DE SCHIEDAMMER Tan Malaka wilde Sjahrirs regeering omverwerpen Het Parlemèntaire Kabinet Voor Mei n ie uwe textielpunten „Jacht" -op wilde dieren in Duitschland Wimbledonkompioen "19461 Petra RED. EN. ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ,u /ijaOIWÉMIOTTSPIlI/S PER WEEK «1 CENT PER KWARTAAL 4.— LOSSE NUMMIUS f 0.08 HET PARCDL ZESDE" - JAARGANG NO. .155 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS, 25430 EN 69300 POSTGIRO No. SS86M Bankier! AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZATERDAG, 6 JULI 1945 Extremisten wilden ook Soekarno afzetten Na de ontvoering van Sjahrir Radio Djokjakarta heeft offi cieel. de namen gemeld van de- genen, die door .de.' republiek be- schouwd worden als de 'ontwer pers van de plannen toe Sjahrirs ontvoering,, t.w. Tan .Malaka, Sóe- bardjö, Soekrani, Mohamad Ya- min 'en mr. Iwa Koesoemasoe- •marihr< Deze bekende communisten en links-extremisten hebben hun plan nen door den commandant-van de: T.RJ.-dlvïsie te Djokjakarta, Soe darsono (niet te verwarren met mi nister Soedarsono) doen uitvoeren." Soedarsono zou slechts één van de hoofdschuldigen - zijn, die tot op heden zijn ;j gearresteerd. Radio Djokjakarta voegde-er aan )toe, dat.Tan. Malaka en zijn mede samenzweerders ook het plan .heb-J; ben gesmeed om. een nieuwe regee- ring te vormen, welke :uitde. vol-: .gende: personen zou bestaan; Eoen-: :;taran,; Boediarto, Chair oei,Saleh, Mohamad Yaroin, Soebardjo, Soe- nardjo,Tan' Malaka, Wachid Has- Jim en Patty; Aneta merkt op, dat. verscheidene dezer personen leden zijn geweest van het eerste kabinet-, Soekarno. Radio Djokjakarta deelde voorts mede, dat Tan Malaka en anderen ook toen zij" zich nog in een repu- bllkeinsch interneerlngskamp be-; vonden, waaruit zij onlangswaren vrijgelaten, er',in waren geslaagd, om niet Soebardjo 'en Soemantri in contact te treden, terwijl dei2en zich op hun beurt met de buitenwereld in verbinding stelden.' Radio Djok jakarta beschuldigt hen ervan, den- geest van het volk vergiftigd 'te hebben en propaganda tegen Sjah rir te hebben gemaakt door middel van nieuws, dat 'ze hebben- uitge-' Paroloscoop 29 juli; Vrede De Amerikaansche politicus Wendel Wilkie, concurrent tegenstander en aak vaak medewerker van Frank'. Delano Roosevelt, placht; nis hij met de wereldkaart- voor: zich zats te "ver-) zuchten ;*,,It'.s alt.'one'-, worltJ'Vi'jnder- daad,- kusten;^-klimaten- en-% .terrein- ges te 1 dhed en^- -BChlllenallcs bij-elkaar ls'"het?een':, en -dezelfde tvéiteld" vaa menschenf met gelijke .variaties aan zorgen, verlangens, voor- en afkeur; Wei bijzonderlijk.-zaj dat tot uiting: ko-(- men als de, vertegenwoordigers van meer dan 20 naties naar Parijs zullen samemtroömen Op 'den 2Ssten Juü, om te vernemen hoe dè vrede voor de -wereld er zal uitzien.. Laat het nu dienzelfden dag op den kop af 25 jaar geleden .zijn. dat Hitier oppermachtig leider werd van de. N. s.D.A.p.i Toen Berlijn viel in de overgangsdagen April-Mei 1945 was er met hem afgerekend,Neurenberg rekent *af met zijn paladijnen, en de vredesconferentie van Parijs ver drijft. zijn spokende schim Voor de eerste maal in de groots Europee- sche geschiedenis zal het een vredes conferentie zonder mede-aanzittende overwonnenen zijn. zij zullen dus geen demonstraties kunnen houden om te speculeeren op den zin van sportief medelijden waaraan de de- raocratische volkeren zoo gauw labo- r eer en. ledereen die de twee wereld oorlogen bewust en vergelijkend heeft meegemaakt weet nog, hoe aan het einde van den wapenstilstand die in het begin van November 1918 begon en die ons den 'Duitschen; keizer