DE SCHIEDAMMER De Raad voor de Scheepvaart behandelt Meerkerk-ramp Vredesverdrag zal nog jaren uitblijven Voor October een groot aantal politieke gevangenen vrij De thuisclubs behalen cje zege nieuwFüonnen RED- EN ADM, LANGE HAVEN 111 BCHTEDAM TELEFOON 68309 ABONNEMENTSPRU9 PER WEEK 11 CENT PEH KWARTAAL fl.— LOSSE NUMMERS t 0.08 HEI ZESDE JAARGANG NO. 159 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEEAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 V POSTGIRO NO. 951644 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DONDERDAG, 11 JULI 1946 Schuldvraag van den kapitein zal nader worden onderzocht Loodsen getuigen Onder voorzitterschap van mr. A. Dirkzwager heeft de ïtaad voor de Scheepvaart gisteren een begin gemaakt met het onderzoek naar de. ramp van de „Meerkerk", een aangelegenheid die veel stof heeft doen opwaaien, omdat volgens de verklaringen van een aantal pas sagiers de kapitein onder .invloed van sterken drank zon hebben ver keerd en het schip zich ten tijde van de ramp buiten de mqnenvrije zóne zou hebben bevonden. KapiteinC. Wijker,- gezagvoerder, van de „Meerkerk", een ronde Hol- landsche zeeman met .de' uit-han den van de Koningin ontvangen onderscheid ragen op de borst, ver klaarde, dat zijn schip op 15 Juni •5 avonds' op weg was naar Ant werpen. Te .12.36 's nachts werd boei H.K. 5 gepasseerd, waarna het schip in de lichtlijn van .Westka- pelle stoomde. De loodsboot.bevond zich ,niet op: haar. plaats, zoodat even vóór tweeën 's nachts wérd gestopt. Het schip:is toen door het tij eenigszins afgedreven. Over de kwestie van het tij en over het al of niet ankeren ont-r wikkelde zich een dispuut tusschen: den kapitein en enkele deskundi- gen van den Raad, waaruit bleek dat ankeren noodzakelijk was ge weest omdat er een stroom van ten minste twee mijl per uur st-ud.: De seinen van de loodsboot heeft de kapiteinniet gezien. Te 2.12 werd het schip aan de achterzijde midden onder getroffen en is snel aan den grond geraakt. De Liska ren veroorzaakten een paniek aan boord en men kon de passagiers niet weerhouden op de loodsboot over te springen, hetgeen zeer ge vaarlijk wias. Toen de voorzitter de vraag stelde of kapitein Wijker wellicht wat veel had gedronken, werd dit door hem ten stelligste ontkend.,;.j >-'/■ "J" Over de kwestie of hier 'al of niet sprake zou zijn geweest van een drijvende mjn, merkte één;v--- de deskundigen, opdat zeemJjnen- krachtens "een internationaleovér-; eenkomst van -1902 - voorzienmoe- .ten zij n .yan een „.Inrich tingdie.-hen onschadelijk j maakt:.'wanneer zij worden losgeslagen. Deze inrtch- ting faalt ..dikwijls, vooral, .wanneer" de mijnen lang in zee hebben'ge- ;;iegen.\. Niemand onder den invloed De verklaringen van de getui gende stuurlieden stemden in groote trekken met die'1 van kapi tein Wijker overeen, Eén van hen had wel het tweede door de loods boot, gegeven sein - volg mil gezien, maar toen was het al te laat. Wat - betreft de ontploffing waren de stuurlieden van oort ;el dat het schip- aan bakbooi ,de onder den waterlijn werdgetrof fen. Het schip lag-in de lichtlijn en de kapitein was normaal in het geven van zijn commando's, die rustig en beheerscht waren. De hofmeester getuigde dat er wel een borreltje was gedronken, doch dat niemand ook geen der passa giers —- zich onder Invloed van sterken drank bevond. Duitschcrs mogen nog even blijven. Woensdagmiddag verluidde uit be trouwbare bron te Weenen, dat de Sowjelrusslsciie autoriteiten Ingevol ge de van Britsché en Amerlkaan- sohe zijde