AMERIKAANSCHE VLOOT DOET" NEDERLAND GEEN GELIJK SPEL, MAAR WINNEN! V.-/ DE SCHIEDAMMER Malino-conferentie gesloten Conferentie was van groote bcteekenis Beter laat dan nooit Gevaren- voor-jde berechting van politieke delinquenten Jonge oorlogs veteranen Bezuinigingen bij het departement van O. K. en W. De. Vicrdaagsche 1 -- RED' EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM -.J TELEFOON89300-i, -''V' ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CENT PBR KWARTAAL ft— LOSSE NUMMERS iOM ZESDE JAARGANG NO.172 - HET PARG01 ADVERTENTIES EN INLICHTXNG ENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL' ROTTERDAM TELEFOON. NRS. 2S43D EN-fiMMW':^ POSTGIRO No, 358644 Bankier: AMSTEBD. BANK TE ROTTERDAM - J VRIJDAG, 26 JULI 1946 „Geen botsingen maar goed begrip" Op "dé 'slotzitting "te: Malino, den 24sten Juli, heeft dr. Van- Moot in een afscheidsrede denafgevaardig den dank gebracht voor hun werk en o.m. het volgende gezegd: „Het stemt tot groote dankbaar heid, dat deze conferentie niet tot -botsingen geleld heeft, doch dat men aan beide zijden een goed be- grip voor elkaar heeft gehacL Er zijn op deze conferentie resultaten bereikt, zooals zeldenin zulk een korten tyd over zulk een moeilijk i probleem zijn verkregen." Dr. Van Mook wees er op. dat In donesië nog vele moeilijkheden te wachten "staan, doch deze kunnen worden overwonnen door enthou- siasme én hard werken. Indonesië is een land met een oude geschie-. derüs.doch feitelijk nog een Jong land -meL een groote toekomst voor zich. De it: gouverneur generaal zeide verder: „Wij zijn' nog - arm en zeer veel harde arbeid en offers zullen noo- dig zijn om het gebouw, waaraan wij thans werken, op te trekken." Gisteren werd van denlt. gou- veraeur-generaal het-volgende te legram ontvangen: „Door de afgevaardigdenter- Boycot op Nederlandsche schepen in Australië opgeheven - Gisteravond beeft de bestuursraad van de vakbonden in den staat Nieuw Znidwales de reeds tien maanden bestaande boycot van Ne derlandsche schepen in de wateren van Nieuw Zuidwales opgeheven. De motie om deze boycot op te heffen heeft van de zyde der communisten heftigen tegenstand ontmoet. Bij de discussie over de motie om de boycot van Nederlandsche sche pen op te heffen (hiertoe werd bè-. sloten door den bestuursraad van vakbonden in Nieuw Zuidwales) heeft -■ een afgevaardigde van. de vakvereeniging van scheepstimmer lieden .verklaard, 'dat het een fout is geweest om te weigeren repara- ties- aan deze schepen te verrichten; en ze niette', laden en te lossen. '•.'••^Dit^is - eéh, interna tionale'1 kwestie,* .■^ir.w'aarmeffrdes^./Au3trali5cherrvakyer— V;' >r;eenigingemi .."ztohl'üiet: -moeten ~bé-' - moeien. Er zijn internationale U- r ehnmen'gevormd: om .dergelijke ??- ken te behandelen en wij hebben daar niets mee temaken." PAROLOSCOOP Na Malino Indiö ls een teere aangelegenheid. .Ook de Troonrede was hiervan dit maal terdege bewust, anders had zij. onze overzeesche problemen niet op - zoó'n opvallende wijze vooraf laten gaan aan alle andere. Dit 1s ook iets gewe.