en .den-keizerszoon in de be schutting van ons land joeg, de Duitsche delegatie In Versailles ver scheen. om te hooren wat Clemen- ceau,Lloyd George cn Woodrow Wilson Jiaar had toe te 'voegen na mens dé zegevierende volkeren. Er' heerschte een ijzige stilte Clemen- ceau, de Tijger, snauwöe meer dan dat .hij oreerde, maar hij snauwde meestal, en dan: het was een half- onwillige delegatie die vooi' haar eigen veiligheid in 'een eenzaam hoter verbleef achter prikkeldraad. De schuldvraag werd door.: Clemen-, ceau verwoord "ais een felle aan-1 klacht- Toen Von Brockdorff-Rautzau moest antwoorden, verhief hij zich niet,, doch bleef zitten, laatdunkend. Velen, in die' dagen, vonden dat eigenlijk wel flink Endit werden naderhand .de drommen die de Her stelbetalingen onredelijk achtten en de intrekking van de Rljnlandsche bezetting een eere-eisch. Zij waren te gauw geïmponeerd geweest door een Duitsche onbeusehheid en hun verkeerde conclusie heeft onmetelijke gevolgen gehad. Juist ook voor de Dultschers die sedertdien meenden, dat de democratische volkeren er waren am. door hen gebrutaliseerd te worden. Al dergelijke manifestaties zijn thans onmogelijk. Aan het -slot van de'era van bllksemooflogen zander oorlogsverklaring iets speciaal Duitsch dient een rustig overwogen vrede zonder lamentabel gedetnon- streer te. kunnenworden afgekon digd. opdat leder weer kan verzuch-: ten,' thans met een speciale blijmoe digheid: „It 's all but one world!, eindelijk!" WEERBERICHT Wind tussehen W. en N., over dag matig," licht tot half bewolkt droog weer, vrij koel; eenige da gen droog zomer weer teverwach- ten met vrU veel zonneschUn; aan vankelijk nog koel, later weer later weer stij gende tempera tuur,, van afne mende wind. 7 Julis Zon op 4.30 uur; onder 21.02;.uur; Maan onder. 0^1 uur;-op 14.20 uur. Waterstanden Rotterdam: le tU: 10.48 uur; 2e lU: 23.16 uur. 8 Juli: Zon op 4.31 uur; onder 21.9?. uur. Maan onder..1.06 uur; ap 15.29 uur. Waterstanden, Rotterdam: ;,;v le tü: 11.4# - uur. kozen uit berichten van Aneta en van Het Dagblad te Batavia, en ten slotte getracht te hebben den in druk te wekken, dat Sjahrir en zijn. .kabinet slechts het Nederlandsche gezagin' Indonesië pogen te hei- stellen. v V Tan Malaka wilde president -worden. J Mohamad Natsir, de Indonesische, minister, 'van voorlichting,' heeft verklaard,dat politieke -tegenstan ders van Soetan Sjahrir niet alleen samengezworen hadden om - Sjahrir ten val te brengen, maar ook ir. Soekarno,- president van dé repu- bliek, af te zetten en Tan Malaka, den door de Sovjet 'geschoolde com munist, de plaats van Soekarno te doen innemen. v 'Tweede atoombom- proef op 25 Juli '?fRadio New York" heeft gisteravond medegedeeld,' - dat - vlce-admlraal - Blandy, die. belast is met de uit voering der proeven met de atoom bom, den datum voor de tweede proef in de. lagune van' Bikini: op •25 Juli heeft gesteld- 'De bom zal even beneden het zee oppervlak tot ontploffing, worden ge. bracht. Een volledige - repetitie van déze tweede proef 'zal op 19 Juli '.plaats vinden.. De afwikkeling van de hayen- en xeeliedenstaking iDe rljksbemiddelaar voor het h&r. ven- en zeevaartbedrijf, mr." A. M. Joekes; heeft in verband met bij de beëindigingvan de haven- eh zee- lledenstaklng gerezen moeilijkheden besprekingen gevoerd .met de Unie Verkeer Cde samenwerkende .trans portarbeidersbonden), de Eenhelds- vakcentrale, LandeL Bedrijfsgroep .Transport en den Raad van Bestuur 1 voor de zeevaart. Uitgangspunt bij deze besprekingen is geweest de door de' reeders gedane toezegging, dat nar de beëindiging der staking geen