Protest tegen overdracht der buitengewesten Maandag vergaderen ministers over politieke gevangenen DE SCHIEDAMMER Bespreking te Maliri'o geopend Nog-geen. oplossing in België Geen concessies aan het .bouwbedrijf Ambtenaren pleiten voor Hirschfeld Over vrijlating hef laafsfe woord n iet- gesproken Ons:land c» dc vredes conferentie Haarlem is voetbalkampioen! Nieuws in 't kort Ajax won van NAC LAPWERK RED EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS £0.08 HEI 7ESDE JAARGANG NO. 165 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SdHEDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2S43fl EN 89300 POSTGIRO No. 368644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DONDERDAG, 18 JULI 1946 „Verkrachting van het recht van een volk tot zelfbeschikking" ■"v; •■si- 'itr-K, Het :protest, dat cenige dagen ge-v leden door den repnblikeinschen minister van liuitcnïandsche Zaken bij het geallieerde hoofdkwartier te Batavia is ingediend, behandelt ten eerste de overdracht van de buiten-' gebieden aan de Nederlanders, het geen beschouwd wordt als eèn „ver krachting van het reebt van een volk tot zelfbeschikking". Ten tweede wordt hierin gepro testeerd tegen de Japansche troe pen, die volgens de Indonesiërs in- het gebied van Bandoeng tegen hen gebruikt zyn, en tegen de beweerde uitgestelde evacuatie van Japan- sche soldaten uit West-Ja va, het geen „tegen de verplichtingen van de geallieerden in Indonesië en n:et overeenkomstig het standpunt van de V.N. is". - Het derde punt van het protest betreft, de landingspoging van Ne-, derlandsche mariniers op Ma doer a en het beweerde bombardement van de haven van Banjoewangi, „waar uit duidelijk blijkt, dat de Neder- landers probeeren hun gebieden uit te breiden en het rfjsttransport naar Britsch-Indië te verhinderen". Eerste besprekingen te Malino Gistermiddag hebben de Indone sische afgevaardigden onder voor zitterschap van dr. Van Mook een aanvang gemaakt met de bespre kingen betreffende den politiekcn status van de buitengewest-en gedu rende de overgangsperiode. Ieder op eigen wijze betoogden de eerste vijf Indonesische afgevaardigden, dat het stichten van een federatie niet uitgesteld moest worden. In breede trekken gaven zij aan, dat zü het eens waren met de Nederlandsche voorsteden van een gemeenebest binnen het Ka der van het koninkrijk. De spre kers wezen er verder op, dat de gebieden, die tot dusver nog niet r:;De -Schrijver., be da n kt voor-- formateurschap - De prins-regent van België heeft gisteren den heer De Schrijver," voorzitter der Christelijke Volks partij, verzocht, zich met de for matie van een kabinet te -»en beiasten. De heer De Schrijver «eeft om persoonlijke redenen de opdracht van de hand gewezen en verzocht, dat de heer Struye, voorzitter van de afdeeling-Brussel en leider van de senaatsfractie der C.V.P. als kabinetsformateur zou optreden. Michailowitsj gefusilleerd Radio Yew York meldt, dat Michailowitsj gistermorgen door een vuurpeloton Is geëxecut ard. Er is alsnog te Londen geen ffici- eel bericht van Joegoslavische zijde hieroverontvangen. Bij de executie van Michailowitsj en acht van zijn volgelingen waren behalve het executiepeleton uitslui tend militaire en andere aut- -itei— ten tegenwoordig. Schermerhorn contra Gerretson Naar aanleiding van prof. Scher- merhoms gisteren gepubliceerde verklaring te Delft deelt prof. «er- retson het volgende mede- „prof. Schermerhorns verklaring is te eenenmale