fi 1 :-ï m Truman wil eerlijke oplossing van Palestijnsch vraagstuk wmmS: acte vredesconferentie gisteren begonnen Drie stralende meisjes per K.L.M. naar Twente DE COMMISSIE-GENERAAL NAAR INDIE I ml f DE SCHIEDAMMER 18 doodvonnissen in Haifa Pen jaar Republiek Moordaanslag op Soeicarno? Hei conflict draait om; den Balkan Winnaressen van den autonummcr-sfrijd Procureurs-fiscaal voor 1 Ocfober gereedv A.R. tegenstand Voorstanders De evacuatie wordt hervat m R&D. SN AJDM. LANGE HAVEN U1 SCHIEDAM TELEFOON «9300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK U qENT PES KWARTAAL (1- LOSSE NUMMERS tOM ZESDE JAARGANG NO. 191 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCHIEDAMS CUES IN GEL «1 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 68300 POSTGIRO NO, 38CC44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1946 President Truman heeft gister avond in een verklaring de hoop uitgesproken, dat tengevolge van de Britsche conferenties met de Joden en Arabieren een eerlijke oplossing van het Palestijnsche probleem kan u-orden gevonden en onmiddellijke stappen kunnen worden gedaan nm den toestand, waarin1 de verplaatste Joden In Europa verkeeren, te ver beteren.^ De president verklaarde voorts, dat 'men dit probleem in een geest van verzoening moet aanvatten, wil het ■vrede en voorspoed voor Pabstina 'brengen. Het is tevens duidelijk, de oplossing van het PalésUte^he pro-- bleem op zichzelf niet hetgrootere probleem van de honderdduizenden {verplaatste personen inEuropa zal' oplossen, aldus Trumandie verder verklaarde, dat hij speciaal aan-, dacht aan dit probleem besteedt en hoopt, dat er overeenkomsten kun nen worden getroffen, waardoor het mogelijk wordt, dat verscheidene landen, waaronder de V.S.; vele van deze personen als permanente be woners toelaten. President Truman zelde, .dat hij 'overwoog een speciale wet bij het Congres in te dienen voor het bin nenlaten in' de V.S. van een vast gesteld aantal verplaatste personen uit Europa, onder wie Joden, v.*j. Nieuws, uit-Palestina De Joodsche zender in-. Palestina, de .„Stem van Israel", - heeft - een beroep gedaan op alle Joden in Europa om met spoed naar. Pales tina te emlgreeren. De radio- sprak niet over de landing van meer dan 100 Illegale immigranten van gister nacht, ofschoon het Britsche taire hoofdkwartier bevestigt, dat zU heeft plaats gehad. - 605 illegale immigranten,die zich aan boord van een schip ter hoog te van Haifa bevinden, hebben een schrijven gericht tot den Britschen hoogen commissaris voor Palestina, waarin zij eischen onmiddellijk in him „vaderland" te worden toege laten. Door een Britsch militair ge rechtshof te Haifa zijn gisteren 13 jonge leden van de „Stembende" ter dood veroordeeld wegens de „terrositische" aanvallen op da spoorwegwerkplaatsen aldaar op 17 Juni van dit jaar. Vier Joodsche -meisjes, die eveneens schuldig wer den bevonden, werden tot levens- "lange gevangenisstraf veroordeeld. - VANDAAG viert.;de Indonesische Republiek haar eersten/verjaardag en slechts de fantasleioozen; de Nederlanders zonder ruimte- van be grip,- zullen meesmuilen en zich af- keeren. 'Want wie navoelen kanwat die Republiek voorden. politiekwak-', ker gewordenIndonesiër Js,{'/ hij moge daarmede nog Zooyeet: bezorgd- held", en. zelfs critieJcW verbinden," dat de - vorm-'-w»arln menschen 'hun - vrij hei da verkm g ens^ïiétetfriblj za* k, "dat" - Vrijïie 1 dsverlangen zelf hoofdzaak, is... -Het heeft géén goedeq, «in,-na ;t. te';', kaarten over de vraag of nieï'.