE 608 889 890 vleesch 100 gram vleesch D 67. E 67 melk 6 liter melk TABAKSKAARTEN ENZ. T 37 2 rants.' tabaksartikelen V 37 38 100 gram chocolade en/of suikerwerken X 37 2 rants, tabaksartikelen X 38 100 gram chocolade en/of suikerwerken De bonnen voor melk zijn vr-'.g tot en met Zaterdag 13 Juli. Voor de week van 14 tot en met'20 Juli zullen-voor-tabak, melk en-aard appelen nog bonnen worden aan gewezen. Op de suikerbonnen 436 en 931 is, voor zoover voorradig, ook ge raffineerde suiker verkrijgbaar. Men moet er evenwel rekening mee houden, dat de suiker niet 'onmid dellijk bij den handel verkrijgbaar zal zijn in verband met de bevoor rading. Op de bonnen 428 cn 928 alge meen ls uitsluitend zelfrijzend bak meel verkrijgbaar. Deze- week ls wederom, een extra! hoevedhéiiTrvari^ 100 gram vleesch" "beschikbaar, zoodat men in totaal. 500 gram vleesch per veertien d"gen ontvangt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 5 Juli worden ge bruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleeschen melk, waarop eerst met ingang Van Maandag 8 Juli mag. worden ge kocht. PolaHerechfer Spelende cn stoeiende" Heeft ,tu> dochter al omgang, ver- kceringt JJoe? Echte rotsvaste ver kecring, met zuchten cn diepe blik ken, gladde ringen, cadeaux cn een datum in het verschiet f Of nog maar- los-vastc, met een babbeltje en een wandelingetje cn oen bioscoopje cn dan weer eens een keertje overslaan want Piet is er 66k nogT Er eijn eigenlijk zoo'n hoop soorten vcrkce- ring: dwepende en zaligmakende flirtende cn kiekcbocènderuziënde en verzoenende of alleen maar zoe nende of voor den gek hottende noem mcar op. Allemaal aardig voor' de jongelui, maar soms een beetje zorgelijk voor 'n ouder. Waren ze nogmaar wat jonger, speelden ze nog ,maar met mekaar, wordt er dan verzucht. Dus u zon denken dat er Otj spetende en stoeiende omgang géón' ongelukken konden gebeuren T Daar "Tgaat het hier nou juist over. Die jongen, dia Jan ven 19 jaar, die daar voor den politierechter staat, had o2 een jaar omgang met Wülcmpjc van vijftien lentes. „Wat voor omgang?", was de vraag „Spelende cn stoeiende om gang", seicn zc allebei. Onschuldi ger kon het al niet, zon je denken. Dat zonden de ouders van Wxllempje je dnder.t kunnen vertellen, die kre gen hun dochter thuis met een steek wond onder de linkerborst en dat had Jan gedaan. Wtllempje had 's avonds afge sproken om met Jan, zooals gewoon lijk, weer eens een paar uurtjes „spelende cn .sfoetcr.de" om te gaan. Toen Jan aankwam stond ze echter al met Jlertus te spelen en te stoeien en om een sigaretje te bedelen. Nou is jalousie een gek ding: zij richt zich gewoonlijk tot het teer ste punt, tot het criterium in den omgang. En wat dat nu door de- bank mag zijn, hier, bij Jan en Wil- ■lempje heette txct .jpetcn cn stoeien". Jan kon dat gespeel en gestoei met Bert us niet aanzien. Tlij werd dól jaloersch. 2/aar zich nog beheerschend stapte hij naar Bertus ■en vroeg' om een sigaret. Hij kreeg een peukje cn TVillcmpje sei nota bene nog plagend tegen Bertus: Niet geven, hoor. Toen werd 't rood- voor Jan z'n oogen. 77ijgreep c'n solmes en naar Wxllempje steken13", riep hij: nier, dot is voor jou! Geluking was het geen diepe wond. gelukkig voor Willempje en gelukkig voor Jan, want dan was hij er met vier waanden en nog nftrek van het voorarrest niet afgekomen. Ja, groote kinderen zijn een zor gelijk bezit, vooral als'ze „omgang" krijgen, zelfs al is het dan nog maar ,ripelende cn stoeiende". De Amerlkaansche radio maakt bekend, dat op de PhillppUnen offi cieel de nieuwe onafhankelijke repu bliek ln het leven is geroepen. Het bestuur van de E.V.C. heeft op twee gehouden vergaderingen ge adviseerd. de havenstaking op te hef/en. Daarmede ls dus een einde gekomen aan het grootste arbeids conflict sinds dc bevrijding, dat drte maanden heelt geduurd. De eerste reactie op deze gebeurtenis zal uiteraard een gevoel van opluchting zijn, omdat met het einde van de staking een einde gekomen is aan de hoogst ongunstige gevolgen, welke dit conflict voor ons tand roet zich bracht Indien men Juichkreten slaakt bij het einde van een staking als deze, aUeen maar omdat de economische wederopbouw weer kan beginnen, mist men het juiste Inzicht. Wunt cr is eenvoudig niets gewonnen, wan neer de oplossing var, een conflict ln de arbelderswereld geen werkelijke oplossing is d.w.z. geen einde maakt aan de oorzaken welke uUeindelUk tot de arbeidsonrust leidden, maar b.v. een capitulatie beteukent ten gevolge van uitputting. Sinds geruimen tijd was de haven staking een strijd geworden, die slechts gekenmerkt werd door de verbetenheid, waarmede de partijen aan haar ingenomen standpunt vast hielden, zonder dat er dus veel gebeurde, dat tot een compromis kon lelden. Het ging er nog slechts om, wie over de grootste