rancunemaatregelen zullen worden 'genomen. Zeelieden, die niet direct kunnen monsteren, ontvangen," voor zoover zij- vallen onder de in Londen •ge.tróffën{ -r wachtgeldregeling, het jhun op dien grond .toegekende; ^^^tgeldlr^pw^zbpveiviïj^rüètVróri-^ der deze wachtgeldregeling:-Vallen^' -zullen' zij j3e normale overbruggings-"' -uitkeerlng .ontvangen.' Poliïierechrer. „'t Avondje van Sinterklaas" Stel, jo bent conducteur op lijn 14. Wat doe je dan, ah je een. vrijen dag hebt? Ga je dan in lijn 1 zitten, ik zeg: cittcn —.dat kan na tv if rlijk bestals 'je m aa r vr ocg gev oeg in 'stapten laat je je dan ook eens een dagje lekker rijden voor de verandering? Of, neem aan, jé bent keuken meisje. Ga je dan op je vrijen dag bij Mina, je vriendin-en-collega, naast' tiet fornuis zitten en naar nartcixist pottckyfcèn? Of, denk je eens ii\, zou jour nalist eyn, cn het gebeurde werke lijk eeiw dat je een vrijen dag had. Zon je het dan' in je hoofd halen op een concurreerende redactie -te gaan biezebazen of je onder de trani te werpen om eens -beschreven ie worden, in- een gemengd bericht! tfelaciiciyt'f 40, maar wacht- even, ér leven Heden die dat niet gek zou den vinden. Dat zijn de kasteleins. &en etiketc, uitzondering aaargehi- tcn, zit de kastelein op s'n vrijen dag opgedoft bij een- collega in (le kroeg. Als je 6 dagon inschenkt wil. je je ook wel eens één dagje Uiten, inschenkenVraag het maar aan Jan 'Roelof, hij heeft net tegen den po litierechter verteld dat-ie op 5 De cember, st'ryc?i dog, 'a morgens, 's middags cn avonds zijn bevrien de collega's had bezocht. ,Jk begrijp dat, niet", zei de politièrechtert „ik zou er toch'niet aan denken tn vrijen tijd naar een ander huis van bewaring tc gaan, b.tv in Alkmaar". x ilfiior goéd, Jan Roelof had (his den heden dag bij. z'n mede-koffie- huishouders zitten klinken opde gezondheid van Sint Nicolatts. 's Avonds laat was hij s'n eigen naven binnengezeild met een van s'n beste klanten, JIcin geheet en, die nu- broederlijk naast hem staat voor de groene tafel. Er was nog al wat volk in de zaak en ter cere van de goede Sjnt, die om 12 uur jarig- was geworden, werd er nog menig- rondje gegeven. Tiet was zoo gezel lig, dat Jan Roelof om 1 uur hee- lemaal .vergat tc zeggen: dames en heéren, het is dehoogste 'Maar een kwartier later verschenen er twee agenten en die zeiden: „hoe denk-ie d'r over, vader, ('t is kwart over eenen".' ■- En toen gebeurde het,waarvoor Jan Roelof en Hein nu hier staan. „Dat kon me niks verd.. had J.an Roelof met een dikke [tong gezegd. En toen de agenten dé" be zoekers op den bon tcilden" gaan slingeren, ging het hcelemaal mis. De kastelein <s» s'n makker Hein, drongen, dc politiemannen in een portaaltje. En al was daar in (He benauwde ruimte coor lange, en brec- ae /etappen geen piqats, er werg toch menige korte stoot uitgedeeld cn iniHsschen konden de klanten ontsnappen. B\j het hoóren van den dsch schrok- kan Jan Roelof en TJcin zich een „lichte angst". Twee maanden ge* vangenis Hauz 't liep wóndergocid af: se krenrn 4 cn 5 maanden voorwaar- dèlyk. en 80 boete, ver-- moe.detijk omdat die brave Sinterklaas de schuld op zich hod genomen ME TREIN VERTREKT I Zijn-we in lïedcrland met het herstelwcrk aan de spoorwegen al een; heel; Hnd. gevórderd,in Indië is mm nog lang niet zoo ver. Op' 9 Juni i$ de eerste trein in Indonesië en onder Jlollandsche controle van-_ Tangcmng naar Batavia vertrokken. De manschappendie Jiun -uiterste best gedaan 7iadden dezen rit mogelijk ■te maken rijden in ceh met 'een Mollandsche vlag versierde lorrie mee. Mr. m: van-der Goes van Natera; voorzitter yan de - -Tweede-Kam'er-r; fractie van de Partij van den Arbeid; 'schrijft -ons':; -•-ï-vi Het. is .van grDOt .belangr-voor de. Partij van den Arbeid, dat zij in ..Het Parool" een vriend heeft, dle altijd: haar.: feilen- zal toonen. Er zijn ge^ noeg factoren, die trachten ons tft- 'remmen; laat er nu ook eens, een) stevige' motor zijn, die Jons opstuwt-j Dat is de gróatefunctie van ,'jaet; -Parool".