mmmmm DE SCHIEDAMMER Spaak wenscht beslissing in meerderheidskwestie nieuwe verhouding met de Indonesiërs bepleit i En Prinses Irëne voelt zich jarig RED. EN ADM. LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK U CENT POSTGIRO No. SSBGM Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 1G1 DINSDAG, 6 AUGUSTUS 1946 DE PARIISCHE CONFERENT IE DRIE VOORSTELLEN Attlee niet meer naar Parijs Onze Parijschc correspondent tele foneerde Maandagavond: Het spiegelgevecht over de twee derde meerderheid heelt heden den geheelen dag geduurd. Voorzitter Spaak besloot door te vergaderen en nieu verwacht, dat vannacht de he slUsins zal worden bereikt. Het Nederlandsche voorstel, om de twee'derde meerderheid door een gewone meerderheid te vervangen, zal, naar verwacht woTdt, met de kleinst mogelijke meerderheid ver worpen worden. Het Engcisohe tusschenvoorstcl ts Inmiddels gevolgd door een tweetal andere tusschenvoorstellen, een Rus sisch en een Franseh, die minder be vredigend zijn. Vanavond zal beslist ■worden, op welk voorstel de verga dering ten slotte haar keuze zal la ten vallen. Het verschil van meening tusschen de Kussen eenerzUös en .het Austra- lischTNederlandsche slandpunt aan den anderen kant, komt eigenlijk hier op neer, .dat de Russen den schijn willen ophouden, dat de con- ferentie als geheel Iets tezéggen heeft, terwijl de kleine mogendheden hardnekkig den schijn verdedigen, dat de Individu e el e- deelnemers aan. de conferentie iets te zeggen hebben. In werkelijkheid houden echter alleen de groote mogendheden het heft in handen en Is slechts over de vraagstukken, waarover deze ,"t niet eens konden worden, zooals over de scheepvaart op den Donau, de mee- nlng der kleinen van bclai.g. Bij deze meerderheidskwestie ligt de zaak daarom eenigszins anders dan bij de 2 vorige amendementen van üe Nederlandsche delegatie, die deelneming aan alle commissies en de presidentskeuze betroffen. Uw correspondent is van meening. dat de Nederlandsche delegatie in het geval van de twee-derde stem ming verstandig bad gedaan, haar amendement ten gunste van het Brit" sche ln te trekken.' Dit Hritsehe amendement maakt onderscheid ttJS- schen warme en'minder warme aan bevelingen. Deze ;op zichzelf vrij dwaze onderscheiding is wel .is waar.; niet aantrekkelijk, maar zij j houdt nu eenmaal, rekening met een vrij dwaze werkelijkheid. Van Grooten. afhankelijk Da Nederlandsche delegatie.-welker aamenstelling conservatief-UberaalIs en daarom een Nederland vertegen- Reuter verneemt, dat Attlee niet meer naar Parijs zal tcrugkecren oni de vredesconferentie bij te wonen. Eevln's gezondheidstoe stand gaat snel vooruit, zoodat de Rritsche minister van Buiten- landsche 2iaken spoedig naar de Selnestad zal kunnen vertrekken. De twee Dmtsche ecnmans-dv&boqtendie gisteren vit de Lekhaven zijn opgediept Geen zware verliezen bij landing op Madoera Op vragen van Eerste Kamerlid .Koejemans betreffende de landing van Nederlandsche troepen op Ma doera heeft de minister van Over- zeesche Gebledsdeelen het volgende geantwoord: Het is niet Juist, dat de Nederlandsche. troepen by hun: recente tijdelijke lading op Madoe ra zeer zware-verliezen hebben ge leden. -V 7 De operatie op 5 Juli had ten doel een motorprauw, welke onder den Madoera-wal by Kamal was vast gelegd en eigendom is van de Neder- landsch-lndische Steenkolen Handel maatschappij, -weg te sleepen. Aangezien onze patrouillevaartuigen herhaaldelijk van Kamal uit werden beschoten,' terwijl prauwen van de ons goedgezinde bevolking werden geroofd en de bemanning gevangen genomen, -moest dc2e- actie worden, -gedekr'door ca." 100 matrozen van - de marlnebcwaldng Scerabaja, on dersteund door enkeleamphlblan- tractoren van de mariniers-brigade en een verkenningsvliegtuig. Bij de landing werd tegenstand ondervon den van T.R.L-troepen. De daarbij, geleden verliezen bedroegen onzer zijds een lichtgewonde en aan. de zijde van de T.R.I; 54 dooden en 14 gewonden. Vele T.R.r.