onjuist. Nergens ;b Ik. .gepubliceerd..dat ..het departement van Overzeesche Gebiedsdsuen" een telegram als bedoeld zou hebben verzonden en nog nooit heeft prof, Schermerhorn mij verzocht het be wijs voor „dit" telegram te prov. ceeren. Het werkelijk verhandelde In een met den heer Schermerhorn In die.ts particuliere qualitc.w ge voerd, gesprek zal Ik, als voor een dagbladpolemlek te lang. Indien en zoover noodig In een weekblad pu- bliceeren." v- - Commissie-generaal voor Indonesië (Van-.onzen parlementsredacteur) Naar wij vernemen heeft het' wetsontwerp regelende de Instel ling en de bevoegdheden van 'een commissie-generaal. het ministerie van Overzeesche Gebledsdeelen ver- laten en is.;.na Dinsdag door den minister .persoonlijk aan '1c -Kroon te zijn voorgelegd, bij. den Road van State In onderzoek Over de perso nen. die var» deze ccmmlssledeel zouden kunnen uitmaken,wordt angstvallig het stilzwijgen bewaard Men neemt nan dat omtrent hun mogelijke benoeming geen mededee- llngen of aanwijzingen publiek zul len worden, aangezien dit- zou ver hinderen. dat het wetsontwerp in de ivojksvert genwoordiglng op zijn eigen mérites werd beoordeeld. WEERBERICHT Tut Vrijdagavond; zwaar bewolkt'met: tijdelijke opklaring, hier en daar met onweer. Weinig ver andering in. tempe- raruur. Matige 2ul- deljke wind. 19 "jtilf. Zon op 4.44. onder 2042: maan onder t0.lt, op 23.30. Waterstanden Rotterdam; le tij 1.' uui, 2e tij 1949 uur. DEN HAAC ZWIJGT OVER BEMIDDELING Hoewel men in Den Haag over tie berichten uit Amerika, volgens welke Engeland zou hebben aan- geboden, in Indonesië opnieuw bemiddeling te verleenen, - het diepste stilzwijgen bewaart, staat het wei vast. dat dit aanbod- in een of anderen vorm aan de Ne derlandsche regeering bekend is. In 'iet bijzonder op het departe ment van buitenlandsche zaken, waar blijkbaar de eerste berichten over het aanbod zijn binnengeko men, schijnt men zich met de bestudeering ervan bezig te hou den, al is het vanzelfsprekend; dat de minister van' 'overzeesche ge bledsdeelen hierbij een eerste rol speelt.. De figuur van den genoemden bemiddelaar is intusschen in Den Haag wel bekend. Immers Mac Killeam is lid van den Voedsel- raad van Zuidoost-Azlë en heeft in die functie veel Invloed doen gelden op de besprekingen over het Indonesische rijstaanbod aan Britsch-Indië. waarbij hij voor - het Indonesische standpunt wel ruim begrip schijnt te hebben ge toond. aan de zijde van de federatieve, gedachten staan, dit op een later tijdstip wel zouden doen. De zesde spreker was Nadjamoe- din, de 39-jarige vertegenwoordiger van Zuid-Celebes, die, tot voor kort Weinig' tot samenwerking genegen, zijn houding ln den aanvang van dit. jaarheeft gewijzigd. Hij., stelde, voor de „Vereenigde Staten van Indonesia", die een federatieven staat zouden vormen van autonome, souvereine staten. Lt.-gen. Spoor naar Nederland: Lt.-gen. Spoor is voornemens binnenkort naar Nederland te ko-' men. De datum van zijn komst Is nog niet. bekend.Hij zal vertrekken, zoodra zijn aanwezigheid op '-. de conferentie .teMalino niet langer vereischt is." r '*"r. 