gedane stappen, er ïn toe gestemd hadden de djportatie van Duitschers uit de. Sowjetrusslsche zone van Oostenrijk uit -te, stellen „lotna de vacantie".Men weet niet. .wat met „vacantle" wordt bedoeld. Verschillende doorvoerkampen, wel- "ke In den Sowjetrussischen sector van Weenen waren Ingericht, zQn opgeheven en de. In die, kampen on dergebrachte personen. Maandag avond verzameld, zijn naar huls ge- zonden. - De regeeringscrisis ja België In parlementaire kringen In België maakt 'men reeds gissingen aangaan de het nieuwe kabinet. Men ziet drie mogelijkheden: bet nieuwe kabinet zou volkomen gelijk zijn aan het af- getredene, met dit verschil, dat,Van Glabbeke een andere portefeuille zou toegewezen krijgen: Van Glab beke maakt geen deel meer uit' der regeering en een andere liberaal zou „justitie" krijgen; een'.coalitleregee- rlng. der vier groote "partijen. Vobral Van .Acker, .Spaak en Lareque zou den bet hier óp aansturen.: De Schrijver, voorzitter yan - de Christelijke "olkspartlj," heeft een verklaring afgelegd, waarin hij zei- de, dat de C.V.P. 'onder de huidige omstandigheden geen enkele neiging voelt om deel te nemen aap., de re- geering. WEERBERICHT lii den nanachl en vroegen och tend eenlge mist of wolken-. velden.. 'Daarna zonnig j weer met Iets Itnoge- re temperatuur dan vandaag. Weinig wind- 13 Jult: Zon op 4.36. uur; "onder. >0.58 uur.v Maan onder 3.21 uur; op 20.47 uur. Waterstanden Rotterdam: le til: 147 uur; 2e tü: 16.16 uur. De presidentHoekomen die praatjes dan in de wereld? Moedig optreden van de 1 loodsboot In de middagzitting werden de loodsen verhoord; dit verhoor was nogal bezwarend voor den kapitein van de„Meerkerk". Aanvankelijk voer de „Meerkerk" goed, doch het schip bewoog.: zich vervolgens te veel Oostelijk van de lichtlijn. Zeker wel viermaal heeftde stuur man van de loodsboot 15 in mor- seteekens het sein II gegeven, hel-; geenbeteekent „Gij bevindt u in gevaarlijk water", terwijl ook'het sein JT volg mij enkele ma len werd gegeven. Antwoord Is op deze seinen niet ontvangen. Toen de,ontploffing plaats had gevon-, den, begaf de Joodsboot zich met groot gevaar voor: eigen, beman ning, in het gevaarlijk water en heèft een deel van de bemanning Jen de passagiers kunnen readen. Ovër de -juiste positie van1 de loodsboot, die zich. blijkbaar niet precies bij H.K. 5 bevond, bestond verschil, van meening. Uit 'de ver klaringen van de loodsen is ichter welhaast met zekerheid op te ma ken dat de „Meerkerk" zich teveel ten Oostenvande lichtlijn bevond en daardoorin het mijnenveld is geraakt. Een marinedeskiradige van den 'Mijnenopruimingsdienst deelde nóg mede, dat rich Inde geveegde, één mijl breeds zone nooit mijnen bevinden, doch dat men ter plaatste waar de' „Meer kerk" aan den grond zit, negen -mijnen heeft opgevischt, ■De- inspecteur van de Series - vaart was1 van oordeel, dat de be richten In de dagbladen nie* door de feiten" zijn achterhaald. Daar door is ten onrechte een blaam ge worpen op de'Nederlandsche* koop vaardij Met hét oog op de "belang rijkheid van de zaak zai een on derzoek wordeningesteld, naar de schuldvraag-van den kapitein. Zoo werd kapitein Wijker van getuige totbeklaagde. Daar de feiten nog niet voldoende spreken achtte de: raad. het wenschelijk 'de zitting op te schorten tot het: rapport v de duikers en dat van het s.s. „Johan na", datH'öörf'ae-iMeérkerkf?. door. de .loodsboot45 .werd belood? zijn ontvangen.;^'~V "c-'-• Tot zoover hetverslag van de ;-;zIttjng.. van den Raad voor de Scheepvaart. Wjjvragen ons