mè Nederland heeft groot belang bij vredesverdragen Strijd der kleinen in Parijs v/as niet vergeefsch Testen in groepsverband op groote schaal DE SCHIEDAMMER (USD SM ADM. LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM TELEFOON 693M ABONNEMENTSPRIJS PEH WEEK II CENT PER KWARTAAL t V— LOSSE NUMMERS t «.W ZESDE JAARGANG NO. 184 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEPAMSCHESPJGEL 43 BOTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 68300 POSTGIRO NO. 3S6044 Bankier: AMSTEHD. BANK TE BOTTERDAM VRIJDAG, 9 AUGUSTUS 1946 Onze economische belangen draaien om de herstelbetalingen en de vrije scheep vaart op de groote rivieren Het ijzeren gordijn moet neer! De Nederlandsche minister - van Boitenlandsche Zaken en leider der N'edcrlandsche delegatie j de conferentie te Parijs, mr. C. G- W. baron van Boetzelaer van' Ottiisr hout, is, na voor dringende ambts bezigheden gedurende J^et weekein de. afwezig te z\jn geweest, giste ren wederom te Parijs aangekomen en '-heeft de leiding der delegatie op zich genomen. In een onderhoud, dat een woordvoerder der delegatie met een vertegenwoordiger van Rei ir had, verklaarde deze, dat Neder land vitaal belang heeft hö de verschillende aspecten der vredes verdragen, die in de nu volgende fase van de conferentie in behan deling .zullen komen', hoewel Ne derland slechts m feite met Ita lië, en niet met Hongarije, Bulga rije, Roemenië en Finland ln oor log ls geweest. Daarenboven Is het een voornaam belang van Neder land, dat er een' duurzame vrede zal worden, bereikt, een vrede ge baseerd op recht en rechtvaardig heid. De belangrijkste economische belangen van Nederland draaien om twee vraagstukken: de herstel betalingen en -het instellen van vrijheid van scheepvaart op de Niet aïïeenl mannen nemen deel aan de vredesconferentie, te Pcrps.Dit is de charmante Znid-Afrikaansche afgevaardigde miss 'Theron, dochter Dan den leider der Zuid-Afrikaan- sche delegatie, generaaC-majoor ïyZT. Theron PAROLOSCOOP f In 1000 vréezen WOENSDAG schreven wij over de pijnlijke vergissingen ter groo te parijsche vredesconferentie; nis ze niet ongedaan worden ge maakt is het politiek herstel, vijf tien maanden na het zwijgen der ka nonnen te Berlijn en twaalf maan den na het optrekken van .de im mense atoomwolk boven het wegge vaagde Nagasaki Inderdaad „dom begonnen" Waar en wie is de onmisbare se cretaris-generaal?, .de groateper soonlijkheid die den voorzit (er vcor' blUhders behoedt en achter de scher men déraillementen voorkomt en blazende kemphanenverzoent. zoo- Bat zij weer voor het forum.: der openbaarheid kunnen verschijnen als glimlachende partners die het eigen lijk roerend met elkaar eens waren, altijdal. Hoe zit het met het onmisbaarste Instituut, het Internationale secreta riaat von deskundige rechtsgeleerden dat de vredesverdragen alinea na alinea onaanvechtbaar maakt in 'üe verschillende talen? Deze „mazen- heehters" hadden allang aangewe zen moetenzijn en hunwerk had aliarig een vredesvoorpraef moeten kunnen geven, (men herinnert zich nog hun onschatbare diensten uit 1319). Hun werk moet thans worden verrJeht door onervaren beginnelin gen die de ministers van buitenland- sche zaken zich hebben toegevoegd, meerendecls jonge diplomaten, die ten hoogste Individueel verantwoor ding schuldig zijn aan hun chefs Zulke onervaren Jongelui zijn minder discreet dan een uitverkoren secretaris-generaal die de geheele verantwoordelijkheid van de proce dure moederziel alleen kan dragen,, en ook minder discreet dan officieels rechtskundigen die een naam te ver spelen hebben en dus met dien naam zuinig zijn als zij zich verdiepen Ir. de tccnnische eiaaorav.e van ver dragen d'.e de twintigste eeuw zul- iea moeten kenmerken. Waarbij komr