Gezin kan van veertig gulden niet leven Nieuw mandaat voor minister Lieftinek DE SCHIEDAMMER 'v In alle gemeenten voltallige raden RED.. BN ADM. LANGE HAVEN Ui SCHIEDAM TELEFOON 893IW ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL A— LOSSE NUMMERS 10.0# HEI PARGOL ZESDE JAARGANG NO. 182 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL tt ROTTERDAM .TELEFOON NRS. 2543D EN B93DO POSTGIRO NO. M8644 Bankier: AMSTERD,. BANK' TE ROTTERDAM WOENSDAG/7 AUGÜSTUS 1946 Een onderzoek van de huishoudrekeningen GEZINNEN, die van .een klein lnr komen moeten rondkomen, sla gen er tegenwoordig niet meer in hun uitgaven uit hun inkomsten .te bestrijden. Dit bUJKt. overtuigend Uit een dezer dagen door -het Cen-, traal Bureau voor Ue Statistiek ge publiceerd overzicht. Een 147-tal ge zinnen, afkomstig uit kleine en mtd- deigroote steden van ons land, met een Inkomen van t 30 tot t 60 per week, verschafte vrijwillig de noodigc gegevens. Deze cUters hebben dus geen betrekking op de gronte stéden en het platteland. Het betrekkelijk kleine aantal personen dat het mate riaal voor het onderzoek leverde, maant tot eenige voorzichtigheid bjj bet beoordcelen der resultaten. Vrijwel alle'gezinnen hadden be halve hun loon, nog andere inkom sten,; zooals gratificaties, geschenken opbrengst -van den verkoop ,van -arti kelen (bonnen of; zwarte handél?) e.d.. De 147 onderzochte gezinnen zijn naar hun Inkomen verdeeld In drie groepen met een-loon-.van gemiddeld resp.-f 40.04. f 48.53 en; f 58.50 per .week. Ondanks de bijverdiensten k'1-- laagste inkomengroep in Minister van marine .benoemd Bö Kon. Besluit is .benoemd tot niinister van marine, dc^ kapitein luitenant ter zeeder marine-reser ve J. J- A. Schagen van Leeuwen,, wonende te Hengelo(O.). His hedenochtend, door de Ko ningin beëedigd. Rantsoen verhooging in. Britsche .zone De Britsche bestuurscommissie heeft medegedeeld, dat de stadsbe woners "in de Britsche zone van Duitschiand van 19 Augustus af da gelijks een verhooging van het - voedselrantsoen van 200 calorieën zuilen krijgen. Alsnog, zal dit alleen voor. de5 aanstaande :rantsoenëe- rlngsperlode -gelden. Het extra rantsoen bestaat uit meer brood, vet en vleesch.'De verhoogmg Is in gevoerd, daar 'de stadsbewoners geen versch fruit en groenten kun nen krijgen. Het rantsoen wordt hiermede ge bracht op 1337 calorieën per dag. PAROLOSCOOP Dom begin Teruggekeerd tut ccn kleine plat- telandswerelrf waer de vrede zelf léefde, naar de groote wereld waar overlederen vorm van vrede scham per gesproken wordt.-gorden wij ons opnieuw aan om de kariSeif.van den Grooten vrede onder de menschen te bestudeer en. Het dagelijksch nieuws heeft leder belangstellende reeds over Parijs ingelicht, waar de 21 landen vergaderen. Nederland flink ..van zich afsprak, en waar, terwijl de schaduw van den gekortwiekt en Duitschen adelaar aver iedere zit-- tlng valt. de voornaamste begin-pro- cedure met moeite bijval mocht ver werven, n.l. of de aanbevelingen van de conferentie met eeneenvoudige meerderheid dan* wel met een- meer derheid van twee-derden moeten worden genomen. Hoewel de Groote' Vier zijn wij wilde doordrijven ten bate van de laatste dpvattlng, werd er eindeloos over doorgedebatteerd, net zoolang tot.menvan'de agenda., afdwaalde en noodeloore venijnig-- heldjes kon kwijtraken In de praat- slopjes van het persoonlijke. Voor wie ooren had om te hroren werd maar één conclusie duidelijk, ti.l. dat Molotof (Rusland) geen vriend is.van de kleine, staten en dat hij als men hem zijn zin niet geeft, boosaardig gaat prutlen, maar h'j niet alleen! De bovengenoemde schamperheid verbaast- ons niet. Want een der- gelijk begin van een vredesconferen tie na den grootsten aller oorlogen ls een droevige vergissing.