red. en adm. Lange havbot iu schiedah DE SCHIEDAMMER Het Belgische kabinet geyallen over de zuivering Motie van vertrouwen verworpen De geconfiskeérde fabrieken blijven in 0ostenrijk Wat zijn Duitsche eigendommen Geen oppositie van rechtsche partijen Het probleem-Duitschland te Parijs aangesneden Elfstedentocht in den xomer '.-'v. ".v -V''" TELEFOON B93Q0 -■ I v. -. ..f, -V- ABONNEMENTSPRIJS PER W,; vK »1 CENT. PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS fO.OI ZESDE JAARGANG NO. 158 ADVERTENTIES EN; INClCHTINOENDIENSTl 8CHIEDAMSCHESINGEL. ROTTERDAM - TELEFOON NRS. 22430EN 69300 POSTÖtRO No, 369644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM a V.J WOENSDAG, 10 JULI 1946 Minister van justitie trad te slap op tegen dë groote economische collaborateurs. Eén door drie letten tan den Belgischen senaat ingediende mo tie van vertrouwen in de regeermg Van Acker is met 19 tegen 7S stem men bü drie onthoudingen verworpen.. Na den uitslag van de stemming te hebben aangehoord, verlieten de ministers de zaal, waama de zitting werd opgeheven. Minister-president Van Ackcr heeft den prins-regent de ontslag aanvrage van z\jn kabinet doen toekomen. De prins-regent heeft het ontslag ingewilligd en den heer Van Acker verzocht de loopende zaken af te handelen. Aan de motie van vertrouwen, welke, gistermiddag in 'den Belgi schen senaat werd verworpen en tengevolge waarvan de "Belgische regeering thans demissionair' is," gingen discussies over het beleid: van den minister vamjustitie,Wan Glabbeke, vooraf.De socialistische senator; Vermeylen "verklaarde tij dens -dié; discussies, dat zün frac tie haar:, hou ding'ten opzichte, van den minister van justitie zou moe ten herzien.' De minister-pesident. Van Acker, legde, een verklaring af, 'waaruit' bleek, dat de-eregeering zich ..ach ter den. .^minister vanjustitie- schaarde. Vv-j;-:' -vDe heer Rolin gaf. als zijn mee ning te kennenidat «het parlement het recht- -had, de daden der mi nisters te contröleerén en' dat' men in gevallen, die niet bij de i grond wet voorzien zijn, een andere-pro cedure, door het parlement te be palen, in; oyerweging moest' he men. De heer Vermeylen voegde hieraan toé,dat zekere brieven, waarvan lezing was gedaan, in lichtingen gaven, die voldoende 64.000 gevallen van t.b.c. in Berlijn Het. bureau van bet -geallifeerd opt perbevel te Berlijn - heeft - gisteren aanvullende rantsoenen...voor tb:cA lijders en diabetici,, alsmede yoor aanstaande moeders en bloedgevers voor.- - bloedtransfusie'?, '"goedgekeurd; /.De.lyooEnaarasteirédetL-itftt-creze-rant-- soenverhooglng: /.'ifri'Cdev- ongerustheid, .ontstaan floorhet-.snelle.' toenemen van diverse ziekten, welke, door on dervoeding veroorzaakt., worden. In Groot-Berlijn bevinden zich, nu 64.000 tuberculoselijders. Hiervan zij n 20.0 00 actievegevallenEr wor den maatregelen genomen oirr7 een aantal t.b.c.-patiënten uit Berlijn over.-te brengen naar meer voedsel-, rijke gebieden. Paroloscoop Hamstereo.;>.: Oud-president Hoover heeft, weken geleden, rondgereisd over de wereld om overal den voedseltoestand op 'te hemen en dé middelen te - beramen, cm voor bepaalde gebieden hongers-, nood af te wenden en iedereen, té- activeeren om als hij genoeg te .eten- had genoegen te nemen met minder.; en als hij te weinig had: alle zeilen bij te zetten teneinde door de drie 'moeilijkste zomermaanaen "heen te komen Alle landen hebben hun. maatregelen getroffen.Engeland rantsoeneert brood (iets wat den ge- heelen oorlog niet noodig was), Amerika organiseert, wij voorzien geallieerde troepen in Duitschland. van vetsche groenten en sturen aardappelen naar Frankrijk;.