-t dat de aandacht van de Ti mes heeft*"getrokken; de Brit let er angstvallig op, hoe het gaat met de - geestverwante politieke renaissance tusschen „Indonesië en ons" en ..In dia en ;henzeli (Br. Ind.V' Dagelijks is die belangstelling al meer dan een jaar merkbaar geweest: militair, po- litlek-behulpzaam, in <Je respectieve volksvertegenwoordigingen. in de dagbladpers, en In het verwerken van onbegrijpelijke onaangenaamheden gelijk Australië ons te slikken gaf en waarbij het vergat, tval wij zelf In de Java Zee verloren om voor de Australiërs te redden. Zelfs op het forum der Vereenlgde 'Naties zullen indië en wij poradceren: de wereld wcnscht zich met ons en met de pro blemen aan den gordel van smaragd te bemoeien, tenzij wij' haar voor' zijn En wij kunnen haar op een eer volle wijze vóór zijn, hoewel er at veel tijd vertreuzeld ls. En dat wij de wereld voor i óeten zijn weer spiegelde zich »n de plaats die het Indische probleem Innam vooraan in de Troonrede Een gelukkige samenval ls, dat de bijeenkomst van Malino een succes ls geworden Zij heeft kort geduurd en leverde een resultaat op. dit de Javanen óf lichtelijk jaloersch óf lichtelijk tn de war zal maken, want zij voelen zich zoo ver verheven bo ven de veel minder beschaafde Groo te Voet. Er ts nog een derde gevoel mogelijk en daarvan heeft men reeds een bewijs gekregen:,een protest van de omgeving van Soerakarta tegen den gangvan zaken te Malino. Bul ten- hen. die hel. met dat protest eens waren en er een- mistetding in zagen, zijn er nog genoeg vrienden van'Sjahrlr e.a.. die er naar haken In aansluiting bij een der eerste ali nea's van de Troonrede „voldoende voorwaarden te helpen scheppen om (met Van Mook) tot'overleg te ge raken" een overleg, dat voert naar een rechtvaardige en zedelijk-verant-; woorde oplossing. Om onze gevoeligste en grootste dichteres. Henriette Rulond Holst van der Schalk, te clteercn In haar be-, tulgtng van instemming met de groote veritlarjn'.'.in Djambatan De Brug: „Wij kunnen protesteeren te-' gen dingen als de dictatuur van Fran co. maar voor Indonesië kunnen wij Strijden. Strijden met miridelen, die samengaan met politiek Inzicht, hu maniteit en waarachtigheid". Mogen dio drie, onverwoestbaar- oude zoowel ais bezielend-moder- ne eigenschaopen'van den .waren Ne derlander v^jibiar worden. Spjedig Pertculum In mora- Uithiel ls gevaar- V'tcnct ICHT Toenemende be wolking mei reeds heden-- avond "of van nacht plaatselij ke onweersbuien die met hagel en; met rukwinden gepaard kunnen' gaan en alkoefthg brengen. Veran derlijke wind. tij delijk omgaand naar het Westen. 27 Juli Zon op 4.51, onder 20.40. 1 :'1~ m a .42 tie tij .15 MI - conferentie te Malino werd bü de sluitingsbijeenkomstheb;-'volgende telegram aan mij gegeven ter; aan- bieding aart"H.M. de Koningin: De conferentie te Malino aan het eind "gekomen van haar werkzaam heden .welke een hechte basis heb ben Eeletzd voor verderen construe- tievèn"; arbeidter verwezenlijking van het Ideaal van .een vrij. Ind<> neslë, spreekt de hoop enthet. ver trouwen uit,"dat hiermede reen tijd perk'van duurzame "en vruchtbare samenwerking. metNederland wordtIngeluid; geeft uiting aan haar gevoelens yan dankbaarheid en eerbied jegens uwe majesteit, die hiertoe met vooruitziende blik en in wijs beleid den weg heeft gewe zen in'- hare rede van December |1942 en smeekt 'den zegen van den "Allerhoogste afvoor uwe majesteit en haar huis".'- J. K 7A i ,',Het moge mfj vergund zijn", seinde dr.: Van Mook, „hieraan .tóe té voegen, dat, ook uit andere uiting gen.: dezelfde gevoelens en geest sprè- ken ven dat de conferentie als ge heel voor-de verhouding Nederland —Indonesiëvan - groote en goede beteekenls Is.te achten." --• Naar wij vernemen, heelt dr. Van Mook bij den afscheidsmaaltijd te Malino aangekondigd, dat de twee de'constitueerende conferentie over drie maanden te Denpasar op Bali zal-worden gehouden. Het procës-Flandin Randolph Churchill, journalist en zoon van den vroegeren Britschen premier, beeft te Versailles