^mmmsss DE SCHIEDAMMER J Van Acker weigert kabinets formatie Belangrijke tjiededeeüngen van minister Lieftink De Noordersluis te IJmuiden in gebruik genomen LA PW ER K I BED. EN ADU.'LiATTOE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON «8300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PHB KWARTAAL f 4— LOSSE NUMMERS f 0.09 HET ZESDE JAARGANG No. 166 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCHIEDAMSCHESINGEX «S ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 6M00 POSTGIRO No. «SB644^; Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM VRIJDAG, 19 JULI 19)0 Socialisten staan hem niet toe een regeering .te vormen zooals hij dat wenscht Struye houdt opdracht in beraad De Belgische" prins-regent heeft Van Acker in* audiëntie ontvangen. Hij" heeft hem de opdracht om een regeering te vormen aangeboden, hetgeen Van Acker heeft af ge we- .zen.:/. r '■-"'ï? De prins-regent heeft vervolgens den heer Struye ontvangen en hem op zijn beurt voorgesteld een re geering te willen .vormen. De heer Struye heeft den prins-regen» ge vraagd, dit voorstel in beraad te mogen houden. Struye wees in een persgesprek op de groote moeilijkheid, die sedert 'eergisteren plotseling is gerezen. Deze groote. moeilijkheid",zoo ver klaarde de Jetder van-de senaats fractie der C.V.P.,'is ontstaan, m verband mét de beslissing' van,het bestuur der socialistische partij, waarbij uiting wordt gegeven, aan de voorkeur voor een linksche re geering. Er is echter bij deze be slissing, zoo 'vervolgde Struye. geen sprake van uitsluiting :vuu eenige partij. Samenwerking van C.V.P. met socialisten nog onmu- gelfjk De heer Struye zeide, dat de houding .van het bureau der socia listische partij," die het programma der C.V.P. niet kan aanvaarden, het vooralsnog onmogelijk maakt met de socialisten samen te werken. Zaterdagmorgen zal 'de algemeene raad bijeenkomen en de beer Struye zeide te hopen, dat dan alsnog de samenwerking tot stand zou kun nen komen. Dientengevolge is er Sauckel had goede bedoelingen Schirach ziet zijn fouten in Verdediger dr. Sauter heeft gis- termorgen het gerecht te Neuren berg gevraagd bij zijn oordeel over >den jeugdleider Schtrach- ln aan-, merkipg te nemen, dat deze ge- tracht heeft zooveel mogelijk het rjcwaad, dat hij gesticht had te her- -J i&etelleEL- Schirach was volgens de !*n£verdediger misschien de-eenige "W- schuTüig'iv die niet alleen zijn fou ten helder Inziet, maar die ook op de meest eerlijke wijze zijn schuld beleden heeft, en daardoor heeft willen voorkomen, dat nog een Hitler-legende zou kunnen bleven leven. Schirach hoopt, „dat de ge heele Duitsche jeugd zijn woord verstaan heeft, dat Hitier,een dul- velsch misdadiger en een mililoe- nenvoudig moordenaar was", aldus riep Sauter pathetisch uit. Trouw aan Hitler tot het einde, kan de beschuldigde Sauckel tot op den „huiülgen dag nog niet begrij pen wat er gebeurd is" zeide dr. Servatius in zijn pleidooi voor den leider van den slavenarbeid. Deze man had volgens den verdediger alleen maar goede bedoelingen en hij miste contact met de werkelijk heid om de gebeurtenissen te begrij- pen. Sauckel was zich nooit bewust geweest met zijn deportaties een misdaad te bedrijven. Servatius deed de min of meer verrassende mede- dcellng. dat, sedert Sauckel m Maan 19-12 zijn volmachten kreeg, de positie van de buitenlandscbe arbeiders veel beter was geworden: Sauckel zou ln constant gevecht .gewikkeld zijn geweest met de slechte