Fel debat over de voorzitters- kwestie Drie kampioenschappen voor mevr; Blaisse-Terwindt Eenheid in de Nederlandsche voetbalwereld Wetsontwerp thans ingediend Lamoree verbetert het record polsstokhoogspringen DE SCHIEDAMMER RED; EM ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 63300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL ft— LOSSE NUMMERS COM Vzji HETPARGDL ZESDE JAARGANG NO. 180 MAANDAG, 5 AUGUSTUS 1946 De Porijsche conferentie Nederlandsch voorstel; om conferentie haar voorzitter të dpen kiezen bij stemming very/crpen ZOI Strijd om stemmen verhouding wordt voortgezet Toen de reglemeniscommissïe der vredesconferentie Zaterdagmorgen bijeenkwam, deelde de Nederland sche afgevaardigde, jhr. van Star- kenborgh Steehouwer, mede dat Nederland zijn amendement voorzitterschap uitsluitend* door Frankrijk te bekleeden intrekt, aangezien Bidatot heeft verklaard, dat hij het voorzitterschap slechts' zou kunnen aanvaarden op den wensch van alle vertegenwoordigde landen. Jhr. van Starkenborgh stelde voor, dat de conferentie haar voorzitter eenvoudig zou kiezen. De afgevaardigden van N. Zee land, Brazilië en België stemden dit voorstel. Tjechoslowaldje ver klaarde zich evenweltegen, even als Moiotov. Molotov was van meening dat'de Groote Vier zich'niet moeten terug trekken van de verantwoordelijk heid der eens genomen beslissing.. De discussie op dit punt, aldus Mo lotov, waarbij bepaalde landen te gen elkaar opstaan, moet wel ver-: warring in de wereld teweegbren- gen. Welk belang, zoo ging hij voort, heeft Nederland of eenig ander land er bij een scheuring tus- schen de Groote Vier te veroor-* zaken? MacNell (Engeland) steunde Mo-;; lotov en dr. Evatt (Austr.J zeide,; dat een conferentie, van gelijkgë-'." reehtigden het recht heeft haar eigen voorzitter te kiezen. Byrnes (V.S.) stelde zich 'achter het indertijd door de ministers .van buitenlandsche zaken der Groote Vier genomen besluit.Geen' enkele .afzonderlijke afgevaardigdezal de. geheele conferentie achter zich krijgen, aldus Byrnes. Naar zijn meening was de kwestie niet zoo bé- langrijk. Het speet hem dat som mige anderen-er anders over; dach ten; temeer daar hij volledig ver- -. trouwenheeft in dé eerlijkheid en den goeden wil; van alle léden van de conferentie. -V:. Mijn jgoEden vriend--Molótbv;?rtr- -• dus Byrnes, is veel aan de'kwestie van het voorzitterschap gelegen. Mij persoonlijk kan het niet zooveel schelen.- Het eenige wat ik wensch is dat we dit punt eindelijk eens oplössèn, zonder dat'hierdoor een atmosfeer van wantrouwen wordt geschapen. De voorzitter, Spaak, sloot het debat van de commissie voor de reglementen nadat het nieuwe Nederlandsche amendement met 12 tegen 8 stemmen en een onthouding was verworpen. De volgende landen stemden voor: Nederland, Brazilië, Australië, België, Griekenland, India, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika (zij wilden dus de conferentie vrijlaten in het kiezen van haar eigen voorzitter!. Ethiopië onthield zich van stem ming. SPAAK PLEIT Tijdens de plenaire zitting der vredesconferentie op Zaterdag, heeft Paul Henrl Spaak, de. leider der Belgische delegatie, een sterk pleidooi voor de rechten der kleine volken gehouden. „volledige gelijkheid der staten zou een droombeeld zijn, en zou zelfs ongerechtvaardigd zijn.. Ik be twist niet dat de groote mogend heden bepaalde garanties moeten hebben en zelfs zekere voorrechten, maar ik vraag mij af of het pad, dat