- -1.:-' .!V- Om feilen te kunnen toonen, moet er gefaald-zijn. ,-,Het ^Parool" van <2 Juil neemt dit aan: het - ging _om", doorzetting -der - plan-economie èn> handhaving van het'beleid; inzake- Indonesië. „De Partij heeft beide;, veldslagen verloren", zegt „Het Pa-; rooi". Dit wordt onvoldoende gemo--: tiveerd. De overige pers).heeft' dan> ook eentegengestelde - conclusie rge-"' trokken,; De -N.B.Crt, klaagt :ove» de sterkere positie van de' Partij; - de.- Katholieken zouden" te. „toegeeflijk",: zijn geweest, - enzl In' V,Trouw" 'kan) .men dezelfde klHnk'enhooren, „Het Parool" is ongerustover den'; „bankier" Hüysmaris. Dezè bankierj leidde cte van-Overheidswege, inge-^ stelde Herstelbank een-' onmisbaaw orgaan voor .den wederopbouw. Hij) is, bereid,; het progressieve - program-i Bèel, dat een nationaal welvaar plan en geleide ccbnomie/omvat. uit te voeren. Mr. Jonkman, 'die hèC Overzeesche. beleid zal moeten, bepa-'- len, wordt „een minder; radicale- flhh guur" genoemd. Ik meen te. weten,- :;datLogemannzelf:- tiet eerst (de: ;aap-' i'ilacht; op-deze hoogst' beku-a meti .véb- Tegentv'óórdlger - van, de Stuw-richtin'g -heeft 'gevestigd.. Jonkman,. "gedu rende rii'nlangverblijf bulten Ne derland politiek dakloos schaar de zich dadelijk achter rde Partij. Hij. is dok formeel lid.Het beleid zal worden voortgezet. Vos' blijft niet alleen lid van het Kabinet,' maar, met Mansholt. Drees en Lleftlnck, zal hij tot den - soclaal-economlschen raad uit het Kabinet blijven behoo- ren. Van binnen uit kan bij de sociaal-economische, politiek mede blij ven bepalen. - Natuurlijk is onzè InvioedIn dit Kabinet verzwakt. Dat zal „Het Pa rool" met mij, stellig den kiezers verwijten,die hun stem naar com- muntstiachen kant verloren deden gaan! Maar deze verzwakte positie kan worden gecompenseerd, en méér dan dat, door het feit.- dat dit Kabinet een parlementair Kabinet 1st Wij zijn er. dus zélf bij. „Het Parool" schrijft terecht!' „Ons is een krachtige pro gressieve politiek in uitzicht ge steld". Deze regeering is gebon-' den aan haar basis. Wij hebben 'dus „vat" op haar, meer dan op het vorige Kabinet. Wordt, deze progres sieve politiek 'niet gevoerd, dan ver valt. de - medewerking van de Partij van den Arbeid Dat weet het heele land. „Het Parool" mag er op ver trouwen, dat wij het zelf ook weten. WIJ zijn den heer Van der Goes dankbaar voor de Voorlichting die hij onzen lezers over zijn kijk op het formatieresultaat heeft willen geven, Onzerzijds slechts een enkele kantteekenlng. 1) Indien het de bedoeling is. de plan-economie onverzwakt door te zetten, waarom dan Huysmans in plaats van Vos? Dat Huysmans bankier 1 s kunnen wij niet helpen. Hij promoveerde op een geidonder- werp en was sindsdien uit sluitend in het bankbedrijf werk zaam, zooals Vos sinds een jaar of vijftien in 'de plan-economie zit. Zeker,-de Herstelbank is „een on misbaar orgaan" voor den Weder- opbouw. Lag het in de bedoeling harer directie,- dien wederopbouw door leen i n ge n. of door deel nemingen te financieren? Wat daarvan zy Vos is van „zijn" departement geduwd, macht 'zelfs dé nvljnen niet bij „Verkeer" hou den. al kreeg hij er ais troostprijs - „Scheepvaart" voor in dé plaats. 