■m na •I r Hoe zal de marine reageeren? De leden van de Eerste Kamer gekozen Een tijdelijke noodvoorziening voor ouden van dagen? l I I DE SCHIEDAMMER s Het thuisfront moet in een oorlog wel het belangrijkste doelwit zijn Resultaat van: de Groote Vier Geen wapenstilstand in Indonesië - Rapport over de Bikini-bom Alles voor den export Vet voorloopig nog schaorsch W. ilCohsumentencrediet tf goedgekeurd vr;Politi Politierechter- v- Ingrijpende voorstellen van de Stichting van den Arbeid Statenleden stemmen Een week-end zonder huiswerk 4Vi K.M. costuumstof ontdekt Distributienieuws M i - vél -y ;''f ''ï&mk ;- BSD. EN ADM. LANGE BAVEN'm'SCHIEDAM TELEFOON 6»0<ri ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK *1 CENT r: PER KWARTAAL ft- LOSSE NUMMERS f0.09 HET PIRGDl ZESDE JAARGANG NO. 161 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHLEDAM3CHESINGEL *2 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 68300 POSTGIRO NO. 388644 Barkier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZATERDAG, 13 JULI 1946 Atoombom-discussies Wio verwacht mocht hebben, dat de palm bootten öp het eiland totaal, /Yersdiraeiil zouden znnj dat de to^: xens wet de duizenden instrumen-v ten zouden zijn ineengestort, kort-* óm.dat het eiland aan een. algehcele - remioling. ten prooi zou zijn, isbe drogen uitgekomen! Ik bëa zoowel op, de Nevada, het centrale doelwit, geweest, als ophet. eiland zelf.De vernielende kracht van de bom is wel bewezenvan de in de lag'une bijeengebrachte oorlogsbodems .veT- dwenen er vijf in de diepte en_de lielft van de 73 rnn werd zwaar beschadigd. In zooverre was het resultaat „bevredigend" genoeg. Maar dc brandende vraag bl*\jft toch wel, wat er-gebeurd zou-zjjn wot de menscbcn, als het een wetaö- ljjke zoeslng zou znn geweest.Het antwoord «-mot af van heV geen de niet minder dan lO.OQO in- strumenten ons zullen vertéllen, die op de sch' opgesteld en hoe de reacties der dieren zullen zijn, die zich hpen. bevonden. mecrcn- dccl tot grootf verrassing der. £0- 1. -den de gruwelijke uitbaretjug; overleeft heeft '«wijst dit no»- niet, <lat zjj niet ren enorme dosis radio-, actieve stof*<n» binnen gek re-' gen, wnnrv"- *'■- zich na' enkele weken kan openbaren. Het eilaiu'-'* lag te. ver van het eigenlrke doelwit,zelfs; verder dan- fl" .t o^ de zen Atol een t< *alc vernietiging te_ achten. Vi" Blandy" wees reeds voor de proefneming op het ontbreken van oorlogsumstan- dtgheden. Voorts schijnt de bom éven: buiten het doelwit, de hel oranje-- kleurig» geschilderde Nevada to z\jn, neergekomen. n« schepen lagen- op gesteld mot de bedoeling, dat de m- rtrumenten op.de schepen zelf waar- dorollp inlichtingen zouden opleveren' over den heeten lucht druk- en over do radioactieve: doodende j.nmnm- tralcn, die de bom zou ontketenen. Als de resultaten van de .instrumen ten zijn afgele»"" zullen vele Vra- gen 'rij?»"" Het staat wel vast, dat één'dier vragen de te ontwerpen oorlogs schepen en de te volgen tactiek van de-marine zal betreffen.Er rollen zich hevige discussies over de toe-. De vier ministers Bevin, Byrnes, Bldault en Molotov zijn gisteren te Parijs uit elkaar gegaan na een kleine maand vergaderen met Iets meer succes dan de vorige keer. doch zonder tot overeenstemming te zijn gekomen over Duitschiand en Oostenrijk. Zij zijn besloten de ontwerpen