wij hebben ingeslagen, niet tot overdrijving leidt, en of het nood zakelijk evenwicht tusschen rechten en plichten is gevonden. Ik aarzel niet te zeggen dat, indien de aan bevelingen die de conferentie richt tot den raad van ministers van buitenlandsche zaken, beschouwd zullen worden als doode letters of zelfs indien daar niet ernstig reke ning mede zou worden gehouden, de geheele structuur, van de proce dure ineen zou zakken en het nut teloos 20U worden om verder te 'gaan met wat ieder dan als een comedie zonder grootheid of nood zaak zou moeten beschouwen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de belangrijkste verklaring tot dus ver is afgelegd door Byrnes, die na mens de V.S. beloofde de aanbeve lingen, die met tweederde meerder heid zullen worden gedaan, te on dersteunen. Wanneer de andere groote mogendheden naast hun be lofte van een vrije discussie, het zelfde zouden beloven, komt het mij voor dat de lucht plotseling opge helderd zou zijn en ons werk onder gunstige omstandigheden zou be ginnen. Wij trachten hier niet maatregelen of zelfs meentagen door meer of minder talrijke coali ties door te drijven, wij trachten slechts ieder van ons de grootst mogelijken steun te verwerven voor onze overtuiging en het blijft ons ideaal eenstemmigheid te verwer ven door overtuiging". WEERBERICHT Tijdelijk loeneiDcn- de bewolking met vooral hedenavond l en nacht plaatselijke onweersbuien. Wind aanvankelijk veran derlijk later utt richtingen tusschen Zuid en West.ba ling van tempera- tuur. Zon op 5.10 uur, onder 20.25 uur. Maan op u.3l uur, Waterstanden.Rotterdam te ty KUS uur, Ze ty 23.21 uur. >nder stemming werden vervol gens de punten 2 tot 5 van het door dë Groote Vier voorgestelde regle ment aanvaard. Deze punten be treffen: het voorzitterschap, de sa menstelling van de commissies, de talen en het secretariaat.- V#' Naar een compromis inzake het meer derheids vraagstuk? De commissie behandelde ver volgens de-artikelen van het regle ment van orde die betrekking heb ben op het stemmen.. De Britsche delegatie heeft een amendement voorgesteld op de voorstellen .van de Groote Vier, waardoor een compro mis tusschen de voorstanders van teen tweederde en die eener eenvou dige meerderheid zou worden be reikt. Twee soorten aanbevelingen izouden volgens dit amendement de /ministers van buitenlandsche za- jken der Groote Vier bereiken n.i. die met een meerderheid van twee- derde, en die welke bij eenvoudige meerderheid zouden zijn aangeno men. Nederland, Brazilië en Nieuw Zeeland dienden amende menten in tegen de voorgestelde tweederde meerderheid. Leif Egeland (Zuid-Afrika) steunde het Nederlandsche amen dement. De Groote Vier zullen als een blok stemmen over de clausules, waarover zij tot overeenstemming zijn gekomen. Wanneer men een tweederde meerderheid elscht voor aanbevelingen, die ingaan tegc-n hetgeen de .Groote Vier zijn over eengekomen, beteeken t dit in wer kelijkheid, dat vier kleinere naties eventueele aanbevelingen van de conferentie .zullen kunnen verhin deren;.. Het aanvaarden van. een eenvoudige meerderheid beteekent in de praktijk reeds, dat be palingen, strijdig met de wenschen 'der GrOots Vier, reeds met' twee derde meerderheid 'zullen moeten worden aanvaard. De "vergadering van de commissie .werd daarop verdaagd tot-vandaag. Dreigend conflict in ds Bankwereld ":'""Naari:öiö':;tdt"lairiBén'td^bahkbe-" dienden wprdt medegedeeld, bestaat onder :deze employé's. groote