ech ter af of het in strijd is mét de be staande' gebruiken, wanneer - ook passagiers als getuige in deze zaak worden gehoord. Ten aanzien van de navigatie .zijn zij vanzelfsprekend ondeskundig. De geruchten, waar over de presidentsprak, zijn van anderen aard en moeten weerlegd wórden, terwille van de eer: en den goeden naam van onze Nederland sche koopvaardij." PRIJSREGELING FRUIT 'De af deeling voorlichting vkn net' ministerie van Landbouw, .Vï— ie- ri) en Voedselvoorziening deelt mede: Het blijkt, dat' contracten, worden afgesloten voor den ver koop van fruit;op stam. - iang- hebbenden; dienen evenwel zeer ernstig rekening të houden mét 'de mogelijkheid, dat op kort* - ter mijn een maximum prjjsregeung voor appelen, peren en pruimen in werking zal treden. Bij deze komende prijsregekng zal geen rekening worden gehou den met de prijzen,-die bepaald worden bij verpachtingen van fruit op stam, die thans totstand komen. Correspondent van De Waar heid" uif- Duitschland iiij-gewezën'. - De correspondent van het AJV.p'j te Neurenberg meldt, dat <Se Brlt-- sche autoriteiten te Berlijn de vorige week hebben geweigerd de „license"" te verlengen van den verslaggever, van het Nederlandsche dagblad „De Waarheid", die tot dusverre fn Duitschland vertoefde. Te Neuren berg werd hem: later op order van den dircetor public relations mede gedeeld. dat hij terstond naar Neder land moest vertrekken! Als. reden werd opgegeven, dat er teveel Neder landsche'correspondenten In. de zone waren Later ontving hij een tele gram, dat hu per eerste gelegenheid moest vertrekken. ©nder de Brltsche corresponden ten te Neurenberg heeft 'dit geval veel opzien verwekt, woensdagmid dag 1& de correspondent naar Neder land vertrokken 8 Augustus wéér.. suikerbon Rantsoen wordt op 500 gram ^bracht,r'vv'u'J.J'r';;.:;:.;- Het - c&éle van de moeilijkheden tn de suïkervoorziening komt ïnj zicht, De.: productie1 voor gi.raffi neerde suïker Is weer zoo op dreef, dat,'hoewel aanvankelijk de normale suiker distributie op IS Augustus zou aanvangen, ree per 3 Augustus een bon kan worden a amp- wezen, waarna weer een re gelmatige "voorziening zal kunnen plc.ats. liehben. •-■jj Voorzoover op .genoemden atum nog nit overal witle suiker voorra dig mocht "zijni zal het publiek eenigc dagen moeten wachten of ruwe suiker kunnen nemen. De aanvoer van ruwe suiker ïs mo menteel dermate bevredigend, dat niet alleen op 3'Augstus het rant-: socn geraffineerde suiker van de Inndcrsn tot en met 4 Jaar weer op 500 gram gebracht kan worden, maar ook aan de oudere leeftijds groepen vonrioopig eenzelfde rant soen van 50D gram kan worden ver strekt. ';;V! y...vV7£/y AtoJpitUAfivsuuis .:.x.unXTJSïi%jai8 •-rtimm .NAAlt ZWEDEN. Ziveedsche. lainstbroeóers 'Èc&fcfln-*;eflh. aantaï Nederlandsche kunstenaars en intellectueelen in staat gestèldjeenigen tijd naar Zweden te komen, waar eij nieuwe krachten sullen vet zamelen :en inspiraties opdoen. Bet geselschap voorhet KEM.-vlicgtuig, waarmede het. naar Zweden is ■gestart Het Roergebied blijft Duitscn (Van onzen Parijschen correspondent) Rusland Is tegëh afschéidlng ,van het Roergebied van DUITSCHLAND', heeft Molotov gisteren verklaard.; Hiermede: stelt de Sovjet-Unie zich; UJnrecht tegenover den Franschen <isch tot Internationalisatie van dit. Industriegebied. Het Kremlin heeft» blijkbaar besloten de Duitsché. par-' tij ge noot en ln deze terwüle te - z|Jn en de Fransche broeders in /den. steek te laten. Duitschland kan':nu gerustztjn: het Roergebied blUft Dultsch. DE ENGELSCHEN