Feesttreiri over de Oude Maas DE SCHIEDAMMER Borneo, Banka, Billiton en Groote Oost onder Nederlandsch gezag Dr. .Van Mook heeft de bestuursgebieden te Makassar overgenomen Doel: Een zich zelf besturend Indonesië Nieuwe meubelprijzen Reisverbod naar het buitenland? Nieuwe records van tuis én de Ruyter Shot verbétert een districtsrecord Haarlem reikt naar eerepalm Alleen Ajax nog als V concurrent 3 3/4 Milliard voor Engeland Frankrijk krijgt 650 millioen Verboom miste een strafschop Voetbaluitslagen Harmans amateur wielerkampioen Sportspfinters TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 MAANDAG, 15 JULI ,1946 BSD; EN ADM. LANGE HAVEN UI. SCHIEDAM TELEFOON «33M yy ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK *1 CENT PER KWABTAALi 4-— LOSSE NUMMERS 10.09 ZESDE JAAEGANG NO. 162 De Groote Oost, (Borneo, Banka en Billiton) zullen niet langer _on- fler commando van de. Seac staan,zooda* de Nederlandsche autoritei ten weer verantwoordelijk zullen z(jn voor de handhaving van rust en orde in deze gebieden, aldus wordt officieel door het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in Nederlandseh Indie medegedeeld. De Brïtsche en Britsch-Indische troepen zullen nJ. worden terugge trokken uït die deelen van Ncderlandsch-Indlë, waar zij hun mili taire taak hebben volvoerd, derhalve het geheele grondgebied met uitzondering van Java, Sumatra en den Kiouw-archlpeL Dr. Van Mook heeft do bestuursgebieden te Makassar overgenomen, waarna hfj met zijn gezelschap naar Malino is vertrokken. Indonesische republikeinen hebben aan generaal Manscrgh een for meel protest overhandigd in verband met herstel van het Nederiand- sche gezag over die gebieden, waar uit de Brïtsche en Brïtsch-Indische troepen worden teruggetrokken. de Nederlanders om Indonesië te helpen b(j de evolutie van een vrü gemeenebest ongegrond is. Zooals in de verschillende ver- klaringen Is neergelegd, doelt de Nederlandsche politiek op de vor ming van een zich zelf besturend Indonesië zoo spoedig mogr**jk en met alle beschikbare middelen, teneinde het in staat te i tellen om êen eigen plaats te kiezen in de familie dek*.volkeren en als drager van die verplichtingen, die elk land ter wereld op zich moet nemen, zich een-weg in de toe komst te kiezen. Het spreekt van zelf, dat de on derhandelingen over Java en Su matra voor het geheele land van het grootste belang zijn. Maar van het begin heeft vast gestaan, dat ieder deel van Indonesië de gelegen- Dr. Van .Mook heeft de gebieds- deelen officieel van het Geallieerde hoofdkwartier overgenomen, met eenrede, waarin hij o.m. het vol gende zelde: - ':u"; ,r' De verantwoordelijkheid voor het grootste deel van Borneo, Eanka, Billiton en de Groote. Oost aan vaard ik gaarne, maar slechts ten einde deze verantwoordelijkheid te zamen met de vertegenwoordigers van de diverse bevolkingsgroepen te dragen en om van de recon structie iets te maken, dat het werk en het bezit van ons allen zal zijn. Als eerste maatregel wordt ti- daag de staat van beleg voo: het geheele gebied, waar het burgerlijk bestuur weer wordt Ingesteld, op geheven. Zoo noadig zal echter de st-at van beleg voortduren in heel enkele gebieden (Bali en enkele deelen van Borneo). Maar dit is dan slechts een gevolg van nog steeds bestaande bedreiging/met geweld en de staat van bek zal dan ook slechts gehandhaafd blij ven, zoolang deze bedreiging niet ls uitgeschakeld, of onschadelijk gemaakt, door het betrokken ge bied. De conferentie te Malino S...I een eerste stap zijn naar een wijder perspectief. Uit de groote