Lagune van Bikini een hei van vlammen, rook en stoom PUTTEN IN DEN ZOMER De Groote Advies-commissie der illegaliteit opgeheven AMERIKANEN OP BEZOEK DE SCHIEDAMMER - RED. Elf AD*. LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM .TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJSPER WEEK II CENT PDR KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS f 0.00 ZESDE JAARGANG NO. 171 Van de 85 schepen zijn er nog slechts 10 drijvende Gisteravond ontplofte weer een atoombom ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAMSCHESINGEL «1 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 23430 EN 69300 POSTGIRO NO. 3S3646 Bankier: AMSTERD. BANK TEROTTERDAM DONDERDAG, 25 JULI 1946 vice-Admiraal Blandy, die belast ts roet de leiding van de atóombom- proeven, by Bikini, .beert .roedege- dee ld, dat - de - atoombom- onder-water precies op den vastgestelden tyd (Woensdagavond 5Ü33 Ned. UJd) tot ontploffing la gebracht. Onmiddellijk, na de ontploffing was over de Amerikaansche xadio - een. ontzettend Inwaai tc hooren, dat enkele seconden aanhield. Daar uitgebreide voorzorgsmaat regelen waren getroffen, zijn geen menscbenlevens to "betreuren. De hoogte, van de waterkolom, die by doontploffng opspoot, 9chat men *op l»/s km., dc wolkvan ga» en stoomop ongeveer 2.7 kin. De wa terkolom was aan do rbasis meer dan een halve km. breed en aan den top bolangryk- breeder.- .Het' effect .van de ontploffing bleef Btrikt beperkt. tot de onmiddellijke: omgeving. \- ITet slagschip Arkansas van 26.AQ0 ton en een'transportschip werden tot zinken gebracht. Het vliegtuigmoo- - demcliip Saratoga.-dat slagzij maakt, zal vermoedelijk zmken." ïfet slag schip New York helt eveneens over, Een torpedobootjager. die binnen de. anderhalve km. van het middelpunt van het doelwit hoeft gevaren, heeft aanwijzingen voor „lievige radioac tiviteit" verzameld. Van' de 85 proefschepcn zouden cr nog slechts tien drijvende zijn. Fordham Univorsitv to New York meldde, dat de ontploffing geen Het nieuwe kabinet van Sjahrir - „Merdeka" geeft aanvulling op de lijst Hét republikeinse be ministerie van voorlichting beeft aan het In donesisch persbureau Antara me degedeeld, dat de lyst van minis ters, die door de „Merdeka" is ge publiceerd, niet juist' is. - De ..Merdeka" heeft, gisteren nog een aantal-namen'.toegevoegd aan i'.Tdci'.onderhavige'nlét-officféelé^Ujst. r'~ van*, ministers en 'wel:'- Mammis.. -• (tiio Aooz ;Scekarr.G tenamen met Boekiman is voorgesteld) - als'ml-' nister van financiën, (l.p.v. Ir. Soe- rachfnan), Soerachman als minis-, ter van welvaart (Lp.v. ir. Darma- wan Mangoen-Koesoemo)mr. R. M. Soemanang, directeur van An tara, als minister van .voorlichting (Lp.v. Mohamad Natsir) en Soe- bandrlo als plaatsvervangend mi- nister van voorlichting. Indien door bovengenoemde wlj- zigingen de samenstelling van het kabinet thans juist zou zijn, dan zou dit betéekenen, dat in het nieuwe kabinet zes nieuwe minis ters zitting zouden nemén.