ISSÉflfeÉi DE SCHIEDAMMER Groote oneenigheid in Parijs Amerikanen winnen te Wimbledon Nederland wint het zwemtournooi Weergaloos .snelle eindspurt bracht Slijkhuis de zege Het kabinet Sjahrir niet langer parlementair Haarlem nu stevig bovenaan Voetbaluitslagen Fraaie prestatie van D.C.V. RED. EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK tl CENT PER KWARTAAL f i- LOSSE NUMMERS 10.01 ZESDE JAARGANG NO 156 ADVERTENTIES' EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 13 BOTTERDAM TELEFOON NRS. 2M3Q EN 69300 POSTGIRO NO. 3S86M Bankier: AMSTERDL' BANK TE ROTTERDAM MAANDAG, 8 JULI 1946 Molotof blokkeert de uitnoodigingen voor de vredesconferentie Procedure-kwestie in het geding - De ministers van btatenland- sche zaken van de groote vier hebben Zaterdag ongeveer vijf our gedebatteerd over ..den vorm van procedure welke bjj de ko mende vredesconferentiegevolgd, zal moeten worden. Z|j werden het niet eens. Molotof. stond er op, dat de ministers het eersteens worden over de procedure, voor dat de uitnoodigingen rondgaan. De andere drie verzetten zich daartegen, omdat, zooals Bevin zeide, de afgevaardigden ter con ferentie zelf dienden te beslissen langs welke tynen zü wilden wer ken. Reuter verneemt, dat de Sowjet- afgevaardigde behalve zijn - plan om vooruit een reglement vast te stellen, ook nog' het- plan. heeft om een meerderheid,, van tweederden der stemmen in commissies voor het' •opmaken van' voorstellen of het aannemen van resoluties te :ver- elschén. Voorts;' 'zou Molotof „in ijzer gevatte" instructies, uit: Moskou hebben gekregen "omeen organisatie - van.de vredesconferentie der 21 lan-- dep, voor te stellen, die vijf ver schillende commissies zou omvatten. Iedere commissie zou bestaan uit deelnemers aan de conferentie; die met. een der .vijf betrokken Euro- peesche landen In oorlog was ge- weest.-v;'I 'i'. Bevin verklaarde, dat bif tegen over zyn parlement, zijn minister raad en de premiers der domi nions had beloofd, dat de arbeid van de vredesconferentie niet zou bestaan uit-, het onderschrijven van de voorwaarden, die door; de groote vier gedicteerd zouden wor den. H|j had zijn woord gegeven en zou dit houden, zooals hy ook woord hield tegenover Molotof. Bevin zeide tot Molotof: „U ver- breekt deafspraak. Opnieuw blok keert Rusland de uitnoodigingen voor de vredesconferentie". Bevin en Byrnes verklaarden bel- Thans acht dooden bij mijngasontploffing Het aantal "slachtoffers .van de mijngasontploffing" op .-de staats mijn - Wilhelmina -te-Ter windselen; Is in den loop van Zaterdagvan - vijl,.tot- acht gestegen. De toestand-' van de vier andere gewonden Is op dit oogenblik zoo, dat geen 'jet- levensgevaar aanwezig is. Omtrent.de oorzaak van de ont ploffing zou het staatstoezicht op de mijnen heden een onderzoek be ginnen. Vroege aardappelen 16 cent per kilo Daar gebleken is, dat voor vroege aarappelen hoogere prijzen worden gevraagd dan toegestaan ls, wordt de aandacht van het publiek er op gevestigd, dat de prijs van vroege aardappelen.; ten hoogste 16 ct per kg. in den winkel bedraagt, en 17 et. per kg. thuisbezorgd. Als h'jogere prijzen worden gevraagd, gelieve men daarvan bij de prijscontrole melding te maken Begin Augustus worden nieuwe aardappelprijzen bejtend ge maakt.