HONGARIJE WEKT WOEDE DER TSJECHEN OP Curacaosche voetballers doen het uitstekend DE SCHIEDAMMER Toespraken van Van Mook en minister Jonkman Doorgestoken kaart Nationaal kabinet in Indonesië men EM ADM. LAN a* HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 6MOO ABONNEMENToPaLia PEB WEEK U CENT PER KWARTAAL f l- LOSSE NUMMERS f D.O» ZESDE JAARGANG NO. ISO ADVERTENTIES EN- INLICHTINGENDIENSTi.-i aCHTFDA MSCHESTNGEL O BOTTERDAM - TELEFOON NHS. JMS9 EN S9300 POSTGIRO Na 2S5W4 Bankier. AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM VRIJDAG, 16 AUGUSTUS 1946 Nieuwe heftigheden Onze Parijsche corespondent tele foneerde Woensdagavond: In Midden-Europa zijn Hongaren. Roemenen en Slowaken zoozeer doorben gemengd, dat hetvolkomen ondoenlijk ia, nationale grenzen te - trekken, die de verschillende volke ren in een eigen staat onderbren gen. Zoodra men dus in de onbe vredigende grenzen een onbevredi gende verandering aanbrengt, lokt men van een of meer landen klaen- ten en protesten uit. die nooit ge heel van redelijkheid zijn ontbloot. Dat' bleek weer eens in de verkla ring, die de Hongéarsche minister van Buitenlandsche Zaken, J&nos Gyongyössi, op de Parysche confe- r--nt'p heeft afeelegd en waarmee hij niet anders kon doen dan de woede opwekken van de aanwezige Tsjechosiowaken en de afwezige Boemenen. Gyöngyössi gaf een uitvoerig re laas van het geschil, dat tusc'nen de beide lauden is gerezen. Na den oorlog werden duizenden Hongaren uit Tsjechoslowakije verdreven en 650.000 Hongaren in Tsjechoslowa kije werden van hun burgerschaps rechten beroofd. Hongaren mugen in Tsjechoslowakije niet werken, feen beroep d»n op den rechter en et openbaar gebruik van de Hon gaarsche taal is er verboden. Niet temin sloot Hongarije een overeen komst met Tsjechoslowakije, waar aan dit land zich echter niet heeft gehouden. Het verwijderde een groot aantal Hongaren gewelddadig en trachtte de rest te assimileeren. De Tsjechisch^ reeeering probeerde deze maatresten te rechtvaardigen door te beweren, dat' de Horigaarsche minderheid .Tsjechoslowakije had verraden ten tijde van de crisis van Miinchen. De Hongaarsche woord voerder trachtte echter aan te too- nen, dat de Hongaarsche minder heid zich tijdens, die crisis; onver schillig had betoond, waarover Goe- ring zich juist tegenover den Hon gaarsche vezaht te B*»rWn had be klaagd. Als Tsjechoslowakije een ge-, bied wil behouden, dat bewoond wordt door Hongaren, aldus de Hongaarsche minister, laat het dan ook die Hongaren behouden en hun volledige burgerrechten geven. Als dc Tsjechen dat wriwen en de bevolking: willen verdrijven, dan «al de F^n-anrsche regeering vol houden, dat de bodem aan de be volking behoort, die hem bewerkt, en dus aanspraak maken op dat ge bied.. 'J. •- Ovöngyöss: drong aan op de uit zending van een internationale com missie van deskundigen, die het pro- PAROLOSCOOP WEER „STRIJD OM XROJE" De aardrijkskundige grilligheden van de Oude Wereldzee hebben net zou Veel rampen op hun geweten als Djenghis Khan en Adolf de Ver- schrlk/telijke bij elkaar. Alle op te sommen is ondoenlijk, maar één dringt zich wel heel erg op: de kwestie der zee-engten: der sleuven waardoor de Zwarte Zee en de Mid- deliandsche Zee (i.e. de Aegaeïsche Zee) mei elkaar tn verbinding staan. Als verbindingswateren verraden zij eeuwenoude Russische verlangens, afweerooriogen en politieke vriend-- sehapsverstrengellngen. Als scheids- wateren zag men hoe Azië er over, heen sprong en hoe Europa trachtte Azië erin en erover terug te dringen. Darden ellen, Bosporus, Zee van Marmora, Gouden