invloeden - van Htmmler en hij werd in radicale Nazikringen beschouwd als veel te zachteinnig. De toestanden als door de aankla gers geschilderd, waren volgens Servatius niet algemeen, doch een uitzondering. Nederland gaaf zelf Firefly's bouwen De Fairey Aviation Company "Ltd te Hayes in Middlesex. de fabrkant van dc bekende Pire Fly-vliegtuigen, die o.m. bij de Nederlandsche mari ne In gébruik zullen komen, heeft met de vliegtuigenfabriek Aviolanda te Papendrecht een overeenkomst afgesloten, waarbij is bepaald, dat de Nederlandsche fabriek de onder- deelen ^al bouwen als vleugen, staartvlakken enz. van de „vuur vliegen", die door Nederland bij de PaireymaatschappU 'zijn besteld. Voorts Is in het contract een bepa-. ling opgenomen, dat Avio!and3 m de toekomst deze toestellen ln hun geheel zal gaau bouwen. Verleden jaar werd een bestelling van Firefly MK 1 verkeningsvUeg- tulgen .gedaan, waaraan kort ge leden door het Nederlandsche mi nisterie van marine'een groot aan- tal van het typc-MK 4 werd toe gevoegd. Dc stremming in het landverkeer over de MoerdijkbrUg,. die aanvan-. kelijk-19 Juli zou optreden,- is in verband met wijzigingen in de werkzaamheden, uitgesteld tot 20 Juli Van 0—12 uur. voor Zaterdagavond niets defini tiefs te verwachten. Senator Struye deed/ in antwoord op een vraag der aanwezigen ult- komen.N dat de C.V.P. geen voor keur heeft voor eenregeering, waarin communisten zitting' heb ben. Van Acker, aftredend eerste ml- nister, heeft verklaard: „De' prins- regent heeft mij aangeboden de regeering te vormen. Ik heb dit -aanbod afgewezen,' omdat ïijia' partij mij niet toelaat- een regee ring te vonpen-zooals ik. haar „zou wenscheri. -Mijns inziens moet er onder de huidige omstandigheden een regeering aan het bewind zijn,' die stabiel is. Dc ben van menvng- .dat wij een; beroep'moeten doen op' alle - meuscnen van goeden, wil en op al de krachten vanhet land.' Het .werk van. herstel "moet-worden/ voltooid. Wijhebben nog belang-; rijke vraagstukken opte lossen. Een andei-.-.Tiotief, -dat .ten grond-, slag/ ligt aan mijn /beslissing, is, dat. er verscheldene antwerpen van .wet; o.m. die betreffende de oorlogs- schade en rechtspositie der; politieke en .krijgsgevangenen,: zijn, die .een snelle -oplossing verelschen/Boven dien'moet worden /-Vermeden, dat - dé partijen elkaar overbieden, zöo-; dat niet-dringend noodzakelijke uitgaven, die gedurende lange Ja ren op het land zouden blijven drukken, kunnen worden voorko men.' Weg uit Australië Evacuatie van vrijwel alle Nederlanders 'De Australische, minister .van: Marine, Norman Makin, heeft, spre-i ,kend over het vertrek van net Aus tralische schip Manoora uit Bris bane, medegedeeld, dat alle Neder landsche staatsburgers met uit zondering van Wen, die in. Australië permanent zijn gevestigd roet in begrip/van alle burgers en alle Nederlandsche militaire uitrusting,I /uit Australië /wordentgëëvacueerd/ 'v-,--r Over aantal der,- betrokkaien ën /den omvang den militaire, uitrusting •zijn- geen/oföclèelè/? djfère'/beschlk- baar. - ,V~' i tfe:Makin deelde^erder/mede:datde f "Mimööri'éetirgöW f landsché troepen naar Blak,/ ver voert. Het vorenstaande zou," met den tweeden maatregel,'wélke spoe- dig zal worden genomen, neerkomen op het; vertrek - van; nagenoeg al het Neder! an dsch overheidspersoneel, dat in den oorlog naar Australië, is gekomen. Deze tweede maatregel zou betrekking hebben op ,een aan tal Nederlandsche vrouwen/ kinde- i ren