«SU DE SCHIEDAMMER Hartstochtelijk pleidooi van de Gasperi mm® Vrouwen roepen om vrede Nederland en de annexatie Procureurs-fiscaal overwegen hun ontslag Jam en suiker gecombineerd RID. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 69M0 ABONNEMENTSPRIJS PEP- WEEK n CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG NO. 186 ADVERTENTIES EN INLICHTEN GENDIENSTi SCHIEDAMSCHESINGEL U ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25130 EN 68300 POSTGIRO No. 338641 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG, 12 AUGUSTUS, 1945 PARIJSCHE CONFERENTIE Niet acccord met vredesvoorwaarden ANDES' andere omstandigheden waren hét belangrijke vijanden van Mussolini, die Zaterdag middag hun entrée maakten in het "Luxembourg, en met een hartelijk applaus zoudenzijn ontvangen. In - dit geval waren het zeer. beproefde antl-tESClsten, die door den secreta- V ris-generaal van de conferentie wer- den binnengeleid: de Italiaansche .eerste minister de Gasperi, die zich "jarenlang als een obscuur klerkje in het Vaticaan verstopt had gehouden, Zijn voorganger Bonomi, bekend als een van de onverzoenlijkste tegen standers. van de dictatuur, de voor zitter". van het" parlement, Saragat, die' een heldhaftig leider ls geweest In den ondergrondschen strijd, maar de 21 delegaties, die do vredesconfe-, rentte vormen; ontvingen deze Ita lianen in ijzige stilte.'Want zij wa ren niet uitgenoodigd om hun per- soonlJJke antecedenten, naar als de regeerders van het voor kort nog vijandelijke Italië, aan wie de reke ning zal worden gepresenteerd voor hetgeen hun land Jegens deze 21 heeft misdreven. De gemengde gevoelens ten opzich te van deze Heden, die men respec teert om hetgeen zij zijn en om de zware erfenis, waarmee zij zijn he- last, terwijl zij tegelijk de functie vervullen van aangeklaagden 'die zich verdedigen mogen, waren merk baar ln de gespannen atmosfeer tjj- densdeze zitting. Zij kwamen tot uiting in'de combinatie van hun plaatsing op de achterste bank het „strafbankje" werd er gemom peld en de hoffelijke termen, waarin Bidault hen verwelkomde, de vertegenwoordigers, zeide hij. van het nieuwe Italië, en -waarin hij de Gasperi uitrtoodlgde. de conferentie vri1 en open het Italiaansche stand- punt ten aanzien van hetontwerp- tractaat mee te deelen. Zij waren merkbaar in de, stilte, die volgde op het vurige wél-gefun deerde, in het Itallaansch ultgespro- ken. betoog van de Gasperi en in de ontspanning, die intrad, toen Syrnea hem op den weg terug van het spreekgestoelte naar het strafbankje - hartelijk de hand schudde. Zij waren merkbaar, toen een van de afgevaardigden tijdens de verta ling de zaal verlatend de hand druk te van Saragat, die bij den uitgang was. gezeten en aan wien de Gasperi onmiddellijk gretig vroeg, wie dat was. om met zicntbarc voldoening tc vernemen, dat deze andere vriende- lijke vijand spaak heette, leider van «U» Belgische -delegatie. —■"Ett- -met 'dete ^gemengde gevoelens- luisterde men ook naar de vertaling van de rede van de Gasperi, die boetvaardig was, als voormalig vijand, en tevens trotsch zich den drager noemde van de humanitaire denkbeelden van Mazzlnl, van de universeele idealen van het Chris-" tendom en van de internationalisti sche verwachtingen der arbeiders.: Men sympathiseerde met zijn klacht:" over de hardheidvan het verdrag,* maar men vroeg zich tevens af of een zware schuld vereffend is door een late en afgedwongen bekeering. De Italiaansche. premier maakte fte- 2wa.tr tegen de regeling, die voor Triest is voorgesteld en vroeg nog een jaar te wachten, zooals men riet de Italiaansche koloniën