-' GELDIGHEIDSDUUR ZEEPBONNEN De bonnen voor huishoud- of toi letzeep 430 en 930 algemeen zijn gel dig tot en: met 13Juli. Zoowel In het heerendubbelspel als in de drie damesnummers heeft het Amer'kaansche tennis op -den laat- sten dag van Wimbledon, de dag der eindstrijden, .gezegevierd. Had de A- merikaan Kramer niet de zware han dicap, gehad om in zijp kwart-eind- strijd met een gewonde hand te moe ten spelen (doorgebroken blaren) dan zou misschien ook het heeren-enkel- spel. aan hem gekomen zijn. et is geen groote middag gewor den deze laatstt van Wimbledon. Er ls weinig spanning geweest en wat merkwaardig is. ook weinig groot sp-i, In de eerste finale won miss Betz, de eerste speelster van Ame rika met 6—2. 64 van haar landge- noote mej. Brough dank zij beter controle op de drives en haar uitste kend passeeren De tweede set gaf eenig vuurwerk, docb de uitslag was steeds zeker. Het heerendubbelspel werd, qua spel en qua wedstrijd een teleurstel ling De Australiërs, Palls en Brown, doch vooral de eerste, waren uit vorm In een zeer eenzijdlgen wed strijd waarin de \merikonen hun hoogste tempo en. hun snelste slagen niet-eens behoefden te geven, won nen Kramer en Brown emt 6l. 64, 6-^-2. In het gemengd dubbelspel won de Amerikaan Brown zijn tweede kam pioenschap. Met miss Brough als partner sloeg hij den Australiër Brown en miss Bundy 6—4, 64, Ook hier dus geen derde set Dit was wei het geval in het damesdubbelspel dal de meest Interessante partij van den middag bleek te zijn, tusschen vier Amerlkannsehe speelsters, In de mo derne opvatting gespeeld, n.I; als een heerendubbel, telkens /alle vier aan het net. Miss Brough en miss Osbor ne..die kampioenen van Amerika zijn handhaafden hun superioriteit tegen over miss Betz en miss Hart ln drie sets 6—3. 2—6, 6—3. WEERBERICHT Matige noor delijke wind, zwaar tot half bewolkt, droog weer. Weinig verandering ln temperatuur. Zon onder Op 4.30, Maan op 10.36, onder 1.21 uur. 'den opgewonden, dat de ministers der groote vier tiet recht niet had den'om aan de komende conferentie een regelement op te dringen. Byr- nes'zeide tenslotte» dat hij in het; geheel niet meer over dit onderwerp wenschte te spreken indien niet dui delijk voorop werd gesteld, dat over wegingen over de procedure niet. verder zouden gaan dan voorstellen, 'welke' voor geen'enkel.:lid dér cón-, "f eren tie. noch voor eenig e regeering bindend zouden zijn, De. vergadering werd tot vanmor gen half twaalf verdaagd. Dank zij de dames! In de landenonimoeting tusschen. Nederland, Zweden en Denemir-, ken, Zaterdag'en Zondag ln' bet kader van het Europeescb zwem tournooi m'bet Miraodabad te-Am sterdam gehouden, hebben de Ne-' derlanüsche zwemmers en zwem sters een fr?ai succes behaald door met LQ8.S punten als eersten te ein digen. .Tweede werd Zweden met 96.5 en derde' Denemarkenmét 95 punten. Bij de ope. ng werden hartelijke woorden gesproken ;tot - onze noor delijke buren," die ten tijde van onze grootste beproeving door hun daad- werkelijken steun onze groote dank baarheid hebben .verworven Sportief' ls dit zwemfestijn zeer geslaagd. Re cords zijn niet gesneuveld en behal ve' de fraaie tijd van Hannie Ter meulen op de 100 meter borstcrawl, n.t 1.83, zfjn. geen bijzondere tijden genoteerd. De so meter lange, zware baan van *het Mlrandabad'leent zich trouwens met voor topprestaties. Het zijn in hoofdzaak de dames geweest, die de punten hebben veroverd Het Nederlandsche zevental won met 11-2 van het zwakke Deensche polo-team, doch vérioor na uiterst spannenden strijd eervol met 3—2 van Zweden. De uitslagen zijn: 400 meter borstcrawl dames: I. Ka ren ,M. Harup (D.)5 m. 27 s.; 2 Li- Termeulen (N.) 531.9; 3 Fritzie Na- thansen (D.) 540.6. 