en overheidsfunctlonnarissen, '/alsmede op de Nederlandsche voor raden. De uitvoering: van de maat regelen staat onder de controle van Seac. De nieuwe meubelprijzen In een onlangs vanwege het mi nisterie van economische zaken ver strekt bericht over de nieuwe meu belprijzen werd vermeld, datde prijs voor het stoffeeren in de vast gestelde bedragen Is inbegrepen. Men deelt ons thans echter van deze zijde mede, dat de prijs voor het stoffeeren. in de vastgestelde be dragen niet is inbegrepen. Een eigen autobanden industrie Opgericht is de N.V. Nederlandsch Amerikaanscbe Autobandenfabrlek Vredestein te Loosduinen. De be staande Nederlandsche - onderne ming heeft contact gezocht met de best - geoutilleerdeen modernste rubberbedrljven van de Vereenigde Staten, de B.F. Goodrich Cy» te Akron, die haar geheele technische, en chemische kennis en ervaring, al dan niet uit patenten'bestaande. 'ter beschikking van de opgerichte vennootschap zal stellen. Men zal niet alleen voor Nederland: maar voor. geheel West-Europa produ- ceeren. WEER8ERICHT Tot Zaterdagav. hier en daar nog een enkele ver spreide bul, ma tige auid-westelU- ke wind. Weinig- verandering: 1" temperatuur. 20 Juli. Zon op 4.45, onder 20.51: maan nndnr 11.23. op 23.47. Waterstanden Rotterdamie HJ 8.2U uur.. 2c tü 20.44 uur. ../I (Van onzen. parlementalrenxedacteur| In de gisteren gehouden zitting/ van de Tweede Kamer heeft minister Lleftinck Sn een debat over de,-ver-? lengir.g met één Jaar van zijn bej voegdheld, in verband met dc geld- zuivering, de volgende uitspraken gei daan j" i. Een sluitende begrootlng ls- a£f" hankelljk van het herstel van de orde en rust In het geheele koninkrijk en van den wederopbouw van't Neder landsche productie-apparaat. 4 Dezer dagen za) de Regeerlng a'aA de Kamer een overzicht verstrekker» van een aantal personen to „ovefv helds-dlenst,. als eerste, begin van een saneering dezer „person eels-fnfla'tle.j .3/ Het stadium ..full employhtentf':'. (volledige arbeldsbezettlng)!,' waarbp verdere deblokkeering van "net bevror ren geld moet worden stopgezet tip alle kapitaalsuitgaven uit besparingen moeten worden gedaan, is ln ons land .bijna bereikt. *3' 4. Binnen een jaar, en - spoedig als dit technisch en lc verband met de belasting-politiek mogelijk Is,, zal de. gelegenheid worden geschapen.'ge blokkeerd geld om te zetten Instaats- obllgatles. die wél verhandeld, maar niet beleend' kunnen- worden.. 5. De opheffing van het bankge- he lm -bi ijft..on misba ar, steen ts-, wan-; n'eèr^di t' het gévolg zou hébben", men-ün het algemeen/ geen geld .meer'/ zou willen beleggen, zouden de. .na deden grooter zijn dan de. voordeelen' 6. Voor zoover de prijsstijging een algemeen Internationaal verschijnsel' 'is, zal Nederland In het Brltiobe tem po moeteh. volgen, zonder dat men' hierbij van Inflatie mag spreken. V. Binnen een half jaar zal een' .wetsontwerp worden ingediend, betr het toezicht op het kapitaalverkeer, als noodzakelijke aanvulling -.van de contröle op het 'geldverkeer. Na debeantwoording van de dis- cussle, die door. .dr. Kortenhorst. (K. V:P.), de: wilde (A.Ri), Scbllthuis (P."i v.d.A.) en. Hoogcarspel ,(C;P.N.) was gevoerd, werd de.niéuwe machttglng zonder hoofdelijke stemming' goed-- gekeurd.Ditzelfde was tevoren ge schied, met de,wijziging van de Ho- ger-Onderwijswet, waardoor verster- king van hét deskundig element: tn de colleges van de curatoren van/de Universiteiten en de Technische Hoo- geschool met twee leden mogelijk wordt. Slechts tnr. Roos jen (A.R.J, die ,deze wijziging: veel minder urgent achtte, dan eenbeëindiging van de uitsluiting van studemen-teckenaars. l/.iDe groote sluizen te IJTnutJeji, de.zoogenaamde Kocrdersluizen,vier. .