waren! er toch al tegen om dit -gebied aan Duitschland te ontnemen en ook., de Amerikanen hebben de Franschen hierin nimmer, gesteund. „Zonder, het Roergebied", zei Molctov, '„kari: Duitschland niet bestaan .als onaf hankelijk en levensvatbaar land". Hij wil de heeie industrie in Duitschland en die in het Roerge bied in het bijzonder ander .controle, van de vier mogendheden geplaatst1» zien. Dit toezicht rr tg naar zijn mee-; nlng niet aan een enkel land worr den overgelaten.Een andere Russl- scheverklarlng zai eveneens met VTeugde In Duitschland ontvangen, zijn. Molotov toonde, zich [een- te-';: genstander van het plan van: Duitsch land een federatieven staat t?. ma?' ken, hetgeen de Westelijke mogend^ heden,'-wilden.' ofschoon deze In zoo verre van mèenlng verschillen, dat Amerikaaan Duitschland den, vorm van een bondsstaat '.wil:-.Cé'ven:»-ert Frdnk'rijk eerder geporteerd - is vodr een veel lo -seren statenbomLr Enge-: land heeft zijn >standpunt riog pler ■^gepreciseerd; al ,"l5 het' bék-ehd,.14^- ~Het"rde' Amerikaansche plannen met,* instemming had - ontva ngen. .Molcrtav- zeide, dat het mode was -geworden om over het ln stukken .haldcenJvan Duitschland te spreken,maar het Was naar zfjn meening onjuist om een federatief stelsel op te leggen aan een volk, dat daarvan niet ge- dlend Is, omdat men aldus de ves tiging van stabiele toestanden ver-' hindert. Ook kantte hij zich tegen het voornemencm. Duitschland tot Politierechter Zout De misdaad heeft soo haar vasle attributen waarmee ze bedreten wordt. Eert revolver wil ik. maar He- ver. niet' noemen, ik; ben- als de dood voor dxe dingen en zelfs bang dal het wóórd gaf afgaan, zoodra ik het neergeschreven s vind ik ;ai 'sympathieker, .ofschoon er loeh veelWoed. aankleeft, maar een es kun je tenslotte ook ten. goede aan wenden: je. kunt er het kopje, ctm je ei mee af hakken, een toart mee verdeelen, 'of. iémand lossnijden die zich aan het ophangen is. -Een vies is een typisch voorbe ld van een dinq, dat-je. c'oowel teti kwade als ten goede 3c* ->t aanwenden. Er ry« natuurlijk ook zaken waar je alleen maar goeds ran leunt verwachtenJ die door het kwade gewoon niet te benaderen zijnNeem bloemetjes of b.v. boter! Ja, je launt het.* op je hoofd hebben of het aan de galg smeren, maar dat kan de boter niet helpen. Zoo hebik ook altgd ge dacht dat zout alleen maar, nuttig en goed was.. Wat hebben we'er iiiet om zitten springen toen de moffen het ons zelfs in de bietenpap met gunden. Maar hier. by den politie rechter kun je altijd wat leeren. Je gaat hier immer rylcer aan ervaring en armer aan illusies vandaan. It md dat 60-jarige-schippertje daar, heeft het I.7 -. -nceld eer. .misdaad te bcdryven met.'...- zout. Die Abraham is een rare- snuiter:'hy is zoo doof als een' kwrrtcl- en praat ah Brugman. Bij hangt heelemaat over het hekje heen en "sit haast op den rechter c'n lip.-Die oolijke. A braham, gewend, aan een ruime blik over, dt wijde wateren, had tast van Tennis z'n hoónicn voor het raamWat doet die slimme mosterd- lutlcr f Bij, gaat. niet ruwweg hakken, en kappen, vee, hy neemt een' baai zout en gov't l.-nviirUvot öp de 'wprtela, vlak. by de stmmén. En I, -■ 'frinan zog;h;..mi. vroeg wat.hy.-.uirae.' r -«'.V ,Jk zitl ]ns liten- genié ten t', zei Abraham-en geloof maar d l er did'els 6y gekekew: heeft,'] ■j, »"r Mi Wil hij - dén rr-rf r.r - wys v. 