Distributie is een zorgenkind HSI DE SCHIEDAMMER Oproep tot opstand Churchill kan ook van sigaren afblijven 1 WAS DE ARBE5DSD,! ENST EEN NAT. SOC. ORGANISATIE? Na Bikini: Siberië Aantal ambtenaren verminderd nieuwFbonnen RKD EN ADH LANGE HAVEN iU SCHIEDAM TELEFOON «9300 ABONNEMZNTSPflUa PEB "WEEK 11 CENT PEB KWARTAAL IA— LOSSE NUMMERS f0.0» ZH5DEJAARGANG NO. 189 ADVERTENTIES EN INLICHTEN GENDIENSTi SCKIEDAMSCHESINGEL U ROTTEBDAU TELEFOON NRS. 25430 EN 63300 POSTGIRO No. 3SBS44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM L i T DONDERDAG, 15 AUGUSTUS beslissingen door tijdsoverschrijding In een zeer snel gespeelde party heeft dr, Euwe in de tweede ronde van het Staunton-toumool te Gro ningen wederom een winstpunt kunnen behalen. Ditmaal was het Kottnauer, de Tsjechische meester, die na ruim drie en een half uur spelen den strijd opgaf. De duurde tweeëndertig zetten. Kott- nauer had een stukoffer gebracht, doch Euwe, die met zwart speelde, wist zich uit de door het stukoffer ontstane moeilijke positie fraai yrü te spelen, waarna de winst slechts een kwestie van techniek was. Hét merkwaardige feit deed zich tn deze tweede ronde voor, dat drie partijen achter elkaar werden be slist door tijdsoverschrijding. Had Euwe gewonnen op regelmatige wijze, Steiner verloor van Smyslof door tijdsoverschrijding, Flohr van Kotov op dezelfde wijze, terwijl met lang. daarna ook het vlaggetje va» Szabo, die met wit tegen den Ame rikaan Denker speelde, viel, toen hij zijn veertigste zet nog niet had 8edalm' DE STAND. De stand na de tweede ronde luidt: Euwe, Botwinnik en Smysloi ieder 2 punten; O'Kelly, Denker, Najdorf en Kotov, ieder- IV» punt; Tartakower l punt' plus 1 afgebro ken partijLundin, Guimara, Christoffel en Stoltz ieder 1 punt; Boleslafskiej en Yanofsky leder een halve punt; Bemstetn, Flohr en Kottnauer ieder nul punten plus 'n afgebroken partij; Steiner, Szabo en Vidraar nul punten. Donderdag wordt de derde ronde gespeeld met de volgende party en: steiner-Vidmar, Botwinnik2—Smys- lof, DenkerLundin, Boleslafskiej —Szabo. O'Kelly—Najdorf, Bern stein—Guimard, EuweChristoffel, Stoltz—Kottnauer, Flohr—Yanofs- ky, Tartakower—Kotov. i .r j- uitslagen De uitslagen van -de tweede ronde waren: Vidmar—Tartakower '0^—1. Flohr—Kotov Q—l. Yanofsky—StoltzVi—Vi- Kottnauer—Euwe 0—1. Christoffel—Bernstein 1—0 GuimardO'Kelly Vs Najdorf—Boleslawsky 1—0 Szabo—Denker 0—1 Lundin—Botwinnik 0—1 SmyslofSteiner 1^-0. Christoffel, de 24-jarige student uit Zlirich, zal Euwe's derde tegen- stander ln het toumooi zijn. Chris toffel speelde al driemaal tegen Euwe en'verloor steeds. HfJ is stu dent in de wiskunde en op één na de jongste deelnemer te Groningen. Komt Flipse terug? Het Vrige'Volk'van Botterdam noopt ons terug te komen op de zui-' verin" van'het Rotterdamscli Flui- harmonisch Orkest. Dit blad verwijt ons n.l. dat wy, tijdens de afwezig heid van wethouder MeertenB, op merken dat Ednaxd Flipso in func tie is.' hoewel de Eereraad voorde muziekhem heeft uitgesloten. Wet*- houder 'Meertens immers, zoo echt ij ft Het. V. V. oefent de .be voegdheden van het orkestbcstuur uit en Flipse zou dns van hem de opdracht gekregen moeten hebben om de uitspraak wan den. Ecreraad aan zqn laars te lappen. Wanneer HetV. V., nis wij, dc moeite genomen zou hebben het be stuur van liet Rott. Ph. O. op te bellen, teneinde nadere gegevens to ontvangen over de mutaties bij. het orkest, dan. zou liet, als wij, verwe- zen zjjnnaar Eduard Flipse en iiit diens mond "zou men dan