van plan Is, alvorens een definitieve beslissinp. te nemen. Hij zeide, dat Italië van Duitschland een bedrag aan schade vergoeding zal kunnen eischen van drie milliard dollar, berekend over de période, waarin Italië als co-bel ligerent met de geallieerden tegen Duitschland had gevochten. Hij pro testeerde tegen de confiscatie van Itallaansch bezit in het buitenland en tegen den omvang van de. scha devergoeding, die van Italië wordt geëischt. De Italiaansche vloot zou men, nadat zy drie jaar onder geal lieerd commando ln de Middelland- ache Zee had gediend, niet als oor logsbuit mogen beschouwen. Als de vredesvoorwaarden te hard waren, Bisschoppen over politieke delinquenten In de katholieke kerken is gis teren een herderlijk schrij- m voorgelezen, waarin de bisschoppen zich ermee verheugen, dat thans ingrijpende ^maatregelen getroffen zuilen worden, die als zij doelmatig Worden uitgevoerd, een bevredi- fende oplossing van het pro- leem der politieke delin-uenten ten sterkste zullen bevorderen. Met klem herhalen de bisschoppen hun beroep van October j.L om zich Jegens de politieke gevangenen ce laten Lelden door gevoelens van liefdé en gerechtigheid. Met Leedwezen stelt het herder lijk schrijven vast. dat er ln b' ■- de lagen van ons volk een geest is gevaren .van verbittering, en wrok zonder onderscheid te maken tus5chen de werkelijke misdadigers en de tienduizenden, die ln 3 m kortzichtigheid alleen maar ge loofd hebben in de betooverende leuze- van den vijand., Terstond na de bevrijding wer den zij ln groote groenen gearres teerd. Maar deze massale g*van- geneming is niet gevolgd door massale en snelle berechting.' wanneer deze niet mogelijk was. lag de fout lnde massale arres tatie zelf en van die fout wen a zij het slachtoffer. Het herderlijk,schrijven doet ^>en ernstig beroep op ons volk om er- to: mede te werken dat de uitwer king van de maatregel zoo zal zijn, dat hij werkelijk een zegen w rdt voor onze gemeenschap. WEERBERICHT Tot Dinsdagavond 'Aanvankelijk ty delük krachtige later afnemen de wind tus- schen zuid en West, wisselen de bewolking met plaatselijk enkele buien- Koel. zeide de Gasperi, zou Italië het ver drag niet kunnen teekenen. Hij eindigde met een hartstochte lijk beroep op de overwizuiaars. om de Jonge Italiaansche republiek ver trouwen Ie schenken en de moge lijkheid om te bestaan. Art. 62 trok aan de bel! In de ochtendzitting van Zaterdag heeft men nog geen beslissing be reikt over de toelating van Albanië, aL bleek dat Amerika er ln had toe gestemd, in run voor de toelating van Cuba. Mexico en Egypte. Toen. een aantal sprekers nog aan het woord moest komen, vroeg Wisjinskl ,sLuitlng van het debat om tot stem ming over te gaan. Voorzitter Bidault wilde meedee- len,.wat het, reglement dienaangaan de bepaalde, maar Wisjinskl ging riet zitten en sprak door. Door ha meren en gebruik te maken van de voorzittersbei werd de SowJet-afge vaardigde eindelijk tot zwijgen ge bracht. Later verklaarde hij dit in cident door te zeggen, dat hij het Fransch van Bidault niet verstond en deze zijn Russischniet. HJj hoop te. dat Bidault niet meer zou bel len, terwijl hij sprak. „Niet ik, maar artikel 62 van het reglement trok aan de bel", repliceerde Bidault la coniek Schiedammers in Breda Hulde aan den Honderdjarigen oud-burgemeester De belangstelling, die de oud burgemeester van Schiedam, den heer M. L. Honnerlage Grete Zater dag bij de herdenking van zijn hon derdsten verjaardag ten deel is ge vallen, was buitengewoon groot. De straat, waar hij te Breda woont, de Baronlelaan, was geheel met vlaggen getooid en bovendien