- En" nog meer vergissingen staan'op het-punt van te worden begaan Het lijkt wei eens of het. mensebdom nooit leert. In 1918 begonnen de geallieerde over winnaars met de vredesvoorberel- ding vóór de geest-van wapenbroe derseenheid was vei vlogen cn .'zeven- en-een-halve maand na den .waoen- stilstandsdag kon Versailles ou 28 Juni 1919 worden ...dcrieekend. Thans echter heeft er reed? meer. dan een jaar na den afloop van den oorlog een uniéerseele chaos gewoed Regeeringen zijn uiteengerukt, be volkingen uiteengejaagd uitgestoo- ten minderheden zwerven rond, overal ligt nog puin/ ook heerscht voedseltekort, en zoowat nergens wordt aangepakt met blijmoedig heid, want (Onder meer) de vrede ls zoo verschrikkelijk duur en de we reld is zoo arm. De bezetting van Duitschiand is een zware last voor wie er aan deelnemen, het keeren van den wereldhongersnood dito, het begarn van vergissingen kost mear dan geld. want het ondermijnt den vrede nog vóór hij gefundeerd 19. En vergissingen worden begaan zonder tal Om met een kleine te be ginnen: In 1919 was Clemenceau per manent voorzitter. Nu heeft de Veiligheidsraad (die thans m m. ver beterd Volkenbondswcrk moei ver richten) -Iedere maand een anderen voorzitter Bij de jongste bijeen komst van de ministers van buiten landse he zaken was er dagelijks een andere voorzitter en daarom was er geen behoorlijke leiding ter vast stelling van de procedurekwestie waar men nu' zoo mee heeft gehan nest. -• Er er-zijn nog veel meer technische vecKftneen beeaanJ- WEERBERICHT Wisselend be wolkt, eenige buitjes, koel,: móest matige Zuid-W~tetijke wind. 8 Aug. Zon op 5.13 uu1': onder 20.2J uur Maan onder 0.38 uur; op 17.14 u. Waterstanden Rotterdam ie <y n.44 uur. 2e til 13.23 uur. dertien "weken, f 27.25 tekort, de. mid delste :f 52,46 en de hoogste 21,04. Hoe deze tekorten werden gedekt wordt niet medegedeeld. Do oorzaken WAT ls nu da voornaamste oor zaak dat men niet uitkomt? in de eerste plaats wordt een groo- ter deel van het inkomen aan voe ding uitgegeven dan vroeger; in de laagst onderzochte welstandsklasse bedraagt dit percentage op het oögenbltk 36,5 pCL tegen 32.B pCt in 1935. Hieruit blijkt ook dat de wel stand achteruit is gegaan, want het is een bekende economische wet, dat naarmate de welstand stijgt, een ge ringer percentage van het Inkomen aan voedsel wordt besteed. Dat het percentage nog niet grooter is, vindt 'zijn oorzaak in het feit dat suiker,' vet, boter, vleesch en vruchten ge distribueerd. of moeilijk te krijgen waren; voor alle vrije levensmidde len werd meer geld uitgegeven dan vroeger. De bedragen die aan schoei sel, en woninginrichting worden be steed,/vormen een zeer zware belas ting van het budget;-voor schoenen wordt in de laagste - groep3.13pCt. van het inkomen, voor huisraad 5.17' pCt. (in. 1935 resp. 1.98 pet.-en 3.98 pCt.) uitgegeven. Duidelijk blijkt uit de huishoudrekeningen. hoe moeilijk het is, nog kleeding te, krijgen. Een. andere,, onlangs door hut C.B.S. ge publiceerde statistiek toont welhaast ten overvloede, weer eens zonneklaar aan, hoe groot de behoefte aan tex tiel in het algemeen enkleeding in het bijzonder Is; doch desondanks wordt in de laagste groep op het oogenblik slechts 7.1 pCfc. van het in- komen aan kleeding besteed <in 1935 8.2 pCt.), "terwijl de prijzen" hiervan zeer zijn gestegen. Door op alle luxe- ultgaven zooals voor ontspanning, huishoudelijke hulp, cadeaux, ja zelfs op verzekeringen en contributies te bezuinigen, tracht men rond te ko men, dodh daar voor. absoluut - nood zakelijke dingen als verwarming, reiniging van woning en kleeding en. gezondheidszorg meer uitgegeven moet worden dan vroeger, is het niet mogelijk het budget sluitende te maken.. Huysmans treedt in Van Ackers spoor - Minister-president Camille Huys mans heeft gisteren voor het Bel gische parlement een regeerings- verklaring afgelegd. In zijn inleiding, deed hjj uit komen. dat het ministerie-Van Acker viel zonder dat zijn politiek werd afgekeurd.