Parfumerie A. Schroder SPORTHUIS RITMAN STUDIEBOEKEN!!! Val zonder parachute ItliiiiiilimumiEmmiuiriiiutiiiHiiiniHnuufliiiinuiiiimitmiiiiiimtniiiuunHiQinQmiHimuiiiimiiimtimutmiiitimUEiHiiitniHnitiUinMiiiiimiiT^ HENGELAARS AANTREDEN t! 1 LETTERGROEPRAADSEL 1 vMAtett -uXt x'a SCHEEPVAART J Foto li. v. Vnaren 1 Vun 20 tot 27 Juli gesloten j WEGENS VACANTIE Bestelt tijdig Uw BOEKHANDEL P.J. VENEMANS v. KATWIJK's GLASHANDEL v VER HOEF F Hoc flight-lieutenant Joe Hemwo, Oa een vrijen val van drie km. ïbch nog aan den dood ont snapte. Bjjna niet le g»ioovenNu vele krijgsgevangenen weer naar Enyeland zga teruggekeerd waaronder vele leden van vliegtuigbemanmngeQ komen de verhalen over wouderbaarlijko ontsnappingen aan den dood los. Verzinsels? Zeker nietl Al die ver halen zijn bevestigd door officieel© ouderzoekingeo van liritsebe officiëren en door Duitsche documenten. Neem het verhaal van de twee lo den van een vltegtuig-„crew", die no^ nimmer een stuurkriuppei in de hand baden gehad en toch bun zwaar be schadigd toestel veilig naar Engeland loodsten. Of bel verhaal vaa den pi loot, die zonder parachato uit een brandende machine sprong, in de tak ken van een boom belandde eu van- daar in een dikke laag sneeuw terecht kwam, die rijn val brak.; En dan is er bet verhaal de „Sunday Express" vermeldt liet van den 22-jarïgctt flight-lieutenant Joe Hermans. Hij was de Australische commandant van éeo „Halifax", waar mede hij op 4 November 1944 zijn drie.- en dertigste vlucht maakte met Bochum als emddoei. Daar werden de bommen afgeworpen/ waarna de koers gewend went. Ej volgde echter een klap, en nog een en nog eenvol treffers vvati het afweervuur. Binnen enkele seconden was de bommenwer per één vlammenzee. «Springen:!" roep Joe. En de man nen volgden zijn bevel, zonder be- .tfenkén op. - Eh Joe zelf ïi Hij hoorde éen nood- -. kreet gelooi, dat/ m'n been ge broken is, kapitein, kan jo me hel pen?" riep Je unddenbóordschulter. Joe gespte zijn parachute los en kroop naar achteren. 2ïjn hulp was echter niet-noodig. want halverwege zag hij hve de LounJschatter naar buiten kroop* bet gewor.de been achter 2icb aan- sfeepend. op bclzeLMc oogenblik vouw de zich de sluurboordviengel op, de „Halifax" draaide op zijn rug, Joe werd naar den kant geslingerd, waarna het toestel uit elkaar spatte. Joe viel....- En meteen flitste de ge dachte aan zijn achtergebleven para chute door bem been. Een akelig hulpe loos gevoel beving bem. Het verdween na enkele seconden. Daarna begon bij te denken aan het einde van dit vallen en de angst keerde terug. Salto's. Hij merkte, dat hij langzaam salto's maakte Dan weer zag hij de zacht glanzende, sterren, enkele oogenblikken later een zwart» vlakte, doorsneden door het zilveren bnt tan een ri vier. Uij hoopte vurig, dat hg inhei water zoo terecht komen. Nog geen seconde later bonsde hg mei een vreeselijken schok tegen