hadden de omwonenden zijn huis met bloemen versierd. Niet alleen uit de stad, waar de Jarige woon achtig is, bereikten hem een groot aantal gelukwenscheü, doch ook uit zijn vroegere standplaats. Zoo was het Scliledamsche gemeentebestuur naar het Zuiden gereisd, om zijn oud-bestuurder te fellciteeren. Een nieuwe hulde werd den heer Hon- nerlage Grete Zondag bereid, door het muziekcorps en de leden van „Oefening baart Kunst". Ten ge- tale van 200 waren de, Schiedam- „mers naar: Breda getrokken onxtiun, oud-burgemeester - geluk -" to-- wen- schen, en verwonderd waren de gasten, toen bij hun komst 's mid dags aan zijn woning de krasse jubilaris hun daar reeds stond'op te wachten. De honderd-Jarige, die over een bewonderenswaardige vita liteit beschikt, luisterde aandachtig naar de waardeerende woorden," die de Voorzitter van OJ3.K. de heer K. F. van> Pelt tot hem sprak en hij was dankbaar voor deze blijken van belangstelling en het cadeau, de mandmet fruit, het kruikje gedis tilleerd en de doos biscuits, dat hem werd aangeboden. De leden van O.B.K. waren nog meer verrast, toen bij het concert, dat hun corps onderleiding van den Directeur Veltser om 3 uur op de, Markt te Breda; gaf, onverwachts hun. oud- burgemeester, in een auto gezeten, kwam luisteren. Zichtbaar genoot hij, met zijn stadgenooten, die bij honderdenwarén samengestroomd, van dé uitgevoerde muziek en nog meer stelden zijn vrienden het op prijs, toen de heer Honnerlage Grete een rondrit van ongeveer een uur dóór de stad maakte.'Op dien tocht werd hij spontaan toegejuicht en kon hij ervaren, hoe zeer hij ook in zijn tegenwoordige woonplaats den vorlgen dag was hij voor het opdragen van een Mis te zijner eere door 40 bruidsmeisjes van huis ge haald ln aanzien is. Opnieuw zal dit zeker blijken op 25 Augustus, wanneer een nieuwe groep Schie dammers, de Mannenzangvereenl-' ging Orpheus en het Stedelijk Mu ziekcorps, naar Breda komen om hem daar op hun wijze hun felici tatie aan te bieden. wm™m SsfpIM Tijdens de 5000 meterlóop bijyden landeruittuenekioeasirya 'jneaeriand- België op de Nenytobaan^ leidt Slijkhuis voor den Belg Van den Wattyne, die onzen kampwen drie ronden voor het einde moest loslaten te bouwen en op het gebied van onderwijs volledige en gelijke kansen te genieten. Alleen met dit hooge doel voor oogen kunnen de verdragen, die nu worden opgesteld, een rechtvaardi gen en duurzamen vrede waarbor gen. Uit naam van het tiende congres van de „Womens International Lea gue for Peace and Freedom" hoog achtend: Emily G. Balch (internat, honorary pres.)Clara Ragaz-Nadig, K. E. innes, Gertrud Baer (Intern, chairmen). Appèl aan Parijs Het congres van den Internatio nalen Vrouwenbond voor Vrede en. Vrijheid heeft aan de vertegenwoor digers der.21 regeeringen "ter. confer rentie te Parijs het navolgende schrijven gericht: Mijne Heeren, Wij, 200 vrouwen' van ongeveer 20 landen, die op het internationaal congres te Luxemburg zijn bijeenge komen. drukken het vurig verlangen uit naar vrede van lederen man en elke vrouw ter wereld en wij wenden ons tot u. als dragers van een zware verantwoordelijkheid. Het ls met groote ongerustheid, dat wij den toestand van onzeker- heid zien voortduren, tengevolge van het teleurstellend uitblijven van: overeenstemming ten .opzichte van de vredesverdragen. Ons eerste beroep op- u geldt déze verdragen te grondvesten óp' den eerbied voor. de waarde der,.menp - schehjke-- persoonlijkheiden *tep ^menschelljke. rechten, een eerbied, 'dié niét in overeenstemming is met den.geest van atomistisch individua lisme, doch beschouwd lean worden een essentieel