-den gisteren tceer in dienst 'ick, liet eerste- seUip dat geschut werd tca-s het „Oranje?*, het^vldggescliii); tan dc Jfü. Nederland. j' Zijn bevoegdheden .inzake de gèldzüivering ver" wildé geacht worden tegen té heb ben gestemd. De voorzitter en minis ter Glelei» achtten dit laatste punt buiten de orde. terwijl de maiden speech van den nieuwen minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen er voorts, op was gericht, dat dit voorstel diende om belemmeringen weg te nemen voor een aanvulling van de tekorten en een vernieuwing vanons onderwijs., .:'v' -Zonder discussie werdén voorts on der meer aangenomen de 'wetsont werpen .voor de honoreering van toe gevoegde advocaten bij .de .Bijzondere Rechtspleging, tot opheffing van de Nederlandsche Gerechten .in Ervge- land, ter regeling - van b evoegdheden van notarissen, tot zuivering van de Nederlandsche ridderorden -en tot aanvaarding van.de verplichte recht spraak var» het Internationale Hof en om orde te scheppen tn de door dé oorlog ontstane verwarring ln de oclrool-rerhten. De Oranje met 2000 repatrieerenden naar Amsterdam doorgevaren Groote geestdrift Prinsjesdag op 23 Juli De plechtigheid, welke meu Prinsjesdag plergt te noemer, zal dit jaar op 23 Juli plaats hebben, op welken dag de Koningin voor nemens Is de nieuwe zitting van de Staten-Generaal te openen. De Kof .ningin zal zich daartoe per auto naar de Ridderzaal bégèven, waarhij zjj door een beperkt gevolg en een klein militair escorte zal worden be-* gBleid.v. Daar het technisch niet mogelijk is gebleken hét Ceremonieel van voor den oorlog reeds te doen herleven, zal men dus dit- jaar nog het kleur rijke schouwspel va.n de. gouden koets moeten missen. VELERLEI MEENINGEN OP DE MALINO- CONFERENTIE Banka eischf de autonomie. Tijdens de eerste besprekingen ter Matlno-cohferentie waarover wij gisteren reeds berichtten - sprak ■ook een vroeger-lid..van den volks raad, Soekawatt, vertegenwoordiger van Bali, die verklaarde„Indien wij thans reeds'devolledige onaf hankelijkheid zouden verkrijgen, zoodat er, anders gezegd, een zwak Indonesië buizen het rijksverband zou bestaan, dan zou Indonesiëln werkelijkheid een speelbal worden van de groote mogendheden, die op 2xw'n moment allang geloerd heb ben". Soekawati gat de voorkeur aan een groote mate van autonomie, doch binnen het rijksverband op basis van gelijk deelgenootschap, totdat Indonesië sterk genoeg zou zijn om op eigen beenen te staan, in afwachting van een oplossing voor Java en Sumatra wensebte Soekawati. dat de huidige conferen tie zou blijven functioneeren als een „tijdelijke volksvertegenwoor diging", die later zou worden aan gevuld. HU toonde zich eveneens een voorstander van het benoemen van Indonesische ministers, die ver antwoordelijk zouden rijn aan de volksvertegenwoordiging. Nederland zou dan dezen departementalcn hoofden .van advies dienen. Saleh Achmeü. de vertegenwoor diger van het eiland Banka, zeide, dat, ondanks de ernstige ongere geldheden op, het eiland, toen de republiek er nog de macht had (ongeregeldheden,, die in revolu tionaire tijden een normaal ver-1 schijnsel zijn)-de, door de. republiek gepropageerde vrijheidsidealen: er toch veel aanhangers hadden ge-" vonden.' Achmed