400 meter borstcrawl heeren: 1. Olie Johansson (Z,) 617.8: 2. Erik Chris- tophersen <D.)-. 5—23.2; 3..Mogens Bo- daK (D.) '525.; 100 meter borstcrawl dames: 1. H. Termeulen IN.) 1—8.3;. 2. Karen M. Harup (D.) 1—9.4; 3,. Fritzie Nathari- .'sen' (D.) 1—9.7.:. 100 meter borstcrawl heeren: 1. K. '.HoVing; -(N1—8/10; 2. J. v. Merke- .steyn iN.) -137;,2_ Martin. .Lunden;,. az:zeifde;;tijd.-.^:,'^:r.'r'' loo miter, rugcrawl-.datnes:, 1. Ka- -ren-'M -Hariip (D.) 1—17.4; 2.-L Kos-—1 ter-v. Feggelen tN.) "1—18.7; 3. A. Gal- liard. .(N.)1—19-5 100 meter rugcrasvl heeren: 1. Ber- tü Persson (Z.) 1—13.4; 2. S. Seheffer (Nj 1—13.5; 3. J de Groot (N.j 1—16. aio meter schoolslag dames: L W. Ha verlag (N.). 3—3.9; 2. J. de Groot (N 3—7.2; 3. Grete Sonnesen ID.) 3—8.1 200 meter schoolslag heeren: 1, John Rothman (Z.) 251.3; 2. H. Smitshuy- zen (N251.4; 3. Borne Heltgren (Z.) 2—52.2 3 x 100 meter wisselslag dames: 1. Nederland 149.1; 2. Denemarken 357; 3. Zweden 416.4. - 3 x '00 meter wisselslag heeren: 1. Zweden .3—32.7; 2. Nederland 3—33: 3. Denemarken 3—40.1 Sch00nspringen dames: 1 Mildred Mitzeïl (Z.) 93—09; 2. M. Muytjens (N.) 91—16; 3. Birthë Christophersen (D.) 90—29 Uiterste inspanning; uiterste concentratie I Na 10.9- sec. passeert Schol- ten(rechtsals - eerste de 100 meter finish. De' Zweed Strandbcrg startte minder/gelukkig'èn bleef achter Nederlanders blinken uit op Pro Patria's gouden athletiekfeest Sfrandberg faalde .óp de 100 meter; De internationale athlétiek-.ed- strljd, die Pro Patria ZondaffinJd- dag op de Nenij to-sintel baan.; Weid, zijn een volledig succes g^wordénp en speciaal van Nederlandse Ue ifi- de was er volop reden tot ju eben. Onze nationale kampioen - Wün Slijkhuis was de held .van den mid dag, niet alleen door de maneer waarop hij zijn rivaal uit Zweden op de 5000 meter sloeg, maar bo venal door het feit, dat by met; 14 min. 34.4 sec. een nieuw record liep, dat overaj in de wereld' ge zien kan worden. Het oude record staat eveneens op Slijkhuis' naam met 14 min. 50 sec. Bovendien ver beterde de Amsterdammer het oude record van Jan Zeegeré: op de 3 Engelsche Mjjl door het van .15 min. 14.8 sec. op 14 min. 9.5 JC.' te brengen. L- In den strijd tegen Andersson nam Slijkhuis reeds spoedig de lei ding en daar alleen de Zweed-hem, kon volgen, werd het een - duel oyer nagenoeg den geheelen stiand tusschen de beide loopers. Na ,2000 meter liet Slijkhuis even ruimte voor -den Zweed om .binnendtjor^te pa^ëéren''eii''dëze'''2et£e ,:tcr.~'*"ön-" middellijk een versneld, tempo ln. dat dé, Amsterdammer goed volg de. Als een schaduw volgde de Ne derlander zijn rivaal, flfe af en toe versnelde, maar niet los kon ko- me.i, totdat bü de bel Slijkhuis op zijn beurt aanzette. Met nog 300 meter te loopen ging hij den Zweed voorbij en toen volgde een eindspurt, zoo weergaloos snel, dat de Zweed hem onmogelijk kon be antwoorden en moesttoezien, dat Slijkhuis op grooten afstand voor hem, onder de daverende toejui chingen van 'fc duizendkoppig tr bliek,, door de finish ging. Hb ves tigde een, prachtig