M Parijsche conferentie is gered V. DE SCHIEDAMMER - Confiscatie dér Oostenrijksche industrie Paroloscoop. r, Minister deelt een klap uit Het slijk der aarde uit dé Maas opgebaggerd Arie Kant vertelt over de vondst Bianchi ter dood veroordeeld RED. EN ADM. ;LANGE HAVEN 111 8CHIEDAM TELEFOON «MO» ABONNEMENTSPRIJS - FEB WEEK II CENT PER KWARTAAL M.— LOSSE NUMMERS t PM ZESDE JAARGANG NOP 157 ADVERTENTIES,.EN INLICHTINGENDIENST! SCHIEDAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM i TELEFOON NRS. 25430 EN 60300 POSTGIRO NO, ISBSM Bankier: AMSTEPD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG, 9 JULI. 1946 - l-, - Voor 22 millioen dollar in Russisch bezit overgegaan Crisis in Weenen De Oostenryksche kanselier FlgJ heeft een buitengewone zitting vsta het parlement tegen Woensdag b0i eengeroepen, om de republiek doijt; de crisis heen té loodsen, dieon^ staan is doordat de Russen ZateiC dag de hand hebben gelegd op hè* grootste deel van - Oostenrijks iri~- dustrleele bezit en op andere eigent dammen, als een deel van de Duit- sche herstelbetalingen. J- De Russen hebben al maanden Industrieën in het Oosten van Oos^ tenrijk overgenomen, die - volgens hen behooren tot de.Duitsche actt£ Net als vroegerin' het hoekje van de Kynhaven worden, ook thans weer de .bananen, mét speciaal daar toe ingerichte Jacobsladders >-uit het' schip ópl de kade: gebracht. Eet gaatsnel en vermindert de kans op cbschadiging der groengele yruch-" jen'i De „Washington Express" wordt -gelost. .f*\ r; •.•-P'—- -Moreefevd Idóèrifng" Nu'Italië de gelegenheid krijgt om ter Vredescopferenti&/,van Parije op een van dé geschiktste dagen na -den 29-sten Juli zijn belangen te beplei ten, blijkt daaruit dat de oorlogs- overwlnnaars begrip willen toonen voor*s. lands moeilijkheden, als het maar niet over Triëst begint, want „dat is nu net zoo mooi geregeld" dat wil zeggen, dat ledereen 'blij. mag zijn. dat er een modus is ge vonden waarop de Groote Vier el kaar heeft .kunnen vinden, wam anders was er misschien iets veel ergers gebeurd,, nu dat men weder om onverrichter zake uit elkaar was gegaan. Het is een. diplomatiek suc ces van rang, dat er over en ,wêer zooveel Is toegegeven, dat er einde lijk een basis werd gevond.en waar op voor Triëst een statuut kon wor den ontworpen. Men herinnert zich hoe Molotof Tito's elsch „Triëst aan Joego Slavlë" ondersteunde met ïijn onveranderlijke „en toch!" Qe Britten en Amerikanen echter ble ven in Triëst een zuiver Xtaliaansche stad zien, hoewel ze maar -27 jaar echt Italiaanseh bezit Is geweest, terwijl de Frsnsehen liever naar een middel zochten hoe zij „de bokken die met de hoorns in elkaar ston den" van elkaar konden krijgen dan partij wildenkiezen.De .oplossing kent men: Triëst wordt eenvrij-stad onder internationaal beheer., voor- Iooplg voor den tijd van 18 jaar,' en van het achterland komt een flksche reep aan Joego Slavië Gezien V3n het punt „krijgen" uit, is het waur dat Italië- niets gekregen hééft, Joe go Slavië een gebied waarin nog en kele plaatsen liggen die net zoo Ita- JJaansch zijn als Triëst. en dat Triëst «en zekere mate van zelfstandigheid en voorloopige veiligheid, hoeft ver worven. Zij die nu Italië willen troosten, betoogen. -dat Italië wel. Iets „gekre- gen" heeft na het diplomatiek ge- schaak te Parijs, n.l. de zekerheid, dus: de .moreeie voldoening, dat de Landgenooten te Triëst geen Joego- Slaven behoeven te worden, dus geen Russlsch-voorpostwerk behoe ven te .doen aan de Adria. Italianen échter zijn, vooral na de twee wereldoorlogen, nuchtere realisten geworden, ^voor wie een moreeie vol doening maar een halve voldoening ls. zij weten dat Triëst niet alleen een stad", doch ook een haven