Thans strijd om de toelating van Albanië Dr. Euwe wordt wedstrijdleider te Moskou DE SCHIEDAMMER PARIJ5CHE CONFERENTIE ZOO DAGEN NEURENBERG r A RED. EH ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 63309 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK >1 CENT PER KWARTAAL f 4.LOSSE NUMMERS t Q.W ET PARGDl ZESDE JAARGANG NO, 185 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCIttSDAMSCHES ENGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 386S44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM -J ZATERDAG, 10 AUGUSTUS 1946 Het reglement is vastgesteld Onze Parljsche correspondent telefoneerde: ITALXë zal worden uitgenoodigd om morgenmiddag tier conferen tie te verschijnen om zijnstand punt aan de delegaties kenbaar te maken. "Daarna zullen achtereen volgens de andere, satellieten ruim schoots gelegenheidkrijgen de con ferentie toe te spreken. Intussche» is men in een strijd gewikkeld over de toelating van Albanië, die door Joegoslavië is voorgesteld en waar tegen Griekenland zich met hand en tand verzet, Zooals men weet maakt Griekenland aanspraak op den Noordelijken Epirus, die tot Albanië behoort; evenals op een stuk van Bulgarije. Achter Grie kenland staat' echter Engeland zooals achter Bulgarije en Albanië Sovjet-Ruslandstaat. De strijd om de toelating van Albanië is dus niet slechts een interne Balkanaangele genheid, maar houdt verband met de verdeeling van den Balkan in een Russische en Engelsche in vloedssfeer. De Joegoslavische cam pagne om de toelating van Alban.ë is dan ook een episode in den op- marsch van Rusland naar de Mid- deilandsche -Zee. Onder dit gezichtspunt is deze Al- baneesche kwestie, waarvoor gede legeerden en pers, slechts geringe be langstelling aan den dag legden, veel belangrijker dar» de strijd om het reglement, die zoozeer de aandacht heelt getrokken en zelfs belangrijker dan de schermutselingen om Triest die ons nog te wachten staan, omdat de beslissing van de Groote Vier dit gebied toch reeds tot Niemandsland heeft geproclameerd Ee oppositie van den Griekschen premier Tsaldaris tegen het Joego slavische voorstel was uitermate za kelijk. Albanië heeft niet met fun- damenteele strijdkrachten aan den oorlog deelgenomen, waardoor het voige is de verklaring van Moskou voor deelneming aan deze conferen tie In aanmerking zou komen, In tegendeel, het heeft aan de 2ijde van Italië tegen Griekenland gevochten Griekenland beschouwt zich dan ook sLnds 1940 in oorlog met Albanië, Manoeilsky, de gedelegeerde van de Oekraïne, verdedigde het andere standpunt Molotov zelf houdt zich voorloopig op den achtergrond, om dat hij met openlijk partij te kiezen voor Joegoslavië zijn tegenstanders het argument In handen zou geven, dat hij afwijkt van- de beslissingen van -der Gfóotè'-Vier;" dte~hJtTmers-"-de- uitnoodlgingcn voor -deze conferen tie in Moskou hebben vastgesteld en hierdoor zou Molotov- tevens- zijn eigen geliefdkoosde aanvalswapen tegen zijn collega's-groote-mogendhe- den verliezen. Manoeilsky's betoog was overigens rijk aan argumenten; Albanië was door Italië geïnvadeerd en wat daar onder de Qulsllngregee- ring sindsdien was gebeurd, mocht men Albanië niet aanrekenen, even min ais men het Nederland, België of Frankrijk verwtjt, dat onderdanen van die Janden aan de zijde van Hitier hebben gestreden. „Tegen de Sovjet Unie, zelde Manoeilsky