record, dat zon der wind'nog beter had kunnen zijn. Dat Slijkhuis er dan c ;in de toekomst nog wel, iets af <al ha- „Politieke toestand op Java slechter" Volgens het Indonesische pers bureau Antara is het republikein- sche kabinet niet langer een par lementair kabinet, dat verantwoor delijk is aan het centraal natio naal comité. Ingevolge Soekarno's presidiale bekendmaking nummer 1 zijn de ministers niet meer w rk- zaan» als vcrantwoordclijki minis ters; zü blijven hoofd van de de partementen maar handelen in naam en onder verantwoord Ifk- heïd van Soekarno. Extremisten roeren zich Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat de republikeinsche mi nister SjarifoedLn in den ochtend van den 3en Juli te Soeraaarta werd ontvoerd en ln een truck door de kidnappers werd weggevoerd. Bij de schermutselingen, die toen ontstonden tusschen de lijfwacht van SjarifoedLn en de kidnapp: s, slaagde Sjarifoodin erin een pis tool te pakken te krijgen, waar mee hij den chauffeur bedre ;de en dezen dwonghem in veiligheid te brengen. SjarifoedLn is nu in veiligheid, zijn twee lijfwacl .en Werden gedood. Waarschijnlijkdenzelfden dag van de poging tot ontvoering van SjarLfoedin is een gewapende ben de binnengedrongen Ln het verbliji van. Soekarno en heeft gepougd den president te dwingen een nieu-i we lijst ministers voor een k vi*yt aan te nemen. Soekarno heeft gei welgerd en de bende met gevan genneming bedreigd. De correspondent te Batavia van het Engelsche blad „Observer" schreef naar aanleiding van de ontvoering van Sjahrir: „Dit Incident geeft een Uevendig denkbeeld van de uiterst n .-ilijke omstandigheden, waarin dr. Van Mook thans zal trachten de onder handelingen met de Javaanscne republikeinen te hervatten, nadat deze onderhandelingen in den tijd, dat dr. Beel zijn kabinet aan het vormen was. zes weken lang slee- pende zijn gehouden. Zeifs zonder de ontvoering van Sjahrir zou de politieke toestand op Java slechter zijn geweest dan in den tijd. jr- dat lord Inverchapels bemiddeling in April aanleiding was tot zulke hoopvolle verwachtingen voor den vrede". Zaterdag werd officieel meege deeld, dat Britsche troepen de ri vier Bekassi zijn overgetrokken, die, sedert de Britten den Weste lijken oever op 12 Juni hebbe be zet, de Oostelijke grens is geweest van het bezette gebied van Bata via. De bezettingvan den Oosten- lijken oever vVerd uitgevoerd met", inachtneming van de voorw rden, die zjjn neergelegd in een overeen komst met Indonesische vertegen woordigers, waarbij bepaald is, dat. zouden de extremisten voortgaan: het den geallieerden troepen moei lijk te maken, het geallieerd opper bevel zich het rechtzou voorbe houden elke noodige actierop' Jen Oostenlijken oever te :ondernem*"n;v De Duitschers moeten Oostenrijk uit De' Russische bezettingsautoriteiten in Oostenrijk hebben geheel onver- Wacht aan 54.000 personen, die van geboorte Dultscher zijn of- na den Anschluss naar Oostenrijk zijn geko men, bevel gegeven, oostenrijk voor hedenochtend fi uur te verlaten.