dat wie van zijn beroep en van zijn karakter uit .discreet ls, meer te weten komt dan de Indiscrete beun haas Beperken wu ons hiertoe nis wy Versailles 1919 vergelijken met ParUs 1948. de feilen van toen (hot zuchtte men under de gevol- gen.') met de notoire beg :n blunders van thans De aandaehilge. cr'.tlscbe menseh zal reeds voor zichzelf heb ben uitgemaakt dat er veel vlug zal dienen tc veranderen te Parijs Reeds teveel „lekte uit", verwekte crises, bbcs ze op en deed reputa ties tuimelen Zooieis schaadt WEERBERICHT In den nacht weer In- r - zettende regen- «nor- gen In den namlddax gebroken bewolking, aan de kost krachtige. 1 tijdelijk, wellicht storm jftXV..,- aclttife wind tusschen Zuid en West. koel. 10 Aug* Eon op s. 16 «ur. onrtct UMV uur Maan nniK» uu' op «9 38 uur tVntprstanfien te- «U t&i i»jr. 3fe tü I5.n ur. groote rivieren van Europa en voor zoover het om de prob' -ten gaat. die tlians behandeld zullen worden, in het bijzonder om de Donau. Nederland heeft gedmen- de den oorlog een groot aancal schepen verloren: het wil nu be taling of vervanging van deze se* epen om zijn handelsscheep vaart zoo spoedig mogelijk te her stellen. Naast den handel overzee had Nederland voor den oor». "X groot aandeel ln de Europeesche binnenvaart. Nederlandsche sche pen bevoeren alle groote Europee- sche waterwegen. Deze handels- vaart is nog niet hervat: deels door zuiver zakelijke r omstandig heden, zooals nog niet herstelde haveninstallaties, en deels door het zoogenaamde ijzeren tor ln", dat de gebieden in de Sovjet-in vloedssfeer afsluiten van die van West-Europa. Het grootste belang voor Neder land bij de besprekingen in de ko mende weken is het necr'ialcn van dit ijzeren gordijn, zoodat de grootst mogelijke vryheid van scheepvaart op een v-n Europa's belangrijkste waterweg-en, de Do nau, wordt hersteld. Hoewel Nederland niet vertegen woordigd is ln de commissie, die zich met dit vraagstuk zal bezig houden de scheepvaart op de Donau valt binnen de verdragen met Roemenië en Bulgarije, war mee Nederland niet ln oorlog was hopen de Nederlandsche verte genwoordigers toch in de econo mische commissie de gelegenheid te vinden hun standpunt In ".ezen tot uitdrukking te brengen. - Buitendien wi] de Nederiand- sche delegatie bij de bespreking van deze vredesverdragen aanwe zig zfjn om de stem der kléine na ties te doen hoeren; op deze wijze tracht men tevens te voork men dat, wanneer in de toekomst de vredesverdragen xnet Duitsckiand en Japan ter sprake «uilen komen, er dan precedenten geschapen zui len zijn aan welker ontstaan men geen deel gehad heeft zorgt-voor: een verrassing Maar zijn woorden waren, volgens Alexander niet .de overdenking waard De zevende plenaire bijeenkomst van de vredesconferentie begon gistermiddag om vier uur. Nadat de afgevaardigden hun plaatsen hadden ingenomen, stelde Bidamt voor bij opsteken der handen over het reglement van orde te stem men. Zoover kwam het echter niet, want Molotov vroeg onmid dellijk het woord. Hij verklaarde zich niet accoord met de door de commissie voor het reglement van orde zoo moeilijk bevochten .over eenstemming door middel van het Britsche compromisvoorstel, waar bij ook aanbevelingen bij eenvou dige meerderheid zijn toegestaan. Hij vond dit besluit onjuist en stond erop, dat het zou worden herzien. Het compromis, aldus Molotov, is blijkbaar door Enge land en de V.S. voorgesteld pdat de conferentie de door hen ge steunde aanbevelingen gemakke lijker kan aanvaarden. - Dr. Herbert Evatt (Australië) tdfi de eerste die antwoordde op oeze nieuwe oppositie van .basi sche zijde. Hij herinnerde er aan, dat het besluit om" het Britcche compromisvoorstel te aanvaarden in de commissie voor het regle ment van orde was genomen met 