2) De heer Jonkman zou. precies- zoo radicaal zijn als Logemann? Waarom dan Logemann weg? 3) De P. v. d. A. heeft Schermer- hum laten vallen. Was die niet, „net Logemann en Van Royen, de drager van onze IndonesiëpoUtiek tegenover het. buitenland? 4) De P. v, d. A. heeft goedge vonden, dat van 'alle vernieuwing op Buitenlandsche Zaken wordt afgezien,. Vergelijk het optreden van Bevln. in;Engeland, Zelfs ,,De Tijd" zegt er- harde dingen over. met al heeft de P. v. d. A. zich .achteruit laten duwen..;? (Red. „Het Parool") Anl' E«n ander oordeel Vóór 1 Mei 1947 zullen nog 40 of 45 'textielpunten worden aange wezen, zoodat iedere Nederlander er dan. sedert 1 Mei 1946 in totaal 70 of 75 gehad heeft. De weverijen werken thans op ruim 40 pet. van. haar capaciteit voor den civielen sector. Het is mo- ,Üjk, dat deze kan worden opge voerd tot 75 pet., wanneer de plan nen worden verwezenlijkt, die een gemengde commissie uit de over heid en het bedrijrsleven thans overweegt. De mogelijkheid wordt namelijk onderzocht om de spinne rijen tot 100 pet. productiviteit te brengen, door ze om te schakelen op stookolie en, gedeeltelijk, op bruinkool. Slaagtmen er in, de geraamde productleverhooging nog' in het vierde kwartaal 1946 te bereiken, dan zal de textiel voorziening tegen 1 October 1947 dus ongeveer Jmet dubbele peil van thans bereikt heb ben, dat wil dus zeggen 12 in plaats yan 6 textielpunten per maand. Om dit te bereiken moeten .echter nog enkele weerstanden overwon nen. Op invoer moet men niet ai te veel rekenen en het beoogde peil per '1 October 1947 ligt dus nog steeds ver beneden de behoefte. Kousen xonder bon, maar op textielpunten 'Dameskousen 'zullen, naar wij vernemen, binnenkort op de pun ten van de .textlelkaart verkrijgbaar zijn, zonder dat daarnaast,-een spe ciale- kousenbon behoeft te worden ingeleverd. Dit beteekent niet, dat ;de productie van dameskousen plot seling grooter is geworden; integen deel, deze ligt- ver beneden hPt ge middelde van de textielproductie in het algemeen en'zal nog wel eeni- gen tijd op dit niveau blijven, omdat ons land vóór den oorlog de .meeste dameskousen invoerde en *t Neder- landsche productie-apparaat dus bij lange na niet berekend is op de vraag. Er ligt echter bij den handel nog een vrij groot aantal: paren Amerikaansche dameskousen, die wellicht bij jongedames niet zoozeer in trek zijn, maar die voor vrouwen 'op leeftijd beteekenen. een uitkomst kunnen De heer Belonje. oud-hoofdredac teur van „Het Dagblad", denkt over het') radicalisme van mr. Jonkman andersdan bijv. de heer Van der Goes van Naters' en schrijft over -i' V.ln weerwil,-van—zijn-• Stuw-verle- den. Verwacht" ik." vanvmlh, .Jonkman^ -eenr belfeld, dat de verderebetrek- kingeritusschen Nederland en, m'dië niet i-ziet* in 't beeld van de volstrekte ontvoogding mei voor - Nederland geen, antJere 'keus - dan. zoo snel, mo gelijk te-verdwijnen - maar veèicer een streven naar- eert duurzaam en zich, steeds ontwikkelend gez'a- menl ij'k bestaan." Een symbiose. Zooalshet -kan en zooals het moet .zijn.": Vijf dooden mijnramp bij r"7 HèdenocIiténd' vroeg heeft zich in dc staatsmijn Wilheimina tc Heer len' een mtjngasont'ploffïng; voorge daan. Volgens "de laatste gegevens hebben h/erby éénopzichter, envier- arbeiders het léren verlóren. Voorts zijn er tJen zwaar en licht gewon den geteld. Over het lof van één arbeider verkeert men nog in het onzekere. Commissie op het spoor van gestoten Nederiandsch bezit Disiribuftenieuws Nieuwe rantsoen bortnen Met ingang van 7' Juli zuilen rant soenbonnen en. rantsoenkaartjes van hieuw model in omloop worden ge