opwin-, ding tengevolge" van het feit, dat doorde salariscommissie. der werk gevers, in strijd met de aan de Be- drijfsunie. der. bedien den orga n s a ti es afgegeven verklaring wordt gewei gerd thans door overleg tot een sa larisregeling te komen. Dezer dagen kwamen de Zeden der organisaties, werkzaam bij de Amsterdamsche' Bank, Rotterdam- sche Bankvereentgtog,Hollandsche Bank Unie en H, Mees Zoonen te Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, bijeen In zeer, drukbezochte, vergaderingen. Hier 'werd de door deze weigering ontstane, situatie be sproken, waarbij bleek, dat het op dit oogenblik salaris verhoogingen, regent, klaarblijkelijk om hierdoor het verlangen naar een regeling der salarissen te remmen. Dat dit echter zonder invloed bleef, bewees het feit, dat met over weldigende meerderheid werd beslo- T-rn,. de Bedryfsimie te machtigen boven genoemden ondernemingen een „ultimatum" te stellen, waarbij nu het treffen van een salarisregeling als onderdeel van een collectieve ar beidsovereenkomst op korten termijn geëischt wordt. De Stichting van den Arbeid, het college van rijksbemiddelaars en <ji ministerraad (deze laatste mede m' verband met de monetaire sanee- rlng) zijn van een en ander in ken- 'nis gesteld. TFiUon, tcnnislcam pioen 1946 springt vol vreugde, over het net óm ae go?, lulcwensehcn van Hinlecl, dien hij, s06 juist in vier setsheef t verslagen, in ontvangst te nemen i .j Overval op speelhol te Zandvoort nnoedde. De en heeren alu, d^t 'roulette en baccarat speelde; 31 personen werden naar het politiebureau over gebracht,- waar tegen allen proces verbaal werd opgemaakt. Gistermor gen, zijp zy allen, met uitzondering .van vier Amsterdammers, die in ar- rest j gestéld zijn, weervrijgelaten. 'Het '/speelmateriaal en een groote hos veelheid fiches' ter waarde van één-tot honderd gulden zijn in be slag genomen en tevens een zeer aanzienlijk/geldbedrag. tJit het on- •derzqek.;is,-,gebleken, dat zeer grof gespeeld werd en de villa uitsluitend als speelgelégenheïd werd gebruikt. De" politie'heeft hét perceel gesloten Met ingang' van 1 Augustus is Ir. j. s. Pel benoemd tot gevolmach tigde met den titel van directeur van Phs. van Ommerens Scheepvaartbe drijf. N.V. achtereen: 6—3. Docb L de derde en vierde was hij veel. minder vast en verloor ze beide met 3—6. Dat was dus twee- sets gelijk. In de vijfde was Rinkel herhamdeiijk achter, zijn diepe slagen gingen te ver.en zijn netspel was niet scherp "genoeg. In groote spanning kwam hij op 4—5 en na vijf deuces kreeg Krijt matchpoint. Hij miste een gemakkelijken slag en verloor de game. Daarna kreeg Rinkel bij 65 twee matchpoints en beide werden resoluut door Krijt roet gedurfd passeeren te niet gedaan. Tenslot te won Rinkel tegen een snel min derenden Krijt met 9—7. In den eindstrijd was het spel zeer snel, doch grootendeels alleen van drives en nog eens drives. Zei den 'zag men ingrijpen aan het net.: Wilton washierin gelukkiger dan Rinkel, Hij won de eerste set, na 5—1 en S6 met 8—6. In de tweedekwam Rinkel van 3—2 door twee love games op 52, daarna door, doubiefaults op 5—4, doch won met 6—4. In de derde en vier de ging het harde diepe drive-spel van Wilton steeds sneller worden tenj Rinkel mistë meer. dan in, de. j. eerste sets. Hóéwei in de vier de- sét hnóg van .2—5 tot 4—5 ophaalde kon hij de prachtige dri ves van Wilton, niet weerstaan en met 64 werd deze- de nieuwe kampioen. Het gemengd dubbel- 'en