Nieuwe conferentie in met Britsche hulp? Prins Bernhard promoveert tot ee re-doctor Menschwaardige toestanden in de kampen DE SCHIEDAMMER Rede van Van Mook fe Malino Buitenlandschè reizen. niet verboden Doodvonnis voor Michailowilsj c.s. De trein over den Moerdijk Plechtigheid in de Domkerk te Utrecht- Koningin en Prinses ■;-;...-aqnwezig. v.V' I RED. EN ADM. LANQt HAVEN 141 BCH1EDAM TELEFOON BDJOO ApONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL t 4.— LOSSE NUMMERS I 0 01 ZESDE JAARGANG NO. 163 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCHIEDAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25130 EN 59300 POSTGIRO Np.. 3SW4* Bankier: AMSTERD, BANK TE ROTTERDAM DINSDAG, 16 JULI 1946 Frederick Kuh, correspondent van de „Chicago Sun" meldt zi|n biad uit Londen, dat de Britsche regee ring, om een einde te maken aan de huidige impasse, overweegt Nederlandsche en Indonesische lei ders uit te noodigcn voor een nieuwe vredesconferentie onder voorzitter- schap van lord Killearn,•waar- schü nlük aanboord van een schip in de Nederiandsch-Indische wate ren. Bij de opening van de Malino- conf eren tie,. die heden heeft plaats gehad, heeft dr. Van Mook o.m. het volgende gezegd: De regeerin» is voornemens over te gaan, tot, ae instelling van een algemeen regee rings commissar iaat voor Borneo' en de Groote Oost. Dit commissariaat zal de taak hebben o.m. in nauw overleg en in overeen stemming met' de! vertegenwoordi gers van de'bevolking, een politieke constructie te ontwerpen., -Met het doel de algemeene lijnen: van deze politiek tebespreken en uit *te werken, zal een aantal van deze vertegenwoordigers samenwer ken met den commissaris-generaal, bijgestaan door jonge, en bekwame helpers uit het geheele grondgebied afkomstig; - De regeering heeft bij het op- bouwwerk drie belangrijke doelstel lingen voor oogen: (1). herstel van de bevolking en herstel van die noodzakelijke mate- rieeie en geestelijke goederen, welke door den vijand zijn aangetast, ver woest of geschonden; (2) de vorming, en wel op groote schaal en zoo spoedig mogelijk, van krachten uit alle deeleh der autoch- thone bevolking, dié aanstonds .dé volle verantwoordelijkheid, om het land te regeeren. kunnen dragen;'- (3een. economische encultüreele ontwikkeling van dien aard, dat zij; deze gewesten in staat zal kunnen, stellen hun eigen grondslag voor ar beid en welvaart te vinden. not ia volkomen onwaar, dat do Tegeering bezig »s do buitengewesten aan hun eigen lot over te Tateu, vervolgde Van Mook. De rogeeriug heeft steeds met beslistheid een al leen op geweld berustende politiek willen vermeden. Zij heeft onver moeid or naor gestreefd to komen tut contact en een grondslag van overeenstemming met de opbouwen de elementen van Java en Sumatra. De. overgangsperiode L? _gebasocrd. op de overweging,. cafc-het,--n&. PAROLOSCOOP Man én wóórd De,, rede waarmede Van Mook te" Makassarhet r bewind' over Borneo, Bangka en. Bllliton overnam uit geallieerde handen, heelt de waarde van een staatsstuk, welks inhoud ^vermoedelijk even zoovele malen zal worden geciteerd als de'schoon- ste- revolutionnaire zinsneden uit het Plakkaat van Verlatinge (waar mede wij Philips II afzwoeren en dat diepen indruk maakte in die dagen bij alle hoven in Europa) en de bekendste woorden, uit Multa- tuli.'s. toespraak- tot de Hoofden van Lebak.De geallieerde - wapenbroe ders kregen Van Mook's woorden mee als een testimonium van ons zelfbewustzijn en onze volwaardig heid. Dat is van groot gewicht, net nu de situatie op Java bijzonder duister is geworden. Het werkt als eeb herwinning van internationaal aanzien. Zoeklicht na zoeklicht wordt op ons gericht: hoe zullen, wij ons nu gedragen? Geen nood. Ons gebaar zal beheerscht blijven, zoolang de geest van Van Mook. zijn invloed kan uitoefenen. Deze zui ver Hollandsche man sprak zuiver Hollandsche taaL: Zijn woord v was gearticuleerd én de zin ervan was helder en begrijpbaar tot in de verste hoeken van de internationale" belangstelling. Nog menigmaalzul- zij worden geciteerd als een waardig vervolg op de klare rede. van 'de Koningin van 7 December.. 