-manschappen werden gevangengenomen. Een groote hóeveelheid mitrailleurs en andere wapens, benevens handgra naten, viel ln onze handen. Hans Martin vraagt ontslag, bij K.L.M. Met anderen ontevreden over weder-aanstelling van: gezuiverde Naar. wjjvernemen —hebben -dé. directeur der KLM., de heer Hans- Martin, en de algemeen secretaris, de heer.mr. dr. L 11. Slotemaker, vm ontslag nil hun functie ver zocht. De reden hiervan Is de le- werksteliing' van een der afdec- Jingschefs, den heer D. J. de Vries, die na de bevrijding door den raad van bestuur der K-L.M. werd ont slagen op grond van dc hou ig> die hij tijdens de bezetting tegen over de Duitschers had aange nomen. Dit ontslag was goedge keurd door het Gewestelijk Ar beidsbureau, maar werd vernietigd door het college van Byksberaidde- laats, dat prof. Ito mme met een beoordeeling had belast. Onder de leidende functionarissen van het hoofdkantoor der K.L.M. worden meer ontslagaanvragen verwacht- Extremisten schoten bommenwerper neer Aanval op het vliègveicf,.van' - Semarang Volgens een te Batavia ontvan gen rapport is een MitcheU B 25 van liet 18e squadron der Ncd.- Indlsche luchtmacht in de nabij heid .van Semarang neergertort. Alle inzittenden werden gedood. De voorlichtingsdienst van de. Ned.-Indische luchtmacht deelt ln verband met het verongelukken van den - Nederlandschen B 25 het volgende mede: Een aanzienlijk aantal gewapen- Indonesische terroristen heeft - op Zaterdagmiddag een aanval ge daan op het vliegveld van Sema- !rang. Bij dezen aanvalIs het eenige toestel, dat op het vliegveld aanwezig was, een Mltchell-hom- menwerper, bjj het starten door Indonesisch afweervuur getroffen. De bemanning was echter in staat het toestel de lucht Ln te krygen - en ging onmiddellijk over tot de beschieting van deaanvallers. Daarop werd het toestel wederom getroffen en wel in de stuurboord motor; het moest toen een nood landing op het vliegveld maken. Onder het hevige vuur der In donesiërs werdde motor hersteld en er werd opnieuw gestart om de beschieting voort te zetten.. Toen werd de bommenwerper evenwel ernstig getroffen, het stortte neer in de nabijheid van het vliegveld en vloog ln brand. De: bemanning, bestaande uit nes leden van de K.N.ID. werd ge dood, De verliezen van het Neder landsche garnizoen zijn nog niet bekend, doch de terroristen hebben zware verliezen geleden. Men is'de situatie thans volledig meester. „Alk" passeert Las Palmas De „Alk", het 12.60 m. lange en 3.60 m. breedc zeiijachtje. dat 1 Juli met een drie-koppige bemanning on der commando ven den Rotterdam- Bchen kapitein A. v. Nieuwkoop uit- 1 gevaren ts voor een reis rond de we» rell, ts de gevaarlijke Golf van Bls- caye gepasseerd en 1 Augustus uit Las Palmas vertrokken met bestem ming de Kaap Verdische Eilanden. Op de Portugeesche kust heeft men met mist en slecht weer te kampen gehad. Overigens is de reis goed verloopen. Deze week benoeming minister van Marine .Zijn wij wel ingelicht, dan zal nog dezeweek' het ministerie-Boel voltallig worden door de benoeming van den reserve-k'apitein-luitenant ter zee J. J. A. Schagcn van Leeu wen tot minister van Marine,waar door het aantal ministers tot-veer tien zal