ipi DE SCHIEDAMMER Struye gèeft opdracht terug ?v m I n É^flp i«sèi Arie van Vliet kampioen op de 50 kilometer Van Mook over onze politiek in Indonesië „Seyss redde Holland van de totale vernieling" BED EN ADM LANGE HAVEN lil SCHIEDAM TELEFOON 88300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK »1 CENT PER KWARTAAL t LOSSE NUMMERS f0.08 ZESDE JAARGANG NO. 168 HEI PARGOL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 BOTTERDAM TELEFOON NKS. 254S0 EN 033OO POSTGIRO No. 3S8644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG, 22 JULI 1046 Spaak wil verzoek om kabinetsformatie in beraad houden Von Acker blijft onvermurwbaar De prins-regent van België ont ving Zaterdagavond den heer Struye, die hem mededeelde, dat hij van de opdracht, een regeering t« vor- men; moest afzien. De prins-regent ontving' vervol gens minister Spaak en verzocht hem zich met de formeering van een kabinet te belasten. De heer Spaak verzochthet voorstel In be raad te mogen houden. Senator Struye deed Zaterdag avond voorlezing van 2ijn program, dat door de Belgische socialistische partij afgeslagen werd. Wat de koningskwestie betreft was tif] van oordeel, dat een ver-: klaring afgelegd zou moeten wor den In dezen geest, dat „de koning gehandeld heeft, ten "bate van het tand". Verder zou de regeering ver klaren, dat deze kwestie niet afge- loopen was en dat zij er zich verder mede bezig zou houden. Het parle ment zou geraadpleegd worden over 'n referendum en, Indien dit verwor- pen werd, zou de regeerLng naar; een andere oplossing moeten uit zien. Het - -kiesrecht zou, ingaande op 1 Januari 1947 aan alle vrouwen geveven worden. Het program behelsde voorts: Verdediging van de valuta, ver booging van productie en uitoefe ning van controle door den rechter «•n n et meer door de administratie; terrgkeer naar normale omstandig heden. leger op vredesvoet en op heffing der volmachten; Voor wat de zuivering betreft: .recht op beroep voor hen, wlenhet stemrecht ontnomen is, bij den b<Ujven rechter. Wat de koningskwestie en het kiesrecht voor vrouwen betreft houdt de. C. V. P. voet bij stuk. „Enge partijgeest". Buset. voorzitter van de B. S. P. beeft in een vergadering van den raad der Belgische Socialistische Partij verklaard, dat de C. V. P. een reeks onaanvaardbare voor waarden gesteld heeft, die ingege ven waren door een engen partij geest.. Over de mogelijkheden van een regeering met de liberalen sprekend, stelde, Buset vast. dat de ze laats ten' geen 'bezwaar kunnen' hebben-tegen het economisch pro- gramma~van :'de*.B„ ScP£r*e2: Ti'4-; De- voorzitter-, van- S.« -Pt -deed- een beroep-op Van 'Acker om' Incident- op de Roode Kruis-conferentie Op de slotzitting van de confe rentie van de liga van Roode-Kruis - vereenigmgen te Oxford heeft de Sowjetrussische afgevaardigde, dr. Kolesnikof, een beschuldiging ge richt tot het hoofd van de afdee- ling buitenland .van het hoofdbe stuur van het Nederlandsche Roode Kruis, jhr. H. Beelaerts van Blok land. Kolesnikof verweet hem. dat hij poogde de Sowjetdelegatde uitte schakelen 'van deelneming aan de Roode-Kruis-bsweglng. Jhr. Reelaerts van Blokland had ln een eerder gehouden rede n.l. critiek geleverd op het feit. dat de Sowjetrussen plaats gekregen had den in het hoofdbestuur, nadat de oorspronkelijke lijst was opgesteld. Een tragisch ongeval bij voetbalwedstrijd Tijdens de promotiewedstrijd Pechvogels—Hermandad deed zich een tragisch ongeval voor. Onge- vee: 10 minuten na de aanvang van den wedstrijd zakte de 27-jari ge P.von Oort in elkaar. Hij bleek reeds enkele oogenbllkken daama aan een hartverlamming te zijn overleden. Het slachtoffer was ge huwd en laat vrouw en een