vernomen hebben wie er gaan en komen, hoe uitstekend de programma'a_ zullen rijn, dat OT. binnen-' en "'buitenland-; Bche solisten komen, dat v. Meverin: September, de eerste programma's zal dirigeer en en dat omtrent Octo ber all es weer gewoon zalzijn. Wethouder Meertens behoefde met goraadpleegd te worden om vast te etellen, dat dit buiten do schreef gaat. Helaas suggereert Het Vryo Volk nu, dat Het Parool bezwaar zou hebben tegen eerherstel van Flipse. „Juist nu'/, aldus het blad, „ver wacht men een herziening van het naar veler gevoelen» onjuiste von-' nis tegen Flipse. Wy zullen ons er over. verheugen wanneer do uit spraak vau den Eevernnd onjuist wordt bevonden en men Flipso in cere herstelt. Het Parool mag daar ander» over denken... enz" Het Parool denkt daar niet an ders over en zou 'een gemotiveerd eerherstel van den dirigent zeker ook gaarne accepteeren, maar wg willen ook- niet zien gebeuren, zelfs niet als de wethouder uitstedig is, zelfs niet als n>en een herziening. Tan het vonnis verwacht, dntuil- eprnken vnn Eereraden worden ge* negeerd. Het bestuur én ook; Flipse zelf doen er volstandig én eerlijk nna xvnnneer niet vooruitgeloopen wordt; op de beslissing; van .den nieuwen.- dooT Vdcii minister ingé- stelden Eerenmd bij wieu Flipse. ;in liooger beroep is gegaan. Laat men echter geen gebruik maken van do gebrekkige kunstzuivering die reeds zno'ti elmos veroorzaakte WEERBERICHT Toi Vrijdagavond: In rtcn ochtend en voor middag plaatselUk mist. Overigens meest licht tot halfhcwolkt met voornamelijk In het btnrcn'and nog hier en daar een regenbuitje. Zwakke wind. Iets hoo gen* temperatuur dan vandaag. Zon p 5.2-1: onöcr 20.04. Maan op 21.52: onder 09.17. In Amsterdam het wereld kampioenschap Op het FXD.E.-congres te Win- therthur (Zwitserland) werd, naar men weet, besloten in 1947 't tour—1- nool om het wereldkampioenschap in Nederland te doen honden. De directie van een der Noordwijksche hotels had den Koninklijken Neder lands chen Schaakbond een garantie verstrekt, zoodat dé Nederlandsche officials op het FJJXE.-congres hun voorstel met financieelen rug gesteun konden verdedigen. Naar w|J thans vernemen zou ook van Amsterdam een voorstel zijn gekomen om het toumooi om het wereldkampioenschap 1947 in de hoofdstad te doen plaatsvinden. Ook van Ainsterdamsche zijde zou volledige steun zijn toegezegd. Een beslissing is nog niet genomen, daar men de voorstellen van Noord- wijk en Amsterdam nog eens aan een nadere studie "Vil onderwerpen. In ieder geval is de situatie zoo, dat Noordwijk een optie heeft. De bepalingen voor het wereldkam pioenschap zijn dusdanig samenge steld, dat het- toumooi slechts in één plaats mag worden gehouden. Noordwijk is een ideale plaats om een dergelijk toumooi, dat veel van de deelnemers elscht, te houdem Daarentegen is het wel zeker, dat Amsterdam uit schaakpropagandis- tische overwegingen de voorkeur heeft. Eerst na het toumooi te Gro ningen zal een beslissing over deze aangelegenheid worden genomen. De stem van het strijdende Zien" :;V De „Stem van het stryiende Zi en", .de geheime zender van de Joodsche terroristische organisatie Ir g oen Zwal Leoeml, heeft opge wekt tot een algemeënen opsta de vorming van een onafhankelijke Joodsche regeering, het oprichten van een Joodsch bevrijdingsleger, het boycotten van alle wetten der Palestgnsche regeering en een vol ledige breuk met de „bezettende mogendheidV.