- heelde wereld denkt om heel de .wereld, wantdezen- zomer moet mén 'door.' En. na;, dezen zomerden.aanstaanden winter en niet eerder dan in- den loop van 1947 zal, als alles gunstig gaat,: hét hangerspook z'n" congé nemen, 'Alle problemen van uitzaai; nieuwe verpoot, transportmaeiLijk- heden, calorieënminima, overschot ten.' draagkracht, enz. enz. zijn hier bij in tekening gebracht. Hóé nu denken - dé bevolkingen, zelf hierover? Lang niet overal eender, maar grijpen wij naar een der sta tistieken van de maderne toetsing van. de openbare meening, die, al zijn het maar dooie getallen toch een beeld «cunnen. geven van wat er op een bepaald moment ergens on der een volk leeft. Ziehier de vraag door het Gallup-instituut aan de be woners van de Vereenigde staten gesteld„Hoe denkt gij - over het aanvaarden van verantwoordelijk heid voor het' verlichten van de ellende elders Wilt gij uw voedsel deelen met een hongergebfed? En als de 'hongerlijdende uw vroegere vij and Is?. 1 Zeventig procent der ondervraag-' den antwoordde: Wij zijn voor we derinvoering, van cantsoeneering en voor het zenden'van het bespaarde voedsel maar; andere volken; - 2 Acht enzestig -procent: Graag minder vleesch énboter, als- onze medegealliéerden.; daarbij gebaat •'.-zijn;r-:-. '-ri-;- 3 Vier en twintig procent: Laat ons zelfs voedsel verkoopen of ca deau doen., aan de Duitse hers; - 4 Zes en zeventig procent; „Dito aan de Japanners" 5 zeventig procent: ,-,Wil zijn het eens met de regeeringsmaatrege- len"; ,<26V»: „de regeering gaat nog niet ver genoeg");., c? B Zeven en zestig procent: „Wij hamsteren wat wij kunnen".;., De antwoorden onder- 3, 4 en' 6 stemmen tot diep nadenken! WEERBERICHT Overdrijvende wol kenvelden, vooral Ut den nacht en ochtend. Droog weer. Weinig ver andering in tempé- ra tuur. Zwakke of matige wind tns- ;chen Noord:Wcst m Noord-Oost Zon op 4.34 uur, onder 21- uur. taan onder 2.08 uur, op 18.53 uur. latersianden Rotterdam? le tü uur, 2e - tU 14.43 uur. ernstig waren. Spreker betreurde de door de regeerlng aangenomen houding. De uiteenzetting van den minister was volgens hem niet voldoende geweest. Behalve de ka tholieken stemden ook de socialis ten Rolin, Wyns en Devaux tegen de vertrouwensmotie. Br waren ze ven senatoren afwezig, waarvan vierleden der christelijke volks partij. Den liberalen minister Van Glabbeke wordt verweten, dat hyj te slap. is opgetreden tegen de groote „economische" collabora teurs. f Soekarno officieel dictator Sjahrir verklaarde bjj zijn terug keer te Batavia, dat hij heden' de reactie van Van Mook op de In donesische tegenvoorstellen ver wacht te hoorén. - Kabinet-Sjahrir bestaat niet-meer i Sjahrir zal de .besprekingen met de Nederlanders voortzetten, niet als minister-president, 'maar voor verantwoordelijkheid van Soekarno. Sjahrir heeft ook verklaard, dat hét .tegenwoordige kabinet opge houden heeft te bestaan. Hij ver wacht, dat. Soekarno een republi kein mogelijk Sjahrir zelf ~al aanwijzen