Hjn, wellte w*f hier zullen bereiken, zal blgf—xi, dat het koloniale tijdperk werke lijk tot het verleden behoort en dat het nog steeds bestaande wan trouwen. jegens de bedoeling .van Stipte naleving gewaarborgd Met Ingang, van Maandag 22 Ju» treedt de nieuwe prijzenbeschikklng meubelen 194« in werking. In deze beschikking ts er naar ge streefd de prijzen van meubelen vast te leggen, waardóór er een betere contrólemogelJjkheid voor den con- sument aanwezig Is Zoo zijn dan de meubelen, voornamelijk huls- en slaapkamerameublementen, ingedeeld ln vier klassen. De prijzen bedragen dan voor een hulskamer, bestaande uit dressoir, tafel, vier stoelen en twee armstoelen, ten hoogste 330,-. f 510.-, f730,- et? f 1325,- en voor een slaapkamer bestaande uit slaapka- merkast, tweepersoons ledikant, tol- letmeubel met spiegel, tafel, twee stoelen en, twee nachtkastjes ten hoogste t 400,- (zonder toiletmeubel), f640,-, f930,- en 1 1230,-. De fabrikant is verplfeilt .zijn fir manaam en de prijsklasse op de meubelen aan te brengen. De kooper kan dan zelf de naleving van de prijsvoorschrlften controleeren door acht te slaan op het prijsklassestem pel en het bedrag dat hij betaalt: a. is de laagste, d, Ls de hoogste prijs klasse. Wanneer blijkt dat een meubel niet beantwoordt aan de eisehen van zijn prijsklasse, dan moet het verkocht worden voor de helft van den prijs van de laagste klasse Een huiskamer ln klasse d„ die dus ten hoogste 1325 mag kosten en die niet aan alle eisehen voldoet moet' dus yoor de helft van 330.— (de prijs van de laagste klasse) worden verkocht. Het doel van deze bepaling is een stipte naleving van de voor schriften te waarborgen. Verxefskruïs aan ondergrond- schen strijder toegekend De Koningin heeft aan Gerard Tie- man, geboren i Maart 1926 te Am sterdam, het verzetskruls toegekend wegens onder gevaarlijke omstandig heden betoonden moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toe wijding, aan den dag gelegd bij het verzet tegen de vijanden van deNe- derlandsche zaak'en voor het behoud van de geestelijke vrijheid; Dit ls de eerste verleening van het verzetskruls aan een levende, aan gezien deze onderscheiding tot dus verre slechts posthuum ls verleend. Gerard Tieman heeft-reeds als Jon gen van 14 jaar ln 1940 kleine sabo tagedaden verricht Toen,hij. 17 Jaar was, vervaardigde hij explosieve stof fen .voor de sabotage-groep .van dr. Brouwer, die later werd gefusilleerd. Bij een van de proefnemingen werd Tieman zwaar gewond. Hij verloor zijn gezichtsvermogen en een van zijn handen. Tieman vertoeft thans in het blindeninstituut te .Bussem. Twaalf voormalige bewakers van het concentratiekamp Stutthof zijn In tegenwoordigheid van 16.000 mensehen te Danzlr terechtgesteld. WEERBERICHT >Tot - Dinsdag avond: Wisselen de bewolking met wina uit Weste- UJke richtingen. /f Plaatselijk nog re-: genbuien, hier:en daar met onweer. Zelfde tempcra- -,V|vtttUT-". Zon op 4.40. onder 20,55 Maan onder. 6.27, op 22.33 WATERSTANDEN R'DAM ie ty 5.47, ,2e tu ia.os heid zou krijgen om zijn me ning te uiten" over. de'plaats, die liet in het geheel zou willen innemen en over de voorwaarden, waaronder het die plaats zóu willen bezetten. Ik ben ervan overtuigd, da in-; dien de hartstochten bekoelen en de rede zich laat-gelden, de moge lijkheden voor. een overeenkomst duidelijk zichtbaar worden, waar door een blijvende structuur, die. neimand zal dwingen tegen zijn overtuiging te handelen, van zelf te voorschijn zal komen. Volgens een baitentandsche radio- uitzending, zou met ingang van 15 Juli een reisverbod In Nederland worden- uitgevaardigd voor reizen naar Zwitserland, België, en Frank rijk. Het A.N.P. kon hieromtrent nog geen bevestiging krijgen. Nieuwe K.L.Mt- toestellen vallen buiten startverbod Het 'startverbod, dat' "de Ameri- kaansche burgerlijkeluchtvaartauto riteiten voor een aantal Lockheed- constellationvliegtuigen gedurende 30 dagen hebben uitgevaardigd, geldt alleen voor die vliegtuigen, welke zijn voorzien van motoren met car-' burators. 