15 tegen 6 stemmen, dus met een meerderheid van meer dan twee derden. - Tijdens de vertaling van Molo- tovs rede verliet', de Britsche dele gatie de zaal teneinde snel over leg te plegen. De Joegoslavische afgevaardig de, Kardelj, die na Evatt sprak, zeide dat Joegoslavië, by vaarding door de conferentie van de eenvoudige meerderheid, nog slechts onder zeer streng voorbe houd aan de conferentie zou blij ven deelnemen. Alexander, leidervan de Brit sche delegatie, verklaarde dat de. woorden van Molotov nauwelijks de moeite van overdenking waard waren. ..De "wereld wenscht dat we voortmaken met den vrede", aldus Alexander „en een langdurige en vervelende herhaling van alles wat er op dit punt reeds ls gezegd, is allerminst wenschelijk". De zittmg werd vervolgens tot vanmorgen 10 jjur verdaagd.;. Bevln vandaag naar Pa'|s Het A.N.P. verneemt dat evln, de Br.tsche minister van buiten- landsche zaken, vandaag, per vlieg tuig naar Parijs'za! vertrekken. Looncn voor heihazen Overwegende dat heibazen eener ..betonstelling aah hoogere eisehen van vakbekwaamheid moeten vol doen dar. een heiertrterwijl zijn ver antwoordelijkheid ook grooler is. heeft het college van rijksbemidde laars besloten dat het loon van den heibaas eener betonhelstelling ten hoogste 15 pCfc. zal mogen uitgaan boven het loon van een gewonen .heier.; VERLENGING GELDIGHEIDS DU UB AAKDAPPELBONNEN De geldiRheldsduur-van de. aardap- I lbonnen 401 en 901 Is. verlengd tot en met 17 Augustus. EEN VETERAAN' VAN DE 'TNiftASlE is dit door de fa. Kiehuis en v. d. Berg te' Botterdam -aangeTcooRtp droogdok voor kustvaartuigen en groote sleepbootcn, dat na een lariffensleepreis -van Glasgow gisteren- in ons land is aangekomen. Men hier hoe het dok door de nauwe sluis- van Sdiiernon&rjMiar..de.ï&Ct$lj0éshept wordt, hetgeen veel stuur* marisfcun&.ïiereischt, >v; - Gemis aan figuren f} met gezag Harold nicolson. de bekende Fngeische schrijver. essaylsL' hls- toricus en een .man,door af komst en levensloop gedrenkt met diplomatieke traditie, heeft ln eet* radiorede over het belang der confe-. rentle vsn Parijs gesproken. Voor de kleinere landen, zoo zei hij. was der., ze bijeenkomst veel belangrijker dan alles wat er nog volgen zal van-dtén aard. ook al staat Dultsehland.'nu niet op het. programma. Want in de- ze dagen zal worden uitgemaakt,; of de staten van den tweedenen der den rang Invloed zullen kunnén vilt- oefenen op de vredesvoorwaarden en op den verderen loop der dingen, dan wel of eenlge groote mogendhe den ln de wereld aües voor het -zeg gen zullen hebben. Over 'eze betee- kenls der conferentie zal inderdaad bij. weVtigtn nog twijfel bestaan. HET ls tevens duidelijk géworden, dat In leder geval o ze minister van Buitcnlandsche Zaken oiet verantwoordelijk ts voor de doorf middel van het A.N.P. vtrkoadlgdei. opvatting dat de. conferentie er vaot:, ons rniet zoo erg öp .^.ji zou komen.t Want'het (3 geblekcp.-dat, onze tmtr» nister,, ge-'emd." en;,.iiitgerustvoofi .eerivgrooten' «trtjd' rtaar-Parijs ls -'-ge*|- togen; Krachtigeprotesten tegen deO* eigengereidheid" dér*-gfcópter moeend-- heden- heeft hb"^^ 4afen""fföörénC*J "Ce onafhankelijke -daten onder de mogendhedenvan -minderen rang hebben zich gaarnenaast hem ge schaard. Evatt en hij -zijn de aan voerders geweest.' ln een goeden str^d. En men kan reeds met zeker heid zeggen, dat die strijd niet ge heel vergeefs gevoerd. Is. Wel heeft Byrnes verkondigd, dat de dingen, waarover de grooten het eens gewor den zijn, moeten blijven zooals zij ze hebben vastgesteld, maar dat de klei neren kunnen meespreken over de aangelegenheden waarover de groo ten het niet eens zijn. Polen. Tsje chen en Joegoslaviërs hebben berus tend te kennen gegevenovereen komstig het autoritaire