tijdens het proces tegen Pierre Etlcnne Flandin, vroeger minister van Bui- tenlandsche Zaken bij de Vlchy-re- geering, verklaard, dat deze hem .nuttige Inlichtingen" heeft ver schaft onmiddellijk na de landing in Noord-Afrika omtrent den 'poli tiek en, en militairen toestand in Frankrijk, welke inlichtingen door Randolph aan zijn vader werden, doorgegeven. Churchill' jr. vergoelijkte het feit, dat Flandin na de overeenkomst van München telegrafische felici taties; aan 'Hitier .;lïad gezonden, door te zeggen dat: mén in Enge-; land die overeenkomst nagenoeg al gemeen heeft' toegejuicht. Het zen den van het telegram was hem wel- onaangenaam" geweest, zoo .-zeide Churchill jr. doch veel meer had htf-; zich. geërgerd aan het feit,, dat; -'Hord Halifax ;.de - toenmalige; Brit-? ;sche.'minister-r^van Buiten! andsche Zaken, - persoonlijk'- naar.:>München.i geg a an' <5 m^Hl Her ^"dê'^Iiahd^- te l "drukken." Roosevelt heeft trouwens na het^ tot stand komen van de* ovcrëtjukóiiïóttelegrafische geluk-, wenschen aan Mussolini gezonden, aldus Churchill jr. 1500 afgevaardigden ter vredesconferentie Volgens Fransche schattingen zullen er op de vredesconferentie, die. 29 Juli begint, 1500 afg°vaar- digden izljn. A m Zoo zal dé Sovjet-Unie er zyiL. met 300 man, de V. S. met 2D0, Joego-Slavië met ,170 en Tsjccho-: Slowakye. met 60 man.' De, conferentie'zal naar allé waarschijnlijkheid geopend worden op Maandag om16.00 uur Ned.tijd met een woord van. welkom van den Fr arisch en president - Georges Bidault.Daarna - zullen op, zijn minst 17 landen de door Amerika; Rusland, Engeland \en Frankrijk - voorbereide - ontwerp - verdragen aanhooren.^W""; In; verband - met de beperkte plaatemimte v"314 plaatsen In het Paleis du Luxembourg z-:'len er slechts 10 afgevaardigden van leder land aan een volledige 2ltting kunnen deelnemen. Koningin eerelid van de Kon. Belgische Academie Tijdens de buitengewone zitting der klasse van schoone koristen der Koninklijke academie van* Bclgic, ter gelegenheid van haar 1 Oil-jarig bc- staan werd'Koaingin IVilhelminn'ge kozen tot buitengewoon lid der af deel ing sciiilderkuriKt. AA2J BOORD TAN HET 'AMER1KÏ VLAGGESCHIP HOUSTON Inset links: De commandant van dé Houston, Kpt. Dietrich. Hechts: Admiraal "Kent Hewitt, comiriandanï van do twaalfde Amcrïlc. vloot Een onderhoud met;;oud-minister Burger (Van onzen spectaien verslaggever.!^ „PEN. der voornaamste pljlcra van. C een democraftsche samenleving is de zekerheid, dat een..;,lëdèr/f er recht heeft op.recht. Dit" geldt;:' ook voor de politieke delinquenten, met wier, berechting wij' thans zoo! In een'; impasse'..' ,zljngeraakte Wie; naar. middelen zoekt; om orik daar,}! uit .te helpen, verUezedeze voor-i waarde dan ook noo.lt "uit hhethoog".}: aldus "óii ü-m Inister mr^ V JAlL; W~.i; Burger,"- thans president' van' het" tri-^ bunaal te Dordrecht, met wlen - wij^, dezGej^fagen-qves-d it „onderwerp.; eefi?8 -^orroudcrhDud^haddén;; Dé kampen zijn nog steeds overvol. Tienduizenden wachten nog. op hun bcrsdltisj: 22 Jn nee yrU- latlng ziet men een 'uitweg ilit d\ moeilijkheden. Ware men echter on middellijk na Mei 1945 met dezelfde voortvarendheid aan het werk ge gaan als na September 1944 In het Zuiden, zeide mr„ Burger, dan zou. men: er'ongetwijfeld lm}zijn geslaafd alle' politieke; delinquenten binnen een" redelijken termijn b.v. een jaar te berechtend Dit is. niet het geval geweest, maar nog zou in ;<ile plaatsen..waar -de tribunalen hun werk zijn begonnen, deze berechting snel genoeg kunnen geschieden, tn-> ■dien men de beschikking had over, een behoorlijke apparatuur en bezet ting, alsmede - volledige' dossiers. „Als he bottleneck van r alle Vertra gingen beschouw Ik de P. R. A.'s", meende 'mr. Burger, „die" vrijwel nergens in staat zij n .geweest zich 'aan te passen aan het verelschte. tempo, Deminister- kómtnu met hetplan over te gaan tot massale Invrijheid stellingen .zonder dat. de afzondcrllj- ke gevallen eerst in het openbaar voor een'tribunaal; zijn behandeld. 