-i 1 i 1 m /I 1 - /;iSS 1 1 m 4 a >5 Kruithuis in den IJpolder in de lucht gevlogen Malino een volslagen klucht zeggen republikeinen Excelsior promoveert naar de eerste klasse Voetbaluitslagen Van Vliet, Peters de v. d. Voorten loenen i S 1 pS j\ ■m. A 15 3M '48 él r\af*ï» Boerderij en vier woningen met den grond gei i j k gemaakt Broeiing van het kruit vermoedelijke oorzaak 'Zondagmiddag omstreeks half zes werd Amsterdam opgeschrikt door -drie zware ontploffingen, tengevolge waarvan een enorme rookzuil In westelijke richting zichtbaar werd. Even - laterwerd hekend, dat 'in den grooten IJpolder, aan den Noorder- weg een kruitmagazijn ia de, lacht was gevlogen. Er waren H vier// mimitie-opslag-£ - plaatsen in het kruithuis. De. muni- tie werd er verzarneld. teneinde1 ze van daar uit naar schepen to het --Noordzeekanaal tè vervoeren^ diefde gevaarlijke lading op zeeoverboord zetten. Het9-sortêeren der/munitie .••'•.'V. geschiedde meestentijds met behulp van s:S.-arbeidsfcrachten. v Een/indV nabijheid - gelegen' 'boer- derft brandde";geheel af;: Drie'; dag-?/ loonershuizenwerden-;inefcden grond gehjk'gemaakt: /Het was* •v\" -gennmenj;Üld/onmogelijk/'t/fouitr/ huls :.te" benaderen,/zoodab//de/ brandweer machteloos stond. De omgeving van het kruithuis was in een ware hel herschapen. Op wonderbaarlijke wijze, zijn de vier, bij het- kruithuis op wacht, staande militairen aan den dood' ontsnapt. Bij den eersten slag der hevige explosie, die door het! in de- lucht vliegen van de opgestapelde munitie werd veroorzaakt, werden 'de drie soldaten F. Hurkmans, Tepe en Burggreeve,allen uit Haarlem, tezamen met hun wachtscomman-. dant, den eveneens in Haarlem woonachtigenheer Biesbrouck, van den grond gelicht en als veertjes door de lucht geslingerd. Een vier tal meters verder belandden zij op den beganen grond en wel aan de andere zijde van een twee meter breede sloot, waardeer de enorme luchtdruk hen had heengeslagen, verdoofdvan schrik en van den slag. maar' wonder boven wonder slechts licht gewond. Zij zochten oogenblikkelijk dekking in het wa ter van de sloot. De_brokstukken en de projectielen vlogen de mannen om het hoofd. Toen.de ergste ont ploffingen voorbij waren, verwijder den de- mannen z;ch zoo snel moge-. lük.van „de.gevaarlijReh.plaata. 7Qn? waftrsohitwrten zii verschei dene bewoners van boerderijen voor de nog komende ontploffingen. Ve len van hen wisten in hun beslui- tèloosheid niets beters te doen dan achter een hooiberg te kruipen. Na in het Binnengasthuis verbonden te zijn. konden de vier wachten huis waarts keeren. De vier loodsen, waaruit 't kruit huis bestond, zijn tot den grond toe afgebrand Kleine hoeveelheden granaten ontploften drie uur na het begin van de ramp nog steeds, zoo dat het toen nog altijd onmogelijk was. de plaats van het kruithuis te naderen- Alle wegen in de omgeving Bevin blijft thuis nc Brttsche minister van buiten- landsche zaken, Bevin, zal wegens een lichte ongesteldheid n 11.1 naar Parijs kunnen, gaan. De eerste-mi- nlster. AtUee.. zaJde Britschc dele gatie. voor dc vredesconferentie ln zijn ploats lelden. Men beschouwt overwerkt zij n als de oorzaak van zijn ziekte. Hij heeft slechts twee korte acantles gehad sinds hij precies een jaar geleden ml-; nister van buitenlandsche zaken werd. Bevin zal minstens een week volledig rust moeten houden. Zijn afwezigheid: beteekent vooral een nadeer ten aan zien van de zijdclingsche besprekin gen bulten. de conferentie over de kwesties Duitschland, Oostenrijk en Palestina. - Palestina wordt