'keil' met - van u'oordeH dat-ie dat écht gemeqnd heeft, .dat gevielen... Tiet bleek wel hóe zé genoten bad-,: den, die arme boo men, ze gingen dood van het genieten. Abraham bleef zich van den domme honden. En of de réchter er de Daode Zcc al iij. haalde als voorbeeld yan dood oh verder} door iè veel zout, het hielp allemaal niets, .het loose schip pertje wilde niet te dat ie. met opzet Tennis z'n i boömch" vergiftigd had. 80.—f Boete, ergens dood door zont. 'j Ach, dat simpele sout, nuook at moordt itig. II'at zou je met suiker L-imncn doen 'ten kwadn 'en met slag room ofjam Moed houden war, ■de niensch is vn-Mtf Hg. En by'den Politierechterkom ik het 'U 'e.. t. 'vast te weien. .v Nieuw bestuursorgaan zal met Van Mook de Rijksconferentie voorbereiden Socialisatie wordt onderzocht een agrarisch land terug te bren- -gen. in den oorlog, en ook daarna moest men het Hitler-systeem ver nietigen, maar niet het Dultsche volk. Indien dit volk zich bij plebis ciet ten gunste van "dit soort plan nen uitspreekt, zou hij zich uiter aard tegen de uitvoering niet ver- zetten, uit de verdere besprekingen bleek nog, dat- de ministers het er over eens waren,'dat een vredesver drag met Duitschland eerst kan wor den gesloten, als eenverantwoorde lijke centrale Duitsehe regeering tot stand is gekomen. Voordat men tot de instelling van zulk een regëerlng zou kunnen overgaan, zal een cen trale Duitsehe administratie in het leven moeten worden geroepen, vol gens Molotov zal men, nadat de ad ministratie door een regeering ver vangen Is, zelfs nog eenige jaren moeten wachten om te zien, of deze regeering Inderdaad democratisch zou zijn en in staat om de door haar aanvaarde verplichtingen aan het Dultsche volk op te leggen, zoodat het vredesverdrag met Duitschland kan worden geteekend. !t» Augustus weer koffie In de eerste helft van Augustus zal weer koffie verstrekt kunnen worden. De staking in de veemen is opgeheven en de werkzaamheden zijn weer zoover,op gang gekomen,- dat. behoudens onvoorziene om standigheden. over enkele weken weer een bon. voor kof if e zal kun- neaworderraange wezen. r, Van onzen parlementairen redacteur Minister Beel heeft gb,teren in de Kamer medegedeeld, dat de regec- rlng de tydelyke instelling overweegt van een nieuw bestuursorgaan wellicht een commissie-generaal dat binnen de sfeer van het opper bestuur, naast en in samenwerking met den luitenant-gouvcrneur-gene- raal, men in het bysouder het al gemeen bestuur competeert, de Rljksconferentie kan voorbereiden en de voorwaarden kan scheppen voor een nieuwe rechtsorde. Een wetsvoorstel hiertoe zal op zeer kor ten termijn bU het parlement wor den ingediend. Inderdaad is reeds aan bepaalde personen gedacht, maar de regee ring blijft zich vooralsnog voorbe houden de personen aan te wijzen die naar haar oordeel voor deze taak bij uitstek bekwaam en geschikt moeten worden geacht. De koninklijke radiorede van 6 Dec. '42, aldus de minister-presi dent, houdt ook voor deze regee ring de beginselen ln, die haar bij haar beleid tot richtsnoer dienen. Het is echter noodzakelijk, zich aan te passen aan de sedertdien gewij-. zlgde omstandigheden. De Rjjks- conferentle zal elk voorstel en elke suggestie kunnen overwegen, zoowel de regeerlngsverklarlng van 10 Febr. 1946 die heusch het laatste woord niet behoeft te beteekenen als constructieve gedachten gelijk die zijn neergelegd ln de tweede motie-Van Poll. De Rijksconferentie mag niet bij eenkomen zonder voldoende te zijn voorbereid. Het voorzitterschap is nog niet aan de orde geweest. Mi nister Jonkman heeft daar nauwe lijks aan gedacht en er nog met niemand over gesproken. West-Indië verkeert in de ge lukkige omstandigheid, dat het geen vijandelijke bezetting heeft gekend. De geest van de koninklijke bood schap kon daar reeds doordringen en de wettelijke basis voor een re geling is dan ook aanwezig. - Minister Beel verklaarde, zooals verwacht werd,.