der vijf Europe" "he vredesverdragen aan de viedes- conferentie over te dragen. Bldault heeft nog verklaard, dat zoodra de Groote Vier we" am bijeenkomst om de Duitsche kv estie te behandelden, h(j toelating zal vragen van Nederland en andere direct b(j het Duitsche vredesver drag betrokken landen. Er is ten opzichte v de Indo- nesische berichtgeving een "groote verwarring''ontstaan, -doordat in de laatste rweek- voortdurend sprake Is vanwapenstilstand. Aangezien er slechts een wapenstilstand gesloten kan worden - wanneer er 'oorlog"is, is net woord en ook het v Vip wapenstilstand volkomen fout, want er heerscht geen oorlog'tus sehen een „zelfstandigIndonesië", en een „zelfstandig Nederland". Het eenige wat er heérscht, is ver warring in woorden, begrippen enz. De meeste gedachtenwissëlingeii vinden hun verklanking ln het Eri- gelsch en zoo ls er sprake weest van een „cease fire", hetgeen veel meer neerkomt op een „laten wij niet meer op elkaar schieten" dan op „wapenstilstand". Inmiddels meldt bet A.N.P. uit Batavia, dat de torpedoboatjager Kortenaer een lastige Indonesische batterij op Menari, bfj het ester vaarwater van Soerabaja tot zwlj- gen heeft gebracht, zonder dat de bevolking In den omtrek er eenige schade door heeft geleden, D bat terij belemmerde de normale scheepvaart Repatrieerenden uit dé Russische acone Het aantal personen, dat Donderdag uit de Russische zöne te Eindhoven is aangekomen, bedraagt 120. Van; dit aantal bleken: er drie ln -zooverre politiek betrouwbaarte rijn, dat rij naar huls konden gaan. De rest li ln het bewaringskamp te Vught on- dergebracht. Gezamenlijk 'douanetarief i Nederland-België Op 1 November' 1946 .zalvoor Nederland en ^België een-.gezamem lyk douanetarief van kracht wor den. Dc doaanegreng zal echter' eerst een jaar na' dien datum worden afgeschaft, waarna dp Nederland- Belgische toluuïoeon" feit" zal zgn. WEERBERICHT Warm zomerweer met veranderlij ke wind. Verdere vooruitzichten: toenemende kans op onweer. 14 Juli: 2on ofc 4.37 uur onder 20-57 uur. Maan onder 4,13 uur op 21.31 uur IV.M-l Waterstanden Rotterdam: le t(j 4.35 uur 2e lü TB.53 uur. 15 Juli: Zon op 1.39 uur onder 30S6 uur. Maan onder 5.15 uur op 22.05 uur Waterstanden Rolterdam: le tQ.S.11 uur 2e lU 17-29 uur. On2e.jconcrpordent op Bikini David Diets, geeft hierbij zijn indrukten van de uitwerking van de atoombom op dit plekje in den Stillen Oceaan. komst wan het oorlogsschip i wik kelen. Er zün deskundigen, die dc onderzeeboot als de ruggegraat van de toekomstige vloot zien. Maa.- bij de komende discussies bedenke men wel, dat het meercndeel der geleer den de huidige atoombom geenszins beschouwt als het eindresultaat. Zij zijn ervan overtuigd, dat er mach tiger bommen zullen worden ge maakt. Natuurlijk sprekenook de kosten bij dit allea mee. Do kosten van de laatste atoombom werden geraamd op 1 jnilliocn' dollar, maar het ligt in de 'lijn, der dingen, dat-ook dit aioordwapen ln de toekomst minder kostbaarzal worden. Want als de ramingi van I millioen dollar juist is, is i3e vraag gewettigd hoeveel bommen^ die *dus een onmottlyk ka-, jpitaaïi-: zouden vertegenwoordigen, men ;zou kunnen gebruiken tegen een strijdmacht; .die oorlogsschepen be zit, wélke- 75 -ja zelfs 100 maal zoo veel kosten. En dan is men er zich 'zeer goed van bewust, dat het thuis fronten