Hoorn, Hellespont. Pontus. Euxlnus, Homerus, Argonau- ten. Ilias, Anzacs. de Zieke Man, hon derden anderenamen weerspiegelen strijd, mislukte pogingen, begeerte en bloed. Byzantium, Konstantinopel Istanboel Zelfs Montreux. De Turken hebben de zeeëngten sedert 1938 weer In handen. Dr Kussen willen bersijl van dc vrije doorvaart die van l-jia tot 1936 bestond. Ook anderen zouden daarbij gebaat zijn Er is een apart Russisch-Turksch vriendschapsver drag naast het vercrag van Montreux geweest, maar noch Russen noch Turken namen de vriendschap au sérleux: „Als diplomaat hecht ik aan de vriendschap met Moskou", ver klaarde nog onlangs een van de be langrijkste Turkscho politici, „maar als Turk gun lk Moskou alle slechts" De vriendschap Is dus niet alleen voot hem doch voor meer Turken schijn. Het vriendschapsverdrag ts in Juli 1945 opgezegd, tot een nieuw Is het nog niet gekomen. De Turken echter zijn zoo sluw geweest het steekspel van Ankara met Moskou uit te breiden tot een schermutseling van Londen samen met Ankara tegen Moskou Een schermutseling trou wens, die men (om de olie) ook kan waarnemen In Perzië. va waar thans In het zuidwesten Brltsche en tr. het noordwesten Russische troepenbewe gingen worden gemeld, wat Rusland evenwel ontkent Is het te verwon deren. dat pessimisten In de lang ademige Vredespalabers te Parijs "n camouflage zien voor wat er achter de coulissen <o.m. In Perzië en aan dc Dardanetlen) wordt voorbereid? Nee*ï. Maar pessimisten kennen maar één ellende. .nJ dar er ook nog ver stokte optimisten zijn en nuchtere realisten. Om tot de realisten te ko men: in £930 ts te Montreux de toe stand hersteld, dat geen andère dan Turksche oorlogsschepen van de Dardanelles gebruik mogen maken: verder vrije vaart voor: handelssche pen en een paar kleins 'oorlogs scheepjes der Zwarte Zee-sta ten. Op B Augustus J.L vroeg Moskou herzie ning van dat „voor Turkije te voor- deeilge Montreux", „Triëst" was te Parijs mislukt, „stamboel" zou de Russische verlangens opvangen, want Rusland wil ver .naar het zuiden kunnen zien. Prompt bombardeert de Russische pers het bij Londen heul- zoekend Turkije met beschuldigingen en elschen: ..collaboratie met de As, teruggave van Kars. Atvtn en Ar- dakan, Russische oorlogsbases tn de „voormalige Turksche" zeeëngten. en grenswijzigingen ten voordeele van Bulgarije en Griekenland" Rusland wil meer. hef wil de baas worden in het oosten van de ^llddellandsclie Zee. Net nu Engeland overhoop ligt met Palestina en z'n troepen uit Egypte terugtrekt. De Londensche Labour-ldealen komen teelljk in het gedrang met de Moscovlsche (de Iro nie wil dat er nu een Duitsch woord komt) Re3lpolft!kv Een lange strijd van groot formaat staat voor de deur bleem ter plaatse zal "kunnen onder zoeken en van haar bevindingen aan de conferentie rapport uit brengt. Byrnes over Italië Onze Parijsche correspondent tele foneerde Donderdagmiddag: Van-- ochtend heeft, Bymes geantwoord op Molotovs aanval op de nieuwe. Italiaansche regeering en op de ln de Sovjetrussische rede vervatte be schuldigingen aan het adres van de Westerscbe mogendheden. De Ame rika onsche staatssecretaris protes teerde tegen de aantijging van Bul-, garjje en de Sovjet-Unie jegens Griekenland. Byrnes hekelde het standpunt van Molotov, die de re geeringen der overwonnen landen meer democratisch noemde naar mate zij meer ln overeenstemming met de wenschen van de Sovjet unie gevormd zijn. De Italiaansche regeerine as op democratische wij ze tot stand gekomen en verdiende allerminst de verdachtmakingen van den Sovjet-gedelegeerde. Jewish Agency tegen yerdeeling