bracht voor voedings- en genotmid delen. De nieuwe rantsoenbonncn zyn uitgevoerd in de kleuren groen, blauw., rood, rood met blauw of rood met grys. Dc tekst is uitgevoerd In zwart en bestaal uit de aanduiding van hoeveelheid en artikel In het ar tikelnummer,-voorafgegaan door de letter D- De thans in omloop -zijnde rant soenbonnen eh bonnen der toeslag-, kaartjes biyven geldig tot; en met 3 Augustus. De wisselbonnen blijven ook na laatstgenoemden** datum gel dig. Eveneens biyven geldig de bon nen „een rantsoen artkiel a" voor i« rantsoen huishoudzeep; de bonnen „een rantsoen artikel KVv voor een paar schoenen' (uitsluitend voor ge- repatrieerden uit Ned. indië). en de bonnen „een''rantsoen artikèl AA" voor scboenreparatlej. Nieuwe aardappelbonnen Geddrende de week van 7 t.ra. 13 Juli zal op de bonnen ..385 aardappe len" .3, kilogram en op de bonnen „885 aardappelen" l kilogram aard appelen-verkrijgbaar zyn. Van 7. t,m. 21 Juli is.op bon „B 81 reserve" 2 kilogram aardappelen ver-: krJJgbaar. Bij deelneming aan. maal tijden van de centrale keuken moe ten aldaar de bonnen „385 aardappe len" woröen ingeleverd. De 'geldigheidsduur van de bonnen 253, 254 en 753 aardappelen, is - ver lengd tot en met 13 Juli. Bonnen voor zuidvruchten langer geldig De geldigheidsduur van de. voor 1M gram gedroogde zuidvruchten aange wezen bonnen 348 en 844 algemeen fs verlengd tot en met 21 Juli. In opdracht van de regeering heeft de vakgroep „levende dieren" «dierenparken - en handelaars), eenigen tijd geleden een commissie naar Duitschland gezonden, om al daar in verschillende dierentuinen en bij groothandelaars, een onder zoek in te stellen naar den toestand, waarin voornamelijk de uitheemsche dieren zich bevinden. Bovendien was Het de taak van de commissie, na te. gaan in hoeverre „Nederland- sche 'dierentuinen en handelaars, die tijdens de bezetting vele van hun kostbaarste dieren hebben ver loren, door vorderingen op Duitsch dierenbezit, schadeloos gesteld kun nen worden. De Engelsche bezet- tingsautoriteiten hebben de com- missiè tijdens hun verblijf in Duitschland alle mogelijke mede- "w<"*v»riv ver.i*,e-r,d. De heer k. Kuiper Jr., directie assistent» ,van. Diergaarde-Blijdorp, die eveneens deel uitmaakte van de commissie, vertelde ons na zijn terugkeer het een en ander van zfjn reis. De dier en. die zij in verschillende dierenparken, zooals Hagenbeek te Hamburg, In Hannover, Bremen en Bremershafen, hebben aangetroffen, verkeerden over het algemeen in slechte conditie. Er is - voor hen geen krachtvoer meer aanwezig, zoodat het grootste deel aan onder voeding lijdt. Deze toestand is eerst na de bevrijding ontstaan, want in den oorlog, zelfs in den winter 1944- 1945 hadden de wilde dieren in Duitschlapd meer te eten dan de bewoners van de West-Nederland- schë steden. Ondanks de minder' goede conditie van de dieren, zouden wij .vcor Nederland bestenkele mooie exemplaren kunnen gebrui ken. Dierenparken als „Burgers" te Arnhem, Ouwehands-dierenpark te Rhenen, hebben groote verliezen geleden tydens den oorlog. Vele kostbaredieren werden gestolen, doodgeschoten, of kwamen om bij oorlogshandelingen. Een verrassing. Door de commissie werd vanzelf sprekend ijverig gespeurd naar in Duitschland aanwezig Nederiandsch bezit. De Rotterdamsche Diergaarde moest door een gedwongen; ruil, in 1943. afstand doen van „Burma", haar beste wjjfjesolifant. Dit dier bracht in gevangenschap Jongen voort, hetgeen een groote zeldzaam heid ls. „Hoe blij verrast was ik", ver telde de heer Kuiper, „toen ik in den dierentuin van Hannover. „Burma" terugvond. Ik herkende het dier