-v-* Irene-hal De hal. gelegen tusschen dc Bea- trix-hal en het derde Jaarbeursge bouw te utrecht, zal voortaan den. naam Irenc-hai dragen, zoo ge- -noemd naar prinses Irene.;,-:.;; ^;- Onder de „nalatenschap'* van Hermann Goering als rijksmaar schalk van het derde rijk bevon den zich negen luxe kistjes siga ren van tien stuks elk. Het tvaren sigaren van SO em langr vervaardigd uit de ecZctetc tabakken en iedere si gaar was geplombeerd e-n voor zien van'n schitterend uitgedost band je,dat in geenen deeüs kon afsteken bij den glans van Goeringa uniformen. Ieder kist je was voorzien van de .mededee- ixng trapezuit angefertxgt fuer BeichsmarschaU HermannGoe- ring": Een van deze kistjes was onlangs terecht gekomen bij een bekenden Eotterdamschen restau rateur, die het begrip sigaar' onmiddellijk met den naam Churcfnll combineerde. Vxa een van de stafofficieren van Chur chill,-' den heer Thomas Warden te Glasgow, werd het exceptio neels kistje den beroemden Brits chen staatsman aangeboden, die het gaarne i-n ontvangst nam en éenige dagen geleden een brief terugzond, Uhurctnii be sluit ait eigenhandigondertee kend schrijven aldus: shall keep these cigars as an interesting cuncsiiy", f tic cal deze sigarenals een interes sante byzonderheta bewarenf. HET TOUENOOl DER TWINTIG MEESTERS JN GRONINGEN IS BEGONNEN. De belangstelling- teas enorm, en de schakers deden hun zetten temidden van een havg van toeschouwers. Dit is profdr. Vidmar (Joegoslavië) in zijn pdrty tegen den Rus Smislof, die hem in 4S zetten sloeg. Hoofdsrbeidsleider Duitgeniys voor het Haagsche tribunaal „Min, Ficvez was ook bij deV N.A.D." Voor bet Haagsche tribunaal stond terecht' de voormalige booldarbeJ- dersleider van den Nederl, arbeids dienst, de' heer A. Dultgenius, dfe- tot September 1944 ln deze functie, dienst had gedaan big de N.A.D. Hij was aanvankelijk ,via den militairen dienst, waar hy den rang van kapK tetn bekleedde, bij den opbouwdlenai en Later bij den N.A.D. terecht geko men, verdachte ontkende propagan-; da gemaakt te hebben voor den N.A.D. «Het tribunaal was van oor deel, dat verdachte ln d« functie vati hoofdarbeldslelder zeer veel.- schade^ aan de Nederlandsche zaak had toe gebracht. Al® getuige d décharge en', tevens als deskundige werd gehoord majoor Veld. .hoofd van de afdeeling. politieke zaken van het bureau af wikkeling' Nederlandsche Arbeids dienst, (He op aan hem gestelde vra gen antwoordde,' dat talrijkevoOrma- lige NiA.D.-offlcleren thans weer. na gezuiverd - te zijn, ia werkelijke^ dienst zbn. Dit betreft voornamelijk een aantal officieren, dat hiervan ;in opdracht deel heeft* uitgemaakt, doch volgens dé meening van den getuige-, deskundige zullen "ook spoe'dlg ande ren. wien geen N.S.B.-Udmaatschap ten laste gelegd zal worden,., weder om ln dienst- -genomen worden...De'* voorzfltér-Vón 'het tribunaal* was van mcenlng, dat verdachte niet {rehan--* deld had - al< een goed viKJeriander door tot de llquldolle van den ar beidsdienst In September 194* ln de zen dienst te blijven. De verdediger van den beklaagde meende uitvoerig te kunnen bewij zen, dat de N.A.D. geen natlonaal- soclalistl&che organisatie was. De N.A.D. Immers, zoo concludeerde mr. Barents, is opgeheven bij K.B., het geen bewijst, dat de N.A.D, gezien wordt als een offlcieele instantie en niet als een mantelorganisatie van de N.S.B. Ook bet feit; dat er een spe ciale zuiveringscommissie voor den N.A.D. benoemd Is. bewijst dit vOl- gens^den verdediger, daar men dan net zoo goed een zuiveringscommis sie voor den .N.S. had kunnen instel- len. De verdediger gai enke'e