- Evacuatie gestaakt De Indonesische .republikeinen "hebben heden elke evacuatie uit het binnenland „*ot nadere aankondi ging" gestaakt. Voor deze opschorting werden geen/redenen opgegeven. Het Brit- sche hoofdkwartier heeft een on middellijk onderzoek gelast. UNRRA wordt eind van Het jaar opgeheven De directeur-gen. van deUNRRA, Fiorello Laguardia, heeft tij dens een persconferentie verklaard, dat aan het eind van dit jaar de UNRRA definitief zal ophouden te bestaan. Hij zeidc o.m.: „Het is nu te laat om een wettelijke regeling ter verlenging van den levensduur der UNRRA te treffen. Het zou on mogelijk zijn. de noodlge middelen te verkrijgen tot - ten minste het eerste kwartaal van 1947, ware zulk een regeling mogelijk. Dit zou dè continuïteit van de UNRRA ecnige maanden lang onderbreken en alles teniet doen. wat wij gedaan heb- ben." De eerste schadevergoeding Het intergeallieerd bureau voor schadevergoedingen te Brussel ls in zijn vierde bijeenkomst overgegaan tot de eerste verdeeling van be schikbare industrieele uitrusting, afkomstig van Duitsche fabrieken. Frankrijk en Nederland ontvan- gen de uitrusting van een boorfa- briek te Glinde op basis van een vergelijk, tusschen de twee landen gesloten. Frankrijk ontvangt ver volgens de werktuigenfabriek Schless te Oberkassei en de onder- grondsche electrische centrale van Mannheim. België ontvangt .werk- tuigfabrleken van Boehner en Koehle te Essllngen. Volgens een rapport van de on dersteuningscommissie van het Inter nationale Roode Kruis is door onder voeding de gemiddelde lengte van den Nederlander met vljt centimeter verminderd. seismogTafen lieoft uitslag, op 'da veroorzaakt. Een ooggetuige meldt uit het vlieg tuig, dat In de nabijheid van de plaats der ontploffing rondvloog: „de kracht en hitte van do atoombom r maakten de lagune vaniBikini-tot een hel van .vlammen, rook c ên stoom. De schepen die In de baal voor anker lagen, werden volkomen aan het oog onttrokken. Tien minuten na do ont ploffing had de wolk zich uitgebreid tot over do gcheele lagune: de water kolom, die door de bom werd veroor zaakt, loste zich spoedig op in een nevel". „Er is geon reden opi aan. het ef fect van de bom te twijfelen", merk te vicc-adtntraal Blandy op. liy deel de verder TOeef dat op de kust van een eiland nabij Bikini een. vloedgolf van twee Jl drie meter hoog was waargenomen, niet Op Bikini zélf. Schepen zullen niet zoo spoedig het! gtrand meer van Bikini kunnen bin nenvaren als Jna de eerste atoombom- 'proef. Belgisch kabinet- niet voor Maandag klaar Het nieuwe Beligsche kabinet Is*^ nog niet gevormd. Spaak stuit op moeilijkheden met De Voghel en De Smaele. HÜ vermoedt, niet voor Maandag eenig nieuws over het nieuwe kabinet te kunnen geven. Minister Spaak deelde mede, dat er tot half drie 's nachts was door gewerkt en 'dat de gehecle politieke economische en financleele positie onderzocht was. "Minister Spaak zeide, dat de politieke partijen het eens waren, doch dat medewerking van technici ontbrak.' De partijen zullen dus opnieuw moeten beraad-., slagen. De heer Spaakheeft den prins-regent verzocht hem nog eenig uitstel te willen verleenen. HU vermoedde, dat de regeering niet voor Maandag geformeerd zou zUo. Ernstige situatie in China WEERBERICHT In den nacht plaatselijk mist banken, morgen tijdelijk zonnig "met sterke stij fing van tempe ratuur en later op den dag weer kans op onweer. Veranderlijke wind. M Juli Zon op 4.33. ouder 20.41 '«•aierslandcn «otterdam ie tij te tij is.ns - .Burgero9rJog-wée><:jp^yo] le-Lj TZheyigHefd'opgelaaid y"'7-:"- lié Wapenstilstand tüsschen tlü Clihieesche communisten en de re- gcering van Tsjang. Kal Sjek, welke door bemiddeling van den Ameri kaanse hen generaal Marshall tot stand