iets aan. Eén oogenblik scheen zijn geest .niet te werken, daarna kreeg hijeea vreemd, zwevend geroeL „Als dit de dood is," zoo' dacht hg, „rail het aogaj mee!" Toen hoorde hg, vlak *bg zich, de bekende slem van den middenboord- scbuller „Irish" Vtvasb. „Is er iemand in de buurt?" (Tja, *t klinkt vreemd, maar wat zoo a gezegd hebben?) Langzaam ontwaakte Joe uit zijn ver- dooving en bemerkte, dat hij zijn ar men stevig om een paar beenen bield gekneld ..Ja, ik ben - hier teneden! Ik bang aan je beenen." „Zog,, wees voorzichtig met m'n rechterbeen- Dal is gebroken." (Het was. naar later bleek, niet gebroken. „HARTE DAVIDS". Van-de. zijde' vaa de ChrisL Uarmo- uie-Vereeiiiging „llarpe Davids" is be zwaar gemaakt tegen ons verslag .var. baar jubileumconcert in het blad van Vrijdag 1:1 Juli. De aandacht van een muziekverslaggever gaat in dc eerste plaats uit naar bet muzikale resultaat van een uitvoering, iaaar gaarne vér- melden wij bier enkele van de orgaolsa- ïoriscbe moeilijkheden, waarmede de vereeoigirui te kampen beeft gehad. In de bezettingsjaren weigerde zij toe te treden tot de „Kultunrkring", waar door o.m- 3? instrumenten in beslag wenleu genomen. De keus van do uit gcvix?nle werken, die wij „grootcndeels beneilen cri'.iek" hebben genoemd. werd bepaald door het feit. dat ook de mu ziekbibliotheek in beslag wenl geno men en pf weinig fcnrmonie-muziek vea- krijsbaar is, die voer dilettanten niel te rrtrv'iijk iq. Aangezien wij muziekbe oefening door dilettanten van meer waanie. acFiten. dan uit ons verslag is ge'-t-.fcen.' hnpea wij. nat (aFIarpe Da vids." deze moeilijkheden meer en moer te bove*r kmi»n. If. K. burgerlijke stand. riEHO ;E.V: Ant'.-oa'a dorhter van J. Com- mij 1 ei T WupkeDoerhava'aan t- Mal'-a din h et va» H W. Boe e e» M. M. Kreltii,- Xa-eaulann <5. - Frvderik P. 2tw>n van K B. re.-ilsei en C. v. d. Henvvl. Si get 184. Mar ja docliler va» J B'.ek ca D, de Cocq, Boerh»ve!a.in tlendricuac. zoen van ,bL C. v. d. Kani en We*-«:irg. Grofbaar. 19 Johanna A doeb'er van J. J. Be-jer en •J. H. C. v. List, Dr. Xo'eMrant L Johania It- .dyt-h-cr. van J- J. Laj/ei.daat eo ff He aijl, Boerhavsfaaa I. OVKlil.EIJKN: K. v. d. Bijt, GO jaar, AWynlitgtli-ctielaul 19, .- doch er zaten „slechts" zeven won den van afwecr-granateu in, die hel verdoofden.) Daarna vielen zij in diepe stilte en in eea kaliu tempo. Joe zag plotse ling hoornen onder zich, voelde tak ken, bemerkte, dat zijn voeten den grond raakten c-n probeerde vrij te komen..Maar Vivash viel precies op zijn borst en Joe voelde een ste kende pijn. Geen wouden twee rib ben waren gebroken. Voorts zaten zijn gezicht en ooren vol bloedende schram men, ziju lichaam was bedekt met builen en hij had krainp in ziju ar men. .Maar hij leefde nogt Later hebben Joe en Vivash uit gerekend, dat do laatste net zijn pa rachute had geopend toen Jo© arri veerde. Vlak na het