'Loggen de aldus vrijgelatenen zich neer. bij .deze binnenskamers geno men beslissing, dan mag men aanne men, dat ze zich ook schuldig voe len en dè tijd, .in' interneering; door gebracht.- beschouwen als de straf, die hun" ook toekwam. Zeer nadruk kelijk - dient echter •■te;.- worden vast- - gelegd, dat zij recht hebben om tegen deze uitspraak. ,- in verzette komen, .zoodatzij alsnog voor - een. tribunaal kunnen verscbijnem Daar^ naast; blijfthet bezwaar, dat de al dus genomen beslissingen niet wor den gepubliceerd, zoodat het publiek geen kennis kan nemen' van de voorwaarde, waarop tot vrijlating van een geïnterneerde ls overgegaan li' Onze wapenbroeders zijn te Rotterdam hartelijk ontvangen Excelsior voor de beslissing Zondag zal In het Feijenoord» stadion de beslissing vallen. Krijgt Rotterdam Hermes-D.V.S. mee gerekend een zevende eerste klasser? Excelsior is een ernstige cand'daat.maar zal' tegen V.U.C. dat op den rand van dedradee- ren staat, zijn beste voetbal moeten spelen, zonder ook maar één minuut te verslappen. Excelsior heeft aan een. gelijk spel genoeg om naar de;eerste klasse te komen. Doch de spelers dienen er van doordrongen te zijn, dat zij geen rekening moeten, hou den met een gelijk spel,-maar met- de volle winst. Want de Hagenaars hebben als dub niet -alleen een twintigjarige ervaring in de eerste klasse hoe dikwijls hakten zij al niet met het degradatie-bijltje? zij beschikken o.m. ook over een speler als Holleman. Deze interna tionale speler wordt wel niet als een groot technicus beschouwd,' maar hij was vorige week in den. wedstrijd tegen Unitas toch maar de grondlegger der drie doelpunten'.. Alleen met volledige'krachtsinspan ning, taaie wilskracht en volkomen concentratie is een succes voor de Rotterdammers mogelijk. Andere sporten Behalve de voetbalwedstrijd Ex celsior—V.U.C. is er dit week-eind' voor den sportliefhebber nog meer te genieten. Zaterdagmiddag de- monstreeren Amerikaansche mari- ne-honk bal ploegen op het 'bij veld - van Neptunus hun ln de V.S. zoo populaire' speL Zaterdag en Zondag houdt de Rotterdamsche zeilver- eeniging nationale wedstrijden op deKralingsche - plassen en ;,De- Amateurbokser" organiseert Zon-; dagmiddag half drie een Rotter dam—Den Haag 'wedstrijd In de sportschool Schllpcroord. Op. de wielerbaan van het Olympisch sta-, dion te Amsterdam worden Zondag de Nederlandsche sprintkampioen schappen voor profs en amateurs verreden. Voor de promotie-compe titie 3e klasse spelen V.N.D. en Her mandad Zaterdagavond half 7 op het D.D.C.-terrein. Nieuw record van Slijkhuis Tyderts do Internationale Atle tiekwedstrijden'te Praa£ heeft Slijk huis wederom een nieuw Neder- landsch Tocord gevestigd op de SÜQO meter. Hij liep den afstand nu 1.4 seconde sneller en bracht hiermede zijn tijd op 8 min. 27 sec. De.Ruy- tcr won in 1 min. 5G.2 sec. de 880 yards. Lamorcc werd by het pols hoog .'derde rnct een sprong vaa 3.8meter. Brasser werd by het dis cuswerpen eveneens derde ("42.80 m.) Gus Lesulvltch. de were ld-titel houder in het half zwaargewicht, zal op 17 September een