Is. Als de haven echter In hun handen zou zijn gebleven, zou dat den Joego- slaven een doorn in het oog zijn. ge bleven, en omgekeerd. De getroffen regeling is Inderdaad de beste. Het gevat Triëst doet in veel op- 'zlchten denken aan het geval Danzig na 1913; de ervarlna met Danzig op-, gedaan, moge nu fouten voorkomen met Tnëst; zoo voorkome mo- ook. dat Triëst bijvoorbeeld het slacht offer wordt van een economischen oorlog, zooals Danzlg werd aange daan door'middel van Gdynia (Gdin- gen| Men Js benieuwd wat de Italianen te Parijs te berde, zullen brengen ten deze. WEERBERICHT Heldere nacht. Overdag weer tljrielllk uiige-' ♦rrektc woikenveldcn. vooral Ian-'- i.rte ""T-t. óverwegend.droog. vvaa 1e bewolking hrec-ki «tijgt de temperatuur •nel. Zwakke of matige wind: tos^chen :msscben Vonrd en West. Zon op .4.33 uur;, onder 2l uur. Maan onder 1.43 uur; maan op 17.47. uur. WATERS'! ANDF.N ROTTERDAM le tij 1-26. uur; 2e tU 13-M uur. va, die to aanmerking komen voor beslaglegging ten behoeve van de herstelbetalingen krachtens de .overeenkomst van Potsdam. Het bevel, dat Zaterdag door ko lonel, generaal Koerrassof, „opper bevelhebber van de Russische be- zettingstrijdkrachten in Oosten rijk" isuitgevaardigd, had kenne lijk ten doel alle vorige inbeslag nemingente wettigen en den weg te banen voor een volledige con fiscatie van eigendommen, waarop de Russen krachtens de overeen komst van Potsdam meenen recht te hebben. De Vereenigde Staten hebben deze Interpretatie in den ge allieerden raadbetwist:.', De Russen hebben echter geweigerd de .kwes tie to den raad te bespreken. t' Volgens een/bekendmaking van generaal Koerrassof is voor een .waarde van '22 millioen' dollar,'aan Indus trieelé' eigendomin hét Oos ten van:; Oostenrijk geconfisceerd :,en to r Russisch, bezit ovèrgegr on," tegelijk met alle andere „Duktohe buitenlandsche activa" in de Sov- Jjetzöne. 'ij?*-'. V'- V; in. het communiqué van de Oos- tehrflksche regeering staat - datde .eigendommen, waarop ,de Russen aanspraak1 maken van „vita" be- teekenis". waren voor den w/derop- bouw van Oostenrijk-en voor zijn economische ontwikkeling. Pigl zei, dat hij voor dezooveelste maal Oostenrijks standpunt had uiteen gezet, dat al wat voor 1938 Oosten- •rijksch bezit was, Ocstenrijksch be zit hoorde te blijven. Gevechtsactie bij Madoera 'De Nederlandsche 'marinevoor- Hchttogsdienst, deelt mede, dat b|j een botsing nab|j Kamal (aan de kust van Madoera) tusschen een marine-eenheid met amphibietanks, en; extremisten, twintig' Indonesiërs gearresteerd zijn en dat een aantal Indonesiërs: is gedood, .Voorts" zijn drie zware machinegeweren en een aantal lichte wapenen buitgemaakt. De -mariniers hadden de., opdracht -een kolenlichter naar Soerabaja te voeren: "Daar men -geen tegenstand Afwachtte, ..waa^aanihenopgedr a-. gen.vanrdezagelegenhefd--gébniik-^te' maken—een -hoeveelheid kleedtog-- stukken en medicijnen onder.'de be volking te..verdeelen. De ontvangst bleek echter niet vriendschappelijk, ■hetgeen zïjh oorzaak* vond in het feit, dat de landingsplaats een cen trum-van terroristenactiviteit was. Radio Djogjakarta heeft bekend-? gemaakt, dat de communistische leider Tan Malaka, een van de schuldigen aan de ontvoering van Sjahrir, door den militairen com mandant van Tawang Manggoe-bij Soerakarta, aan de Indonesisehe- regeering is uitgeleverd. '_'v,;-V- Thans ook spanning in bra ndstof fenbed rijf Er dreigt een ernstig conflict ;te ontstaan in het brandstoffenbe- drijf, daartoe vakgroep Detailhan del in Brandstoffen weigert, de ook 'door haar redelijk geachte regeling voor loon- en arbeidsvoorwaarden voor- brandstoffenwerkers In ;te willigen, aangezien volgens de2e werkgeversvakgroep de toegezegde