1942, toen zij ons rijkbestuurde van Londen uit, een rede, dié slechts' tijdelijk door hert oorlogsrumoer was te overstemmen maat* waarvan de zuivere toon bleef ^doorzingen- totdat een iegelijk in ons gemeene*. best 'wist dat het de a was, waarop alle andere vred esge vo el ens zich hadden af te stemmen. Van Mook dan zeide Maandag morgen 15 Juli 1345 te Makassar in het gouvernementsgebouw in ver korte weergave; „Wij willen samen ifi verantwoordelijkheid dragen, wij willen iets maken van de recon structie. Wij heffen den staat van beleg op, overal, waar het kan. Te Malino treden wij met elkaar in nader overleg. U zal blijken, dat het koloniale tijdperk voorbij is. Ieder wantrouwen jegens Nederland zai- ongegrond zijn. Nederland zal u bewijzen dat het ernst b> met de evolutie van, Indonesië tot een vrij. gemeepebest. Met Ncderland's hulp zal Indonesië komen tot zelfbestuur «n een eigen plaats Innemen in de Volkerengemeenschap. Meeningsver- schillen, twisten en extremisme el ders zullen ons niet afhouden x*ar. onze taak hier. De nieuwe verhou dingen zullen levend en blijvend moeten zijn. Amerikanen, Austra- liërs, Engelschen en Britsch Indiërs' gaven tn den afgeloopen oorlog hun leven hiervoor. (Uit bescheidenheid liet hij hier enkele andere namen onvermeld). Dat verplicht geweldig. Laat ons door onze houding de te- rechtgestelden, de gesneuvelden en de overledenen, de verzetplegers en de guerillastrljdérs eeren. Vrijheid en veiligheid worden hérrsteld." Verklaring van Sjahrir Volgens het Fransche pérsbu reau A.FP. heeft de Britsche ra dio tè Batavia meegedeeld, dat Sjahrir gisteren heeft verklaard, dat, indien de Britsche troepen Java zouden verlaten, de tijd rijp zou zijn voor. een gewapend- in flict. Indien men wilde, aldus zou Sjahrir verder verklaard hebben, dat er op Java een vva^ penstllstand zou:kunnen bestaan, dan 20U de zending van nieuwe Nederlandsche troepencontingen ten gestaakt moeten worden. Het bovenstaande werd doo; de Britsche radio te Batavia bekend gemaakt als vervolg cp de Britsche verklaring, dat de Engelsche troe pen geheel Indonesië met uitzon dering van Java en Sumatra zou den ontruimen, destructieve 'én; ontbindende heer schappij van. Japan, nauwelijks" kan worden verwacht," dat liet land on middellijk in staat "is de verantwoor- delijklieid van een. onafhankelijke po sitie te, dragen.- J V' Hoe - de nieuwe organisatie^ van Indonesië, ook moge wórden; een ruime mute van locale en geweste lijke autonomie is noodzakelijk. Er moet een keus worden gedaan tus- schen een eenheidsstaat of een; fe deratie systeem. De mcening van de Nederlandselioregëering, dat een federatie de voorkeur verdient, be rust. op het inzicht, dat er gevaar bestaat, dat een eenheidsstaat- zou kunnen leiden tot overhéersching in zekerè deelen van Indonesië, hetgeen zou kunnen uitloopen op onderlinge tweedracht. Sjahrir zal zich morgen naar Djok jakarta begeven. Men verwacht, dat hg van Soekarno weer het verzoek zal kriggen een kabinet te vormen^ waarin lu'j zelf eersto minister en minister van buitenlandsche zaken zal zijn. Waarschijnlijk zal het nieu we kabinet over het algemeen gelijk zijn aan het laatsto kabinet-Sjahr::-: xrel zolleu de dne ministers Soewuu- di, Mohanied 3jafei en Djaumlocdiu Basat vervangen worden en ver-, wacht men emige ingrijpende por- tof cuille- wisselingen. Latere verkiezingen in vijf gemeenten De .Staatscourant zal hedenavond bevatten.' een"' Beschikking van vden- 'minister-van-bmnerdandsche' zakén. ■waarbij in de gemeenten Nijmegen,: Deventer, Geleen, Odoom en Zwijndrecht de gemeen teraaösver-, kiezingen worden uitgesteld tot na der otder. Het ligt ln de bedoeling van de .regeering de totstandkoming van een wet- te bevorderen, waarbij de in bovengenoemde gemeenten plaats gehad hebbende candidaatsteliing voor den gemeenteraad komt te ver-.