reserves be schikte. En aangezien een staking nu een maal niet aUeen een geestelijke in spanning beteekent, maar de mate- rieele kant uiteindelijk een beslis sende factor ls, moet de partij, die materieel het zwakst staat, verliezen, als de omstandigheden eenmaal zoo geworden zijn, dBt de partijen wei geren een stap ln eikaars richting te ondernemen. De E.V.C. stond in materieel op zicht van het begin af zwak en de E.V.C. verloor dus, 20nder meer dan een fractie van haar gerechtvaardig de wenschen te zien ingewilligd. Overigens ls hiermede nog niet ge zegd, dat de tegenpartij met dit „materleele't verlies van de E.V.C. een moreele overwinning boekte. WANNEER wij rekening houden met deze overwegingen, zouden wij dan ook al zeer weinig re denen hebben aan een werkelijke oplossing te gelooven. Indien men zich alleen aan de feiten houdt en dan constateert, dat, na drie maan den staking, het bestuur van de E.V.C. adviseert de staking op te heffen, nu slechts aan deze eene voorwaarde voldaan zal worden, dat bij werkhervatting geen rancune maatregelen van werkgeverszijde zullen worden genomen. Is er weinig aanleiding tot optimisme. Want met deze eene „tegemoetkoming" zlln waarlijk niet. de oorzaken van de arbeidsonrust weggenomen. Hoe on overzichtelijk het .verloop van deze staking ln.vele opzichten ook ls ge weest,-.het ls - toch* - wel duidelijk gawordenr dat'de^ln 'de E.V.C. geor ganiseerde - belangrijke groep arb-t- ders streefde naar erkenning van hun organisatie. En het einde van de staking is gekomen, zonder dat deze erkenning ls bereikt. Men be hoeft er niet aan to twilfelen. dnt de regeering gemeend heeft, door de erkenning van dq E V.C. vóór de werkhervatting, haar prestige te zullen verliezen. WIJ meenen echter dat een grootmoedige houding ln dezen de waardigheid van ons bewind allerminst zou hebben geschaad. Het ls ons bekend, dat de regee ring zich in verband met de kwestie der rancunemaotregelen groote moeite heeft getroost, een verzoening tusschen de partijen tot stand te brengen en daar. zooals gebleken Is. in slaagde. Men kan hiervoor dank baar zijn, maar dit alles-ls toch wel volkomen onvoldoende om garanties voor een toekomstige arbeidsrust te kunnen schenken. Wij gelooven echter niet mis te tasten, indien wij aannemen, dat het alsnog in de bedoeling van de re geering ligt. de E.V.C. na de werk hervatting toe .te laten tot de onder handelingen, welke door het afloo- pen van het C.A.O, voor zeevarenden op korten termijn zullen worden hervat. -Daarmede zou de E.V.C. dus achteraf toch nog haar erkenn'ng mschtlg worden. Slechts indien het Inderdaad tot dezen laatsten stap komt, d.w.z. in dien te bestemder plaatse het Inzicht baan breekt, dat het ..niet-wlllen- zien" van belangrijke stroomingen in de arbeiderswereld tot conflicten moet leiden, verwachten wij een vermindering van de sociale span ningen, welke, als zij tot uitbarsting komen "ons rind zoo groot nadeel berokkennen. Van Swol en Rinkel Na een geweldigen strUd. die twee en een kwart, uur duurde ls de Fransche speler Petra er tn gesiaagd om den favoriet, den Amerikaan Brown ln vijf sets te slaan tn wel na twee sets achterstand met 46. 46, 6—3. 7—5. 8-H5. De andere halve finale werd gewonnen door den Australiër Brown die tegen de verwachting in geen moeite had met den Tsjechl- schen speler Drobny. die zich ln de vorige ronden zoo enorm had ge weerd. Brown sloeg hem met 64, 7—5, 62. De Tsjech was veel mlndec op dreef dan tn zijn vorige partijen Het leek of de Inspanning daarvan te veel geweest was. In het heercndubbclspcl hebben Van Swcl en Hinkel uitstekend partij geboden aan de Amerikaanscbe com binatie Budge Patty en Segura. In de eerste sets hadden vdj hun beste spel nog -niet. de Amerikanen won nen die, zij het met Inzet van heel hun capaciteiten in serveeren en net- spel, met G—-2. 64. In de derde leken zij snel te gaan winnen, doch na 3t kwamen dc Hollanders -op dreef, wisten vier games achtereen te ma ken en de set met 75 te - winnen, tn de vierde set weer een overwicht •van de Amerikanen, doch daarna sterk aanvallend spel, vooral van Van Swol. zoodat het van 2—5. 5—5 werd. BIJ 6—7 verloor "an Swol een overigens goede servicegame er. het was 68 In het dames-enkelspel werd de laatste Engelsche speelster verslagen. De Amerikaansche miss Bet2 sloeg miss Curttss met 6—0, 6—3. De halve eindstrijden gaan tusschen de vier Yankee-speelsters Betz-Bundy en Brough-Osborne. In het gemengd dubbelspel sloegen mevr, Bostock cn Butler het. Neder landsche paar mevr. Blaisse en Rin kel met 6—2, G3. Een goede les Ook ln de troostwedstrijden werden de Nederlandsche spelers geslagen. Van Meegeren verloor van den Chinees Choy 3—6. 7—5, 0—6 en mej. Quer- tler sloeg mej. v. d. Wal 6i, 60.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1