niet verdeeld Federale staatsvorming beoogd- Een woordvoerder van het Brit- sche ministerie van buitenland sche zaken heeft medegedeeld, dat het onjuist was, het plan voor Pa- lestina aan te dulden als een ver- deelingsplan. De commissie van des kundigen heeft een oplossing in fe-. deralen zin aanbevolen. In dit ver band is men in betrouwbare krin gen van meening, dat volgens het plan de Arabische en. Joodsche pro vincies van - Palestina onder een - centraal federaal bestuurslichaam, samengesteld uit Arabiren, JoUen en Britten, zouden, komen te staan. Over het plan zal geen defini tieve beslissing genomen worden voordat raadplegingen met Jodénen Arabieren op een conferentie le Londen, einde Augustus of ->egin September, zullen hebben plaats gevonden. De Mocrdijkbrug zal in verband niet aldaar te verrichten werkzaam heden voor allo verkeer zijn' geslo ten op 2 Augustus 1946 of een der volgende dagen tusschca 4 en II uur of zooveel langer als no.odig zal blijken. WEERBERICHT Zwaar bewolkt, met tijdelijk op klaringen.: Enkele rogenbuien.. Over. dag geleitleJUk 1 aanwakkerende en naar Z-1V. of Zuid krimpende wind. Weinig verandering ln temperatuur, 30 Juli Zon op 4-59 unr. onder 29.37 uur Maan onder 22.07 uur, op 7.03 - uur. Waterstanden Rotterdam le tl) 5.51 uur, 2o tU 18-12 "ur De geüofgen: Er is één do ode (eenl27 jarig jongetje dat in het gras lag en vermoedelijk door luchtdruk tegen een boom is geslingerd) T)e moe der van het jongetje werd ge wond naar een ziekenhuis: ver voerd. Een - 42-jarige vrouw be kwam brandwonden aan de bee- nen en een andere vrouw brak een arm. Een boerderijiet rieten dak brandde totaal af. Vier. dag- A loon ers woning en werden door -^luchtdruk totaal verwoest er» een tweede boerderij is grootendeels - afgebrand. Een koe werd gedood. Boeren in den omtrek durven niet. f'aan het werk/ omdat overal on- ontplofte granaten in het veld liggen. warén door de politie afgezet. Ver moed/wordt, dat- de ontploffing 'te wijten is aan broeiing van het knnt. Tot op vijf kilometer afstand waren alle ruiten gesprongen. Van. het vee werd 'blieen een paard zoo ernstig gewond; dat het moest worden af gemaakt. Nader vernemen wü nog, dat het er tegen half tien gisteravond naar; uitzag, alsof het ergste gevaar voor bij was. Van de vier loodsen, de boerderij en de vier andere wonin gen, die in brand waren geraakt, was niet veel anders over dan ver koolde balken. Weliswaar waagde nog nietmand zich op de plaats, waar het kruithuisheeft gestaan, omdat telkens nog ontploffingen werden waargenomen, maar deze waren van lichteren aard. De buurtbewoners mogen zich ge lukkig prijzen, dat geen der wegge slingerde granaten en- projectielen terecht is gekomen in een 'der_twee groote loodsen,-, die op 1500 meter afstand van het kruithuis staan. Deze zyn n.L tot den nok toe ge- vuld met .munitie. Een Inslaande granaat zou gemakkelijk deze muni tie hebben kunnen opblazen. Militairen, die beweren - in het kruithuis werkzaam te zijn geweest, achten de %oorzorgmaatregelen, die in het kruithuis tot dusverre waren getroffen, niet voldoende. Naar wy van de brandweer vér- ..namen,/zijn vierweken geleden- n.L ook wreeds enkele' motorwagens" naar hei'kruithui? S^tpofclwi; nariat~daar een -op het dak: liggende handgra- naat. Daar men meent te mogen aannemen door oxydatie, tot ont branding was gekomen. Vacanfiebijslag voor D.U.W.-arbeiders Naar aanleiding van een door het N.V.V. namens den Raad van Vak centrales gedaan verzoek heeft de minister van Sociale Zaken bepaald, dat aan de D.U.W.