gevecht leveren tegen den Engelschen bokskampioen Bruce Woodcock. Men' mag echter aannemen, aldus Tttr. Burger, dat de minister van Justitie, die zelf een langdurige ad- vocatenpractijk achter den. rug heeft, een afkeer heeft van dit V „binnenskamersche gedoe" en zoo veel mogelijk een openbare berech- tingsmogclljkheld ;zal openhouden; De hyper-legalen Het derde gevaar komt van de '.zijde der hyper-legalen, die lederen '-vórm van »«e. "jnrechtspraak ver- ï-foe.len -én-, de--trU3unal«ii^en. J3ijzon> d^re" Gerechtshoven"' weer terzijde -.zouden willen stellen. z(j mogen dan al smalend spreken over den onge- veiïChten Invloed van het.. „.Volks- cmpLnden", zooals de tribunalen thans .werken, bieden zij de waar borgen voor een goede vólksrecht spraak De gewone rechter biedt dit zeker niet en wie daar nog aan mocht twijfelen, behoeft 2lch sléchts bet beleid van den Hoogen Raad,tij dens en na de bezetting té herlnne- -.reni-v- Verankerd aan oude tradities, ge drongen in het keurslijf van een l(j- vlge jurisprudentie en gebonden aan duizend-en-ééu vaste regels heeft zich het gewone recht in tempo en methode te zeer vervreemde van het volk dan dat het de taak der tribu nalen zou kunnen opvangen. Immers hoewel in theörie iedereen,; ongeacht - rang Df stand. in' staat wordt gesteld récht te zoeken, ls het in de- practök toch zoo, dat er voor; den. gemiddelden Nederlander geen mogelijkhetd ls recht te .vinden op een wijze en in een tijdsbestek, die bevredigend geacht kunnen worden, ook niet Ln naar leekeninzJcht nog zoo eenvoudige civiele kwesties. De gedachte dringt zich op, dat niet al leen op het terrein der speciale na- oorlogschc rechtsvoorzicning. maar evenzeer op dat der' normale civiele rechtspraak, de rechtsvoorzlenin? niet zoo acceptabel ls ais soms wordt ge- -mecna. De vraag rijst of niet Juist nu de omstandigheden een hervorming van ons gewone recht toelaten, waarbij men zich zal moeten afvragen of. een instituut als de Hooge Raad daar nog in past, of de scheiding van het oordee) tusschen „recht" en „feit" zoo belangrijk is',; dat daaraan groot tijdverlies én veel kosten opgeofferd mogen worden, of oo'k met de be staande verkeersmogeiljkheden, er belang ln ls gelegen een vijftal Ge rechtshoven te handhaven,' of.niet ln, alle rechtsgeschillen één maal hoo ge r; be roep,, bij één centrale Instantie als afdoende .bevredigend .kan wor den gekwalificeerd. „De minister", aldus besloot mr... Burger, „zegt- t.a.vl de kwestie- van- den Hoogen Raad naar den steen der wijzen; te zoekeml Mei belangstelling zal,.lk dezen, speurtocht volgen. De- wérkelijke oplossing ligt m.l. echter daar waar hét overhéersct.enr der sentimenten- hetïdj haat Of. lléfda- dlglieid "A wordt beheerscht en open- baar recht, het recht der democra tie tot richtsnoer wordt genomen.' op een wijze, die d8t rech voor een leder bereikbaar maakt,- binnen zoodanig tijdsbestek, dat bet begaan van on recht. minder kansgevend wordt en dus aantrekkelijkheid verliest". Zeehaven- en Rijn vaart-commissie Havencommissaris D. Westra eervol ontslagen Het Directoraat Geueraal voor Zeehaven- en Rynvuartzaken, vnn wclka oprichting wy eenigen tijd gcledeu molding hebben gemaakt, is, gevestigd aau den Kanaalwcg 3 tc Scheveüingcn. liet bureau omvat een directoraat voor de zeehavens en één voor .de Rijnvaart, tcrtvyl de Rijkiliaveueoaunissariaten daar on- der zullen rcesortoeren.. Directeur-Ge- nermd is dc beer C. C. vnn sStolk: Directeur; voor de zeehavens de hcu* W. U. v. d. BenDirecteur voor tic Rijnvaart Jhr. Mr. M. v, d. Bruutle-, Ier. Tn