kind achter. De wedstryd werd gestaakt en tot nader "vast te stellen datutn uitgesteld. Friezen favoriet in de Kaagweek Wind, zon en een reeks van spannende races hebben den Inzet v.m de Kaagweek. waaraan dit Jaar meer dan 250 schepen deel nemen, tot een volledig succes ge maakt. Er was veel publieke be langstelling, vooral voor de:* eer sten - kamp van de Holland-Fries land wedstrijd voor regen x>gen. Winnaar hiervan werd de Holiand- zeiler Bergsma. Friezen volgden hem echter dicht op de hielen en dat-, leverde dezen zooveel punten op, dat zij na de eerste race met 29—26, 1 p. de leiding hebben gekregen. In den nationalen wedstrijd der Regenbogen gingen- .niet minder dan 24 schepen van start. Aanva ringen en protesten konden daar door niet uitblijven en t V van jachten liepen averij op. Opnieuw waren de Friezen superieur,- wx>dat een eerste en tweede prijs hen ten deel vielen, dank zij fraaie over winningen van Vrolijk en Hen driks, welke laatste Zaterdag als eerste door de lijn ging en dus een ernstige greep doet naar den hoofdprijs. Bfj de sharpies zegevierde J'uüvK van Heel al voor den tweeaen keer, terwijl 'Zuiderbaan' (Sneeki in de Valk-klasse met een le en een V> plaats ongetwijfeld favoriet is. buitengewoon goed werk deed' ook -aian Kagchelland ln de klas- se der;. Olympiajollen, - waarin hy Zaterdag, zoowel als Zondag te triompheeren wist,. op zijn beslissing terug te komen. Vervolgens rechtvaardigde Van Acker zijn meening cn ontleedde de voorwaarden van samenwerking met de C. V. P. De koningskwestie zal gemakkelijk kunnen worden opgelost .als deze partij deel uit maakt; van de regeering. Tot siot verklaarde Van Acker, dat hy slechts een regeering met een groo- te meerderheid wilde vormen. Socialisten willen linksch kabinet. Het congres van de Brusselsche federatie der socialistische party heeft met bijna algemeene stem men een motie aangenomen, waar in de verantwoordelijke instanties der socialistische,liberale en com munistische partjjen ultgenoodlgd worden ten spoedigste een nieuwe democratische linksche regeering te vormen. TIET 'GEDEELTE VAN DE SPQORBROG AAN DEN MOER DIJK, DAT UITGELEEND WAS A4N DE VEKKEERSBRUG WEER OP ZIJN PLAATS TERUGGEBRACHT Een uit dcelen van vernielde bruggen samengesteldoverspanmng it tn de vrijgekomen open ruimte van de verkeersbrhg geplaatst „Overgangsperiode van vijf of tien jaar eerder te kort dan te lang" TT Op de conferentie te Maltno heeft dr. Van Mook het woord gericht tot de gedelegeerden- Hy zeide, dat uit. de redevoeringen van de gedelegeer den aan den eenen kant een ver scheidenheid, doch aan den anderen kant eensgezindheid blijkt. Alle af gevaardigden verwierpen eenstem mig koloniale principes cn het ko loniale systeem- Dit was te venvach- ten, maar de manier, waarop dit ge schiedde kan nuttig zyn voor die Iandgcnootcn, die zich nog niet los kunnen maken van de oude verhou dingen. Practisch alle- gedelegeerden heb ben als hun overtuiging te kennen gegeven, dat samenwerking tusschen Nederland en Indonesië wenschelijk, ja noodzakelijk is. Dit is niet alleen gebaseerd op de eeuwenoude betrek kingen onderling, maar ook op de positieve waardeering van hetgeen Nederlandsche hulp in het verleden beteekende." Men realiseert ;zich; eveneens, dat Nederland geen" over-" heerschende macht is of dit-kan zijn. De"„publleke_ opinie houdt "eeher- "zijcis'vasr' jdeh^samenhang-gê^' schapen"-' "door dc historiek en aan".' den anderen kant wil zij dezen sa menhing vastleggen in een federa tief systeem van. een Indonesische federatie of in vereenigde staten van Indonesië. Evenzoo is men' het er algemeen over eens, dat hët wenscheiyk is,' zoo spoedig mogelijk een