van Palestina Dr. Nahum Goldmann, lid van het bestuur van het Jewish Agency en voorzitter van de bestuurscom missie van het wereld-Jo dencongres heeft te "Londen verklaard, dat het Jewish Agency bereid is deel te. ne men aan besprekingen over het „tn kantons verdeelen" van Palestina, mits de verzekering wordt gegeven, dat binnen redelijken tijd een auto nome Joodsche staat zal worden opgericht. Zoolang een dergelijke verzekering nog niet gegeven is, zal het Jewish Agency blijven weigeren om aan besprekingen deel te ne men. De Britsche regeering is van deze houding op de hoogte gesteld. Goldmann wees met nadruk de term „verdeeling van Palestina" van de hand. De voorbereidingen tot een con ferentie gaan verder, maar de kans op een ronde-tafelconferentie is ge ring; waEirschijnlijk- zullen de En- gelschen eenerzijds met de Arabie ren en anderzijds met de Joden be sprekingen houden. Men hoopt voor de opening van de. vergadering der V.N. op 23 September a.s. ge reed te zijn. Hef Spaansche verzet Een goed georganiseerde republ ikeinschë beweging - Engelands Jongste parlementslid, Francis Noel Baker, zoon vani den Britschèn minister van staat, is van een tiendaagsch geheim bezoek aan de ondergrondsche leiders, van de Spaansche republikeinsche verzets beweging -in Frankrijk terugge keerd. Hij heeft onder een valschen naam en met valsche papieren door Spanje gereisd. Met vertegenwoor digers van alle anti-Franco groepen heeft hij kennis gemaakt. Het doel van Baker's clandestiene reis was een indruk te krijgen van de sterkte' en organisatie van de Spaansche, republikeinen. Hij stelt zich voor een verslag van zijn reis aan zijn collega's ln het Britsche lagerhuis aan te bieden. Baker heeft de volgende indruk ken opgedaan: er bestaat' in Spanje een goedgeorganiseerde republikein sche beweging; tegenstanders van het regime-Franco worden streng onderdrukt. Joop de Busser, aanvocf&tT van de Yoleiatfclccrs, overhandigt den CVr 'r,. rafaoscken aqutjoerder een hcrinncringsvaantjc. Baby verdween in Delft Het was om den kinderwagen te doen Gistermiddag Is in hét Hypolitus- zlekenhuis te Delft een kinderwagen, met een jongetje van vier weken oud er in, verdwenen. De," moeder van de baby bezocht haar man in het ziekenhuis en Het den wagen met de baby ln de hal achtfer. Even later kwam er een/juffrouw in de hal, die tegen de» bij den kinderwagen staande verpleegster zei: „Ik zal maar met de baby weg gaan, omdat mijn zuster ,nog een poosje bij haar man ln het zieken huis blijft."i\. De „tante" van de baby Is daarop met de baby en de wagen; vertrok ken. Even later kwam de moeder terug, die tot haar ontzetting èn baby èn wagen miste. Meer dan zeven uur heeft zij in ongerustheid moeten verkeeren. Eenige Delftsche jongens hebben „na knapspeurders- werk" tenslotte kans gezien, om de daders van de „kidnapping" te doen arresteeren. Gewaarschuwd idoor een radiopoUtteberlcht 1 tien dj scherp op Iedere vrouw, die zij in.Delft met een baby zagen, 's-Avondst laat za gen zij een man en een vrouw, die een kind op haar arm drpeg, doel loos door de straten slenteren. Plot- 5 "ng legde de vrouw het kind neer ln een portiek aan de Franssen v. d. Puttestraat. De politie '^waarschu wen was toen het werk >van een oogenbltk. Het paar werd aangehou den en op het Hoofdbureau'van Po litie ondervraagd. Het bleek, dat men met een echtpaar uit den Haag te doen had, dat' - naar v Delft geko men was om zi,1n slhg te:"5laen. De gestolen kinderwagen- werd. denzelf- den-., dag in den /Haagt'/"verkocht. -'s-AVonds-k wam en- rug om zich van 't lkincl. te ontdoen. Het was