©én onmiddellijke, „erkenning?;' van de. Republiek destijds preciesdie wijs heid en zelfs, crltiek verbinden, bo ven alles zal hij beseffen. dat vandaag naast de Indonesiërs druk aan dé. reconstructie gevonden zou hebben. De jonge, Republiek was, hoe kon het anders, vrijwel niets dan een gevel zonder gebouw er achter en een direct toegestoken royale hand zou goed een jaari geleden wonderen hebben y uitgewerkt. Aan de voor hét reiken daarvan onont beerlijke: verbeeldingskracht heeft. het ons, Nederlanders, volkomen ont broken Wij'hadden ons te zeer vast gebeten In onze eigen, staatkundige constructies. De vertrouwde opvat ting, dat Wij het zijn zouden die den vrijhëldsvortn der Indonesiërs: had den te bepalen, konden wij niet los laten: Nederland beeft een pijnlijk tekort aan staatslieden en dus aan staatsmanschap, In een jaar tijd is achter den gevel een stuk gebouw opgetrokken. De. Républiek Indonesië werd meer en meer een realiteit, waar mede harder en harder moest wor den gerekend. Ook haar leiders zelf Sja'nrir voorop, .meenen niet, dat zij haar vorm al heeft en haar stabili teit. MBar zJj 'is. toch geheel lets an- ders dan zij was op den dag harer geboorte en zij vermag den Indone- alër vandaag, met meer'trots en met meer rechtvaardigen trots te vervullen dan weleer. Indien Neder land tot de oplossing vanhet Indo- nësische probleem een bijdrage wil leveren,, zal het realistisch móeten.' denken. Ook zij die het „liever" an- ders hadden zien loopen moeten be seffen dat-het nu eenmaal niet - an ders geloopen i s en dat het nü alleen. nog anders kan loopen indien, wij den waanzin van een kolonialen oor log in onze rekening betrekken, HET uitzicht op de:, toekomst der Nederlandsch-Indonesischever- - houding wordtbelemmerd door velerlei leed: en onrecht, geleden en bedreven aan belde zijden. Daarom is het goed, op dezen dag nog eens te beseffen, dat In wezen belde partij en het2elfdewillen:vrlje nauwe samen werking van -twee'vrije, nauw ver- bonden volken. Belde partijen! Maar elk dier belde heeft ln haar.'gelede-' ren spelbedervende elementen: wij onze. koloniale „die-hards", zij hun extremistische nihilisten. De zoo bit ter noodige overeenkomst moet over de'" hoofden van dietwee groepen tot stand komen en dan rest. een dubbele pacificatie: aan deze zijde moeten de laatste resten vvan het „kolonialisme",aan*, gene die. van- het extremisme tot' bedaren worden gebracht.Voor ons lijdt bet geen twijfel dat SJahrir tot loyale mede werking aan die taak bereid ls. Maar hij zal op den eersten verjaardag der Republiek stelliger dan ooit' het standpunt k Innemen, dat pacificaties slechts ondernomen kunnen worden f op den grondslag van een overeen- komsL Moge er geen tweede ver jaardag der Republiek aanbreken vóér die overeenkomst, de inlossing van de Koninklijke belofte der vrij willig -ai. feit Is geworden! WEERBERICHT Tot Zondag- avond: gcdecl- s'S teljjk bewolkt .met plaatselijk ecu enkele re genbui. Matige wind, voorname-, ïyk tusschcn W. en Z. Iets hoo- gere temperaturen. Het Fransche persbureau A.F.P. bericht, dat volgens berichten uit geloofwaardige Nederlandsche parti culiere bron twee weken, geleden een moordaanslagop ir, Soekamo zou zijn gepleegd. De aanslag zou gepleegd zijn door een greep van zes onbekend gebleven Indonesiërs: Republikeinsche kringen bewaren hierover het diepste stilzwijgen. Volgens dezelfde bron zou Soe- kanio. in verband met zijn minder goeden gezondheidstoestand, n* kort verlof hebben genomen. Unrra trekt acich het lot der verplaatste personen aan De raad van de Unrra heeft gis teren te Genève besloten, dat zal worden begonnen met het program ma voor het weer vestigen der ver plaatste personen. Volgens dit plan zouden honderdduizenden verplaat ste personen