Russische standpunt dat de groote mogend heden, die den oorlog beslist .hebben nu ook moeten beslissen hoe.de vre de er zal uitzien. "Maar toch ls er een bres geschoten ln de eigenge reidheid der Grooten. MDlotof ls een sehappelijker houding gaan aanne men Hij begreep wat van zijn onge naakbaar standpunt te moeten afda len. Schijnbaar brengt dit geen wij ziging van belang ln het karakter der procedure. In werkelijkheid ls he van aanzienlijke bcteekeitis, dat Rusland, onder al die bewerking der kleineren 'die hef er niet bij laten INDONESIË Algem. conferentie op 1 September Overleg riet alle Indonesische - groppeeringen In een offtcieel communique van. den Regeer) ngsvonrl Ichtln gsdlenst, dat gisteren ls uitgegeven, wordt verklaard, dat de. Nederlandsche re geering zich al lijd op het standpunt heelt gesteld, dat het.-noodzakelijk ls om den toekomstigen polttieken sta tu» van Indonesië niet alleen met ae groep-Sjahrir te bespreken, doch eveneens met andere Indonesische groepen, alsmede met vertegenwoor digers van de Nederlandsche, Chince- sche en Arabische bevolkingsgroe pen. De conferentie van Mailno <s hiervan het begin geweest, ofschoon In dit gevni de bedoelingen nog niet verder gingen dan het voeren van besprekingen met de mdoneslsche vertegenwoordigers van die gebieds- deelen, die thans onder Nederlandsch gezag staan. De regeering heeft ech ter reeds uitdrukking gegeven aan haar voornemen om do verzoeken van bevolkingsgroepen van verschil lende nationaliteiten om aan de be- sorekfngen té mogen deelnemen in te willigen. Deze groepen hebben als hutv wenscb te-kennen, gegeven, dat zij willen samenwerke.' „op associa tieven grondslag".: De regeeiing heeft het juist' geoor deeld. om, od denzelfdcn grondslag en met dezelfde mogelijkheden als Malta o, een speciale conferentie bij een te roepen, waaraan alle groepen zullen deelnemen en waar zij zich van elkanders wenschen op de hoog te kunren stellen. Op deze conferen tie zullen tevens afgevaardigden ■«•orden benoemd' voor de confercn- tie. dle te Mallfio-is aangekondigd en. dle ten doel heeft om de politieke reconstructie. van Borneo en de Groote Oost uit te werken. Mocht daartoe de wensch bestaan, dan zullen de groepen tevens ln do gelegenheid worden gesteld om ori-, derling overleg te plegen, zonder dat daarbij eenvertegenwoordiger van de regeerlng'aanwezig is. Het ligt.in de bedoeling van de regeering om deze conferentie op September te doen beginnen. Een definitieve datum Is echter: nog niet: vastgesteld, Daar men verwacht, dat aan deze voorbereidende-, conferentie een groot aantal personen zal deelnemen, zal het voor de afgevaardigden wel niet mogelijk zijn om hun adviseurs mede :::'te nemen: -door Dr. M. var Blankenstein zitten, eenlge kneed baarheid heeft getoond. Dit ls. om te beginnen, wel - degelijk een moreel-succes, dat nog goede gevolgen kan hebben. De Rus sen zijn altijd stug. Als -zij Neder landsche bezwaren, waartegen zij eerst gefulmineerd hebben, gaan er kennen. ls er iets geschokt in het bolwerk der grooten, MET gebleken Inzicht van onzen minister maakt de bureaucrati sche samenstelling onzer aelega* tie nog te vreemder. Eeo Engelscb blad merkte zelfs betreffende den minister zelf op, te betreuren riat ?yn denkbeelden, toen hij ze uit.^rak, ntet het klankbord badden van een gezaghebbende prrsooniykheld. Men kan zeggen- «Int het op den Inhoud en niet op den verkondiger Var denkbeelden aankomt. Dat is goed moraliseer en. msc niet over- .eer.korcstlg de werkelijkheid. Want het gewicht der persoonlijkheid, te ■voren door geaccumuleerd prestLge verkregen, heeft in het..internatio nale strijdperk altijd overwegende beteekenis gehad. Dat was de waar de voor hun land tijdens den oorlog van een Roosevelt, van een Churchill van een Stalln Dat: leéren ons tal- loo2e voorbeelden .utt. .de. geschiede-, nis.