vertegen woordigend lichaam met wetgeven de macht voor het geheele gebied in te stellen. „Overgangsperiode onvcrnjydelyk" Na een samenvatting van de ver schillende standpunten van de af gevaardigden heeft dr. Van Mook de overgangsperiode besproken en verklaard, dat-hij de bezwaren'be greep. maar „het standpunt van de Nederlandsche regeering,. volgens hetwelk zulk een overgangsperiode onvermijdelijk is, is niet gebaseerd op de meening, dat Indonesië nog niet rijp is. Het is noodzakelijk, de Indonesiërs in staat te stellen vol doende technische ervaring te krij gen." Onafhankelijkheid beteekent di recte verantwoordehjkbeid aan. de buitenwereldvoor wat in het land zelf geschiedt. Onafhankelijkheid eischt stabiliteit 'met waarborg voor de veiligheid van goederen en per sonen, ook voor de kleinere groepen in het land zelf. voorts vryheid en democratische discipline in een we reld, welke afkeerig is van fascisti sche en dictatoriale methoden. Nederland draagt verantwoording Vijf Britsche titels voor onze af hielen Slijkhuis vlak achter Wooderson Nederland mag tevreden zijn met de prestatiesvan zijn athletiek- ploeg, die op White City stadion gedurende de tweedaagsche wed-, strijden om de A.A.A. kampioen schappen, vyt titels, twee tweede prijzen en een derde prys verwier ven. Siykhuis heeft op de drie myi niet van Wooderson kunnen winnen. De tien jaar oudere, maar zeer gerouti neerde Britsche athleet, sloeg hem in den eindsprint. Voor beide loo- peis waren do tijden'echter verlieu- gend. Deze waren namelijk de bes ten. ooit te White City gemaakt. Wooderson liep dc drie mijl in 13 min. 53.2 sec. en Slijkhuis in 13 min. 54.2 sec., waarmede hij zyn record tijd van 14 min. 9.5 sec., die hij op 7 Juli te Rotterdam noteerde we derom verbeterde. In den stryd op de mijl wierp De Rujjter zich gel'jk met Wilson over. dé eindstreep. De tijdopnemers no-, teerden inderdaad een gelijken Ul'd (4 min. 17,4 sec.l, maar de jury van aankomst schonk Wilson den eer- sten prijs. De vier Nederlandsche kampioe nen zyn -Brasser (discuswerpen) 43.57 m.;Lutkeveld (speerwerpen). 56,59 - tn. Lamoree (polshoog) 12 voet 10inch en Houtzager (kegel- slingeren)'48.76 m. De Bruyn be hield zyn titel kogelstooten (43 voet 8 inch) en behaalde den derden prijs met discuswerpen (40.59 m.h Onze sprinters 'speelden, ook al bereikten er eenigen een eindstryd, jeen rol van beteekenis in de finales. tegenover de buitenwereld, tegen over de kleinere groepen, die be dreigd worden,en tegenover dege nen, die lijden en in armoede ver- keeren. - „wy wenschen deze verantwoor delijkheid met u te deelen.en deze zoo spoedig mogeiyk over te dragen aan de Indonesische gemeenschap, doch wy wenschen het goed; te doen." Dr. Van Mook zeide, dat een over gangsperiode van 5 of 10 Jaar eer der te kort dan te lang was, maar. dat de directe maximum krachtsin spanning voor wederopbouw en re organisatie het voornaamste is.' H.O.V. promoveert naar de 3e klas H.- O. V.,- dat 'ongeslagen afdee-- hng31kamp[oen -van de' -4e klasse, was, is er in geslaagd, de Ivlen-.thans'- gespeelde promotie-wedatrijdent^ te _wiraeh-~fflerdooiAJsL~j de-promotie?' riaaf "3ë"-3ek*assë""ée*h"féiKgcHaEdêrT Wel niemand zal de 50 nederlaag -die --Merwesteijn-'te- - slikken kreeg, verdiend hebben' .gevonden. De Dordtenaren waren ongetwijfeid technisch beter. Gebrek'aan door zettingsvermógen - en schot vaardig heid waren oorzaak, dat zij, zoo'n zware nederlaag -leden. De .'eerste helft was een bijna gelijk opgaan de strijd waarin Groer.eboom zijn club een 10 voorsprong bezorgde. De bezoekers pakten in de tweede helft beter aan, maar juist toen deed het gebrek aan schutters zich gelden. Terwij] Merwesteijn