feest ln;. de straat waar de baby. woonde, .de belde flinke Delftsche jongens 'konden zich vol trots op de borst «Laan, maar hel Haagsche echtpaar, dat ongunstig bekend staat, zal voor deze lage daad moeten boeten. Nieuwe competftie ingedeeld In 'het nieuwe voetbalseizoen rijn de 22 Westelijke eerste klassers -al- dus ingedeeld: District I: Ajax. HDVS, /DWS." ADO, Feyenoord, Emma, VSV, 'tGool, Sparta, EDO en RFC. District II: Haarlem. Volewijc- Kers. Xerxes, Neptunus, DOS. DHC. HBS. Excelsior. Blauw. Wit, Storm vogels en DFC. Wielrennen Kort voor de we reldkampioenschappen, namelijk op Dinsdagavond 20 Augustus, worden in het Olympisch Stadion groote internationale wielerwedstrijden gehouden, waaraan de, stayerkam pioenen van België,, Frankrijk; Zwitserland en.Nederland, resp. Mi- chaud, Challlot, Besson en "Van der Voort, zullen deelnemen. - Een jaar na Japans capitulatie Accoord op korten termijn gewenscht' In een toespraak ter gelegenheid van het feit. dat het een Jaar ge leden was, dat de Japanners capi tuleerden, heeft luitenant-gouver neur-generaal Van Mook o.a. het volgende verklaard:--. .Aan een leder, die de geschiede nis van Azië heeft gevolgd, behoort het duidelijk te zijn, dat dezeoor log voor de Aziatische volkeren een nieuwen stoot heeft gegeven aan hun vrijheidsdrang. De Japansche erfenis van wantrouwen en rassen haat verhindert velen te onderken nen, dat de - huidige wereld, Neder land niet in de. laatste plaats, met sympathie de aspiraties van de In donesiërs naar een eigen nationaal bestaan begroet. Hierbij komt nog, dat over geheel Java en Sumatra het systeem van Isolatie en van be dreigingen. door middel van propa ganda nog steeds voortduurt, het geen een typische erfenis is van het dictatoriale Japansche systeem. Er ligt geen tegenstelling en geen verborgen bedoeling m het feit, dat de regeering SJnhrtrs voorstel tot een wanenstllstand aannam en, niét de g«— in<r tmn aanvaar den- r troepen as»" voe ren. troepen rijn bier niet met te oud- doch om L-—hp'mlng en veiligheid verle^^n. Geen enkele Nederland- sche solda*»* w hier r-'-^tnen om te Ov-" en. De conferentie van Malino heeft bewezen, dat een grondslag van on derling vertrouwen en vrijheid, die zoo naarstig wordt gezocht door de Indonesiërs, verwerkelijkt kan wor den Jn" vre^dzamp samenwerking en volgens de richtlijnen, aangegeven door de Nede^'anHsche reeeering. Indien - Java en Sumatra dit ge- zichtspvut zouhier -mak kelijk tot een oplossing van' het conflict gekomen kunnen worden. Zoolang deze eilanden zich echter .afsluiten van leder, actueel, intel lectueel en zakelijk contact, ts het onmogelijk tot een overeenkomst'.te- geraken, teneinde de niet te vér geven gevangenhouding van gijze laars op te heffen. Ook de- heer Jonkman, minister van - Overzeesche Gebiedsdeelen, heeft op den" verjaardag van VT&pans capitulatie een radiotoespraak ee- houden, .waarin hij zeide. dat Ne derland na een Jaar wapenstilstand met Japan op Java, Madoera .-••• en Sumatra nog, altijd onder oorlogs-1 omstandigheden leeft. Daar kwam uit de Indonesisch-nationale k"7'e- ging een staat in den staat te voor- schijn, welke aJs zoodanig al moei lijk te aanvaarden Is. ook voor wie langs wettigen weg op historische grondslagen vérgaande democrati sche; staatkundige hervormingen verlangen, doch welke door zijn ont staan metJapansche toestemming en medewerking en door zUri-In richting en voortbestaan met behulp van Japansche wapenen en metho den de nederlaag van Japan schijnt te miskennen en voor "Java als ook voor Sumatra een staats vorm, schijnt te willen force eren, waarvan