-.-r'Men kan liu'^al. d® -opmerking hqoren," 'datdeze' conferentie er oh- cfer 'Ujcttdoordflt.'" In 'tegenstelling tot die' van 1919, groote figuren er ont breken -Dat. bemoeilijkt inderdaad groocc. opbouwende besluiten. Met loven en bieden en kleinen strijd komt geen goede vrede tot stand. De kleineren vooral ook missen gezaghebbende figuren. Het is te be- treuren, dat dr Benesj door zijn pre sidentschap bulten de internationale circulatie geraakt ls. Ware hij. met zijn ervaring en zijn élan, lid der Tsjechoslowaaksche delegatie ge weest, dan zou daar meer dan nu van zijn uitgegaan en ware berus ting niet zoozeer het kenmerk van haar politiek. Prestige, reputatie zijn - zeer veel waard. Erkend gewicht van persoon lijkheid heeft ln het diplomatieke strijdperk de waarde van physlek gewicht ln den boksrlng. In het ééne geval krijgen woorden, ln het andere slagen er „punch" door. Het was steeds opmerkelijk, met hoeveel aan dacht er op internationale bijeen-- komsten van de hoogste orde. geluis terd werd naar Skandlnaviërs als Brantlng en-Fridtjof Nansen, ook al. waren zij zeker geen groote staats lieden. Maar om hen hing het fluï dum van faam en prestige. Ook Co- lijn had daar wat van. Jhr. Staricenbcrgh heeft stellig ge wicht van persoonlijkheid. Dat hij. ter conferentie kan optreden hebben wij, zooals vroeger reeds gezegd, al léén te danken aan het toeval, dat hem juist nu te Parijs ambassadeur maakte. Moge. Den Haag er eens rekening mee gaan houden, dat op Internatto- nale conferenties een andere maat-, staf geldt, dan in onze ambtelijke bureaux 'en dathet doeltreffendste daarvoor nog niet doeltreffend ge noeg is,'/ Maandag conferentie over Palestina In kringen van de Arabische Li ga heeft men bevesEiglng rontvan- gen, dat de ministers van buiten- landsche zaken van aiie Arabische landen aanwezig zullen zijn. bij ds opening van de conferentie over Palestina op 12 Augustus. De Arabische landen hebben thans besloten, aldus wordt ver klaard, ten aanzien van het Pales- tllnsche probleem een gemeen-, schappelijke politiek te voeren. De ze politiek zou in de volgende pun ten zijn samen te vatten: 1. Verwerpen van elk verde lingsplan en weigeren zich in te laten met onderhandelingen op een dergelijke basis. 2. Weigeren deel te nemen aan een ronde-tafel-conferentie, indien ook de joden daartoe zouden wor den ultgenoodigd, y 3. Zich te venzetten tegen aUe Joodsche immigratie en terugzen ding van alle illegaal binnengeko men Joden naar bun respectieve lijke landen van Herkomst te eisehen': '7~ .4. Onafhankelijkheidsverklaring voor Palestina- te eisehen en liqui datie van het Britsche mandaat. Wie kent dezen S.D.-man 'Het tioofd van de P.R.A., Bange Voorhout 12 in Den Haag. verzoekt hun, die bijzonderheden kunnen vermeiden betreffende de gedragin gen van den bü den S.D. werk zaam geweest zijnden politieman Sikko Wljmenga, geboren 7 .Juli 1903 te Temaard (Pr.), thans ge detineerd, zich'te' melden aan bo vengenoemd adres.' Wijmenga is werkzaam geweest te 's-Gravenha- ge, iri Limburg'en "in'de omgeving van Amsterdam en Zeist. Keuring op aanleg en geschiktheid voor werk en studie Rotterdam geeft het voorbeeld Het nut van het psychotechnisch onderzoek, waarbij door het doen. van allerlei proeven getracht wordt de geschiktheid van een bepaald persoon voor een bepaald beroep vast te stellen, waardoor zoowel de betrokkene als degene, die hem in zün dienst stelt, gebaat is, is de\ laatste jaren voldoende ingezien en bewezen. Het doen van.deze proef nemingen (tests) neemt sterk toe en zal nog een uitbreiding ondergaan, nu bij de gemeente Rotterdam het plan bestaat om te komen tot een coördinatie van instanties, die zich. met dezen arbeid bezig houden. Met deze same*, voeging van in stellingen in één verband zou dan .bereikt worden en een commissie zal vermoedelijk "binnenkort be-" noemd worden, die zich .met de Uit werking van deze plannen moet. beziehouden daf het terrein van, werkzaamheid kan worden uitge breid.