m it -i Een epidemie V DE SCHIEDAMMER Wij voeren geen oorlog tegen het Indonesische volk Luc Van Dam bokste onbeslist tegen Dauthuiiie De Tweede Kamer aanvaardt Vermogensaanwasbelasting in Gorinchem I ?i -V-".vV - RED. KM ADM. LANGE HAVEN 1U SCHIEDAM TELEFOON 09MO ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT pm KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS fO.OB ZESDE JAARGANG NO. 183 ^ADVERTENTIES EN tN LICHTIN GENDIENST5 SCHIEDAM3Cit HANGEL <1 ROTTERDAM - TELEFOON NRS. 25^30 EN 533» POSTGIRO No. 3f?3« Bankiert AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM. ::/.t DONDERDAG, 8 A.UGUSTUS 1946 GENERAAL SPOOR „De T.R.I. is een apparaat waarop niemand rekenen kan" Nog 18.000 man naar Indië Op de gistermiddag in het ge bouw van den R.VJD. te Den Haag gehoudenpersconferentie heeft luitenant-generaal S. H. Spoor zich beperk: tot het beantwoorden van vragen en geen algemeenc uiteen zetting gegeven. Deze vragen gaven hem echter ruimschoots gelegen heid de taak van het K.N.J.L.* toe te lichten. Allereerst verklaarde gen. Spoor met groote beslistheid, ;dat geen oorlog gevoerd wordt tegen, het In donesische volk. doch militair wordt opgetreden tegen terroristische'e!e-^ menten, die orde en rust verstoren. Dat deze actie een heilzame uit- werking heeft, ziet men bet best bi de buitengewesten. Daar is con structieve gedachten wisseling mo gelijk gemaakt door het uitschake len vande verschillende guérilla- troepen, die uit de bezetting stam men. Deze taak blijft ook weggelegd voor de tcov^ en, die nog zullen gaan. De opvatting, dat in Neder- landsch-Indië twee legers tegen over elkaar staan, is volkomen on juist. De T.R.I. is geen nationaal leger, doch belichaamt slechts een: streven om organisaties, die hun, oorsprong vinden in de door Japan opgezetten Keibodan, Seinendan, Laskar Ra'jat etc. te centraliseeren; tot dusver is men hierin slechts ten deele geslaagd, want op ver- Bclilllende fronten herkennen wij het systeem van de Chineesche „war lords", die alleen dan aan de orders van het „opperbevel" gehoor zamen, wanneer dat in hun kraam te pas komt. Het is gebleken, dat de aanvaiskraebt van die eenhe den, welke onder Japansche leiding staan bet grootst ls. Ook Duitsche. instructeurs(n.l. naar Indië geko men duikbootpersoneel) worden ge-, bruikt en - wel" bij de^Indonesiscbe^ Vloot/De .T.R.X;is een" Lapparaat waarop mem and're kenen (can; het' bewapenen van twee TJtJ.-batal- Jons door- de Engelschen ls dan ook zeer gevaarlijk gebleken. Gevraagd naar de sterkte van de Britsche en Kcderlandsche strijdkrachten, ant woordde de generaal, dat er zich op Java en Sumatra elk een Brit sche divisie bevindt. Op Java be vinden zich 6 Nederlandsche bri gades, in de buitengewesten 15.000 man. Ten einde de..; Britten te yenran gen zullen nog een divisie (15 A 18.000 man) cn garnJzoenstroepen naar Indië worden gedirigeerd. Een der Journalisten vróëgden generaal naar zijn meening omtrent een artikelin „Vrij Nederland" (van. de handvan mr. Fruin).' en „Op "Wacht", die wezen op een di vergentie tusschen de opvattingen van den Luitenant G.G. en van den legercommandant. Generaal Spoor kenschetste deze voorstelling van zaken als „volmaakte nonsens". „Het leger heeft geen aparte poli- tiek. Het i3 slecht* gezagsinstru- Duitsche kinderen in concentratiekampen ,,Om opnieuw, te worden opgevoed" Duitsche moeders hebben zich