uit kampen *n land en Oostenrijk in een nieuw tehuishun leven weer kunnen be ginnen. De Sovjet-Unie, de Oekraï ne, Wit-Rusland, Polen en Joego slavië verzetten zich tegen dit voor stel,,- '- Andere belangrijke besluiten, die door den raad werden genomen, zijn: De Unrra zal werkzaam blij ven voor de verplaatste personen, totdat de nieuwe internationale ore ganisatie voor refugié's gereed ls deze taal over te nemen,, echter *hiet; later dan 30 Juni 1947;-Unrra-per- soneel, dat repatrleering tegenwerkt, zal worden ontslagende verplaatste personen, zullen .inlichtingen ont vangen over de toestanden.-In hun -land,L':V - La "Guardia,directeur-generaal ;der,:;Unrra,{zelde;;dat>oor':het'hui-: dige obgenblik de repatrieering^ de' voornaamste teak van de Unrra zou- ztfh. - - Verder heeft de Unrra besloten, een internationaal fonds voor kin- deren te stichten, dat, na de be ëindiging der werkzaamheden van de Unrra, den kinderen van landen, die van agressie te lijden,: hebben gehad, zekere soorten voedsel en uitrusting zal verschaffen. De razzia's op de Duitsche jeugd Het door de Britten goedgekeurde Duitsche blad „TelegrafheeftLn antwoord op de jongste ontkenning van het Sowjet-nieuwsbureau, bij zondere. gevallen, genoemd, waarbij jeugd in de Sowjet-zone van Dultschland zou zijn verdwenen. De „Telegraf" meldt o.m. uit Use-; dom (groot eiland, waarop Swine- muende ligt): „In den zomer van 1945 werden vele jonge personen door Duitsche politie. we_gevoerd. De bloedverwanten mochten geen contact met jJhun kinderen onder houden, voornamelijk jongens van: veertien vijftien jaar. Nadat zij eenige weken waren vastgehouden, werden zü in vrachtauto's met on bekende bestemming weggevoerd. Niets is sindsdien over hun Jot be kend geworden." DE JOODSCHE TRAGEDIE OP ZOEK NAAR EEN OPEN DEUR Onze Parijsche correspondent .'tele foneerde Donderdagavond- Het tweede bedrijf van de.Farijr. •sche conferentie is Donderdag af gesloten met een kort en waardig optreden van Finland. Ook de{ vier protagonisten Byrnes, Bidault, "Mo- lotof en Alexander de vervanger van Be vin, die zich nog steeds, niet heeft vertoond verschenen .{nog even ten tooneele, om onder 'het welwillend oog van den Chineeschen voorzitter elkandér nog een aantal onwelwillende woorden toe te vóe- ■{gen.-- vv- De dramatische situatie/ is thans aan iedereen duidelijk. Het conflict,, dat reeds was uitgebroken in het eerste, aan de vaststelling van het reglement gewijde bedrijf, is thans, gevoed ..door ,de Balkankw ■'5tie,' ;tot vollen wasdom gekomen,1 ByL ^es-had Donderdagmorgen Italië, em Grie-.; ken!and :.in, bescherming, '^ënomen: tegen :de-, aahvaUen^vanr ,MoIobc?r4 eti. kreeg des middags,, krachtigen steun. van Alexander. De Britscheminis ter- zeide naar aanleiding;,van Mcr>- tofs inslnua ties over de. -hoogè he- i: .zettlngskosten, die de Westelijke mogendheden door Italië laten be- talen, dat niemand een dergelijke opmerking zou maken over de;kos ten van de Russische bezetting in de Balkanlanden. Evenals - Byrnes verdedigde hij de économische open- deur-poütïek in Italië,- die Molotof gekenschetst had als -een methode van- exploitatie. Het alternatief van eer- -he vrijheid, zei Alexander, is een waarin de sterken de zwakkeren overheerschen. Molotof bestreed vooral het Wes ters ch principe van de economische vrijheid, dat niets anders dan een mooie naam is voor exploitatie van de kleinen door de grooten. Bymes had gezegd, dat dit principe in .het voordeel van de kleinen is,/maar het verdient toch wel de aandacht,- zeide, de Sovjet-gedelegeerde, dat het de: Vereenisde Staten waren en niet bijv. IJsland, die dit principe had den voorgesteld. Groote landen ge bruiken, het als het in hun voordeel was. Engeland denkt er bijv. niet aan, een opendeurpolitiek ln Britsch-: Indië te gaan. voeren. Het ware conflict van deze confe rentie trekt zich echter samen op DRIE stralende meisjes, Yvonne, Stiena en Corry, arriveerden Woensdagavond bÜ het BLL. M.