kwam en, verlengd werd,- ïs verbroken. Nadat de communisten de regeering al eenigen t^jd be schuldigd hadden van inbreuken op de wapenstilstandsovereenkomst, en Jbaar verweten hadden, dat z|j den wapenstilstand slechts benut te ter voorbereiding van ve :re operaties, zijn zü dezer dagen tot hervatting der. vijandelijkheden overgegaan. Zoowel uit regeérings- als uit communistische bron worden felle gevechten gemeld, die bijna binnen het bereik van de artillerie voor Nanking, China's hoofdstad woe den. Een 'communistische woordvoer der-verklaarde, dat de toestand de ernstigste ls sinds de Japansche capitulatie. De' New Yorksche radio heeft meegedeeld, dat de oorlogsschepen, welke door dé V. S. aan-China zijn afgestaan, Nanking „China's voor naamste stad, zullen beschermen tegen den dreigenden aanval der Chineesche communisten'.'. Cromyko tegen Amerikaansch plan voor atoom controle Op de bijeenkomst van de atoom commissie heeft Gromyko - gister morgen verklaard, dat de Sovjet- Unie hét Amerikaansche plan. voor de contróle op de atoomenergie, zooals dat ia neergelegd ln het der de Amerikaansche memorandum; in zUn geheel verwerpt. In bedoeld memorandum werd voorgesteld een autonoom lichaam ln het leven te roepen voor de con trole op de ontwikkeling van de atoom-energie, waarbij het recht van veto aan beperkende bepalin gen zou 2ijn gebonden. Duitsche haven wordt begunstigd Nederland en België protesteeren De Nederlandsche en Belgische regceringen hebben, met -steun van de Fransche regeering, bU het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken geprotes teerd, egen de begunstiging van Duitsche havens bij het versche pen van goederen naaf bezet gebied. Iteliaanschminister bezoekt Nederland Den heer Pletro Nenni, minister zonder portefeuille in de ItaÜaan- sche regeering, ls vandaag, komen de uit Oslo. op Schiphol aangeko men teneinde 1 een kort bezoek aan Nederland te brengen. Steking bij Wilton-Fyenoord opgeheven Zoo3>«t te verwachten was', ls de slaking bij WiltonFyenoard van korten- duur geweest.'; Gistermiddag zijn alle arbeiders weer gewoon aan het werk gegaan. De directie zal hun belangen tegenover het College van Rijksbemiddelaars behartigen. Gisteren werd in het AmsieUtoteXde, plechtige slotzitting van de Groot9 Adviescommissie der Illegaliteit gehoudenVan Unies naar rechts: minis ter Drees, dhr* J* Meyer,'minister-president Beélvoorzitter Brut el-de la Rivière, Prins Bemtord en: 00 oud minister-president Schermcrhoftt Feestavond met Veluwsche boerendansen - '- 'L-', v;-. -Xjv Putten lseertlge jaren eeii dorp. In onrust geweest. ;:Dc Dultschersl'. heb ben de dorpswoningen en._boer<deriJ- 1 en bij .plukjes, neergebratid_:ende mannen weggevoerd.*" Het ar teller ie- vuurvan de Canadeczen- heeft .nog- meer 'huizen ln -puin gelegd. Ondanks alle zorgen'van den 'dag en vobr de toekomst .is het -Veluwsche-;'dorp - zich gaan herstellen. De zomergasten) heb ben deze-plaats .als. uitverkoren;.plek voor herademing niet'vergelen en bij den terugkeer van vele' trouwe zo- merbezoekers is :Putteri; -Vpoh \.het eerst na de bevrijding -In hét bpen- baar.gaan feestvieren. Niet *éen;feést- zooals de stad gewoon is* te-vlgren, maar é6n, die geheel' da atinoéfeer ademde van de streek ;waat het.