het heerendubbelspel gaven onbedreig de overwinningen voor resp. mevr. Blaisse—Rinkel en Wilton—Rinkel. En in het damesdubbelspsl kwa men mevr. Blaise .en mej. Jou- querque met de „hakken over de sloot", door een p—4 in de derde set cm te zetten in 75, dank zij gedurfd spel en goed anvallen waartegen de jongere speelsters niet bestand bleken. Wilfon onfl-roonf Rinkel Do laatste dagen van de tennis- week om de kampioenschappen van Nederland op het.NenijtOA Tennispark alhier heeft veel goed gemaakt, zoaivei wat het spel al? wat het weer betreft.-Er was zeer veel publiek, eigenlijk te veel en wij kunnen ons de klachten begrij pen dat Rotterdam nog niei. eens een terrein heeft zooals Amsterf dam en Den Haag, waarmen .voor zijn goede geld althans kan zitten inplaats van uren te moeten staan. Wü gelooven dat er tweemaal zoo veel toeschouwers geweest zouden zijn als het groote aantal dat' er nu was, indien er betere aecomó- datie ware. Alle lof voor het kleine buffet dat zulk een goede serv'ce toonde te. hebben. - Er - isveel goéd spel te genieten geweest en. ook veel spanning.Dit laatste vooral to de dames-par tijen, Om hiermee te beginnen; mevr. Blaisse-^Terwtodt hernïeuw,- de haar kampioenschap enkelspel -én--gémèhgd" dubbëL^eh en' het damesdubbelspel. Hefc laatste was misschien wel de mooiste pres tatie van den dag,; want zy en mej. Couquerque kwamen 04 in de derde set tegen mej, v. d. Wal'en mej. Hermsen, waagden tóen for ceer end spel, herwonnen game na game en ondanks"4—5 na 4—4, wis ten zij waarlijk de set met 7—5 ie winnen! Kranig was dat. In het dames-enkelspel heeft mej, Couquerque mevr. Blaisse da nig bedreigd door haar grootere va riaties en haar tactisch plaatsen, vooral van dë dropshot. Zij "kreeg tegen een niet te snelle tegenstand ster zelfs tweemaal kans op de eer ste set, bij 6—5 en had eenmaal geen aasje veine. Zij verloor de set en in de volgende ging de snellere forehand van mevr. Blaisse meer pressie uitoefenen. Ondanks 4—5 won zij de set; en het kampioen schap met 7—5. In het heeren-enkelspel was er de verrasstag, dat Rinkel, de kam pioen 1945 onttroond werd door zijn partner Wilton, die hem in vier sets sloeg. Rinkel had in den haïven eindstrijd heel veel moeite gehad om den Amsterdammer Krijt te slaan. Deze was uitstekend op dreef, met diep spel en goed voi leeren. Hij had verdiend de eerste set te winnen, doch. verloor die met 68. In de tweede set kwam Rin kel 03 en maakte toen zes games Fusie met overige bonden aanvaard De Zaterdag in Utrecht gehou den. vergadering van den K.N.V.B. Is een van de belangrijkste ge weest to de geschiedenis van het Nederlandsche voetbal Hierin een —ook inhistorisch opzicht belangrijk besiuit. gevallen. Met 49 tegen 11 stemmen zijn de fus ïbe- palingen inzake het samengaan van den bond en de Katholiese voetbalorganisatie aanvaard en. omdat de fusiebepalingen met den Chrlsteiijken voetbalbond even eens zijn- aangenomen Is de een heid to de Nederlandsche voetbal wereld bekrachtigd. Het episcopaat zal van Katholieke zijde de aan gelegenheid nog nader in behan deling nemen, maar op de verga dering bleek men gegronde hoop te hebben, dat het ontwerp ook aan die zijde instemming zal heb ben. Ten aanzien van de wijziging van het competitie-systeem had een speciale comrpissie een rapport uitgebracht, waaromtrent men sterk van meening verschilde, het geen ook reeds to de districts ver gadering tot uitdrukking was ge komen. Toch bleek men