-dat..de op., handen .zijnde" Troonrede,, hem'beperkingen Heerenveen en N.A.C. wisselen van plaats >:De; zevende ronde der kamploens- compedtle leverde door overwin ningen der drie thuisclubs, t.w. Haarlem.. Ajax. ,en Heerenveen op resp. LImburgia, NEC en NAC, geen verrassing op, daar verwacht mocht worden, dat de noordelijke en de beide wesleiijke kampioenen daartoe in staat waren Niettemin kwamen zoowel Haarlem als Heerenveen met de hakken óver 'de sloot,: daar zij hun winst met slechts één punt verschil veilig wisten te stellen. Haarlem heeft/ zijn drie punten voorsprong dus kunnen handhaven. Ajax volgt ais tweede met a. pun ten en een beter doelgemiddelde dan Heerenveen, dat eveneens 8 punten verzamelde.- De Friezen- en NAC zijn van plaats verwisseld, «"het geen" de Bredanaars in de onderste helft deed terechtkomen. De., zege - van Haarlem <2—i) is een dubbeltje op z'n kant geweest. De Llmburgenaren. waren ln de doei- puntioozeeerstehelft aanmerkelijk beter dan-vrde -roodbroeken. doch" daar schutters ontbraken. leverde hun -dit overwichtgeen winst op. In de tweede helft- kwamen de Haar lemmers er wat beter in. In 't eer ste kwartier gaf Smit zijn club met een ver schot de leiding, doch riB 25 minuten spelen "maakte linksbin nen-cox alweer gelijk Vlak daarop loste Smit een hard schop op het oLimburgsche doel, dat door keeper Jacobs werd gestopt. Jacobs had den bal echter niet beet en de toe- loopende Rbozen werkte het leder achter de-Ujn Hij deed dat met de hand, hetgeen de scheidsrechter-niet opmerkte. Haarlem leidde alzoo met 2—1. tn-welken stand tot het eind geen verandering kwam. -Iri Amsterdam hadden de Aj3cie- den door hun technische meerder heid het beste van het spel. Hiel den zij het fn het eerst wat te kort, na 25 minuten, - toen Mlchels met een ver, bard schot succes had, ver anderden' de Amsterdammers van tactiek, zij begonnen toen 'n frlsch open- spel. dat hen tenslotte een be hoorlijke overwinning bezorgde. De Nijmegenaren speelden weliswaar enthousiast, doch opvallende dingen zag men niet van hen. Toen. het ,Ajax-offensiet na. het doelpunt 10 mmufen had geduurd, volgde een snelle uitval van NEC. Middenvoor -Lakenberg kwam vrij voor doel doch werd geraakt door Potharst, zoodat, den Nijmegenaren een straf schop werd" toegewezen, die door Kuyken wed benut (1—1|. Na de hervatting Mm Ajax dóór Blomvllex al spoedig weer de leiding. NEC probeerde moedig het verloren ter1 cetn te herwinnen, doch het kreeg de eene gevaarlijke Ajax-aanval na de andere, te verduren. Na 25 "min maakte Drager er na een snelle ren 3—1 van.' Ajax deed hét toen kalmer, aan, kreeg - nog enkele kansen en uit één daarvan fabriceerde Van Dijk -'t vierde Amslerdamscbe doel- .puntv'.- - In Friesland Héerervveen "en NAC hebben een prachtigen. .wedstrijd ggspeeld. NAC leed tenslotte *n eervolle 3—2-neder- - laag. iWaBraah- eéhter dient te wor den toegevoegd,, dat he{ Bredasche doel; enkele, malen, zeer gelukkig aan een doorboring ts ontsnapt- In het begin zag het er voor NAC goed uit. Reeds in de. negende minuu' gaf Pirard met een moalen kopbal zijn dub de. leiding cn even later verhoogde -hij dezen voorsprong met een schitterend schot van af de Roozen gewond Tien minuten vóórhet einde van den wedstrijd HaarlemLImburgia vond een botsing plaats tusschen