openen van eea valscherm zwaait de parachutist vrij hevig heen en weer en het tras juist tijdens ?oo'n zwaai, dat Joo de ben nen van Vivash te pakken kreeg. De zonderling© ontmoeting moet op een hoogte van twen duizend meter rijn geschied, zoodat Joo, die met zijn vliegtuig op 5000 meter zat,' een. „vrijen" val van drie Lm. heeft ge maakt-' CONCERT IN DE PLANTAGE. Het Stedelijk Muziekkorps, geeft op Zondag 21 Juli, 's avonds om 8 uur een concert in de Plantage. Het programma luidtr 1. Graaf Zep- pclm-mnrsdb, C- Teike; 2- Ouverture Lysistrata, P- Linckc; C. Geschiedenis uit het Weener Woud, wals, J, Strauss; -4, Er kómt een vogel gevlogen (Lied bewerkt ir. den stijl van beroemde com ponisten, S- Ochs; 5. La Tyroüenne, Saxophone solo (solist G. Schrooten), S. Fonze; 6. Doornroosjes bruidvaart, M. Rhode; 7. Morche du Héros, N. Ni cholas. UIT HET POLITIERAPPORT. Mej. J. F.—K. heeft bij do po litie aangifte gedaan van den diets lal van verschillende (lis:ribuliebo?chcub-i uit baar voair.g. De heer de G. deed bij de politic aanrifie van den diefstal vat» eenigc stoelen uit hot gebouw Musis Saermn. Door de politic zijn aangehouden de jongens If. O. \V. en \V. H. de ft die uit het patroaaatfget-ouvv aan den Maasdijk een bedrag van 140 hadden gcsloien en daanan goede sier maak ten op hei Lima Park. ONTSPANNINGSAVOND G.T.B. "Do personceLvcreeniging van de Gen«<nte Technische Bedrgvon gaf gisteren in de groote zaal van ge bouw „Irene" een ontspanningsavond. In z'n openings woon! bracht "de voor zitter, de heer K. L. Voor ha ca, dank aan de directie voor haar hulp en medewerking. Het verheugde spr. ver der te kunnen n>>dedee!en, dat de personeelsvereniging - gevd vooruit gaat en nu al 150 fedcr. telt. Hierna wérd 'door eigen krachten zeer verdienstelijk opgevoerd het vroo- Iijke spd m 'drie bedrijven vsia Gerard Kielen: „Over twaalf -dagen legen middernacht". Ter afwisseling traden roet veel succes op de zangers Wim en Bram Scholle. Tot slot bleef :nen r.og gerni nmn tijd gezdlig bijeen en danste cp mu ziek vaa oen gran.ofoon-versterker. GESLAAGD. Voor hel einddiploma van de Mid- delbare Handelsavond'-chool „De Han ze" slaagden de dames: J- v.Goyh, J. v. d. Horst, J. de Jong, G. de Kaper en E v. Slobbe; de hecreu: W. J. Feelders, L. Heinsbroek, M. de Jong, E Laurens, G. Meijer en M. Weber. Van dezelfde school slaagden voor bet Middenstandsdiploma Algorneene Rmdelskennis dc dames: M. v. Beur den en A. v. Royen; de Leeren: I'. v. Beurden, J. J. Buckers, C. A. v. Dorp, J. Dries, J. II. W. v. G<.4d«?r, A de Leede, G. de Maat, J. de Maat, Tb. Martens en H. Schrijver. Films van deze week PASSAGE-THEATER. Het Passage-theater heeft deze week beslag weten te leggen op eeu goede detective-film. .Het is het verhaal van een detective, die zijn beroep er aan wilde geven cm met zijn lieftallige eebt- genootc op een landgoed romanschrijver wilde worden. Zijn