verhooging der winstmarge niet is toegekend. v. Na het 'afloopen van de. lande lijke regeling op 31 Maart z|jn overal to 'het land vergaderingen van - de werknemers gehouden, waar van ontstemming werd blijk gegeven. De Stichting van den Ar beid en heb college van Rijksbe middelaars hebben dit vraagstuk in behandeling genomen, doch „-'-ar de winstmarge ln het geding is, heeftmen nu ook den minister van Sc Zaken in de kwestie be trokken, Aangezien de spanning in ,het brandstoffenbedrijf steeds "toe neemt, ueeft de Cenrale Bond van Transportarbeiders in een telegram minister Drees verzocht een spoe dige oplossing te bevorderen. Directoraat-generaal van de scheepvaart ingesteld Met het optreden van het nieuwe kabinet is het ministerie van scheep vaart als zoodanig opgeheven D_ za- .ken van het ministerie worden ln hun geheel op dunzelfden voet voort gezet door het Inmiddels, ingestelde directoraat-generaal van scheepvaart, ressortecrende onder het ministerie, van verkeer. Tot directeur-generaal van scheepvaart wbrcH benoemd ror. J. j. Oyevaar. In huisvesting, telefoon nummers," te legramadres e.d wordt gecnerlei ver- anderlng gebracht; - Wereldreis op valsche papieren - Het falslflceeren van identiteitspa pieren, in den .bezettingstijd een noodzakelijkheid om zich aan' den onderdrukker te onttrekken, schijnt ook thans nog op velen een fasci- néérenden invloed uit te oefenen. "onmaakten twee „ondernemende" Nederlanders een wereldreis, voor zien van militaire" reispassen, dié bij nadere beschouwing valsch bleken te zijn.Even goed zagen zij kans om op deze wijze totAbessynlë te ko men. zij zijn thans naar ons land overgebracht, waar zij van de ver moeienissen van de reis gratis kun nen uitrusten. Het verkeer met voertuigen over de brug over de Oude Maas b|j Barendrecht ln den weg Rotter dam—Nu mansdorp. zal ln verband met een inspectie pp. Zondag 14 Juli van tijd tot tijd zijn gestremd. Vrouwenhandelaars in arrest Zij wilden de 'meisjes ,,aan. een beter bestaan helperil* v;::.; 1 Te Batavia zijn gearresteerd iim ln -Struiswijk opgesloten de' .Japanner- washio AwohCi en.zijn vriendin EVB. Beerhoist, die zich sehuldig gemaakt hebben aan'het levéren, van 'Euro; peesche .vróuwen en. meisjes .aait de ■Japanners. ■-;k::: E. Beerhorst "was dlréctricc. van ae- Sakura „club", waarvan AwöCh}." ei genaar was In déze; ,,club"; ópgeno- aien meisjes waren verplichtt|k!per avond jSO.— op te halen, waarvan dan 40'/»; plus alle orikostên' ivoor Awochl afgingen. Deze.leidde <L 'ook niet E; Beerhorst een weélderig ,1e-, ven en hield zelfs een -vèestapeh Voor een waarde van '19' 000aan-Ju" weelen werd bij hen aangetroffen,, 'plus enkele duizenden aan contanten, een prachtig- meubilair,frigiöajres, radiotoestellen, enz. voorts isvpog gearresteerd' A- S. T. Dékker-van Jaroschka Pohl, die eveneen^yrou- werL. enmeisjes geleverd heeft, Ook zij bevindt-zich thans ln Strulswijk- Tensïotte valt opnieuw te noémen Mevr. Van Werkeskerken .^|'aQte' Noes) die zélfs Europeesche thou- -wen en m -Isjes gejeverd heefKjvoor bordeeien in - Borneo^ Tezamerrrjinet het -„echtpaar'AWochl relsc'zb?.Ja- va af om meisjes te zoeken tow er - te Batavja geen meer te vinden wïren. Zij deed; dit ^om de meisjes, dl^het. zoo beroerd hadden, aan .een jjieter ..bestaan.- te helpen", .JJ* - Hél- stamboek- van de N.S.B. verleren gegaan j Er gebéuren op het gebied van de 'Nationale Veiligheid"^.yrelmde dingen. Zoo is, naar wij vahl be trouwbare zijde vernemen; de verijdeld, om het stamboek- van toe N.S.B., waarnaar door leden^van de genie en een beroepsduiker-to de haven van Almelo wérd| ge zocht, terug te krijgen.; Vanzelf sprekend zou het stamboek N.S.B.