voorbeelden om aan te toonen, dat diverse axbelds- en hoofdarbeklsiei- ders die tot September 1344 in dienst waren, ook. thans weer een leidende functie bij verschillende overheidsin stanties bekleeden. Zelfs dc tegeii- Beïa Tuka krijgt den strop De vroegere premier en minis ter van Buitenlandscbe Zaken van den door de Duitschers' ge schapen Slowaakschen staat. Bela Tuka, is tot den strop veroor deeld. Hij is schuldig ve;'-Jar rd aan verscheuring van de' Tsjecho- siov^aksche republiek,het ver- leenen van politieke en economi sche hulp aan Duitóchland en hef verklaren van den oorlog aan de Sovjet-Unie. Beroep tegen hét vonnis Is niet toegestaan. RÜSLANDS VOORSTEL AAN TURKIJE NIET GUNSTIG ONTVANGEN Engeland gaat er niet mee accoord de Conventie van Montreux van 1936 door een conferentie van de onderteekende mogendheden moet worden uitgemaakt, officieel beves tigd. Toen hem gevraagd werd commentaar te leveren op de re cente nota van de Sovjet-Unie aan Turkije zeide hij: „Indien de Sovjet-nota suggereert, dat. een discussie over een nieuwen r'*tus van de zeeëngten beperkt moet blijven tot de staten (Sovjet-Unie, Turkije, Bulgarije en Roemenië), geloof ik niet, dat Groot-Brittan- nië ermee accoord gaan". ;Vo!gens radio Ankara heelt Re- cëp Feker, de Turksche premier, aan de Nationale vergadering me degedeeld, dat de regeering de Russische nota inzake -wijziging van - bet bedrag van Montreux ln studieheeft. De regeerlng, aldus Peker, is bereid met de geallieer den en andere belanghebbende landen over deze wijziging on derhandelen, waarbij Turkije ech ter zijn territoriale integriteit zal beschermen, Sprekende over de buiten- landsche politiek zeide Peker, dat het Turksch-Britsche bond genootschap. de basis hiervoor zou blijven vormen. Hij sprak er zijn voldoening over uit, t de betrekkingen met dc V.S. zich goed ontwikkelen. Het verdrag van Turkjje met de Sovjet-Unie is in Juli 1945 op verzoek van de laatste beëindigd. Het z-4 wor den vervangen door een verdrag» dat beter aan de eischen van het oogenblik zou voldoen. Peker betreurde; dat het, ondank de moeite door Turkije op dit punt gedaan, nog niet tot een nieuw - verdrag is gekomen. Hij ver trouwde echter, dat in de naaste toekomst de betrekking 4 met de Sovjet-Unie zouden verbete ren en'dat bet wederzjjdsch ver trouwen zou worden hersteld Een woordvoerder van het' Brit- sche ministerievan Buitenland- sche Zaken heeft het Britsche standpunt, dat een wijziging van Binnenkort 'n Russische, atoombomproef Evening Standard meldt uit New York; „Volgens professor Alexan dra! zou de Sowjet-Russtóche re-, geering van plan zijn een proef-, neming met een atoombom te or- ganlseeren." Op de vraag, wanneer deze proefneming zou zijn, ant woordde de professor: -„binnen af~ zienbaren tijd". Verder zeide hy, dat zeer waar schijnlijk leden van de V.N. bij de proefneming zouden worden uitge- noodigd to dezelfde mat* als dit;: bi) de Ameiikaansche experL» txiten: was geschied. Professor Alexandrof. Is een van de officieele Sowjet-Rus- sische waarnemers bij de experi menten van Bikini en ^d' zijn verklaringen af bij een interview. woordige minister van oorlog Is ge- ruimen tjjd bij den N.A.D. werkzaam geweest aldus spreker. - Tusschen de verdediger en het tri bunaal ontspon zich vervolgens een debat of de verdachte ln zijn functie, die een zuiver administratieve was (beklaagde was werkzaam geweest op een aanmeldingsbureau, waar de na men opgenomen werden van hen die zich kwamen aanmelden) daadwerke lijk