-ge- Jtouden werd. Immers, 'tegelijkertijd wilde Putten het wederopdulken^van de Veluwsche dansersherdenken. En zooals dat in een dorp 'de ge^ woonte ls. maakteal vroeg,; ln den avond dit vroolijke troepJe/vln;~Jan Pleiziers'met den koetsier mét hopgen hoed op den bok, voorafgegaan, door het fanfarecorps zijn rondgang langs bestrate en landelijke wegen.. Op het feestterrein achter de /Harder- wijkerstraatweg was uit de omlig gende dorpen en uit. ..de .eigen,., ge-, meente een gropte menigte ter .-ont vangst aanwezig en op het podium midden in het veld ging het al'spoe dig .lustig toe. De jongens en' deerns in hun zwarte bocrenpakjes£j met roode sjaals, dansten al gauw-dej-wit- te nieuwe verf .van- hun klompen. De speulman mit sein trekpfeper zorgde voor de muzikale opluistering en de leider. W.' L. de. Gans, gif ln zijn praatje steeds weer .bij leder deel van dit folkoristlsch festijn de nadere toelichting voor de buiten staanders. Van de entree .mét"; de dansen Inleen kring'.glng .het^hspbe^., r dig otfer" in-'deVkarakteristiekeïoLide Geldersche dansen. Bij- de ..Haakse-; berce kozen, de uitvoerenden niet al-: leen hun partner uit het^publick,- maar bij dien dans van het uitge breide gezelschap namen de kijkers, oud en jong deel 'aan de samenzang. Die opgewekte stemming is den heclen avond van ontmoeting tus- schen dorpeling-en stadsbewoner ge-- bleven. Bij de vieegerd (de Vlle- Onze delegatie ter Vredesconferentie Van de delegatie, die Nederland op de vredesconferentie te Parijs zat vertegenwoordigen, zullen o.m. deeL uitmaken de minister van Bui tenlandsche Zaken, mr. W. C. G. H. baron van Boetzelaer van Oos terhout, jhr. mr. A W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, am bassadeur te Parijs, mr. E. Star 'Busmann, buitengewoon -gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, *prof. mr. dr. J. P. A. Frangols, 'raadsadviseur aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken. mr. A. F. H. van Troostenburg de Bruyn, buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister, hoofd van de afdee- ling'- economische zaken van het ministerie van Buitenlandsche Za ken, kolonel A. G. J. M J. van der Kroon, midair attaché te Parijs, mr. E. A. Liefrinck, hoofd van de afaeellng buitenlandsch betalings verkeer van het ministerie van F-- nanciën, alsmede mr. M. C. M. Voorbeytel, persattaché, verbonden aan de Nederlandsche ambassade te Parijs. De leden der Tweede Knmer. die deel zullen uitmaken van de Ne- detlandschc delegatie voor de vre desconferentie te Parijs zijn de hee- len mr dr L. G. N. Kortenhorst en E. Kupers. De leden der Nederlandsche de legatie zuilen Zaterdag en Zondag naar Parijs vertrekken. Beel en Schermerhorn aan het woord De Palestijn sche kwestie Een woordvoerder van het Brit- sche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft medegedeeld, dat En geland in het geheel geen bezwaar heeft tegen Egypte's' voornemen om de Palestijnsche kwestie uit naam van de Arabische.staten tijdens de' eerstvolgende algemecne '.vergade ring der V.N. op de agenda te plaatsen. Volgens de Jongste officieele lijst van het aantal slachtoffers bij den bomaanslag op het hotel „Koning David", te-Jeruzalem bedraagt het aantal dooden 52, dat der. gewonden 42 en dat der vermisten 42. Het totaal aan tal slachtoffers 156. „Karei Doorman" naar Indië Hrl Ma. vUegdekschip „Karei Door man" zal 8 Augustus uit Nederland vertrekken en 10 Augustus te Ports mouth aankomen, teneinde daar