hoopte,-, dat* de' besprekingen met Sjahrir een gun-; stig resultaat zouden hebben en'ln-; tusschen verklaarde hij, dat hij de* j gelegenheid tot overleg op de con ferentie van Malinogeboden; 'wenschte aan te grijpen om auto nomie voor Banka te eischen. De vertegenwoordiger van de Chi-' neesche bevolking op Billiton, dr. Liem Tjae Do. zeide het*" te betreu ren. dat er zoo weinig Chlneezen op de vergadering aanwezig waren en hij betoogde, dat in vergelijking^ /met de - Nederlandsche'* groep de Chineezen te weinig zetels hadden gekregen. Sultan Iskandar Moha mad Djabir van Teraate juichte dé politiek van dr. Van Mook toe. De laatste spreker was R. J. Me- tekohy, vertegenwoordiger van dc Zuidelijke Molukken. Ontsnapte schepen over drie weken in Batavia. Io Nederlandsche kringen te Ba tavia heerscht groote voldoemng over het vertrek van de Nederland sche schepen uit Australië. De schepen zullen Makassar aandoen, waarna zij koers zullen zetten naar Batavia. Zij worden aaar over drie weken verwacht. Bandenproductie in stijgende lijn Maar het zal nog lang duren voor in; de behoefte kan worden'voorzien -- -- Op een persconferentie ter gele genheid van de oprichting van de N.V. Nederlondsch-Amerlkaansctie autobandenfabriek zijn door den directeur der rubberfabriek Vre destein eenige mededeelingen ge daan omtrent de vervaardiging van rijwielbanden. De.grondstoffenposi- tie van de fietsbanden baart niet langer zorg. Mede door verbetering van de textielvoorziening beweegt 2lch de productie van rijwielbanden ln stijgende lijn.- voornamelijk als gevolg van de inschakeling van de Hevea-fabrieken, die wederom zijn gaan draaien. Gezien de geweldige behoefte cn de groote vraag haar fietsbanden is .het niet waarschynlfjk, dal de fietsbanden tegen het einde van het jaar vrijkomen/ \.i'j De. kwaliteit der banden, die op het oogenblik worden vervaardigd, is goed te noemen; Sedert 1 Juli worden weer zoogenaamde „witte banden" geproduceerd. Dat het nog eenigen tijd zal duren alvorens in de Nederlandsche rijwielbandenbehoef te Lsjvoorzien. moge blijken uit het. feit,, dat voor den oorlog vier mil-- lioen banden per jaar noodlg waren ln. ons land...Een belangrijke ver lichting in het bandenvraagstuk wordt verwacht dóór de mogelijke levering van 500.000 rijwielbanden door de Goodrich Cy. Staking in bouwbedrijf breidt zich niet uit Hoewel de. staking', in het bouwbe drijf in de geteisterde gebieden zich blijkbaar niet heeft uitgebreid, wordt het niet onmogelijk geacht, dat m verschillende plaatsen de door de regeering noodzakelijk geachte loons verlaging, verband houdende met de terugbrenging van déze gemeenten in haar normale loonklasse. niet. :s uitgevoerd, omdat dépatroons- die plaatsen tegemoet zQn gekomen aan de wenschen van. de arbeiders- Men' vestigt er echter in Den Haag de aandacht op, dat het uiterst on- •waarschijnlijk Is. datde regeering, /zal-open staan voor verzoeken van ;de patroons om' tot terugbetaling i.vah;;het te veel uitgekeerde over te &aan. Het zal-er dus op neerkomen, at de patroons deze bedragen 2e.f moetenfoumeeren. /Tienduizend kinderen naar Zwitserland Verleden week arriveerden hier' 500 Nederlandsche kinderen, die door de „Kinderhulp" van het Roode Kruis.'naar ,-. Zwitserland x -"den uitgé'zonden, teneinde daar aan.' te sterken. Gerekend van af het begin dezer actie, 2tjn thans 10.000 Neder landsche jongens en meisjes Zwit serland binnengekomen. Effectenbedrijf in nood Door allerlei