'In verband" niet dé staking- ïn het bouwbedrijf deeh het colfegevvan rüksbemiddelaars~ans" mede, dat het reeds een gren tijd geleden aan den bedrljfsraad mcdedeeling- beeft ge daan van het voornemen, om de loonen In'het bouw'bedrijf weer naar het normale peil terug te brengen, op grond' van de overweging, dat het tegenover de andere bedrijfs takken niet meer verantwoord was, de hoogere loonclassificatie in het bouwbedrijf te laten voortbestaan. In het bijzonder ten opzichte van den landbouw was deze situatie' niet langer verantwoord. Reeds onmid dellijk deden zich bij dit voorstel moeilijkheden voor, doch naar het college van rijksbemiddelaars ons verzekert, is de bedrljfsraad. niet in gegaan op het aanbod een tegen voorstel ln te dienen en heeft hij zich beperkt tot -het aanteekenen van protest. Het. college heeft ver volgens zelf iets meer speling ln de regeling aangebracht door te be palen, dat per 1 Juli geen enkele gemeente meer dan één klasse lager werd geplaatst; de tweede daling 2al eerst op 2 September worden ingevoerd.De grootste daling van de uurloonen zal. per phase ten hoogste vier cent per uur bedragen, in totaal dus niet meer dan acht cent per ;uur. Men heeft in Den Haag den indruk, dat van alge meen e staking geen sprake Is. De loonsverlaging is regionaal. Een adres^aan dc Kroon Naar ons ter. oore komt zal de Raad van State in den loop van Augustus 'ln openbare zitting het' beroep van dr. Hirschfeld behan delen tegen het; besluit van: minis-' ter Vos, waarin h emeervol ontslag wordt verleend als secretaris^ - generaal van het departement 'van Handel,. Nijverheid en Scheepvaart. Het resultaat 'van dit openbare on derzoek wordt - neergelegd een advies,- "dat de kroon tot leidraad d ent bij 'het doen van'eenuit spraak. ;.'v Intusschen hebben omstr.'vijf tig hoofdambtenaren, die voor een groot deel .in functie zijn, zich dezer dagen met een adres tot de kroon gewend, waarin zij een -piel ioi houden voor het door dr. Hirsch feld gevoerde beleid. Het betreft hier alle hoofdambtenaren in ver schillende ministeries, die tijdens de bezetting ln nauw, contact met hem hebben gestaan en in .*«it zijn. een bepaald onderdeel van zijn beleid volledig te belichten- Wij vernemen nog. dat ook'per sonen uit het bedrijfsleven doende zijn een request ten gunste van dr. Hirschfeld' te -laten clrculeeren. Dé., heer Hirschfeld vertoeft, gelijk 'men weet. op het oogenbtlk voor het uitbrengen van economische ad viezen. in Indonesië, vanwaar hij eind dezer maand denkt terug te kceren. - - Niet 2,47 per mud, maar per: 100 kg. bedraagt de winstmarge op aardappelen voor den detailhande laar.- Dit .ter verbetering van ons. bericht van gisteren over deze kwestie. HAARLEMKAMPIOEN.IIetïcelftal, van Haarlem, dat gisteravond door de overwinning op Meerè&veen landskampioen werd. .';.y - (Van on2en pari ements-red acteur) Maandag zullen de vijf minis-" ^rs bijeenkomen, die zich ieder.ophun terrein moeten, bezighouden^met dè voorgenomen vrijlating van 45,000 politieke gevangenen. Het zijn de heeren Beel, Drees, Van JHaarse-, veen, Hnysmans en Lieftinc'c Bij de onderlinge bespreking van dit onderwerp zullen z0 zich, naarwü vernemen, laten voorlichten' j door adviseurs op elk gebied. -v' In bevoegde kringen wordt aan-.- genomen, dat het door .minister Beel in <le Tweede Kamer- genoemde aantal van 45,000 onmogelijk: fyüor 1 Octoberin vrijheid kam worden gesteld. Een schatting ;van;*-9/: a 10.000 werd .dichter bij; de waarheid geacht: Men zoekt thans nog;,^naar eenprocedure 1 om het - tempoder vrijlatingen te versnellen zonder, aiteVzeer de. rechtsongelijkheid" te bevorderen,1, maar tot dusver' .