om een nieuw kabinet te vormen. HetIndonesisch nationaal co mité, dat smds Zondag in het. pa leis van president Soekarno te Djokjakarta, bijeen is, heeft giste ren zijn bekrachtiging verleend aan den door het Indonesische kaoinet getroffen noodmaatregel, waarbij de» volledige macht in handen van den president wordt gelegd; tot. dien tijd, dat kabinet en regeering weer- normaal- hnn functies kun nen hervatten. -vt Deze herroepbare maatregel :ls genomen ingevolge de ophet .eind van, de vorige maand door samen zweerders gepleegde ontvoering vart den eersten minister .Sjahrir., Verder werd bepaald, dat de pre sident; tot dien Mid,- persoonlijk" je-? '^Vpoi'de^^zaa^ssirn;^ t^wQI'^apdidra'. de'toestand van hetland",weer normale verhoudingen zal heÓDen aangenomen, de buitengewone macht van den president weer aan den ministerraad zal worden over gedragen.. Wordt Palestijnsche kwestie aan Paus voorgelegd? Welingelichte kringen In Vaticaan stad verklaarden, dat hun niets be kend was over een"* bericht uitJe rusalem, waarin werd_ gemeld.- dat. de Palestijnsche' kwestie aan den Paus zau worden voorgelegd. Reuter voegt' hieraan1 toé: „Het Palestijn sche Arabische hooge: comité kwam gister bijeen om aan een uit. vijf per sonen bestaande Palestijnsch-Arabi sche delegatie instructies te geven. Deze delegatie^ zou binnen enkele" dagen naar .Vaticaanstad vertrekken om de Arabische kwestie in Palesti na aan den' Paus voor. te leggen. Men.zeïde, dat de delegatie, onder leiding van Hadji Amin Bey Abdoel van den hoogen Mohammedaanschén raad. bestaat uit. twee mohammeda nen en drie christenen. Peter Bergson, voorzitter van de Joodsehe commissie voor nationale bevrijding, heeft op een. persconfe-, rentte te New York meegedeeld, dat zich In den komenden herfst in 'Po len, Tsjechoslowakije of Frankrijk- waarschijnlijk Frankrijk; -. een „re geering in- ballingschap'' van--Pales tina zal -vestigen.. VolgensBergson staat zijn organisatie geen joodschen, mohammedaanscben 'of .christelljken staat voor. maar „een Palestijnsche republiek". Een ei voorde rijpere jeugd Op U Juli zal een. bon worden be- kend gemaakt, waarop personen ge- boren in de jaren 192G t.e.m. 1931 een el.zullen kunnen koopen. De K.N.A.C. heeft den rijkswa terstaat; verzocht de oprichting -te bevorderen van een of meer ..benzi nestations. langs den weg **s-Graven- hage—Utrecht. -' 300WO KG WZBTl'hingen in de ta kels van de nieuw drijvende bok „Grutto om hét gevaarte oppijn rmaximale hijschvèrviogen te beproe ven. De kraan werd in. opdracht van den'Rijkswaterst/iat - door J.' tf-4 K. Smit 's Scheepswêrb'én 'teKinaerdijfc gebouwd. De' bergihgsfirma 'Ydn den Akker''en De Kroon zal haar het eerst in gebruik némen In; de Jiér- sicliocrkzm 'm'ltëden 4-ah de brug bij Hedel Jfen mag dm, na de eerste ;prtó/ mèf de' atoombom, hy BiJnni, gedacht hebben, dat er tocli bfylèbaar niet ego'n alles vernietigende uitwerking snede gepaard gaat; wie de foto vah dgn kruiser Pennsylvania", een van 'de oorlogsschepen, welke als \,^roéfkonijn'7 diende, aandachtig be- kijkt, sal moeten toegeven, dat er tegen een aanval met atoombommen toch niet veel te beginnen is: de pp het dek van den kruiser opgestel de vliegtuigen moesten het frfiminsfa duchtig Ontgelden Russen zeggen slechts 10 der industrie in hun zóne te zullen overnemen