den oorlog het belangrijkste doelwit voor aanvallen met atoom- ^bomiaen zal worden. iNccn, het laatste woord is nog niet gesproken, De commissie der Amerikaanse he stafchefs voor de berekeningen der atoomproeven beeft aan president Truman een voorloopig rapport uit gebracht, waarin wordt opgemerkt, dat dé Bikini-bom meer -schepen heeft beschadigd' dan ooit te voren door een enkele explosie zfln "be schadigd en dat de proef verder on dubbelzinnig de noodzaak heeft be- -wezen; om' nieuwe ontwerpen voor marine-eenheden te maken, ten éindé schade aan den bovenbouw en de verliezen aan personeel te be perken. -OveTde_uitwexkixig~op.deruromp>. heeft Sfe eerste proef nog Vélnig ge-;- JeertL- Bfj de volgende atoomproeven denkt men daar meer over gewaar te worden. - De commissie verklaart, dat vol gens de huidige gegevens de bom een Intensiteit had, die de beste der drie voorafgaande atoombommen benaderde! De explosie vond plaats op 500 700 meter ten Westen van de „Nevada" en naar schatting op de bepaalde hoogte. De verliezen aan personeel op de schepen, die binnen een halve mjjl van het centrum van het doel lagen, zouden hoog zün ge weest Onverwachte verschijnselen vonden niet plaats. De commissie is van meening, dat de gegevens, die uit de proef verzameld zijn, de ge maakte kosten der proef ruim schoots rechtvaardigen. v Hoewel ln Nederland nog geen stukje linoleum voor eigen behoefte te krijgen ls, wordt het veel gevraag de artikel wel ge6xporteerd. De „Westerdam" van de H.A.L._ bracht een kleine lading naar New York, waar men-terecht-verbaasd was dat j Nederland zulke kwallteitsartlkelen 1 kon oroduceeren. De onderlaag be- stond volledig uit jute en het is dan ook geen wonder dat de New York- sche handelaars verklaarden gemak—' kei Ijk een heele scheepslading.te kun- nen gebruiken. Wellicht krijgen wij Hollanders' êr riog lets van te zien als geschenkzending.. Mij. „Zeeland" hervat dienst •v^"op Engeland ingang: van 29 Juli zal de stOomvnjirtmantseJiajipij „Zeeland den bootdienst op Engeland hervat- ten. Het s.s. Oranje Nas-U-» znl tijde- lyk eon""nachtdienst tusschcn Hoek van Holland en Harwich onderhou den en we] op Maandag, Woensdag en Vrijdag, in de richting nnar En-, geland en op. Dinsdag, Donderda en Zaterdag in de richting van En geland. In beide richtingen zullen aansluitende boottreinen tussehen. Amsterdam en Hoek van Holland' reap. Harwich en Londen rijden. rnACHT EN TE AAL VIT OÖDEN TIJD B\j de leöediging tam nieuwe soldaten der Italiaansche gr erewacht had men zich t'n de kleurrij ke uniformen gestoken uit den tijddat het. corps werd opgericht. Dat teas in 1774,dus al heel .lang pèïeden 111^ 948 wellicht normaal WIJ leven nu al bijna vijftien maanden na de bevrijding en nog altijd moeten wij onze bo terham zeer dun smeren en maken onze hulsvrouwen een magere jus. En dan te denken, dat wij vóór den oorlog zooveel margarine, boter, vet "en slaolie konden gebruiken als wij maar wensebten. Het vetverbruLk. per hoofd was vóór den oorlog ten minste het dubbele van het huidige Nedexlansche rantsoen; wij zijn met Ojize neuzen dus nog niet ln de bo ter gevallen. In andere landen, be halve in de groote agrarische gebie den over zee, is de situatie nog veel slechter, De wereld brengt zeer veel 'eet-ï bare vetten en oliën voort.' zoowel van'plantaardigen als dierlijken