- Zij zouden naar de Fransehe zone 'van Dultschland gebracht worden en slechts 30 pond bagage mogen mee nemen. Vrachtauto's der Oostenrljk- sche communistische partij stonden gisteravond te wachten voor de hul zen van de betrokken personen.De Oostenrijksche regeering verlangt van de Westelijke Geallieerden een protest tegen deze wijze van repatrl- eering. Zij grondt dit protest .a.m. op het feit dat de oogst en de weder opbouw het niet zonder deze te re- patrleerende arbeidskrachten kan Stellen. (Ass. Press.) Een kapitaal in de Merwehaven Zaterdag zijn bij de opspuitlngs- werkzaamheden in de Merwehaven, door personeel - van de Fa. volkers, opnieuw vijf staven goud te voor schijn gebracht. Het aantal staven, dat tot nu toe gevonden ls, is hier mede tot tien gestegen. Een mee- vallertje voor. de Nederlandsche Bank len, moet als vaststaand wórden 'aangenomen.. Ook De Ruyter heeft' veel bijge dragen'tot; de glorie van de Neder landsche athletiek op dezen mid- dag. Hij won onbedreigd de 800 m. In 1 min. ,54 sec,, een tijd, aie hli nog nooit geloopen heeft en die ve lerlei perspectieven opent voor de - toekomst. De- Zweedsche sprinter Strr.ri. berg. leed.op 100 meter de ne. r- •laag,. niet omdat hij tijdens de loop minder snel was, maar omdat zijn start minder gelukkig was en hij daar reeds met 3 meter achter was. Hij Uep prachtig ln op Scholten, onze nieuwe sprinter, die na Brus sel thans zijn tweede inernatlo- nale overwinning boekte. De -Ijd van 10.9, sec. is nog matig. Ook .onze 400 meter kampioen Blok heeft zich kranig geweerd en met 94.7 sec. zijn besten tijd van dit sel- soen geleverd. Ook hij werd over winnaar en zijn beste tegenstander was wel de Belg Brancart, de man die op 800 meter een wereldrepu tatie geniet, maar die er toch -ok •op 400 meter wel 2ójn mag. Een fraai, nummer was ook de Zweedsche estafette, die door de ploeg- van M.A.I. tilt Malmöe- „.woïuien.werdHet grootste aandeel in deze .overwinning-; had Strand- berg, die een uitsteken de 200 meter liep. De Zweedsche ploeg- kwam daardoor ln het bezit va- de me daille, die door H.M. de KorJng-in was beschikbaar g-est' "d. Voor het overige' verwijz, 1 wfj naar de resultaten: Speerwerpen heeren: V 1.N. Lutkeveld APGS 55.59, 2. L. Dam mers Zeeb. 52,60, 3. Voorer»kamp V en L 48.59, Speerwerpen heeren B. 1. M. v. Wijk. 47,12 PP, 400 m. heeren Int. 1 A. Blok A.7 '23 49.7, 2. Brancart Belg; 50, 3. Mahieux V en L 50.8: 400 M. Heeren A. IJ. Dukker DOS 51.8. 2. C. Dekker Haarlem 52,4; 800 M. heere~. In- tv. - I. F. de Ruiter AAV '23 1.54, 2. F. C. Wolsink Herm. 1.58, 3- M. Boesten WH 1.58,5 4. J. v. Bene den Belg 2.0.2, 5. Schroeven Belg. Finale 100 M. neeren B. 1. A. Broekhulzen Cel 11.3. 2. F. Leeuw- rik A V '23 11.3. Hoogspringen A en B kfass-, 1. A. Leeuwenhoek AAV *36 ir3«/s, 2. H. Butselaar Heil. 1.69 Kogelstooten heeren A 1. T. Oreel APGS 13.78>/s. 2. J. H. Houtzager PSV 13.29, 3. A. de Bruin V en L 13.23; 100 m. heeren Inv. intern. Finale: 1. G. Scholten AV '23 10.9, 2. L. Strandberg Zw.' 11; 3. J. Zwaan AAC 11. 4. M. Naaktgebo ren DFC 5. J. Klein Siomo. A. J. Nilsson Zweden. .Finale dames 100 m. A: 1. G. Koudijs Vict.12.7. 2. N. Timmer Zeeb. 12.8, 3. G. Lu cas Holl. .13.11500 m. heen1 A: I.' H. Maar Avon. 4.8.5 2. J.:R, .?eu- nekes Voorw.. 4.11.4. 4 x 100 M. heeren 1 AAC .6, 2. 'PP 44.7, 3. Celebes 45.6. 4X100 M. Dames 1 Zeeburg 50.3, 2 Victoria 51,. 3. Hollandia 52. Discuswerpen Heeren A. 1. A. de Bruyn V«5tL 42.22. 2 R. J. Brasser AAC 41.68. 5000 M. Intern. 1. W. Slijkhuis .AAC 14.34.4, 2. E. ndersson (Zwe den) 14.47.5, 3 J. Alecourt (België) 15.35.4, 4. J. Lataster AVON 15.41.4 Polshoog. Int. 1 C. Lamoree Haar lem 3.80, 2 J. Markestein PP 3.40. Zweedsche Etafette; 1 MalmÖ 1.58.4, 2 AV23 1.59.5. 