feiten en verschijn selen wordt het effectenbedrijf op nieuw ernstig getroffen, aldus luidt: een protestbrief van de vcreeniglng van commissiehuizen. Met betrek king tot de effectenregistratie acht de effectenhandel de moeilijkheden op den duur welhaast onoverkome lijk. Duizenden en nog eens duizenden zijn gisteren naar IJmuiden ge stroomd om getuige te zfjn van de heropening van de groote Noorder sluis, die Amsterdam weer een waardige - verbinding met dé zee geelt. Deze plechtigheid heeft men op treffende wijze kunnen versieren met dé aankomst van de Oranje, het vlaggeschip van de Maatschap pij Nederland, dat voor ïiet eerst sinds zeven jaren zyn thuishaven weer aandoet. Wy hadden ons ingescheept aan boord van het m.s. W. F. van der Wijck, dat de Oranje om 14.45 uur tegemoet voer. Aan boord bevond zich een groot aantal autoriteiten, waaronder de ivnd. burgemeester., van Amsterdam, de .heer B. Franke, en zeer vele werkers, die het voor- iooplge herstel van de slüis binnen zoo korten tijd mogelijk hebben ge-' maakt. Als een groote witte zeevogel dreef de Oranje langzaam de pieren' binnen, behoedzaam zijn tweedui zend repatrieerenden aan het moe derland afleverend. Toen het schip, gevolgd door de Van der Wijck en een 'groot aantal andere vaartuigen, de groote sluis kom binnenvoer, klonk van alle zijden spontaan het Wilhel mus. De plechtige opening van de sluis geschiedde 'op de Van der Wyek, waar tr. W. J. H. Harmsen van den Rijkswaterstaat en wnd. burgemees ter B. Franke het woord voerden. De eerstespreker gaf een .exposé van de niet geringe vermeiingen, welke de Duitschers na dollen Dins dag aan de/ sluis hebben "aange bracht, en prees het snelle werk der ingenieurs en arbeiders om de sluis weer bruikbaar te maken. De twee de spreker wees op de beceskénis van de gebeurtenis voor Amster dam; de stad gaat hiermee een nieuwe toekomst tegemoet.- In 1929 bedroeg het aantal binnengekomen schepen 4000; moge dit aantal weer spoedig zyn bereikt. Het ls een ver heugend teeken, dathet juist de trotsche Oranje is, die het eerst van 's werelds grootste sluis gebruik zal maken. - - Nadat de sluismeester dé enorme sluisdeuren electrisch had doen ope nen. voeren de schepen het Noord- zeekanaal binnen. De Oranje .zal. vandaag haar repatrieerenden te Amsterdam ontschepen. Amsterdam is hiermede als haven in zijn voor- oorlogsche positie gekomen; niet alleen de Amsterdammers verheu gen zich daarover, doch geheel Ne derland, ook Rotterdam, leeft met dit belangrijke feit in den wederop bouw van ons land mee. Moge Am sterdam toonen, dat het zijn zeeweg waard is. Herrijzend fascisme? De heer Vorrmk heeft aan den minister van justitie gevraagd jf het waar is, dat op Zondag 7 Juli ln ho tel Terminus te Utrecht, leden of vroegere leden van fascistische eö nationaal socialistische groepen, o.a. van Nationaal Front en NH.B„ bij eenkwamen en besloten tot de op richting van een zoogenaamd werk verband? Is het waar, Aldus een tweede vraag van Vorrink, dat op deze bij eenkomst - o.a. het woord werd ge voerd door een zekeren P. Denis, een voormalig adjudant van Arnold Meijer? Kan de minister mededee- len, in welke relatie deze Denis staat tot het bureau Nationale Veegheid en of hij. de beschikking heeft over een motorvoertuig van dit bureau? Is de. hterbedoelde Denis betrokken geweest bij de ontvluchting van Ar nold Meijer uit bet bewaringskamp Vught? Is de minister bereid, indien het bovenstaande hem niet bekend mocht zijn, daarnaar een onderzoek - te doen insteller»? Indien het boven staande juist mocht blijken, is .de minister dan niet van oordeel, dat maatregelen behoorden te wordexi getroffen, teneinde te voorkomen, dat ons volksleven opnieuw door fas cistische en nationaal-socialistische activiteit wordt bedreigd? De ondersteuning van de mobilisatie-slachtoffers ,/De heer Van Sleen heeft aan/den minister gevraagd;-/ 'Is het.