-gebouwtje aan het einde van een dag die zQ nooit zullen verge ten Het waren de gelukkigen die, ais deelneemsters aan den Pa rool -autonummerwedstrijd, een K. L.JM.-vlucht naar Twente, wonnen. V Morgens vroeg al waren zij met de autobus naar Schiphol ver trokken. en daar hadden zij de oogen uitgekeken naar al die vlieg tuigen. De tegenwoordige Jeugd laat zich echter niet zoo heel gauw imponeeren. Y., S. en C. stapten, tenminste parmantig rond, met ge-, zichtjes alsof zij regelmatig .op New Yorkkoersten. Alleen inge wijden zagen hoe zij van binnen popélden toen haar namen afge lezen werden: „passagiers voor Twente, instappeni" Een aller vriendelijkste stewardess (Y., S. en C. dróómen van die baan!) zorgde voor een best zitplaatsje ?n enkele minuten later was het drietal let terlijk en figuurlijk dèn hemel te rijk; Hat was een prachtige tocht die zonder een zweemvan lucht- ziekte verliep. Op het vliegveld in Twente was de directie van ons Twentsch, zusterorgaan aanwezig om de jon gelui te ontvangen en iets van Twente te laten zien. Het werd een prettige,- .afwisselende tocht - door dit mooie deel van ons land. Tegen den avond, gewapend mét een,bos hel,- werd deterugtocht naar „Holland" ondernomen. De medereizigers vonden het een{ prachtig idee, dat de drie meisjes Deze meisjes ei)>i nog Jicelemaal onder den* indruis van de- heerlijke vliegtocht doori ons blad:, in d© gelegenheid werden gesteld deze'reis te maken. Hoe zij zelf het vonden? Dat hooren we nog weL. Maar wij zouden het. nóg {veel aardiger, gevonden hebben wanneer we, alle autonummeraars: (sters) dezen vacantiedag hadden kunnen bezorgen,' v;./. den Balkan. He moeilijkheden con- eénlreercn zich nu rondom Triëst, den Donau en de Bulgaarscli-Griek- sche grens en deze, tezamen met de vrees en de achterdocht, die de hoofdpersonen beheerschcn, vormen deninhoud van het derde bedrijf, dat Vrijdag begint, als de conferen tie zich gaat vcrdeelcn in de diverse commissies, die zich met de details van deze vraagstukken moeten bezig houden. Schermutselingen om details Het AN.P, meldt heden uit Pa- rijs: Gisteren hebben de openlr^sbij- eenkomsten plaats gehad van acht commissies, die de ontwerpvredes- verdragen moesten bestudeeren: de commissies lovamen bijeen na tel kens drie kwartier pauze om hun voorzitter, .vice-voorzitter en rappor- teurs te ktézen. De eerste commissie, die vergader de, was de politieke en territoriale commissie voor Roemenië. Hier had een incident plaats, nadat de. Sov- jeteafgevaardigde-"Wysjinsky yuftig, {•minsten" "lanc ^'gpjmroken-: had -over, 'de kwestie; dat .Frankrijk behoorde rd«»!-v'.te{t nemen aande discussies, ofschoon" dit land niet in oorlog met Roemenië is geweest. De afgevaardigde van Nleuw-Zee- land, L- J. Jordan, protesteerde daarna op emationeele w|jie tegen het feit. dat de vorige spreker een onderwerp,' dat niet terzake deed, had behandeld, „Ik zou bjj rniin Jeven nog resultaten willen zien", zei hïï. „We hebben weken met de plenaire" zitting verknoeid, gaan we nn hier ook weken verknoeien?" Naar Jordans meenln? ging er te veel tijd verloren met redevoeringen houden, „wauwelen" en vertalen. In de daarop volgende discussie bleek de bedoeling van Wysjinsky's rede niet geheel duidelijk, daar vol gens eenfgesprekers Frankrijk als lid van den raad van ministers