propaganda had kunnen maken. Mr. Barents bracht naar voren, dat zijn cliënt door advlseerend op te tre den velen weerhouden 'nad tot den Nederlandschen Arbeidsdienst toe te treden en anderzijds Jongelui, die ln Dultschland tewerkgesteld zouden moeten worden, direct een oproep stuurde, waarmede zij dan gedekt wa ren zonder dat zij evenwel in werke- Hjken dienst hoefden op te komen. Het tribunaal sloot vervolgens de be handeling van deze zaak. en be paalde de uitspraak op 28 Augustus. Mussolini's lijk is geïdentificeerd De kist met het stoffelijk over schot van Mussolini is gistermorgen ln het lijkenhuis van Milaan ge opend. Het lijk bevindt zich ln een ver gaanden staat- van ontbinding. Het kon echter geïdentificeerd wor den, doordat -zich op den schedel sporen bevinden veroorzaakt door het uithalen van de hersenen. Deze werden zooals .men zich zal herin neren ter onderzoek naar de V.S. opgezonden. De priesters Zucca en Pari. die beschuldigd werden van fascistische activiteit, zijn in de ge vangenis San. Vittore opgesloten. De Italiaansche plaatsvervangen de premier, Nenni heeft verklaard, dat de Italiaansche regeering thans niet" ln staat is het verzoek van Mussolini's weduwe, om haar het stoffelijk overschot ter beschikking te stellen, in te willigen, gezien de activiteit van neo-fascislen. Joodsche bezorgdheid en verontwaardiging Leiders van het Joodsche rwe- reldcongres, die nu in Parijs bij een' zijn in verband met de vre desconferentie, hebben hun „be zorgdheid en verontwaardiging" uitgesproken over het besluit der Britsche regeering. alle wegen van ontsnapping voor joden uit Oost en Midden-Europa naar Palestina af te sluiten". Deze stap van de Britsche regeering kan en mag niet slagen. Men kan van geen volk verwachten, dat het zün el- gen vernietiging goedvindt' aldus de Joodsche leiders. Door het bestuur van het Je wish Agency is te Parijs een ver klaring gepubliceerd naar aanlei ding van de jongste maatregelen ter bestrijding van de Ilk gale Im migratie van Joden in Palestina. Deze maatregelen, aldus de ver klaring, dragen bij tot handhaving van een regiem van onrechtvaar digheid, zij vormen een schending van internationale verplichtingen, welke door de Britten zijn aange gaan Ingevolge hun mandaat, vol gens hetwelk de mandataris ver plicht is de Joodsche immigratie te vergemakkelijken". De .Empire Hoy wood", met Joodsche personen aan boord. is. vergezeld van den kruiser Ajax en nog een ander schip, bij Cyprus aangekomen en voor anker gegaan. Een woordvoerder van het Jood sche bureau te Jerusalem heeft verklaard, dat nog twee schepen met illegale immigranten Palestina naderen en andere spoedig Euro- peesche havens zouden veria-en om koers te zetten naar Palestina. NederlandIerland De Zwccdsehc voetbalbond heeft deu K.X.V.B. laten weten, dat het den Zwe'don niet mogelijk nog dit jaar een wedstrijd tegen Neder* land tc spélen. Do mogelijkheid be staat nu, dnt in pluut.s van üe Zweedschc, dc Iersche ploog naar ons Inud zal komen om ccn wed strijd NederlandIcxlaud to spelen. Hooge prijxen van dc Staatsloterij f 1000: 12855, 5636, 1G619, 21524. £400: 14864 6248. 14760, 19632, 3593. 19023.' 9914, 7287. £200: 20457, 3845, 6224, 17889, 12208. 11379, 20555, 1307, 15477. £100: 15020, 17916, 7623. 