-arbeiders een. vacantiebijslag boven de ingelever de vacantiebonnen zal worden ge geven tot het bedrag van den over- bruggingssteun. Voor bouwvak arbeiders bl) de D.U.W. gold deze regeling niet. Dit laatste verwekte onrust, want een strenge doorvoe ring van het voorschrift van den minister beteekende, dat vele bouw vakarbeiders werkzaam' inandere bedrijfstakken ais bijv., steenbakke rijen, waar het vacantiebonnen- systeem' niet bestaat, en ook arbei ders' die in de overbruggtogsregelmg- opgenomen waren, in. de vacantie- week een inkomen zouden ontvan gen, dat aanmerkelijk .beneden het' normale loon Ligt. De minister heeft nu toegezegd in schrijnende gevallen een tegemoetkoming te verleenen, hetgeen tijdig aan de ge meentebesturen bekend gemaakt 2al worden. Alle arbeiders, dus ook de bouwvakarbeiders werkzaam bij de D.U.W., die geen of te weinig vacantiebonnen hebben ingeleverd, moeten zich om bijslag melden bij de bevoegde instanties. Het- N.V.V. heeft den minister verzocht genoemde bijslagregeling eveneens vaa toepassing te verkla ren voor arbeiders werkzaam bij idiet Bureau Oogstvoorziening. Betrekken van benzine in Frankrijk Met ingang van 1 Augustus 1D46 zal de uitgifte van credietbrieven voor het betrekken van benzine'ln Frankrijk voor Nederlandsche per sonenauto's en motorrijwielen uit- sluitend geschieden door de hoofd kantoren van de A.N.W.B. en de KU.A.C. te 's-Gravenhage .gen overlegging van een carnet 'de pas sage of triptiek alsmede een. devie- zenvergunning. Voor Nederlandsche vrachtwagens zal dit uitsluitend-ge-, schiedeD door de Nederlandsche in ternationale - wegvervoersorganisa- tie, Lange Vijverberg 11 te 's-Gra- hage. Er wordt den automobilisten op gewezen, dat het met ingang van dezen datum niet meer moge lijk zal zijn ln Frankrijk be.*zine te betrekken, indien men niet in het bezit ts van" een in Nederland uitgereikten credietbrief. Voorspelling over vonnissen van Neurenberg Een gezelschap Britsche cm Ame- rikuausclie advocaten heeft onlangs' 'een bezoek, gebracht aan' duozittin gen van liet tribuna'nl te Neuren berg en clanrnn,aldus! niêJct dc Evening Standard, -een voorspelling opgemaakt omtrent de* te verwach ten vonnissen. Die voorspelling luidt als volgt:vrijspraak voor Schacht, korte gevangenisstraf voor Fritsclie, "lange 'gevangenisstraf voor Doemt'/, en Bncder,* schuldig,, doch ontoe- Tckenbaar-tfcrklnring voor Hess en doodstraf voor de. overigen. /f' m Het: elftal van' Excelsior, dai^êaor--zijn S—S overwinning op het Haag- -/"/" sche ■■T.Ü'.GS-:pfomoveer'de naar de eerste -'klasse. Van Mook: Nederlandniet gebonden aan de genomen besluiten,idoch ze zullen niet lichtvaardig terzijde worden gesteld Aanslag op Sjahrirs lijfwacht Dr. van Mook heeft een perscon ferentie gehouden waarop hij een schets gaf van de voornaamste re sultaten, die op de conferentie, te Malino zijn bereikt. Uü lejde cr nadruk op, dat „het feit, dat dit gedeelte van Indonesië de 'eerste; stap heeft gedaan op den weg naar, daadwerkelijk herstel, invloed zou kunnen hebben op de ontwikke lingen op Java en Sumatra". Op een desbetreffende vraag ant-, wóórd de hij, dat, ofschoon de, Ne derlandsche regeering niet aan de te Malino genomen besluiten ge bonden is, zjj die niet lichtvaardig terzijde zal stellen". Rcpublikein.'