- vallen en een nieuwe wordt moge lijk gemaakt. ';:- Gedurende den tijd, dat minis-: ter Ringers zich met verlof in het buitenland, bevindt, wordt, het be-: heer van., het. departement van' Openbare Werken en Wederopbouw waargenomen door minister Vos. Met veel vlaggen, muziek cn toespreken is gutcrai <ic spoorbrug oicr de Oude Maas te Dordrecht- her opend, vjeer een stap op den u-eg naar volledig herstel vatt het-spoorwegbedrijf. De eerste rtein rijdt over dahlntg. Wé! verscherpte controle op* reizigersverkeer Naar aanleiding van het bericht, dat een buitenlandsche radio-uit-*:,, zending melding zouhebben ge- "maakt van een reisverbod in Neder land naar Zwitserland,. België en1 Frankrijk,; deelt de regeerlngsvoor-:'- llchtingsdienst het volgende ,mede> De deviezenontdulkingen in .ver band met het maken van buiten^, landsche reizen nemen een veront-- rustenden omvang aan. De presl-- dent van de Nederlandsche Bank heeft hierop reeds de aandacht ge-S vestigd. Met name het reizigersver keer naar Zwitserland gaat met veel-- zwarte praktijken gepaard.- De regeering heeft zich ernstig- beraden of de 'deviezenpositiè haaf niet tot drastisch ingrijpen nood zaakt. Voorshands is nog afgezien van het nemen: van scherpe maat-, regelen en zal gestreefd worden den- weg eener verscherpte controle op het reizigersverkeer te voleen. Van het bovenstaande afwijkende berichten in de buitenlandsche pers zijn onjuist - GeneraalMichaUowitsj-' is. te Belgrado tot den dood door „en kogel veroordeeld. Ook werd hij veroordeeld tot verlies van politie ke; en -andere'rechten-'-en- confisja-" tie van zijn bezittingen, f aive Michailowitsj .zijn nog 10 anderen tot den kogel,--'het verlies, van poli tieke en andere rechten en;confis-, catie van htm bezittingen vc-oor- deeld. Onder "'hen bevinden zich generaal Peter' Zjikowitsj,waar nemend minister van oorlog in de uitgeweken Joegoslavische'„-regee ring en opperbevelhebber van ,de Joegoslavische strijdkrachten, die bij. verstek gevonnistwerd,.. M1aden Zoejowitsj," advocaat te '.Belgrado, eveneens bijverstek en Darghi Jowanowitsj, chef van politie te Belgrado gedurende de "Duitscne bezetting. Verder, werden leden van den staf van Michailowitsj en ver scheiden' ministers van" de „Quis- ling"-regeering tijdens, de Duit- schers ter dood veroordeelde Definitieve datum: 24 Aug. Aanvankelijk was de ingebruik- j stellin» van de Moerdijkbrug op 15 Augustus bepaald. Het blükt echter, .■dat het onmogelijk is op dien datum -gereed te zün. Meermalen heeft de storm een jgeregelden voortgang van den ar beid bemoeilijkt. Het was soms zoo. ■onstuimig op het water, dat de boo- ;ien de pijlers niet konden naderen. De definitieve opening van de. spoor ■verbinding over den Moerdijk, waar- mede de verbinding tusschen Noord- en Zuid-Nederland tot stand komt, ■.is nu bepaald op 24 Augustus. In :;öen nacht van Donderdag op Vrij- i.dag zal, indien de weersomstandig heden daartoe gunstig -zijn, aan den 'Moerdijk een nieuwe overspanning ...worden ingevaren de verkeers- brug zal dan tijdelijk buiten gebruik .^worden gesteld en 2 Augustus zal wederom een dergelijk werR wordeQ ■uitgevoerd. -J Wanneer het'^i'baanvak Amstér- .idamRoosendaal tot stand is ge komen, zal daarmee de tijdsduur ;van de reis naar België en Frank rijk aanzienlijk bekort worden. Een verdere uitbreiding van het inter- tj,nationaal 'verkeer van Nederland uit «zal" echter eerst in October, na een ^bespreking met de spoorwegen uit t:de daarbij betrokken landen tege- -moet gezien kunnenworden; Adviseur van Rauter fc\w^.;rj.gearresteefd -. 