den Limburgschen rechtsback Huyzen, die zich den ganscben wedstrijd door uitstekend had geweerd, en dén Haarlemschen middenvoor Roozen. Beide spelers kopten tegelijk naar den bal, waarbij hun hoofden tegen' elkaar botsten. -De spelers werden zoodanig geblesseerd, dat zij het veld moesten verlaten. Roozen was •er het ergst aan toe. Op een bran card werd hij naar de kleedkamer vervoerd. De mogelijkheid bestaat nu, dat de Haarlemmers het Zondag In Limburg zonder hun besten mld denvoor moeten stellen. rechtsbuitenplaats. Heerenveen wist zich echter geleidelijk aan te her stellen, en kon dank zij Molenaar» de rust met een verkleinde achter stand <12) doen Ingaan, Na de rust was het door Hafma al spoedig 2—2. De Friezen waren daarna vrijwel steeds sterker, en 20 minuten voor het einde gaf Abe Lenstra met een geweldig schot uit een .hoekschop, zijn club de leiding. Nog. enkele rha- len ontsnapten de Bredanareti" ter nauwernood aan *n doelpunt, waar na de Friezen zich ln de verdedi ging terugtrokken en aldus voor de vierde maal een overwinning, op eigen veld behaalden. Haarlem Ajax Heerenvee 7 5 1 1 11 16—16 20—12 8 IS—21 6 10—12 5 18—20 i 14—16 Eclatante Xerxes-zege De aller-laatste- le klasse-compe- tltie-wedstrijd is ln een eclatante Xerxes-overwinning geëindigd. Aan vankelijk ging de strijd, gelijk op. Door een fel schot van v. d. Tuyn nam H.D.V.S. de leiding (0—1) Toen de Xerxes-doelpuntenmachlne los kwam, was er geen houden meer aan. Door doelpunten," het eene al mooier dan het andere van Rijshouwer <3) en Koning (2j werd het'in korten ttfer 51. Stolk bracht den ruststand op 52. In de tweede helft ging het Xer- xaansche vuurwerk vroolijk verder Barzilay,Kok en K-pning maakten •er 8l va n d oor Invaller Heyster werd - het 83,. door Koning 93, waarna Jtolenaar den eindstand uit een strafschop op 9—r4 bracht. Yan Mook verwrerp wapen stilstand s voor stel Sjahrlr heeft heden m een Inter view. dat hjj United Press toe stond, verklaard, dat dr. Van Mook het voorstel- tot wapenstilstand op Java verworpen heeft. Sjahrir ver klaarde, dat hij thans een direct beroep zal doen op generaal Man- se.rg;h, den geallieerden comman dant op Java, om hem te verzoe ken de Nederlanders en Indone siërsofficieel op. te dragen de - wa penstilstand te doen teeke- v Dr.Van Mook had hem medege deeld, .wel in te stemmen met- het principe, maar hij kon niet .-gaan op de voorwaarde, om geen troe pen meer naar Java te sturen, aangezien deze noodig waren *oor de vervanging der Britsch Indiërs. oplegde bij hét coneretiseeren van het toekomstig beleid. Zoo was het dan ook niet te verwonderen, dat de heeren Schouten (A.R.), Biere- ma (P.v.d.A.) en Tilanus (C.H.j weinig hadden toe te voegen aan hetgeen zij den dag te voren te berde hadden gebracht, al verklaar de ook laatstgenoemde, dat hij de rede van den premier een synthe tisch stuk vond, waaruit hij niet veel wüzer was geworden. Krasser drukte het de commu nistische afgevaardigde, de heer Wageoaar uit, die reeds Dinsdag had gesproken van een mystieke, nevelachtige vaagheid en een aal glad document een uitlating, d:e hem een reprimande; van den voor zitter bezorgde. Gistermiddag wond hij zich bijzonder op over de op merking van minister Beel, dat bij de fortoalte geen overleg is ge pleegd met de communisten, omdat dezen het Juiste inzicht missen inde waarde der menschelijke persoon lijkheid en öe zedelijke normen miskennen. Hij verzocht den minis ter, de2e uitlating terug te nemen, 'maar de heer Beel dacht daar niet. over en bleef op zijn