Geesfel ij ke a fsto m pin gen ee n moreel verval DE SCHIEDAMMER In bewaringskampen: Geen ruzie, maar fusie Munitie-ontploffing eischt vijf dooden Koningin Wilheimïna in Londen Hongarije mag 60.000 soldaten hebben Roemenië cn Bulgarije komen er goed af PE« KWARTAAL fi.— LOSSE'NUMMERS 2 0.0ft -ZESDE JAARGANG NO. 176 WOENSDAG. 31 JULI 1946 Bootsman Tlemmelswaard wn d&'-Kola Gede heeft voot de Eofferdatn- sche Diergaarde een ordng'-öetanffïWt Borneo meegebrachtBootsman Bemmelsivaord .m „Kobus" bij het afscheid De beslissing over het al of niet doorgaan van de fusie tussehen het N.v.v. en E.v.c. staat voor de deur. nu zal eindelijk blijken, wat de bij kans een jaar durende besprekingen tussehen befda vakbonden werkelijk opgeleverd 'hebben. Zai het tot een fusie komen of blijft en wordt - het -ruzie?:':. OogenschJjnlijk zijn de belde par tijen elkaar in het afgeloopen jaar een flink stuk genaderd. Volgens den secretaris ,van het N.V.V. is men het eens geworden over de statuten, de beginselverklaring het program van actie, da Stichting van den Arbeid en do bestuurssamenstelling. Dat be- tcekent overeenstemming op de hoofdpunten. Dabrom klonk het vreemd, toen.,het Nrv.V, van de E.V.C.' de garantie vroeg, dat laatstgenoemde organisatie nadat er tot fusie zou zijn besloten, geen stakingen meer zou afkondigen, welke direct of in direct tegen öe bij het N.V.V. aan gesloten bonden waren1 gericht. In dien men - het werkelijk 'over: de hoofdpunten eens geworden is, lijkt, zoo'n. vraag een overbodige.De ge beurtenissen tijdens het recente ho- venconfiict zullen echte"r stellig tot hetstellen van deze vraag' hebben, bijgedragen. Uit het antwoord van da E.V.C. bleek bovendien, dat het. nog zoo'n 'vreemde vraag niet was. Het E.V.C.-bestuur erkende dat mee- ningsverschUIen over hetal of niet afkondigen van een staking zich best zouden kunnen voordoen en zij wilde in -zulk een geval, door een vergade ring van arbeiders,een voor beide vakcentrales bindend besluit, laten nemen. Het is begrijpelijk, dat het N.V.V. dit antwoord weinig bevre digend achtte. Het belooft voor -de - nieuwe organisaties weinig goeds als da fusionneerende partijen elkaar op de generale repetitie nog dusdanig te lijf gaan, dat nauw bij het spel be trokkenen maar toch outsiders zouaen moeten beslissen. Indien de beide besturen het werkelijk over dc bovengenoemde punten eens ge worden zijn, moeten zU ook tot,over eenstemming kunnen geraken over de oplossing van practische problemen,. Anders heeft de fusie geen,zin. Gelukkfg heeft het N.V.Vi-bestuui de E.V.C. zij het In den vorm van een ultimatum de gelegenheid geboden, zich nogmaals over de for- muleerlng van het.antwoord te bera den. Een buitengewoon E.V.C.-con- gres zal zicb daar In de komende dagen mee bezighouden. Het staat voor een uitermate belangrijke be-, sllsslng. Want de fusie tussehen beide vakbonden, beteek ent, niet alleen een voordeel voor de arbeidersklasse maar ook' een versterking van de progressieve krachten Inden politie leen.-strijd,.- .y- .r.v'/.J.-./.y-,' Het is niet mogelijk, dat psycho logische factoren do E.V.C. - alsnog zouden kunnen verleiden tot het Opperen van bezwaren. y Maar deze kunnen niet van prin- cipieelen aard zijn nu de besturen het over de genoemde -punten eens geworden zijn. Er is'tenslotte geen sprake van, dat het N.V.V- bijv. het stakingsrecht dei arbeiders zou willen - opheffen. De vraag rijst of.de E.V.C; ter wille van .wat meer bewegings vrijheid ln de kortstondige fusle-pe- riode, de versterking van de eenheid" van vakorganisatie in gevaar, zal brengen, in dat: geval zou .er tussehen de belde vakbonden stellig een strijd ontbranden over welks- "hevigheid slechts reactionnaire elementen zich zullen verheugen Het sa at om fusie of ruzie. Dat markeert het gevaar HJke van de huidige situatie. De E.v.C. heeft echter Immer het - bcr houd van dc eigen organisatieals middel en nimmer ais dóci gesteld; Wij willen dan ook hopen, dat de Eenheldsvakcenti j!c een ecnhcids- vakcentralo