met de openhartigheid, die de nieuwe di plomatie kenmerkt, „hebben trou wens dezelfde Grieken gevochten, die thans nauwe betrekkingen onderhou den met de regeerlng-Tsaldaris". Morgen komen. Engeland en Polen zich in den strjjd mengen. Ret begin van de mlddagzitUng was besteed aan de bespreking van de agenda. Tijdens dit gedeelte van de vergadering had men menigmaal den indruk, dat de leiding van de vergadering was overgenomen door Wisjinski, den tweeden gedelegeer de van de Sovjet-Unie, die op tal rijke punten, welke de organisatie betroffen, tegen de leiding van Bidault opponeerde en die, omdat hU blijkbaar de eenige was, die zich terdege had voorbereid op da verschillende kwesties, welke hU argumenteerend te berde bracht, telkens zijn zin wist te krijgen. Bidault moest met eea eenigszlns acbteloozo improvisatie tegenover de degelijkheid en systematiek ven de Russen telkens weer het onderspit delven. De Franschman had de zitting geopend met een poging om het pre sidentschap, dat immers onder do Groote Vijf rouleeren moet, uit han den te geven. Hij had er zichtbaar genoeg van, maar Byrnes en Evatt Bekendefiguren uit de Camera Obscura herleefden tijdens den groo- ten JmiomtAen optocht, die giste ren in Haarlemwerd gehoudenWie leent niet jPieter Stastok, Keesje en de Begenten! i WEERBERICHT Buien met kans op onweer,' wisselend be wolkt, tUdelÜk nog krachtige Zuidelijke j. tot Westelijke wind, afkoeling. 11 Atf. 20B op 5.IB uur. r.n<ler IC.15 utr blaan onder 3.01 >iur. op AU:7 uu*. Wi ierslanden Hotter Jam le tij 3.40 uur. Ze tu 15,59 uur. 12 Aug. Zon op 5,20 u"r, onder 20.14 uur. Maan onder 4.11 uur, op 20.36 uur Vdtt. Waterstanden Rotterdam le lU 4.18 uur, 2e tU 16,36 uut. Bevin weer naar Parijs Bevin, de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken en leider van do Engelsche delegatlB ter conferen tie. is Vrijdagmiddag per vliegtuig, In gezelschap van zijn echtgenoote en zijn geneesheer, naar Parijs vertrok ken. Toen Bevin zich aan boord van het vliegtuig begaf, zeide hij: „Wij moe ten trachten den vrede te verwezen lijken en een eind aan alle oorlogen te maken. Het Is nu tijd om op le houden met praten; wij moeten aan het werk gaan." hechtten aan een letterlijke interpre tatie van het reglement, dat eerst vandaag is vastgesteld, zoodat eerst vandaag Bidaults driedaagsche beurt ais voorzitter moest beginnen. De af- geioopen tien dagen was hij slechts voorloopig voorzitter geweest en daarom tellen die niet mee, zeiden deze meedoogenlooze staatslieden. Mislukte oppositie der Russen Onze Parljsche correspondent telefoL^utae: Hedenochtend heeft de PariJ- sche conferentie eindelijk haar re glement vastgesteld. Had gisteren de Joegoslavische gedelegeerde reeds verteld, dat hij de aanbe velingen van de conferentie, met gewone meerderheid tot stand ge komen, niet kan erkennen, thans kwamen de afgevaardigden van de Oekraïne en Wit-Rusiand nog eens uiteenzetten, waarom zij te gen het in de commissiezitting reeds aangenomen Britsche amen dement 2ouden stemmen. Op het Russische Verwijt, dat er een anti-Sovjetblok was gevormd onder Angelsaksische leiding, ant woordde Byrnes, dat toen het Neder- landsch-Nieuw-Zeelandsche voorstel over de stemming verworpen was met li tegen 9 stemmen, geen enkele van de negen verliezers was opge staan om zich te beklagen over een tegen hen gericht