- De huidige regee-- ring zal de voornaamste doeleinden het 't 'ministerie Van Acker nastre ven/ ixl. monetaire'- en financleele sahêerir^.-hahBhttvihB^n-dë'waÈff^ de van den frank,evenwicht- van 's: 'landswëderopbouw en maat schappelijke, vooruitgang. Op financieel gebied blijft: de re geering getrouw aande politiek die sedert de bevrijding in België werd gevoerd, - De - politiek - vai1 - H?3zea ca- loonen zal voortgezet worden. De rantsoeneernig zal worden be perkt tot die koopwaren, waarvan productie en invoer nog steeds on toereikend zijn. Zoo zal de regeering er zich ook op toeleggen geleidelijk .de vrijheid van den handel te her stellen; wat den buitenlandschen handel betreft, blijft die vrijheid echter onderworpen aan de nood zakelijke. handhaving van confcrólë. op de valuta. Ook op het gebied der sociale wet geving zal de regeering.de door het vorige kabenet gevolgde politiek voortzetten. Ten slotte zal de regeering bin nenkort het leger op vredesvoet brengen; dientengevolge zal zÜ af zien van het gebruik van buiten gewone volmachten. Engelsche kruiser naar Haifa De Engelsche slagkruiser Ajax, öie in den oorlog lauweren oogstte bij den slag in den mond van de La Plata, vertrok Dinsdagmorgen van Malta naar Haifa. Van de zijde der marine werd medegedeeld, dat het schip daar zal blijven voor moge lijke-onlusten. Nijmeegsche padvinders, waarvan vffjèri- actief aan het verzet hebben dceU fenomen, vertegevjdordtgen -iVederland. op de internationale jamboree te rmehindcn b\j KopenhagenIn het Jutmp cy'it zevenduizend padvinders •r vereanigd Tweede Kamer neemt noodwetje aan In een nogal verwarde zitting) waarin het laatste-gedeelte van de boy- liundeling van de vennogensaanvvas- belasting den hoofdschotel Itad móOr ten vormen, heeft do Tweede Kamer zich ten slotte in hoofdzaak bepaald tot de behandrling van het nood wetje, dat moest strekken tot het op nieuw indienen van lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in aw gemeenten, waar onachtzame pariy- sccrcturissen do lijsten te laat of niet hadden ingediend. Do indieniug van het wotjo'op dit tijdstip bctco- kende eigenlijk reeds, dat de iKamér voor een voldongen foifc stond, al zal datzeker niet dé bedoeling van mï; die. zoóals; Zeventien dooden per dag Begin van dit Jaar leek het wegverkeer in ons land relatief minder onveilig te zl)n geworden. Per maand werden gemiddeld 62 dooden en 364 ernstig gewonden geteld tegenover 103 dooden en 386 zwaargewonden in- 1915, afge zien van !dc zeer vele lichtere ge wonden cn de groote matericete schade. Het aantal cn de hevigheid van de ongevallen op den weg zbn tüdens de laatste maanden zeer teleurstellend. Het peil van het vorige Jaar, n.l. ongeveer 500 doo den en zwaar gewonden per maand, dat Is 17 per dag, Is weer bereikt, z|J het dat het aantal fatale ongevallen iets kleiner, het aantal ernstig gewonden evenveel grooter ls dan vorig Jaar. In de Residentie vier dooden op den weg In één week Deze cijfer: zijn verbijsterend en tragisch. Onzegbaar veel leed en rouw houden zU In. ;Z|j ztfn zeirs aanmerkelijk booger dan voor den oorlog. En het kan anders Het overgroots deel der ver keersongevallen Is vermijdbaar jerhalve moet met goeden' vrijen wil en met, Hollanüsche nuchterheid deze droevige perio diciteit kunnen worden doorbro ken.