5 De constellattonvllegtulgen, welke de K.L.ftT: ln Augustus zal ontvan-. gen. hebben andere motoren n.l. voorzien van brandstof-inspultinrlch- tingen, waarbij de carburators zijn vervallen. Voor deze, vliegtuigen geldt derhalve het startverbod niet. Weer spoorkaartjes Rotterdam-Dordrecht Vreugdevolle tocht Verlangend hebben Rotterdam mers en Dordrechtcnaren uitgezien naar den dag, waarop ztf elkaar weer per trein zouden kunnen be reiken en waarbij de onderbreking en het oponthoud, die een wande ling van Zwijndrccht naar Dor drecht inhielden, tot een verleden zouden behoor en. De spoorbrug over de Oude Maas fe gereed gekomen en het was begrijpelijk, .dat de open stelling van deze lijn een -feestelijk karakter zcu dragen. De1 extra-trein, die hedenmorgen om 11.23 uur van perron van het 0.P. te Rotterdam het eerste perron van het .D.P, te Rotterdam met .de directie (yan de Spoorwegen en genoodigden vertrok, heeft den weg naar 't nieuwe, eind punt in étappes afgelegd. Immers in Zwijndrecht verlieten allen de coupe's om bij den toegang tot. de nieuwebrug de openings plechtigheid' bij te wonen. Daar, op dit gedenkwaardig oogenblik, waarbij de verbindingtusschen het noorden en het zuiden van ons land weer in een meer gevorderd stadium is getreden, heeft de commissaris- der Koningin ln Zuid-Holland, mr. L. A. Kesper, met de schaar, die raej. A. C. Schnitfink uit R'dam, de dochter van den in den oorlog gedooden machinist der N.S. hem overreikte, onder het spelen van het Wilhelmus en het hijschen van de Nederlandsche en de N.S.-vlag, de symbolische handeling van het' doorknippen van het lint vervuld. De wandeling over. de brug, die na de toespraak ter inwijding van den: directeur der Spoorwegen, ir. W.; Hupkes volgde, deed beseffen welk een belangrijk: werk door onze brug genbouwers verricht is. We. zien hoe de aarden dam: de twee vroegere' bruggen vervangt en via de draai-f brug bereiken we de twee nieuwe overspanningen, waarvande groot- De Internationale wedstrijden', wel ke A A C. Zondagmiddag op de Sin tel ba an te Amsterdam organiseerde, zijn niet zoozeer belangrijk gewor den door de Internationale nummers, die slechts schaarsch aanwezig wa ren dan wel door nieuwe records van Slijkhuis en de Ruyter. Wtm Slijkhuis leverde twee zeer bijzondere prestaties. Zonder eeni- gen tegenstand, daar bultenlandsche ^deelnemers ontbraken, verbeterde hij het Nederlandsche record twee En- gelsche mijlen en bracht dit op 9 m. 2.2 sec., waarmede hij zijn In J944 op dezen afstand gevestigde record met 14.4 sec. omlaagbracht Zijn prestatie hield echter nog een andere recortL verbetering ln. Het bleek namelijk dat S'ijkhuis de 3 km. had afgelegd in den üjd van 8 m. 2a.4 sec., waar mede hij zonder eindspurt het éven eens üp zijn naam staande record van 8 m. 31.3 sec. op dit nummer brak. .Frits de Ruyter startte in het num mer. 800 meter; en had tot de finish in zekeren zin 'n stimulans aan den politieman Wolslnk, die hem vrij dicht op de hielen bleef, De record tijd. welke hij; noteerde ..was 2'min. 27.7 sec. Het oude record stond sinds 1944 op zijn naam met, 2 