16942, 14672, 14233, 6022, 1163, 22000, 5825, 11179, 13333, 11564, 3074, 9320, 638G, 11126, Bij beschikking van den minister is een commissie benoemd, beiast met het onderzoek naar de mogelijkheid van bezuiniging- op de distributie- dienst. Een lid van deze commissie, de heer E c. van Noordwijk, tevens waarnemend directeur van het Cen traal Distributiekantoor, heeft hier omtrent het een en ander gezegd voor de radio. Het aantal ambtenaren op de distributiekantoren is ln dit Jaar van 2i.ooo tot 16.DOO teruggeloopen. doch. het is geenszins waar dat het apparaat gehandhaafd wordt terwüle van de ambtenaren. Artikelen zonder bon zijn vaak niet voorhanden. On eerlijke nlvulling van aanvraagformu lieren bezorgt de diensten veel last. Over de huidige dlstrlbutieregellnff van schoenen zijn minder klachten dan voorheen, vooral omdat een gezin het eerst schoenen kan koopen voor hem of haar, die ze het meest noodlp heefti het trekt alleen de aandacht, dat veel meer bonnen voor dames- dan voor heerenscboenen worden aan gevraagd. Rijwielbanden, De distributie van rijwielen en rij- weilbanden blijft volgens de heer v. Noordljk voorlooplg nog een zorgen kind. De productie ln eigen land ia gering en van den Import van Fran sche rijwielen is tot dusverre nog niet veel terechtgekomen. Er worden thans 4000 rijwielen per maand verdeeld; 'maandelijks worden ruim 200.000 bui tenbanden en een iets kleiner aantal binnenbanden In omloop gebracht. De verdeeling hiervan is uiterst moeilijk omdat de productie een stuk achter is bij de behoefte. De A.N.W.B. heeft voorgesteld, één stel banden per gezin binnen zekeren tijd te verschaffen. Er zijn echter on geveer twee en een kwart mill! oen ge zinnen In Nederland, zoodat het twee Jaar zou duren, voordat leder gezin een stel banden heeft, tenzij de pro ductie van banden inmiddels zou wor den opgevoerd. Deze productie hangt niet zoozeer samen met gebrek aan rubber, dan wel met een tekort aan canvas en metalen hoepels. Gezfnnen ontvangen een k"!enkaart en ook alleenwonend en, die geen hoofdbewoners zijn. Alleenwonenden, die geen hoofdbewoners zijn, zooals kamerbewoners, kunnen binnenkort de rantsoenbonnen voor kolen ontvan gen. Er wordt naar gestreefd om meer ratikeien op een bon te E'even, Het is Nummercoupures Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat van 10 t.m. 24 Aufius- X nummertoewljzin^en zullen wor den uitgereikt voor: --versnaperingen A 085; suiker/jam A <J8« A 087, brood 936 (I11I. bloem), a pas (reductie), 987 (roggemeel): bloem 988; rijst 989; bo ter A 089; margarine'vet A OBO; kaas 990 991; melk A 091, A 092: vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegels; vleesch waren 992; aar"--ppelen 993, 994eieren 93R; 'deren rantsoenbon nen art. 37); tabak A 093 A OW. De toeslag bedraagt voor: versna peringen. suiker/Jam, bloem, rijst, kaas en vlecschwaren voor bo ter. melk en tabak. I0V«; voor mar garine/vet 20*/». De toewijzingen voor rijst worden uitgereikt op basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen. Voor patentbloem wor den Reen toewijzingen uitgereikt. Voor boter en margarine/vet wordt tn bovengenoemde week een vergoe ding voor handelsvcrlles verstrekt. Op de opplakvellen met bonnen 471, 971, 472 ot 072 boter moet elk tiende vakje onbeplakt blijven, op de op plakvellen met bonnen 481 elk twin tigste vakje Slagers dienen de voor meat and vegetables aangewezen bon 407 vleesch met een afzonderlijk ontvangstbewijs tn te leveren. Res tantbonnen moeten zij doorgeven aan de PT.C. Detaillisten kunnen deze bonnen niet Inleveren. voor suiker en Jam worden geen afzon derlijke toewijzingen meer uitge reikt. De toewijzingen A 086 en A 087 geven recht op suiker of Jam naar keuze. De bonnen 482 en 982 voor suiker