aan een hap uit een 'van zijn... ooren. Wanneer de oppasser van „Burma" mede aanwezig was geweest, had ze hem stellig her kend, want het heet immers, dat een olifant hooit vergeet. Andere dieren, zoo als leeuwen, tijgers en kleinere diersoorten, zijn niet zoo gemakkelijk te herkennen. De commissie heeft .echter een eisch tot vordering van verschillende dieren bij de Engelsche bezettings autoriteiten Ingediend. Het resultaat hiervan zal ongetwijfeld nog wel eenige maanden op zich laten wach ten, maar dan.... besloot de heer Kuiper, hopen wij „Burma" weer in, Diergaarde-BUjdorp terug te hebben. De Holiandsche biskwietjes en ter afwisseling een beugeltaschje, zullen haar best smaken' Hef- wereldkampioen schap schaken Wordt het tournooi in ons land gehouden Op 25 Juli zal te Winterthur In Zwitserland het zeventiende con gres warden gehouden van de in ternationale schaakfederatie ri.I. DJ2.) welk congres geleid zal worden door den president, onzen lanuge- noot mr. A. Rueb. Een van be langrijkste punten van de agenda zal zijn. de organisatie van het wereldkampioenschap, welke 11 on gelegenheid door het overlijden van den wereldkampioen Aljechin ln .een zeer actueel stadium is geko men. De vertegenwoordiger van den Ko ninklijken Nederlandschen Schaak bond, dr. M. Euwe, zal op bel gres een voorstel indienen obu het eerste toumooï, waarvan de win naar den titel van wereldkampioen zal mogen dragen, in Nederland te organ isceren. Het ligt In de bedoeling de wed-: strijden slechts ln drie steden te spelen nj. te Amsterdam, Rotter dam en .Groningen. Het ntal deelnemers zal 10 of 12 bedraden. Waterpolo-compefitre Hoewel af en tóe slecht werd ge plaatst, werd de wedstrijd toch aan trekkelijk doordat beide ploegen met enthousiasme speelden. Van Drlel (R.Z.Cwas de gevaarlijke man en doelpuntte drie maal. Regter en de Vries namen ieder één doelpunt voor hun rekening Bij HP.F, maakte de. Groot twee mooiedoelpunten en scoorde Braams één maal. De com petitie-uitslagen zijn: hoofdklasse Het Y - S.V.H 2-1; ZIAN - RZC 9-3: RZC II- GZC TI 4-2: dames RDZ ODZ 1 3-0: RZC III - Merwede II 2-3 Koeler weer voor de voetballers V.O.C. en De Musschen zullen veel belangstelling trekken Vacantiegatig'ers kijken):wellicht wat sïp, maar do voetballers zullen er niet rouwig om zijn, ;.dnt het weer iets van zijn tropischen aard verlo renheeft. Voetballen iu een smoor- liocte temperatuur ais die van Woensdag b.v, is moonleuaarswerk. Voor de kampioenscompetitie wor den Zondag dc retuninuitcliea der op Woensdag gespee de wedstrijden ge speeld. Jsï NO gaat dus naar jprïes- land waar het een Heerenveen out- moet. dat mogelijk kans ziet in eigen huis 'een ernstige inzinking te boven te komen. De Nijr egenaren plegen echter in do uitwédstrijden hnn bes te spel tc spelen, hetgeen de revan che der riczcn dubieus maakt. Ajax zal het misschien klaren in Limburg, maar voor Haarlem ligt. in Breda een zeer moeilijke opgave tc wachten. O verwiumugen van lfaaricm en Ajax zouden eenige tee- kening in do kampioenscompetitio kunnen brengen, want dan gaat het erop lijken, dat we wederom een - westelijke kampioen krygeu. Voor hen, die naar Breda willen zirj ver meld, dat de wedstrijd om. 7 uur be gint. Overigens willen we een toeht naar Breda volstrekt niet aanmoedigen, want ook Rotterdam- biedt ccn- inte ressant voetbalweékeihd. Zaterdag avond treedt VOC in: hetPeijen- oordstadion aan, waar de Rotter dammers het in dc hand hohbén 'n. zwaar op winst belustun tegenstan der, DCV, nog even buiten ac twee de klasse te houden. Het zal. das •spannen in het stadion. Ook do knmp op- Zondag, eveneens