Generaal-majoor Zinef; plaat»?, vervangend bevelhebber van :-__de Russische troepen in Oostenriik, heeft naar aanleiding van. de-.con fiscatie van Duitsche eigendommen, In Oostenrijk door de Russische be-' zettings-autoriteiten een Russischen correspondent meegedeeld; dat;on-' der „Duitsche - eigendommen" te verstaan zijn; eigéndommen op Oos- tenrijksch gebied, die voor den „Anschluss" van 1938 toebehoorden aan Duitsche (natuurlijke bf juri dische) rechtspersonen; adle. bezit, dat door de Duitschers na den „An schluss" naar Oostenrijk gebracht ls: en-ale fabrieken, die na-den „An-* „Anschluss" gekocht .z5jn, voorzoo- ver het geen gedwongen verkoop be-, treft. v?-'^ Generaal Zinef izeidë voorts: „Uiteraard zullen ingeval het-eigen domsrecht niet duidelijk blijkt,de- Oostenryksche eischen bestudeerd en Indien "ze gefundeerd, blijken-te1 zijn, ingewilligd worden." - i,Dé overgenomen fabrieken", zoo vervolgdehij„ prullen in Oostenrijk bljjven. ea volgens, de Oostenrüssché- --wet^beheerd^ wDrdejr," terwijl er lasting van betaald wordt aan Oos~~ tenrijk. Ook zullen zij werk geven, aan Oostenrïjksche arbeiders en goederenaan -. de Oostenrqksche markt leveren". Hij waarschuwde ervoor, dat in dien de Oostenrijksche regeering poogde dé uitvoering van het bevel te dwarsboamen„ dit slechts tot ge volg zou hebben, dat de economische positie van Oostenrijk nog slechter zou worden..: j - Naar verluidt heeft generaal Mark Clark, bevelhebber van de Amsri- kaansche zone van Oostenrijk, ge neraal Koeroesof. den sovjet-Rus sischen bevelhebber die het bevel geteekend heeft,, medegedeeld, dat de V.S. van meehing zjjn, dat de overeenokmst van Potsdam t.a-V- de herstelbetalingenuit Duitsche. be zittingen in het buitenland in Oos tenrijk alleen betrekking heeft :op. eigendommen, die voor 1938 Duitsch bezit waren. De Sovjetrussische autoriteitenut Oostenrijk hebben doen uitkomen, dat zij van plan zijn maximaal 10*/« Autobotsing eischt een doode Gistermiddag omstreeks, drie uur zijn. op den weg Den Haag—Rotter dam onder de gemeente Delft,drie auto's met elkaar in botsing geko- men,. Een der bestuurders, de 64- jarige ingenieurN. uit Den Haag, werd op slag gedood. Een auto van de marine reed ter plaatse in de richting Den Haag en werd ingehaald door een militairen- wagen. Op het moment dat -men elkaar zou. passeer en, wilde ook een acht-eiopkomende luxe-auto. dit' nog doen. Tegelijkertijd "center uad°r--ra uit tegenovergestelde richting een particuliere auto met het gevolg, dat de beidé civiele wagens tegen elkaar opbotsten en bovendiennog taire auto raakten. Den bestuurder- van de luxe-auto, die in de richting' Den - Haag reed, -werd de borstkas ingedrukt. Hij was-op slag dood. De naast hem-gezeten -T. van D. uit: Alphen aan den Rijn werd ernstig aan borst en hoofd gewond. De in zittenden van den anderen personen wagen bekwamen geen letsel. Van de inzittenden- vah den militairen wagen werden er drie vrij zwaar ge wond. De gewonden z^n allen opge nomen in het oud' en nieuw gast- huiste Delft.De toestand van T- .van D. is ernstig. Uitspraak in Unilever-affajrè Hét gerechtshof te 's-Gravenhage deed uitspraak in de zaak betref fende de bonnenzwendel bij., de. Uni lever. De gewezen directeur A, v. d. P., tegen wten Z jaar ,en. 3 maanden geëischt was, werd evenals. W- F. C. D. en'J. A. C.' K: tégen wie 9 maan den geëischt was, conform "den ëiscïi veroordeeld. A.