moeten derhalve tezamen met de bonnen 485 en 985 voor Jam wor den Ingeleverd. Afgerekend worden het vorig voorschot suiker, verstrekt In de week van 21 t.m. 27 Juli, als-, mede het vorig voorschot jam, ver strekt in de week v^n 28 Juli t.m. 3 Augustus. De waarde van één rantsoen suiker zal In den vervolge 250 gram suiker, bedragen l.p.v. zoo als tot dusverre 1 kg. Het af te re kenen voorschot suiker zal tn ver band hiermede met vier worden ver- meniRvuldi d. In den vervolge kan op de suikcnjamtoewijzlngen. te' be ginnen met de toewijzingen A 0fl6 en A 037. per rantsoen gekocht kunnen worden: SOO gram Jam, stroop, kunst- honlng, boterhamsmeersels of -pas ta's of 250 gram suiker, boterham- strooisels, vervaardigd uit chocolade of suiker enz. De toewijzing B 002 blijft tot nader order recht geven op én kg. suiker per rantsoen. Boven staande toewijzingen. behalve die voor melk en aardappelen, zijn gel dig voor grossiers t m 21 September ber voor grossiers t.m 21 Sepember. De toewijzingen voor aardappelen zijn geldig t.m 31 Augustus De toe wijzingen voor melk zijn geldig van 24 t.m. 3) Augustus De reductiebon- ncn zijn geldig van 18 Augustus Lm 14 September. Inlevering fruitbomen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat de detaillisten ln groenten emof fruit, de voor fruit aangewezen bonnen 476 en 976 Al gemeen. geplakt op opplakvellen. op 19, 20. 21 en 22 Augustus a.s. bij de Grossierscomblnatte van hun rayon moeten inleveren. De grossierscombinaties moeten uiterlijk op Vrijdag 23 Augustus de opplakvellen met bonnen teger. ont vangstbewijs inleveren bij den dis- Iributiedienst van de gemeenle, waar 2lj gevestigd zijn. Met deze ont vangstbewijzen moeten de grossiers- combinaties zich tegenover het Be drijfschap voor Groenten en Fruit verantwoorden. De hoeveelheid, welke op bovenge noemde bonnen beschikbaar word» ycsteld, zal nog nader worden be kendgemaakt Nederlandsche motorrenners naar Engeland De sportcommissie van de Kon. Ned. Moto«-w Ver heeft besloten een vijftal renners naai Engeland te zen den voor deelneming aar» de Travers Trial bt) NPW-Castle op 31 Augustus Het :ijn de rekende t»rre1nrijders Jan van Rijn, Jan Veer. Joop Bovee. Dlck Eysink en Henk Persoon Laatstgenoemde zal uitsluitend star ten ln de zljspanklass». vodral voor het publiek veel prettiger, dat het zelf een uitgebreide keuze kan maken, want de een heelt meer behoefte'aan suiker en den ander aan jam. Alvorens hiertoe over te gaan moet men er wel van overtuigd zijn, dat het publiek ook werkelijk-keuzo kan maken en dat niet de veel ver langde artikelen bij den winkelier onder den toonbank verdwijnen voor zijn beste klanten. Van Vrijdag af zullen zoosls bekend margarine en vet naar keuze ver krijgbaar zijn op een bon en van 1 September af Jam of suiker naar keuze. Garantie voor vrije keuze kan moeilijk worden gegeven. Er kunnen zich onvoorziene moeilijkheden voor doen, waardoor tijdelijk een bepaald artikel schaarsch wordt zooals nu sigaretten. Dez^. moeilijkheid zal in den loop van September weer tot het verleden behooren, aldus de heer van Noordwijk. Voor de periode 19 Vm 31 Aug. geeft elk der volgende bonnen bet recht op het koopen van: BONKAARTEN KA,' KB, KC 608 486—490 brood 800 gram brood 400 gram brood 125 grom boter 375 gr. margarine of 300 gr. vet 500 gram suiker 100 gram bloem 200 gram kaas 250 gram Jam enz. 50 gram cacao 50 gram thee 100 gram koffie 250 gr. zachte zeep 1600 gram brood 800 gram brood 100 gram kaas BONKAARTEN LA, LB, LC 608 