vroegere directeur weet hem na veel moeite over te halen, gestolen kroonjowcelcn op te sporen en via den eigenaar van dc dancing „Bagatelle Club", die een gangster blijkt te 2ijn. die tegelijk ontmaskerd wordt, lukt hem dit Ook de uooJige spouniog ontbreekt niet io deze rolprent In het voorprogramma draait een ko mische éên-acter en in Jaren hebben we niet zoo gelachen als om de zotheden die in deze film uitgehaald wordeu. Op het tooneel is John Kloos, die nu niet tot de beste Nederlandsche humo risten gerekend kan worden. MONOPOLE-THEATER. „Het geheim van schat-eiland" is de vervolgfilm van „De geest van den Zwarten Piraat".-Ook in deze rolprent levert de journalist weer gevechten op. leven en dood met de bewoners van het eiland. - Tenslotte zegeviert ook hier het rechtHet meisje vindt haar vader, krijgt den haar toebehoorenden schat cn de geest wordt ontmaskerd in den' per soon van...... Dat willen we niet ver klappen. '-'^e Flitsen uit Hollywood en interessant binnen- en buitenlandsch nieuws maken het geheel weer tot een zeer aantrekke lijk programma. ATHLETIEK-WEDSTRDDEN. Aan de regionale alhl.' wedstrijden, georganiseerd door S.V.V„ aid. Allile- tiek, op Zondag, zullen een 300 da mes, hecreu, juniores en meisjes deel nemen. Er werden een -lOO tal inschrijvingen ontvangen van de veroemgingen: Z.I.C., A.V. Ihdiaiid, Rood en burg uit Leiden; V. en L., Zwaluwen, S.I.O.M.I. en Trek vogels uil, Den H:i3g; A.V. '40 uit Dcift; Achilles, Vir. et. Cel. uit Gouda; Sparta, D.F.C- en Hercules uit Dordtt A A.V. '3d uit Alphen; D.O.S„ iTo l'atria, Minerva, S.C.U., Victoria, Dyna mo uit Rolterdan; V.F.C. uit Vlaar- dingen en; S.V.V. uit Schiedam. Aan de Olympische estafette zullen deelne men de verecnigingen -Roodenburg: uit Leiden, S.LO.M.i. uit Den Haag, A.V; "■10 uit Delft, Dynamo, D.O.S.. en 1G- rierva uit RoUerdam, en S V.V. Scltie- datn,-' WATERPOLO Z.S.C. VERLIEST, lii 'de gisteravond te HolterdaiQ ge speelde relurmnatch Maas I—-S.Z.C. M hebben ónze sladgenoóten mét 5—4 de nieérderheid i-an de Rotterdammers moeien erkennen. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Zóndag zijn bij spoetlgevaüende voIgeb.de dokloréu te raadplegen: J. A. II. v. d. Berg, L; Nieuwstr. 175, tel. CSSSl. ..- J. J. G..ide llaéyer, B.K.-laam 30, tëLj fblG3. Jv;---ï JV V.Buren, Buvs Ballotsingel 18, tel. 69GG1. /Geopend is apotheek. "Rembrandt, Rembramltiaan .5. g* Voor alle Schiedamsche hengelaars wordt 'door „HET PAROOL", onder de beproefde leiding van: het CENTRAAL NEDER- LANDSCH HENGELAARSVERBOND, afdeeling Schiedam, een georganiseerd op ZONDAG 11 AUGUSTUS De deelname is geheel gratis (dus geen inleggeld) voor iederen sportieven Schiedammer, zoowel dames als heeren, boven de ra jaar. Men behoeft hiervoor geen abonné van „Het. Parool" te zijn. Behalve dat men in dezen wedstrijd een vischje kan verschalken, 'is hét ook niet uitgesloten