Sovjetblok. Waar om mag men dan wel spreken van een Angelsaksisch blokï Wij zijn niet gekomen om: iemand onzen wil op te leggen, maar wij laten ons ook niet den wil var» anderen opleggen. Men dringt-steeds op eenstemmigheid aan om de meerderheid te dwingen zich aan de minderheid te onderwerpen.. '""Ten' slottedeed deFransche gele- legeerde Couvres de Murville .een dringend beroep op de Sovjet-gede legeerden om zich niet langer tegen het Britsche voorstel, dat de com missie voor de reglementen met zoo groote meerderheid had aangenomen, te verzetten. Het mocht echter niet baten. De Russen hielden het verzet tot het bittere einde vol. Het Sovjet-amendement om 't voor stel van de Groote Vier in zijn oor- spronkelijken staat te herstellen en dus het Britsche amendement te schrappen, werd met '15 tegen fi stem men verworpen. Tegen stemden de drlo Sovjet staten, polen, Tsjecho- vakfje en Joegoslavië. Over het re glement werd daarna paragraaf voor paragraaf gestemd, met het intermez zo van een Joegoslavische redo, die op een bepaalde plaats wilde lnlas- schen, dat Albanië zal worden ultge- noodigd. Men besloot deze zaak later tc bespreken. De paragraaf betreffen de de stemming werd met dezelfde verdeellng van stemmen aangenomen ais het Russische amendement was verworpen. Ten slotte werd gestemd over het geheele reglement. Het werd aangenomen met 15 tegen 4 stemmen. Polen en Tsjecho-Slovakijo onthielden zich ditmaal om tedetnonstxeeren dat er nuances zijn in de vriendschap met'da Sovjet-Unie, Britsche vlootactie bij Palestina Maatregelen tegen illegale immigratie Vrijdagochtend Is de Engelsche vloot begonnen met een grootscheep- sche patroulUecring in de Palestijn- sche wateren, waaraan o-a. verschei dene torpedojagers deelnemen. De oorlogsbodems varen de Mlddelland- sche Zee voortdurend op en neer en blijven in contact met de militaire autoriteiten in de havens aan de Adrlattsche zee. Do R.a.f. patrouil leert bopen de wateren nabjj de door de Russen gecontroleerde havens. Men verwacht, meldt Reuter, dat het sein. tot het houden van een „klopjacht" ln de Middellandsche Zee, om het smokkelen van Jaden naar Palestina tegen te gaan, gedu rende het weekeind vanuit Londen zal worden gegeven- Naar United Press verneemt, heeft Engeland zich in verbinding gesteld met Frankrijk, Italië en „andere be trokken landen", om een massalen uittocht van Europeesche Joden naar Palestina tegen te houden Volgens een zegsman van het ministerie van Buitenlandsche Zaken ts tot Rusland en Roemenië 't verzoek gericht, het vertrek vsn Joden uit de havens van de Zwarte zee stop te zetten. De „Daily Mali" verneemt van hee eiland Cyprus, dat aldaar het eerste bataljon Infanterie en zes Lancaster bommenwerpers gearriveerd zijn. Er zouden volgens U. P., op hel eiland kampen worden ingericht voor tweeduizend personen. inmiddels hééft de Nationale Jood- sche Raad een verklaring gepubli- .ceerd, dat de Joden in Palestina zich 'tot 'net uiterste zullen verzetten tegen de pogingen, om de Immigra tie van hun rasgenooten te verhinda- Doodenherdenking fe Vught In'de onmiddellijke nabijheid van het interueeringskamp Vuglit heeft do organisatie Trouw Vrydag haar dooden herdacht, die tvco jaar go- leden ton getale van 23 strijders uit het verzet door dc Duitache fu sillade om liet loven kwamen. Het conflict in het Bankbedrijf Werkgevers krabbelen- ferug