ge wend tot het Internationale Roacle Kruis, de Sovjet-autoriteiten, den "Wereldraad van Kerken en den bis schop van de Belljdeniskerk van Berlijn, teneinde hulp te verkrijgen bij het terugvinden van hun kinde ren, die tijdens periodieke razzia's door.de Russische geheime politie In Brandenburg (Russische zóne) zijn weggevoerd. Doordeze razzia's zijn reeds zes districten van deze provin cie volkomen ontdaan van kinderen van J.V tot 31 jaar. die, naar een of ficier van de Russische geheime poli tie aan de. moeders zou hebben mee gedeeld werden weggevoerd „om op nieuw \te worden opgevoed". Zij zouden twee jaar van hui3 blijven. Een delegatie van moeders heeft aan een verslaggever verteld, dat de kinderen geen bagage mochten mee nemen en in het gelid de dorpen uit marcheerden in de kleeren die zij toevallig aan handen. Per spoor worden zij naar de concentratiekam pen gebracht waar men. hen gezien heeft achter een viervoudige prik keldraadversperring. Aardappelprijs wordt verlaagd Het ligt in de bedoeling der re geering den aardappelprijs met In gang van Maandag a.s. te verla gen, waarschijnlijk tot 13 cent pex kilogram. WEERBERICHT ■o.Aanvankelijk zwaar bewolkt .of- geheel be- dekt met ceni- ge.regen. Van nacht opkla rend, doch mor- wlsselende be. wolking met plaatselijk eenige buitjes, koel weer, meest matige wind tusschen Zuid en West. 9 Aug. Zon op 5.15 uur; onder 20.19 uu'. Maan o"der 1.10 uur, op 18.41 uur. Waterstanden «otterdam le tb 2.01 uur; 2e tl) 14.2B uur. ment van de regëering". Uit dien hoofde kon de generaal, dan ook geen antwoord geven opde vraag,- of men,- indien men met Sjahrir niettot een accoord zou komen, over zou gaan tot herstel van het. gezag, dus oorlog met de republiek Indonesia. Op deze vraag, aldus de generaal kan slechts de Nederland- sche regeering antwoord geven. Naar aanleiding van de opmer king, dat ontevredenheid bestaat over desalarieering van de man schappen, deelde generaal Spoor tenslotte mede, dat in het K.NXL. bij de salarieering verschillen van landaard geen rol meer spelen. "Er bestaan echter tegenstellingen met de troepen van de\ Koninklijke Landmacht en de mariniers die ieder op afzonderlijke salarisbasis worden betaald. Straks komen daar nog militietroepen b\j, voor wie weer een andere salarisregeling geldt.- Nlvelleering der salarieering zou de ideale oplossing zijn, doch technische moeilijkheden maken dit helaas onmogelijk, NA DEN~STORM Nederlandsch en Australisch amendement ingetrokken In degisteren gehouden zitting van de commissie voor;he reglement van orde ter vredesconferenle werd- met "algemeene stemmen een. amen dement vati Joegoslavië aangenomen, waardoor geallieerde landen grenzen- -de- aan voormalige vijandelijke lan den.' 't recht" zullen hebben den raad vanministers der GrooteVier rechtstreeks aanbeveUngen te doen, ook al zouden deze door de confe rence zijn afgewezen. Dr. Herbert Evatt (Australië)trok zijn amendement op de door de Groote Vier voorgestelde regels voor de - procedure in. Dit 'amendement wilde da t aanbeveimgen. van dei com missies .