ïche journalisten, die, de conferentie te Malino hebben bijgewoond, bestempelen, dit onder Nederlandsche auspiciën gehouden praatje, als ccn. vol geslagen klucht,; Zij hebben bg hun terugkomst;op; Java verklaard,-dat de JMedcrlan-;t. ders, zoowel .voor als tijdens dér con foren tie hnn.rr toevlucht' hebben^ géndnieh tot de tactiek van" ëndef- drnklcinv "van clko-- -mceningsuitmg ten gunsto van- de Tepublick. DISTRICT I PROMOTIE Tweede klasse, 't Gooi— TOG 2-0. (Doo- deze overwinning, blijft 't Gooi in de eerste klasse). DISTRICT II PROMOTIE Tweede Stiasse. Excelsior VUC 3-2 (VUC degradeert). PROMOTIE Derde klasse. Rijswijk— Lekkerkerk 2-1; hdv—Tonegido (ter rein ADO) 5-0; :VND—Hermandad .(terrein-DDC) e-i. DISTRICT m PROMOTIE Tweede klassen Rigters- bléek—PEC .1-1; Labor—Vitesse 1-3. DISTRICT IV PROMOTIE Tweede klasse. Goes^— ••.RBC/Irl..-'/.- Prom.- afd. Rotterdam van de K.Iff. V.B. naar de 4de klas KJ4.V.B.: D.R.2.—Kul deinde 5-1; Puttershoek— Dm du a 1-3. Prom, reserve 3de kla-» KNVB: H.D.V.S. 3—Overmaas 3 1-2; Poor- tugaal 2—C V.V. 2 2-a; OH.Z. 2-F.boh 2 2-1; Co R.F.C 3 2-J; Coal D H.2. 2 2-5; Bolnes v.N D 2 4-2 Bolnes oromoveert;,V.O C.Het N..or-' den 2 5-1; Overmaas 4—VJD.L. 3 ^sch. i n.o. Ouderwetsch zeil feest op de Kraüngsche Plassen Frlsch en üeurig staken de ranke zeilbooten met hun helder-witte zei len at tegen.'het donkere .water en het omringende groen van de Kra üngsche plassen. Sierlijk witte wolk jes dreven hoog langs den hemd. en. beneden was het weer een echt-óu-: derderwetsch ;zeilfeest, dat de Rot- terdamsche zeilvereenlging Zaterdag en Zondag hield. Het weer werkte mee, al had.ver wat meer wind kun nen zijn, zoödat ook de wedstrijden vlot.verliepen. .Alleen bb de' B.M.- klasse B waser een aanvaring, die gelukkig slechts lichte schade .ver oorzaakte.' Verder, gebeurdeer. geen ongelukken. In de fraaie Regenboog- klasse zeilde C. A Vlal van Aegir met, zijn .'..Dolfijn"/ Zondagmiddag. een_ prachtige race, die hij van Deichmann 'met "„Phecda" wist te winnen. Andere belangrijke uitslagen waren: Pampusklasse: 1. Hillegonder (A. Verhey) tevens Conservatrix wissel beker; 2. Piasjager C. Llth Jr.); 3. Ellts <A. Ph Visser); 12 .m2 Sharpies;. Crabbelcatte (C. Aerts); 16 m2 Klasse A: 1. Ideaal TL Mole naar) '2- Thetis (J." Dij kers); 3. Zwer ver 11' (Reynders) 12 Voetsjollen A:T. 'Sldppy ,(C- F A. Moret) tevens: Harby Broedersbeker; 2. Porky (R. Koopmans); 3. Mistral (Fr. Daniels). De journalisten wezen erop, dat- liet draden van de roodwitte kleu ren door het volk verboden was en 'wistcu tc vertellen, dat door de Ne- dcrUuidscho autoriteiten in dc^ door hen bezette gebieden zulk e.eu rek bare. bctcekenis ~uau het woord „ext reniistwerd gegeven, dat men -rtóet;- ^alleen _p;ewapenda -guerillaben- ëenachtervolgde,, doch ook gewone burgers, die het waagden in- woord of geschrift uiting te geven aan hun loyale gezindheid jegens do re publiek. ,,Men mag wel aannemen, dat op grond van deze politieke iutimidatie die overigens nauwelijks invloed heeft" op. net werkelijk dptikende deel dor bevolking, de afgevaardig den te Malino in de meening. ver- kcereu, dat hun politieke doeleinden slechts verwezenlijkt kunnen worden in samenwerking met de Nederlan ders zo» verzekerden zij. Verder merkten zij Op, dat de z.g. afge vaardigden te Malino, politiek ge sproken maar „klein grut" waren, zonder eenigo ervaring, zoodat dc Nederlandershen gemakkelijk naar hun, pijpenkonden laten dansen. .