3 Racing Belg 2.2.0, 4 Union Belgie 2.4.9. Lt.-kol. Pahud.de Mortanges N,O.C.-voorzitter In de Zaterdagmiddag gehouden Jaarlijksche algemeene vergadering van het Nederlandsch Olympisch Comité is tot voorzitter gekozen, m de vacature van mr. A. baron Schimmelpenmnck van der Oye, lui tenant-kolonel C. F. Pahud de Montanges (Apeldoorn). Er zal eengedenkplaat worden aangebracht iniiet Olympisch Sta dion te Amsterdam ter eere van de voor het vaderland gevallen sport lieden. Architect J. Wils, de bouwer van het stadion, zal een ontwerp maken. Olympia handbalkampioen De beslissingswedstrijd om het handbaikampioenschap van Neder land tusschen Olympia (Hengelo) en Vlugheid en Kracht (Groningen) ls na uiterst spannenden strijd door Olympia gewonnen met 5—4. Van Vliet heeft Zondag bij de te Vincennes gehouden wielerwed strijden de Grand'Prix gewonnen' Limburgsche surprise voor Ajax Er komt nu toch eenige teekening in de kampioenscompetitie, alhoewel nog geenszins valt te voorspellen, wie tenslotte aan het langste eind zal trekken. Wat dat betreft verloopt deze .eindrace buitengewoon span nend. Haarlem heeft zich ln Breda moeizaam een voorsprong kunnen verwerven, die tenslotte ook de zege beteekende. De roodbroeken staan nu met 3 punten voorsprong op Ajax stevig bovenaan. Het heeft overigens maar een haartje gescheeld, of N.A.C. had re vanche genomen. Eerst enkele mi nuten voor het eind kwam het win nende doelpunt van den voet van Kick Smit. Bij de rust was de stand door toedoen van Bouwmeester 1—0, een volkomen verdiende voorsprong voor de Bredanaars, die het meest ln den aanval waren geweest. Ook na de rust werd een mooie span nende strijd geleverd. Na twintig minuten maakte Roozen met' een fraaien kopbal gelijk. Tien min. voor het eind begon een ware bele gering van het Haarlemsche doel, doch tegen aller verwachting in ge lukte het Smit uit een keurige voor zet van Groeneveld het winnende doelpunt te fabriceer en. De Limburgers hebben de Ajacle- den een surprise bezorgd, door ze met niet minder dan 5—2 te slaan, vijf doelpunten tegen een achter hoede van internationaal formaat! Het was een op hoog peil staande wedstrijd, waarin Limburgia door geestdrift, doortastendheid en snel heid het technisch beter spelende Ajax tenslotte onder den voet ge loopen heeft. In de eerste helft bracht Ajax het ondanks zijn over wicht niet verder dan één doelpunt van Akkerman, die door Fischer daartoe in staat werd gesteld. Toen de'bijzonder goed spelende De Graaf met een formidabel schot gelijk maakte, ging Ajax een moeilijke tweede helft tegemoet. Ajax nam weliswaar na 7 minuten de Leiding, doch dit wakkerde dq geestdrift der Limburgers nog meer aan. Onder zwaren druk geraakte de Ajax-ach- terhoede geheel de kluts kwijt en in korten tijd zagen de Amsterdam mers hun 2—1 voorsprong verande ren in een 2—5 achterstand en al hun pogingen om hierin verandering te brengen faalden tot het eind. Ook: Heeren veen—N.E.C. was een uitermate spannende kamp; de klei ne zege der Friezen (4—3) geeft de verhouding góed weer.