van buitenlandsche zaken uiteraard zit ting had in de commissie voor Roe-, men'ë en andere Balkanstaten. An dere sprekers waTen weer van mee- ning, dat het nu niet de tijd was zaken, het reglement of de inter pretatie van regels betreffend, ter sprake te brengen. Ruim twee. uur, nadat de verga dering wasaangevangen, koos men met atenmeene stemmen dr. D. Manoeilsky (Oekraïne) tot voorzit-, ter. In de commissie voor Finsche po litieke en territorialeaangelegen heden zette de Sovjet-afgevaardigde 'Novlkof uiteen, dat Frankrijk en den Ver. Staten, die niet in oorlog met Finland waren geweest, maar. wel zitting hadden in de commissie, geen stemrecht" toekwam. Novlkof voegde er* nog aan toe, dat hij geen bezwaar heeft tegen deehiemen der betrokken landen aan de discussies. Ztjn verklaring sloot aan bij die van Wysjtnsky en verduidelijkte het feit, dat de Sovjet-Unie niet wenscht, dat landen, die met een land - geen oorlog .hebben gevoerd, hun stem uitbrengen bij het nemen van be slissingen over de betrokken voor malige vijandelijke, mogendheid. De eerste bijeenkomsten der an deren-commissies -verliepen zonder noemenswaardige incidenten. K' De minister van Justitie beeft - een "bespreking gebad met de procu- reurs-fisennl {over .do uitvoering van dé xegcèringaplaiineü betreffende do invrijheidstelling van - de politieke delinquenten. Daarbij bleek," dat vnn; dé-iadformo wyze vanbuiten vervol gingstelling van do v z.g. lichte ge vallen kon afgeweken worden ïn dia 'geyall^ welke zich." bijonderzoek hiervoor niet bleken:{rt© loeiieu. De pro(j'ureurs:f iscaal' hebben hunner zijds toegezegd te zullen zorgen^ dat vóór 1 October de voorgenomen Wetsontwerp met groote meerderheid aangenomen Ook de communisten stemden voor Het voor de toekomstige verhouding van Nederland en Indonesië zoo fcltermate belangrijke wetsontwerp inzake de Commissie-Generaal is gisteren onder groote belangstellin g in een zeer langdurige zitting van de Tweede Kamer behandeld en aa ngenomea.Op de tribunes, de amb tenaren- en diplomatenloges bleek een grooto belangstelling, aan fle regeeringstafel hadden do ministers Beel, jonkman, Schagen v. Leeu%ven met wien verschillende leden ïnvamen kennismaken plaatsgenomen werkzaamheden.' zullén ziin voltooid en: Cr êraatag 'naar te zullen, streven," dat alsdan slechts het door den mi nister; genoemde {aantal dergenen, die voor berechting door bijzonder gerechtehofm tribunaal in aanmer king komen, ia do kampen /zalzyn achtergebleven.-V Donderdag 22 Aug. zal-, de minis ter van- justitie, mr. H. van Maarsevecn to 21 uur over f de boide. zenders Hilversum 1. én 2 een radio- redo houden over hetprobleem .van "vriylating dc,*r pohtieko delia- guentóo. Voorpostengevecht Da debatten begonnen met een voorpostengevecht over de vraag of een behandeling var» bet wetsontwerp mogelijk was, zonder de instructie, die de commissarissen-generaal zul len meekrijgen, ta kennen. De lieer Schouten (a.r.) ontkende dit. Hij werd hierin bijgevallen door den heer Wagenair (c.p.n.) terwijl de heer Van Poll (k.v.p.) slechts belang stellend naar do meening van den minister terzake informeerde. Het antwoord van minister Jonkman, dat deze Instructie nog niet gereed wa3 en zeker ook r\iet in haar geheel voor publicatie geschikt zou zijn, doch dat dé regeering wel bereid was op. vragen naar. de hoofdstrekking daarvan to antwoorden, deed den heer Schouten ln woede ontsteken, zoowel jegens de regeering, die zi. terugkrabbelde, als Jegens de com missie van rapporteurs, die hét wets ontwerp niet rijp voor openbare be handeling hadden mogen verklaren. De heer Wagenaar nam wel genoegen met