413 vleesch 100 gram vleesch 414 vleesch 400 gram vleesch A 76 melk 2 liter melk B 76, C 76 melk 3 liter melk BONKAARTEN KD, KE 608 986 987 brood 800 gram .brood 250 gram boter 125 gr. margarine of 100 gram vet 500 gram suiker - 100 gram bloem 100 gram kaas 250 gram Jam enz. 50 gram cacao 250 gr. zachte zeep 80G gram brood 5QO gram rijst, kin- - dermeei of -biscuit 491 brood 494 boter 495 boter 505 suiker 496 algemeen 497 algemeen 498 algemeen 499 algemeen 500 algemeen 501 algemeen 502 algemeen B 94 reserve C 94 reserve B 95 reserve 994 boter 995 boter 005 suiker 996 algemeen 997 algemeen 998 algemeen 999 algemeen 001 algemeen D 94 reserve E 94 reserve - BONKAARTEN LD. LE 608 913 914 vJeesch 100 gram vleesch D 76. E 76 melk 6 liter melk TAB A "S KAARTEN ENZ. T 43 2 rants, tabaksartikelen 2 rants, sigaren van minder don 18 cent per stuk of een pakje „Pax" kerftabak van 40 gram V 43, V 44 lOOgr, chocolade en/of suikerwerken X 43 2 .ants. tabaL "en X 44 100 gr. chocolade en/of suikerwerken MAUGARIN'E OF VET NAAR KEUZE Margarine en vet zal men ln detj vervolge naar keuze kunnen koo pen De bonnen 495 boter geven der halve recht op 375 gram margarine of 30fl gram vet, de bonnen 095 boter op 125 margarine of 100 gram vet. Dcsgewenscht kan men op een bon voor 375 margarine of 300 gram vet zoowel margarlno als vet koopen cn wel in de volgende hoeveelheden: 250 gram margarine en loo gram-vet of 125 gram margarine en zoo gr. vet. AARDAPPELEN De bonnen voor aardappelen zullen afzonderlijk worden aangewezen. De bonnen voor melk zijn geldig Vm Zaterdag 24 Augustus a.s. voor da week van 25 t/m 3j Augustus zullen voor tabak, melk en aardappelen nog bonnen worden aangewezen. EXTRA VLEESCH Deze week is wederom ido gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men ln totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Bovengenoemde bonnen kurmon reeds op Vrijdag 16 Aug, worden gebruikt, met uitzondering van do bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst met Ingang van Mam- dag 19 Aug. mag worden gekocht. BIJ deelneming aan maaltyden van de centrale keuken moeten aldaar de bonnen „413 en 913 vleesch" wor den ingeleverd. Voorinleveringsbon sinaas appelen zooals reeds is gemeld, zal aan kJn- deren. geboren in 1942 of later 500 gram sinaasappelen worden ver strekt. In verband hiermede dient men bon 007 algemeen bij een detail list ln groente en/of fruit in te leve ren uiterlijk op 22 Augustus. Bonnen vóór metalen keuken gerei Met Ingang van 18 Augustus geven de bonnen 50G en 006 algemeen recht op het koopen van metalen keukengerei. De bonnen hebben een waarde van twee punten. ZU blijven voorlooplg geldig en kun nen in combinatie met e-entueel late» *>an te wijzen bonnen of me*, speciale punten ..keukengerei ex tra" worden gebruikt. De speciale punten „keukengerei extra" (uitge voerd m roode of blauwe kleur) blé ven nog tot en met 14 September gel dig. Ten slotte wordt nog medegedeeld, dat thans zij. die voor 18 Februari In he hu wel Uk zij», "«treden of zich zelfstandig hebben gt-ostigd, voor een aantal punten voor metalen keukengerei ln aanmerking komen, voor zoover 2ij noy geen punten hebben ontvangen. Op 4 Augustus is de van drie voor de K.L.M.-vJoot m West- Indië bestemde viermotorige S - masters „Oranjestad" gebeeten, op Curasao aangekomen. In den loop van ieze maand verwacht men de andere twee be stelde Skvmasters, die ..Willemstad" en „Kralendijk" gedoopi zul.en wor den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1