- -Het testen van personen nm al lerlei leeftijd zoowel individueel als ln groepsverband vond reeds vroe ger plaats. In groepen testte een spec, afd van den G.G,D. al degenen, die bij de gemeentelijke - bedrijven in functie zijn. Eenzelfde keuring vindt tegenwoordig ook plaats bij de mi litairen. Wanneer echter de be*- staande plannen vaste vorm hebben aangenomen, dan zullen ook de schoolkinderen volgens de nieuwste methoden aan een test onderworpen worden. Bii de beroepskeuze kan dat voor hen van groot belang zijn. Er zal dan kunnen worden nagegaan voor welke examens zij in het bij zonder geschikt zijn. Psychologisch jr>v;-M worr>» van den onderzoeker eveneens geëischt - en in welke richting hun aanleg voor een be paald beroep gaat. - Van even groot nut is ook het toepassen van de test bij de ar beiders. Immers van hen, die zich bij de Gewestelijke Arbeidsbureau* voor een betrekking aanmelden of die voor een herscholing in aan- Toch fruildistribulie ■■:v-;Aan .de moeiiykheden," ,«3ie ;waren ontstaan' ten aanzien van de voor genomen distributie van - fruit, thans, naar verwacht mag worden, een eind gekomen. Vertegenwoordi gers van de kleinhandelaren in fruit hebben overeenstemmingbereikt met de overhad. Aan 'de bezwaren van de detaillisten' ls deregeering zooveel mogelijk tegemoet geko men. Zooals bekend is de geldigheids duur van de aangewezen bonnen in middels verstreken (8 Aug.), zoodat hieromtrent nog nadere mededeelin- gen zuilen volgen. Dif jaar nog geen volkstelling Naar wij verhemen, zal de volks telling, welke men gehoopt had dit Jaar op 31 -December te kunnen houden, niet doorgaan. De wette lijke regeling, die voor het houden van. deze telling noodzakelijk is, is. namelijk nog niet gereed, zoodat de voorbereidende maatregelen de telling vereischt o.a. ongeveer 200, ton papier! niet kunnen worden ten uitvoer gebracht. Er schijnen stemmen op te gaan in verband met het algemeeae streven naar bezui niging, de voor de telling uitgetrok ken één en drie kwart mülioen gulden voorloopig niet toe te staan, daar men tot normaler tijden wil wach- ten. Fokker krijgt Portugeesche order De Fokkerfabriek te Amsterdam heeft opnieuw een buitenlanosche order gekregen. Het betreft. '.r een opdracht van Portugal 'voor den verbouw van een viertal Dou- glasmachlncs type C. 54, welke voor dat doel door bemiddeling van de K.LM. in Amerika zullen worden aangekocht en naarNederland zullen worden overgevlogen. De verbouwing tot verkeersvliegtuig geschiedt te Amsterdam. Zwitsersche politie, die het eiland Brissage in het Lago. Mag- giore heeft onderzocht óm het lijk, van Mussolini te vinden, is hierin niet geslaagd. AJZFKfKA Neen siparctien- schaarschte in Nederland. En daar om heeft mevrouw in arrenmoede maar een sigaar opgestoken merking komen, kunnen dan voro en belangrijk deel de verdere moge lijkheden voor opleiding en nuttig heid- van 'n vak worden bepaald. Met deze organisatie van testen van een .ooi aantal personen in uit— eenio^.