verband hiermede is aan deu heer D. Weatm onder dankzegging roor. de vele diensten aan liet vader land bewezen,eervol ontslag vi*r-, leent), nis districts linvencoramiss-iris van Rotterdam. De knmst van Amerikaansche oor logsschepen heeft beet-wat vertier In Rotterdam gebracht. De kruiser Houston beheerscht met' zijn- hooge sombere geschuts- en commandoto rens het zonnige rivierbeeld en vol belangstelling liet de pers zich met marinebarkassen aan boord bren gen. De persconferentie met de daar op volgende rondleiding op het schip deden typisch Amerika arisch aan. Commander.C. ,R. Biëser, persoffi cier, van admiraal H. Kent Hewitt, vermocht het geroezemoes in de offi cierssalon niet te. overstemmen, zoo dat zijn goedbedoelde woorden goed deels verloren gingen. Wij vernamen, dat -het bezoek moet wordenbe schouwd als een beleefdheidsbezoek en daarbij werd er met nadruk op. gewezen, dat'de Houston een naam genoot is van het oorlogsschip, dat mét .de Nederlandsche - vloot eervol ten onder ging tijdens den slag in De rondleiding op de Houston heeft ons een. goeden indruk gegeven van dé v steeds ingewikkelder wordende machinerie, die, een oorlogsschip vormt. Het schip Is tn 1942 gebouwd en: zcui aanvankelijk jVlcksburg; wor den genoemd. Na de heroïsche slagrin de Java Zee heeft men het schip den naam van de aldaar gebleven Hous ton gegeven, ook al is het:schip van geheel ander type. De nieuwe Hous ton heeft zijn voorganger eer aan gedaan, want hij. heeft.in den Paci fic,-deel uitmakende van dé 5Be „Task Force" menige harde nootgekraakt.; Over zijn „narrow escape" bij Formo sa schreven wij reeds; het kostte aan 55 man, voor wie eenbronzen pla quette op het schip is aangebracht- het leven. Hoewel, de Houston 10.000 ton meetj wordt hij gerekend tot de lichte kruisers, omdat zijn - bewape ning uit maximaal 5 "inch (15 cm.) kanons bestaat. Met zijn groot aan- taL kanons en zijn maximale snelheid van 32 mijl is het schip -echter een geduchte; tegenstander en~ daarom heeft ad- '.raai Herwitt hetals ylag- geschlp' van de twaalfde vloot ge kozen. v. -.- Gisteren zijn In den loop van den dag een aantal officiëele bezoeken afgelegd:.admiraal Hewitt maakte zijn opwachting bij den .burgemeester, die laat in den-middag een tegenbezoek bracht-Van zes tot acht uur 's avonds- heeït de Amerikaansche consul een' gezellige cocktail-partij in de Roet- en Zeilvereenlging „De' Maas" aangebo- Formuiieren voor het .onsumeniënerediet -Efnd volgende maand verkrijgbaar Eind volgende maand zuilen de postkantoren, bureaux der districts raden en andere openbare gelegen heden de formulieren verkrijgbaar stellen, waarop een consumentén- crediet kan; worden aangevraagd. Voor negen milUoen Nederlanders ïullen de gezinshoofden zich dan moeten- afvragen, of zij in de termen vallen om zich één der - volgende artikelen aan te schaffen: klceding, schoeisel, aanvulling van de 'linnen kast. keukengerei, rijwielbanden en indien mén dit laatste voor zijn be- roep noDdig heeft, een rijwiel, Uit de vragen, op het formulier gesteld, zalmen zelf moeten opmaken, of inkomens- en vermogenspositie het opnemen van een crediet wettigen, ml a. ,w. of de hier genoemde ar tikelen- niet normaal van hetloon of 't spaarbankboekjebetaald kun nen worden. Crondbeginsel is im mers, dat het credJet terugbetaald moet warden, al Is de mogelijkheid van kwijtschelding ook opengehou den. Ronde tafel-conferentie over Palestina - Namens, de Britsche regeering zijn vandaag uitnoodlgingen ver zonden door Britsche ambassadeurs en diplomatieke .vertegenwoordigers- in j het Midden-Oasten aan vijf Arabische landen,en. belangheb bende partijen. inPalestina, zoowei Arabieren als Joden, om deel te ne men aan een' ronde tafel-conferen tie over dePalestijrtsche kwestie, welke in Londen zal worden ge- houd en.