- van all e verkeersdeelnemers wordt daarom gevraagd: meer zin voor werkeUtkheld. geduld en verdraagzaamheid en een nauw gezet en plichtsgetrouw opvolgen van de verkeersbepaUngen (gepo pulariseerd In de K. N. A. C-- wegrode). Voorts minder haast en ifch'zinnleheid, minder slordig heid, eigengereidheid en egoïsme. Mede uit eigen taelang kan lederéen meehelpen aan eigen loutering en het hbschcn van het •itormsein, waarvoor, naar de" K. N. a. C. die deze gegevens verstrekte, meent, de hoogste tijd Is gekomen. uister Beel zyn geweest, die/.zooais h^j in zya wederivcord duïdebjk tot uiting liet komen, van meening waa,. dat, zou. men. dë vóorgeschroven pro cedure hebben fgcvolgd, in vrgwel al de betrokken gemeenten- twee ver kiezingen gehoudenzouden zdjn; On- dor de huidige zware bèlasting/-vah de gemeeniebeaturen was een.''derg^-. lijke opgaveniet gowenschtlvilntus- schen lm d de minister - van^lfspirë kend een degelijke juridisch^ :,menïMië„voo^€t_wjata^eo;'k^wt3,^fit4 'nit^fflr'tmbeo'-hock^rbczwaren" «zen,^ tegen 'dergelijke maatregelen/: wélke* 'verdacht flicht komen .m .de bunrt van gelegenheidswetgeving, met alle/ bezwaren daaraan, verbonden, viel? het toeh den. minister niét moeilijk het ontwerp zonder hoofdelijke stem-- ming aangenomen: te krygen. Öpmer kolijk-tijdens de gehcele boliandeling was slechts het woord van den com- munistischcn afgevaardigde Stokvis, die zich gelukkig prees, dat 'de C/P, N. niet alleen ia gebreke was geble ven, omdat de Kamer anders nooit geroepen was geworden om dit wet je te behandelen. Vermogcnsaan wash elastlng Het feitj dat minister Lieftinek 's tegenwoordigheid reeds om twee uur in de Eerste Kamer vereisdit was voor- de to verléeneo machtiging op het gebied vaa de gchlzuivering, heeft ook dezen keer de voltooiing van de behandeling van 'het ont werp Vennogensaamvasbelasting verhinderd. De Tiveodc Kamer kwam ditmaal niet verder dan do behandeling van de amendementen van den heer Teulings bcoogend het bedrag, waarover dc belasting zal worden geheven, voor ieder kind met duizend gulden te verminderen, Motief van aanslag op wapendepot Over den verijdelden aanslag op het.wapendepót te Hoek van Hol land vernemen, wij nog het vol- gende: - Nadat de bultenbewaking van het bewaringskamp „Vianda" door de 5e compagnie gezagstroepen was overgedragen aan den Justitiedienst, werd Vr^dag j,L de geheele wapen en munltievoorraad van de com pagnie overgebracht naar bovenge noemde barakken. Tevens werd daar het bureau afwikkeling van de 5e compagnie gevestigd, onder lei ding van den le luitenant Lanter man. Drie voormalige leden van de buitenbewaking van het kamp „Vianda" naar thans is komen vast te staan, de sergeants van de 5e compagnie gezagstroepen L. en M. en de korporaal-ordonnans de R. hadden het plan opgevat, met be hulp van twee burgers zich meester te maken van den in de barak aan wezigen wapenvoorraad, o.a. 100 ge weren, 7 brens, 30 'stenguns en cir ca 1000 kg. munitie. De aanslag zou bedoeld zf)n als protest tegen de aangekondigde vrijlating van N.S. B.