- naar de plenaire conferentie zouden gaan, .onverschillig" of rij' met twee derde dan wel met eenvoudige meerderheid zouden zijn aangeno men. Hij verklaarde zich tevreden mét het gistermorgen aangenomen Britsche amendement,, volgens het welk de'bij twee derde of eenvoudige meerderheid aanvaarde aanbevelln- gen\"V3i .'de conferentie naar* tjen-* ;:road ?V^tml«iUtarird6criCto'otê' VClfer gaan) Hierop tfok de" Noderlandsche aele- gatlo haar amendement* (stemming bij eenvoudige meerderïielü in de - commissies) eveneens in. HectorMac neü (Engeland) toonde zich verheugd over het Intrekken van de beide amendementen endrong" er bij de commissie -op aan de, overblijvende ontwerp-voorst ellen aan te nemen. Molotov zeide.lda de Sovjet-dele gatie het geamendeerde artikel na.' 6 (betreffende het stemmen) In-het.be lang van de eenstemmigheid zou aan vaarden.--' De artikelen 6 en .1 (benoeming van voorzitters van de commissies) wer den hierop aangenomen. De commissie werd te 19.30 uur ver daagd, De vergadering van de - 11. landen"zal waarschijnlijk vandaag te ia uur bijeenkomen. Truman en Het plan voor Palestina" De Amerlkaansche minister van financiën, John-Snüdër, lid van president Trumans kabinet-commissie voor* Palestina heeft de berichten, als zou de president niet tevreden zijn ma* het door de Britsche en Amerlkaansche deskundigen te Lon den opgestelde plan voor een fede raal Palestina, ontkend. „De presi dent heeft niet verklaard, dat hij in eenig opzicht voldaan of onvoldaan is met de: plannen"-. Zwitserland weet niets van Mussolini's: lijk De Zwitsersehe bondspalltle,- on dervraagd over het bericht uit ,Ita- Uaansche-bron, volgens hetwelk het lijk van Mussolini naar het elland- BrissagoIn hét Maggfore-meer zou zijn overgebracht, verklaart dat zij niet op de hoogte'te van de nieuwe ontwikkeling, dezer zaak, waar zij ■sceptisch tegenover staat In elk ge val is er, voor het oögenbllk althans, geen sprake van een samenwerking tusschen de Itallaansche en Zwitser sehe politie, met het doel de zooge naamde onthullingen van Parozzi na te gaan. .**- Aan boord van het 9000 ton me tende Noorsche motorschip „Nor- bryn", afkomstig uit Narvik, en lig gende te Amsterdam, ls gistermiddag brand uitgebroken. Bij da werk zaamheden aan het schip is een gloeiende klinknagel in de olietank terecht gekomen waarop de olie in brand geraakte en het schip spoedig in donkere rookwolken' schuilging- De brandweer slaagde erin het vuur tot de olietank en do machinekamer ta ben erken. Moment vit' den strijd tusschen Lno ban Dum (rechts) en Baulfotille - (tmtcsj, Ueze eindigde cnbeslist. De heer De Wilde verwekt incident MET afwijzing van alle nog over gebleven amendementen beeft;' de Kamer Elstfermiddag ten" slotte zonder hoofdelijke stemming; haar goedkeuring gehecht aan bet*, wetsontwerp Vermogensaanwasbelas ting na een uiterst langdradige ~'.dlsé,l cussie over den verkapten kinder-: beslag, welken de heer Teulingsop: het oog had. In de linksche kringen van de Ka*v', mer, waar. anders toch wei een ruime mate van belangstelling' bestaat /voor verlichting van de lasten van het-ge";' zin, vond het amendement van. deii heer Teulings Weinig 'steun,, hetgeen: zijn oorzaak vond Tri het 'feit,1' dat^' deze verlichting ;.der lasten in :feite"' slechts ten goede zou komen- aan "ge zinnen, welke in een vermógensbe-": lasting .zullen worden" aangeslagen.: Toen tminister Lteftinck. de Kamer bovendien, -"hog had: Voorgerekend, dat dit voorstelde - opbrengst van de belasüng met 150 tot ZOO 'mlUtoea zou. verminderen, waren; de'; kanserr van - het ..amendement 'wel definitief.: van de baan. 