stijgen. Indien de gekozene zijn benoeming aanvaardt, blijft de verhouding tusschen de twee re geer in gspartij en, die van den aan vang af leder vier ministers in de regcering hadden minister Jonkman is n.l. kort na zijn be noeming tot de Partij van den Arbeid toegetreden— gehandhaafd, terwijl er dan vijf vakministers in de regeering zitting -zullen hebben. De minister van Oorlog, thans ook nog minister van Marine -d interim, luitenant-kolonel Fievez, zal. naar men verwacht, binnen kort zijn werkzaamheden kunnen hervatten. Hij is thans zoover van zijn ziekte hersteld, dat hij zich voor een korte rustpoosnaar bul ten kon begeven. Binnenkort ver wacht men den minister echter weer regelmatig op zijn departe ment. dat hy deze week reeds een kort bezoek bracht. men op Sumatra zelf moeten be slissen". - „Hebt 11 vertrouwen in dr. Van Mook?" v - „Volkomen. Als Den Haag hem de handen maar niet te veel blndl. Want op den grondslag van de ver klaring van 10 Februari zal zelfs dr. Van Mook ons geen bevrediging kunnen geven." De auto van den lultenant-gou- vemeur-generaal stuift voorbij als ik het huls verlaat, waarin de heer Nadjamoeddin met een paar ande re gedelegeerden logeert.De for- sche figuur zit over zijn stukken gebogen. De man met de zwaarste beslommeringen, op wien de druk kende last van dit Indonesi;ihe probleem rust. Tevens de meest miskende en belasterde man in de Hollandsche samenleving ln'Indo nesië zoowel als in Nederland- Maar voor Nederland Is het een geluk, dat hij en niet een figuur als mr. Welter of mr. Meyer Ranneft, op zijn plaats zit. PIETER 't HOEN. Gesprek met den heer Nadjamoeddin De belangrijkste redevoering, die ik in Mallno door een der afge vaardigden heb hooren uitspreken, was die van den heer Nadjamoed din, handelsconsulent te Makassar, die van den Raad van Zuld-Cele- bes opdracht had gekregen .om het standpunt van dit economisch be langrijke gebiedsdeel uiteen té zet ten. Er moet volgens hem een nieu we verhouding tusschen Nederland en Indonesië tot stand gebracht worden... Dat moet een stevige en innige verhouding worden, want wij hebben elkaar dringend, noo- dig. In een persoonlijk gesprek deel de de heer Nadjamoeddin mij op een desbetreffende vraag mede, dat een bondgenootschap tusschen Ne derland en Indonesië o.m. innig- ge militaire samenwerking zou moeten insluiten. Het bondgenoot schap zou financieele en economi sche paragrafen moeten bevatten, die beide partijen afdoende garan ties zouden geven. De duur van't bondgenootschap zou door de Rijks- conferentie .vastgesteld kunnen worden. Tegen een eeuwigdurende alliantie zou z.i. zelfs geen bezwaar bestaan. Want ofschoon Neder land in den loop der eeuwen groo te kapitalen aan Indonesië ver diend en de vrijheid van het voik vaak beknot heeft, wordt toch in breeden kring erkend, dat het Ne derlandsche bewind Ln Indonesië veel goeds tot stand gebracht heeft. Er bestaan vele vriendschappen tusschen Nederlanders en Indone sische intellectueelen. Ondanks de Japansche propaganda is men niet anti-Nederlandsch. - Maar men wü den Nederlander niet meer erken nen als heerscher, noch als voogd en zelfs niet als helper, die den In donesiër opvoedt en af en t e een goedkeurend klopje op den schou der geeft. Maar men wil hem gaar ne in vryheid als gelijke ontmoe ten,, als vriend en als bondgenoot. „Als ik de Hollandsche kranten lees, aldus de heer Nadjamoeddin. krijg Ik den indruk, dat men hier van nog niet veel begrijpt in Ne derland- De oud-Indïschgasten, de gepensioneerde bromberen en de staatsrechtformallsten hebben het maar over souvereine