^Handgranaat naar Sjahrirs Jyfwacht geuerpen Het IadoDcs'wcheministerie vnn voorlichting heeft bekend gemaakt, dat uit een uit de richting van meester Coruclig bi snelle vaart rij dende jeep, een handgranaat naar een lid van de lijfwacht van Sjah- rir is geworpen. Volgens het lid van' dc lijfwacht bevonden zich in de jeep twee Indo-Europeanen en een Nederlander. Men heeft alsnog niet gemeld, of er dooden en ge wonden zjjn te betreuren. De zaak wordt nóg onderzocht;... Naar '^aanleiding hiervan wordt van offieïeele zijde vernomen, dat •in: het officieel® rapport,hetwelk door den couuriandanfc van de bur gerlijke' politie van do waeht aan dc "voorzijde van Sjahrirs huis daar-: over was onvangen, dc r^rionaliteit der passagiers van: de jeep. niet. was. genoemd. Do zinspéling op do „twee Indo-Europeanen en den Nederlahr der is bijgevolg van hetrepubli- keinsche ministerie van voorlichting zelf afkomstig. Technisch beter VUC met 3—2 geslagen De mannen van Excelsior hebben 2ich niet tevreden gesteld met een gelijk spel tegen VUC, maar zij won nen, al was het dan misschien .een beejegeflatteerd. Excelsior promo- Veert nu en zoo zal Rotterdam ln de volgende eompetltie met zeven eerste klassers uitkomen (Hermes-DVS in- begrepen).. ■VUC leed een bltna dramatische nederlaag, omdat het 'gedurende het grootste deel van den wedstrijd in de meerderheid was. da rust met een verdiende 2-2 voorsprong Inging, ten slotte ,door tegenspoed met 3-2 ver-: lonr en zoo degradeerde naarde tweede klasse, na een verbüji: van twintig jaar in de hoogste afdeeüng. Scheidsrechter Schippers uit Gro- ningen heeft het wel erg moeLlljk gehad in dezen wedstrijd, waarin de Rotterdammers vochten voor -hun promotie en de'Hagenaars het zelfde deden om zich te handhaven Dht erin - een dergelijke kamp, waarbij de ge moederen tot een vrij hooge tempe ratuur waren verhit, niet/ steeds zeer smaakvol voetbalwerd ge speeld. was te verwachten en dat er l een.", paar doelpunten '„met -een luchtjo" kwamen, was pok niet...te verwonderen.'En nu alles achter den rug is, heeft dit ook. niet veel meer te beteekenen. Depronotië naar. de i eerste;klasse, het diner*ri „Atlanta" en het feest in „Coneórdla'v zijn de club van voorzitter Van der Steen van harte gegund ën een bijzondere felicitatie ruimschoots waard. Spannende strijd Het; was dén Hagenaars reeds van: het begin af aan le zien, dat zij: zich "niet zonder meer zouden laten ver- dringen. Holleman, juwelier-af en sinds eenige weken caféhouder, los te na enkele minuten een gevaar lijk schottoen Van der Torre zich uit zijn doel had lalen lokken. De bal had zeker de doellijn gepasseerd, als rechtsachter Smits niet bijtijds ter'pi3atse was geweest, ln den fei len strijd, die zich ai spoeciig ontspon, was het optreden van Excelsior ta melijk nerveus, dat van VUC daar entegen meer bchcerscht en van technisch beter gehalte De Rotter- damsche aanvallen werden meèren- deer over den linkervleugel geleid (Van der Stoep)/ die der Hagenaars I over den linkervleugel (Holleman)..; Eerst na 25 minuten kon middenvoor Van der .Horst - na een omhaal van Van der Valk -/den Excelsior-doel- man verrassen (lr0). Tien minuten, later bracht praams de. partijen weer op gelijken voet. Hij kon den bal fraai inkoppen, -nadat Wigman een keurige, doorbraak had geforceerd en even - mooi had voorgegeven. Kort voor <ie rust werd .het. te ver-uitloo- /P<to yah"-'.