GROOTSCH WERK AAN DEN MOERDIJK DE SCHIEDAMMER Uniforme voorwaarden voor lichte gevallen Wir machen ein schones Spiel RED. EN ADM. LANGE HAVEN' 141 SCHIEDAM POSTGIRO No. 3S8544 ZESDE JAARGANG NO. 167- Per 1 October nog slechts zware gevallen in voorloopige bewaring Van bevoegde zijde vernemen wU, gen zullen de dXtributlediensten dat de regeering zich voorstelt, bij dunmedewerking verleenen om de de voorgenomen vrijlating van alle ex-gedetineerden van de allemood- al? „licht" geclassificeerde politieke zakclijkste 'eerste levensbehoeften, delinquenten als vólgt te werk te waaronder kleeding, te voorzien. Zij gaan zullen zich een en ander kunnen Allereerst wordt een scheiding ge- aanschaffen van een bedrag, dat maakt tusschen die groepen, die hun als opbrengst van hun ver volgens de bestaande richtlijnen be- beura verklaarden inboedel wordt recht worden, en die. welke voor- ter hand gesteld, welk bedrag Uiter- waardelijk buiten vervolging worden aard verminderd wordt met de gesteld. Deze laatste groep zal niet boete, die meestal een der voor- meer individueel worden behandeld, waarden is waarop de vrijlating be- doch volgens uniforme voorwaarden. rust. Bij het vaststellen van de Tegelijkertijd zullen alle leden der boete wordt met al deze o(nstand:g- büzondere gerechtshoven en de voor heden rekening gehouden, zitters der tribunalen aan het werk worden gezet om alle bcrechtsings- gevallen aan een individueel onder zoek te onderwerpen. De regeering verwacht, dat, wan neer alle tot deze groep behoorende gevallen en dat zijn er uiteraard eenige tienduizenden worden be keken door een groot "aantalrech terlijke functionarissen, die elk voor zich een zekere hoeveelheid dossiers ter beoordeeling krijgen, binnen twee maanden althans over de wenschelijkheid van verdere voor loopige .bewaring een beslissing kan worden geiwmeri.' Deze beslissing" zal dan tot gevolg 'hebben, dat ook een groot deel van. deze groep, in afwachting van .zijn berechting, op vrije voeten komt. Voor zaken van deze groep wordt dan tegelijkertijd uitgemaakt, voor welk gerecht de betrokkenen zullen terecht staan en wie van hen. nog en dan mede terstond- voorwaardelijk buiten; vervolging kunnen worden gesteld. Van deze procedure koestert de regcering de verwachting, dat zij zal leiden tot een vrij lating op zoodani ge schaal, dat per 1 October, zich, nog sléchts, zware gevallen in vooï- Ioopige bewaring zullen bevinden. De regeering houdt er rekening mede, zoo vernemen wij van andere zijde, dat de burgemeesters een ruim gebruik zullen maken van het Vorderingsbesluit' Woonruimte voor het onderbrengen van ontslagen N. S.B.-ers. Het is -bekend, dat er- bur gemeesters zijn. die tot dusver heb ben geweigerd ditbesluit toete passen ten behoeve van ex-geïnter- neerden. Dergelijke gezagdragers bevorderen slechts, datgewezen nazi's in bepaalde groote gebouwen of; wijken bij elkaar in i de buurt worden'ón der gebracht,het geen,;-^ e- 'makkeil/fc-"kanv ièiden.- tot "hetvor men - van In-staatkundig" of- sociaal opzicht ongewenschte; groeps'-' óf kolonie vorming.:- A Op grond van dezelfde overwegin- JAN HUIGEN IN DENTON Argentijnsch Op 15 Jiiii- ia de-^-Tffen-, 2 tijnsche Dili genii- v'ijfting A voor de' der'dèjmaal jarig- - geweest, Indert^d^'heef^A men - zoo minAnogelyK"' rachtbaarheid- gegeven aan I de geboorte, öm ^onge- weiischte piibligüeiiryJteo vóorlvmen. De "ATgcntijn-"', scfie" vijfUng bestaat uit- -. twee' jongetjescn drie meisjes. „Wat. sal .dat 'stel veoptenl Maar voor den fotograaf-., demonstreerdcnzij hun saamhooriglieidsgevocl :en ■speeldëixi hraaf^ het/sé.rgen-~' tijnsclic Jan tiufyen 'in--de -, 'ton.. - V" Hooger koffierantsoen Prijsverhooging wegens intrek king regeeringssubsidie De regeerlnfj heeft besloten, het subsidie ad 20 ets. per kg. op den koffieprijs in te trekken, zoodat de detailprijs zal worden verhoogd. Tegelijkertijd is bet den koffiebran ders en theepakkers toegv taan, voortaan weer met. hun eigen mer- .ken en kleuren aan de markt te komen. Hieraan is evenwel de voor waarde verbonden, dat de detaillis- tenprijzen niet uitstijgen boven de in overleg met de Vakgroep vast gestelde maxima van 19 en 26 ets. per ons. Van belang is. dat de winstmarges, in geld uitgedrukt, ge lijk zijn gebleven. Percentsgewijs verdient de handel dus minder dan vroeger. Deze winstderving -zal, zoo werd 1 gemotiveerd, ruimschoots gecompenseerd worden door een grooteren omzet, daar de verwachte aanvoeren de; mogelijkheid van een rantsoensverhoogïng wettigen. Bij het ministerie van Voedselvoorzie ning was echter van zulk een ver hooging niets bekend. ,Pieter.'t Hoen", het Tweede- Kamerlid P. J. Goedhart, die, zooals de lezer weet, in Indonesië verblijft, waar hij met. talloozen (onder wie dr. Van Mook en Sjahrir) contact had, zendt ons zijn eerste beschou wingen, gedateerd 10 juli 1.1. en derhalve hoogst actueel.'Met de publicatie van het eerste stuk beginnen wij vandaag. Seyss wilde Holland redden Een speciale;-verslaggever van het A N P, seint Geen leider, doch een geleide en naar mijn meening nog'eerder een misleide, -zoo noemde ür. Gustav. Steinbauer Seyss Tnquart -in een -brillantipieidpoiv.wan wier" uren,.;'dat Vellicht'hëfc' knapste is, dat tót nog toe werd 'uitgesproken; /'-"TVv Zooals té verwachten was heeft dr.. Steinbauer Seyss Inquarts-hou ding in de laatstemaanden van den oorlog tot het hoofdpunt van zfjn verdediging" gemaakt. Hij kwam er zelfs toe te zeggen, dat op „het grootste waterbouwkundig werk, dat ooit gemaakt werd de afsluitdijk der Zuiderzee" wellicht eens, onafhankelijk van de uit spraak van dit gerecht, geschreven zal worden: „door Seyss Inquart voor vernietiging gered". „Wanneer de aanklagers de Ver woestingen en inundaties, in Ne-' derland niet ter sprake hadden ge bracht, zou ik deze aangelegenheid voor het gerecht gebracht hebben, daar juist deze zaak den aange klaagde in een ander, voor hem zeer gunstig Licht stelt", aldusbe toogde. deverdediger. Steinbauer zeide, dat Seyss Inquart, toen de Canadeezen naar het Noorden doorbraken, vanuitGroningen naar Den Haag is terug' keerd •met de:, uitdrukkelijke bedoeling Nederland te redden voor een r,»r- nietigingspolitiek van Berlijn. Hij herhaalde de bewering van zijn client, dat - deze samen met Speer, en Doenitz ons land gered, heeft van de tactiek der „verbrande aarde", die in Beriijnsche "hoefden tot; idee fixe .geworden was. Hij voegde er" nog aan toe, dat de. ver dediger van Christiansen hem V^sd medegedeeld, dat Hlmmler zoover gegaan was om speciale troepen te zenden, die vernielingen in - den rug van. liet Dultsche leger hr.iden moeten uitvoeren. Dit alles werd volgens Steinbauer door het ingrij pen van Seyss Inquart verhinderd. Nadat hij é«i overzicht had ge geven van de geheele aanklacht en den rijkscommissaris ten aanzien van alle Duitsche .misdaden; tegen over Nederland als de matigende factor had voorgesteld, riep Stein bauer uit: „Ik vraag 'u: is een man, die midden in een strijd op leven en dood aan het hoofd van het be stuur over" een vijandelijk land wordt, gesteld en daar steeds weer. tracht excessen te voorkomen/ een