- 'L., tegen wlen 8 maanden gevraagdwas, hoorde riéb- veroordeelen tot .9 maanden. H.-F. n ..H, en H. A. H., voor wie de ch respectievelijk 7 en8 maanden gtsiuld. had, jwerdenveroordeeld tot 6 -maanden. Let op Uw hond Het hoofdbestuur der Ned. Veree-. nlging tot bescherming van dieren meldt, dat het aantal honden, dat dagelijks door' auto's wordt doodge reden, schrikbarend groeit. Honden houders wöröt verzocht op den open baren. weg de noodige aandacht aan hun dieren te-besteden. Losloopende honden vormen te- vens een gevaar voor het verkeer. ;van de Oostenrijksche Industrie in hun zone over te nemen. In sommi- ige kringen had men geschat, dat 'de Russische eischen zich tot 2!Z van de Oostenrijksche Industrie zou den uitstrekken. Luc. van Dam won van Billy Stevens js: Interessant boksen leverde de eer- «Ste prof.-wedstrijd' Nederland—Enge- i land met. 4000 toeschouwers in de i Amsterdamsche ApoUohal op. ft*1?® Schot "Willy Whyte behaalds In adjn dertiende prof-partij zijn der- i-ttende overwinning. Tegen dezen tech- nlsch_ voortreffehjken bokser was Jan de Bruin, die weinig stopstao- Jj.ten plaatste, niet opgewassen. Nog -béter, werk kregen wtj - té zien van ;Mac Allister, die.Lagrand's hooge tempo bijhield en zijn overwinning van zeven Jaar geleden hevestigdè. - De hoofdpartij was de beste. Luc. van Dam trof In Billy, stereos een ^bokser, die enorm veel kon tneas- j'seeren eii- zich - een lastig legenstan-' ider betoonde. Van Dam's pnntenze- |ge bezorgde hem een revanche te- •|-gen-. den Franschman Dauthuille vóp 7 Augustus in het AmsterOara- •,korapioen~-Jinmry--K>'BrieTir-rweémaal dusdanig, op,, den kin. ,'dat dit,, de eenige k-o.-zege van den avond werd Belde landen wonnen dus twee^^par- fijen. Hét wachten is op de Troonrede (Van outen parlementsredacteur) Gezien de algemeens bewoordingen, waarin de regeeringsverklarlng ge steld was, behoefde het geen verwon dering te baren, dat de politieke lei ders tijdens het Kamerdebat van gis teren zich niet uit hun tent lieten lokken. De heeren Schouten (a.r.), Tüanus {c,h.)f Bierema (P.v.d.A.) cn Zandt (staatk. Geref.) verklaarden dan ook, op grond van deze verkla ring niet in de oppositie' té zullen gaan, maar elke regeeringsdaad op zich zelf te zullen beoordeelen. Slechts van de communisten is. naar de uitlatingen van hun woordvoerder den heer Wagenaar te oordeelen, geen medewerking te wachten; een de mocratische regeering is niet denk baar zonder dat daarin communisten zitting hebben, meende hij. Duidelijk bleek uit het debat, dat wij hier te maken hebben met een regeertngsprograra, dat in twee etap pes wordt uitgewerkt. De Vrijdag af gelegde verklaring die, zooals wij reeds opmerkten, nauwelijks afwijkt van minister Bee-s proefprogram waarop de twee partijen tót elkaar kwamen, vormt het peillood, dat de premier omzichtig in de volksverte genwoordiging heeft- laten zakken. Ongetwijfeld zal men den weerslag van de reactie, die de verklaring gis teren in de Kamer veroorzaakt heeft, kunnen vinden in de Troonrede van 23 Juli. Bij de opstelling van dit staatsstuk zal dan. rekening gehouden, kunnen worden met de verschillende wénschen en suggesties,, die gisteren naar voren zijn gebracht. Het ls Im