'Met 38 tegen27 stem-;-, men werd .het verworpen, evenals:: -een tweede .amendement-TeuIfrtgs'j en .het voorstel van den "liberaal - Bierema, -om^de-riillB^eseurve.i Vdaw vèni-^^ha t' - -een. -percentag^,_yan;, 5 pCt_ 1 Ien. - 1 opmerkelijk* was bij dezestemmfn- gen, dat de Katholieken steeds de fractie van de F. v.- dl A- tegenover zich' vonden.'.' EEN INCIDENT Bij de behandèlirig van de hoogte 'der heffing i? het tot" een onaange naam Incident gekomen. De heer De. Wilde zeide bij 'zijn bestrijding van het progressief karakter -van' de be lasting,- hierin een- poging van .socia listische rijde te zien om de yermo- gensversdhlllen te nlveileeren, het geen, naar hij opmerkte,., veel gelij kenisvertoont met Duitsche metho den. Er is, aldus de heer De AVllde, tusschen de verschillende vormen, van socialisme: natLonaal en perso nalistisch socialisme, maar weinig verschik Over deze inslnuatLe sprak de heer Donker (F. V. d. A.) in be- heerschte tertnen zijnafkeuring uit Toende heer De Wilde meenpo zaak nog meer op de spits, te mne- ten drijven door. den minister te verzoeken er vooral ntet. aanvoor bij te gaan, aarzelde, deze niet de uitlatlngen vanden. anf">rev; nairen afgevaardigde als een onge paste kwalificatie tê bestempelen, .waaroverhij echter niet nader wenschte te spreken. Na dit korte. Incident toonde de minister den heer EDOgcarspel aan, dat het technische redenen ge- -wenscht was, 'den onolrbaren aan was metsLechts 90 pet te belasten, omdat men daardoor vrij zeker meer zotibinnen krijgen dan wan neer de volle, honderd. rproccnt zou worden weggenomen.' WIJZIGING „.KINDERBIJSLAGWET De Kamer heeft daarna nog een wijzigingswet - op .de. Kinderbijslag wet aangenomen, welke zeker zon- der discussie onder den hamer zou V.S, leverden geen wapens - aan Ned. Indië Een woordvoerder van het Amerl kaansche departement van staat heeft bevestigd,fiat de V.S. nooit wapens hebben geleverd san de re geering van Nederlandsch-Indië. Hij las een verklaring voor, waarin de verzekering wordt gegeven, dat richonder de overtollige voorraden, die door de, V.S. aan de NédL-Indl- sche regeering zijn verkocht. In bet geheel geen wapenen, munitie of materiaal hebben bevonden zijn doorgegaan, ware het niet, dat de natuurlijke, wettelijk erkende kinderen met man en paard werden genoemd, hetgeen de katholieke fractie in het geweer bracht met, een; amendement om deze' wóórden) uit'het stuk te verwijderen. In feite zou daardoor niets aan de werking" -vah'yhët - besluit veranderen, omdat deze .kinderen toch als pleegkinde ren dimzelfden toeslag-, verwerven, -doch <le katholieke; leden achtten, deze openlöke aanduiding 'n gevaar voor de hoogheid van het huwelijk, weik standpunt door den heer Van der .Brug (P, y. d. A.) allerminst w^nl;:gedeeld. -*.■*'■. i; i Minister Xiefünck, den heer Drees .'vertegenwoordigend, "achtte dit wet- je echter geen aanleiding om er een -principieel .debaf-raan te verbinden zen Uet .de gewraakte woorden val len,; waarmede de discussie tot een. -later Ujdstip wertf verschoven. 'Het :wetje';% wérddaarna'zonder hoofde- slijké; stemming aangenomen. Soyjctbladen beloven tekst i* van Byrnes' rede*. IvAUe Sovjet-Russische dagbladen van-r gisteren vertelden aan het eind Kva.i- hun verslag over devredescon ferentie in* een aparte aanteekening, '.dat-Zij de volledige tekst zullen -géven van de door "Byrnes, den, Ame- iartfcaanschen-müiister-vanbujtenlaod— •r-sche zakèn,'1 .in de--vergadering ^aerk scommissie voor.