voorraden ln te nehen. Tegen eind Augustus zal het schip naar Clyde vnren, waar het vliegtuigen aan boord te nemen. Het vertrek naar Neder- landsch-IndJë. is bepaald op 1 Sep tember." Het secretariaat der Vcrecrilgde Naties heeft naar de 51 leden der organisatie uitnood'.gingen gezonden! voor^. het bijwonen van de algemee- ne vergaderlnr van de VerecnJgde Naties op 23 September te New York. ger) waarbij twee5, paren zich .uit den kring losmaken „en., diagonaal over. den vloer dansen.klapte de heele schare toeschouwers enthousiast mee in de handen en het was ar lang donker geworden' toen de Horlepiep, de Peerdesprong en- Riepegarste aan dë beurt moesten, komen. De Puttena- ren hadden nog meer nummers op het. pro gramma staan. De filmvei-too- ning waa vooral voor hen, die in. een dorp wonen waar geen bioscoop is, eenbijzonderheid. De apotheose was. van een uitgebreidheid,-die. zelfs ,onS: onbekend was. Want nooit, heb ben- we een vuurwerk, bijgewoond, „ariüit-.24 ^afdeel lngen:,vtui-'65„n\.un- •mers-b.estaat r.en'!; waarvan.;- de5" hamen van de,stukken'zelfs, -alV schitteren „oor) dfcj. fantasie;.; .waarmee^' ze geko- .zenzijni ..£3s iL'ieciristihÉ." Psawoivsct^ de Fluitende Radfumfèlegraaf, „het vtervoudfg - bIoemtapijt, i- de. Chinee- sche -Kelzerdfadeem, en de Electri-, sche Diamanten waterval otn slechts eenige.uit deze staalkaart van betoo- verend licht te noemen werden ons op dit middernachtelijk uur te. aanschouwen gegeven. NIEUWE BONNEN AANVULLING BONNENLIJST BONKAARTEN KB 608 B 87-reserve'.;-.'V' BONKAARTEN LA, LB, LC 608 A 71 melk 2 liter m.-lk B 71, C 71 melk 3'/. liter melk 394 aardappelen 3kg. aardapp. BONKAARTEN LD, LE 608 D 71, E 71 melk 6 U^cr melk 894 aardappelen 1 k'g.:: aardapp. TABAKSKAARTEN T 40 2 rantsoenen tabaksart. Cijfer 8 krijgt nu een schoenenbon Het C.D.K. deelt mede, dat in den loop van de maand Augustus 194S voor eenschoenenbon in aanmer king kocpen zij, wier stamkaartnum mer eindigt op het cijfer 8, voor zoo ver zij'sedert Januari 1945 nog geen bon 'voor gewone of beroepsschoenen hebben ontvangen. De plaatselijke dlstrlbuticdienstcn zullen na l Au gustus bekend maken, op welke da gen men onder overlegging van zijn stamkaart met bijbehoorend Inlegvel, do bonnen kan afhalen. Op grond van d& overweging", dat zy zou dienen op te houden te be staan op het oogenbllk, waarop een gekozen volksvertegenwoordiging haar. taak zou aanvangen, heeft de .Groote Advies-commissie der ille.-' galitelt, gisteren, in een plechtige slotzitting In het Amstel-hotel t« Amsterdam Kaar: werkzaamheid be-: :eiridigiL„v„,>. In de hooge tegenwoordigheid van prins Bernhard, de minister president dr. L>J. M. Beel en mi nister "W. Drees, de ex-minister president prof. ir. W.' Schermerhorn en. generaal'H. Koot. die het com mando voerde over de binnenland- sche - strijdkrachten;- sprak ,de voor zitter .van. de G.A.C., dr. J. J. Bru te! de la Rivière een groote rede Hit. Na. allereerst.hulde te hebben, gebracht aande nagedachtenis van de vier mannen, waarvan de afwe- zigheid zoozeer wordt gevoeld n.l. prof. F. Schdlten, prof. J. Oranje, pater Bleys'. en: mr.