-ers en bovendien als middel om zich wapens te verschaffen ter eventueelev verdediging tegen vrij gelaten, wraakzuchtige gedetineer den, - Politieke achtergrond? De vijf verdachten zijn inmid dels van de marechaussee-kazerne aan den Westersingel, waar 'zij aanvankelijk waren, ingesloten; overgebracht naar het Huis van Bewaring aan den Noordsinsel. De zaak is thans in onderzoek bij de recherche, daaT vermoed wordt, dat de mislukte aanslag een tóli- tiekën achtergrond heeft. De Kllpfontein is met repati-l- eerenden aan boord te Amsterdam aangekomen. Te twee uur werd met debarkeering begonnen Naar verluidt is te Famagusta op Cyprus, een concentratiekamp voor tweeduizend joden, die op 5 Augustus zouden arriveeren, in ge reedheid gebracht. een opvatting, welka in do Kamer weinig steun vond, omdat- men do meaning was toegedaan, dat dit wets ontwerp niet. bepaald een karakter had om ér een kinderbijslag aan te ontleonen. Ook hot plan van den 'hcor Teulings ora een bedrag van tienduizend gulden uls kupitaalsbe- apiiring vrij tc laten van dc heffing voad in de Kamer een weinig gre tig onthaa). De bclmi.dclii.g van het ontwerp 7.nl vanmiddag weer wor den voortgezet. Donderdagmorgen zullen do afderlingen zicli zetten aan do behandeling vnn het ont werp tot instelling var. een commis- siegenerar.ï voor Indonesië. MUSSOLINI's LIJK TERECHT? Volgens te Rome ontvangen berichten heeft Antonio Parozzi, öie onlang-s door. de politie van Milaan werd gearresteerd, be kend, dat het lijk van M'ussallnl op hét eiland Brissago In het Meer van Lugano in Zwitserland verborgen Is. Parozzi. een ver meend lid 'van 'de. bende, die -het lijk In April j-1; heeft wegge haald, zeide, dat hét lichaam was, opgegraven >ch.' per auto Italiaansche - .politie-autoriteiten onmiddellijk 'de//verklaring met dé Zwltsersche autoriteiten zul len controleeren. EERSTE KAMER Bankbiljetten naar het plarïeland Na een lang, do :b uiterst belang wekkend debat heeft de Eerste Ka mer gistermiddag minister Lieftinek „met de gulheld-vari een jaar", zoo als de liberale 'woordvoerder Mole naar het uitdrukte, gemachtigd, de noodige maatregelen te treffen op het gebied van de gctdzuiverlng. Hoezeer de verschillende sprekers ook tot uitdrukking brachten, dat -de minister hun vollen steun en sym pathie had, de bczorgheid welke In het bijzonder was gerezen door de steeds grootsre hoeveelheid geld, welke ln omloop komt, .heeft van den minister een betoog vaii bijna ander- half uur gevraagd om de Kamer aan te toonen, dat de situatie minder ernstig ls dan men het hier en daar op grond van de uiterlijke verschijn selen aanneemt. In het bijzonder het oppotten van bankbiljetten had bL verschillende fracties ernstige bezorgheid gewekt, hetgeen vooral werd uitgedrukt door prof Van den Brink (r.k.) en den heer Pollema (c.h.u.), die belden tot uitdrukking brachten, dat de resul taten van de geldsaneering" voor zoo ver deze de vermindering, van. het In omloop zijnde geld aanging, naar hun meening maar matig waren. De heer Pollema rekende den minister zelfs voor, dat volgens de oude ver houdingen tusschen giraal geld en bankbiljetten op dit oogenblik weer 7'/i milliard in omloop was, doch.de minister trok de waarde van de oude verhouding in twijfel en kwam daar door loch weer van *s heeren Folle- .ma's schatting terug zonder echter het juiste bedrag van het In circula tie zijnde geld te noemen. De minister deelde daarbij mede, dat zich op het oogenblik de merk waardige, omstandigheid voordoet, dat het meeste papiergeld, op het oogenblik naar het platteland gaai- Het juiste vertrouwen In de banken schijnt bij de bevolking nog niet te zijn teruggekeerd, hetgeen waar schijnlijk wel een gevolg is van het feit, dat men thans in afwachting verkeert van de vermogensheffingen van andere belastingen. ïntusschea was de minister het niet eens met de opvatting van de twee genoemde sprekers dat de overheids maatregelen den spaarzin teniet, zul ten doen;, thans bestaat reeds een groot vertrouwen In het geld; als straks ook. nog tiet vértrouwen In'de banken terugkeert, zal aan de nei ging tot sparen niets meer-in-den weg staan. -. Het met de, behandeling