min. 29.4 sec. Ook in dit nummer was geen bul tenlandsche mededinging door het uitvallen van den Deen Holst Sóe- rensen;. Een vierde record, dat dezen mid dag sneuvelde, was het record van Trekvogels op.de Olympische esta fette met 3- min. 3f.5 sec. A.V. 1923 met de .Ruyter,' Blok, de Vries en Scholten bracht op haar naam in den tijd van 3 min. 30.5 sec. VDc eenige buitenlandsche over winningen waren voor den Zweed Borje Rendln, die de" 110 "meter hor- den gemakkelijk won ln den tijd van. 15.5 sec en zijn landgenoot Lund die als eerste eindigde op de 400 m. in. 49.3 sec Borje rtendin stak in techniek ver boven den A.A.C.-or Jo Zwaan; uit, die tweede werd in 1G.1 sec. De. Zweed Strandberg móest zich op ïoo metertevreden stellen, met ae vierde plaats, en nam wegens een., blessure niet deel aan de 200 meter. Belde_ nummers werden gewonnen door Schonen van A.V. 1923, respec tievelijk in de tijden van 10.9 en 28.1 sec. ste van de oude Londensche Water loo brug afkomstig is, terwijl dè laatste, een Callendar Hamllton- brug is,, die in Engeland werd ge bouwd. Als het gezelschap over de draaibrug aan de Dordtscbezijde is gekomen, wordt weer in den trein plaats genomen. Het wordt een vreugdevolle tocht, waaraan de stad, die' het einddoel van de; reis is, dadelijk at ruimschootsaandeel gaat. nemen.'" Hangs de soporbaan verwelkomen de in rijen opgestel de schoolkinderen hun gasten. 'Hun "hoerageroepen jgewuif wórdt bégé^ leid' door de' opgewekte 'muzlelc door de ter begroeting eveneens aanwezige - muziekcorpsen. Als om 12.50 uur de trein het station Dordrecht binnen rijdt. ls hiermee een verbetering van het verkeer per spoor tot stand gekomen, dieniet alleen een be spoediging en vergemakkeling be- teekent. maar die tevens Dordrecht uit haar isolement bevrijd-heeft. En bevrijders en bevrijden maken zich gereed om dit feit luisterrijk te vieren. De districtskampioenschappen 1946 van de K.N.A.U. zijn Zaterdag en Zondag voor wat Zuid-Holland be treft op de Nenljto-slntelbaan te Rotterdam verwerkt. De metsjesploeg van Shot uit Den Haag slaagde er ln het Zuidhollandsche melsjesrecord 4x80 m. estafette met een tijd van 42.3 sec. op haar naam te brengen. De voornaamste uitslagenzijn: Dames: .100 m.: l.. G. Koudljs, Vic- torla, 12.1 sec. 200 m.tiL G. Koudljs. 25.8 sec. 4x100 ra.. 1. Celebes, Den Haag, "51.6 sec. Relais: 1,Victoria, Rotterdam, 57.2 sec. Hoogspringen: 1. A. H. de Jager. Hollandia, 1.40. Verspringen: 1. G. Koudijs, Victoria. 5.47 .m. Kogelstooten: I. Mevr. van Schouwen, A.H.C. '28, 11.05 m. Dis cuswerpen:. 1. A Saarloos, Hollandia, 33.79 m. Speerwerpen: 1. J.Koning, Gon'a, 33.55 m. Heeren: 100 ra1. J. Kleijn, Sio- mo, 11.1 sec; 200 m.: l. J. Kleijn, Siomo, 23 sec. 400 m.: I. C. Mahieu, V. en L., 50.9 sec. 800 m.: 1. J, Feu- nekes, Voorwaarts. 2 m. 05 sec. 1500 m,: -L. L. van der Steen, Docos, ie rn. 9 8 sec. 4x100 m. I. Pro Patrla Rotterdam, 45.9 sec; 4 x 400 m:: T.:* Siomo, Den Haag, 3 m, 37.8 sec. .Hoogspringen: 1. P. Neerlngs, Spar ta d.„ .1.70 ra. verspringen: K. Eij kelenboom, A.A.V.C., 6.73 m: Pols stokhoogspringer 1. A- Gleske, Do- cos, 3.47 m. 200 m. horden: i. C. Kuseler, S.v.v., 27 sec. Kogetslln- geren: I. A. de Bruyn, V. en L. 44.93 m. Discuswerpen l. A. de Bruyn,. v, en ,L„ 43.05 ra. Speer werpen: 1 L. Varenkamp, V. en L.. 50.34 m. Hink-stap-sprong: 1. Th. Mooy, A.A.V.C., 12.47 m. :G'isli-ïttiiddtig .'ttvrdru op h&'t Aunstertfav)Hijnlioïïtiol iuteritatiorotst- Medijtrijdengehouden, vtaaraan o.a. ft Engchche f\ocg xan Oxford heeft, deelgenomen. Triton tcon den wedstrijd voor