despoot en een oorlogsmisdadiger?" Wij zijn 8 pet. dikker! Het' zijn geen officieeie getal len van het Centraal, Bureau voor Statistiek, die aantoonen, dat het - Nederlandsche publiek in gewicht bijna 8 procent is toe genomen, maar betrouwbaar lij ken ze well: V". In de chapitau, zooals in cir custaal de tent genoemd wordt, van het circus Mikkenie-Strass- burger, dat in Amsterdam voor stellingen geeft, wisten de y.pia- ceurs" nauwelijks een jaar 'gele den tijdens de voorstellingen Rotterdam op de ongenummerd-a houten, banken, 3400 toeschou wers in elkaar te passen, 'De Chapitau is nog. precies dezelfde de placeurs zijn nog dezelfde; maarhet Nederlandsche publiek is in omvang toegenomen. Op;; het oogenblik slagen de placeurs er slechts met moeite ,in 3150 menschen op de banken te plaatsen. Een strop van 250 toe gangsbewijzen per voorstelling.., Sluitende begrooting in 1949? (Van onzen parlementsredacteur) Zoolang er geen orde .en rust- In het koninkrijk heerschen is een slui tende hegrooting niet mogelijk, heeft minister. Lieftinck gisteren In de Tweede Kamer medegedeeld, naar aanleiding van eenige opmerkingen van den communistlschen afgevaar digde Hoogcarspel, die eén drasti sche vermindering van de uitgaven voor leger en vloot had bepleit. Na- d- vernemen wij van welingelichte zijde, dat er. bij het opstellen van de begrooting .voor 1947, die in Jhet. na jaar zal worden Ingediend, naar ge streefd wordt om het deficit terug te drukken tot op de helft van het t..ort:over 1946. Over het. begroo- tlngsjaar 1943 2al het tjkort zich dan moeten beperken; tot de militaire uit gaven, terwijl de regeering hoop koestert, .over het'jaar 1949 voor het eerst een suitende begrooting: te kun nen Indienen. A - Prof. R. Kranenburg voorz. Eerste Kamer Pe' Koningin heeft gistermorgen een K.B. geteekend. waarbij prof. mr. dr. it. Kranenburg, voor de P. v. d.A. Ud van de Kerste Kamer, tot voorzitter van deze Kamer wordt be noemd, als opvolger van den nftre- denden baron De Vos van Sleenwijk. De vereenfgde vergadering der Sta- ten-Ceneraat op Dinsdag 23 Juli zal dus door prof. Kranenburg worden gepresideerd. Prof Kranenburg, dl- van 1929 tot 1933 Ud was van de Eerste Kamer werd In 1680 te Groningen geboren, waar hij H.B.S. en Gymnasium be zocht., In 1903 promoveerde hij te Groningen in de rechten en in 1909 te Leiden de staatswetenschappen. HJJ was rechter te Tiel en Utrecht en werd in 1914 buitengewoon hoog leeraar aan "de Amsterdamsche Ge meente Universiteit in het staats recht, administratief- en volkenrecht cn de wijsbegeerte des rechts. I 1916 werd Kranenburg gewoon hoog leraar tc Leiden. De nieuwe Kamer voorzitter is sedert 1937 doctor hono ris causa van de Vlaamsche Univer- sitelt tc Gent. Appelen en peren op de bon Pruimen, appelen en peren ilen niet in den vrijen verkoop dit jaar, doch van overheidswege worden ge distribueerd. Dit- is het gevoig van de teleurstellende ervaringen, op gedaan bij den -verkoop van 2acht fruit,••■waarvoor het publiek- bereid bleek veelte hooge prijzen te be talen. In den loop van de vozende week zullen de maximumprijzen worden -vastgesteld, diewaarschijn- lijk 10 tot 20 ..