De JBedrgfsunie van Handels- .en- Kantoorbedienden-organisaties heeft gisteravond oen drukbezochte -vérga" dering in Odeon gehouden, waarbn de aanwezigen hun standpunt ina betrekking tot het uitgebroken con flict hebben bepaald. Dé hoer Q- Rotmana;'voorzitter van do afdeo- ling Rotterdam, wees er op. dat Koel, ons volk. thans het oog richt op hei bankwezen, waarna de lieer ÏL--J. Mover uit Amsterdam, één van"~de'' leden van de sniariscommissie va» de Bcdryfsunie een uitvoerig cveir zicht gaf van de onderhandelingen, die tot. nu toe hebben plaats, -ge had en die, aldus, spr., door dé werk gevers, steeds op de lange baan, kim geschoven. Men Këcffc van de zijde der bedienden drie eischen gesteld'? a. Salarisverhooging binnen .__.de- grenzen door het College van Rijks- bemiddelaars gesteld; b. Erkenning.' van de Bedrijfsunie als tot onder*-" handelen bevoegd lichaam enVL.VEeor,. collectieve arbeidsovereenkomst;} ter.l regeling van. dc loon- en arbeidsvoor-j: waarden in hetbankbedrijf. -Dof eerste eisch is zeer onvolledig Inge-' wiltigd, waardoor de vreemdste) situaties ontstonden. Van, een medé-,; zeggenschap' Wilden de bankdirec-; teuren niets weten; ten slotte werdi een kleine concessie gedaan die in?, de. practyk niets ora.net lijf heeft. Voor- een collectieve arbeidsovereen komst achtten de bankdirecteuren den t.ijd nog njefc rijp en 'wel in hoofdzaak omdat zij nog niets wis ten vim ons toekomstig prijsniveau, de sociale commissie der werkgevers een onderzoek moest instellen en doordat zij van oordeel waren dat de bankbedienden zich door het over werk zeer wel konden redden. Fel keerde de heer Meyer zich tegen dc uitstel-politiek der werkgevers die o.m. ook tot uiting kwam in de regeling vau de overwerkvergoeding,-' Toen er eindelijk met staking werd gedreigd krabbelden do bankdirec teuren terug ca juist gisteren heeft het bestuur vau de Bedrijfsunie voor Kantoorbedienden bericht gekregen dat do directies in het begin van September met concrete voorstellen voor den dag zouden komen. Plotse ling, aldus dc heer Meyer, bleek een salprisrcgcliiig niet meer pmematuuT- zooale de directies' vroeger verklaar den. Van dc zijde van het College van Rijksbemiddelaars alsmede van de Stichting van den Arbeid werd verzocht het ultimatum vandaag ingaande, enkele dagen, uit te, stel len eb i bet overleg met -genoemde' organisaties ter hand te nemen. Vandaag wordt met het College van Kijksbemiddelaars onderliandeld en Dinsdag zal met prof. Slotemaker van de Stichting van den Arbeid contact worden gezocht. Het is thans zeer wel denkbaar dat het conflict wordt opgelost voordat het ultimatum wordt afgekondigd. Tenslotte Heeft de vergadering met- overgroots meerderheid een re solutie aangenomen waarbij geen langer uitstel van een algemeune loou- en salarisregeUng - vervat in een C.A.O. - wordt gewensclit en dat de collega's die eventueel op 19 Aug. in strijd zullen gaan met alle Dr. Eu we, die sal deelnemen aan het oumooi te Groningen, een internationaal evenementin zijn studeerkamer. Het zwarte poesje op tafel kan de stukken nooit zoo door elkaar gooien, dat ür. Euwe gieh den stand niet meer herinnert} middelen worden gesteund. Zoo noo- dig zal het conflict worden uitge breid tot het geheele bankbedrijf en allo bankemployé's worden opgeroe pen zich bij dé Bedrijfsunie aan to sluiten. Met betrekking