de deugdelijkheid niet is r komen vast te staan. En datwordt verdedigd 'op den onjuisten grond, dat het door Nederland mede ge dragen- gezag zou zijn verdwenen, niet meer zou worden gewenscht en niet meer zou kunnen worden: vertrouwd. W® moeten op korten termijn lot een overeenkomst komen, waarbij wjj gezamenlijk elnddük den vrede winnen waarbij wij verzoenen en: tot overeenstemming i-renR-en eener zijds het Neflerlandsche streven naar handhaving van.een zij het ver nieuwd rijksverband en ander zijds bH Indonesische vrUh-4ti«v-r- larieen. De red<* van H, BI. de Ko ningin van 7 December 1942 heeft ons daartoe al den weg gewezen. Waarheid - Prawda - Waarheid. DIT Is een aarcflg journalistiek va riété-nummer. De „Waarheid" la de „Waarheid." en de „Prawda" is de „Prawda". Daar „Prawda" óók Waarheid beteekent, is- de Prawda tevens de Waarheid. Zie toe! De Waarheid geeft een rondje tegen minister Van Boetze- laer; zegt dat deze de hielen der Amerikanen en Engeischen likt: dat Nederland een Angio-Amerikaansche vazalstaat Is; en dat heel die situa tie. olie-kapitaal, Imperiatisme en. verwaarloozlng van eigenbelang ter wille van Engelsch belang Incluis, maar zorgwekkend is. De „prawda" schrijft luttele dagen later een rondje tegen minister Van Boetzelaer: zegt dat deze de hielen der Amerikanen en Engeischen likt; dat Nederland een Anglo-Ameri- kaansche vazalstaat ls enz. enz. en fin: zie boven. De „waarheid" schrijft luttele da gen later dat de „Prawda" een rond je schrijft tegen minister Van Boet zelaer: zegt dat deze de hielen der Amerikanen en Engeischen Ukt, en fin, enz. enz., zie boven. wij hebben altijd geduldig en In de hoop op het hooren van bemoedt-. gende geluiden geluisterd naar wat „De Waarheid" te zeggen had. Wij zijn nog altijd bereid dit blad als een Nederlandsch en niet als een Russisch orgaan le beschouwen. Wij willen niet ontkennen dat e"k klein Westelijk land een mate van natuur lijke afhankelijkheid willens of onwillens Jegens groote Westelijke landen heeft. Veel minder nog willen wij ontkennen dat elk klein Oostelijk land Roemenië, TsjechoslovaKije. Joegoslavië. Polen, de Randstaten. Finland ..een -• JT>ate ygn.,pauiurjiike. 'afKankéUllchelcl.willens af onwil-: lehs jegens groote Oostelijke lan den (Rusland heeft. Maar wij ont-. kennen met de meeste nadruk. 1) dat Engeland, voor zooveel het Invloed mocht hebben willen uitoe fenen op onze Indonesische politiek, iets alders heeft gedaan dan ons In progressieve richting duwen (de „Waarheid" beweert het omge keerde en zal dus o.a. hebben te bewijzen dat de overeenkomst Sjah- rir—van Mook—lnverchapel „reac- tionnair" .was): 2)'dat minister Van Boetzelaer ln Parijs de Nederlandsche belangen heeft verwaarloosd om vreemde. En- geische belangen te kunnen dienen (de „Waarheid" beweert, dat onze delegatie zulks heef*, gedaan o.a. door In alles met de Engeischen mee te stemmen, hetgeen bewijsbaar niet ls geschied): 3) dat de regeering-Beel „ln Lon-: den gevormd ,jb" zoo nis de Waar heid beweert): 4> dat Nederland er op uit zou zijn een ouderwetschen kolonialen oorlog te voeren (zooals de Waarheid be weert): 5), dat Nederland niet langer een souvereine staat, maar een vazalstaat van den „patroon" Engeland-Ame- rika is (zopals de Waarheid beweert). He ls' triest, dat een zich Neder landsch noemend en telkens ^natio nal e" geluiden gevend blad zich verlaagt tot het spelletje dat tus- schen de Waarheid en de Russische Waarheid met al te veel doorztehtl£- held ls gespeeld. De C.P-N. zal moe ten begrijpen, dat samenwerking met haar niel kan worden, begeerd of aanvaard zoolang zij zich niet radicaal afkeert van de antl-natio.