°/i hooger zullen lig gen dan. verleden jaar; Ofde dis- tributie door middel van een voor- inlëvérIngsbon of 'op andere wijze za. geschieden - valt nog met te zeggen.Dé' appelen-, en perenoogst staat ér" goed; vóór, 'doch aangezien het percentage dat: aan de jamfa- brieken moet worden - afgeleverd nog nietj is;, vastgesteld v^.t et moeilijk te'^schatten, hoeveel per hoofd der-'bevolking beschikbaar zal kunnen komen,. Rijkspersoneel vrij op Koninginnedag Zooals gebrulkeliik zal op 31 Au gustus, den verjaardag van de Ko ningin, het rijkspersoneel vrij zdn, voorzoover althans de dienst dit toe- laat. A Het 'Britsche leger in Engeland en in .Duitschland zal - binnenkort een demonstratieve zien krijgen van dé nieuwste Amerikaansche metho de voor luchtlandingen en het ver voer door de lucht,. Deze demonstra tie zal gegeven worden door para chutisten, die uit de Vereenigüé Sta ten vertrokken - zijn naar de. ABrlt- sche bezettingszfine van Duitsch land: daarna zullen zij een bezoek aan Engeland brengen. - De Noordam vaarf weer uit De Noordam van de H.A.L. zal van- daag voor het eerst na zes jaar den normalen dienst óver .den Atlanti sch en oceaan aanvangen; Het schip: Is een zusterschip van de Wester- dam en heeft,-.toen deoorlog ultralc, de geallieerde zaak op voortreffelijk ke -wijze gediend. Manschappen en; wapens werden naar de: vijandelijke kust gebracht en de vijand "tenslotte op de knieën gedwongen. - De ^Noor- dam is„ op de werf van- Piet Smit .ge heel voor zijn nieuwe taak gereed gemaakt. De bovenbouw, geheel .wit, en. de zwarte romp is met oranje;af- gebiesd Dé geele schoorsteen-V draagt den groen-wit-groencn1 band, de kleu ren van de.H.A.L. Hel schip is even weelderig ingericht: als de Weserdam en zal onder,commando van kapitein- A. Kooy met 156. passagiers den eer sten overtocht maken. -- v - :;o Ramtanks voor ons leger aangekomen Gistermiddag ls uit Southampton te Rotterdam aangekomen het s.s. Duiveland. beladen met 16 ram- tauks voor het Nederlandsche leger. Het schip heeft ligplaats genomen bij de terreinen van de scheep vaart- enstoenkolenmaatschapptf aan d? Schlehaven. WEERBERICHT filer en, daar nog enkele buten. Zon dag; GediclteHJk bewolkt, vrU zon-: nlg, overwegend droog weer. Over dag matige wind tvr<!>chen West en Zuid-West. zr' jul). Zon op - .46. /onder 20.49 maan onder 12.49 (L.K.) Waterstanden Rotterdam lë tij 9.07- .:2e tU 21.36; uur. v, 22 JUli. Zon op' 4.48. onder,.20.48; Maan undet ,14.10 op 0.04. L Watcrstardén Rotterdam le tU 10.03 uur 2e rU 22.41 uur. Distribufienieuws Het aardappelrantsoen Gedurende de week van 21 t.è.m. 27 Juli zijn op de bonnen 393 aard-, appelen 3 kg. aardappelen en op 'üe bonnen 893 aardappelen 1 kg. aard appelen verkrijgbaar. Van 21 Juli t. e.m. 3 Augustus zijn op bon B 38 reserve 2 kg, verkrijgbaar Dij deel-, neming aan maaltijden van de cen trale keuken -moeten aldaar de bon-, nen 393 aardappelen worden Ingele-: verd. Geldigheidsduur van eibon ..:.V verlengd j pe. voor 1 ei aangewezen bonnen 82 reserve*' blijven tót en met Za terdag 27 Juli geldig.-^ - Commandeurskruis voor Engelschen'; generaal Vanmorgen heeft de chef-van den gcneralen staf luitenant generaal mr. H. J,—Kruis,, het:' commandeurskruis in de orde-van Oranje Nassau uitge-. reiktaan den brigadier O. N. Bra ding Van hétBritsche leger. Briga dier - Brading heeft bewerksrelligd, dat op ll Mei 19431 7 dagen na de be vrijding,.. de haven vanRotterdam kon. worden geopend. Do plechtigheid had plaats, op het terrein ,idé Koékanip" te s'-Graven- hage. Als gevolg een tusscbén de dagbladen getroffen rêgrMng; ter verzekeringVan een bilP'ke pa- plerverd^eTing.' yerscbiint ons blad.; uil hoofde van zijn, for- maat.; h eden I n ee n n m v->ns 1 can vier pagina's GEllAKD TIEMA.N,;: -de twintig- jarige, réien de Koningin het Ver- zetskruis uitreikte: Tengevolge van} het .verzetswerk*" verloor- - Ji'j beide, oogen cn cn vinger., -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1