gepaard gaande debat, over den invloed 'van het bulteniandsche "prijspeil: ontlokte den minister de bevestiging van. de Verwarde debatten in Parijs Britsch compromis-voorstel inzake stemmenverhouding aangenomen De commissie voor het reglement van orde van de'conferentie te Parijs heeft zich opnieuw bezig gehouden met het vaststellen van de wüze, waarop de stemmingen zullen plaats vinden. Na schérpe debatten beeft de commissie laat In den nacht het Britsche compromisvoorstel met IS tegen G stemmen aangenomen na bijna 24 uur onafgebroken discussies. Volgens dit Britsche voorstel zullen zoowel de aanbevelingen van de con ferentie, die een twee-derde meer derheid hebben verkregen, als die welke &U eenvoudige meerderheid zullen worden aangenomen aan den raad van - ministers van öuitenland- scbe zaken ter overweging .worden toegezonden. De debatten over dit onderwerp zijn uitermate verward geweest, en vooral ln' de ochtendzitting debat teerde men met groote heftigheid De commissie moest beslissen over de vraag, of attc beslissingen moesten worden genomen met twee-derde meerderheid (het voorstel van de groote vier), mei - eenvoudige meer derheid (het Nederlandsche voorstel) 'of een combinatie van beide moge lijkheden: bet Britsche voorstel om voorstellen die zoowel met twee derde als met eenvoudige meerder heid waren aangenomen naar de ministers te zenden en dc Russische en Fransche voorstellen die weer variaties waren op deze mogelijkhe den. Nadat de Oekrainsche en Pool- sehe vertegenwoordigers verklaard hadden, dat zij voor het voorstel van Molotof zouden stemmen, ontspon zich een debat ttvschen Molotof en Byrnes naar aanleiding van een ver klaring van Molotof In ,de vergade ring van "Maandag, waarbij deze de Engelschen en Amerikanen had be schuldigd van onstandvastigheid ten aanzien van de beslissingen, die ge- ''•men waren door den raad van mi nisters van bulteniandsche zaken. Byrnes daagde Molotof uit, zijn (Byrnes) verklaringen te doen pubïi- ceercn ln de Russische 'pers: een uit daging. die door Molotof aanvaard werd, maar deze wees er tevens op, dat zelfs een Amertkaansch blad zijn !Molotofs> rede, niet had gcpubli-, ceerd. Molotof verklaarde voorts, dat de voorbesprekingen van de minis ters van bulteniandsche zaken slechts als een advies 'aan de - conferentie moesten worden beschouwd* men had deze methode-gekozen om tijd tc wlnneh Molotof'verklaarde, dat het. belangrijk zou zijn als de vier minis ters van bulteniandsche zaken ook tijdens dc conferentie contact zouden onderhouden. Onbemande vliegtuigen vlogen 2400 mijl Twee onbemande vliegende forten zijn gisteren te - Muroc (Californië) .geland na een vlucht van 2.400 mijl van Hawaii." 2ij werden door een moederschip gedurende de. vlucht bestuurd. De Amerikaansche leger- luchtmacht beweert, dat dit de lang* ste vlucht met onbemande vliegtui gen in de r»«chtedenis der lucht vaart is. De Boissevain, die met 600 pas sagiers uit, Wcst-lndió te Amster dam is aangekomen, heeft reeds hedenmorgen om fl uur zijn passa giers ontscheept. Vrouw met messteek gedood Gistermorgenis. op de lap- kade te Amsterdam een 28-jarige vrouw door een man met r~ mes doodgestoken, De man en de vrouw hadden eenigen tijd staan praten. Plotse ling sprong de man op zijn fiets en reed snel weg in de ricb*'ng Leidsche plein. Op hetzelfde mo ment riep de. vrouw dat zij 'o- ken was. Voorbijgangers schoten te hulp en brachten haar by een ln de buurt wonenden dokter, waar zij. na vjjf minuten aan de beko men verwondingen bezweek. Nader wordt vernomen, dat ln de handtasch van het slachtoffer brieven zijn gevonden, waaruit de identiteit van den vermoedelijken