- nale pubUcfteltsmethoden. waarvan wij hier boven een verrassend staal tje aan' de kaak stellen. NVV verzoekt EVC om toelichting De EVC heeft zich onlangs op een buitengewoon congres bereid ver" klaard, bet NW de garantie te ge ven. dat zü In de fusle-perfode gpeo slaklngen meer zou afkondigen, wel ke direct of indirect tegen het NVV gericht zouden zijn. Het NVV heeft thans als zU" mee ning te kennen gegeven, dat het ant woord der EVC verduidelijking be* hoeft. Het bestuur schrijft aan de EVC: O hebt „ja" gezegd op de door ons -voorgelegde vraag, doch gij voe£t -er voorstellen aan toe welke een na- .dere toelichting behoeven, alvorens zij door ons kunnen worden beoor deeld. Voorts maken wij u er op merkzaam op dat u niet concreet mededeelde of uw congres het fuste rapport voor zoover ten aanzien van dit rapport tusschen uwe en ort- gedelegeerden overeenstemming werd verkregen heeft aanvaard. Wij nemen aan dat dit wel het geval -Is, doch-zouden gaarne Uw schrifte lijke bevestiging hiervan ontvangen. Zoodra wij deze bevestiging in ons bezit hebben zullen wij U ultnoodl- gen tot een bespreking, waarin eerst de punten welke met betrekking tot het rapport nog te regelen zijn kun- nen worden behandeld Na" verkre gen overeenstemming kan.de rest" van Uw brief aan de orde komen." Eervolle 6-4 nederlaag tegen De Volewijckers Donderdagavond hebben wij de Curacaosche voetballers voor. het eerst aïen spelen in het Olympisch Stadion tegen De Volewückera. IV|) hebben met zeer veel genoeg.n ge keken naar het fraaie en vlotte spel van deze bruine athleten want dat zijn ze zonder uitzondering en we hebben begrepen, dat Feyen oord het tegen deze ploeg, onder de zeer moeilijke omstandig den daar in het verre Westc_i. niet tot een overwinning heeft kunnen brengen, maar zelfs met een 4—0 nederlaag genoegen beeft moeten nemen. De Volewijckers heeft, niet dan na zeer zwaren strijd, op de voor den Curapao'ers onwennïgen grasmat met 6—4 kunnen zege vieren. Goede schutters Vrijwel alle spelers van het Cu- ra?aosche elftal beschikken over een keCbard schot, hun bal controle ts veelal bewonderenswaardig en hun uithoudingsvermogen zeer groot. Zij zijn bezield met een geestdrift, die tot uiting komt, bij de minste po ging van het publiek om hun en thousiasme op te wekken. Natuurlijk zijn er gebreken ln de ploeg. Het spel is wat doorzichtig. EU systeem ontbreekt. Er wordt vaak slecht geplaatst en er is ook niet zoo heel veel van een ploeg- verband te merken. Maar elke spe ler is een ras-voetballer, die volko men opgaat in het spel, van de eerste tot de laatste minuut. Zij speelden zeer pittig ln dezen wed strijd, zoo niet een weinig fursch, maar zii waren zeer sportief. Geen enkel incident, hoe klein ook, heeft zich voorgedaan. Het resultaat 6—4 tegen een sterk elftal zooals dat van De Volewijckers toch Is, kan de Cura caosche ploeg bij haar eerste op treden In het moederland zeker als een succes beschouwen. Hato, de clown Doelman Ha to ls een ferme knaap, zoo tegen de 1,90 m., met ontzaglijk lange armen en beenen. Als hij een doeUchop.,neemt, draalt hijtü.