-Vanr dor".Torre.' Excelsior noodlottig; Bij een scrimage voor het Rotterdamschè doel wist Cxee- mers - al of niet met gebruik van zijn nanoen - den hoi over cie streep te werken, ondanks wanhopige red dingspogingen van Verboom en Van der Torre (1-2). In de tweede helft kon van een volkomen overwicht der Hagenaars worden gesproken. Wanneer deze hun aanvallen beter hadden doorge zet en zicb niet te dikwijls ln 'de verdediging hadden terug getrokken, zouden zij hun voorsprong ongetwij feld hebben vergroot. Ommekeer Het volgende Excelsior-doeipunt bracht de gemoederen zeer ln bewe ging. Bij een Vrijen trap tegen VUC plaatste; Van der Stoep den bal on- ^berlspelijk voor doel, .waar Braams hem in het net deed: belanden. Dui zenden toeschouwers zouden, hebben gezworen, dat Braams het met. zijn handen deed; de-. andere' duizenden waaronder bok wij>waren :vah meeninp. dat de bal met het hoofd ln het net werd gewerkt. Zoo üaebt ook scheidsrechter Schippers er over en er werd midden uit genomen (2-2). Eeruge oogenbllkken later kende de V.NLD.—Hermandad 81 Zaterdagavond speelde VND voor de promotie-competitie 3e kL KNVB op het Neptunus-terrein tegen Her mandad, welke vëreeniging (net drie Invallers uitkwam. VND won dezen wedstrijd overtuigend. Reeds; met de rust hadden zij een 4—1 voorsprong behaald, die bij het einde tot 8—1 opgevoerd wan. De doelpunten wer den voor VND gemaakt door Kloot (3), Mel'nsler (2), v. 'd. 'Ende, 'v Amen en Turkenburg, terwijl voor Her mandad reeds in de eerste ;Vijf mi nuten de eer door gered was. Woensdag 31 Juli wordt de return wedstrijd eveneens.óp het Neptunüs- terrein gespeeld; aanvang 7 uur. Naar wij .vernemenzullen* de gemeenteraadsverkiezingen te Nij megen zeer waarschijnlijk' 3 Sep tember gehouden worden, Gerrit Schufte's groote vorm ïs zoek Terwijl onze wereldkampioen Arie. van Vliet, de vorige week voor" een verrassing ./zorgde, door nationaal* kampioen op de 50 km,te 'worden, verliepen Zondag de: nationale' wie lerkampioenschappen in.: net Olym pisch Stadion zonder erodte verras singen.-1 Van .Vliet, Bijster, Van der- Voort en Péters werden de zege vierende kampioenen 1946, waarmede de nationale titels/ op naam kwamen van hen, waarop wel bijna iedereen het had gehouden.Of .was bet een verrassing, r dat Gerard Peters den 'grooten Schulte ln het nummer' achtervolging voor profs (5 km.) onttroonde? 'Neen. Peters toonde zich in de finale duidelijk de sterk ste man, Schulte daarentegen, dat zijn supervorm zoek Is. Wij consta teerden dit reeds vorige week op do SO km. Tevergeefs zag het publiek uit naar "zijn magistrale krachtsvertoon uit vroegere dagen. Waar ls dk* kracht en die 'bd gebleven toen t Gerrit de 5 km. In 6 min. 9 sec. draaide (21 April 1940). Peters werd verdiend kamptoen. Eerst slóeg bij Evers, daarna Schulte ln de finale met een tijd van 6 min 28.5 sec. met eeii voorsprong van 35 meter. Middelkamp stelde teleur tegen'./Schulte/ Vpor/de tiende maalwist de30-j. Arie van Vliet kampioen sprint voor profs en onafhankeien, maar ook algemeen sprintkampioen van Ne derland te worden. Belde malen slóeghij ':lri 12,2 sec. (óver dé laatste 200. m.)zijn :nog altijd i grooten. con current Jan Derksen, voor wiende tweede plaats een sneu geval,, blijft. De; derde, prijs was voór/Remkes, die tweemaal, vanZ1*Kropman. {4e prijs) 'won. - Bijster/werd „wederom de 'amatëur- sprintkamploen, door twee maalyan deii 17-jarigen Hijzelendoorn te win-/ nen; zdjn tweede manche zelfs ln 12 sec., de snelste tijd, gisteren door. sprinters gemaakt. Bontekoe werd amateur-sprinter nummer drie, Duyns vierde. Bijster wist ln het algemeen sprint nummer tegen Van Vliet vriend en vijar.d te verrassen, door ln üe 2e manche met een banddikte van zijn grooten sprintbroeder te winnen. Maar In de derde, beslissende man che moest; hij; het tegen den Woer denaar. afleggen.' Het'laatste nummer, de stayerwed strijd over 100. km. met motor-gang- making. is een weinig /Interessante strijd geweest, waarin Van der Voort verdiend kampioen werd. Hij draai de soepel en constant de 200 rondjes in 1 uur 25 minuten 58 seconden. Verrassend, goed waq. het ...rij den van Renikes. Hij eindigde als derde, ach ter Bakker. Pronk werd vierde, 'Klink vijfde. Groenewegen zesde, De Best. zevende, Reuter achtste, Matena nei^ade:;.