rechten. Ais- of men onze rechten en elschen daarmee op zij zou kunnen schui ven! Wij volgen niet de methodes van de Republiek. Wij willen geen dictatuur van het eene deel van Indonesië over hetandere. Maar niettemin willen wij onze nationale vrijheid!" Op mijn vraag, hoe de heer Nad jamoeddin e.s. zich de positie van de Republiek ln hun conceptie van de Vereeenïgde Staten van Indo-, nesië denken, antwoordt hij ten slotte: „De Republiek zou een van de staten kunnen zijn, die zich bü on ze Ver, Staten aansluiten. Mis schien is het beter, dat Sumatra zich afzonderlijk aansluit. Dat zal Verliezen der Nederlandsche strijdkrachten De minister van marine maakt tot zijn leedwezen bekend, dat de volgende verliezen lnNederlandsch- Indië zijn geleden: 21-7-'46 adjudant der mariniers A. Pronk uit Den Helder; 21-7-'46 ma rinier 2e klasse O.V.W. Paulus in 't Veld, uit Santpoort (N.B.); 22-7-'46 2e lult., der mariniers J. M. Wout uit Zaandam; 22-7-'46 sergeant der mariniers j. h. M. Boonen uit Heerlen; 23-7-'46 korporaal der ma riniers A. A. H. van Dartel uit- De venter. Toewijzingen voor melk Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de toewijzingen voor melk, te beginnen met A 075, A 077 en A 078, welke van 4 tot en met 10 Augustus worden uitgereikt, geldig zijn voor het koopen van 1 liter ln plaats van twee liter melk per rant soen. De toewijzingen B 016 echter blij ven recht geven op twee liter melk per rantsoen. JEUGD UIT SOEST EN BAARN TREKT LANGS PALEIS SOESTDIJK Kapitein-luitenant ter zee Scha- gen van Leeuwen werd 23 'ugus- tus 18D6 in Pretoria geboren, in Mei 1940 ging hij als luitenant ter zee der te klasse naar Engeland, waar hij ter beschikking werd ge steld van at Britsche admiraliteit. Tijdens den oorlog was hij I'd van den Buitengewonen Raad van Scheepvaart. Met Ingang van 30 Januari 1941 werd hij bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee. Ccdcnktceken in Oranjehotel krijgt grootscher karakter Het comité Oranje-hotel heeft ln zijn laatste vergadering beslolen het gedenk tee ken in den buitenmuur van de cellenbarakken te Scheve- ningen een grootscher karakter te geven dan aanvankelijk was gepro jecteerd. De onthulLng daarvan zal derhalve later plaats vinden dan dc plechtigheid in September, welke zich zal beperken tot de inwijding van de doodencel 601, gevolgd door een reünie van oud-gevangenen. In deze cel zal een album worden neergelegd met foto's van ge fusil leerden of in concentratiekampen overledenen na een verblijf in het Oranje-hotel. Nagelaten betrekkin gen van dezen wordt verzocht een foto met volledige namen, geboorte- en overlijdensdatum, verrichte ille gale daden, enz. te zenden aan net adres var. het comité Van Bleiswyk- straat 16 te 's-Gravenhage. Bijdragen worden door het comité gaarne tegemoet ge2ien op post rekening 105313 of, in verband met vertraging bij den girodienst, per Groentenexport wordt hervat De onderbceklajr van onzen groen- tenexport naar Duitschland is slecht? van zeer korten duur' ge weest, Maandagmorgen- vernamen wij, dat het contingent voor export was uitgeput, tengevolge waarvan de uitvoer moest worden stopgezet. In den loop van denzclfdcn dag kwam het bericht, dat de overeen komst met dc Engelsch- Amerikaan - sche bezettingsautoritcitcn .verlengd is. Hierdoor bUjven tienduizenden kilo's groente voor vernietiging ge spaard. Hoe ongelijkmatig overigens de verdeeling van groente in eigen land is, moge blijken uit het feit, dat veel militairen van Landinwaarts gelegen garnizoenen last hebben van tandbloedingen, doordat zü te weinig versche groenten by hun middagmaal ontvangen. Croesbeek opnieuw ter stembus Naar het A.N.P. verneemt zou op last van den officier van ju»a- 'tle proces-verbaal zijn opgemaakt over de gemeenteraadsverkiezingen te Groesbeek bij Nijmegen. Bij een der stembureaux zouden n.l. han delingen zijn gepleegd, dié een nieuwe verkiezing te Groesbeek doen verwachten. corso. Op het kleine bordes van het paleis Soestdijk keek prinses Irene met vader en moeder en -de zusjes naar al het mools.