een der fraaie prijzen te winnen, die hiervoor zijn beschikbaar gesteld; j Uitgebreide mededeelingen zullen; in den loop: van de volgend^ week volgen,; -• -1 - Reeds nu kan men zich opgeven;bij onderstaande adressen „De Amateur", H. Gordijn, Hagastraar 6o. „Het Baarsje", W. Esbach, Coereeschestraat 23. „De Zilvervoom", H. V. d. Veldenj Zwartewaalscbestraat 18a. „Het Kleine Bliekje", J. Zagwijn, Prins Fred. Hendrikstraat 20. „De Alfer", A. J. Bokkum, Spihhuispad 14. >rHet Voorntje", L. Lupker, Korte Kerkstraat 6a. „De Fint", C. v. Lint, Broersvest 123. en bij het kantoor van „Het Parool"; Lange Haven 141,.Schiedam. X *18»; Van streek. X Componist. c X 1 Een kenau. X t a Herstelling. Vliegenicister. X r a Muziekapparaat. 1 I X - i i- Adviseur. X Maand. X Geldmiddelen. i t X •lis Sprekende gelijkenis. X •tl» Radiotelegra fist. t X l,i' "r Puzzelen. b X -"Vak-é',. Speurder. X Pharmaceut. Bovenstaande woorden moeten worden gevormd uit lettergroepen: ANC BER EEG ICE LEV OVE APO CON ELD IE N MAR RAA ARA DEN EVE 1ST MOF REP ATR DET FIN IVENBE RST AVI DGE GRA KER OON SEP BEE.ECT HEL KSP ORT TEM de volgende THE T H O T I E UUR VEN VER Bi; juiste invulling vormt zich op dc kruisjesrij een provinciale hoofd stad in ons land. - Onder de inzenders van de juiste oplossing woeden drie prijzen verloot en wel: le prijs ƒ7.50, 2c prijs ƒ5.3c prijs ƒ2.50. Inzendingen vóór Vrijdag 2 Aug. aan de redactie van „Het Parool'*! op dc enveloppe vcrmeldzn: Puzzle. OPLOSSING VORIGE PUZZLE: Dc oplossing van onze puzzle van 6 Juli is als volgt: Jan had bij het begin 8 gulden. Gcrrit 7 en Piet 6. Na loting werden de prijzen als vo!gt toegekend: le prijs ƒ7.50: Mcj. Ver steeg, Annn Paulownastraat 29; 2e prijs 5.A. dc Boer, Jan Poicclltsstr. 6b; 3e prijs 2.50: L. v. d. Vlist. Prof. Kamerlingh Onnesloan !20b, Schiedam. De winnaars kunnen hun prijzen in ontvangst nemen van Maandag 22 Juli af aan ons filiaal aan den Schiedamschcsingel 42. CRICKET. INTEEKENBILJET. Ondergeteekende Straat Leeftiid jaar. Dame of heer: geeft zich hiermede op als deelnemer(ster) aan den GROOTEN STEDELIJKEN HENGELWEDSTRIJD van „Her Parool" en. verplicht zich, zich te houden aan de voorschriften van de wed strijdleiding. (Handteekening) HWLG[v 1?Ü. Iadtrdaad, de baror. kwam teruff met het Eanrd, dal hij voor mij gekocht hml en erg mak zag et dier er niet uie. „Ketelbinkie", zei baron Adrians: Dit is joow rh'der. Ik heb het van een half- bloed gekocht, die ze: uat bet een pittig beestje was. Stap róna? op 1" Ik keek een beetje bedenkelijk naar het jonge, vurige paard en aarzelde. „Toe. Ketelbin kie", klonk BobbeTman'a stem: „Moet je bet ladder- ne hebben Meer hoorde ik niet, ik was vast be- eioten het beter te doen dan de ^veldwachter. Met 1 een sprong zat ik cp de ruy van mijn paard, dat on middellijk l>egon te .