'Na maandenlang speuren heeft het Bureau Nationale Veihgfceic. in Hamburg de hand kunnen l"~ien op den Nederïandschen S.d.-er ~dr." Guus Grothe, een.,der voornaamsfe adviseurs van Rautër, eenbroer van Graf Grothe,Vdie promo tervan den Landstand was.. Grothe- heeft jarenlang te Loosdrecht gewoond op de „Hooge Wilgenk', het vr ;e- re huis van den schilder Ernst Leyden. Vlak voor.- de. bevrijd.is Grothe echter gevlucht vo de Duitsche militaire politie, daar hij niet naar het Oostfront wilae, waar: zijn broer was gesneuveld. I" Bu reau Nationale Veiligheid tn.eres- seert zich ih het bijzonder voor de activiteit dié Guus Grothe'te N.eu- wersluis en omgeving aan den dag heeft gelegd. WEERBERICHT i Wisselende be'wol- king met plaatselijk ,'rr\v regenbuien hier en daar met onweer. Meest matige wind \u»\ tusschen Zuidwest en Noordwest. Wel- nig verandering van' temperatuur. Zon op 4.11 onder 20.54 Maan under 7.39 op 22.5S WATERSTANDEN RTAJL le ÜJ G.22 uur, 2e tU 13.40 uur. Hem huldigend op grond van het feit, dat hij.door zijn. houding het symbool is geweest van het wereld lijk verzet tegen den overweldiger, heeft de senaat der Otrechtsche universiteit vanmiddag in een plech tige bijeenkomst m de Domkerk te Utrecht aan Prins Bernhard het eere doctoraat in de rechtsweten schappen verleend. De plechtigheid werd o.m. bug:®- woond door de Koningin en door Prinses Juliana, alsmede door kar dinaal de Jong, den minister-presi dent, den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, tallooze vertegenwoordigers uit universitaire kringen, van de regeering; van ■kerk genootschappen enz. De rector-magnificus der Utrecht-' sche universiteit, prof. J. Boeke, be groette de hooge gasten, waarna hij er op wees, dat de universiteit na de huldiging van het geestelijk verzet in de personèn van. ds. Gravemeyer en van Kardinaal de Jong nu het daad werkelijk wereldlijk verzet wil eeren in den persoon van Prins Bernhard, die met zooveel onverzettelijken moed en trouw op de bres stond, waar het „gold, ons land van den druk van! den overweldiger te bevrij den. -.v0V .yf.-t'*:', Aan het einde van zijn rede,-ver- zocht de rector den promotor, prof. dr. H. M. H. A. van der Valk._zich van zijn.taak, de bevordering :varr den Prins tot eere-ductor, te willen kwijten. Na het uitspieken van het promotie formulier, werd der. jongen doctor de cappa omgehangen. De promotor hield vervolgens een toespraak, waarin hij dë veelzijdige verdiensten van den Prins belichtte; en o.m: naar voren, bracht,.dat de Prins er in geslaagd is in tegen stelling met hetgeen in verschillen de andere landen heeft plaats ge vonden de gewapende illegaliteit in ons land tot één geheel te sme den, betgeen ook zijn invloed heeft gehad op het ongewapende verzet, dat vanaf het begin der bezetting van zoo onschatbare waarde voor ons volk: is geweest; De vrede valt zoo vervolgde de promotor niet als een rype'vrucht van langen en harden strijd -dn de schoot der overwinnende v/. :en; ook de. vrede moetgewonnen^'wor den. Daarom is.het zoo verheugend, dat de Prins door zijn belangstelling., en initiatieven blijk geeft de hooden van ons volk te willen helpen gen. Om den vrede te winnen is ook strijd noodig; deze kost geen bloed strijd noodig deze kost geen bloed, maar wel zweet en tranen. Aan het: einde van zijn toespraak gaf de promotor den Prins een ze- genwensch mee. Voor deze gelegen-: held een gebruik in- eere herstellend uit die tijden, toen openbare promo-': ties:ook in de Domkerk plaats von-: den. v.;.. Rede Prins Bernhard. In zijn antwoord bracht de Prins allereerst dank voor de .verleende onderscheiding, welke door hem als een eerbetoon aan het verzet.in al zijn schakeeringen wordt opgevat. Sprekende over de ontwikkeling in Nederland na de