element te zdjn in een nieuwe, sociaal georganiseerde ge meenschap. Een „handvest" van menschelijke rechten behoort een integreerend deel te zijn van elk vredesverdrag. Van ieder der betrokken staten moet geëischt worden zulk een handvest ln zijn grondwet op te nemen. Na 25-jarige ervaring van het kwaad, veroorzaakt door verdragen, die geen rekening hielden met de econorrv'^e ge vol een van politieke besluiten en waarbij dikwijls grens lijnen werden getrokken zonder eenig resoect voor de uitwerking op het maatschappelijk en economisch leven, doen wij een beroep op u niet toe te staan, dat nationale verdra gen, economisch voordeel en presti ge de beslissingen der conferentie bepalen, doch te handelen als per sonen, die verantwoordelijk zijn voor de m-nchhetd als geheel. De wereld ls ziek van verlangen naar een atmosfeer van vertrouwen en veiligheid. ïn uwe handen, heeren, ligtde macht tot het nemen van beslissen de stappen, leidend tot het schep pen van een wereld, vrij van vrees' en van gebrek, een wereld, waarin ieder mensch, ln welke omgeving ook geboren enwelke plaats hij of zij in de maatschappij inneemt, zich veilig Y- -"oelen, politiek vrij. so ciaal verzorgd en economisch in de. mogelijkheid een eigen toekomst op Volgens New York Times zijn plannen meer topografisch dan geografisch De correspondent van de. New York Times te Amsterdam, David Anderson; geeft, in dit blad een,be schouwing over de Nederlandsche annexatieplannen en zegt hierin, dat de Nederlanders nadrukkelijk ten aanzien van dit probleem ver klaren, dat het hier wijzigingen in de Nederlandsch-Duiische grens be treffen, welke geen annexatie be tee kenen. doch dat het veeleer gaat om een rechttrekken van de grens, waardoor o.m. twee belangrijke Duitsche enclaves worden- verwij derd. Hij zegt vervolgens: „De politiek van het parlement blijft onzeker. Hét is alleen bekend, dat de ^"idige regeerïng meer voor annexatie voelt dan de vorige". Men meent, te weten,aldus An derson, dat het programma, dat men thans voor oogen heeft, geen. uitzetting der bevolking vraagt. De Britten zijn ronduit gekant tegen elke vermeerdering van het aantal verplaa'rte sonen in hun zöne. De Nederlandsche plannen dra gen m: een topografisch dan geo grafisch karakter. De Nederlanders wensohen hier een brug, daar het afsnijden van een bocht, het toe voegen van een dorp op de eene en van een rivier op een andere plaats en Anderson noemt tenslotte de belangrijkste beoogde grenswijzi gingen Benthelm en Kleef, het eerste belangrijk wegens de bron nen •-- —-scheiden klein- rivieren, welke Nederlanders onder hun' contröle willen hebben. De .spondent gaat voort: „Annexatie werd voor het ee^t. een belangrijke kwestie voor de Neder landers in 1944 toen mr. Van Klef fer» te LOUVnq. digde van het in bezit nemen van. v fed bh wïize van com pensatie. Deze politiek om de deur voor 3'onen te houden ward'- -'—meen goedgekeurd, terwijl h°f «o zichzelf bij het pub'lek een lauwe ontvangst ten deel viel. Van offiHee1e zijde wordt het zelfs nog minder toegejuicht. Nauw met de grenswijzigingen .verbonden is de pijnlijke kwestie van de bezetting van Duitschland. De V"-»-Handers hébben niet alleen in de verste verte geen eigen bezet-- ilngsgebied, maar zijn tevens ont stemd. doordat de Belgen langs de Ncderiandscbe grens op Duitschen bo»»— gelegerd". Volgens Anderson zouden dc Ne derlanders naast de. psychologische voordeelen van een bezetting bet bo venal van groote waarde achten om met het oog op eventueels infor- meele besprekingen der groote vier over Duitschland reeds op aangren zend Duitsch grondgebied aanwezig