-de;'reglementen van korde- gehouden redevoering, waarin hijMolotov. den Sovjet-minister van buiteülandsche zaken; besehuldfgt van een „verkeerde voorstelling der feiten"., Zooals bekend, werd Byrnes* uitdaging, zijn rede voor de bevol king van de Sovjet-Unie te publicee-, ren, door. Molotov. atngenomen. De verklaring, welke Byrnes op 6 Augustus in de, vergadering van de commissievoor. het reglement van orde heeft afgelegd isreeds door den radio-omroep der Sovjet unie verspreidt- Bommenwerper werdniet -• neergeschoten Do legexvoorlichtingstilenst deelt méde, dat de. te Semarang neerge-, storte bommenwerper niet is neerge schoten.-doch Is verongelukt. Waar schijnlijk is dit een gevolg ..van mo torstoring, nadatde eerste storing niet afdoende was hersteld. De aanval op het vliegveld, van Se marang werd uitgevoerd door twee .benden/bestaande uit jeugdige, leden; van diverse strijdorganisaties, teza men ongeveer 450 man. zij zijn ver- moedelijk van over. zeo aangevoerd. Nadat zij met zware verliezen waren teruggeslagen, is dé omgeving gron dig gezuiverd. De Nederlandsche verliezen bedroegen drie dooden en negen gewonden, alsmede de geheele vliegtuigbom aiming-;.van zes koppen.- Edam cn Tol&ndam waren op 'èha rrnantc wtfze op Schiphol vertegen' WQordigd by den 'doop van de K.LM.-Stcymaster, en cegden het met leaas! Zege ontging hem in de laatste ronden Tien maal drie minuten ls de at mosfeer in het D.D.V.-tennlsstadion te Amsterdam gisteravond tot explo- deeren toe geladen geweest van span ning. Maar de vtiidulzend toeschou wers.'die voor hun plaatsen bedra gen van vier tot vijfentwintig gulden per stuk hadden betaald (bet stadion was niet vol), hebben tevergeefs op da explosie gewacht. Want „onbe slist" luidde de uitspraak van jt ju ry na het tien ronden lange gevecht tusschen Luc van Dam en Laurent Dauthuiiie. De Nederlandsche kampioen en de jiTijger van Buzènval" hebben el kaar den voortdurend „in de lucht hangende" genadestoot niet kunnen toebrengen. Wel vochten deze twee onder de besten van Europa geklas seerde boksers fanatiek om de over winning en om hun aanzien In de internationale bokswereld, maar hoe zij ookstreden, nu eens weloverwo gen, vol tact en geslepenheid, dan weer met bijna roekeloos geweld en met uitbuiting van alle ter'beschik king staande brute lichaamskracht, het mocht geen van beiden geluk ken, zich althans óp overtuigende wijze de meerdere të toonèn, Dauthuiiie. in de stellige overtui ging het gevecht op.dezelfde wijze als* te Parijs, binnen enkele ronden ..te kunnen beslissen, betrok den zelfs, uiterlijk nerveuzen Van Dam onmid dellijk in een 'uitermate iel en" hard dueL De Nederlander bokste echter een technisch uitstekende partij en hield zich in alle ronden staande te gen den wel bijzonder harden en vechtlustigen, maar niet zeer stijl- vollen Fransehen bokser. Te voorzichtig Aanvankelijk beantwoordde Van Dam de bliksemsnelle "aanvallen van Dauthuiiie op gelijke wijze, maar zijn optreden was tè voorzichtig en te aarzelend. Het duurde tot aan de zesde ronde, vóór Van "Dam zijn puntenachterstand inliepen eerst in de zevende en achtste, ronde kon hij deze in een voorsprong omzetten. In de belde Laatste ronden probeerde Dauthuiiie nogmaals een) knock-out te forceeren. En hoéwei weinig ef-, 'fectvol, doorzichtig en veel te onbe- heerscht. waren: zijn aanvallen zoo uiterst fel en