-heeft men zulk", een methode nog-niét; ge vonden,;; aL' schijnt:; des.tiiihjster- pre5;dent zelf een suggestie in be-, paalde Tichting te willen^.doen.' a ^Het getal 45.000 bUjkt,:tê?5Dti.;Cge-. baseerdop *éen^ door-het*'Direc to- raat-generaal vóór. dé bijzondere Rechtspleging verstrektel'^raining,- die 'echter niet' strikt ls-Aangehou-; den. De minister-president zelf .was van oordeel, dat er niét meer dan 25.000 niet-licbte gevallen - in de kampen verblijven. De P.R.A, s hebben nu opdracht gekregen om lijsten; samen, te;ntellenvan alle. niet-lichtegevallen, onderverdeeld in een aantalcategorieën. In groote trekken kan men zeggen 'dat hieronder zullen val-, ;len: L zij, -die.veen misdrijf, heb- ben- begaan (meestal .hulpverlee- ning aan den vijand, dus,verraad, of collaboratie, en het treden ln vreemden krijgsdienst2. zij, die blijk, hebben 'gegeven van- een foutieve, gezindheid, en zich uit. 4,1 dien' hoofde hebben schuldig - ge maakt aan laakbare handel n - welke niet 'ais - misdrijf zijn te kwaliflceerèn o.m. functionna- rissen van N.S.B., Landstand, etc.) Terugkeer schept problemen Doch om het even of het 10.000 of 45.000 gedetineerden betreft, hun terugkeer schept tal van problemen. Daar is .allereerst de huisviing'. Het lijdt-geen twljfel, dat de bur- .gemeesters óp ruime schaal, het .Vorderingsbesluit. Woonruimte zul-, "len moeten hanteeren, er voor zorg dragend, dat de N.S.B.-gezinnen geen a-soclale kolonies kunnen vormen doch op normale \/ljze door dc bevolking worden opgenomen. Enkele dagen geleden heeft de "minister van Binnenlandsche Za ken een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen, waarin hij de voorloopige onderbrenging var. ont slagen geïnterneerden in zon. door gangshuizen regelt. Burgerlijk Arm bestuur zal in den overgangstijd ln hunonderhoud moeten voorzien. Een besluit van. 24 Mei bepaalt,- dat alle bij N,S.B.-ers en Dultscher in beslag genomen goederen ter be- schikking komen van den staat. Dit beteekent, dat - alle,goederen, die reeds verkocht.of verhuurd zijn aan bonafide oorlogsgedupeerden, daar. ook zullen blijven en niet behoeven te worden terugverkocht of -ge geven. De-vrees van sommige oor logslachtoffers, dat zij zich nu weer zoudenmoeten 'litkleeden om de N.S.B.-ers in de spullen te steken, is dus ongegrond. Wat - echter „gestunt" - is; door leden van - M.G., BH., P.O.D. etc., 'moet worden teruggegeven, ook al is het reeds betaald. Dit- wordt don gevoegd bij de nog niet uitgegeven goederen, waarvan een -„pool" is ge vormd, om de. ontslagen geïnter neerden- met het allemoodigstete kunnen „inrichten. Tenslotte zal alle. aandacht ge richt, moeten worden op de weder opneming, der politieke delinquenten m;het ^arbeidsproces en vervolgens; in het maatschappelijk le ven--in .het - algemeen. Minister; Beel stelde voor- dit"laatste in zijn vrede'in de Tweede; Kamer reeds' als. voorwaarde, dat de politieke delinquenten zelf hiertoe door hun gedrag zullen moeten" medewerken. Intusschen zullen de arbeidsbu reau* worden Ingeschakeld, ter wijl een beroep zal worden ge daan op de werknemers en niet ln de laatste plaats op de vakver- eenlgingen. Hun. zal" worden ver zocht, er'de bedrijfskernen en de" bij hen aangesloten arbeiders op te wijzen, dat hetstrijdig zou zijn met het landsbelang, wan neer arbeidsconflicten zouden ontstaan 'als "gevolg van den be-. grijpelijken collectieven ■- weerzin - tegen den terugkeer van velen, die zichzelf buiten dc natie ge- plaatst hebben, i Het laatste woord over deze - zaak is 'stellig, nog met gesproken en men mag met belangstelling afwachten, tot welke concrete resultaten de mi