-Er is 1 nog geen datum vast gesteld voor. de opening yan de con- ferentie. :Merr verwacht echter, dat zij beëindigd - zal zijn, voordat de ^algemeene. vergadering der V.N. op 27 September bijeenkomt. HetAmerikaansche ministerie van buiteniandschezaken; heeft: medegedeeld .dat Byrnes, de, minis ter van Buitenlandsche Zaken, twee alternatieve plannen, voor .de oplos- sing van het Palestünsche probleem heeft ontvangen. De plannen 2ijn - ontworpen door een AnglorAmeri kaansche kabinetscommissle. Nog voor zijn vertrek naar Parijs (a.s. Zaterdag) za! Bymes de plannen met president Truman bespreken. Volgens een woordvoerder van het Amerikaansche ministerie van Bui tenlandsche Zaken zullen zij pas daarna worden gepubliceerd. ""Het blad '„Chicago Sun" ver neemt inzake -de plannen voor Pa lestina dat 40^0. van het Palestijn-' sche gebied een autonome Arabi sche provincie zal worden en 15V« een zelfbesturende Joodsche provin cie. Het overblijvende deel het gaat hier om een gebied ln het Zui den van het land zal na een nader onderzoek aan een van de beide eerstgenoemde provincies wor den toegevoegd. Fransche ambassadeur verlaat ons land De Fransche ambassadeur te Den Haag. mr. Hubert Guérin, ls be noemd tot ambassadeur van zijn land Jn Brazilië.' rinrl volgende maand zal de heer Guérin zijn nieu wen post betrekken. Kocht alsdan nos geen opvolger 2ljn benoemd, dan zuilen de Fransche belangen ln Nederland tijdelijk worden behar tigd door den chargé d'affaires den heer Remouchion. den, waarna de bemanning zich op kostelijke wijze heeft geamuseerd in de Rivièrahal met variété, muziek en dans. terwijl voor de officieren een receptie met bal gehouden werd In het Raadhuis. Deze laatste feestelijk heden zijn georganiseerd door het Ge meentebestuur, de United Nations' Seamen's club en de U.V.V. zondag zal het eskader voor het publiek te bezichtigen zijn en Dinsdag zal het naar Southampton vertrekken. Het reeds fn de troonrede tot uiting gekomen voornemen, de departemen ten met bet oog op bezuiniging aan een nader onderzoek te onderwerpen, heeft voor het. departement van On derwijs, Kunsten cn Wetenschappen, zoo komt ons ter oore blijkbaar het stadium van uitvoering reeds bereikt. Dezer dagen schijnt minister Gielen den ministerraad een plan te hebben voorgelegd om tot bezuiniging te komen, welk plan in hoofdzaak de cultuurbeschermendo diensten raakt. Zijn- wij juist Ingelicht, dan ligt het in het voornemen het directoraat-ge neraal. vorming bulten schoolverband op te heffen en voor zoover nog noo- dlg onder te brengen in 'n hoofdbu reau met 3 afdeellngen. Het overschie tende personeel zou per i October ontslag worden verleend, voorts zal de opïet van het directoraat-generaal van Kunsten en Wetenschappen aan ernstige herzieningen worden onder worpen, waarbij in het bijzonder de noodzakelijkheid van het handhaven van regeeringsadvlseurs voor muziek, welke functie, wordt vervuld door dr. Reeser,, en tooneel cn letterkunde, onder het oog 2at worden genomen. Op hetdirectoraat-generaal voor On derwijs zal waarschijnlijk de functie van directeur-generaal, welko werd uitgeoefend door dr. Ph Idenburg, worden opgehevea De Rijksdienst voor. lichamelijke opvoeding en sport zal wel verdwijnen en de afdeelingen ervan zullen dan in