-ers voor den reenterkun- nen brengen. Velen van.hen zullen met schrik hebben vernomen,v;clat reeds eenige: registers boven» water waren gekomen, en de chemici/zich beijverden.de verbleekte letters op de stukken weer leesbaar te u.'.a- ken. -Er waren reeds resultaten" en het werk werd voortgezet, tot*...- to opdracht van een of andere, zijde een baggermolen in de haven verscheen, en de bodem van dé-'ha ven grondig ging bewerken. fSIén raadt het resultaat: Verdere £ap- sportogsmoeite 2al .nutteloos zijn. De Langendijker Courant heeft een bericht de wereld ingestuurd, dat minister Mansholt samen met iemand, die thans geïnterneerd ls, een paardenvordering ten gunste van de Duitschers gedaan zou heb ben. De informatie van hefc blad kwam van eenige PRA-recher- cheurs uit Alkmaar. Minister Mansholt, wiens Ille gale werkzaamheden door geen Noord-Hollander gekleineerd zuiien worden,, heeft in dit alles aanlei ding gevonden Zaterdag op bezoek te gaan ten redactiekantore van de Langendijber, In een kort onderhoud werd de schrijver van het aTfcikel p:"-ihjfc getroffen. 'De kort aangebonden miidster van Landbouw uitte zich n to minder parlementairen zin, door den betrokken redacteur een draai om de ooren te geven. Gisteren ls dezè redacteur; naar Den Haag ge togen, met tal van gegevens op zak, teneinde den minister te over tuigen van zijn recht tot schrijven. De kampioenscompefitie wordt Woensdagavond voortgezet "Woensdagavond krijgen Haar lem, Ajax en Heerenveen resp. Limburgia, NÉC en NAC op be zoek, welke wedstrijden Zondag weer worden gevolgd door de re- tummatches. Het zal de club van Roozen wellichtgelukken zich nog steviger op de eerste plaats te nes-' - telen. .Wanneer Ajax zich dan niet laat overrompelen, zooaas tn Brunssum gebeurde, kunnen toe - Amsterdammers met drie punten achterstand op de leiders blijven .volgen. De Friezen zullen, indien zij wederom met een sterkgeha vend elftal ln het veld, moeten tre den; ?de grootste moeite hebben «met. de? Bredanaars, die uiteraard alles -in het werk zullen stellen om to de running te blijven. Nieuw succes voor Theo l;.' 'j - Middelkamp Theo.'Middelkamp heeft opnieuw een. mooi succes geboekt door Maan- dag.;. bij" "iden wegwedstrijd te Con- tlch In België met 45 seconden voor sprong opzijn tegenstanders als éer- ste de finish "te passeeren. Buys was - tweede,Brusselman toerde en Ver schuren werd -vierde.- Compromisvoorstel van Bidauli basis voor verdere onderhandelingen Na langdurige besprekingen, waarbij Byrnes en Bevin aan den eenen kant en Molotov aan den an deren kant streden over het al dan niet vaststellen van procedurerege len, welke bindend zouden z|jn voor de vredesconferentie, is een door Bi- dault gedaan en door de anderen geamendeerd compromisvoorstel als basis voor verdere onderhandelingen aanvaard. Dit voorster luidt: Een algemeene conferentie, be staande uit alle staten-leden, ver tegenwoordigd door de respectieve lijke hoofden der toelegaties, zal de door den raad van ministers van buitenlandsche zaken opgestelde ontwexp-vredesverdragen bestudee- ren. De gedeelten, die tot;de com petentie van een der te vormen com missies behooren, zullen daarheen verwezen worden. Deze algemeene conferentie zal toe rapporten van de desbetreffende commissies ontvan gen, bespreken en, indien zulks wen- schelijk is, zullen dergelijke aanbe velingen worden aangenomen. Er zal een algemeene commissie, in het leven worden geroepen, die, verbon den aan-de algemeene. conferentie, samengesteld zal z|jn uit een lid van ieder deelnemend land. Deze com missie zal het "werk van de alge meene conferentie voorbereiden en het werk der commissies coördinee- ren. Breuk nog juist voorkomen (Van onzen Farijschen correspond.) Wederom is