tot de situatie in ht't bankbedrijf wordt ons van werkgeverszijde medegedeeld, dat er van onwil bij de werkgevers om inoverleg met de Bedrijfsunie der samenwerken de kantoorbe tlleu den or ganisaties te komen tot een herzie ning van de geldende salarisregedug geen fprake is. Dc salariscomimssic der werkgevers heeft in den luat- sten tijd 'herhaaldelijk met dc Be drijf sunio overleg gepleegd over aan- gelegenheden, de arbeidsvoor waar* ucu der bankemployé's betreffend eu er ,zrjn reeds eenige mal cm rege lingen omtrent bepaalde punten sa- larisverhooging. ovorwerkbetaling) door beide partijen gezamenlijk tot stand gebracht, Ket Perzische protest wordt afgewezen - De Perzische protestnota tegen het zenden van Britsche en Britsch-Indische troepen naar Basra is te Londevj ontvangen. Een woordvoerder van het Britsche mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat, hoewel het Perzische verzoek tot terugtrekken van de troepen welwillend .zal wor den overwogen, Engeland hiertoe vermoedelijk niet 2al overgaan, in de eerste plaats heeft Irak toe stemming voor de aanwezigheid van de troepen gegeven en verder betreft het hier geen versterking van de troepenmacht, doch een vervanging van troepen, die in de naaste toekomst uit Dak 2üllen worden teruggetrokken. Deze opname is afkomstig van de automatisch werkende camera, opgeruid op het diend Bikini. Zy geeft ccn duidelijk overzicht van de eerste phase van dc ontploffing der aatoombom. De inham ter rechterzijde van de kolom van de paddestoel werd veroorzaakt door het £6,000 ton metende slagschip „Arkansas", dat gezonken is Uitspraak voorbereid Het was gisteren de tweehonderd ste dag, dat het tribunaal te Neu renberg zitting hield. Dr. S evers, directeur van het S.S.-instituut voor wetenschappelijk onderzoek van oorlogsslachtoffers, deelde aan de rechters mede, dat hij een „be kentenis" wens ehte af té leggen. Hij was, naar hij.zelde, als. „vooraan staand lid der verzetsbeweging1' tot de S.S. toegetreden en had de af- deeling voor hereditair onderzoek als zijn werkkring gekozen, omdat dit zich bijzonder voor „Ulegaaj werk" leende. Slevers had naar zijn zeg gen een zwaren gewetensstrijd ge voerd tegen de proefnemingen op menschelijke wezens, maar de wei gering om hieraan mee te werken zou hem .het hoofd hebben kunnen kosten en openlijk protest zou de betrokken personen niet hebben gered. Door stilzwygende sabotage had hij veel voorkomen, Sievers zei, dat generaal Milch, ex-minister van luchtvaart, de verbindingsschakel vormde tusschen de proefnemingen op menschelijke „Guineesche bigge tjes" in het kamp i*an Dachau en de luchtmacht. De 65-jarige veldmaarschalk Wal ter von Brauchitsch, opperbevelheb ber van het Duitsche leger van 1938 tot zijn ontslag In 194na de ne derlaag voor Moskou, deelde het tribunaal mede, dat hij' met in stemming van alle generaals voor den oorlog Hitler gewaarschuwd had, dat een oorlog in het hart van Europa tot een wereldconflict zou leiden. Ook had hij zich tegen de bezetting van Sudeten-Duitschland- verzet en gewaarschuwd tegen het voeren van een oorlog op twee fron ten. „Ik zelf had zeer ernstige ge wetensbezwaren tegen een politiek, die door militaire maatregelen ge steund werd", verklaarde Von Brauchitsch. Het tribunaal zal waarschijnlijk voor veertien dagen verdaagd wor den om de uitspraak voor te be reiden. Noodlottig