- F. - Nieuwenhuis- en na de hoogë gasten en alle aan wezigen, te hebben-begroet, gaf;dr. Brutel de la Rivière een uitvoerig overzicht vanj de organisatie ..'der illegaliteit tijdens en na de bezet ting en over de werkzaamheden van de commissie.' Hiérbij gLng spreker terug tot 3 Juli 1944,r de datum waarop de coördinatie der Illegale activiteit tot stand kwam. De leiding - van het verzet, de zuivering,de berechting en het. rechtsherstel bracht de voorzitter tér sprake, terwijl hij daarbij ook- in herinnering bracht de teleur stellingen, welke werden ondervon den toen meermalen bleek, dat' niet alles de,,vormen,.kreeg welke men zich had' voorgesteld en de re- De „lichte gevallen" Het dagelljksch bestuur van de Stichting Toezicht - Politieke peltn- quenten voelt zich genoodzaakt, ge zien de verantwoordelijkheden, welke "de door den minister-president aan gekondigde massale invrijheldsstel- ling-op de stichting legt, en letten de op hare ervaringen van het at- geloopen jaar in deze' materie,het .navolgende mede te dcelen: O.n'der de bestaande, verhoudingen; kan van-een invrijheidstelling van- 40.000 politieke delinquenten voor I October geen spreke rU-L 5'De;stfchting;heeft aan tien minis-; ter van'Justitie plannen voorgelegd, bij aanvaarding waarvan het aan tal gedetineerde politieke delin quenten op korten termijn op ver antwoorde wijze teruggebracht kan worden tot dat van de waarlijk zware gevallen. De ordelijke terugkeer van een zoo groot aantal personen in een korte spanne tijds, is onderde. hui dige omstandigheden volstrektuit gesloten; tenzij tot zeer vergaande: tegemoetkomingen op sociaal,gebied 'zonder èeniguitstel en in zeer snel. tempo wordt overgegaan. Er zijn al 45.000 geïnterneer den eerder vrijgelaten Het gesprek' van den dag betreft heel vaak dc te verwachten vrijlating van de zoogenaamde „lichte geval len". Hierover wordt verschillend, doch meestal niet. gunstig gedacht. Het schijnt in breede kringen niet bekend' te zijn,, dat gedurende dc laatste acht maanden liefst ongeveer 45.000 lichte gevallen op vrije voeten zJJn gesteld. Naar men ons bij infor matie van betrouwbare zijde beves tigde. ziet de „bij- cn afboeking" er als volgt uit: Het aanvankelijke aantal gedeti neerden is no.ooo; tusschen November en Juli zijn hiervan 45.000 afgevoerd, terwijl 10.000 nieuwe gevallen werden toegevoegd. Momenteel telt Nederland 70.000 politieke delinquenten, een aan tal dat volgens dc pionnen ln de ko menden maanden geleidelijk met nog eens ca. 45.000 gereduceerd zal wor den. Meer dan vlagvertoon Voor het eerst na jaren krijgt de Rotterdamsche haven weer bezoek van de Amerikaansche marine en ook Amsterdam zal een smaldeel ontvangen.- Dit bezoek mag van een bijzondere beteekenls worden geacht, niet alleen omdat daaruit de - Amerikaansche belangstelling1 voor ons land spreekt, maar vooral omdat het een bevestiging vormt- van de Amerikaansch-Nederland- sche wapenbroederschap. Vooral het feit, dat de kruiser „Houston" Rotterdam aandoet is .een fijnge voeligheid, die - hooglijk door ons zal worden gewaardeerd. Immers ca.'10 jaar geleden bezocht een kruiser van denzelfden naam onze haven, juist~in den tijd, dat Neder land een nieuw vlootplan ontwierp met het oogop den dringenden toestand in het Verre Oosten. Het was deze „Houston", die in 1942 met onze marine ln de Java Zee een heldhaftig onders'lp dolf togen de Japansche vloot. Mede daaruit hebben de geallieerden een harde, les getrokken, die het tenslotte mo gelijk heeft gemaakt, dat Japan de genadestoot werd toegebracht. Wij begroeten daarom deze nnam- genoote van de roemrijke „Kous- ton" met een bijzondere warmte. De huidige „Houston" is een lichte kruiser (de vroegere was een z.g. zware kruiser) van 10.000 ton. Z\jn snelheid bedraagt 33 mijl en zijn bewapening bestaat uit twaalf zes duimskanonnen (15 cm.) en twaalf vtjfduimskanonnen. alsmede uit talrijke stukken luchtdoelge schut. Het schip heeft reeds een bewogen staat van diens*" ac! 