een licht overwicht h** u suc ces ju:st aan den anderen kant. Door toedoen van Borst enAars werd de voorsprong in deze pe riode tot 30 vergroot. Gemakke lijk kon de H.O.V. voorhoede den stand tot 50 opvoeren. Australiërs speelden te Noordwijk Vuur een record aantal toeschou wers die de prachtige wedstrijdbaan te Noordwyk tot de laatste plaats omzoomden hebben de Australische -spelers hun sterke spel vertoond doch niet weten op te voeren tot dat booge peil dat zy te Wimbledon be reikten. Vermoedeiyk was de over gang van gTas naar gravel (zooals dat bij Van Swol in hooge mate het geval was, hy speelde zeer matig) hiervan de oorzaak. Intusschen heeft dit niet belet om de toeschou wers in bewondering te brengen voor de grootte, de enorme vaart en het curieuze van het dubbelhandig spel van Brown. Het. was af en toe verrassend en onbegrijpelijk.. En hoewel uiet fraai, toch zeer nuttig! Pails was niet fit en moest zich zelfs in de belangrijkste partij van het programma, zijn enkelspel tegen Brown {van wien hij steeds gewon nen heeft en waarop men 2ich spit ste) terugtrekken. Van de Nederlandsche spelers was Rinkel wel de beste. In zijn belde dubbelspelen deed bij tal van fraaie en snelle dingen, doch hy miste toch af en toe op te gemak- keLyke kansen. Wilton heeft zeer goed gespeeld tegen Pails en ook in het.dubbclspcL De uitslagen waren - Harper slaat Van Swol 6—1 3—6 6—1; Brown slaat van Swol 6-—3 6lj Palis slaat h- wilton8—6 6—2Brown slant -Pails. G6—1 3—2. Pails ^teruggetrokken) Harper en Brown slaan Van Swol 'en Rinkel'; 62 <6—3 3^-6. 9—7. Brown eh Rinkel slaan Harper en Wilton .7—5 .4—6 4—6 0—4 6—3. Zes wedstrijden zal Curacao spelen Donderdag 15 Augustus Amster dam De VolewyckersCu.aqao. Dinsdag 20 Augustus Rotterdam Feijenoord—Curasao. Zaterdag 24 Augustus Nijmegen NEC-Combma- tie— Curacao. Zaterdag 31 Augus tus Tilburg Het Tilburgsch elftal —Curacao. Woensdag 4 .September Groningen Het Gronings ch ot» Noord,tyk elftal—Curacao. Zondag 8 September Mijnstreek elftal— Curacao. Zondag fegen Derksen in den sprint Het mag- een volkomen verrassen de uitslag hceten, dat onze wereld kampioen sprinter Arie van Vliet, tevens nationaal kampioen óp den langen afstand, (50 K.M.) is gewor den. Gezien zijn fenomenale sprint, waarmede tnj Zondag in het Olym pisch Stadion op de SO K.M. won. zal hy tn dezen prima vorm onge twijfeld Zondag a.s. opk wederom de sprlntkatnploen worden. Hel is merkwaardig, dat onze „keien" op den langen afstand, zaoais Schulte, Middelkamp en Pellenaars gisteren ln het Olympisch Stadion niet veel te vertellen hadden en dat de eer twee zich resp. met de 15de en 10de plaats tevreden moesten stellen. Nog merkwaardiger Is even wel, dat het allen sprinters waren die uiteindelijk zegevierden (i. Van Vliet, 2. R-mkes. 3. Peters. 4. Derk- senj. Tot op de hellt van dc course (2S K.M.), die ln 34 min. en sec. werd algelegd, bleef het bij enkele onbe langrijke uitlooppogingen. Daarvan kwam er echter eindelijk 'n groep je van S man. bestaande uit cor de Best, De Korver, Ooms, Lust en Reuter, dat gedecideerd uit; iep. Dit quintet heeft zich bijr.a gedurende 20 K.M. weten te handhaven. Uelaas bleek deze prestatie te afmattend geweest te zijn. Met nog 12 rondun te rijden, zakten eindelijk deze dap peren af en met nog 5 K.M. voor den boeg werden ze opgeslokt door het peloton. Toen de bonte stoet weer bijeen was. begon eerst recht de spanning. Met nog 6 ronden, ln het vooruitzicht, stoof plotseling Schultc onweerstaanbaar over alles heen, nam onder daverend applaus een ruimen Voorsprong, die hij met nog 4 ronden te rijden, r.c# steeds bezat. - Tc vroeg ultgeloopen Maar toen bleek dat