mers niet te verwachten, dat minister Beel. die de sprekers vanmiddag zal beantwoorden, op de Troonrede zal vooruiïloopen Interessant was het de redevoe ringen te vergeLijkeru die de fractie leiders der P.v.d.A. en der K V.P., de heeren Van der Goes van. Naters en Homme, hielden. Het verschil lag in hoofdzaak in het accent. De heer Van der Goes zette uiteen, dat oppositie in het huidig tijdsgewricht niet -verant woord zou zijn geweest Eén vaste progressieve koers als thans gestuurd zal worden, is alleen mogelijk in een parlementair, niet in een nationaal kabinet. Hij hoopte, d at de nieuwe regeering een passend gebruik zou WiDen maken van den 3taatsmansdurf en. fantasie van figuren als Schenner- hom en Logeman en verweet 't den socialisten, die ditmaal op de commu nistische candidaten hebben gestemd, dat zij het eigenlijk waren geweest, die een katholieke formateur hadden aangewezen.Dit kabinet noemde hij tenslotte een. bevredigend resultaat van onbevredigende verkiezingen." Dezeregeering heeft een. scheppen de taak,-maar;,zal den noodigen-arm- -,'slagr naoetgtt-hebfcen bij. d.;.uit\-öering "•"e'r":'Van;~M0g<* .rij/haar historische Töe^ ping niet verruimen, zei de heer. Vah der Goes met betrekking tot Indo nesië. De katholieke woordvoerder legde 't accent enigszins anders toen Molotov eischt een bezetting van veertig jaar Aceoord inzake het reglement' vredes conferentie - (Van omen correspondent in Parys.) Dé -vier ministers hebben thans het-onderwerp Duitschland aa_ge- vat. 'Bidauit bepaalde zich tot de mededeeiing, dat het Pransche standpunt zijn collega's voldoende bekend was. Dit standpunt houdt in: de internationalisatie van het Ruhrgebieö, een schepping; van het zelfstandige. Rijnland buiten, het fe deratieve Duitsche: rijk en dé ..eco nomische aanhechting van het Saargebied aan Frankrijk. - Molotov legdeeen uitvoerige ver klaring.; af, waarin hij het Ameri- kaansche voorstel, dat Byrnes In het verstreken voorjaar had Inge diend en dat de ontwapening van Duitschlandwildegarandecren voor TijfentTrintng jaar aan scherpe cri- tiek onderwierp. Hij wilde deze pe riode, allereerst tot veertig Jaar ver lengen. Na den vorigen were)- log was gebleken, dat Dnïtschlands oorlogsneigingen in twintig jaar niet bedaren. Nu was komen vast te staan, dat de Indertijd genomen militaire maatregelen volkomen on voldoende waren, kon men van het Amerikaansche voorstel, dat veel minder drastisch was geen betrouw bare waarborg tegen nieuwe Duit sche agressie verwachten. Rusland wilde een. degelijk, onder zoek zien ingesteld in alle 2»nes ~n na te gaan of de ontwapening daad-; werkelijk werd uitgevoerd. Molotov vond, dat het voorstel in Duitsch land de .hoop zou aanwakkeren op >een- spoedig einde van de bezetting, die .echter .niet zal mogen worden opgeheven voordat 'de democrati seering. was voltooid en alle herstel betalingen'uitgevoerd.. Byrnes antwoordde niet zonder bitterheid? dat hij zich voortduren'' bewust was geweest, dat precies wat hij nu had voorgesteld, na den vori- gen.wereldoorlog door de V. S. was. geweigerd en -dat niets hem meer teleurstelde,-don de reactie van Mo lotov, wiens'argumenten betrekking hadden op onderwerpen," die het Amerikaansche voorstel in het ge heel niet bedoeld had teregelen.Zijn ontwerp was slechts, een basis voor discussie