te zijn. Vrouwenbond protesteert Dinsdagmiddag 3 uur zal een de legatie van den Algemeenen -Vrou wen Bond den minister van oorlog een petitionnement aanbieden. In houdende een protest van honderd duizenden vrouwen uit het geheele land tegen het zenden van troepen naar Indonesië, welk laatste zij in -strijd achten anetv dé grondwet en met de'verdragen der Vereenlgde „Naties mede onderteekend door Nederland dié 'het zelfbeschik kingsrecht der volkeren'waarborgen. Aan de Koningin en'den minister president zal een telegram met den tekst van het petitionnement wor den gezonden. Zeilbootje in de lucht gevlogen In het z.g. Beerengat van de Oude Maas onder Oud-Beijerland is Zon dagmiddag een. zeilbootje, waarin zich twee mannen en twee vrouwen bevonden, in de lucht gevlogen. Een van de opvarenden werd vrij ernstig gewond, twee anderen kwamen er met lichte kwetsuren af en de vièr- de kreeg slechts een nat pak. Omstreeks half twee gebeurde het ongeluk, waarover aanvankelijk de wildste geruchten de ronde deden. Men vertelde nJ. dat een zeiljacht op een mijn was geloopen. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. Een van de mannen in het bootje had pogingen in het werk gesteld om den motor, waarmede het zeilvaartuigje was uitgerust, op gang te brengen. Juist op het mo ment, dat dit scheen te gelukken, volgde er een hevige knal, waar door het bootje met bemanning en al in de lucht vloog. De motor was waarschijnlijk ontploft. Het bootje zonk onmiddellijk, terwijl de Inzittenden in het water terecht kwamen, waar ze. gewond als, ze waren, luidkeels om hulp riepen. Er bevond zich een motor jacht in de nabijheid, dat het vier tal aan boord nam. Het bleek, dat een van dé mannen er vrij ernstig aan toe was, twee andere inzitten- den hadden kwetsuren van lichte- ren aard opgeloopen. Allen werden spoedig aan land gezet. Zij konden na door een arts verbonden te zijn, per auto naar hun woonplaatsen worden vervoerd. Een der vrouwen en de' belde mannen bleken uit Vlaardingen afkomstig te zijn, de andere vrouw woonde in Dordrecht. Koningin bezoekt de Passiespelen Geheel onverwachts heeft de Ko ningin gistermiddag een bezoek ge bracht aan de Passiespelen te Te- Belen. De Koninklijke trein, waar van H.M. gebruik zal maken tijdens haar bezoek aan Limburg op heden en morgen, was reeds Zaterdagavond ln het dorpje gearriveerd. Teg:n half twaalf arriveerde de Koningin per auto. Nadat zij de lunch in den trein had gebruikt, begaf zij rich tegen één uur door het ln feesttooi gestoken dorpje - naar het terrein van de Passiespelen. Bij aankomst aldaar werd zij verwelkomd door den bisschop van Roermond mgr. dr. J .H. G. Lemmens en het vol tallige bestuur der passiespelen. Volgens berichten in de Turk- sche pers zou de Sovjet-Unie herzie ning van de overeenkomst van Montreux betreffende het recht van doortocht door de Dardanellen heb ben gevraagd en zou een conferen tie van de onderteekenaars der overeenkomst, namelijk Engeland, de Sovjet-Unie, Frankrijk. Grieken land, Bulgarije, Roemenië en. Tur kije,' met, toevoeging van de Ver. Staten,- binnenkort worden belegd. Omdat aan den eisch van streng en snel recht niet wordt voldaan Uit het gebeurde te Stavenisse blijkt, dat snel recht ln ons tend mogelijk ls. Vijf dorpelingen, die. van hun. misnoegen over den te rugkeer van geïnterneerde N.S.B.