üens Wilkes naar M-V,V» Het ls, naar wfj vernemen, zeker, dat Servaas Wilkes,., de Xerxes rechtsbinnen, die in het afgeloopen seizoen zulk een uitstekend debuut- in het: Ned. Elftal maakte,- Hotter- dam en daarmede ook zijn club zal. verlaten. Wilkes gaat zich met zijn broer ln Maastrichtvestigen om daar voor zijn vader de leiding van een zaak op zich te'nemen. Hy zai in de komende competitie voor M. V.V. uitkomen. De2er dagen stond hij op een trainingsavond van M. V.V. als rechtsbinnen opgesteld. Ook de derde partij was voor dr. Euwe Dr. Max Euwe beeft ook riln derde party in het Staunton-tour- nool te Groningen gewonnen. Deze partij, tegen den Zwitser M. Chrïs- toffe), eindigde na 34 zetten. Een van dé spannendste partyen in de derde ronde was die tusechen de belde Russen Botwinnik en Smyslof. Er bestond zeer veel be langstelling voor van de zyde van het publiek. Na 50 zetten kwam Botwinnik als overwinnaar uit den strijd. Hij heeft nu samen r-«t Euwe de leiding in het toumooi. Beiden hebben drie punten na drie wed strijden. Uitslagen De uitslagen van de derde ronde waren:' SteinerVïdmar '/r—Vi Botwinnik—Smyslof 1—0 Denker—Lundin 30 BoleslafskiejSzabo 0—1 O'KellyNajdorf Vl BernsteinGuimard afgebr. Euwe—-Christoffel 1—0 StoltzKottnauer 10 FlohrYanofsky 10 TartakowerKotov •Vr—të De party tusschen den Franscti- man Bernstein, en Guimard uit Ar gentinië, werd na 57 zetten, afge broken, en zal Maandag 19 Au gustus worden voortgezet. De stand na de derde ronde ls als volgt: Euwe en Botwinnik, ieder 3 pun ten, Denker 2'/j punt, Smyslof, O'Kelly, Najdorf en Kotov, leder 2 punten, Tartakower l»/t punt plus 1 afgebroken party, Guimard en Flohr 1 punt en 1 afgebroken par tij elk, Stoltz heeft ook 2 punten, Christoffel, LundinenSzabo, ieder 1 punt, Boleslafskiej, Yanofsky, Stei ner en Vidmar, elk V» punt, Bern stein, twee afgebroken partyen en Kottnauer, een afgebroken partij. Vrijdag vangt om 2 uur de vierde ronde aan. Deze is als volgt sa mengesteld: Vidmar—Kotov, Yanofsky—Tar takower. Kottnauer—Flohr, Chris-, toffel—Stoltz, Guimard—Euwe, Naj dorfBernstein, Szabo—O'Kelly, Lundin—Boleslafskiej,Smys.of Denker, SteinerBotwinnik, De Volewijckers naar Zweden Zaterdag a.s vertrekt het 'elftal' van de Volewijckers per vliegtuig naar zweden voor het maken van. een korte tournee. De Volewijckers zo lien in Zweden drie wedstrijden spelen, en wel op 20 Augustus te Stockholm tegen Djur- garden. waarvan dezen zomer in het Olympisch stadion te Amsterdam met 1-0 gewonnen werd, op 23 Au gustus tegen Steltner té Norköpmg en op 25 Augustus te Malmo tegen Malmo; 26 Augustus 'ra' dan dé terug reis per vliegtuig gemaakt worden. Toch motorraces te Zandvoort In tegenstelling tot zekere, geruch ten deelt de K.N.M.V. mede. dst de wegraces op het circuit van Zand voort Zondag, 18 Aug. definitief doorgang 2ut!en vinden. Aanvang om 12uur. zlju aanloop de armen alsmolen wieken- in het rond en geeft dan met zyn linkerbeen, een zoo zettend harden „punter", dat de bal ver over de middenlijn neer komt. Hij stompt en stuitert; trapt en duikelt als een harlekijn en heeft voortdurend de lachers op zijn hand. Hij - heeft in zijn eersten wedstrijd ln Nederland eerüge zeer moeilijke ballen gestopt, maar er ook zes moeten doorlaten. En niet alle zes waren 2e onhoudbaar. Doch ook Hato zal zich in het Amster- damsche stadion nog niet geheel op zyn gemak hebben gevoeld. Van 4—1 ft 4—3 In de eerste speelhelft vleien drie doelpunten. De Busser en De Rui ter van De Volewijckers verschalk ten Hato beiden van nog geen vijf meter afstand met een hard schot. Middenvoor F. Jansen van Cura sao gaf op dezelfde \rijze doelman Bruist het nakijken. Na de rust brandden de schijnwerpers en erd er met een witten bal gespeeld. Aan dien witten bal scheen Hato maar niet te kunnen wennen, want hij liet hem nog vier maal glippen. Maar de voor-spelers werden er door gefascineerd. Nadat De Jongh en Bakker nog voor De Vol .dic kers hadden gedoelpunt 1). trokken de Curasao-ers eerst goed van leer. Eenmaal nog sloeg M. Jansen