van een speciaal verdrag,, dat geen anderen inhoud "zal héb ben dan ontwapening en demilita riseering van Duitschland. Hii was volkomen-, bereid "de door Molotov genoemde periode van veertig; aar te aanvaarden. Wat hem betrof zou de bedoelde periode -zelfs niet op houden zoolang Duitschland zijn "•Tü'lchtingen niet tenvolle was na-: gekomen. Byrnes eindigde met het voorstel om een bijzondere commissie in het leven te roepen, die nadere regelin gen zal moeten ontwerpen voor de kwesties, die door Molotov zijn ge noemd en die buiten het Ameri kaansche ontwerp vielen. De ministers van Buitenlandsche Zaken hebben gisteren overeen stemming bereikt over de invitaties voor de vredesconferentie, die giste ren zijn verzonden en over het re glement van deze conferentie, dat de Groote Vier. aan de 21 staten voorstellen. Over dit reglement zui-. len de 21 staten bij gewone meer derheid van stemmen beslissen maar overigens mogen over deze' plannen besluiten slechts met twee derde. meerderheid worden genomen.. De vredesconferentie is dus vrij om een ander reglement en een andere werkwijze te verkiezen, doch Bymes, Beton en Bidauit schijnen zich ver bonden te hebben het voorstel van Molotov te steunen, zoodat men aanneemt, dat de kleine landen zich niet zullen verzetten. Het voorzit terschap, zal om de beurt voor dne dagen door. een lid „van den. raad van ministers worden bekleed. Dit zijn voor deze gelegenheid de Groote Vier plus China, dat dus niet tot de uitn'oodigers maar wel tot de voor zitters mag behooren. Italië, Roe menië, Hongarije, Bulgarije en Fin land zullen worden uitgenoodigd om desgevraagd van hun inzichten te doen blijken. Tevens werd beslo ten te bevoröeren. dat de UNO ver gadering te New York die op 3 Sep tember zal plaats hebben, wordt uit gesteld tot 23 September. Men ver wacht niet. dat de vredesconferentie- tot dien datum .zal. duren, maar de ministers zullen nog eenïgentijd noodle hebben om de verdragen, die de conferentie zal vaststellen, in een - definitieven vorm te gieten. - EngelandNederland In de zomervergadering van c)en Engelschen. voetbalbond werd beslo ten, het.. Nederlandsche elftal -uit te noodigen een wedstrijd -te ..komen spelen, waarschijnlijk; te Hudders- fleld of- 'Leeds op ;27Ï* November of t December. .v', Athletiek op de Nenïjta Zaterdagmiddag om half' vier en Zondag om half - twaalf zullen op de Nenijtobaan door dames en heeren, jongens en meisjes de wedstrijden om de Zuid-Hollandsche athietiek- kampioenschapen - worden gehouden. Op IL Augustus zal op de Nenijto baan de landen wedstrijd tusschen of- fieteele athletiekploegen van Neder land en België plaats vinden. ce mogelijkheid bestaat, dat in het najaar de voetbalwedstrijd. Ne derland—Zwitserland zal worden ge speeld.. hij sprak: Vredelievendheid en.orde lievendheid liggen óns gelijkelijk na aan het hart. Het scheppen van. orde acht hij een primaire noodzake lijkheid, opgelegd bij art 73 van het Handvest der Vereenigde Naties. Hij drong aan op een zeer spoedige bij eenroeping van de Rtiksconferemie. waarvan vast dient te staan, dat zij waarlijk representatief is en waar iedere deelnemer zich vrijelijk moet kunnen uitspreken. Prof. Bomrae wenscht er achteraf niet over te discussieeren, of de ver klaring, op w Fobr. jl. door den luit.