stuk staan. De volgende aankondigingen stip pen- wy nog aan uit de rede van den minister-president; Het aantal politieke geïnterneer den zal vóór 1 Oct. zijn terugge bracht van 70.000 op Ï15.000; de re geering zal een beroep doen op de kerkgenootschappen, en vakvereeni- gingen om hun wederopneming fn de maatschappij tc vergemakkehj - ken, waarbij zij er uiteraard op re kent, dat dc politieke delinquenten door hun gedrag tot dit proces zul len meewerken- Hefc ligt niet in de bedoeling van de regeeringe om vóór de indiening van een wetsontwerp, waarbij de radiokwestie wordt geregeld, nog eens terug te keeren naar den toe stand zooals die op 10 Mei 1940 be- stond. De portefeuille van Marine zat zoo spoedig mogelijk worden bezet. De regeering streeft naar een handhaven van het evenwicht tus schen gel domloop en geldbehoefte. Ontdooiing van geblokkeerd geld behoeft men niet te verwachten, wel vereenvoudiging van de deblok- keeringsvoorscjxriften. De .-effecten- registratie zal met spoed "worden voortgezet. - - Na nationalisatie van de Ne derlandsche Bank zal op korten termijn onderzocht worden, of so cialisatie in het algemeen belang geboden is van 1. de mijnen; 2. de openbare nutsbedrijven die zich nog In particuliere handen bevinden; 3. monopolistische on dernemingen. Voor een. regeling van de mo netaire politiek bij de wet acht- de regeering den tijd: nog niet ryp. Gestreefd zal worden naar het scheppen van een gezonde basis voor de kleine boeren en tuinders. Voor het treffen van sociale voor zieningen zullen de gelden.gevonden moeten worden: op de overheidsuit gaven zal belangrijk worden bezui nigd. Inzake de zuivering van den Hoo- gen Raad zoekt de regeering naar den steen der wijzen, hetgeen den heer Van der Goes van Nat-ers (P. v. d. A.) met genoegen deed opmer ken, dat deze kwestie dan blijkbaar nog een steen des-aanstoots is. Wanneer dit alles Inmiddels, vraagt men zich in parlementaire kringen af, wanneer al-deze plannen verwezenlijkt zullen kunnen worden. Inzonderheid denkt men daarbij aan het wetsontwerp, regelende de instelling van een .m- terimorgaan voor. het bestuur' van Indonesië. Wanneer het juist is, dac net parlement begin Augustus oj' Vecès gaat, zal 'n daartoe strekkend voorstel direct op den eersten'dag van de nieuwe zitting, op 23 JuU dus, moeten worden ingediend om nog voor de vacantie die degelijke voorbereiding deelachtig te kunnen worden, die een dergelijk gewiehUg besluit verdient. Extra rantsoen tabak en; sigaren Voor de eerste helft van de 8ste periode 4946 (7 t/m 20 Juli) geeft elk der volgende bonnen recht op hét koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 608 B 82 reserve 1 ei' BONKAARTEN LA, LB, LC 608 ;A 68 melk* 2 liter-melk B 68, C 68 melk 3'/i IUer meJc BONKAARTEN LD. LE 608 68, E 68 melk 6 liter melk TABAKSKAARTEN 1 38 .2 rants, tabaksartikelen plus 2 rantsoenen sl- - garen van 18 cent of* minder of een pakje" tabak van 40 gram. Bon T 38 van de tabakskaart geeft-recht op twee rantsoenen ta baksartikelen. terwijl bovendien als extra rantsoen op dezen bon ge kocht kunnen worden twee rant soenen sigaren van 18 cent oi min der per stuk; of een pakje kerfta bak van 40 gram. In totaal zij - dus op dezen bon vier rantsoenen ver krijgbaar., Het aardappelrantsoen al nog nad» worden bekend gemaakt. Bovengenoemde bonnen 1 ,-neïi reeds op Vrijdag 12 Juli a^, wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst met ingang van Maandag 15 Juli a.s. mag worden gekocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1