-.-// -/•//'' Lozorides wint de „Tour de France" De laatste eiappe v n de Tour de. France, die voerde van Dijon. naar Parijs, een afstand van ongeveer 354 km. werd gewonnen door den Italiaan Leoni in den tijd van 10 uur. 37 min. 10 sec. Onze landgenoot Lambrlchts bezette de vijfde plaats met een tijd van 10 u. 3a min. 19 sec De Fr.msch- man Lazarides, die Zondag als zesde eindigde en een tijd noteerde van 10 uur 40 min. 41 sec. werd eerste ln het algemeen klassement en daarme de winnaar van de tour. Hij legde het geheeleparcours: Manaco-Parijs -af in den tijd van 44 uur,-31 min.: 32- •'sec."\;•/-• 29 Juli tot 3 Augustus worden, in //Groningen, Haarlem, Tilburg en Utrecht öe examens ter .verkrijging van het diploma „vak bekwaamheid schildersbedrijf" af genomen door deexamencorporatie- voor hefc huisschildersambacht. Op 5 Augustus wordt in de examenlo- kaliteiten een tentoonstelling van werkstukken gehouden.: Bij U.B; is benoemd tot/no taris binneii het, arrondissement Rotterdam ter standplaats Rot/ir- dam L. van Mastrigt, candidaat- notaris te Oudewater, in de pmats. van wylen F. L. Hartong. vreugde der tienduizenden Rotter dammers ln het Stadion bijna geen grenzen. Oorvcrdoovend was het ge juich. dal minutenlang duurde. Rechtsbuiten Van der Berg had den bal op zijn vleugel toegespeeld ge kregen, passeerde listig de Haagsche verdediging, kwam alleen voor doel man Nuls, wien hij met een goed ge richt schat. geen schijn van kans gaf. Excelsior leidde met 3—2, de Haagsche tegenstand was gebroken en heteinde kwam met een. Rotter- damsche overwinning, die Excelsior - naar öe eerste klasse deed promo- veeren. Bewogen geschiedenis "De Roüerdamsche .voetbal- -ït athletiekver. „Excelsior" werd op 23 Juli 1902: door enkele: Kralingsche Jongelui opgericht. Er werd inge- schreven ln de 2e klasse BVB, waar na, direct: promotie naar de Ie kl. volgde.. Van deze le klasse! RVB behaalde Uxcëlslor in 1S08 het ..kam pioenschap en de club ging over naar de 3e klasse NVB. In het oor- log5selzóen 1914-'15 werd Excelsior wederom kampioen, maar ér volgde geenpromotie omdat men ook toen al: noodcompetlties speelde.. Promo- tie naar de 2e kl. NVB kwam eerst in 1919-'2C,- toen Excelsior nogmaals kampioen was. Ook hier toonden de Kralingers zichdesterksten en in 1920-'21giijgen ze naar de overgangs klasse. De „overgang" werd 'In h>2.l- '24' opgeheven en omdat Excelsior tot de bovenste helft behoorde/ kwam het tn -de Westelijke eerste klasse. Hier eindigde het In 1925- '26 gelijk met Feljenoord bovenaan- Feijenoord werd kampioen door een iets béter doelgemiddelde. in 1923- ■29 belandde Excelsior op: de onderste plaats,; doch bleef tegen For tuna en Xerxes iri de eerste klasse, In 1931 promoveerde West-Frisia ten koste van Excelsior, maar het volgende jaar ging het juist andersom. Eerst na 1938 kwam Excelsior voor lange- ren tijd tot het nu komende seizoen dus ln de tweede klasse; waar het steeds tot de drie besten in zijn afdeeltag bleef behoren- Ónze renners voor Zürich Voor de a s. 