spel met revolver Donderdagavond omstreeks 8 u. is in Den Haag de 16-jarige J. C. V. door een schot uit een revolver, wel ke zijn neef, de 16 -jarige P. C. de G. hanteerde, gedood. De G. had deze revolver in de duinen gevonden en speelde ermee. Het wapen ging plotseling af. De kogel trof V. boven den buik. Tij dens het transport naar het zieken huis 5s deze aan de gevolgen over leden. De G, die gevlucht was, is later gearresteerd. De grondwetsherziening In den loop der volgende week 15 de indiening bij de Tweede Kamer tegemoet te zien van het wetsont werp tot wijziging van art. 192 en van hoofdsuk 13 der grondwet tér behandeling in tweede lezing. Het ligt niet voorde hand, dat de Kamer dit ontwerp nog.deze maand zal afhandelen.. Staunton duurt te lang volgens Russen Botwhuilk en Flohr hebben ean bespreking gehad met dr- Euwe. Zy hadden een uitnoodlging voor hem bi] zich. Enkele dagen na het Staunton-toumooi te Groningen wordt te Moskou de landenwedstrijd Sovjet-Rusland-Vereenigde Staten gespeeld. Botwinnik en Flohr heb ben Euwe verzocht, na Groningen met het vliegtuig, waarmede zy van Nederland naar Moskou zullen te rugkeer en, mee te gaan teneinde in de Russische hoofdstad als wed strijdleider op te treden, een invita tie, die door dr. Euwe is aanvaard. De Russische schakers, die aan het Staunton-toumooi zullen deel nemen, zijn met enkele wenschen gekomen, in de eerste plaats had den zij gaarne, het aantal deelne mers op 18 gesteld gezien, niet om dat zij de uitgenoodigde meesters niet de juiste achten, maar omdat .zij het toumooi te.lang vinden du ren. Bovendien vinden zij de speel tijden, op de meeste dagen van 16 22 uur, niet gunstig. Zij hebben verzocht op een vroeger uur te be ginnen en dan voor den avondmaal tijd een pauze in te schakelen. Ver der hebben zij bezwaren tegen het feit, dat per. week zes speeldagen zijn vastgesteld, men zou er liever vier hebben gehad. Hoe het ook zij, er worden op het oogenblik onder handelingen gevoerd tusschen het Staunton-comité, dr. Euwe, wed strijdleider Kmoch en de Russische deelnemers, met de bedoeling een voor beide partijen bevredigende op lossing te vinden. Ook naar Praag Botwinnik en Flohr waren zeer ingenomen met het feit, dat in 19474 het eerste toumooi om den wereld titel in Nederland wordt gehouden, waarschijnlijk, naar men meent, te Noordwijk. De Russen staan tegen over de organisatie van dit toumooi, ontworpen door de F.T.D.E. (de in- temaViona'e schaakorganisatie) zeer sympathiek. Het ligt in de bedoeling, dat ook enkele'Russische grootmeesters' zullen uitkomen in het internatio naal tournooi, dat in October van dit Jaar te Praag zal plaats vinden en waaraan ook dr. Max Euwe zal de^lner-en. Dr. Euwe zal verder na afloop Nieuw plan voor de ouden van dagen Zooals wij eenigen tijd geleden'heb ben semeld. heeft de Stichting van den Arbeid een nota betreffende de noodvoorziening voor ouden van da gen aan den minister van sociale Za ken gezonden. De Stichting stelt daarin voor aan C5-Jartgcn en ou deren, die onder de Invaliditeitswet vallen, J 9.