krachtig, dat Van Dam gedwongen" was,rich achter zijn h udschoenen en armen te yerber- gen en wanneer, dit noodig was op zijn tegenstander te gaan hangen. Tactiek hielp r,ie. genoeg De ervaring had Van Dam en ztjn manager Huizefiaar te Parijs geleerd, dat Dauthuiiie-een. „forcing" bokser "was, met - als. ^voornaamste.,wapenen det rechtsfehé'èir linksche hoek-yHui— zenaar -lia'd Van ^Dam« dltmiaaljeaiv viseerd, deze hoeken eerst op dek king af te wachten ei« sr aan onmid- dell(jk op te reageeren. - Van Dam wachtte inderdaad af, maar.faet rea- geeren kwam pas In de derde ronde. In ide tweede helft ve.x het gevecht veel minder voorzichtig dan ih de eerste, kwam hij in de zesde ronde las en nam den aanval over. Nadat hij hier o.a. een goede rechtsche di recte had kunnen plaatsen, begon Van Dam in de zevende rondeeerst recht" met het volgen' van zijn voor-." genomen tactiek. Hij - beantwoordde de op dekking geplaatste linksche én rechtsche hoeken van zijn.tegen stander Van Dam's verdediging was in den geheelen wedstrijd schit terend met goede: linksche en rechtsche directen en een fraaien up per-cut. It> de achtste ronde trof hij Dauthuiiie nog met eer- eounter en een rechtsche directe, zoodat zijn puntenaantal.aan het einde van deze ronde iets grooter. zal zijn ge weest dan dat van den Franschman. .Een nog steeds niet zekere overwin ning ging voor Van Dam definitief verloren, toen hij door te groote overmoedigheid ,in de voorlaatste ronde op eenzoo gevreesde recht- schen hoek van den fanatiek aanval lenden Franschman liep. Vac Dam duizelde even, liet zijn voorgenomen tactiek varen en bokste de ronde verdedigend uit. De tiende ronde was de slechtste van den geheelen wedstrijd. Wild en onbesuisd gingen belden op 'elkaar in.Dauthuiiie wilde ten koste.van Paratyphus in de stad en omgeving (Van onzen- bijzonderen verslaggever; De aanplakbiljetten voor de ra men van Gorinchems winkels, die het opschrift' typhus dragen en "daaronder de bijzondere maatrege len, welke van gemeentewege ge nomen rijn. vermelden, maken dén bezoeker attent óp de in de stad heerschende epidemie. Bijna twee maanden ls het geleden, dat zich hier de eerste gevallen van para typhus voordeden. Aanvank?lük openbaarde deze ziekte zich 't eerst in het centrum, maar later ver breidde zij zich over. de geheele gemeente. De pogingen om de haard te ontdekken faalden tot nu toe en daarom- konden all" *v de hoognoodigevoorzorgen genomen worden ten einde den omvang van de ziekte' te beperken. VerL-^en. zijn dan ook het zwemmen en ba den in openbaar water, het .ver- koopen van jjsp het drinken van ongekookte melk, het etenvan rauwe groenten) en ongewasschen fruit en nadrukkelijk wordt erop", gewezen* om uitsluitend gebruik.-:te maken van 'leidingwater. In tus schen ia bet 'aantal typhusp.'tien ten tot ongevéer; twee. honderd y«f- tig opgeloopen éh Gorinchems ge zondheidsdienst staat voor de moeilijke taak om de lijders-aan deze ziekte -medische hulp- ter)ver schaffen, hetgeen door een tekort aan 'geschoold .verplegend perso neel en voldoende ziekenhuisruim te niet eenvoudig is. De G.G.D. van Rotterdam heeft een :nta,l zusters beschikbaar gesteld en daardoor heeft de .speciale af dee ling van het zieken-gasthuis, dat van de zes-en-dèrtig daar werken de zusters een tiental voor de ver pleging der typhuspatienten heeft afgestaan, eenige aanvulling ge kregen. Bovendien