nister in 'hun vergadering - van Maandag zullen komen. - „Lichte gevallen" in R'dam De P.R.A. te Rotterdam, deelt naar aanleiding :van het bericht oyer dossiers „lichte gevallen" mee, dat van de door .den minister be-, doelde, lichte gevallen er. niet meer dan 100-in "Rotterdam gedetineerd zijn.Van deze 100 zijn de dossiers allen „rond" en doorgezonden naar hetParket van - den procureur-fis caal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage. Vrijlating van lichte gevallen op groote schaal zal dus te. Rotterdam -niet plaats vin den, daar dit reeds inde afgeloopen. maanden is geschied. Dat hiermede het werk vande P.R.A. grooten- deels zou zijn afgeloopen,. is onjuist. .Het onderzoek vanenkelepolitieke delicten en het volledig maken van de dossiersvan de betrokkenen zul ten noggeruimen tij din beslag nemem-; Taak' zeer beperkt - Naar 'aanleiding van de aspecten,; welke hier en daar in de pers zijn. opgeworpen met betrekking tot het-- geen Nederland op de' a.s. vredes conferentie teParijs te doen zal staan, heeft het A.NJ. zich te be- voegder plaatse op de hoogte gesteld van de gezichtspunten, welke het deelnemen aan deze conferentie voor Nederland opent.' Men verzekerde, dat onze - taak ter vredesconferentie een zeer be- perkte is. Het vraagstuk, waarbij Nederland in het bijzonder geïn teresseerd is. .namelijk Duitsch- Iand. komt immers ln het geheel niet ter sprake. Hiermede 'verval len dus ookdaarmede verband houdende kwesties als annexatie én grenscorrecties. Aan de orde komt slechts het op stellen van een-advies aan de vier. groote: mogendheden, over de con- ceptevredesverdragen met Finland, Roemenië. Bulgarije, Italië en Hon-\ garije: Van. aldeze landen Is Italië het eenlge, waarmede Nederland in oorlogwas." Met de andere landen waren 'alleen dediplomatieke be trekkingen verbroken' of onderbro ken. Daarom zullen wij vóorloopig in de eerste plaats volstaan met deelneming aan de besprekingen, over het vredesverdrag met Italië. Distributie van aardappelen wordt niet opgeheven In tegenstelling tot de geruchten, dat binnenkort de handel in con sumptie-aardappelen zal worden vrijgegeven, deelt het ministerie van landbouw, visscherij en voedselvoor- 'zlenlhg méde, dat er;, momenteel; geen sprake kan zjjn van een op-..- heffing van dengecentrallseerden aardappelhandel, - Het vrijlaten, vanden handel in aardappelen, waarmede een. ophef fing' van de distributieregeling -.ge- paard zou moeten gaan, zou het in de hand houden van de prijzen ten zeerste bemoeilijken. De minister heeft daarom besloten de centraie aardappelvooraiening. zooals deze thans met inschakeling van de V.B.N.A., .geregeld is, vooralsnog te handhaven. In vele winkels zijn onvol doende sigaretten Er zijn thans ln vele winkels on voldoende- sigaretten t om aan de vraag-te. kunnen voldoen. Dit is een gevolg van de havenstaking, waar door stagnatie ln de fabricage is ontstaan - wegens'- onregelmatige» aanvoer.Verwacht wordt, dat de fabrieken ovrer enkele weken weer normaal zullen afIveren. Intusschen zal men vaak sigaren of kerftabak op zijn bon moeten nemen of zich tot een anderen dan zijn vasten winkelier wenden, die wellicht eer der, met -sigaretten wordt bevoor raad. De extrabon voor het opruimen van de minder in trek zijde goed- koope sigaren en restantpakjes shag; van 40 gram zal waarschijnlijk nog driemaal worden herhaald, en dan om de veertien dagen, zoodat de dames er niet van zullen profitee red Zes minuten