— per week uit te keerenj benevens nog eenige aanvullende maatregelen. In kringen van deskundigen acht men het voorstel van de Stichting veel te beperkt, omdat slechts een klein gedeele van de ouden van da gen die onder de Invaliditeitswet vallen) er baat bij vindt. Blijkens een recente publicatie waren er in 1943 659.445 mannen en vrouwen ouder dan G5 jaar, terwijl er op 1 April 1915 slechts UO.OOO rente ontvingen ln gevolge de Invaliditeitswet- Men kan aannemen, dat van het aantal personen boven de 65 jaar ongeveer 500.000 behoefte hebben aan uitkee- rlng.. Het bestuur van. hetN.V.V. heeft zich Inmiddels met een adres tot den minister van Sociale Zaken gewend, ten einde te bewerkstelligen dst niet alleen een noodvoorziening wordt getroffen ten bate van personen, die reeds verzekerd zijn, doch een uit breiding te bevorderen ten behoeve van hen, die maatschappelijk ln de zelfde omstandigheden verkeeren maar niet verzekerd zijn. Het N.\ .V. bepleit een uitkeering aan de^e personen, welke gelijk ts aan de uitkeering aan verzekerden en dit voor rekening van de over heid. die een niet onbelangrijk deel der kosten welke thans vla Maat schappelijk Hulpbetoon. Sociale Dien sten, enz- aan bedoelde categorie van personen worden besteed, zal kun nen sparen. Verder stelt het N.V.V. voor. de uitvoering van deze rege ling ln handen te leggen van de Rijksverzekeringsbank als toporgaan, met medewerking van da Raden van Arbeid. Menoehirt te Schevemngen Vrijdag 29 Augustus zal Jehoedl Mehoehin een vioolrecttal geven in het Kurhaus te Scheveningen. DOOR DETAILLISTEN IN TE LEVEREN BONNEN In de week van II t'm. 17 Augustus Jam 452, 952 f Vi rts-) Af loss. week 1420 Juli. Thee 453 (1 rts.) Z *loss. week 1420 Juli. Koffie. Nieuw voorschot. Ontvangstbewijs van 30 juni—6 Juli medebrengen. Brood BB9 (16 rts.) 463 Cm. 467, 963, 964, C89, D89 (8 rts.) 468 (4 rts.). Eieren ran ts oenbonnen B87, C9D (1 rts.). Melk A73 (2 rts.), B73, C73, (3Vi rts.); D73, E73 (6 rts.) Afloss. week 28 Juli—3 Aug. Aardappelen 401 (3 rts.), B91 (2 rts.), 901 (1 rts.) Aanv. met de nieuwe bonnen 402 (3 rts.), SD2 (1 rts.). Zuidvruchten 348, 844 rest. .180, 676 (1 rts.) Afloss. week 19—25 Mei. Ta" ak (gross.) Coup. Ao 64, Ao 65, AO 66 Afloss. week 1420 Juli. Petroleum 41 b'm. 48, 71, 72 (2 rts,), 126, 127, 437, 937 (1 rts,). Leder de bekende bonnen. Brandstoffen, Indust- ^ko len en Cokes Coupures B.C.D.E. verbr. Brandstoffen BV60, BV61 (3 rts.). WAG05, 1—6e per. (1 r j.), WB606, 1—6e per, (5 rts.). Keu kengerei Oude- en nieuwe punten 1 en 10 oude pnt. Textiel hoew. text. goed. toew. Distex MD35, punten 1 en 10 (oud en nieuw) 1 t'm. 25VA510, 101 Wri. 120 VA. VB VC VD en VE 605; 101 Vm 200 VF605. van zijn reis naar Curasao,waar heen hij 7 November vertrekt, een tournee door Zuid-Afrika maken op uitnoodicno van den heer Mattheu Steens, voorzitter der schaakvereeiu- gina i. pstad. De reis zal onzen schaakkampioen brengen in Kaapstad Johannesburg, Durban, Pretoria, Bloemfontein. Port Elizabeth en East-Londen, mo gelijk ook nog naar enkele kleinere steden. Dr. Euwe zal simultaanw - spelen en exhibitions geven. De tournee zal vermoedelijk vijf we ken duren. Eduard Flipse terug bij het Rotterdamsch Philh. Orkest? De reorganisatie van het Rotter- dams'ch FhUharmonïsch orkes be gint vaste vormen aan te nemea. Natuurlijk is de kwestie van de keuze van den dirigent daar lij in de eerste plaats aan de orde ge steld, waarbij gedacht wordt aaa een terugkeer van Eduard Flipse >n zijn. vroegere functie.. Het programma voor hel a.s. seizoen zal noviteiten van binnen- en buitenlandsche componisten be vatten en het orkest zal na hec vertrek van