een netelige crisis *i de ministerconferentie geweken, en ls een breuk, die ditmaal zeer nabij scheen, nog juist voorkomen. De vre- desconferentie, waarvan 2elfs de ge boorte gevaar liep, gaat nu door en wel opden afgesproken datum, 29 Juli Ter beslechting van het ver- schil van meenLng inzake het regle ment van de vredesconferentie, dat de ministers Maandagochtend, even min als Zaterdag en Vrijdag tot een, oplossing konden brengen, hebben zij zich Maandagmiddag in geheime zit ting teruggetrokken, zij zijn daaruit, "afgezien van een etenspauze, eerst, tegen half elf des avonds weer op gedoken. Toen werd medegedeeld, dat afgesproken was, dat de Invita ties werkelijk zullen worden verzon- Goudzoekers in de HolIdhdsche wateren „Streng verboden toegang", staat met krijt geteekend op een roestig bord dicht bij de loopplank, die toer gang geeft tot hefc „goudschip" de Sliedrecht IX. Geen soldaten, of agenten met getrokken revolvers versperren ons echter den weg en weldra staan we op het schip, luis terend naar het bruisen van het water en naar het dreunen der mo toren. Machtige, metersdikke buizen kronkelen zich boven onze hoofden; met groot lawaai stort het water ln een zandschuit; die langszij ligt. Een oogenblik staan wij geboeid, dan komen menschen op ons af, die, met Hollandsche nuchterheid tekst en uitleg geven. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt ln de Maas, door de firma Volkérs, op enkele plaatsen gebag gerd, zonder dat men speciaal order heeft naar het goud van de gezon ken loodsboot te ..zoeken. De, goud vondst is dus louter toeval. De Maasmodder wordt in groote bakken van elk 600.000 liter inhoud naar de „Sliedrecht" vervoerd. Deze perst water to den bak om de bag ger te verdunnen. De vloeibare sub stantie wordt nu tegelijkertijd op gezogen en door een dikke buis over honderden meters afstand uaar den Spaanschen polder geleid, om daar ter ophooging van het terrein te •dienen. De goudstaven, die eventu eel in den'bak aanwezig zijn, blijven door hun zwaarte op den bodem lig gen, zoodat het practisch uitgeslo- De Sliedrecfu 9 stort water bij de modder in de bdk~.cn zuigt de vloei' bare massa tevens op. De goudsta ven blyven door. hun zwaarte op den- bodem achter. InzetArte Kant,Rotterdams goud zoeker no. 1 ten is, dat zij door den zuiger wor den meegezogen, Verborgen schat Op de brug treffen wij Arie Kant, den schipper van de „Sliedrecht IX", Rotterdams goudzoeker No. 1, Hij is een gemoedelijke zestiger, die. Aan boord van de Sliedrecht IK - onder.voortdurend gemanoeuvreer aan handels en wielen, met plezier vertelt, hoe hij de eerste goudstaaf vond. „Dat was op een Donderdag-, den 27sten Juni. Er zat een groote bónk ijzer voor de zuignap in dc modder schuit vast. Ik gaf een knecht or der, het ding te verwijderen. Tege lijk met het stuk ijzer smeet hij nog een ander zwaar voorwerp op het dek. Ik zag onmiddellijk wat het was: goud! M|jn hart bonsde een oogen blik in m|jn keel. Dat was wat an ders dan de kop van een neushoorn, die ik enkele jaren geleden b|j bag- gcrwerk opdiepte. Ik was echter niet geheel onvoor bereid, al 2 jaar; was het mij be- jcend. dat er wef-.eeng.gpud zqu;kun7 Bêrr \rordëifgêvoriaenrEnfto; ik ver- stopte..de goudklomp op een veilige plaats-en deed tegenover de dek- knechts alsof er niemendal aan de hand was. 