-waar," dat de 25 pet. extra- ultkeering over 1945 welke de ambtsvoorganger van den minister in Maart J.946. in uitzicht ,stelde/,Dog/.// Steeds- Enkele belangrijke wedstrijden VUC-Unitas in Den Haag De groote hesltósing is Woensdag avond gevallen. Haarlem werd kam-' pioen van Nederland en -Ajax /ein-, digde onbetwist op de tweede plaats. Maar nog is de kampioens competitie niet ten einde. De res tanten worden tot het laatstetoe. opgeruimd; vrij onbelangrijke pres-, tïge-kwesties voor de afdeellngs- kampioenen; zeer belangrijke geld kwesties voor de penningmeesters. Zaterdag ontvangt NEC in jme- gen Llmburgia. Zondag zijn de, Limburgers gastheeren. Deze wed strijden zijn slechts van belang voor: de onderste plaats. Haarlem speelt Zondag de returnmatch tegen Hee renveen. Het zou niet te verwonde ren zijn/ als Abe Lenstra c.s. revanche namen op de kampioenen. Eenzelfde kans krijgt NAC, dat in Breda nog één maal tegen Ajax uit komt., Om/dezelfde redenen als in de kampioenscompetitie houdt men in hei programma derde klasse uit verkoop. Zaterdag 7 uur: de Mus- schen—VOC,. in het' Feijenoord- stadion: Zondag SVV—DCV. Van belang is Zondag echter TOG—AFC (prom. 2e kl„. Distr.--.Ij/ hoewel er nog geen beslissing uit voortvloeit/. De situatie is hier nog al ingewik keld. Het zich in degradatiegevaar' bevindende 't Gooi en AFC hebben ieder drie punten uit drie wedstrij den. TOG heeft er twee uit twee. Belangrijk voor het Rotterdam- sche Excelsior is VUCUnitas. Zóu zoo schreven wij reeds VUC verliezen, dan promoveert Excelsior naar de eerste klasse. In de promotie 4e klasse, district II brengt de wedstrijd HOV—Mer» westeyn Zondagmiddag 2 uur op het Neptunusterrein de thuisclub het derde klasseschap, indien het ten minste een gelijk spel weet te be reiken. Op het Coalterrein wordt Zondagmiddag 2 uur de beslissings wedstrijd gespeeld tusschen Hood- Groen en Dirksland, om de promo tie. naar de eerste klasse R.V.B, Slijkhuis tegen Reiff. „Miuetvazal op/ 11 Augustus vóór.- liet eerst' nu Jcr oorlog weer r-cn dtliletièklandcnwedstrgd Hol- iand-Beljrië orgsuiisccfen cn wel op dc "Xenijto-siutelbaan, 3leaaa G00O tooj«cJ-.ouw4,ra plaats kan biciïcu. Bij dn l«uL«te otitmoetinf» in 193R w«-, reu dc Nederlanders iets sterker dan onze Zuiderburen, zoodat dc Belgen éi* nu alles op zullen zetten om rpvancLe tc riemen. Do fcLie striid zul ongetwyfHci gaan tus- stellen Oaston Rei Cf. die Zondag hét Belgische record 5000 meter op.- 14.21).2 bracht- eii Slijkhuis /die. dnar met* zijn 'nieuwe Nederlandsche re cord S .seconden bóven bleef. Op dc 800 meter kómt, Trits de Rujter tegen don Belg Branonrt uit*. Vérder vcrschij»icn vvör Neder- lund aan den slart: Scholten (.10(1 meter). Blok Y400 meter), Naakt- Jan Klyu,, A. dc Bruyi», \V. Biasser. In, het TTn-re.lsrho Lagorliuis is. gistceên Ton motie v«n de oppositie <mi !»c.t bioi»<iiuutr(n'néeii«gS"CFlnit ongé<hu»n tc nmken. met .105 tegen •182 stemmen venvorpen. slachtoffersniet Is uitgekeerd, en. zoo ja, wil de minister dan, gezien den nood, waarin de betrokkenen met hun gesinnen verkeeren,be vorderen, dat de uitbetaling nu metden groofcsten spoed zal ge schieden? Is de minister bereid mede te deelen tot welk besluit de toegezegde overweging van dé vraag „ln hoeverre er aanleiding'is om tot een verder gaande verbetering van de! positie der mobilisatie-slacht offers te geraken" heeft geleid? •*.