oor-- sprong. Niet alleen het vee In - de weiden ls een belangrijk vetprodu- eent, doch ook de visschen ln de zee de -walvlschvaart was altijd eeo" belangrijke vetbron. Vooral de - tro-7 plscbe gebieden zijn groote leve ranciers van oliehoudende zaden en vruchten geweest'; wij denken .aan. palmpltten, topra, grondnoten, soya- boonen. j Hoe is dé théstand nu T Wij voelen het nog altijd aan onze. magen het is nog lang geenbotertje tot''den boom. Door- gebrek aan- veevoeder kan ons eigen land nog niet vol doende boter produceeren om de be hoefte aan - export en eigen_^_cgp—'. £*s\rmptibTte^-dêk»t!il?*" C3l I^födën-wor- -i --den in NederiaTTd"bdkTrdi* "cIeh 'oorlog verbouwd, doch de opbrengst Is al evenmin "voldoende,' al verwondert hetions, dat. geen raapolie wordt ge distribueerd. Wil ons volk W het leven blijven, ,i dan raoeten groote hoeveelheden nvet worden gel'mpor- .teetd 'en dat gebeurt ook. want de nonger- moet vóór alles buiten de 'deur gehouden worden. ten wij er tn de eerste plaats op wijzen, dat onze eigen over- zeesche' geblédsdeelen. vroeger, be langrijke vetbronnen.' door de be staande politieke moeilijkheden als leveranciers zijn uitgevallen. In Chi na. Malakka, de. .Philippijnen en de Zuidzee-gebieden is zooveel ver woest. dat de export uil deze gebie den slechts geleidelijk "aan kan wor den hervat. De opnieuw ter hand genomen walvischvaart ls bovendien izeer". tegengevallen, zoodat uit het buitenland voorloopig, slechts weinig hulp kan worden verwacht. Volgens de United Nations Food and Agriculture- Organisation be draagt de wereldproducy*« van olie en vetten - ln het seizoen -1346/47 9.800.600 .ton,; terwijl zij vóór den oor log l2.750.ooa ton bedroeg. Dit b'etee- kent dat* de vetrahtsoeneerlng 'n 1847 geleidelijk aan ruimer - zal worden, doch hoogstwaarschijnlijk niet vóór 1948 zal eindigen. Voorloopig zat. on ze boterham dun besmeerd moeten zijn en zal öe jus magertjes blijven.... behalve voor den zwarten handelaar die niet zal verdwijnen; voordat al les weernormaar ls. v Eerste Kamer neemt afscheid van haar voorzitter De. Eerste .Kamer heeftgisteren het wetsontwerp inzake het consu- mentencredJet behandeld. -Na een debat, waaraan door een vjjftal Ka merleden werd deelgenomen, en de beantwoording van de gemaakte -opmerkingen door minister Lief- ■ttock, beeft de Kamer het wets ontwerp zonder hoofdelijke stem- •;^ilng goedgekeurd. Na afhandeling van de agenda hpeft de Eerste Kamer afscheid ge- -ribmen van haar voorzitter, mr.W. L7 baron de Vos van Steenwijk, d;e na 33 jaren lid te zijn geweest, waarvan 17 jaar voorzitter, niet meer in de nieuwe Kamer terug keert. De scheidende voorzitter werd toegesproken door mr. G. A. EL .banjn Michiels van Kessenich, die memoreerde, dat de voorzitter de Eerste Kamer steeds--heeft hoog gehouden en zijn taak op buitenge wone wijze heeft vervuld. Vervolgeiis sprak de waarnemend minister-pre sident de heer W. Drees, den echei- denden 87-jarigen voorzitter na- ':mens de regeering toe. Autonummer-wedstrijd Beste Jongens en Meisjes, Jullie zijn natuurlijk erg nieuws gierig naar den uitslag van den Parool-autonummerwedstrijd. Deze zal worden bekend gemaakt in „Het Parool" van Zaterdag 20 Juli Het aantal deelnemers ls buiten gewoon groot. Raadt maar eens. hoeveel het er zijn. Volgende: week wéten "jullie het. l. ïy-:: „HET PAROOL" zenrente voor. alle .weezen tezamen te brengén- vah, J3.6Q per week plus '50*/« op J -6.