- G G. afgelegd, nu beslist noodzakelijk was geweest. Hij doelde hier Inzon derheid op de passage, waaruit blijkt, dat de Indonesiërs zelf kunnen be slissen, hoe en wanneer een eind zal worden gemaakt aan het interlmbe- stuur. Het zou verkeerd zijn, thans op' deze verklaring terug te komen en zii moet dus gestand worden gedaan. Hii wil er echter op wijzen, dat afge vaardigden uit West-Indië, die na tionalist zijn en hun meening vrij kunnen uiten, zich eensgezind uit spreken ten gunste van één rijks verband. EIS MAJESTY TEE BABY - Kedérlandsche korfballers laten in Engeland sien, hoe wij dit mooie, gerande veldspel beoefenenVlak voor .een demonstratie in Wiïïesden maakten de Nederlanders kennis mei een lieve Engelsche baby en diens vijfjarige broertje Vijfdaagsche wandeling door »,It Fryske Heitelan" De Priesche mevrouw W. Smit Twijristra, een hartstochtelijk lief hebster van.- de wandelsport, heeft in 1941, toen de „Vierdaagsche" niet mogelijk was, het initiatief gen-man tot een wandeltocht langs de elf- stedenrouteder schaatsenrijders, een idee, dat later steeds meer bijval vond. De Leeuwarder Wandelsport- vereenïging heeft den stoot gegeven tot een definitieve organisatie van dezen tocht door het mooie Friesche land en zoo zal op 19 Augustus een 400-tal wandelaars uit Leeuwarden vertrekken, die in vijf dagen 193 km. moeten tippelen ,om. weer op hun uitgangspunt .te kunnen, terug.- keeren. De sluitingsdatum voor de in schrijving is bepaald op 25Juli, en het aantal deelnemers blijft tot 400 beperkt met bet oog op de be schikbare logiesruimte. Het Comité Elf Steden. Wandeltocht, waarvan Jhr. J. W. J. Witsen Elias voorzit ter,Is, neemfe de verzorging der wan- deiaars en hun bagage op zich. De deelnemers, die op 1 Augustus 16 jaar of ouder moeten zijn, en de goedkeuring hebben van een dokter of erkend Bureau, voor medische sportkring, moeten op de-diverse gemeentehuizen een stempel halen, terwijl bovendien een geheime con- j trole wordt uitgeoefend. Geen/ kruis;-/ of.medaille zal men kunnen verdie- nen met het volbrengen van den hcht. doch een diploma met.de wa pens der gif steden zal het bewijs zijn, dat men tot deze zeker niet geringe prestatie in staat ts ge weest. De voetbalwedstrijd Denema>. kenNoorwegen is met een 20 zege voor de Denen geëintflgd. Het wereldrecord 800 in. borst- - crawl is door. den, vijftienjarigen Amerikaan James Mc Lane op' 9 m. 44.1 sec. gebracht. Het oude - record, was 9 m. 50.9 sec. DE BOOZE DVll'EN Dokters bestrijden' tcél eens de eene ziekte met een oudere en daar om besloot ik, taen.ik even in buur- mans groote duivenhok was^ met een - Belgisch „sjekkie'3 het eene verve lende luchtje met het andere te ver jagen. Terwijl buurman me vol trots cijn. nieuwste kweekproducten toon de, piepjonge' duifjes zielig: ineenge doken op een schoteltje, 'werd het steeds -rumoeriger m het hok. Fan een dnif ben ik niet bang, maar als ce vlak om m'n hoofd goan fladderen vind ik ze griezelig. Biitirwan eng verbaasd np van z\jri aanstaande re- cordbrekers, keek eens naar s 'n bboze doffers, vervolgen naar mij er, toen ging hem een -licht op. „Man, doe dié stinkende sigaret vi?."» riep hij, „het sijn '8elgische duiven nn die stomme" dieren - eyn riiet naar hier- gekomen om xrcer die lucht te ruiken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1