geestdrift leverden de overwinning op Heerenveen met 2-0 verslagen Zes minuten van geestdrift en fa natisme, vlak na de rust eigen lijk de eenlge periode, waarin deze ontmoeting het karakter van een kampioenswedstrijd kreeg: heb-, ben Haarlem een 2-0 overwinning op Heerenveenen daarmede voor het eerst het kampioenschap \'»n Nederland bezorgd. Immers, Haarlem bleef door over winning met 15 punten uit 9 wedstrij den onbereikbaar voor Ajax," dat door N1.C. met 4-2 te verslaan 12 pun-: ten uit 9 ontmoetingen behaalde. Voor het eerst sinds de 5"? jaar'van haar bestaan is de H.F.C. „Haarlem'1 nu kampioen van Nederland,, zoodat de feestelijkheden Woensdag in >tie Spaamesfad op uitbundige wijze zijn ingeluid. Dit sucees is voor aanvoer der De Winter en zijn mannen des te meer verheugend, opidat hun club door den Oorlog zeer zwaar werd. getroffen. In den zomer van 1944 heb ben de Dultschers het fraaie terrein vernield, de tribunes en kleedloka len afgebroken. Dank zij de mede werking van zusterverenigingen kon Haarlem' dit seizoen haar thuiswed strijden voor de gewone competitie op het* H.F.C.-terrein en die voor de kampioenseompetitfe op het veld spelen. Haarlem, dat op1 Oct. 1089 werd opgericht, speelde 43 sei-. zoenen in de eerste klasse, waarvan 29 onafgebroken achter elkaar. Dit jaar werd het voor de eerste maal districtskampioen en de grootste: vol doening voor de -Haarlemmers werd het landskampioenschap. De rood- broeken missen nog een eigen veld, maar er wordt hard gewerkt en men NIEUWE BONNEN Voor de tweede helft van de 8ste periode 1946 (21 Juli t.e.m. 3 Aug.) Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB.; KC 608 440 t/m 444 brood; 800 gram brood 445 brood: 448 boter enz.: 449 boter enz.: 458 boter enz.: 459 suiker: 450 algemeen: 451 algemeen: 452 algemeen: 453 algemeen: B84 Reserve: C84 Reserve: B 85 Resèrvètrr BONKAARTEN 397 vleesch: 398 vleesch: A 70 melk: B 70. c 70 melk: 400. gram brood 125 gram boter 250 g. margarine 100 gram vet - 400 grïm ruwe suiker 100 gram zelfri bakmeel 200 gram kaas 250 gram jam, stroop, enz. 50 gram thee 1.600 gram brood 800 -.-gram brood "TOO gram kaas LA; LB,; LC 608 100 gTam vleesch 400 gram vleesch 2 liter melk 31/2 Uter melk 950 algemeen: 951 algemeen:. 952. algemeen: D 84 .Reserve: E 84 Reserve: BONKAARTEN KD, KE 608 940, 941 brood: 800 gram brood 948 boter enz.: 250 gram boter .949 boter enz.: 125 g. margarine 959 suiker: 400 gram ruwe suiker 100 gram zelfr. bakm. of bloem. 100; gram kaas 250- gram jam, stroop, enz. 800 gram. brood, 500 gram rijst, kindermeel of V"V"kinderbiscuits - BONKAARTEN LD. LE608 897, 898 vleesch: 100 gram vleesch, D 70, E 70 melk: 6 liter melk TABAKSKAAKTEN ENZ. T 39: 2 rants, tabaks artikelen V 39, V 40: 100 gr. chocolade en/of suikerw. X39: 2. rants, tabaks artikelen X 40100 gr. chocolade en/clsuikerw. Het aardappelrantsoen voor de week van 21 t/m 27 Juli zal afzon derlijk worden bekendgemaakt. De-bonnen voor melk zijn ulg t/m. Zaterdag 27 Juli. Vooz de week van 28'Juli t/m 3 Augustus zullen voor tabak, melk en aardap pelen nog bonnen worden aange- Op de suikerbonnen 459 en ".9 Is voor zoover voorradig ook geraffi neerde: suiker verkrijgbaar. Men; moet er evenwel rekening mee hou-" den dat de suiker niet onmiddellijk bh den handel -verkrijgbaar zal zijn ln verband met de bevoorrading. Deze week is wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zouuat men in totaal 500 gram per veer tien dagen ontvangt. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 Juli wor den gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst, met Ingang van Maandag 22 Juil mag worden a-- kocht Bijdeelneming aan maaltij en van de centrale, keuken moeten- aldaar de bonnen „397. en 897 vleesch", worden ingeleverd. - Wiston .Churchill '.,ls /per vliég- tuig in -Metz' 'geweest, waar een ge weldige menigte .was "samengedromd om hem te verwelkomen. DeFran- SChe. minister■-*van financiën. Schu-, mann, heette; hem: welkom. Churchill /heeft deelgenomen aan., de feestelijk heden" ter herdenking van de bestor- ming van. de bastille. -Laguardia,: de directeur- van de Unrra, zal deze week naar Europa vertrekken. Hij zal eind Augustus: een bezoek aan Warschau brengen en ook naar Oostenrijk. Tsjecho-Slowakije. en de Oekraïne gaan., Volgens radio Rome heeft' het'; hoofdkwartier van du 8Bste Amcri- kaansche divisie officieeLïmeegedeeid, - dat twee Joegoslavische 4 patrouilles bij' Aurisna de "Morgan-grenslljn heb ben overschreden. Tijdens weder- zijdsch geweervuur van een Ameri- kaansche en een Joegoslavische pa trouille werden twee Joegoslavcn ge dood. is bezig o.a,- door een groote" loterij, geld te; verzamelen.' Haarlem is een gezonde, vereenlging. Het zal over en kele jaren beslist- een nieuw ierrejn hebben. Met drie: elftallen in den K. N.V.B. en 13 in do onderaföeeling Haarlem gaat het onder voorzit terschap van den heer. J. P. van Ba len Blanken met optimisme de •toekomst-tegemoet.. Wedstrijd viel tegen. Dat dé wedstrijd tegen Heerenveen voor Haarlem de groote beslissing, zou brengen, liet zich aanvankelijk" niet aanzien.- De geheele eerste helft was Heerenveen in de meerd'erhetd. de Haarlemsche ploeg ontbrak elk spoorvan 'geestdrift. Hieraan was het ontbrekenvan Roozen, die slechts matig door Van Balen Blan ken werd vervangen, niet vreemd. De- aanvallen van Abe Lenstra ca waren soms gevaarlijk en slechts de uitstekende Haarlexnsehe achterhoe de van' Van Hulst - Van Bakel met doelman Kruit - konden erger voor komen, .Sensatie brachten de zes mi nuten, vlak na de rust. toen Koning/ uit een door Kick Smit geleiden, aanval vla de dcklat en den rug van* doelman Veenstra scoorde en een. minuut later Kick Smit na een hoek schop. van Gróeneveld met een kop bal vbor het tweede doelpunt zorgde. Al was dé mededeeting „Haarlem kampioen", welke men tot direct na den wedstrijd Ajax—NAC (4—2) had bewaard, ook even een koude douche over -de zegevierende Ajacleden. het deed geen afbreuk meer aan de prachtige overwinning.waarmede «te Amsterdammers NAC naar huls stuur den. Er werd zoo goed gespeeld, dat deze wedstrijd zoowel bij de spelers als bij het publiek nog zeer lang ln herinnering zal blijven. In het bij zonder de drie fraaie doelpunten respectievelijk van Flscheri Van Stof- felen en van Stroker. waarmede Aja* binnen zes minuten een 1—1 stand ln een 4—1 voorsprong omzette.(17 mi nuten na dc rust), waren het hoogte punt ln dezen strijd. Ajax had vooral in. Van Stoffel en zijn „grooten man". NAC in Rijvers en dengevaarlijken Pirard.' .