•■pringen. Met werd een worsteling tusschen mg en het pnard, wie de baas zou zijn. Ik - geloof, dut de baron 'het wildst0 paard gekocht had dat er in do streek to vinden was, want het hokte en sprong om me af te gooien op een geweldige manier. Ik klemde me als eeu klit aan liet zadel vast en hield vast. Maar het paard bewanrde zijn sterkste teer voor het laatst. Hij trok plotseling ziju voor- ea acaterbccnen bij elkaar en kaatsto rae de lucht in. Ik vloog omhoog en be treurde het onderweg, dat ik het epel verloren had. Maar bij mijn terugkomst beneden viel dat mee. Ik kwam weer precies terecht op ds mg van het paard, dat verbaasd hikte'en van schrik tam werd t FLAMINGO JUNiOR-TOURNOOL Het jcjcdelftal van Hermes-D.V.S. is er in geslaagd zich ia de finale va» dit tournooi te plaatsen door drie achtereenvolgende wedstrijden te win nen. Dit Junior-tournoai wordt jaarlijks uitgeschreven door de Cricket Touring Club „de Flamingo's". Mabiidag wérd 'in .de Ie róode op eigen veld tegen Quick uit Den; Haag gespeeld. Na den toss verlorenteheb ben trok H.D.V.S. naar de wickets. De Nietiwendiik hield zijn wicket- goed: op batslieden niet veel moeite te. bezorgen, zoodat het totaal regelmatig steeg. Hans Nicuwendijk hiel dzijn wicket góed op en scoorde 29. in 7 kwartier. .Verder lieten Huub van Meurs .en Guus Dui- ineiresp.i 26en 25} goed/batten Izien. Ook de staart kwispelde geducht: Jac. Durrer en Piet van Vliet brachten roet resp. H 0.0. en 11 den st.and van 106 voor 8 op HO voor 9. Het eindtotaal was ook 140. Het battingteam von Quick was erg zwak: alleen Gulcc wist den gevaarlijken Hemes-aanvul te weerstaan eo scoorde een goede 50: het totaal van Quick werd 80. De wickets werden genomen door Lick Durrer 621: Piet van der Tuijn 3-—21 en Guus Duimel 1—10. Woensdag werd onder zeer onaan gename weersomstandigheden ce 2e ror.de gespeeld tegen H.B.S.. dat Maan dag met 3 mos van Excelsior gewonnen had. Herrr.es verloor den toss en ging eerst fielden. Ook H-B.S. bad moeite net den Hcrmes-aonval en de wickets vielen regelmatig: voor 65 zat H.B.S. aar. een kant. Het fielden was minder dan Maandag, doch hieraan was ook het nat:e veld cn de gladde bal debet. Goede vnoycu werden o.a. gedaan door Hans Nieuwendijk (2 maal} en Piet van der Tuijo. Huub van Meurs bowlde zeer goed |G voor 11); de andere wickets -waren voor Dick Durrer (3 voor 27) pn Piet van der Tuijn (1 voor 19). De aanval van H.B.S.- was veel be ter dan van Quick, doch door goed batten van H. Nieuwendijk (16). Wim .vun der Sloot (21) en Huub van Mrurs (13) werd bet totaal van H.B.S. voor 3 wickets overschreden. Op 68 viel het 4e wicket, waarna gesloten werd. Vrijdag werd in Haarlem de halve finale gespeeld tegen Cr.I.C. uit Am sterdam. Captain J. Bakker won den toss cn koos batten- de aanvul van Cr.l.C. was tamelijk goed. waardoor 't batten minder vlot ging dan de vorige wedstrijden. Het totaal werd 80. waar van Wim van der Sloot een goede 31 en Guus Duimel 10. Ook Cr.I.C. kon den goeden aar.val niet weerstaan. Op een gpgeven moment was het totaalj2...runs.' voor een verlies van 5 wickets; Het totaal werd tenslotte nog 14; Bowlingcijfers: D. Durrer 5 ..