—. per week. Tevens 'wordt voorgesteld ook de ouderdomsrenten krachtens de ou derdomswet te verhoogén van 13.— per week tot JB.— per week. 1 De 'hoogere. kosten van deze voor-l zieningen. worden voor zoover het de renten krachtens de invaliditeits wet aangaat voor het Jaar 1946 ge schat op ruim yioo.ooo.ooo, voor de verhooging van de renten „krachtens' de ouderdomswet zal volgens bere- rekeqing een bedrag van J42.000.«W per jaar noodig zijn. Ten, aanzien van de dekking de zer kosten wordt voorgesteld dever- hooglng der ultkeeringen ingevolge de ir^validiteitswet te financieren uit de opbrengst van'-' de verevenings heffing Wat betreft \de financiering .van 'dev verhooglng van de ouder domsrenten Ingevolge dg.ouderdoms wet. meent ."de■Stichting'te mogen voorstellen, dat het hiervoor benoo- dlgde.' bedrag zaL worden gebracht op de Gtaatsbty^rootlng en uit de ge wone middelen zal worden voldaan. Naar wy vernemen, heeft de stichting van sociale zaken voorge steld voor den tijd - van 3 Jaar. (19461 fra 1948) een noodvoorziening in het| leven te roepen ter voorziening In den nood van diegenen, die rente-, trekkers zl)n' krachtens de invalidl- teltswet en de ouderdomswet Ten aanzien van de rentetrekkers Ingevolge de Invaliditeitswet, wordt voorgesteld: le. De ouderdomsrente, welke voor de groote. meerderheid der rentetrekkers., momenteel be-; draagt J3.— plus 50'/» voor alle ver- S zekerden te brengen op ]B.per week; 2e. de lnvalldlteltsrente, mo- menteel al naar gelang den duur Van de verzekering liggende tussehen J3.60 en J6.— per week ';pJus.<SOV«,:-te; brengen op J9.— per "week, ongeacht den duur van dc verzekering: 3e de weduwenrente, momenteel bedragen de f3 60 per week 'plus 50V». en in gaande zoodra de weduwe den leef tijd van 60 - Jaar heofb- bereikt, te brengen op J6.— per week. en'haar t' doen ingaan onmiddellijk na het overlijden van den man; te de wee-- V ;A^ Sport Dit is deedok-Uendrika contra Gerrit, den va&ët en. zoon. Korif en.- 'Geraffineerd ivpprge steld, kan 'men er de l'mofdscène uit lichten en zóó presenteeren; Een jeugdig, sportief coder. Gerriten zijn jonge "nochtans völmanncljjke soon (Petrus de zoon voorop Óe étagè - van", dé slanke benedenbuurvrouw linnen. De be- lauh devrouw vluchtin te :r slaap kamer. Fetr. i, de zoon voegt zich b\j haar en even laterbetreedt de '•vader ook het sl 'rtrfs. Zoonlief .vliegt er don al spoediguit met een bloedneus en rblauw oog. Na korten tijd. treffen ir het port aai den 'vader weer aan en ook slanke llendrika: duizelende, volgens de 'verklaring een getuige. Dit zeer onhollandsche tafereel) scène uit een -Fransch boulevard-stukwas niettemin in het r 'htere' Schiedam te aanschouwen op den Wden Maart }orgatleden. En Hollandsch zakelijk moet .ik nu den; lezer met.klem. uer- •zockèn .het romant^ohe fantveren Je stuken, 'wnt de romantiek is hier ver te'zoeken, het is een cdedaagsche ■geschiedenis van Uuurvrouwen-venijn .en defecten aan den geinecnsci:apa- zin. Volgen wij nu de film van het begin a]. Op dien 10de- Maart dan, zaten de bovenbuurljes Gerrit en Petrus zich bij de radio te- verkneu teren over het Nederlandith elftal, dut de Luxemburgers inmaakte. Big teder ooitje schreeuwd de kelen on stampten de voe*cniedere