Schuite te vroeg van stapel was geloopen. Want met Middelkamp aan hoofd, had 't peloton hem twee ronden voor', het einde weer te pakken. Nu zou dc sprint moeten beslissen, op de helft van d« laatste ronde vlogen plotseling Van Vliet en Remkes on weerstaanbaar alles voorbij, de zege tegemoet. Een prachtige eindsprint maakte Van Vliet kampioen. Voor de halve finales achtervol ging professionals (5 K.M.) plaatste zich: Schultc. Peters. Mtddelkamp en P. Evers, wiens tijd <6 min. 45 sec.) de - snelste in dit nummer bleek te zi;n. Bij de amateur- en prof.-sprlnters deden 2ich geen ver rassingen voor Van Vliet en Derk sen bij de profs, Hijzeler.doorn en Bijster bij de amateurs,, zijn de ge gadigden voor de nationale sprint- titels geworden. Kampioenscompetitie is ten einde De landskampioenscompetttie Is ten einde. De „groote zes" gaan, na een zeer vermoeiende eind spurt, van een welverdiende rust genieten. De laatste ronde was voor Heerenveen tenminste nog zoo vemeugend/dat het, door een 3—1 overwinning op de landskampioen Haarlem nota bene. de derde plaats op de ranglijst bereikte. Heerenveen bleef hiermee wat de thuiswedstrijden in de kam pioenscompetitie betreft onge slagen. N.A.C. kon in Breda van Ajax niet winnen (1—3) en ver huisde naar de vierde plaats. Na dat Limburgia Zaterdag te Nijme gen met l—o van N.E.C. verloor, behaalde het Zondag in eigen om geving eèn ongedachte 6—2 over winning op de zelfde club. De eindstand luidt: Voetbaluitslagen Kampioenschap van. Nederland NEC—Limburgia (Zaterdag) 0; Heerenveen—Haarlem 3—1; NAC— Ajax 1-3: Limburgia—NEC 8—2. District I, promotie He kl.: TOG— AFC >H). Promotie 3e kl.:_ dc Kennemers—Leerdam 5o (Ken- .nemers .blijven. 2q^„klasse); <.BFC— „AJlen Weerbaar 1—L. .7* '7' promotie. 4e. kLt'- Watervogels—Always Forward 1—3; OranjeZwart^-^J. H. Kwartier 30; DTSVVB 4—2. Promotie 3e kL: De Musschcn—VOC 60 (Zaterdag) Promotie 4e kL': Hillegom—Archipel 3—2: Lekker- kerk—Terlaak 7—0; Celeritas—HDV (Zoterdag) 2—1: Pechvogels—Herman dad 00 eest.: V NDFlakkee 2—4; HOVMerwesteijn 50 nistnet III, promotie 2c kl.: Vitesse—Rlgtcrsbleek 2—1; PEC— Labor 2—1. District IV, Promotie 2e kl-: Goes-RBC 1—i; Hclmondia—TSC 3I. District V, promotie 2e UI.: Etnmen—Friesland 3l. Promotie 3e kl.: Oosterparkers—CAB 7—1. Haarlem Ajax Heerenveen N.A.C. N.2.C. Limburgia 2 15 22—21 3 14 33—15 5 10 23—26 6 8 14—20 6 7 22—32 7 6 22—22 Steinbauer: Seyss Inquart geen leider doch een geleide en nog eerder een misleide Het knapste pleidooi van het proces „Geen leider docheen .gelelde en naar myn meening nog eerder een misleide, zoo noemde dr. G">stav- Steinbauer Seyss inquart 'in- een' brillaot pleidooi, dat wellicht bet knapste is. dat tot oog toe werd uitgesproken. Zooals te verwachten was heeft dr. Steinbauer Seyss Inquarts hou ding in de laatste maanden van den oorlog tot het hoofdpurt van zijn verdediging gemaakt. „Wanneer de aanklagers de ver woestingen en inundaties in Ne derland niet ter sprake hadden ge bracht. zou ik deze aangelegenheid voor het gerecht gebracht hebben, daar Juist deze zaak den aange klaagde in een ander, «oor. hem' zeer gunstig licht stelt", aldus be-: toogde de verdediger.. Steinbauer zeide. dat Seyss Inquartr toen de Canadeezen na&r het No; rden doorbraken, vanuit - Groningen naar Den Haag - is terug- 'teerd met de uitdrukkelijke bedoeling Nederland te redden voor een - »r- nietigingspolitipk- van Berlijn „De verarukker geen omnenscb" Steinbauer liet er, toen hy Seyss'- rol in Nederland begon te behandelen, geen twijfel ovei be staan. dat het Nederlandsche volk hem als- verdrukker beschouwt en hém haat. „Maar ik heb vaa. ge dacht, zoo zeide hy in een karak terschets