(wickets) voor 3 (runs); H. Nieuwen dijk 4 voor 5 en- H. van Meurs 1 voor. 0. Hetfielden was aari' béide zFjden1 sècf góéd en er werden dan ook verscheidene goede catches gedaan. Daar er nog3. uur speeltijd was.'jwilr de CrJ.C. nog een poging wagen óp dë 2e - innings en dus ü'ok Hennes weer naar de wickets. De,_Cr.I.C.-aanval had nu meer.: succes en voor -38 was Her- mes all out; "Wtm vaii ..der/ Sloot mét 12 en Jaap van Noortwijk met 10 haalden de dubbele cijfers. Cr.l.C- stond nu voor ce taak in 1 uur en 37 min. 104 runs te scoren. De poging faalde echter ge heel. ea toen voor 13 runs de 4 beste batsmen uit waren, gaf men op. Hermes AUontic JP van Kabkov naar RotlerJam; Allxrt Onjp IH van Canliff naar Casa blanca; Alt S I? to Li saboo; Brinda 17 var. Erut'inm naar Kcavtyn: Bcrhseraiu 18 %-^n Parnmarito r.acr Trinidai; Baochuï 17 lo r^n-afao; Bcrkot 18 vaa Ucliksvatl x\e.ir Itottenlum; C-nccndo l3 io Gor.na; Deo Duco 18 to Koponhasw; Ku.-.uau 17 van Imtrhigbam naar Wi-becü; UraJa 17 to E*b- jf-rg;Gla«h'iven 18 raa HeJiioki naar Rot terdam; fïan;;» st.bt- 13 le Akranos (IJs land) met caisson; Hormeq IC van Curasao naar Crblobat; iiercu'.ei 17 le Genua; Ha-la 18 van An'.wcrpon naar Malmo; Ia Oale 17 var. Par naar Antwerpen; Iris 18 te Oporic; Indrapocra 16 van Suez uaar Ja\-a: Jobsha. ven 18 van Huenos Ayres naar Anlwerpen; Java ro fc IS tc Falkejubcr;; Katw.jk 18 van Kopeahajen naar Kalmar; Kcirers-fracbl l» van RoURnlam ie Antwerfcft:_ Korleuacr lil van Londen aaar R -UordamKaap Faiga 19 van Zaandam le Anl\vet|A>n: Libra 18^ vun HüU--nlam se 'Aotwerpên; Maas-kerk 17 lo Konokry; Majiocnm 17 vaa New York waar t^anamu Cily; Mulaa 18 lo Keaii; Kotos 15 lo Now Orlcutv*; N&rmandia 19 van Gothen burg 21 tam. te ttoHerdam vertvoebt; Noord- wijk 18 van Paramaribo naar Trinidad; Na.aeaub.vvcn 18 van Helsinki naar Rclïer* dam; Oranjcroaiein 18 le Soul ham pion; Pa raat 17 van Ponthieven naar; Par; .Pyg malion 17 van Baltimore nair! Kew York; l*nma 15 lo San Louis du Rhone: »os«narie 18 to Ko;iiug; Siarkenbe-gh 17 In Man- Ciiceler: Snpar^ea 19 16 AnUrerpcn; Sanden- burgh 17 te Cacnbtonea; Saroena U U> Ua- lavta; Stad Hanrlem 20 nam ^to floltcrdam verwacbj; Tsbiiita p.' 13 Gibratlar naar A ui8ienJ.iniTiberiu» 18 te Jtaracaibo; The- misto 18 le Antwerpen; Trompenberg!» 