'wereldkampioenschap pen wielrennen, welke van 23 Augus tus tot en met 1 September te Zu rich worden gehouden, heeft de N.W U; de volgende renners arngewezen: Sprint amateurs: Bijster, Hxjzelcn- .doom en Bontekoe. Sprint professionals; Van Vliet en Derksen./ Achtervolging professionals: Peters én. Schulte, van wie slechts een ren ner mag starten. .Stayers: Van der Voort. "Wegrenners amateurs: Kleetstra, Verhoeven, Van Beek, Harmans,', de v >BóóyVan Os. Vöórting' en Peters- Wegrenners professionals:. Middel- -, kamp, Schulte. - Scheltingerhoudt, Vooren; Lambrichts, Steenbakkers, -Janssen...er» van der Voorde. '/De - Nederlandsche kampioenschap pen op den weg zullen eerst op 13 Augustus te Valkenburg plaats vin den. Het gevolg.is. dat de Nederland sche Wlelren Unie acht renners voor Zurich in elke categorie heeft Inge schreven. waaruit t.z.t. een. keus van /vier zal worden gedaan. Sintelsspoten op Duindigt Voor meer dan 10.000 toeschouwers wuden zondag op Duindlgt mötor- shelheidswed5trijden en zljspanraces gehuden. De bekendste :Nederandsche slntelbaanrijders verschenen aan den start. Een spannende strijd werd. ge leverd in de Seniren 350 cc. tusschen de rivalen Van. Aartsen en Hartman, waarbij'Van Aartsen .met de eer:'ging strijken. Deze veroverde niet minder dan drie eerste prijzen. Tn de 3e manche van de,Senioren 500 cc: lever de Bosman de uitzonderlijke presta tie om Van Aartseu te slaan. In den Vetera non wedstrijd won Bertus van Hamersveld uit Hilversum onbedreigd met Kees Karing enPiet Oosterbaan een goede 2de en 3de. Sensationeel was het zijspannummer. Hoewel •Henk Steman een keurige race reeo. werd hij niet de winnaar, omdat hij ln de tweede manche gehinderd werd door van Rijssel, die hiervoor gedis kwalificeerd werd als lsta prijswin naar en verwezen werd naar de 4e plaats. Het nummer lange baanwed- strijd over S ronden was voor Bos man. District II tegen hoofdklasse In de Zaterdag gehouden vergade ring van district n van den KNVB is het instellen van een hoofdklavee met algemeone stemmen verworpen. Ten aanzien van de. promoti'e-üegra- datie-competitie werd. bij stemming de richtlijn aangenomen, deze com petitie af te schaffen. Men besloot tot -handhaving van' 'd«/fusie niet de Katholieke-, Christelijke- en,, arbei-; derssportbonden, met üe bemerking' over vijf jaar nog eens/ óp deze kwestie, terug te. komen. De verga dering kon zich niet vereenigen met een gesloten seizoen, voor zoover dit de. werkdagen betreft// Nel van Vliet in goeden vorm Do Robbenzwemster. Nel van viiet is in~goeden vorm. Op de te Gent ge-/ houd en - internationale zwemwedstrij- den noteerde zij bij het schoolslag- zweitimen een tijdvan i min. 19.8/ seen waarmede zij zoowel het door haar op 12 Juni te Alkmaar gevestig de Nederlandsche record als het we-, reldrecord, dat sinds 1943 op naam staat van de Dultscbe Glsela Grass,, evenaardd Nel van Vliet zal óp 1 Augustus tij- dens de tweekamp Zian-Robben te 's-Gravenhage/ een offlcieele poging doen om dit wereldrecord te verbe- teren.'.- -.. Nederlandsche turn ploeg De Nederlandsche ploeg voor den landenturnwedstrijd tegen Luxem burg op 4 Augustus te Haarlem,be staat vin volgorde van werken, d.w.z/ met den besten turner als.laatste^ uiti F. Schok (Delft), P/ Dolstra (Hui- zem). ,L, - Groeneveld (Amsterdam/. W. J. Verhoèck (Rotterdam), J. de Graaf (Zaandam),; G.; J/.', C. Linden (Hengelof, M. J.' Vos (Amsterdam), en den Nederlandschen' kampioen G J. Wiethaar/ lLrf van de.;G V Heemste-/ de./''///: - /-/;■" Ült Detroit wordt gemeld, dat de vakorganisatie CIO tegen 10 Augus- afRekondigd als protest tegen de door Truman onderteekende prljsbeheer- schingcwet die „de Inflatie legali seert" j t 4 i "i "r. s] V; ■Si rA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1