van zijn client, d' een man die zoo fijngevoelig over Bach, Mozart, Beethoven en Bruckner kon praten, geen onmensch en ze ker geen onmenscheiyk koelbloedig misdadiger kon zijn". Hy los een uitvoerige brlel voor van een Duitschen rechter, die een van Seyss' medewerkers in Neder land geweest is, en die overvloeide van waardeering voor ..den beschul digde zoowel in zijn prfvéieven als ambtelijk.. Het was volgens Stein bauer de tragiek van Seyss' dat hij, met welke plannen-hij ook be zield was, naar Nederland k~anL ais de vertegenwoordiger van lf Hitler en een door de wereld ge haat systeem. Steinbauer betoogde, dat Seyss bij zijn bestuur van het sta' punt was uitgegaan, dat het Haagsche, landoorlogsreglement door ontwik keling van den .totalen oorlog -on-, bruikbaar was geworden en dat deze ontwikkeling moest toelaten, dat potentieel van bezette land n tot aan door de menschelljkheid gestelde grenzen mocht worden n- geschakeld. Voorts had de ontwikkeling van het ondergrondsche verzet geleld tot de strengste preventieve maat regelen. Seyss had-het tot z plicht gerekend, de aanw-yzingen van de opperste leidir.R van het Duitsche ryk hierin te volgen, doch iedere gedachte aan onwettig handelen zou hem daarbij verre gelegen hebben. Onafhankelijkheid niet aangetast Steinbauer bestreed de aan klacht, volgens welke Seyss de on afhankelijkheid van het - land zou hebben aangetast. De genomen maatregelen 'waren volgens a geen inbreuk op het volkenrecht, „want tUdens een bezetting beslist de bezetter zelf, tn hoeverre een noodzaak tot wettehjke maatrege len en tot verandering der wetge ving bestaat". Opheffing d^r po litieke partijen was volgens spre ker het goed recht van den uezet- ter geweest, daar de party zich tegen hem keerden. Daar stelde hij tegenover, dat Seyss de v *1 van eèn N.S.B.-regecring conse quent had afgewezen, terwijl de verklaring," dat. deze partij de wii van "het volk vertegenwoordigde, geenerlei rol had gespeelc. Ook - een poging tot germanisee ring van Nederland was vot* -s Steinbauer te 'niet gedaan. I - m aanzien van "een aantal punten, nog eens de door Seyss Inquart zelf reeds gegeven motivceriuj te hebben samengevat sprak Stein bauer uitvoerig over de cijzelaars- kwestie. Ook hieromtrent hoorde het gerecht na Seyss' eigen -etul- genis niets nieuws het as ln beide ten Jaste gelegde g„rallen aan hem te danken, dat niet veel meer menschen waren gedood. Ten aanzien van dc tewerkstelling in het buitenland betoogde de ver dediger eveneens, dat Seyss in deze steeds matigend was opgetreden tegenover Sauckels eischen. R.M. 400 voor lederen Joodschen Nederlander. Nadat het gerecht voor de zoo- veelste maal de machtsusurpatie van Himmlers politie had vernomen, besprak Steinbauer Seyss' houding ln de jodenvervolging. Hy maakte daarbij de wel wat overbodige op merking. dat de jodenster door de Nederlanders niet als een vernede rend teeken werd beschcuwd. Na Seyss' eigen getuigenis nog eens te hebben samengevat zeide Stein bauer. dat de kardinale vraag in de aanklacht tegen dezen beschuldigde is, of hy het lot van de ontvoerde joden gekend heeft en het niet beeft verhinderd. De wijze waarop Himmler zjjn politiek geheim hield, was volgens Steinbauer een voldoende bewys om te gelooven, dat Seyss inderdaad on wetend is gebleven. Himmler was zoover gegaan, dat hij van Seyss 400 mark elschte voor lederen weg gevoerden joodschen Nederlander, als bijdrage in de vestigingskosten tn Polen. Dit behoorde tot de ca mouflage zeide Steinbauer. Steinbauer heeft voorts de bon- gercatastrophe in Holland voorge steld als een door de staking ont stane noodtoestand, die den aange klaagde niet ais een misdaad