bevrijding' waar schuwde de Prins met klem tegen moedeloosheid. „En dan is er nog - een ernstige nationale ondeugd, waartegen niet genoeg gewaar schuwd kan worden; het gekanker, zoo vervolgde hg. Soms schijnt dit welhaast uit te groeien tot een soort epidemie, die ons volksbestaan bedreigt. In dezen tijd van weder opbouw past geen afbrekende cri- tiek. Ik zou wenschen, dat vooral dc oud-illegalen dit meer beseften. Zij,, die door hooge idealen bezield wa ren, zijn na de bevrijding dikwijls al te gauw in moedeloosheid en ver bittering vervallen, omdat zjj hun idealen niet van den eenen dag op den anderen in vervulling zagen .•gaan.:';;,:.- Laten wij allen toch niet uit het oog verliezen, dat de moreele en materieele ontreddering van ons volk na dezen verwoestenden oorlog zoo groot Is, dat het herstel vele jaren van harden cn moeizamen arbeid zal vergen. Thans is het niet het moment voor gekanker en voor critiek met een louter negatief ka rakter. Van dezé plaats moge ik in het bijzonder een beroep doen op onze oud-illegalen, om ernstig te trachten, althans in de eerste jaren slechts opbouwende critiek te leve ren. Laten wij het gekanker uitstel len tot betere tijden, waarin wij het' ons desnoods kunnen veroorloven. En laten wij niet ondankbaar zijn, want met onzen wederopbouw zijn wij reeds thans verder gevorderd dan menig ander land. Wij hebben groote kansen in de wereld. Zij, die onlangs het 'voor recht hadden, Winston Churchill in -besloten kring te hooren-spreken tot een groep, jonge menschen. waren allen diepgetroffen door bet ver trouwen; dat deze groote staatsman blepk te stellen in ons land, en in heb bijzonder in onze jeugd. Zijn vurige aansporing tot de. studenten, zich bewust te zijn van eigen kracht, en - te strijden" voor de groote zaak van democratie en vrijheid, en daar mede voor ons aanzien in de wereld, zal ivoor, zjjn^toehoorders onvergete- - lijk blijven:. Men kan slechts betreu- renj dat Churchill's toespraak niet is* gedrukt en onder de geheele Ne derlandsche jeugd is verspreid. Laat mij tot slot met nadruk mo gen zeggen, dat ik Churchill's ver trouwen in de toekomst van ons land ten .volle deeL .Het nieuwe Nederland, waarvoor wij hebben gestreden, is1 langzaam groeiende. Wanneer wij met Gods hulp idea lisme weten te paren aan geduld en harden arbeid „zal het waarachtig wel gaan".. Wij behoeven slechts vol te houden om te slagen." Persoonlijk woord tot de "studenten. Aan het/einde, van zijn rede richt te dé Prins Zich met een persoonlijk woord tot de. studenten en zei hier over o.m.:, „Ik wensch u allen het beste toe in uw streven'naar hechtere samen werking en naar dieper begrip voor elkaar. Wat gij thans tracht op te bouwen, kan van onschatbare waar de zijn voor uw geheele verdere leven, doch niet minder voor ons vaderland. Grüpt de kansen, die u hier worden geboden. Werkt aan..a zelf, opdat gij meer kunt zijn voor uw naasten. Weesfc nimmer voldaan met het bereikte, doch houdt steeds het oog gericht op het meerdere en hoogere, in getrouwheid aan den geest van uw makkers, die voor de zaak van de vrijheid hun leven ga ven. Tracht dan tezamen met Gods hulp een betere toekomst voor te bereiden voor ons aller innig gelield Nederland." 'Maar aan de heropvoeding gelooft geen mensch Nederlandsche en buitenlandsche persvertegenwoordigers hebben de zer dagen een uitgebreide excursie gemaakt naar verschillende kam pen, waarin politieke gedetineerden opgesloten zijn. De journalisten werden in de gelegenheid gesteld met de gevangenen gesprekken te voeren. Alle kampen waren van te voren van het bezoek op de hoogte gesteld, behalve Peuze len, dat op verzoek der jov ialls- ten onverwacht werd bezocht. En om de mogelijk op sensatie belus- tigden direct tevreden té stellen: üc geïnterneerden lagen niet in de zon te stoven onder het genot