- ers met Bteenen hadden blijk gege ven. werden in een speciale spoed zitting* veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Dit geschiedde, terwijl nog een. kleine 70.000 landverraders en ande re politieke delinquenten onberecht zijn. Voor hen is blijkbaar geen snel recht mogelijk, weshalve de regee ring dan maar-het in veler ooren valsch klinkend aceoorü der barmhartigheid aanslaat en ln hun voorgenomen vrijlating haar on macht erkent om dit.probleem tot een oplossing te brengen. Als er niét meer dan 25.000 poli tieke delinquenten achter prikkel draad blijven, zullen dit niet de zware, maar de zeer zware gevallen zijn. Hun berechting is hopeloos vastgeloopen gelijk wordt betoogd In een brief van de vijf procureurs- fiscaal aan den minister van Justi tie. Zoo hoog nemen deze ambts dragers deze stelselmatige misluk king op, dat zij zich op korten ter mijn zullen beraden, of zij de verant woordelijkheid voor de hun opge dragen taak onder deze omstandig- heden nog langer kunnen dragen. Op Tvelke overwegingen zouden de procureurs-generaal ruik een dras-: tisch besluit gronden'? Gedurende het jaar dat de bijzon dere rechtspleging nu functionneert, is hun. gebleken, dat de leden van den Byzonderen Raad van Cassatie ln hun oordeel een zachtmoedig heid ten toon te spreiden, die niet ln overeenstemming is te brengen met de van Londen uit gedane belofte van snel en streng recht. Is ten tenslotte een doodvonnis in kracht van gewijsde gegaan, dan wordt op het ministerie van Justitie zoolang getalmd met de adviezen op de in gediende gratieverzoeken, dat tot dusver nog slechts twee vonnissen ten uitvoer zijn gelegd, terwijl tien tallen veroordeelden reeds maanden lang ln onzekerheid verkeeren. De procureurs-fiscaal zijn een parig van oordeel, dat allen, die zich niet in staat voelen, om de Londen- sche belofte van snel en streng recht uit te voeren, behaorente bedanken voor hun functie. Dit dient te ge schieden onafhankelijk van de vraag, of deze slapheid voortspruit uit beginselloosheid, vrees voor ver antwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen of camouflage van een nlet-nakomen van de belofte, .vwaaropo, geheel Nederland heeft^.,ge rekend"" -'■> --..L' De zaak Is dus ZOO" gesteld: öf: ;<ïe regeering slaat een anderen koers ln hetgeen o,a. zou kunnen biyken uit een uitbreiding van den Bljzonderen Raad van Cassatie. Of de vyr procu- renrs-iiscaai nemen ontslag., in het laatste geval zal men dus kunnen concïudeeren, dat de regeering voort gaat het accent te leggen op d« vrij lating van de lichte en middelzware kwaaddoeners terwyi de berechting van-diegenen, met wie ons volk een grimmige rekening te vereffenen heeft en daarom is het toch begon- nenl tot een aanfluiting w'ordt. De voornaamste reden van den te genstand der procureurs-fiscaal schijnt wel hierin te zijn gelegen, dat door de willekeurige vaststelling van het ge tal vijf en twintigduizend niet alleen lichte gevallen op vrije voeten komen doch tevens alle politieke delinquen ten, tegen wie op grond ven de aan klacht vele jaren gevangenisstraf ge- eisebt zou worden. Er zijn ressorts, waar, bij de voorwaardelijke invrij- heidstelling, de grens tussehen licht cn middelzwaar reeds werd over schreden geruiroen tijd v6ór de uit gifte van de richtlijnen van 31 Juli. Het blijkt echter, dat er bij deze methode toch altijd nog bijna twee maal zooveel geïnterneerden in de kampen zouden overblijven als in de regeeringsverklaring van minister Beel wordt aangekondigd. De regeering is er dus thans op uit de zwaarte, van het misdrijf aan te passen aan het door haar nu eenmaal genoemde aantal van ijf en twintig duizend, in plaats van, zooals voor heen, de inbewarlnghouding te laten afhangen van de zwaarte van het misdrijf. In andere woorden gezegd, het gaat om de vraag of de politieke delinquenten, wier zaak met geen mogelijkheid als „licht geval" is te kwalificeeren, trotsdien op vrije voe ten zullen komen. Hooge prijxen van de Staatsloterij f2000: 11113. fiooa: 10601. f400: 11455; 1010; 19007. f200: 9863; 9702; 5747; 18818; 17294; 10510; 4464; 2791. fioe; 14416; 3057; 2102; 14089; 12589; 6845; 13601; 1703; .18185*. 