algemeen van 'oordeel, dat verandering op korten termijn, dringend eewenscht was. Daarom werden 'enkele nor men vastgesteld, volgens-welke de commissie een ontwerp zal maken voor een nieuw systeem, dat aan een buitengewone algemeene ver gadering in de tweede helft van September zal. worden voor. ..egd. Déze normen zijn: geen tostelling van een hoofdklasse, promotie-de gradatiewedstrijden worden In hun huldigen vorm afgeschaft, hetgeen niet wil zeggen dat promotiewed strijden ^n de breedte over odig zullen wórden; het maximum aan tal elftallen 'per klasse zal twaalf bedragen; het maximum aantal eerste klassers zal zestig 2«n; de laagst geplaatste clubs van de vier de klasse degradeeren naar de on derafdelingen; de te vormen f.ij- ramlde zal zoo gelijkvormig moge lijk' zijnr de reserve-elftallen zul len in afzonderlijke afdeeltagen worden ondergebracht. Het ligt in de bedoeling, dat het seizoen 1946- 1947. op de gewone wijze zal be- finnen, dus rekening houdend met e resultaten van iet afgeloopen seizoen. Karei Lotsy, die de vergadering presideerde, deelde in zijn "n»- mngsrede mede, dat voldoende bonnen voor voetbalschoenen be schikbaar komen en dat deze schoenen in 1948 vrü verkrijgbaar zullen zijn. in het vervolg zullen jaarlijks 'wedstrijden worden, ge speeld tusschen Oost-Nederland en N.-Frankrijk en tusschen Noord- Nederland en een selectie uit Zweden. Verdecling It-aliaansche vloot baart moeilijkheden De vlöotcommlssic der vier groote mogendheden te Parijs Is niet tot over instemming gekomen over de uiteindelijke toewijzing der Itaiiaan- sche oorlogsschepen aan Engeland, de V.S. en Sowjet-Kusland. De vloolcom* missie van deskundigen is reeds eer- der tot overeenstemming gekomen over de lijsten van ItaUaansche sche pen, die aan Albanië, Griekenland en Frankrijk zuilen worden toegewezen. Commissie-Generaal voor Indonesië „Er is behoefte aan meer onmiddellijk en meer continu contact met het opperbestuur" Commissie zal uit drie leden bestaan Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken een commissie-generaal in te stellen welke, tijdelijk belast met d.e uitoefening van bevoegdhe den van het opperbestuur, de voor bereiding zal hebben te bevorderen van een nieuwe rechtsorde voor Ne- derlandsch-Indië, heeft *le regce- ring een daartoe strekkende wets ontwerp bij de Kamer ingediend, ontleenen wij, dat de commLsam- Aan den tekst van het omwerp sen generaal ten getale van drie ap voordracht van den minister van Gverzeesche gebiedsdeelen door de Kroon, worden benoemd en ontsla gen. Bovendien, heeft de luitenante gouverneur-generaal, ingevolge K. B. van 23 December 1943 het al gemeen bestuur van Ned. Indië uit oefenend, ambtshalve zitting in de commissie-generaal. i>: Tot de opdracht der commissie- generaal behoort. a. de voorbereiding, van een nieu we staatkundige ordening voor Ned.-Indië en in verband daar mede van de Rijksconferentie. b. besprekingen met van ouds be staande en met nieuw gevormde staatkundige organisaties zoo mede met vertegenwoordig ,-s van de verschillende volkeren en be volkingsgroepen, betrekking heb- bende op de vestiging van de toe komstige staatkundige verhoudin gen binnen het Koninkrijk.. caa nrakingen.met vertegenwoor digers van volkenrechtelijke or ganisaties en bevriende mogend heden. - - Voorts ontleenen wij aan het wetsontwerp, dat indien een be sluit der commissie-generaalniet eenparig is genomen, onverwijld na de stemming -de beslissing van de