van een cigaret en er heerschten ook geen toestanden, zooals die in Duitsche kampen zijn voorgekomen. Een deel der geïnterneerden (de meesten) waren ln de nabijheid aan het werk met het ontginnen van gronden en den aanleg van wegen. Algemeene indrukken Zoowel van den kant van de kampleiding als van de zijde der gedetineerden ln alle kampen .rd met nadruk gewag gemaakt van het feit, dat het gemis aan bladen en periodieken, van actueele lectuur in het algemeen, zeer sterk wordt ge voeld - en als een minder juiste kampmaatregel wordt beschouwd. Het gevolg is doodelïjke verve ng na afloop van het werk en deze vormt een bron van ontevredenheid; ongedurigheid en onzekerheid. Een andere klacht van de gede tineerden in enkele kampen (o.a. Westerbork) was, dat de door hen geschre ven brieven zeer lang soms drie weken en in Avegoor zehs zes weken) blijven liggen. v\x>xdat ze verzonden werden. Dit schijnt te wijten te zijn aan .dé/administratie, omdat men alle uitgaande en in komende post van én voor gedeti neerden moet lezen. Natuurlijk werd er hier en o^ar over de hoeveelheid en de samen stelling van het voedsel geklaagd. Echter: de calorische voedings waarde per persoon en per dag, be draagt, volgens de voor alle kam-, pen geldende menu's gemiddeld 230U calorieën.. De ligging is ln het eene kamp beter dan in het andere. Dat is af hankelijk van de ruimte waarovr-r mef»rbvschiki. In de.groote kampen is zé. beter dan in.de kleinere.-De kieeding der gedetineerden is m zeer vele gevallen niet voldoende. Haarlem kan morgen kampioen f xijn Het. ïs laat geworden met de voet balcompetitie .:T9.4a/'-46. MaaT toch ri het mogelijk; dat de kampioen yua Nederland nog voortijdig; bekend wordt.' Haarlem, voor heteerst" in" haar bestaan afdeelingskaropïocu, staat na acht wedstrijden in de blik- poni-kampioenscornpetitie aan liet hoofd met 3 punten voorsprong op Ajax. Op: "21 Juli is de kampioens- competitie officieel ten einde, maar Woensdagavond kan de beslissing vallen. Dan spelen de. Haarlemmers tJiuis tegeu Ileércnveen. Winnen rij dc/.cn wedstryd, dte ongetwijfeld zwHAr 7.a! worden, danis Haarlem voor het eerst in de voetbalgescliie- denis laiidskampioeu. Kunnen de roodbroeken het niet tot een ovcr- wiuning-'btehgeu, dan stijjft de spau uinn-. met een sprong. Want de kans is nu gering- dat Ajax fde tweede wedstrijd op Woensdagavond) liet- in de hoofdstad van N-A.C. zal winnen. In district V behaalde Emmen het eerste klasseschap door een - 3—rl overwinning op L.S.C.: Voor de pro motie-competitie tweede klasse dis trict II zal Zondag in Den Haag de wedstrml .V.D..C.-Uuitiia worden gespeeld.'Zou V.IJ.C. dezen weilstrijo verliezen hetgeen-echter niet waar scligulijk. is. rdau zal Excelsior on middellijk eerste ktasser. zgn. De wedstrijd Exnelsior—V.U.G. is vast- gesteld op ..Zondag: 28 Juli in - het Fcijeuoord-stadion.'. - Dossiers „lichte gevallen" Voor 1 Augustus moeten de P.R.A.'s de dossiers van alle lichte gevallen (geschat op SO.OOO) naar de bewartrigs- kampen gezonden hebben. De recher cheurs van de p.R.A. worden naar de kampen overgeplaatst om daar deze gevallen met spoed af te werken. Indien de dossiers „rond" zijn, volgt onmiddellijke opzending naar het Di rectoraat-Generaal van de Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Het werk, van de p.Ila.'s is hiermede groot en deels afgeloopen. In geen geval voor, het komende winterseizoen. De hygiënische toestanden zijn uiteenloopend Merkwaardig was. dat in "t kamp Vught een der so- ciale leiders verklaarde, dater zich geen ongedierte ln het kamp be vond, doch de 'kamparts sprak van., een nooit af latenden strijd tegen dergelijke „onzuiverheden". Onder de gedetineerden koinen vrij veel t.b.c.