- ui.;. -r; v Wanneer de regeering zegt, 45.000 gedetineerden, doch uJlsltillend „lich te" gevallen, te willen loslaten, kan zij haar voornemen ten eenenmalc niet uitvoeren. Want er zijn eenvoudig geen 45.000 lichte gévallen meer in detentie. Daarom bestaan er maar 2 mogelijkheden: 61 de Regeering komt niet tot een rest- van maar 25.000 ge detineerden doch tot een veel hoog er cijfer, óf zij moet haar criteria voor „lichte" en „zware" gevallen zóó sterk ten gunste van de „lichte" wijzigen, dat allerhande „zware" gevallen tot „lichte" worden verklaard. Hier zit hetgroote gevaar. Bij de goed-wer- kende P.R.A- kan men dit oogen blik, de geldende Regeeriogscriteria toepassende, ten eenenmale niet ko men tot een zoodanig aantal nog ge detineerde „lichte" gevallen, dat hét eindcijfer 25.000 voor het heele land bereikt wordt; Daar is mén allang tot kampsgewijze afhandeling van de dossiers overgegaan: daar zijn de lich- te gevallen .allang in - of alweer reeds uit handen der officieren-fiscaal; daar blijken de Tribunalen niet alleen/ voldoende met afgeronde dossiers te - "worden gevoed, doch die productie op hun beurt bok aan te kunnen: daar rest eigenlijk als eenig probleem/de onderbezetting der' Bijzondere Ge rechtshoven. Met andere woorden: 't probleem der politieke delinquen ten, dat vooral "n organisatieprobleem is kan wel degelijk mét de bestaande regeling ln bekwamen tijd. opgelost worden, indien-men maar de goede praktijken allengs op allerlei onder- deelen ontstaan, combineert tot één stel straffe, allerwege geldende richt lijnen. Dan zou er aan het. modderen een einde kunnen komen eri dat ware een beter einde dan de Ietwat recla- me-achtlge „oplossing" die bestaat in het terugdrukken van het aantal gedetineerden -op 25.000 A tout prix. De regeering, die „oplossing" aan- vaarder.d, laat zich te zeer leiden door. de kankeraarsen de zelfbe- vreesden. Deze critici, die vóór. 1940 vondeil,-dat Nederland wé! 400.Wo of meer werkloozen kon onderhouden, schreeuwen nu moord en brand over. dekosten, verbonden aar» het vast houden van 70.000 verdachte personen ZIJ vergeten, dat "de" vaak omvang rijke verbeurdverklaringen die kos ten grootendeels goedmaken. En be- antwoordt gij-hun algemeen pleidooi, voor vrijlating met concretiseeringen: „ook: die, ook die?" dan deinzen* zij voor de praktizeéring van hun theorie terecht terug- Het probleem der politieke delinquenten is ernsK-g, moeilijk, maar niet onoplosbaar. Doch wat de; Regeering. voornemens is te doen,: zal den goeden krachten bij de OHi^ssing van het. vraagstuk thans ingeschakeld, het besef bijbren gen. dat Den Haag om met „een mooi cijfer" voor den dag te komen- tnet de laarzen door de porseleinkast wil gaan loopen Velen hunner.zullen er de brui van geven, vete quasi-' „lichte" in feite „zware" gévallen; zullen vrijkomen.. De. Nederlandsche samenleving zal er dé wrange vruch ten van plukken en.'wij zullen ome politiek tegenover ..het^ nageslacht moeilijk kunnen verantwoorden. Mo- pc de Rpgeeflnr. z.ch driemaal be denken vóór zij uitvoert' wat zh in ben zin heeitl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1