mocht worden aangerekend. Spreker be weerde. dat de voedselpositie in Ne derland niet slechter is geweest dan in Duitschland. Dr. Steinbauer heeft in de twee uren van zyn betoog, waarin by over Nederland sprak, herhaaldelijk met welgekozen woorden gesproken over de grootheid van ons volk in zijn historie, in zijn verzet tegen den bezetter en in zijn prestaties. Over Nederlands verzet zeldo hij: „Hier in- di: proces, hebben wij ge leerd. dat van alle bezettende landen Nederland den hardnekkigs ten en taaisten politieken en een steeds effectieverec daadwerkelijken te-' genstand heeft gebeden en dat dit volk door alle jaren heen nooit de hoop opgaf, dat de dag der vrijheid weer eenmaal komen zou." Vervolgens gaf Steinbauer een verdediging van Seyss' rol in Oos tenrijk. Voor de promotie naar de eerste klasse district I is A.F.C. uitge schakeld. omdat het met 5—0 van T.O.G. verloor. De kansen van 't Gooi om zich ln de eerste klasse te handhaven staan nu aanmerke lijk becer. Het zal daar met T.O.G. om moeten strijden. T.O.G. heeft vier punten, 't Gooi drie punten uit drie wedstrijden. V.U.C. versloeg Unitas - met 4—1 '.Twee uiterst snelle doorbraken, 'door den wéér meespelenden Holle- man geforceerd, leverden V.U.C. In den wedstrijd tegen Unitas binnen tien minuten twee doelpunten op; het eerste door een kopbal van Van der Horst, het tweede door een laag schot van Van der Valk. :Nog bleven de Gorkumers opti mist. Zy zetten tal van gevaarlijke aanvallen op. maar hun voorhoede bleek onmachtig. Op een gegeven oogenbliic doelman Rousse was ver ultgeloopen troffen dne schoten achter elkaar geen dock De eerste maal kwam de bal tegen de' lat, de tweede maal tegen een der terug gestormde öinnenspelers en' toen het derde schot werd ingezon den. was bet de V.U.C.-rechts- achter Rolfes, die den bai over de lat stompte. Wels' strafschop was evenwel zui ver gericht ZMl C2-D. so Ook ln de rifJÉ tweede helft nog ;p||i bleven de rood- ■?Mm witten zeer agres sief maar dod- man Nuis met een stel goede achterspelers als Rolfes en Vaai- EOLLEMAN burg konden ver der Unitas- succes voorkomen. Rousse scoor- de met een prachtschot na een hoekschop van' Helleman nog eens voor V.U.C. cn J. van der Horst, die tegen het einde was in gevallen voor A van der Horst, maakte er 4—1 van. Door de V.U.C.-overwlmung is de beslissing in deze promotie-competitie nog mee gevallen. Die kemt eerst op 28 Juli in het Feyenoord-stadiou, Dan zui len Excelsior en V.U.C. een feilen slag leveren. V.U.C. moet beslist winnen om zich m de eerste klasse, waarin het nu twintig jaar onafge broken speelt, te handhaven. Excel sior heeft aaneen gelijk spel ge noeg om ten koste van de Hage naars naar de eerste klasse te pro move eren. Excelsior 3 2 1 0 8—2 5 V.U.C. 3 2 0 1 7—5 4 Unitas 4 0 1 3 3—11 1 Bartali wint de ronde van Zwitserland De Italiaan Bartali heeft de ronde .van Zwitserland, nadat hij ln de laatste etappe als eerste eindigde, gewonnen. Ook in het landenklasse- ment bezet Italië de eerste plaats. Slechts drie en dertig renners ver schenen voor-deze laatste ca 227 km. metende etappe van St. Gaü naar Zürich aan den start. Bartali won de rit ln 7 uur 17 sec., terwijl de Zwitser Wegeer tweede werd cp anderhalve lengte. De Nederlander Schellingerhoudt. die de geheele ronde uitreed, nam in het algemeen klassement de 31ste plaats in. WEPRP«RICKT Meest zwaar bewolkte tucllt- met plaatselijk '"chic reten of mot regen. voornamclilk m den nacht envrocpcn nrhlend. Eenlge *'ü- King van tcpfcratuur. Ma"re Znhl We. tclijkc win*; Zon op 4.40, onder 20.47. Waterstanden r.nlUiciam: ie tij 11.17, 2c tij 23.53

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1