-.Rle beroepen van allerlei leeftijd komt de gemeente Rotter dam op een nog onontgonnen ter rein en zij is hierbij de eerste ln Nederland, die het tasten op groote schaal systematisch ln toepassing gaat - nvzen. Dronken achter het stuur Ge volg;, twee dooden Donderdagmiddag is onder da 'gemeente Oude Niedorp bU Scha- gen een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij twee dooden te betreuren zijn. Een auto van de marine, op weg naar Den Helder, is ln botsing ge komen met een lichte bestelauto 'waarin gezeten waren de banden handelaren -L. Stiprjaan uit Alk maar en J. de Beurs uit St; Pan- cras. De geheel links van den weg rijdende bestelauto schoof a.h w. onder de 'zware vrachtauto; die door den schok kantelde. De lichte bestelwagen werd totaal verbrij- zeld en de beide Inzittenden op slag gedood, De inzittenden uit den militairen wagen kwamen er goed al. De chauffeur, raakte in de cabine be kneld, waarbij hij gewond werd. De naast hem zittende officier kwam met den schrik vrij. Drie perso nen, die achterin waren gezeten, werden door elkaar geslingerd, waarbij een van hen een ar- brak. De personen, die - voordien de bestelauto hadden zien rijden, 'er- klaarden dat deze met groote. snel heid .reed en over den weg rlin- gerde. De bestuurder van den be stelwagen, .verkeerde onder den In vloed van' sterken drank. Gezagstroëpen nemen afscheid Radiorede van generaal. Tans -derland, generaal-majooriri'; M. Tans, heeft Donderdagavond eenv radiorede gehouden naaraanleiding van de beëlnüginsr van dé verbands acfe van 9000 vrijwiligers der. Ge- zagstroepen. Zij behoorden in Hoofd zaak tot degenen, die na verbHff in de h' -'-»udsche strildkrachten. in. A"<"'*tus: 1945 zich opnieuw verbon den om in de gezagstroepen gedu rende een jaar te dienen. Door hun bereidwilligheid hebben zij, die thans den militairen dienst verlaten, meegeholpen om groote vraagstuk ken te belnen ooiossen» ö.a. het be waken van de tiénduizenden geïn terneerden, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden en het gedurende twee maanden lossen van schepen. "Velen onder hen zullen eenlgs- zins gedesillusioneerd zijn door de groote verwachtingen, welke zij koesterden omtrent materleele of financieels regelingen, die hunden overgang naar andere diensten 'dan wel burger werkkring zouden verge- makkelijken. In noodgevallen is de afdeeltng „sociale zorg" van het M.V.O. steeds bereid om hulp te bieden. WU vergeten spoedig, hetgeen achter ons ligt, doch dankbaar zal het Nederlandsche volk blijven voor de groote diensten die deze mannen onder moeilijke omstandigheden aan land en volk hebben bewezsn, aldus besloot generaal Tans rijn'rede. Russische grootmeesters aangekomen Donderdag arriveerden uit Berlijn de Russische schaakmeesters in ons land. Het zijn Botwinnik, met eeht- genoote en dochtertje, Smyslov, Ko- tov, Bolestavsky, en Flobr. De lei der der delegatie is de heer Wers- sov. Het gezelschap heeft zijn in trek genomen in hotel des Indes te Den Haag en zal over een of twee dagen naar Groningen vei hekken. Sport voor Zondag Behalve de atletiekwedstrijden Holland—België, op de Nenijto- baan, zijn er dit week-end (Zater dag en Zondag) nationale zellwed- s try den op de Rottemeren geor ganiseerd door de W.S.V. „Schie- land". Zondag rijden de- Rotter- damsche wielrenners een, 100 '-m.- wedstrijd in de Oude Plantage. De rennersvereeniglng „De Rotter- damsche Leeuw" organiseerde den wedstrijd. De start Is om 2 uur. Voetbalprogramma District 3X: prom. 4e klasse. De oorspronkelijk voor Zondag op het Neptunus-terrein vastgestelde wed strijd V.N.D.—Pechvogels, is.nV ï- 'steld. Hiervoor, in de plaats wordt gespeeld Pech vogels—Henna- ïdad Flakkee—V.N.D. Res, le klasse: Excelsior II—S. V.V. II (30 minuten) Gordelweg 10.30 uur. Res.: 3e klasse prom. camp.: Overmaas TOH.D.V.S. HL Het ministerie van bultenlandsche zaken heeft bericht ontvangen van den consul derNederlanden te La Paz, Bolivia, waar onlangs onlus ten zUn uitgebroken, dat de Neder landsche kolonie aldaarzich in goeden welstand bevindt en dat. aan de Nederlandsche eigendommen en belangen geen schade is toegebracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1