Kroon kan worden -ingeroepen. In dat geval blijft de uitvoering van- het besluit opgeschort. BETER CDNTACT- Er is behoefte aaneen meer- on middellijk en meer continu con tact met het opperbestuur dan zeds met. demoderne.communicatte- middelen mogelijkis, nu' dat op perbestuur uitsluitend van de Ne derlandsche sfeer uit blijft werT ken. „Alles vloeit" in de politieke, mi litaire, economische en internatio nale situatie van Indië. Vrijwel 'ei ken dag baart de ontwikkeling der dingen verrassingen, waarop be halve de minister van Overzeesche Gebiedsdeelen ook die van Buiten landsche Zaken, Oorlog en Marine, moeten reageeren. Het is in verband met dergelijke omstandigheden, dat de gedachte heeft postgevat, aan een voortgezet samenkomen van opperbestv r en Indische regeertog, to dier voege, dat de luitenant-gouverneur-ge- A.V. '23 topscorer met vier titels üe Nederlandsche athietiekkampi- oenschappen 194G hebben over het al gemeen-niet-datgene geboden, wat de athletiekenthousiasten ervan ver wacht hadden. Wanneer niet *t slot nummer polsstok!)oogspringen met 'n recordverbetering Lamoree <3.975 m.) de eer had gered, zou men zelfs kunnen spreken van sen tragen en emotieloos verloopen middag. De prestaties bleven, overal aanmerke lijk beneden recordhoogte en span ning was er alleen op de iOQ m. waarop de vier voorsten zoo pal naast elkaar eindigden, dat voor alle vier denzelfden tijd van 10.9 sec. werd opgenomen Evenals enkele Ja ren geleden moest de film te hulp worden geroepen. Maandagmiddag zat deze'den uitslag der jury beves tigen of wel corrigeer en. Het geheel deed denken aan de ou- derwetsche atletiekwedstrijden, die alles behalve showprogramma's bo den en den verdwaalden buitenstaan der niet konden verlokken, nog eens een dergelijke gebeurtenis met zijn tegenwoordigheid 'te gaan opluiste ren. Op de creditzijde van deze twee" daagsche kampioenschappen staat Lamoree's reeordprestatie, een knap pe 80 m. horden van de vijfvoudige kampioene geworden Fanny B) an kers-Koen en het veelbelovende werk van den Drachtenaar Lammers. die met zijn tweede of derde plaats op de IOQ m. en zijn derde plaats op de 2oo m. (slechts 0.1 sec. achter den kampioen) z3eh met een slag in de ..voorste gelederen van onze sprln- fersklasse plaatste.' Ais de groote ath- letlek-ontdekklng van het Jaar 1946 Waarin hij op 5 Mei te Sneek debu teerde en In Juli .met twee B—kam pioenschappen zijn klasse toonde. De club, die in de heerennummers 'het meeste succes boekte, was dit maal eens niet A.A-C-. dat slechts twee titels behaalde.evenals P.S.V., maar de weer omhoog gekomen A.V. '23, die met vier titels topscorer was en slechts door Sagilta bij de dames overtroffen werd met 6 kam pioenschappen, waarvan vijf ten na me van Fanny. Blankers—Koen, die als het ware een club op zich zelf vormt en precies -10 jaar na haar uitkomen op de Olympische spelen van Berlijn nog steeds een athlete van wereldformaat Is. De. „A.V. '23" won de 100, 200, 400 en teo m;,*een opmerkelijk loopsue- ce op de kortere afstanden. In to taal gingen er van de vijftien kam pioenstitels bij de heeren tien naar het westen (A.V; '23 vier, A.AC. twee. Haarlem, D.F.C.. A.P.G.S. en vlug en Lenig ieder één) één naar het noorden (A.v.G. '2G) en vier naar het zuiden (P.S.V. twee, P.V.H. één en Avon één); bij de dames waren er zes voor Sagitta," één voor A.K.C. ■28 en één voor het Haagsche Gona. Film moet helpen Op de 100 m. liep de ex-„Electra" man Gabe