voetbalenthousioH weet dat dat niet anders kan. Uit acn Luidspreker brulde de op- gewoiuitn stam van der reporter, kortom het was nogal Ir\ig bo te en beneden ergerden Ucndrika, hauré vweder e-n - een gastClazind, --.zicltrgtflèn. Er werd 'een:''afgezant', ïiaapvoópen 'gezonden oh tox kalmte, mn.rte 'manen. Even hielp dat, muar daar'wérd het -60 én het dreunde' boven; 6'O gejuich, daverende hoera's Toen-zou' lx endrika zelf wel eens gaan. Maai ze: pikte, het heele maal verkeerd in. Ze deedniet even. een rondedans mee, om daarna gevipedciijkj wat meelij met beneden té smceken, nee, ze gmg venijnig schelden en pijnlij ke zaken oprakeh - over een kind dat het tan z'n ouders gewonnen'had in den wedloop nrr den BurgerItjken .Biand,.\n aen volksmond terecht een „Voorkind geheet en. En hier las- schen we de hoofdscène, hierboven beschreven, dan tn. Nu m>f op e'n Franxch,' maar zuiver Schiedumsch. Petrus en Gerrit stormden ziedend de trap af. Rendrika vluchtte haaf slaapkamer in, inaar Petrus, had haar ai te pakken en deelde klappen ui'. Gerrit, sjjn zoons drift Ixnnendé, trók hem jnet geweld los van Uè'ndri- ka waarbij Petrus zijn bloedneus opliep tikte de .slangeven een tand uit denmond. en vond het toen welletjes. Met ging. allemaal blik semsnel, „als een wervehvind,' zei den de getuigen, die alleen niaar'ge zien hadden dat llendrika duizelde en naar haar -—Jit. F ijf tien gulden kregenvaderen zoon, ieder, 'n; Dure plaats voor één voetbalwedstrijd én dan'nóg ■tcei-eou ver van het veld. X-. :<-• Eendrika kreeg standje van den'politierechter-en ide bedreiging, bij dé-eérste-yde. '.biste' volgende heibel achter de tralies, te sullen gaan. t 'F "5-x GLstèren hebben de leden van de Provinciale Staten hun stem uitge bracht voor de benoeming van de leden der Eerste Kamer. Het resultaat is geiveest. dat de Katholieke Volkspartij 17 zeiels heeft verworven (in de oude Eer ste Kamer 16), de Partij van den Arbeid 14 (14), de Anti-Itevolution- naïre Partij 7 (7), de Christelijk Historische Unie 5 (6), dc Commu nistische Partij Nederland 4 (0) en de party van de Vrijheid 3 (3). Gekozen zijn: Voor de - Katholieke Volkspartij: C. N. J. A. Janssen de Limpens, Wijlre: B. M. Berger, Venlo; F. C. M. Wijffels, Brunssum; A. C. de Bruijn, Maartensdijk;.. J. C. A. M. van de Mortel, Tilburg; P. A. Ker- stens, Wassenaar; H. J. J, van Velt-' hoven, Den Bosch;- A. M. C, J. Steinkühler, Eindhoven; G. W. M. Huysmans, Den Haag;. G- C. J, D. Kropman, Amsterdam; E. H. A- Kraayvanger, Rotterdam; dr. J. R. M. van'den Brink, Laren; H. C. Nijkamp, Enschede; mr. dr. J. W. Schneider, Stad-Delden;; J. A. J. Barge, Leiden; H, F. M. van,Voorst tot Voorst, - Den Haag en H. A, M. T. Kolfschoten, Den Haag. Voor de Partij van den Arbeid: E. Brongersma, Heemstede; J. J.: Kramer. Brunssum; M. A. Reinal- da, Haarlem; C. Woudenberg, Am sterdam; M. Tjeenk Willink, Der» Haag; N. Stuf kens, de Bilt; A. E. Rlbbus Peletier, Amsterdam; R. Kranenburg,' Leiden; J, Cramer, Assen; H. Oosterhuis, Amsterdam; J.; van de Kieft, Bussum; J. L. Hoogland, St. Anna Parochie; J.