-.dat te harer eere voorbijkwam: wagens met pony'8, autopeds, trek karren, bokkewagens en fietsjes, eo dit alles aangekleed, met alle soorten bloemen, dahlia's en lathyrus, gladiolen, margrieten en natuurlijk heel veel oranje gouds bloemen. Alle drie de prinsesjes droegen een witten, strik In het haar maar bij Irene waren enr nog 'n ko renbloem en *n takje lathyrus bijge stoken vanwege den varjaardag Meer dan duizend kinderen trokken door den zonnigen paleistuin; daarbij was ook een aantal Engelsche vacantie- gangertjes. Zoo, schalks en een beetje verle gen, keek Irene naar al die kinde ren die haar geluk kwamen wen- schen en af en toe wierp ze een trotschen blik op het horloge, aan haar pols, zooals je alleen maar naar een mooi cadeautje kijkt. De kleine prinses Margriet waa er bij op den stoep gaan zitten. Na de zen feestelijken bloemenoptocht kwam er een intiem .verjaarsparüjtje in het palels. Voor de jeugd van Baarn en Soest was het gisteren een dag ult duizen den. Al vroeg In dén ochtend liep zU met verhitte gezichtjes en ln de mooiste Jurken en pakjes rond. "Want Prinses Irene werd Immers zeven Jaar en dat zou gevierd worden met een uitbundig bloemenfeest, waar voor men lang van te voren al aan het werk was getogen. Tal van kin deren waren voor dag en dauw uit de veeren om naar het weer te kij ken. Wel, wat dat betreft was het fn orde. Stralender kon de zon niet. schijnen, blauwer.de hemel niet zfja. Voor de kinderen van Baarn en Soest zUn de prinsesjes van Soestdijk een beetje hün prinsesjes en als er een harer Jarig Is. zUn ztj allemaal een beetje Jarig! Zoo was 't ook gisteren," toen Irene verjaarde, met haar vredellevenden naam, haar blonde haar en guitjga blauwe oogen. ïret hoogtepunt was het bloemend Ds. Ekering ontxef uit jn ambt Enkele weken na de bevrijding heeft het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland den N.S.B.-predikant L, W. C. Ekerlng uit zijn ambt ont zet, De predikant teekende tegen deze uitspraak hooger beroep aan, doch do commissie voor de rechtspraak, aangewezen door do algemeene syno dale commissie, bevestigde haar De commissie voor de rechtspraak, aan-, gewezen door dc generale synode, waartoe ds. Ekerlng zich daarna heeft gewend, heeft thans deze ont zetting eveneens gehandhaafd, zoo dat de predikant die doorzijn medewerking aan de AVRO tn 't land grooto bekendheid genoot nu defi nitief uit zijn ambt ls ontheven. Binnenkort zal ds. Eltering zich, voor zijn gedrag tijdens den oorlog moeten verantwoorden voor het Am- sterdamsche tribunaal. WEERBERICHT Bewolkt weer met plaatselijk Ienkele buien en Jimeest matige wind tusschen Zuid en West, VrU koel. Inönu weer president van Turkije Ccncraal Ismct Incnu is tljdrns de eerste zitting van de nieuwe nationa le vergadering, voor de dei de maal tot president van de Turksche repu bliek gekozen Het gebeurde ditmaal niet met algemeene stemmen, daar de leden van de democratische partij op een anderen car.didaat stemden. 7 Aug. Zon op 5.17 uur; onder 20.13 uUr. Maan ander' 11.09 uur; op 16.41 u. R'dam 2e tij 12.03 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1