'er den rug. Het is ln den oorlog ge bouwd, werd in 1944 bij Formosa getorpedeerd, doch met groote hel denmoed slaagde de bemanning er in het schip vlot te houden cn na een reis van 1200 mijl naar de ha ven van Manoë te brengen. De tor pedoboot jagers Glannon en Cone zijn van het modernste tijpe. Admiraal J. Kent Hewitt, com mandant der Amerikaansche vloot- strydkrachten tn Europa, nam reeds aan den eersten wereldoorlog deeL In dezen oorlog heeft hij naam verworven ln de amphibische 'operaties bij Sicilië, Salerno en Zuid-Frankrijk, Het eskader heeft reeds eerder een bezoek gebracht aan Scandinavië, Denemarken en België. Vanmorgen om negen uur. ju'^t bij het- optrekken van de mist is het Amerikaansche eskader onder groote belangstelling de Rotter damsche haven binnengeloopen. De be;de torpedobootajjagers hebben ligplaats eenomen aan de Park kade. de Houston Ügt voor de Wes terkade op stroom. Terstond rijn de noodige officieele bezoeken be gonnen. Bezichtigingstijden veranderd In tegenstelling tot eerder ge dane mededeelingen over de tijden waarop het publiek de Amerikaan sdie schepen zal kunnen bezlchti- gen deelt men mede, dat deze thans zijn vastgesteld op Zaterdag 27 Juli en Zondag 28 Juli telkens van 13.30 tot 16.30. geering weinig, of geen aandacht schonk'aan de. adviezen welke de. G.A.C: haargaf. De Groote Ad vies-commissie, zal een rapport Uit- brengen ov&r haar activiteit en' daarin zal zij- ook neerleggen, wat zij als haar erfenis beschouwt. Verantwoordelijkheid ligt; by de regecringv - Dr. L. J. M. Beel begon zijn be toog met tot. zijn vreugde te con- stateeren, dat in de wijze, waarop de voorzitterde - teleurstellingen en grieven had geuit, toch deerken ning lag, dat tenslotte de verant woordelijkheid bij de regeer in g ligt, die ook de omstandigheden in aan- merking moet nemen welke niet bU allen bekend zijn. De minister zegde toe, ernstig kennis te zullen hemen van het te. verschijnen rapport en zooveel in zijn vermogen ligt met; de. daarin vervatte wenschen rekening te zul-, len houden. „Zijn. wij niet allen te optimis tisch geweest?" vroeg-dr. Beel. Een beter land en een beter yolk kun nen wij niet in-een jaar bereiken.. Misschien: ls daarvoor, een genera tie: noodig. Als echter de Idealen, welke de illegale strijders 'bezie-. len, 'maar worden voorgedra_~n. Vervolgens maakte prof. „Ir. W. Schermerhom' nog enkele, wathil zelf noemde, „losse opmerkingen". ;-gentt,'".r.v.v k:'- De oud-premier jtzag in deze Li quidatie de begrafenis van een ver schijningsvorm die aan den. tJd •was gebonden. Ook dit scheiden doet pijn, ai zullen er in ons land stellig.zijn die „hoera" roepen. Dat zijn degenen, die in "de G.A.C. een symbool zagen van iets dat jfc, een' hinderlijk element, iets dat .kan worden betiteld .als beschïm-. meld. „Dochbeschimmeld *s de verzetsbeweging zeker niet", aldus prof. ir. Schermerhorn. Waar et op aan komt is wat we in het verzet vooral r\*leerd hebben de persoonlijke d"id. Daarmee-moet uit de