is de besc—K- bare plaatsruimte in het huis vergroot. Werden eerst de pa- tienten in de kleine, barak ver pleegd, nu zijn allen gehuisvest ih het noodhospitaal, de vroegere mi litaire. kazerne aan" den Ten Kate- straat. Op de eerste, verdieping heeft men daar de beschikking over 45 bedden en het plan be staat om op korten termijn nog eenige zaaltjes er bij te trekken. Een ander deel van de patiënten is naar Utrecht overgebracht. Toch worden nog tal van patiënten thuis verpleegd, al merkt de bezoeker van Gorinchem daar niets van: immers de woningen, waar zich lijders aan typhiis bevinden, be-' hoeven geen uiterlijke aanwijzing te dragen. In het ziekenhuis zijn de ernstigste patiënten opgenomen en. degenen, die het meest gevaar, van besmetting voor de om, ving opleveren, bijvoorbei 1 die uit de levensmiddelenbedrfjven. Rustig en vastberaden ziet de medische staf van Gorinchem den toestand on der het oog. Overbodig schijnende voorzorgen, als hetverbieden van openbare bijeenkomsten de scholen hebben deze maand vacan- tie worden niet genomen, In het algemeen kan geconstateerd .worden,dat' 'de ziekte een hard nekkig -é - het aantal gevallen blijft, daar de cijfers van toene ming en herstelden ongeveer mét elkaar in evenwicht zijn maar geen kwaadaardig karakter draagt. Tot nu toe is één sterfgeval, van een' kind, "voortkomen. Wel 1 - m zich nog steeds nieuwe gevallen voor, .eergisteren vijf op één dag; maar' voornamelijk In" gezinnen waar 7 ieeds typóuspafcienten ver pleegd werden. Ook in de otmtg- gende gemeenten als Her.wijneu, -Arkel, Hardlnxveld en een paar dagen geleden .voor het eerst in Sleenwijk is fcyphus geconstateerd en ook hier is door de medicidire t krachtdadig, mede door voorschrif ten van inenting en herinenting, ingegrepen. allesop .beslissende wijze een einde aan bet geyeebt maken. Maar. Van Dam', nam hét zekere voor het onze kere. drong rich dicht op rijn tegen stander en ontnam hem hierdoor el- Ke.. gelegenheid tot het forceeren van een knock-out.: - Geen van beide boksers was na af loop erg Ingenomen met den uitslag „onbeslist",Zoowel 'Van Dam als Dauthuiiie verklaarden, er op ge rekend te hebben dat rij hadden ge wonnen. Ook bij het publiek en zelfs bh de „officials" was er verschil van meentng. Ons iljkt de uitslag anbe- slist hier zeker de beste oplossing Dauthuiiie en zijn manager Bar- raüt willen Luc Van Dam graag nog eens In Parijs terug zien d.w.z. om een derden wedstrijd te boksen. Van Dam gaat echter eerst vaean- tie nemen. In September begint hij weer te trainen en tegen het eind van dien. maand zal tri pas weer in ■wedstrijden uitkomen. DE RIJPARTIJEN Jan Nicolaas voegde "aan rijn-over- - winningen, van den laatsien tijd een nieuwe toe door den Marokkaan Ali Belaid op punten te Verslaan. Jan de Bruin boekte eveneens een goede en ruime puntenoverwtnnlhg op Pier re crion. ook Fletre Doorenbosch won op punten van Jean Garlno. Arnold Lagrand, die op punten ach ter stond, moest In de zevende ron de van rijn partij tegen Roger Ti son door een oogblessure opgeven NIEUWE BONNEN voor de eerste helft van de 9de periode (4 t/ra 15 Aug.) Bonkaarten LA, LB, LC 608 A 74 melk 2 liter melk 402 aardappelen 3 kg aardappelen B M, C74 melk 3 ft Uter melk bonkaarten LD, LE 608 D 74, E 74 melk 6 liter melk 902 aardappelen 1 kg aardappelen Tab akskaarten T 42 - 2 rantsoenen tabaksartikelen Bovengenoemde bonuén kunnen reeds op Vrijdag 9 Augustus worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melken aardappelen.