bescheiden vorm bij andere afdeellngen worden onder gebracht. De commissie tot reorgani satie van lager onderwijs schijnt bo vendien te groot te zijn bevonden. Het schijnt ln de bedoeling van den minister te liggen een actieve cul tuurpolitiek op rcëelen gro dslag te voeren. Verwacht wordt dat dr. Bolkestein tot persoonlijk adviseur op het ge bied van onderwijsvernieuwing van den minister zal worden aangesteld. Een warme derde dag ;Hefc: Is: drukkend warm geweest óp den derden dag der Vierdaagsche maar er is ondanks alle hitte en ontelbarezweetdroppeltjes weer - tn een flink tempo gemarcheerd..Toen na het onweer - van den - vorigen nacht het weer tegen zeven uur weer opgeklaard was, waren, om 1 half acht reeds 3836 tippelaars Op stap67 wandelaarsverschenen nietaan den start. Van de 800 dames bleven er slechts 6 weg. De meeste militaire groepen:en politie groepen trokken volledig uit DeNederlandsche: Ma rine en de Luchtstrijdkrachten tel den elk één uitvaller. De" afkoeling - van den nacht had de moeilijkhe den van het zware Betuwe-parcours aanmerkelijk verlicht, Velen 'waren al voor 10 uur in Eist,dat:zijn gasten een hartelijke ontvangst be reidde. Ook in Valburg, waar- eeh - Roode-kruispost was ingericht, werd men door. de geestdriftige bewoners met ververschlngenen fruitont vang en. De route langs df Waal naar Oosterhout en Lent werd in A een flinktempo afgelegd. Er heerschtede beste, stemming en 'ook de jonge wandelaars en wandelaar-" sters, van wie velen: voorde eerste maal de Vierdaagsche, meemaakten, toonden een bewonderenswaardig vermogen. De stemming - °ereidt z'ch voor op de - fees-: Het: beriedt zich voor op- de fees- tehjke _finale van Vrijdag, detocht naar Grave, Gennep, en„Kuyk.' Nummercoupures ".i Het C. a. kantoor deelt mede. dat de plaatselijke, distributiediensten van 28 Juli tot en met 3 Augustus nummereoupures zullen uiirèiken voor: jam 9S5; brood 355 fin], bloem) A .058 ireductie), 957 (roggébloemi;:. merk A 067, -a 068; huishoudzeep 953;. aardappelen .956. 967; eieren. eieren irtsb.J art.;37.; -'.'.iV-.jfV De- toeslag bedraagt voor jam 50 pCt., yoor; mélk -en huishoudzeeo' '•t0; pet V r-.-: -,. Bovenstaande nummertoewUzingén zijn.- met ultzündering van die voor. melk .en aardappelen. geldig voor detaillisten: tot en. met 17 Augustusv voor grossiers: tot; en met 31 Aug. De toewijzingen voor aardappelen zijn geldig tot'en .met 10 Augustus;: de toewijzingen voor melk van 3- tol .10 Augustus. 4r;'--r Voor grossiers tn tabak wordteen nieuw voorschot vastgesteld gelijk - aan het af te rekenen-vorig 'j voórL-. schot.. Voor 1*4 dee) - van dit riie'u- we voorschot ontvangen zij toewlj- zingén G- 86, welke uitsluitendrecht' geven óp - sigaren van minder dan; 18 cent per. stuk; voor het restant der toewüringontvangen zij. coupures; G 84 of G 85. welke rechtpeven op •tabsksarttkeleri naar keuze' MAGNETISCHE VELDEN VAN ONGEKENDE STERKTE In de afceloopcn weken heeft do directeur van het KamerUngh Ori- nes-Laboratortum, dr. W j de Haas In samenwerking met den conser vator. »r. j. WesterdUk. volgens een geheel nieuwe methodiek onderzoe kingen verricht over magneetvelden -ln spoelen, weik® tot zeer opmerke lijke resultaten hebben geleid. De Leidsche h oogl q era a rs aag d e j er ln. om gedurende één tiende secon de velden te maken van 250.008 gauss; Het Is evenwel zeker te ach- - ten, zoo vertelde prof,: Dé Haas, dat, wij binnen afz'.cnbaren'tijd'velden; van ver over de m'.IIloen rauss zul- len maken. ■Mië

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1