-patlënten voor. Over het be zoek, dat de gedetineerden eenmaal per maand mogen ontvangen, werd zoowel van den kant der leiding als van de zijde der geïnterneerden ge klaagd De gedetineerden zouden graag iets vaker in de gelegenheid gesteld worden bezoek fce ontvangen, om het contact met de familie niet. heelemaal te verhezen. Hoewel het bezoek ln de meeste kampen aan de kampleiding geen bezwaren op leverde, zag de kampcommandant in Vught'zich. genoodzaakt speciale maatregelen te. treffen. Enkele be zoekers overtraden nl. steeds de kampvoorschriften ten aanzien vun het overhandigen van goederen en geld aan gedetineerden. Mensch waardij Rekening houdende met de moei lijke omstandigheden, waaronder.de bewarings- en interne eringskampen in gebruik werden genomen, met een open oog voor de problemen van huisvesting en legering in dezen tijd van materiaalschaarschte, kan men tot de overtuiging komen, dat- de toestanden in de kampen, welke bezocht werden, mensch waardig zijn. Er blijft nog genoeg te wen schen over; wanneer aan verschil lende verlangens van kampleiding en gedetineerden zou kunnen wor den voldaan, zou aan vele minder gunstiee toestanden een einde ko men. Daardoor zou tegelijkertijd de stemming, welkenergens bepaald slecht is, toch een aanzienlijk stuk boven het huidige peil komen. De heropvoeding; Nauw samenhangend met de toe standen en dé stemming is het pro bleem der heropvoeding. Dat d;t inderdaad een probleem is, bleek uit de meening van alle kampcom mandanten, die. wij spraken. Zij verklaarden,' stuk 'voor stuk, niet aan het slagen van de heropvoeding te gelooven. - Ook de geestelijke en sociale veraoraei^xkhei^ispraken,! warenover "bet algemeen die mee ning toegedaan.- v In diepgaande besprekingen met de leiding van de afdeelxng geeste lijke' en sociale verzorging van het directoraat-generaal aan het" einde van eiken excursiedag werd de mee- nïng geuit, dat de heropvoeding van gedetineerden alleen zou slagen, indien de gedetineerden,na hun straf, door de vrije maatschappij zouden worden opgenomen De practijk heeft echter uitgewezen, dat men de gestraften niet opneemt. Men acht van den kant van het directoraat-generaal deze houding niet juist, omdat de gedetineerden dan in zekeren zin nogmaals ge- straft worden. Cassatieraad wijst xaak De Vilder terug De bijzondere raad van cassatie heeft gistermorgen de zaak van de. beide directeuren van de Amster- damsche Ballast Mij., de gébr.'A. F. en CF. de Vilder, wegens huipver- leening aan den vijand beiden tot drie jaar rijkswerkinrichting veroor deeld, teruggewezen naar het Haag- sche bijzondere gerechtshof. Het verzoek van den raadsman van verdachten, hem voorloopig in vrijheid te stellen, heeft den raad geen aanleiding gegeven zich over- deze vrijlating met den procureur- fiscaal in verbinding te. stellen. Ook de zaak tegen den van colla boratie beschuldigden aannemer van werkzaamheden op vliegvelden Nico Worp is voor nader onderzoek., terug gewezen naar het Haagsche bijzon-' der gerechtshof. „Albert Cuyp" ramt Ijmuider sluis i" Bb het verlaten van de sluizen te IJmuiden beett bet s.s. Albert Cuyp de Zuider ebdenr van de raiddensluis aangevaren en den bovenkant er van zwaar beschadigd, waardoor deze zal moeten warden vervangen. Daar men de beschikking heeft over. een ces er- vedenr zal de scheepvaart 'hiérvan, geen belemjaering ondervinden. De Albert Cuyp kon zijn weg zon- der noemenswaardige vertraging ver-. volgen. - Zondag is vit Soutimmpton te Rotterdam aangekomen het Nederland sche s.s. Did vela nd met- aan boord vijftien SO-tons Canadccxche training- tanks, z.g. Ji.dJI.-tanls. Zij sullen ter instructie ven het Nederlandsche leger worden gebruikt. Gisteren sijn de tanks gelostzij no'den naar tu:ce militaire .vorrtuigporken nabtj Stroc verroerd. Binnenkort verwacht imn iiog een schip met een soortgelijke ladino. 'ï&r '<■-? -V ,v4^..o I.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1