Scholten (A.V. *23) op de laatste meters een aanvankeiljken achterstand dusdanig In, dat zoowel de scheidsrechter op de linker Jury- tr-p als de chef der Juiy van aan komst op de rechter jurytrap hem als de eerste door de finish zagen gaan. De jury gaf Jo 2waan CA.A.C.) als tweede aan. doch de foto's wij zen in dc richting van Lammers (A.V. '43 Drachten, met zoo vlak daarachter Van Osta (tegenwoordig Eleyerhelde) en Musse (A.A.C.), dat men gevoegelijk mag aannemen dat zij alle vijf 10.9 sec hebben gemaakt, (record 10.3 sec.) Alleen Klein, die door de jury aan vankelijk als vierde was geklasseerd, is blijkens de foto's duidelijk achter aan. Ook op de 20D M. faalde de Sio- mo-athleet Klein, die dit seizoen als favoriet begonnen was door zesde te. worden:schollen won mét minstens 1 M. voorsprong in 22.2 sec. voor Zwaan en Lammers, die beiden 22.3 sec. noteerden (het record 21.1 sec.}- Scholten liep heel wat minder stroef dan in Londen. De 400 M. was on bedreigd. voor de A. V. 1923'cr; Blok Ir 50.1 sec. (2. De Kroon; 3. Mahieu; record 48 sec.). De 800 M. was even onbedreigd voor hun clubgenoot De Ruijter (1.55,7 sec., die op Btmman'S tradïtioneele nummer aanvankelijk achterop zat en heelemaal buitenom moesl (2. Wolslnk, 3, Boesten;.record 1.55.7 sec.). Door een schoenmalheur moest Rosens uitvallen). De 15D9 M. werd een teleurstelling, omdat de Ruijter en Slijkhuis vóór Oslo niet tegen elkaar wilden uitkomen en er geen van belden prijs op stelden te- winnen als de rivaal niet ^meeii"p- Het werd nu 4.B.1 sec. voor Ma jr (Avon) me van Gogh als tweede en Groen als derde, maar die tijd ligt 15 sec. boven-Slijkhuis' record van 3.53.6 sec. wat ln bet buitenland een vreemden indruk zal maken. Slijk huis nam een dagje vacantie op de 5000 M., door'hierop een halve mi nuut boven zijn record te blijven (15 2.6 sec.); 2. Lataster;. 3. dc Noor deling Walstra, record 14.34.4 sec. Zijn eindspurt oogstte groolen bijval bLi de 5500 toeschouwers. Beveridge noemt zuivering een „heksenjacht" Lord Beveridge, de ontwerper van het Engeisëhe plan voor sociale vei ligheid. verklaarde Zaterdag te Ber lijn dat de beginselen der sociale gerechtigheid geeu plaats laten aan een voortgezette „heksenjacht" op nazi's. HU veroordeelde de ,;denazi- ficatie", die voormalige leden der partij mogelijkheid ontneemt hun brood te verdienen; hij zeide voorts, dat het probleem der landverraders en collaborateurs voor geheel Europa een groot en ingewikkeld vraagstuk is. Denial, als tijdelijk drager van het algemeen bestuur te Batavia, in da- gelijksch en voortdurend persoon lijk contact wordt gebracht met exponenten van het opperbestuur, die bekleed zijn met zekere vol- machten om in voorkomende ge vallen voor en naméns het opper bestuur onverwijld beslissingen te nemen. - De eenige methode, welke dit mogelijk maakt, schijnt te zijn de instelling van een commissie-gene raal, welke voor zooveel rioocüg is toegerust met enkele bevoegdheden welke het opperbestuur indien het zelf tijdelijk te Batavia zeteld zou kunnen uitoefenen. Ministerieeïe verantwoordelijkheid. De memorie beantwoordt ontken nend de vragen of het geschetste denkbeeld in de praktijk afbreuk zou berokkenen aan de verantwoor delijkheid van de(n) betrokken mi nister (s) en of de voorgestelde op lossing tot gevolg kan hebben dat de commissarissen-generaal func ties van het algemeen bestuur aan zich trekken. De commissie-generaal zal zich. ta haar functie zoo nauwgezet