verdwijnende wereld van het verzet een zuur- deesem' door ons volk trekken: Dit moet ons klaar voor óogeri staan wat?, ook de afstand zij tusschen w at -:1sen wat wezen moest. Hierna sloot dr. Brutel de* la Ri viere deze plechtige slotzitting De Friezen wonnen Regenboog-race Het'; was* 'schitterend zeilweer op deh laatsten dag van'de Kaagweek. Men zag 'cr invCfóüi'iüjciide klassen spannende races; behalve In den strijd der Regenbogen van Holland en Friesland. De 'Hollander Bergs- ma, had de leiding, maar hem volg den vier Friezen, hetgeen voldoen de'was' voor een flinke Noordelijke overwinning. De eenzijdige strijd leverde de Friezen 33 punten op te gen Holland slechts ':22,1 punten. Van de elf Holland-Friesland-wed- strijden hebben de Friezen er nu acht gewonnen. In de open race der Regenbogen werd Vrolijk gemakkelijk eerste, doch hU werd uitgesloten door een protest van Deichman, waarna 'de Fris Van der Zijpp als winnaar werd geklasseerd.. Dudok van Heel won onbedreigd door uitvallen van zijn rivaal Nauta in de. groo te. groep der Sharpies. Verrassend was de overwinning van Van Buren in de Valkenklase. De .Goede Wind" van" Vollebregt was de beste der Draken. Met drie overwinnin gen en een tweede plaats was de „Holland's Roem" ongenaakbaar by dé vergroote B. M.'s, terwijl Daan Kazhelland onbetwist de bes- .te Olympiajollemeiler bleek te zijn. Anton van der Heide naar Feijenoord Anton v. d. Heide, doelman van 't Gooi. die in den laatsten wed strijd tegen Xerxes hé tdoel op zoo. miraculeuze wijze verdedigde, heeft 2ich naar men ons van Feye- noordzijde mededeelt metterwoon in Rotterdam gevestigd en zich als lid van Feyenoord aangemeld. Het is niet onmogelijk, dat Van der Heide, de neef van den links-back Joop van der Heide, het volgend seizoen als doelwachter van Feye- noord's elftal zal uitkomen. Weinig uitvallers in de Vierdaagsche Ofschoon het parcours, door het land van Mans cn Waal naar Druten. en Wijchen niet het zwaarst is, heeft de tweede dag van de Vierdaagsche door het onverwacht warme weer groote insponning van de duizenden deelnemers geölscht. Het aantal uit vallers bedroeg echter slechts 36. De mogelijkheid bestaat evenwel, dat de reactie zich eerst Donderdag ?.al doen gelden. ïmmers ook Dinsdag was het aantal uitvallers bij de latere sluiting der loketten slechts 8. terwijl er Woensdag 64 deelnemers verstek Heten gaan, zoodot er 3939 wande laars aan den starf verschenen, in totaal zijn er to» nu toe 108 deelne mers uitgevallen. In een onderhoud met den leider, den heer D. F. van Wageningen uit Rotterdam, bleek, dat de indruk van de leldfng Is, dat de voorbereiding en physiek der duizenden deelnemers veel beter ls, dan aanvankelijk werd verwacht. Men Is er zeker van, dat het aantal deelnemers nog veel groo- ter zou 2ijn geweest, indien niet een gebrek, vooral aan schoeisel een be lemmering hadgevormd. Do huisvesting bij de burgerij, waar ongeveer 3000 personen zhn onderge-, bracht, blijkt goed tc voldoen, over bet algemeen is men zeer tevreden en men hoopt In dc toekomst met deze regeling te kunnen voortgaan. SCHAKEN Het secretariaat'van het wercldsehaaktournool te Gronin gen heeft bericht uit Rusland ontvan- gen waarin wordt medegedeeld, dat vijf of zes Russische grootmeesters zullen deelnemen--aan het tournoo» te Groningen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1