- Ronde van Zwitserland In het /algemeen klassement van de ronde van- Zwitserland, werd Bartali eerste na. .vier. étappes ln 27 u30 seconden. Van dc Neder landsche renners werd Schellinger hout als no.34geklasseerd met een tijd 'van 21 uur 46 min. en 59 see. Vooren en Steenbakkers zijn tij dens de tweede étappe uitgevallen. -*■ ''.'Dp' C ÖnSTEÏlLAT IO N S~- -• In' offlcieele - kringen Jn Amerika twijfelt men aan de mogeH,cheid van een spoedig .vrijgeven van de Cónstellation-vlI^tuigen. Naar thans gemeld wordt,; is korts.ulting vermoedelijk veroorzaakt door het uitlekken vanvloeistof de oorzaak van Tiet brandend neer storten van een Constellation in Pensylvanië (verleden Donderdag), waarbij v^f personen dén - dood vonden. Tegen het einde van deze week of in het begin van de vol gende zal te Reading (Pensylvanië) verslag worden uitgebracht waarbjj naar verwacht wordt, bovenge noemde theorie naar voren zal wor den gebracht. Radio Madrid bericht, dat te Madrid een spaansch-Nederlandsche luchtvaartovereenkomst isgetèekend.: Binnenkort zal een nieuwe luchtlijn tusschen Amsterdam en Madrid word en geopend '-.••'■'.v''4;: II- Het próbleem der politieke delin quenten is hier te lande zöó grondig verknoeid ,dat. ook. de nieuwe minis ter van Justitie geen kans meer zal zien er nog veel van terecht-te bren gen; Toch waarschuwden - wij niet zonder, .goede redenentegen de „barmhartigheid", die. het plechtan ker schijnt te-zijn van de -nieuwe politiek, die ten aanzien dier delin- .quenten .zal /.worden gevolgd. Barm hartigheid, schoon een van 's men- schen nobelste eigenschappen, behoort namelijk niet tot detrekken van het staatsmanschap. Régéeren ïs niet een zaak. var. gevoeligheid, maar van ver- standetijk Inzichten - bezieling door een Ideaal, dat nog ver fs van zijn verwezenlijking.. Toegepast op het probleem der politiekedelinquenten wil dat zeggen: recht is beter, dan barmhartigheid en. vooruitzien .is eerstevereischte.- Vijf lange bange oorlogsjaren hebben wij' het als taak gezien het kankergezwel van het na- tionaal-soclalisme zoo goed wij het zouden kunnen uit te snijden. Voor de4 toekomst wilden wj een staat, veilig tegen - de vijfde colonne der verraders, een democratie, bereid om zich met hand en tand te verdedigen tegen hen/die haar beginselen willen nemen als rechtvaardiging voor hun vrijheid om haar. den nek ora te draaien. Dergelijke problemen lost men met bijltjesdagen evenmin op als' met barmhartigheid. Men lost ze alleen op door met harde- hand te - straffen en vervolgens zoo goed mo- geiijk'.op te. .voeden en te reclassee- ren. .Daarby- dient rriën te bedenken, dat ook hier geldt, dat het kader nog belangrijker^ -isdan het leger. Het Nederlandsche' nationaal-soclalisme telt negentig procent doraooren en meeloopers in zijn gelederen en tien procent overtuigde, onverbeterlijke democratisch gevaarlijke leiders. Die leiders hebben zich grootendeels schuldig gemaakt aan het', misdrijf, van landverraad ln den zin,; waarin ..de strafwet-, dat misdrijf omschrijft. Hier - had de doodstraf "behooren te zijn toegepast.; De rest van het ge vaarlijke soort had men snel dienen te berechten en moeten opsluiten, voor Jaren. De negentig procent kan men na min of meer licbte straf laten loopen. 'Zij zijn 'everi ,',goede" demo eraten als zij „goede" nationaal-socla- listen waren. Een gezonde maat- schappij kan ze. bés* aan. Zij absor beert ze en produceert genoeg - demo cratisch tegengif om ze onschadelijk te. laten. Indien men bovendien van meet af aan de; kampbevolkingen hard had laat werken is' het; niet te gek om los teloopen dal thans, fabrieksarbeiders* mét' hun 4 gezinnen f 400 en meer. per weeki!)verdienen met aardappels rooien, terwijl hon derden kampbewoners lanterfanten 7 ware de reclasseerlng van deze mcnschcn gemakkelijker geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1