's Avonds heb Ik de goud staaf mee naar mijn hut genomen. Tegen mjjn vrouw heb Ik niets ge zegd. Maar wilt D" wel gelooven, dat ik de heele nacht geen oog heb dicht gedaan! Ik was zóó onrustig, dat ik telkens meest kijken of het goud er nog was. Mijn. vrouw vroeg, wat of ik toch mankeerde. Eerst den vol genden ochtend heb Ik het baar ge zegd. De goudklomp heb ik toen aan de filma Volkers afgedragen, die de politie van de vondst in kennis stelde. Vrijdag daarop brachten wij twee staven naar boven; verleden week Maandag 1, daarna 3 en ten slotte op jongstleden Vrijdag liefst vijf van die dingen." Of h|j vindersloon zal- krijgen? Het Interesseert den schipper niet bijzonder, doch zijn knechts des te meer. Geef rnij maar kleeren! - De jongste trekt een onverschil lige snuit wanneer .wij hem vragen, wat hj] van de goudvondst dsnkt. „Ik heb wei zooto klompta mijn handen gehad, maar wat heb je_er aan! Geef mij mnar, een behoorlijk stel kleeren 1" „En-mij!", stemt zyn collega ln. „Als ik Vrijdagsavonds naar huis ga in mijn vuile broek, dan moet mijn vrouw het aing 's Zaterdags uitwasschen om 's Maandags weer schoon naar mijn /werk te kunnen gaan. Wat. hebben wij aan dat goud! Als we 't nu zelf naar de -Nederlandsche Bank d- de^ kunnen brengen, hadden we misschien nog een fooi gekregen. Nou moet je maar afwachten; wat of de hooge heeren doen!" De „hooge heeren" van de Bank kwam inmiddels in gespannei- ver wachting; in den modderbak. Zij rekenen: tien baren van elk 12Vs kilogram gewicht, tegen den koers van 2950 per k.g., maakt ruim 360.000. De kelders van de Ne-- derlandsche Bank z|jn leeg, angst wekkend leeg. Maar wat zijn tien baren...... Geleidelijk is de inhoud van den grooten bak verzwolgen door dc gi gantische slurf van de „Sliedrecht*'. Nog wat troebel, wild bewogen wa ter staat onder to den bak1. Het heldere geluld van een schee sbel klinkt over het water van na ven. De machines verlangzamen hun vaart. Hendrik, en stoere; blonde dekknecht daalt ta de enor me „badkuip" af. Met een soort sneeuwruimer doorzoekt bfj net bassin. Af en toe graait hij to het modderige water. Steenen, klom pen ijzer geen spoor van goud! net is mis vandaag. Teleurstelling op veler gezichten. Er wordt g> "m- peld, dat de baggermolen op de" Maas op het oogenblik te ver ligt van de plaats, waar goudstaven aanwezig zouden kunnen zijn. Nu de ban van het goud verdwenen is, lucht het personeel zijn gemoed Overwerk, eiken dag weer over werk! I Maar bij de volgende voilé schuit, .die de „Sliedrecht" zal leegpom pen, zal wellicht hun misnoegen weer even snel verdwenen zijn en zullen hun oogen onwillekeurig óp- nieuw schitteren bij het zien van „het slijk der aarde". den. Molotov krijgt slechts in zoo verre zijn zin, dat zij vergezeld zul- len zijn van een reglement. De an deren hebben echter gedaan weten te krijgen, naar men van Engelsche zijde mededeelde, dat dit reglement niet bindend zal zijn voor de vredes conferentie, doch uitsluitend als voorstel van de vier ministers aan die conferentie moet worden be schouwd. De conferentie zal dit ont- werp-reglement dus na het goedvin den kunnen overnemen, annuleeren of verwerpen en door èen ander ver vangen. Op het essentleele punt van het meeningsverschil, dat juist de vrijheid van de conferentie ten aan zien van de vaststelling van haar re glement betrof, heeft Molotov dus de vlag. moeten strijken De tekst van het voorgestelde ontwerp zou echter in overeenstemming zijn met de Russische plannen, in de diverse commissies zouden volgens dezen tekst alleen de directe belangheb benden zitting hebben en voor het nemen van besluiten zou'n tweederde meerderheid vereischt zijn. De Wes- tersche mogendheden hebben ook hun standpunt Inzake China moeten ver laten. Terwille van hun gedeeltelij ke overwinning in de reglementen- kwestie hebben zij hun elsch, dat" China tot de uitnoodigende landen zou behooren, moeten prijsgeven. Zij overwegen daarbij, datChina met de vredesverdragen, die'met dë Duit- sche satellieten gesloten worden, weinig ;te maken heeft en hopen, dat men" zich !n dat land niet gekwetst zal