dc%»timrmanloose t'icr. De vAnntiars tijdens het cercrondje. Het is dus nu zoo ver, dat Haarlem of Ajax den eeretltel zullen verove ren. Haarlem is met zijn drie purn- ten voorsprong natuurlijk sterk fa voriet. Het behoeft uit den gr te spelen thuis- en uitwedstrijd tegen Heerenveen slechts twee punten te distilleeren om zich Landskamn- óen te kunnen noemen, ■Haarlem, dat zonder Roozeri moest aantreden, heeft na een qua ■stijl zeer matigen - wedstrijd slechts met één doelpunt verschil (23) van Limburgia kunnen winnen. De 'Limburgers waren in het veld be slist niet dé minderen van Haar lem en slechts door een foutje van de Limburgsche verdediging ge lukte het 'den plaatsvervangend middenvoor van Haarlem, "Van Da- len, den ruststand met een 1—0 voorsprong te doen ingaan. Eerst >toen rechtsbuiten Koning vijf mi nuten na de hervatting Haarlem een 2—0 voorsprong bezorgde, werd Limburgia wakker en begonnen de Brunsummers een fel offensief.dat hen door Visser binnen vijf minu- ten een gelijken - stand opleve^de.De i Limburgers hadden met-h»'^ talrij ke aanvallen, die zij daarna onder namen geen succes, vooral, ook, omdat Kluit in het Hr ^rlemsche doel" schitterend in vorm was. 'Haarlem-scoorde.- in. de 31ste mi nuut door Van Dalen het winnen de doelpunt, gebruik makend van e'ënige kostbare-fouten in de im- "burgfa-verdediging. Ajax heeft in Nijmegen c cen zwaar gehavend NEC-afltal (vijf beste Nümeegsche.spelers staan op de gewondenlijst) een geflatteerde 61 zege behaald. Door him tech nische meerderheid spanden de Amsterdammers zich minder in, doch bereikten meer. Bij de rust was het reeds 3—1 voor Ajax en hoe de Nijmegenaren na de hervat ting hun best deden, voor het Am- stexdamsche doel wilde het maar niet lukken. De Ajacieden dar n- Motorrennen op een zeer zwaar parcours. Zaterdag beeft de Motorclub Zeist terreinwedstrijden gehóuden op het landgoed „Bornia". Het circuit was- het grootste ge deelte zeer zwaar. In de Seniorenklasse 500 en 250 c.c. werd geen enkele rijder geklasseerd en zelfs een terrelnrijder van groot formaat, Jo Bovee, viel uit. 'De voornaamste uitslagen lulden als volgt: Nieuwelingen 5 ronden ls 15 km.: 500 c.c.: l. P. J. van Veldhoven. Rhe- nen, op Rudge; tijd 4a min 59 sec. 350 c.c.: G. W. Hoek, Amsterdam, Matchless. 36 min. 48 sec. 250 c.c.: 1. J. C. vanHeukclom, Hilversum, op l ronde, tijd 1 uur 3 mfn. 13 s. 125 C.C.: I. E. Egberts, Zeist, D.K.W., tijd 44 m. 36.8 sec. Junioren. 6 ronden is 18 km.: 500 c.c.: l. p. Verboom, Rijnzater- woude, B.M.W., tijd 52 min, 32 sec. 350 c.c.: l- H..; 11. J. v. Donkelaar. Den Dolder, Matchless, 43 rain. 49.6 sec. 250c.c.: 1. J. G. Haakmeester. ■Rouwveen, velocette, 45 min. 59.2 sec. 125 .c.c 1 W,. Vis, Amsterdam, D.M. F„ 55 min? 7, sec. - Senioren 10 ronden ls 30 k.m.: 500 c.c.t niemand geklasseerd. 350 c.c. i. J v Rijn, Den Haag, Triumph. 56 min. 35,8 sec. 250 c.c.: niemand ge klasseerd 125 c.c.: 1. J. C. L. v. d. Brom, Utrecht. Eysink, 1 u. 43.4 sec. De technische commissie van de K.N.A.U, heeft Slijkhuis geen toe stemming gegeven naar Malmf te gaan. De Amèrlkaansche lëening' aan Engeland, groot 3.750,000.000. dollar^ is na een langdurig en heftig debat, waarbij vele. amendementen op. de voorwaarden' werden Ingediend, door "den 'Amerikaanschëri: Senaat met 213 tegen 155 stemmen goedge keurd. -v Lacoste, Prarisch zaakgelastigde, te Washington, en Martin, directeur van de Amerikaansche; export- en importbank, hebben officieel de overeenkomst, onderteekend voor een leening van 650 millioen dollar van Amerika voor' het herstel van. Frankrijk. Martin