-to 't Veld, Zaandam en N. A. Don kersloot^ Amsterdam. Voor de Anti Revolütionnaire Partij: Jhr. mr. H. A. M. van Asch van Wijck, Doorn; Prof. dr. R. H. Goed nieuws voor de'jeugd ~De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen heeft ln een circulaire aan de besturen van i de middelbare scholen de invoering van een hulswerkloos 'week-end in over- weg ingL;gegeven-CN a:izUh.be vronde- 'Hïiè^te^ fcebbenuitgesproken; over, -den plichtsgetrouwen arbeid van dé" docenten gedurende de afgeloopen oorlogsjaren, stelt de ministerde vraag of; de^ school niet het gevaar loopt, al-te zeer op-het leven en den ken der jeugd beslag te. leggen. In de circulaire wordt in dit verband naar voren, gebracht dat .de school de taak van de opvoeding 'deelt met het gezin en de jeugdbeweging; -in het gezin ligt de wortel onzer, zeder- lljke volkskracht, terwijl de jeugd beweging daarnevens een eigen taak b'eeft bij de geestelijke en de sociale vorming, van de rijpere jeugd. De minister concludeert voorts, dat vooral door overvloedig huiswerk de- kinderen aan de gezinsgemeenschap én aan de sociale werking van de jeugdbeweging worden onttrokken. De circulaire besluit met de opwek king aan de ouders, toe. te zien dat hun kinderen den vrijen tijd op ver antwoorde .wijze besteden. Woltjer, Amsterdam; H. Algra. Hui- 2um; E. J. Beumer. Utrecht; W. Rip, Voorburg; prof. mr. A. Anema. Haarlem en J. Schipper. Utrecht. Voor de Christelijk Historische Unie: J. ReSjers. Kamerik; mr. R. Pollema. Leeuwarden; mr. dr. G. Kolff, Geldennalsen; mr. G. Vise- boser, Almelo en ar. J. dc Zwaan, Leiden. Voor de Communistische Partij Nederland: A. J. Koejemans, Am sterdam; J. van Santen. Amster dam; J. Brandenburg, Amsterdam; en J. H. Hermans, Vaals: Voor de Partij van de Vrijheid: mr. D. U. Stikker, Amsterdam; R. Zcgering Hadders, Emmen en prof. mr. A. N. Molenaar. Wassenaar. Hoog ere Politiek. De A. R. partij heeft in de Pro vinciale Staten" van 'Zuid-Holland 14 zetels. Bij de stemming voor de Eerstp 'Kamer is gebleken, dat op de A. R. partij slechts 32 stemmen waren uitgebracht. De Kath. Volks partij heeft .16.zetels in de staten doch kreeg 18 stemmen. De conclu sie ligt voor de hand, dat twee A. R. leden 'hebben gestemd op' de lijst yan de, K. .V. p. -Het gevolg was, dat de C. P. N. geen restzetel kreeg toegewezen. De Helmondsche recherche had uit betrouwbare bron vernomen; dat bjj de firma van L. een party textlei- gcederen aanwezig zou zijn, welke tijdens de inventarisatie in, Juli niet werd 'opgegeven. Het onderzoek, dat direct na deze kennisgeving werd in gesteld, had tot gevolg, dat men ln het. pand ongeveer" 4500 meter cos- tuumstof aantrof, alsmede een kleine hoeveelheid, pyama's, overhemden, flanel, katoen enz., ter gezamenlijke waarde van p'us minus 35-000 gld. Tegen van L. werd proces-verbaal opgemaakt inzake overtreding van. de textleldIstributiebeschikking-1944. Bij een Vrijlating Vandaag is "op last van. den offi-, dér-fiscaal, - mr. P. J. H. J. Stule- - meijér, in vrijheid gesteld, dè ad junct-inspecteur bij. den Raad van.' -Ü te Rotterdam. W. 'Rijstén- bórgh, diesinds 15 April 1946 ge detineerd was in verband met. zijn lidmaatschap varu de N.S.B, Op .Hijstenborgh is-, in. November -.J944-' een-aanslaggep!