10489; 5610; 17999: 11629; 12473. Dragoljub Iovanowitsj, leider van de Joegoslavische boerenpartij, ls uit zijn. partijgestooten, als ge- vtylg van de. door, hem in '_het parlo-^ 'ment gelevérde critièfcvóp - dè'hln^ nen- en bultenlandsche politiek van de regeering van maarschalk Tito. Nel van Vliet middenontvangt van den voorzitter van den Jan de Vries, het kampioenschapsdiploma. Links Wil Uaverlag (twee- de), rechts M. Laven derde). Van 1 September af Op 1 September zal er wijtiging bomen in de rantsoeneering van jam en suiker. Van dien datum af zal, telkens in een periode van zes weken, elke veertien dagen een ge combineerde bon worden aangewe zen voor suiker, chocoladekorrels en andere boterhamstrooisels, of de dubbele hoeveelheid jam," pasta kunsthonlng stroop en andere b«- terhimsmeerseis, resp. voor 750 gr. In de eerste veertien dagen, 500 gr. In de tvreede veertien dagen en 750 gram in de derde veerlienduag- sehe periode. Dus resp. 1500, 1000 en 1500 gram jam. Voor kinderen, geboren in 1942 en later, luidt dit schema 750, 500 en 500 gram suiker of 139G, 1000 en 1000 gram jam. Dezen kril^an dus in elke derde veertiendaagsche periode 250 gram suiker, resp. 500 gram jam minder dan de ouderen Op deze wijze wordt de verhoachnp tot de suiker- en Jamvoorziening der ouderen hersteld. Het rantsoen kan ook gedeeltelijk in suiker en gedeeltelijk ln jam worden opgenomen. Zoo zal een rantsoen van b.v, 750 gram kunnen worden verstrekt in 500 gram sui ker en 2 x 250 (500) gram Jam of in andere hoeveelheden in dezelf de onderlinge verhouding, voor. zoo ver de voorraden bij de detaillisten dit toelaten. Op deze wijze kan beter tegemoet worden gekomen aan de uiteenloo- pende behoeften in de steden en op het platteland en aan de indl- viditeele behoefte. Nieuwe fruitbon Daar een deel van het publiek de reeds eerder bekend gemaakte fruit- bannen na den vervaldatum, s Aug, heeft vernietfgd, zijn nieuwe fruit- bonnen aangewezen. De bennen 476 en 975 algemeen kunnen bij de desbetreffende han delaren worden ingeleverd t.m. Maandag 19 Augustus, zoo spoedig mogelijk zat daarop een hoeveelheid appelen, peren of pruimen oe- schikbaer worden gesteld. Vacantia gangers kunnen eventueel deze bon nen aan bun leveranciers opzenden, na-Inlevering zal ln geen geval mo gelijk zijn. Geen vleeschbonnen meer in restaurants Binnenkort zullen de bezoekers van restaurants en café's zonder 1at zij daarvoor bennen moeten inlév - ren vleeschm aaltij den kunnen be stellen, omdat thans op het minis- terie van Voedselvoorziening een regeling is ontworpen volgens welke aan restaurants en hotels een be perkte hoeveelheid vleesch ter be schikking 2al worden gesteld, waar voor echter geen bonnen behoeven te worden teruggegeven. Meer suiker'en melk Ongeveer tegelijkertijd zal dav aan de café's en restaurants meer suiker en melk worden toegewezen, waardoor de smakelijkheid van net. kleintje koffie ongetwijfeld zal toe nemen. De suikerpositie ls thajis van dien aard, dat de aanwezige voorraden wat ruimer kunnen wor- den verdeeld. Niet alleen het Ne derlandsche publiek plukt er de zoete vruchten van, want ook ian de condenslndustrie, welke gecon denseerde melk vervaardigt wor-Jt thans suiker toegewezen. Deze pro ducten zijn voor het buitenland be stemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1