deelde mede, dat ongeveer 470 millioen dollar van dit crediet 'voor den aankoop van transportmateriaal, mijn-, land bouw- en gewone machines worden gebruikt. Honderd millioen zal den aankoop ..van-grondstoffen .mogelijk maken; 50 millioen dollar zal wor den gebruikt voor vaste, en vloeir bare brandstoffen. De leening.'van, 3.750.000.000 dollar aan Engeland is tot 1951 renteloos. Nadien zal gedurende vijftig jaar- twee procent renteworden betaald, terwUl leder jaar een-vijftigste deel van het geleende bedrag zal worden terugbetaald. Indien Engeland in Mnig jaar zijn dollarbalans onvol doende acht, kan de rente vervallen. De voornaamste voorwaarden voor Engeland z(jnr dat dit land voor het einde van 1951 bij geen ander land een leening mag stuiten tegen: voór- deellger voorwaarden-dan de onder havige: :zlch 'zal aansluiten bij het bevorderen van een handvest om Imperialistische, preferenties te eil- mineeren ën om het verleende cre diet niet te ..gebruiken om geblok keerde sterlingschulden' te regelen. Voorts moet binnen een Jaar de „dollarpool", waarbij verdiende do;r lars binnen het sterlingblok worden geblokkeerd, worden opgeheven, zoo dat, landen als yoor-Indië.. Zuid- Afrlka, Egypte of Australië weer met dollars .zullen - kunnen- doen, wat zy willen. In deskundige Engelsche kringen wordt aangedrongen op de grootste zuinigheid met de verkregen dollars, omdat zij door de wegens' inflatie verminderde waarde van de leening heel wat verder "„uitgestreken" móe ten worden, danmen eerst van plan; was.: BELANGRIJKSTE UITSLAGEN KAMPIOENSCOMPETITIE NAC—Heerenveen 2—-1 N'ECAjax g LimburgiaHaarlem 'l3 District'li Promotie. 2e klasse AFC—'t Gooi 2-^1 District II, Promotie 2e klasse UnilasExcelsior 1—1 tegen hadden meer geluk en voer den den stand tenslotte tot 6—1 op. De kampioenen raken blijkbaar vermoeid, want ook de ontmoeting NAC—Heerenveen was niet. frr i. hoewel er volpp spanning te bele ven viel. De Frlesche doelman was wel de beste speler van het veld. Een respectabel aantal gevaarlijke schoten van Plrard en Rijvers heeft hij onschadelijk gemaakt. Lenstra was het, die 10 minuten na het be gin, Heer en veens-eenige doelpunt scoorde. Na de hervatting zette NAC direct een offensief in, dat vrijwel de geheele tweede helft heeft geduurd. Uit een strafschop genomen door Van Dijk, kwam de gelijkmaker tot. stand. Een kwar tier voor het eind kon NAC. daar aan het winnende doelpunt toe voegen, toen Rijvers Van Dijk m staat stelde, te. doelen.12—1). en. daarmee-oolccde - Friezen^voor, -het landskampioenschap - .uitschakelde. •De stand js nu: 1. Haarlem 2. Ajax 3. N.A.C. 4. Heerenveen 5. Ni.C. 6. Limburgia 8 6 1 1 13 19—18 '8 5 0 3 10.26—13 8 4 0 4 8 12—13 8 4 .0 4 8 20—23 8 2 1 5 5 19—26 8 2 0 6 i4 16—19 Gelijk spel tusschen Unitas en Excelsior Excelsior heeft het in Gorkum niet verder dan een gelijk spel kunnen brengen. De roodbroeken hebben hiermede Unitas kansloos gemaakt, doch VCJC een klein pleziertje gedaan. Overigens be- teekent het voor de Rotterdam mers toch weer een stapje nader tot het eerste-WasSeschap. Met boot en bus'waren meer dan 2000 Excelsior-aanhangers naar Go- rinchem gereisd om hun favorieten in den strijd tegen Unitas aan te moedigen. Gezien het goede spel in de vorige promotie-wedstrijden zul len de meesten thans zeker niet voldaan huiswaarts zijn gegaan. Dat Unitas op eigen veld een moeiiijke tegenstander is, schreven wijreeds, maar toch hadden vrij gemeend, dat de club van Bak zich den voet niet dwars zou laten zetten. Het spel was matig en kon het peil van 'de