dader7 gemakkeljik was vast te stellen/ Inlichtingen, die de fami lie van de vrouw de recherche ver strekt heeft, bevestigen dit. Gebleken is, dat de vrouw met den man, die een goede bekende van de politie is, samen heeft ge leefd, maar korten tijd geleden een verhouding aanknoopte met een ander en deswege het huis van den man heeft-verlaten, Deze nam hiermede' geen genoe gen en hield haar staande, toen hij haar, - gistermorgen langs de Nassaukade fietsend, ophet trot toir zag ioopen. Naar de recherche aanneemt heeft hij daarop ge tracht haar te overreden naar n:m terug te keeren en heeft haar, toen hij hierin niet slaagde, in koelen bloede uit jaloezie met. een mes doodgestoken. De Naardensche politie -*eeft den dader, een zeer bekena Am- sterdamsche straatmuzikant-ban- jo^peler, met een diepe borstwonde aan den kant van den weg gevon den. De man, die een onbesproken verleden heeft en bij de Amster- sche politie goed aangeschreven staat, heeft zich jn de vert ijfe- ling over de in groote opwinding began? daad van het leven willen berooven door zichzelf in de borst, te steken. Zijn verwonding is ech-- ter niet levensgevaarlijk. Hij heeft reeds een volledige bekentenis af gelegd, waarbij de opvatting be vestigd, dat de man zich hy het gesprek met het slachtoffer" zoo heeft opgewonden, dat hij de vrouw met een mes zoodanig heeft gestoken, dat zij korten tijd daar op is overleden. Het onderzoek gaat mtusschen 'voorts, daar de vraag blijft bestaan of de. daad gepleegd is met voorbedachten rade- Wedren met <fen dood Volgens de „Daily Graphic" zal aan de Nederlandsche oorlogsbruid Elizabeth Morris, die Canada op 11 Augustus met de Queen Mary zal bereiken, de grootst mogelijke me dewerking worden verleend om naar Whltehorse (ln- tiet N.W. van Canada) te reizen, aangezien haar echtgenoot vermoedelijk binnen een, maand aan tuberevleuse. meningitis zal sterven. De reis van Halifax naar Whitehorse, die anders twee weken zou duren, zal in dit geval per vliegtuig worden afgelegd. Het gaat om een afstand van meer dan BOOO km. opvatting van Óen heer Molenaar dat reeds thans de eerste reacties op de Amerikaansche prijsstijgingen zicht baar zijn. Nu.al worden met Ameri kaansche leveranciers contracten op de wereldmarkt afgestoten, waarbij aanmerkelijk lagere prijzen dan de thans geldende worden berekend. De minister geloofde dan ook, dat men hier te lande .wel 19 waar zou moeten overgaan tot doorcalculeeren van die prijzen, welke zich ln het buitenland op hooger niveau zullen bestendigen, doch dat de regeering er over de geheele lijn op den duur wel zal komen door op den anderen invoer vooralsnog subsidies te ge ven. Daardoor zal een atgemeene prijs- verhooging tenslotte wel voorkomen kunnen- worden. Uit een terloopsche opmerking van den minister bleek, dat een revaluatie op dit oogenblik door de regeertng toch niet oppor tuun wordt geacht. Hét wetsontwerp werd vervolgens z. h. s. aangenomen. Martijn Sperling overleden Zondag is te Ouddorp op Goeree overleden de 72-Jarige Martijn Sper ling, een der meest bekende inge zetenen van dit schilderachtig dorpje, Iemand tevens, die zich een wereldvermaardheid verwierf. Zijn naam werd bekend en ln da geheele tvereldpe". genoemd bij ge legenheid van de.ramp, die ln Fe bruari 1907 de Hirwich-boofc „Ber lin" bij Hoek van Holland trof. Met drié andere moedige mannen ging de heer Sperling toen door de woe dende golven over de pier naar het in tweeën gebroken schip, terwijl de reddingboot werkloos moest .lj- ven. Voor. 2djn moedige daad ls hjj beloond, vooral met den dank der geredde .schipbreukelingen, maar ook met een hooge onderscheiding van den