- Nijmegen had vier' iiivallèrs en Héérenveèh'drlel- LAbei Lenstra bleek op de spilplaats Belangrijkste uitslagen Kampioenscompetitie: Limburgia—Ajax 5—2 HeerenveenNEC" 43 NA C— Haarlem 1—2 Distr. I, Promotie ne klasse: TOG—'t Gooi 2—1 Distr. II, Promotie He klasse: Unltas—VUC 1—2 - Promotie Uie kl.: VOC—DCV 0— - (DCV naar de He klasse) De Musschen—SVW 3—2 SVW—De Musscbev 2—1 District I. Eerste kl: Xerxes—Hermes-D.V.S. uitgesteld. Promotie Derde kl: Zaandijk—Alemaria Victrtx 5—3; SDW-HRC 1—1: BFC—De Ken nemers 43; Leerdam—Allen Weerbaar 21. District tl, 2e kl. A: iCoal—ODS 2—2. Promotie -3e kl Schevenlngen—vdl 4o. Derde kl. C: Hoek van Holland—Concordia n.g. Derde kl. E: opcCKC n.g. Pr motie 4e kl: VVBB—HUJegom l—i; HDV—Cele- rftas of HPSV 2—1; Terlaak—Rijswijk 23; .Pechvogels—VND 0—3;Merwe- steljnDDC 4—2 vierde kl E: Maasstraat—Lenig en Snel 7—2; use—DJS 1—7. Vierde kl. G: DZB—SFC 34;; Hlon— Fiakkee 0—1. Vierde kl. H: OVV—Heilevoetsluls 4o. vierde klasse I: Hlllesluis—Hermandad 2—3; Her mandad—Dindira 2l. - Res 2de kl. B:Gouda 3De Mus schen 2 7—0: Res. 3e kl. Prom.: CW, 3Poortugaal 2 4—l:"EBOH 2—DHZ 2 6—5; Res. 3e kl. D; Olympia 2—GSV 2 2—2; Schoonhoven 2—Ona 3 n. d.i Res. 3e kl. Fr besl. wedstrijd onderste plaats: VDL 2—H. v. Holland 3 2—4. vierde kl. J: Zwervers—SMV n g. District III Prom.- en Degr. comp. Tweede kl: Rlgtersbleek—Labor 16; PEC—Vi tesse i0. Derde kl.: SDOUC—UDI 1—1; ROD a—Aalten 0—0. District IV, Prom.- en Degr. comp. Tweede kl,: TSC—RBC 0l: Helmondia—Goes 2—1. District V, Prom. comp.. Tweede kl Friesland—LSC 0—0. Afd. Rotterdam—K.N.V.B. Om het kampioenschap van de afd. R'dam: Puttershoek—DRZ 0—0 (door dit tweede gelijke spel Is een beslis singswedstrijd noadig). 2e kl. C: Dtrksland—Nado'V n. d. Besl. wedstrijd le plaats res. Ie kl. D: Fortuna—SVV 6 3—1. Res. ie kl. E: eds 2—St Lodewljk 2 8—0: CKC 2— H'berg 2 4—1. Middelkamp winnaar van Scheveningen Bij het door de Rennersclub „De Kampioen" georganiseerde Scheve- ningsch wielercriterium, ging ln het bijzonder de- belangstelling uit naar de 100 km. .(80 ronden) van buua 50 renners van de eerste grootte. Theo Middelkamp heeft dé enorme prestatie geleverd dit veld renners, onder wie de Belg Emile Mason, kampioen van België, en Kik van Steenbergen, op ongeveer een dei'de van den wedstrijd een ronde achter zich te laten en dezen voorsprong tot het einde te behouden. Hoe zwaar de opgave was blijkt uit het fe:t, dat sléchts 19 rijders de eindstreep bereikten. De tijd van Middelkamp was 2 uur 22 min en 46 sec. De iandenwedstrijd zweden— Zwitserland ls met een 7—2 over winning voor de Zweden geëindigd (rust 2—1) het aangeven meesterlijk te ver staan. Jonkman, op zijn oude mid denvoorplaats, was buitengewoon productief en nam alle vier doel punten voor zijn rekening. Eerst een kwartier voor het eind bracht de Heerenveen-captain met een kopbal den stand op 33, om 6 min. voor tijd weer met het hoofd het winnen de doelpunt te maken. De stand is nu: Haarlem 6 4 119 1415 Ajax 6 3 0 3 6 16—11 N.A.C. 6 3 0 3 6 8—9 Heerenveen 6 3 0 .3 6 16—19 N.E.C. 6 2 1 3 5 17—16 Limburgia 6 2 0 4 4 13—14 Unites uitgeschakeld Gorkumers in eigen huis door V.UX. geklopt Unltas, dat op eigen terrein een lastig tegenstander pleegt te zijn, heelt tegen de verwachting ln op het bezoekende V.U C. geen overwinning kunnen behalen, al heeft het niet .1 gescheeld. Een spannende strijd, was het, daar tot het einde toe niet te zeggen viel wie zou winnen. Het spelpeil kon men moeilijk eerste klasse noemen, want daarvoor werd de bal bü voortduring te hoog ge speeld met