vorige wedstrijden* lang niet halen. De oor zaak hiervan was,, dat Unitas door geweldig enthousiasme Excelsior geen kans gaf haar spel te ontplooien. Bovendien was "t verband tusschen de linies niet zoo hecht, als wy van de roodzwarten gewend zijn. Spil Vermeer was in het middenveld meermalen zoek, zoodat er maar 'weinig sprake was van goed opge zette aanvallen. Bij Unitas was Rousse de beste man en aan het eenise doelpunt had hij geen schulp terwijl Wels nog altijd een speler van niet te onderschatten waarde is. Scheidsrechter Van Ausum hield de. touwtjes strak en strafte onverbid delijk. In de eerste helft was het een gelijkopgaande strijd met wis selende kansen, waarbij zoowel de Gorcumsche als de Rotterdamsche achterhoede het sterkste deel. was. Eerst vijf minuten voor de rust - stelde Wels Zuidam in de gelegen- held met een- moeien kopbal te doel punten (1—6). Direct na de rust pakte Excelsior flink aan en een zware druk op het; Unitas-doel ont stond- Wij noteerden een hard schot - van Braams teeen den staander en even later een kogel van v. d. Berg tegen de deklat. De Unltas-öchferr hoede moest alle zeilen bijzetten om' onheil te voorkomen, Rouse wist ge vaarlijke .schoten naar behoorSn te stoppen. Toen Wigman was doorge broken, werd hij tegen den grand gewerkt-. De scheidsrechter gaf hier- voor een strafschop, die door Ver boom werd naast geschoten. Kort daarop was de stand onverwacht ge lijk, toen. Breur een voorzet van rlchtmg veranderde en daardoor den. bal in eigen doel werkte O—1). Nog tien minuten spanden, beide, ploegen 'zich tot het uiterste in, maar in den stand kwam geen ver andering meer. 1 De stand Is thans: '—I 'f.' Excelsior 3 2. 1 o s 8—2 VTJC '.'*-* 2 tV-'l tt, I '2 3—4 Unitas 3. 0 12 12—7 District L. Promotie 2e klasse: TOG—AFC niet gespeeld. Promotie 3e klasse: HRC—Zaandijk 2—2; SDW—Alcm. Vlctr. 3—2;. Allen Weerbaar—De Kennemers 1—0; Leer dam—BFC 2—X. Promotie 4e klasse: Zaanlandla— Watervogels 10; Assehaelft—Or. Zwart 2—1; IVV-JH-Kwartler 2—1; Electra—APGS 0—4; JOS—Arastel 2—0; Kampong—Zwaluwen vooruit 2—3, District 11. Promotie 3e klasse: VDLLFC 2—3; VOC—SVW niet ge speeld: DCVde Musstfien niet ge speeld. promotie 4e klasse: Celeritas— Tonegldo 1—2; DDC—HOV 2—4; Ar chipel—VVSB 20; Flakkee—Pechvo gels 2—4; Rijswijk—Lekkerkerk niet gespeeld; %Vit Rood Wit—Ursus 1—2', Transvalla—Het Noorden uitgesteld; OVVFlorissant 3—3; Hermandad PFC 3—2 District 3. Promotie 2e klasse: La bor—Rigtersbleek 2—2; VitessePEC 3—0. District 4. Promotie 2e klasse: RBC Helmondia 5—0. District 5: Promotie 2e klasse LSC Emmen 1—3; BlerickVenraaische Boys 3—1 (Blerick 2e klasser). Afd. Rotterdam KWVfB Beslissingswedstrijd om het kam pioenschap van de afdeellng: Put- tershoek—DRZ 4—2. Bes. 1 ste klas E: Schiedam. 2—CKC 2 0—5 - (CKC kampioen); Rës. 4e klas C: beslis singswedstrijd: Coal 3—Het Noorden 2 2—7 <Het Noordsn kamptoen). KNVB. Promotie Reserve 3de klas: Poortugaal 2Overmaas 3 nd.; RFC '3—EBOH 2 5—1. Hes.' 3de klas D: St. Hooger 2—DRL 2 1—4, Na een spannenden wedstrijd, waarin "het tempo zeer hoog lag, is de jeugdige Amsterdarasche amateur Harmans tc Vtrccht er ln geslaagd het Nederlandsche wleicr-kampioen- sehap voor amateurs op den langen afstand te behalen. Deze 21-jarlge Jongeman, die nog slechts enke jaren rijdt en ondeT leiding van den oud stayer Bertus de Graaf staat, be schikt over een vechtlust en een uit houdingsvermogen, die ieders bewon dering afdwongen. Op den eersten dag van de natio nale kampioenschappen, van de Ne derlandsche Wielren Unie werden voorwedstrl]den gereden voor arrsa- - teurs sprint, professionals sprint en series achtervolging. Voor de achtste finales sprint araa*. teurs hebben zich .geplaatst: .