laatsten Duitschen keizer. Ook in andere, 2dj het minder be kende, reddingen alsmede in tal van bergingen van schepen heeft hij de hand gehad. Voor al deze - daden van groote moed en kunde is hij door de Koningin onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overledene heeft een belang rijke functie .vervuld bij Van der Tak's Bergings Mij., waarvan hij -langen tijd directeur ls geweest. Hij was wereldberoemd om zyn be- kwaamheid-inTrduikenen alles wat daarmede verband houdt. Hy was méde geïnteresseerd in hét sleep bedrijf van L. Smit «Sc Co. De laatste'Jaren genoot-de heer Sperling een welverdiende -; rust in zijn „Sunny Home" te-Ouddórp. In den oorlog werd hij door de Duit- schers gegrepen wegens het ver stoppen van een geallieerd piloot. Hij werd echter weer spoedig ioa gelaten, nadat men den Duitschers had gewezen op het groote aantal Duitsche schipbreukelingen, dat door den heer Sperling bij de Ber- linramp en later was gered De teraardebestelling geschiedde vanmiddag op de algemeene be graafplaats te Ouddorp. Distributienieuws NUMMER COUPURES Het C.D.K deelt mede, dat de plaatselijke distributiediensten ln de week van ll tot en met 17 "Augustus nummercoupures zullen uitreiken voor: jam 978; koffie 979, 980; thee 381. 982; brood 9SB (patent bloem), B6S (inl. bloem), a 072 (reductie). 970 (roggebloem); melk A082, A0B3, A084; aardappelen 983, 9B4; eieren S3G; eieren (rantsoenbonnen art. 37); zuid vruchten 985. De toeslag bedraagt voor Jam 50V». voor melk en zuid vruchten lOVa. De toewijzingen voor thee worden uitgereikt op basis,van twee maal het aantal ingeleverde -rantsoenen in- de week van 30 Juni t.m. 6 Juli, vermeerderd ip«t SQ»/#. Bovenstaande nummertoewijzingen met uitzondering van die voor melk en aardappelen/ zijn geldig voor de taillisten t.m. 31 Augustus;, voor grossiers t.m. 14 Sepember. De'toe wijzingen voor aardappelen 'zijn geldig tot en met 24 Augustus a,s. de toewijzingen voor melk van 18 t.m 24 Augustus a.s. Grossiers in tabak ontvangen toe wijzingen G87, G88 en G89 voor de -toewijzingen A064. A065 en A06S. INSPECTIE ZUID-HOLLAND VAN DEN RIJKSDIENST VOOR LAND- BOUWHERSTEL Het kantoor van de Inspectie Zuid- Holland van den Rijksdienst voor Landbouwherslel, Lange Voorhout la tc 's Gravenhage, ls verplaatst naar Prins Mauritslaan 77 te "s Graven- hage, telefoon 554034. Hei kantoor is voor het publiek ge opend dagelijks, behalve, des Zater dags, van 9—12 uur v.m. en per tram te bereiken met de lijnen 8 (tot halte Frankensl?g) en 10 (to het eindpunt). beide ln de richting Scheveningen. ê2d! .a e Het C.D.K, deelt mede, dat de gel digheidsduur van de toewijzing 938 vooi cacao verlengd Is tot en met 17 augustus. Producenten en daar- mie gelljkfiestelden kunnen deze tr.ewljzing voor het laatst als geldi ge toewijzing Inleveren ter verkrij ging van een ontvangstbewijs in de week van 18 tot en met 24 Augustus. INLEVERING FRUITBONNEN HM. C.D.K deelt mede. dat detail listen in groente en/of fruit-de voor fruit: aangewezen bonnen 473 en 973 Algemeen, geplakt op opplakveüen, op Vrijdag 9. Zaterdag ld en Maan dag 12 Augustus bij de Grossiers- combinatie van hun rayon moeten inleveren. De G ross ierscomblh alles moeten uiterlijk op Woensdag 14 Augustus dé opplakvellen met bonnen bij den dlstrlbutledienst der gemeente, waar zij gevestigd zijn, inleveren tegen, ontvangstbewijzen. Met deze cint- vang-stbewijzen moeten de Grossiers combinaties zich tegenover, het Be drijfschap voor Groenten en Fruit verantwoorden. Nadci zal nog worden bekendge maakt. welke hoeveelheden op do bonnen 473 en 973 verstrekt zullen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1