13 van Seiobal naar Ralterlais; Urmaje 18 le Kopenhagen: Venrcawca 19 van Kopen hagen aaur Amj-lerdaiu; Vun Heut2 16 le Hongkong; Van Ceidcr 19 van RoUerdain lo Anlwcrpoo; Venus 19 te Atnsterjlamj Winsuni p. '17Prawle(>oint naar I>okar; \V«-tiand 17 van Las 1'a'ina^ mar n»:enos Ayres; Walenburg'u p. t« Beocliy Head naar Teigamoulh; Wi.n 18 «a Lei'.l» naar Jon den; M'eJievreUen 17 van ll;«n.burg mar Ba tavia; Zaauslronm 19 Ain«lonlarn; Zee- hood 17 te Londen; Zecniecmv 1" van Rot terdam te LondenZeeland 19 te JVorrkoping. Aoicnia 15 le Shanghai: Aruba p. 16 Cristobal; Beaurej-anJ 17 ran Rotterdam te Port Sa'.d: Bloemfonte'n 17 te Sydney; D« Rayier 14 van Rotterdam le Eroden: Fgda 15 von Kopea!»a;eo naar Ma'rao; Franr Hals p. 17 Unngenen ntar Vancouver; Caieomata 16 van Cumcao naar Mamcaibo; Howard L. Kelly 16 van Baltimore naar Rotterdam] Uobel 16 van Tat Gcaira naar Poerlo !a Ceut; Job an van Oiden'aarnoveit 16 tc Ra- laviit, Juno 16 to .traracaibo; Lillie 5fat- thiwoen 15 van Scockbslin via 'Utan.fjo naa* Itotler-lnm: MantO 15 tar. Curscoo naar Ciodad Tnijijio; Megara 15 to Houston; :-:«o 16 le Goiyaquil: Xooid Brabant 16 to Norfolk. Pacific Shipper 17 v<m flotlcr- dam lo London; PooUee p. 17 Llwrd naar Appiodore; Paula 15 >c Singapore: Hapaufl 13 van! Curufoo; Straal Malakka 16 üurUio; Siftnila 14 lo siitgaporo; Sal .'j'a 12 to Balik Papan; Sint .Maarten 15 var. Mobile naar Xew Urlo-me; Tytiv sl.bl. Ï5 tc South ampton D.V.S;:; won deze match dus met,' 66: runs op de. lc innings. De bowling cij fers vandél 2e innings vwaren: D. Dur- ,-er 1^_4 eÓ' Hans Nleuwcddtjk 2—6. Het- fieldeni was weer .zeerfgóéd;schit- terende vangen .werden"gedaan door Hans "Nieuwendijk:- op eigen - bowlen.- en doqr Guus Duintel. v Daar H;G.C: - vëneëhs In Blocmen- daal' op de 2e innings wonvan ALL. moet het Hcrmes-jeugdelhal vandaar op, bét -Haarlëm-terreini: spelen, tegen .tl.k-t-» om- den 'zilveren Flamingo, den wissel- prijs van het tourncfoi. In ieder geval heeft dit jeugdëlftal - dat hoofdzakelijk. uit spelers van het 5e en enkele van het 4c elftal bestaat, de prestatie ge leverd zich in de finale te plaatsen, wat voor dit zeer jonge elftal een schitterend resultaat is. Schilderstuk, Ets, Aquarel of Reproductie lo Oct jJteS: KUNSTHANDEL ROTTERDAMSCHEDUK 211 SCHIEDAM Uocde sorteenng fofivsundanrds; Je adres voor bet In- 'Üsten van foto'a. platen en etsen. Steek verlaagde prijzen. Tel 69617 Aanbevelend. A. M- JANSSEN. iniimnimmiiuniiiMiiiniBnaiin - 'I HOOGSTRAAT 106 - SCHIEDAM gainunLinmuuuDUOiMutiRmiiDBummKr:iihii.'iaiiiiauin>iiHii:uwiiiti«<niiimainHHiiimiiiii<nii>inuniiiiu7 BELASTINGZAKEN H. KORVINC ACCOUNTANT BELASTTNGCONSII1.2NT Lange Kerkstraat €6 Telefoon 68631—69704., HOOGSTRAAT 54 - VAN A TOT Z VOOR UW TOILET. - Het al Uw sportbonnen naar HOOGSTRAAT 88 - TELEFOON 67513 Bestelt ze bij: v/h Voorhoeve Dietrich G. Verboonstr. 12 - Schiedam Telet. 6800/ GEVEKE ZOON Broersvest 58 - Te!. 68447 VOOR MODERNE VERLICHTING Groote sorteering goedkoope lampekappen LANGE KERKSTR. 38 SCHIEDAM TEL 68735 ALLES OP HET GEBIED VAN GLAS- CHEMISCH REINIGEN VERVEN Singel 142—150 Tel, 69929 Filiaal: Viaa-.dingen, Hoogstraat 60. Filiaal: Dordrecht. Voorstraat 235. vS: ia.;-:/-;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2