den bal met de hand ln het doel, maar een halve minuut later deed Juliana dit met zijn -oofd (4—2). Fel moedigde het publiek de gasten aan en nog feller trok ken die op het groen-wltte dóel af. Na een corner van rechtsbuiten Keyliger (hij nam ze ook o den linker-vleugel) kon rechtshalf Korps het derde tegenpunt scoren. (4—3). Weer verhoogden de Amsterdam mers de doelcijfers door De Jongh, doch Curacao volgde onmiddelUjk dit voorbeeld, door rechtsback Pie- teraz! (54), Twee minuten voor tijd stelde De Ruiter de Amsterüamsche zege veilig (64), Zaterdag komt de Curacaosche ploeg naar Rotterdam en zal haar intrek nemen ln het Hotel CentraL Hef beroep van Flipse De centrale eereraad zal 30 Augustus zitting houden Op "Vrijdag 30 'Augustus, des' och tends te 10 uur, zal volgens het Algemeen Dagblad de centrale eere raad in zyn gebouw aan de J. P. Coenstraat in Den Haag het be roep behandelen van den heer Eduard Flipse, dirigent van bet Rotterdamsch Philharmonisch Or kest, tegen de uitspraak van den eereraad voor muziek, waarbu hem voor drie Jaar de bevoegdheid werd ontnomen als 'dirigent werkzaam te zyn. - De president van den centralen eereraad, mr: v. Vrijberghe de Coningh, die de kamer voor de be handeling van deze zaak uit de 9 leden van den raad benoemt, zal zelf het voorzitterschap van de kamer bekleeden. Voorts zal rar. L. van Lookeren Campagne deel van de kamer uitmaken. De n m van bet derde' lid staat nog niet geheet vast, vermoedelijk echter zal dit mr. Tielens uit Roermond zijn. Op verzoek van den raadsman van den heer Flipse, mr. C. A_ van Renterghem uit Rotterdam, zullen eenigo getuigen A décharge wor den gehoord. Sjahrir formateur Radio Djokjakarta heeft bekend gemaakt, dat Soekamo in een op 14 Augustas te Djokjakarta gehau- den voltallige kabmetszïtting aan Sjahrir de opdracht heeft verstrekt een nationaal kabinet te vormen, daar „de omstandigheden spoedig weer normaal, zullen rijn". Met dé instelling van dit nieuwe kabinet verwacht men, dat de vol ledige bevoegdheden, die. de presi dent tydelijk aan zich. heeft getrok ken, wederom zullen overgami op den ministerraad. In een motie, die ttidens de zitting van Dinsdag door het centrale nationale comité' is opgesteld, wordt verklaard, dat- de buitengewone toestand, die genoopt heeft tot het overdragen van de vol ledige macht aan den president der republiek, opgehouden heeft 'te be staan en het wederom instellen, van een kabinet, onder leiding van Soe- tan' Sjahrir en verantwoordelijk aan h"t centrale nationale comtié. recht vaardigt./-; - Maximumprijzen limonade- grondstof zonder zoet V Teneinde paai en perk te stellet) aan de hooge prijzen, die vaak voor grondstoffenter bereiding van limo nade, welke geen suiker ol zoetstof bevat, worden gevraagd, heeft het Bedrijfschap voor. Groenten eo Fruit maximumprijzen vastgesteld De riflsschen met dezen grondstof moeten voorzien zijn van een ettket, dat behalve de aanduiding „grondstof ter bereiding van limonade, bevat tende geen suiker of zoetstof tevens den naam of het merk van den fa brikant. de samenstelling van den inhoud, den netto-inhoud van de flesch en den prijs voor; den consu ment moet vermelden/ De prijzen. Welke ten hoogste aan dén consument, mogen worden be rekend bedragen: 0.88 voor een flesch van l liter. 0 75 voor 0.8 t.. ƒ0.7) voor 0,75 I.. ./0.59 voor 0.6 L, 0.45 voor. 0.4 1., 9.43 voor 0.375 t„ f 0.36 voor' 0,3 liter Voor andere verpakkingseenheden mogen slechts prijzen gevraagd wor den, welke tn een redelijke verhou ding staan tot. bovenvermelde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1