weinig verband tusschen de Unies onderling. Hoewel Unltas de eerste twintig minuten duidelijk in de meerderheid was wist toch de Gorkumsche voor- hoede soms opgelegde kansen niet te benutten- Met meer doorzicht en wat geluk had Unltas twee doelpunten kunnen hebben, die echter aan de andere kant vielen. V.U.C. werkte zich los Een hooge voorzet van de Harder kopte de Vries weg, juist voor de voeten van Schijf, die prompt van die kans profiteerde 0t- Een d elpunt van van der Horst werd wegens hands geannuleerd. Toen. de Hagenaren na de rust hun voorsprong door toedoen van Cremers tot 2—0 hadden opgevoerd, trokUniUsmet allé man naar "voren terf TVéeering van- den strijd Een, doelpunt van Prinsen (2—IJ gaf Unitas den moed nag talrijke aanvallen te laten vol gen. Doelman Nuis wist echter van geen wijken, zoodat onder groote spanning met 2—1 vóór V.U C. het einde kwam. Het gaat dus nu nog tusschen V.U.C. en Excelsior Slagen de rood zwarten erin Zondag In Gorkum het kunstje van V.U.C te herhalen, dan zal het volgend seizoen een eerste kiasser op Woudestein zetelen. De stand is: Excelsior 2 2 0 0 4 7—1 V.U.C 2 10 12 3—1 Unitas 2 0 0 2 0 16 Gepromoveerd na vier van de zes ronden Er bestond een theoretische kans, dat reeds na vier van de zes ron den het pleit in de promotiecom petitie 2e klasse beslecht zou worden Deze „grijze" theorie werd de leven de werkelijkheid: in den kortst mo gelijken tijd is DCV met vier over winningen uit evenzoo veel wedstrij den eri met de prachtige -doeleijfers 19—4 naar de tweede klasse gepro moveerd. De Krimpenaren wonnen royaal met 40 van VOC, terwijl de Musschen en SVW, net- als.de. groote broers, de Ie klassekampioe nen elkaar ieder één keer versloe gen. Het is voor VOC een gioote. te leurstelling, daar de roodzwarten thans voor de tweede maai de reis naar de tweede klasse niet hebben gehaald. De return wedstrijd tegen. DCV was heel wat minder ener veerend, dan de eerste ontmoeting. VOC had weer zijn bijna spreek woordelijk geworden pech en vooral de middenvoor Van Lent kreeg hier van zijn deel. Daarentegen betee- kende iedere DCV-aanval gevaar, ook al omdat het in de Rotterdam- sche achterhoede meermalen met klopte. Bij de rust hadden de Krim penaren al met 3—0 de leiding en toen het na de hervatting 40 werd gingen alle Ilusies van VOC op een overwinning definitief verlo ren. Vrouwe Fortuna bleef hardnek kig weigeren den Rotterdammers ook maar éénmaal iaar gunsten te schenken, hoewel het goede spel van Grijseels bijv.,' die uitstekend werd gesteund door de gebrs. Nieuwen- burg en den rechtshalf Anton, meer had verdiend. In. Gorkum heeft. SVW met 2—1 van de Musschen gewonnen en. jn het Stadion hadden de Gorkumers bii de rust wederom met. 2—1 de lei- ding. Daarna ontstond echter een ware belegering van het SVW-doel met als resultaat vijf doelpunten, waarvan er niet minder, dan drie werden geannuleerd. Het werd dus tenslotte een 32 zege voor de thuisclub. In afd. Rotterdam K.N.y.S. geen degradatie Dit seizoen worden geen promotie- en degradatiewedstrijden gespeeld, aldus is door het bestuur van de afdeeling Rotterdam van de K.N.V. B. besloten. De kampioenen van de tweede klasse A, B en C promovee- ren naar de eerste klasse en die van de derde klasse A, B en C naar de tweede klasse. Geen club zal degra-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1