éegd-;door .een.: ..illegale organisatie, - daar hij ver- dacht wérdincontact te staan -met den S. D. en verraad te hebben" ge- _pleegd. -/i r.en-jiet oordeel, dat door deze poging, tot liquidatie bÜ het publiek post .gevat heeft, ziet-de officier-fis caal bij de vrijlating van RIjsten- borgh' zich - verplicht .uitdrukkelijk bekend te maken, dat niet het-min ste bewijs, aanwezig is - voor al het- - geen' de betreffende illegale organi satie' iri November 3944 ten laste van - Rijstenbörgh' meende te - móeten- brengen en op grond waarvan ln- der tijd poging tot liquidatie onder nomen werd. Ten laste van Rijstenbörgh is al leen overgebleven „zijnsympathi- ,t seerënd hdmaatschap van April 1942 tot April 1944 en daarna zijn lid maatschap tot October 1944, waar bij nog opgemerkt dient te worden, dat Rijstenbörgh zeker niet een ac tief lid genoemd mag worden. ,i EEN NIECW GEOENLAKEN lDe. Spartanen zullen in-het ko mend' seizoen op een piekfijn veld 'Spelen. Arbeiders zijn bezig een nieuw grastapijt te leggen, terwijl een voor de spelers hinderlijke oneffenheid het veld wordt verwijderd Postzegels met beeltenissen dér Prinsesjes In het staatsblad ts afgekondigd een- besluit van 25 Juni 1946 betreffende de verkrijgbaarstelling van bijzondere postzegelsmet de beeltenissen van; Prinses.,» Beatrix, prinses Irene1 en prinses Margriet. Deze postzegels zullen worden uit gegeven ten bate van het bescher ming- en hulpbehoevende kind in 't algemeen, uitgezonderd de zuigelin- genhescherming, en tevens ten bate van de tuberculosebestrijding. De postzegels zullen verkocht wor den met een toeslag, boven de fran- keerwaarde. Op 31 December 1947 zal de geldigheidsduur eindigen. Zwaardere straffen in Unilever-xaak Het Haagsche Gerechtshof "heeft de - vonnissen van de Rotterdamsche rechtbank tegen eenige employé's van de Unilever vernietigd en de straffen verzwaard. De volgende straffen, werden uit gesproken- J. B. Moonen, afdeelings- chef 1 jaar; C. van Vliet, administra tief bedrijfsleider 6 maandet W. A, van der Steen, kantoorbediende 1 jaar; A. P. Keulemans, .kantoorbe diende. 1 jaar; alleé. met .aftrek van preventlel - V Als gevolg van een tusscbéri de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van: een biJJüke, pa- pierverdeeling, verschijnt ons blad, uil hoofde van rijn for maat, heden fai een omvang van vier, pagina's.- frv. Aardappelrantsoen van 14 t.e.m. 20 Juli Gedurende de weekvan 14 t/m 20 Juli ls op bon 386 aardappelen 3 kg. en op bon 886 aardappelen I kg aard appelen verkrijgbaar. Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keu ken. moet debon 386 aardappelen worden ingeleverd. DOOR DETAILLISTEN IN TE LE VEREN BONNEN VOOR DE WEEK VAN 14 t.m. 20 JULI 1946. Jam. 349, 849 rest.', 331. 831. Af loss. week 36 Juni 22 Juni -Thee 350 V rest, 295 (1 rts.) ,,AfIoss week 16-Juni 22 Juni Brood B 79 (16 rts.) 417 t/m 421, C 73, D 79, 917, 918: (8 rts.) 422 (4 rts.) Eieren rantsoenbonnen B 82 <1 rts.) Melk A 67 t) rts.) AfiOss. week 30 Juni-6 Juli,. BC 67 {i"/« rts.)' DE 67 (3 rts.) Aardappelen 385 (3 rts.) B 81. 253 (2 rtS.) 254, 753, 885 a rts.).: Tabak (gross.) Coup A 036. 0.37 rest. coup. A 021. 025 Afloss: week! 16 Juni 22 Juni. Petroleum 41 t'm 44 (2 rts.)- Leder De bekende bonnen. Brandstoffen, induslriekoien, cokes. Coupures B C.' D E verbruikers. Brandstoffen BV 60. 01 WA 606 (1— 6e per.) I rts. WB 606 di-Oe per.) 5 rts. Keukengerei Oude .en nieuwe punten 1 en 10 r oude - punten. Textiel Toew text, goed toew Distex MD 85. punten 1 en 10 (Oud en nieuw) lt»m 35 VA 510 toi Vm 120 VA. VB vc. VD. en VE 605 101 t/m 200 VF 605.- :¥"l 1 I «.1 -if-1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1