verschillende ledi-i met nieuwe krachten worden aan gevuld. Vooral van belang za. hei- zijn wie de plaatsen van. Bleu- mers, als plaatsvervangend eerste concertmeester en Gütlich, den plaatsvervangende» solo-cellist, zu:- len Innemen. Inspecteur van politie gearresteerd Werkte Van der Wiït voor den S„D. Na een langdurig en grondig tu- derzoek is gearresteerd en daar op naar het Huls van Bewirng overgebracht de Rotlerdamschc inspecteur" van politie K. van der Wilt. De P.R.A., die ons van dit ïeic in kennis .stelt, deelde ons ook de reden van de arrestatie mede In specteur v.: d; Wilt wordt ervan verdacht onder de Duitschers een actieve rol te hebben gespee'd tegen zijn eigen, betrouwbare, .col lega's.. „De Nederïandsche volks militie", eenverzetsorganisatie van de politie, die ln stand werd gehouden door de dapperste der Rotterdamsche politiemannen, was uiteraard een doorn in hef oog van de S.D. Van der Wilt nu wordt er van beschuldigd bil het onder zoek van de S.D. naar deze ver zetsorganisatie, de Duitschers te hebben geholpen. Bovendien wis hij een van de leidende figuren van „groep 3" (dat was de troep „Rótterdamsche politieambtena ren" die talrijke arrestaties voor de S.D. verrichtte). Van der Wilt stond de Duitschers ook bij dit op sporingswerk terzijde. Ons boterranïsoen in den a.s. winter Naar het A.N.P. van oevoegde zij de verneemt zal het huidige boter- rantsoen, gedurende de wintermaan den, zoo mogelijk, gehandhaafd olij ven. De'kans bestaat echter, dat minder boter, doch daarentegen meer margarine zal worden ver strekt. "Men streeft er naar geen veran dering te brengen in het totale vet- boter- en margarinerantsoen. Een en ander is evenwel geheel afhan kelijk van den invoer. Spaarcampagne begint nog dit Jaar Naar wy vernemen, ligt net ln öe bedoeling van den minister van Fi nanciën, nog dit jaar door middel van bet uitgeven van spaarbrleven een aanvang te maken met de reeds eer der aangekondigde spaarcampagne. Boyd Bachman in ons land terug Boyd Bachman' cn zijn Show-band zal niet Ingang van 1 september a.s. weer )n ons land .optreden. Hij be gint met een tournee door. het Oos ten en Noorden van ons land, om In.. October naar het Westen te komen. 14 September vindt zijn eerste radio optreden plaats voor üe .Vara. Boyd Bachman, die. Deen van ge- boorte is, begon zijn loopbaan ten onzent ln 1935 tn het orkest van Paul Godwin. In 1939 maakte hij zich zelf standig. Na de bevrijding trad hij elf maanden voor de en sa op in Italië, Dultschland, België en Frankrijk, zijn band van 14 man (saxofoon, trompet, trombone en rhyfhme) bestaat geheel uit Nederland sche krachten. Hij zelf verzorgt de show. Francis Bay deelt met hem de muzikale leiding. VERLAGING PRIJS CONSUMPTIE AARDAPPELEN Met Ingang van 12 Augustus zal voor consumptie-aardappelen een la gere prijs gelden. De periode van de vroege, op tuinbouwteeltvergunning geteelde aarde* «elen is nu voorbij en de latere soorten, die th'anè In consumptie worden gebracht, zijn goedkooper. De kleinhandelsmarge blijft voor loopig onveranderd, zoadat de prijs voor detaillisten j <9.50 per too kg. bedraagt. De prijs ^uor den consument Is vocrJoop.b» vastgesteld 0| 13 cent per kg. Nagegaan wordt, of deze prijs hog verder verlaagd kan wor den Voor thuisbezorgen mag één ct. ner kg extra worden berekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1