iao- geujk moeten beperken tat de be voegdheden van opper-bestuurhj- ken aard, welke haar worden me degegeven door de Kroon. De ver wezenlijking van het denkbeeld im pliceert, dat de Kroon en .de er bij betrokken ministers zullen beslui ten om aan de commissie-generaal een ruim mandaat van opp rbe- stuursbevoegdheid te verstrekken, zoodanig, dat zij als orgaan van het opperbestuur te Batavia snelle en belangrijke beslissingen kan treffen, welke het kabinet in Ne derland voor zijn verantwoording neemt. De voorbereiding van de Rijks conferentie, het wegnemen van de beletselen, welke te lang reeds dï uitvoering tegenhielden van de daarmede samenhangende gedach ten van de Koninklijke rede van 6 December 1942, vereischt de' aan wezigheid in Indië van een com missie-generaal, welke zich, waar nbodig, voor de toekomstige ge dragslijn van het opperbestuur kan .sterk- maken.f-V"':;- Jubileum-wedstrijd der Flamingo's Voor de eerste maal sinds 1939 en voor de negentiende maal in haar bestaan brengt de Engelscbe toering-cricketcJub Pree Foresters een bezoek aan ons land. Tegen een N.C.B.-eIftal Donderdag en Vrijdag op het Rood en Wit-terrein in Haarlem was het resultaat een draw. De ontmoeting op het H.C.C.-ter rein tegen een zeer sterke ploeg der Flamingo's, die hun zilveren jubi leum vieren, is er een van bijzon dere soort geworden. Onze landge- nootén startten uitstekend en pas op 112 viel 't eerste wicket. Glerum (85), Stolfc <43) en Terwiel (38) wa ren de grondleggers van het totaal van 216, waaronder; slechts één ex tra, hetgeen een compliment voor keeper Beddington beteekende. On danks. matig fielden der Flamingo's waren reeds 5 Engelsche wickets down voor 122, waarbij een schitte rende éênhandsche vang van Max Jansen vermelding verdient. De stand voor het 6e wicket leverde echter 102 runs op en dank zfj een krachtige ,88 van aanvoerder Brod- - hurst, w.o. een formidabele 6, werd het totaal der Free Foresters274. Sodderland had. met 5-80 de beste bowiingcijfere; Sanders veroverde 3 wickets voor 70. Dc tweede innings De tweede Hollandsche innings was van aparte klasse. In minder dan 2 uur werden 198 runs voor 4 wickets gescoord, waarvan de laat ste 90 in 35 minuten. Glerum, die wel zeer op den voorgrond trad, scoorde 100 n.o. Hij werd uitstekend gesecondeerd eêrst door v. d. Luur, daarna door v. Manen, die ln re cordtijd 57 n.o. maakte. - Het werd een ongemeen spannen de strijd tegen de klok. De Free Fo resters moesten 140 runs maken in 80 minuten. Toen de tijd verstreken was, bedroeg hun score 115 voor 8. zoodat ook deze ontmoeting onbe slist eindigde. Morgen volgt de laatste wedstrijd der Engelscben tegen Schills .XI op het terrein de Rog ge woning onder Wassenaar. Voetbaluitslagen DISTRICT ir Promotie vierde kl. Tonegido— Celeritas 2—1 (Tonegido blijft ae klasser)Rijswijk—Lekkerkerk 0—1 (Lekkerkerk promoveert na de 3de klasse); Hermandad—F1 kee 34Hillegom—Archipel 0—1 (Archipel promoveert naar 3e kl). DISTRICT IV Promotic tweede kl. Helmandia Goes 2—2. Prom. res. 3dè klas K.N.V.B. Overmaas 3—CVV 3 5—1; Poortu- gaal 2—HDVS 3 2—3, Prom. comp. afd. Rotterdam van. den R.V.B naar de K.N.V B; Over maas 4—VDL 3 31; Overmaas 4 promoveert naar de KN.V.B. In verband met het invaren van een nieuw brugvak in de schipbrug Dver de Maas te Hedel, zal het ver keer over deze brug gesiremd zijn in den nacht van 5 op .6 Augustus tus schen 23 en 5 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1