in liet Stadion, tusselicn de Musschen en. SVW zal genoeg kijkers trekken om er een gezclligen voetbalmidclag van te maken. Excelsior wacht af of Unitas eveneens in staat zal zijn het Haag- sche VUCte verslaan. De mogelijk heid is groot, dat Unitas de naaste concurrent van dc Woudesteinbewo- ners gaat -worden. Êen restje van de gewono compe titie moet nog worden afgewerkt, waartoe o.m. CoalODS en Xexxcs Hermes .DVS werden vastgesteld. Laatstgenoemde wedstrijd is echter weer verschoven naar Woensdag. De Australiër Brown in 5 sets vershgen Na een' zeer spannen den eindstrijd, waarin de Fransche reus Petra reeds In de vierde set den kampioenstitel ln handen leek te hebben (hfj had driemaal matchpoint) heeft het her leefde Fransche; spel over het Aus tralische gezegevierd, nadat het reeds het Amerikaansche geslagen had. Met 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 won Petra van den speler met den meest eigenaar- dlgen slag van Wimbledon, een fore hand met twee banden geslagen, van den Auslralischen Brnwn. Na de eerste twee sets leek het of deze finale ln drie sets beslist zou zijn. Brown speelde veel minder snel dan in,zyn vorige &artijen en vooral. In de eerste set' had Petra om zoo te zeggen vrij. spel. Ook In de iwéede werd hU niet ernstig bedrefgd In de derde slaagde Brown er echter in op zijn service een game voor te blijven. Hij sloeg nu veel harder er» bleek zijn verkeerde tactiek om Petra door minder snel spel uit zijn slagen te brengen) te laten varen. Na 5-5 ver-' laor hij echter zijn service, o.s. door e i doublefault op een: kritiek mo ment. Hij herstelde zich echter, zette zijn grootste vaart met\forchands in en-slaagde er In om de service, van Petra te wtnnén, alzoo op 6-6 komend. Met prachtige services en daarna met uitstekende dropshots won hy twee games achtereen en de set In d». vierde brak Petra zUn service na 1-1 en kwam. zeer veel volleerend en uitstekend smashend op 5-3. In: een heel lang' game kreeg hij het eerste matchpoint, doch miste dat door een. no.odeloos riskante volley! Hy ver loor de game, en hoewel hij bij 5-4 nog tweemaal" matchpoint kreeg, wer den beide door Brpwn te niet ge daan met prachtig passeeren en het werd 5-5. Tenslotte verloor Petra zijn service op love, 5-7 alzool In de vijfde set was er een niet- verwachte reactie bij Brown, die direct zijn service verloor en niet meer bij machte was om die van Petra, te doorbreken. Dezebleef steeds voor en speelde zyn sterkste harde spel Hij Won met 6-4, In het damesdubbelspel zal deelnd- strijd tussehen twee Amerikaansche paren gaan, hoewel het sterkste heel wat moeite had om, het Engelsche dubbel mevr Menzies en mevr Bos- tock te kloppen met 3-5 6-3 6-4. Deze winnaressen, miss Betz en miss Hart komen nu tegen hun landgenooten miss: Brough en miss Osborne, .I'dte met 6-4 6-2 van miss Bundy en .miss Todd wonnen In het gemengd dub belspel zal de eindstrijd gaan tus sehen miss Brough-Browo (Amen miss Bundy-Brown (Austr.) Motorraces in Juli en Augustus Departement verleent toestemming liet ministerie van Verkeer cn Energie heeft het verzoek van de Kon. Ned. Motorvpreeniging-, oin nog dit jaar een viertal nationale wegraces te mogen organlseeren. in gewilligd. Gereden zal worden op de bskEn- de circuits van Assen. Zandvoort, 't Zand iGr""lngcn) en Tnhbergen cn wel in de maanden Juli cn Angvstus. Als gevolg van een tussehen de dagbladen getroffen r^'lrag ter verzekerine van een billijke pa- plerverdeel'ng. verschi'nt ons blad. uil hoofde van z^n for mant. heden In een nntvang van vier pagina's

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1