- waarop eerst met ingang van Maan dag 12 Augustus ...mag- worden, ge-; 'kocht.. '••••*.':- Bij deelneming, aan maaltijden van de centrale keuken moet. aldaar de aardappelbon 402 worden inge- leverd."-;;;.••)•■- ^Bonnen voor petroleum 7";vóoc"-tiët'~tilövak;van:' lui-Augusttts- - tan. 7 September zijn de bonnen 474 en 9H algemeen aangewezen voor - het köopenvan a liter petroleum.. VERLENGING, GELDIGHEIDSDUUR VAN PERIODEBONNEN VOOR i; VASTE BRANDSTOFFEN A Da bonnen gemérkt mer „eéj-ste periode" tot en met „zésde periode",, voorkomende 'op de aan niet vpartlcu- Uere- huisbrandverbruikers Uitgereik te boakaarfen; W.A. 808 en W.B. B05. blijven, tot nadere aankondiging gel- .-dig.; _.:-.* De ophefFing van den rijks dienst* voor de L.O. en sport Het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche i sportjournalisten, de Nederlandsche Sportpers, héeffc den raad van ministers een telegram doen toekomen haar aanleiding van het VDornemen van^ den minister van Onderwijs tot opheffing van den Rijksdienst voor de Lichamelijke Op voeding en de Sport; Het heeft de overtuiging; dat zelfs wanneer deze opheffing gepaard zou gaan met de installing van afdeeltngen voor - sport en voor lichamelijke opvoeding, daar door een decentralisatie zou ont- staan, welke naar zijn overtuiging ernstige schade -zou berokkenen aan den juist -In dezen moeilijken na- oorlogstijd zoo noodzakelijke econo mische weerbaarmaking van de jon geren. Het verzoekt dan ook met klem den Rijksdienst te handhaven, - opdat deze zijn nuttigen arbeid in het belang van ónze;.jeugd zal kun- nen voortzetten. Drie dooden bij auto-ongeluk Doordat de stuurinrichting: defect raakte is .een personenauto uit Hel mond op den rijksstraatweg Utrecht I —Arnhem, nabij Scherpenzeel tegen een boom gebotst, en in brand ge-;' vlogen. Drie inzittenden werden ge- dood en twee zwaar gewond. -A'. - 1 If;: -De Karei Doorman" Indië Vandaag te 12 uur is de „Karei Doorman" naar Indië vertrokken. Aan. den kop van de Merwehaven, waar het vertrek plaats vond, had- den zich -zeer vele familieleden ,en belangstellenden verzameld om den vliegtuigdrager uitgeleide te doen. Euwe had succes in Luzern In de tweede simultaan-sean.ee, welke dr. Euwe in Luzern hield, heeft de Nederlandsche .kampioen wederom gioot-succes geboekt. Van de 34 partijen won Euwe er 29, 4 eindigden in remise en sLechts een ging verloren.) Film bracht uitkomst Dank zij de filmopname yin bet journaal Nederlandsch Nieuws,ht 1 de betrokken jury. haar jeslisslng Inzake de veel omstreden finale 100 meter heeiën op. de nationale kam pioenschappen van Zondag j.l. te'. Amsterdam kunnen herzien. De ;ilm wijst nJ. uit, dat de uitspraak van den chef aankomst kapt. v. d.. Lee ten opzichte van de toekenning van het kampioenschap juist is geweest Kapt., v. d. Lee rectificeerde; aan de hand van de filmopname in uitslag van de overige jur. -leden en stelde de volgorde van aankomst, als volgt vast:-1;" Schölten. .2 Lam- mers, 3 - v. Osta, 4 Zwaan, 5 Musse en 6 Klein, met welken uitslag tie scheidsrechter de heer J. H./loer man, die defilmvoorstelling even eens bijwoonde, zich kon vereeni gen. De uitslag :s thans onherroe- pelt)k bindend verklaard. zzmm-T?; fj. "V-g.j;v-*>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1