- Bijster, Ravestein, Fleury, Gieseler, Duyns. SieveklD?. Gerritsen. Po uw. Bonte koe; Van der Vliet, Hijzelendoorn, v. Gelder, Buchly, Krever, Hensen en Kroon, Voor de kwarteindstrijden achtervolging klasseerden zich Schul" .te"(Deii Bosch],peters'.(Haarlem); ne 'Ruiter (Rotterdam); Lake man (Am sterdam), Evers (WormerveerJ. Mid delkamp (Kialdrecht), De Korver (Rotterdam) en Verschure (Rotter- dam) De overige- -uitslagen luiden: - Achtste finales sprint profs; Xe rit: -1. Van Vliet; 2. Van As (13 sec. laat ste 200 meter); 2e rit; 1'. Derksen: 2.. Kuilman (13 sec.); 3e rit: 1. Van der Vijver; 2. Matena (13 2/51: 4e rit; 1. Peters: 2, Peilenaars (13 3/5); 5e; rit: l. Remkes; 2. De Best (13 1/5j; Be rit: 1. Kropman; 2 Boeyen (12 2/5); 7e rit: l. Pronk; 2. Van Rijn (12 8e rit; l. Ooms; 2. Heslinga (14 3/5). 50 tem voor amateurs; 1. en kam pioen van Nederland: Harmans (Am sterdam) 1 uur 7 min. 21.3/5 sec.; 2. Peters (Heemstede): 3 Krever <Dui- vendrecht);- 4. Van zalinge (Bussem); 5. Blankenauw (Nijmegen); 6, Voor- ting (Haarlem). Zondag worden de kampioenschap pen op de baan té Amsterdam voort- gezet. Wimbledonspeelsters verliezen De belangrijkste districtstennisi* kampioenschappen hebben verrassin gen opgeleverd. Mei. Hersmen (Wim- hledon-afgevaardiffac) verloor in dert huiven eindstrijd van mevr. v. d. Kruk. Mej. v, <i." Wai en mej. Hemi- sen, beide - terug van Wimbledon, verloren vim mevr. v. d. Kruk en mevr. Scholtcn 36 3—Eind strijd dames-cnkcjgpcl: mej. v. d. Wal slaat mevr. v. -1. Kruk 6—3 G0. Hecrc- *-"t slaat v. d. Kruk 6—4 75. TTeeremhib- belspcl; Kruit en v. d.Kruk 'win nen met nuv»:G> de veteranen .van Olst en v: d. Heide 36 7^-5 6—4. Gemenad dubbelspel; méj. Ifermsen cu Kriit -'-"i r-- ËjrgetS'. man en y. d. Heide 61 6—1. Nationale motorraces Het departement van Verkeer en. Energie heeft aan de K.N.M.V. toe stemming verleend om nog dit jaar een viertal nationale races op den weg te organiseeren. In overleg met de organisatoren heeft de Sportcom- missie van de K.N.M.V. de data als volgt vastgesteld: Zandvoort. 18 Aug.; 'tZandt {prov. Groningen). 3t Aug.; Assen. 14 Sept. (op dit bekende circuit zullen de na tionale kampioenschappen verreden worden): Tubbergen. 28 Sept. Als we nu nog vermelden, dat het wedstrijd- programma van de K.N.M.V. boven dien-nog bevat 29 terreinwedstrijden en 23 gras- en sintelbaanraces, dan blijkt wel, dat het nieuwe K.M.M.v.- bestuur met groote voortvarendheid de zakenheeft aangepakt. Het aantal inschrijvingen voor de vierdaagsche afstondsmarschen te Nijmegen bedraagt meer dan vier duizend. De hulsvesting van dé deel-' nemers belooft-te zullen slagen. Tijdens athletiekwcdstrijden te Eindhoven heeft Hbutzager van P.S. V. met een- worp', van 51.82 een nieuw zuidelijk districtsrecord kogel- slingergn gevestigd, waarschijnlijk de beste prestatie dit jaar op dit nummer in Europa vericht. Onder enorme belangstelling op de ecre-tribune zaten. o.m. de minis ters Drees en Van Maarseveen - word op Duindigt de returnwedstrijd Ne derlandsche tegen Belgische 4, 5 en 6 jarige dravers gehouden. Evenals onlangs in Kortrijk wonnen de Bel gen jnet 40 tegen 32'punten. De^ eindstrijd van- het. tennls- tournooi vte Birmingham, waaraan Rinkel en .Wilton hebben deelgeno men is getvonnen door Kho Stri Kie die met 6—1,. 2—6, 6—3, over' den Ar- gentijnschen kampioen Morea zege vierde."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1