voelen, zooals eerst gevreesd werd, doch met oude Chineesche wijsheid het grootere prestige van de gastheeren zullen achterstellen bij de kleinere zorgen vm den gast. De hier gegeven voorstelling van het resultaat der geheime zitting be rust op mededeellngen van een Brit- schen officteelen zegsma Dc ver neem, dat van andere zijde een heel andere .voorstelling over het resul taat der besprekingen wordt gege ven. Volgens deze zou Molotov op .alle punten zijn zin hebben gekre gen en zouden de Groote 'Vier een. reglement hebben vastgesteld, dat wel bindend- voor Ce vredesconfe rentie zou zijn. Het ia "niet onmoge lijk, dat het in de practljk Inder daad zoo zal blijken te zbn. Bijzonder Gerechtshof „Hier hebben we nu een van die lieden, aan wie Groep 10 zijn be ruchte reputatie van „de bloed groep" te danken heeft", *eï mr. J. C. Donker, doelende op den ver- i.dachte G. J. Letsch, die zich .gis-, 'teren vonr/het Bijzonder Gerechts hof alhier te verantwoorden had.' De N.S.B.-er en SS-er Letsch had als lid van Groep 10 r ge werkt aan arrestatiesvan Joden •en 'onderduikers. Den Joodschen arrestant Homburger had hjj vree- selljk mishandeld "bij het verhoor. Getuige M. M. de Mol, bankier uit Gouda kwam dit bevestigen. Den pianohandelaar Muus, bij wien Homburger zijn plano ln bewaring had gegeven, had verdachte even eens gearresteerd - en langer dan 'n maand van zijn vrijheid beroofd. Letsch stond bekend als „de sadist van Groep 10". In Overschie had hij de bevolking geterroriseerd. Geen oranjebloemetje kon hfj voor hefc raam zien staan en bij de fa milie Witstok had hij margrieten en voor een bedrag van 400 aan stuivertjes in beslag genomen. Verdachte zeide, dat hij zich de mishandelingen van Homburger niet herinneren kon. Mr. Donker .concludeerde hier uit dat het dan blijkbaar zijn dagelijksch werk was, anders herinnert men zich zoo'n walgelijke mishandeling weL Als getuigen decharche kwa men drie Zeeuwsche vrouwen nog verklaren dat' Letsch hun mannen en zoons' na hun arrestatie goed behandeld had en vóór hun invrij heidstelling had gezorgd. Het bleek echter dat deze mannen voor -«e Duitsche Wehrmacht werkten Mr. Donker elsehte ten slotte, wegens walgelijke mishandelingen van Joodsche en andere, arrestan ten, de doodstraf. Tegen den sleepbootkapitein H. Schuurs, die een collega bij de Duitschers had verraden, eis te mr. Donker vijf jaar gevangenis straf. De 61-jarige Ph. Bunk, werk tuigkundige, hoorde 2>/i jaar tegen zich'eischen omdat hij als lid van Groep 10 bewakingsdien sten had verricht bij het weghalen van Joodsche goederen. Tegen den N.S.B.-er M. Ver meer, die dienst had gedaan bij N.SJC.K. en den stoomcursus voor N.SJB.-burgemeester had gevolgd, elsehte de advocaat-fiscaal 5 'aar gevangenisstraf. Het Bijzonder Gerechtshof ver oordeelde den Nederlandse hen chauffeur b|j den S.D. M. Bianchi, die den Rotterdammer Van Tonge ren had gearresteerd én doodge schoten b|j z|jn ontvluchtïngspo- ging, tot de doodstraf. De hoofdrechercheur van po litie, A. van Leest, die b|j Groep 10 gewerkt had, werd door het bij zonder gerechtshof tot 7 jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Viermaal ontvlucht en gegrepen Tot viermaal toe wist de, 25-jarige AG. L, uit een interneerfngskamp te ontvluchten, doch steeds weer wist de P.R.A. hem te pakken. Ook de laatste keer. toen hy .onder een valschen naam bij een bakker werk zaam was. Maatregelen zijn genomen om wederom ontvluchten te voor komen. Het aantal geregistreèrden werk- loozen is gedaald tot 52.035 op,31 Mei. Ook het aantal, wachtgelders is ver der gedaald tot 9.30a alsmede hel aantal bij de D.N.W werkende* ar beiders tot 30.300.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1