blijkt te zijn. Nauwelijks is de schrik over de hevige ontploffing bü Amsterdam eenigszins gezakt, of opnieuw wordt ;.de -, aandacht getrokken i een ongeluk met munitie, ditmaal h- ter met -veel érnstiger gevolgen. Gistermiddag is, in het v bet publick verboden duingebied, eeni- ge kilometers ten Noorden van Bergen aan Zee, een bunker met a munitie. de- lucht ingevlogen, In dezen bunker waren vijf per-" sonen bezig met het bergen van de her en der. door dc duinen ver spreid liggende munitie, zy werden allen op slag gedood. I.' Het waren twee employe s van de rijksmarinewerf te Den Helder, alsmede een, drietal gedetineerden uit het interneerln gs kamp te SchoorI, die zich vrijwillig voo, het verrichten van deze werkzramhe- den ^beschikbaar hadden gesteld. Een. vierde gedetineerde, werd. zwaar gewond naar het St. Elisa- bethziekenhuis te Alkmaar overje- bracht, terwijl 'twee andere gede tineerden Licht gekwetst werden en, na verbonden te zijn, hpar hun kamp.:konden terugkeererL,/; Iii den bunker. lag een s ;en- lyke hoeveelheid twee cm.-granaten opgeslagen. In de nabij held igen in diverse.- andere bunkers tezamen nog ongeveer 20 ton ammiL.itie, terwijl even tevoren een wagen met 3 ton 'explosieve 'stoffen naar Koe dijk was vertrokken; om daar via het Noordhollandsch kanaal naar Den Helder gebracht te worden, waar men het gevaarlijke got-lje 4 km. uit de kust in zee deponeert. y Over de oorzaak: van het ongeluk tast men in het duister. De Koningin is gistermiddag per vliegtuig in Londen aangekomen. ZU heeft koning George officieel dertig zwarte paarden en zes Windsor schimmels aangeboden. De schimmels zullen de koninklijke statiekoets trekken, de dertig zwarte paarden zijn bestemd voor de hof houding. Het geschenk wil de dank-, baarheid van het Nederlandsche volk vertolken voor de gastvrijheid, die de Koningin tijdens haar bal lingschap genoot. - Direct na haar aankomst te Londen heeft de .Koninginzich1 naar het Buckingham Palace be geven om den Koning ;de hoogste Nederlandsche onderscheiding, - hét grootkruis van de Militaire Wil lemsorde, te overhandigen als er kentelijkheid voor zijn verdiensten tijdens den oorlog, y De voorwaarden ten aanzien van Hongarije betreffen de grenzen met Oostenrijk, en Joego-Slavië, die ge lijk zullen worden aan die van 1 Januari 1938. (De in 1940 te Wee- nen genomen beslissingen verval len.) Over enkele punten zullen ..Hongarije en Tsjecho-Slowakije ech ter nog gehoord worden. Hongarije zal eveneens strijdkrachten tnogen hebben, in totaal 60.000 man, geen bommenwerpers. Wat de herstelbe- talingen aangaat: deze bedragen 300.000.000 dollar, waarvan twee derde aan de Sovjet-Unie komt. De betalingen zullen in den vorm van 'producten en uitrustingsstukken ge schieden. De regeering der Ver- eenigde Staten behoudt zich1 het recht voor deze zaak ter' vredescon ferentie opnieuw ter sprake te bren gen. WEERBERICHT Roemenië, dat zich bij den wa penstilstand reeds verbond tot het bestrijden van fascisme en propa ganda tegen leden der ,V.N., moet; op dezen weg verdergaan.Fascis tische organisaties zullen in het land niet zijn toegestaan, Roemenië zal alle noodige stap pen ondernemen tegen oorlogsmis dadigers en collaborateurs en er- I - j' Zwaar bewolkt1 .met Y">) - 'w:.. tijdelijk' opklaringen. -v y."~ Enkeleregenbuien, ,:y gedurende den nacht rvooral langs de fa&P&iCx Noordzee- en Ussel- i\X\vAYl meerkusten, overdag WW ook in het binnenland vvv Meest matige, buiige -1 wind. aanvankelük westelijk, later krim pend!; naar Zuid-West .of ,Zuld. Koel Zon Op sj?. onder 20.33 uur} maan onder op 9.40 uur. Waterstanden: le tU ?.»3, 2e tg In verband met berichten en ge ruchten over een voorgenomen .be noeming van minister Drees tot burgemeester van Amsterdam wordt uit de meest bevoegde bron mede gedeeld, dat hiervan geen sprake Is. De bekende hersenspecfalist prof dr. C. M Aridns Kappers Is 2ondag tengevolge van een hartverlamming te Amsterdam overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1