mededeellngaangaande de hoofdstrekking, doch wenschte een Kameruitspraak, dat deze mededee llng aan het verder debat vooraf diende te gaan. De heeren Van ROU en J o e k e s (P.v.d.A.) waren met het regeerings-antwoord tevreden, temeeromdat het oordeel van de Kamer dan invloed zou kunnen heb ben op de instructie; ook de heer Til anus (c,h.) ging op grond van het tradltloneele standpunt van zijn partij, dat de bevoegdheden van re geering en Kamer scherp moeten worden onderscheiden, met de on middellijke behandeling van het/ont- werp accoord. De motie Wagen aar werd daarop met 62 tegen 19 stemmen verworpen, waarbij de voorstanders bestonden uit een allermerkwaardigst monsterverbond tusschen commiinls-.- ten, de anti-revolutionairen (met uit- zondering van de heeren Van den Heuvel en Stapelkamp) en de.staats- kuadig-gereformeerdea. ft eéks !vïn^^tv:»lrkaèr!dan éii sprekers heeft daarep haar licht over het ontwerp doen ^schijnen; Slechts zelden - was dit -licht zoo helder als dat van prof- Loge man (R.v.chA.) ,De redevoeringen van veie anderen kon men veeleer betitelen als een staatsrechtelijk bal- masqué: uitgebreide Juridische be schouwingen over "de verhouding tusschen, opperbestuur en algemeen, bestuur welke in de noodsituatie van het afgeloopen jaar uiteraard volkomen dooreengeloopen zijn. in de taak van dr Van Mook moesten ml. maskeeren, dat men de reëeie verhoudingen in Indonesië niet onder, het oog wil zien. De kroon spande daarbij wel het volstrekt irriëele be toog van Jonkheer R uy's d e B e e- renbrouek (k.y.p.), die als 'een slaapwandelaar wel elk onzacht con tact met - juridische moeilijkheden- Wist ,te Vermijden, maar tegelijk met volkomen gesloten oogerx voor de feitelijke situatie, zijn welgevormde zinnen liet voortkabbelen. Terwijl hij echter, ondanks, zijn afwijkend standpunt, voorstander van het ont werp bleef, vonden de A.R.-woord- voerders, Ivleyerink en- Schouten, In deze Juridische constructies juist het bolwerk, waarin zij zich tegen het denkbeeld der Commissie-Generaal verschantsten.Zij spreken gaarne over hun bereidheid tot vérgaande her vorming, maar Wanneer deze zich niet volstrekt volgens het af gebak en den paadje van de vdor-oorl. juridi sche verhoudingen hewegen, geven zij niet-thuis, en alles, wat afwijkt van de tradioneele verhouding van mi2i., gouverneur-generaal. Raad van Indfë en Tweede Kamer is daarom voor hen uit den booze." De heer H o O gear s- pel (c.p.n.) zette al deze heeren op het eind van den middag aardig in het zonnetje, door eraan te herinne ren, dat ook -Nederland staatkundig uit een revolutie is geboren en de Spanjaarden nog lange Jaren na 1568^ even formeel hebben gesproken als deze Geuzenzoonen thans. Omgekeerd klinkt het pleidooi van de commu nisten voor de vrijheid en voor de gelijkwaardige onderhandelingsposi tie, die de republiek tegenover Ne derland moet innemen, Weer irreëel, als men dit standpunt vergelijkt met het verzet van de'Sovjet-Unie tegen de rechtsgelijkheid van kleine landen tegenover de vier grooten en hoe de. communisten zouden staani tegen 'n: vrijheidsstrijd van de Baltisehe lan den b.v. Wel reëel is de Indonesiër P a- 1 a r (P.v.d.A.) herinnerde er terecht aan. dat ln Indonesië nog dage lijks wordt gevochten en dat de zen ding van de Commissie-Generaal Ne- -deriand's laatste kans ls voor een vreedzame, oplossing, zonder inmen ging van bulten, maar dat er dan wel moet worden, gehandeld en dat een op één lijn stellen van de Con ferentie van Malino met de toekom- stfge besprekingen ln Batavia, .lijkt op een staart, die met-den hond pro beert te kwispelen: de C.-G. zal een sterk, eensgezind team moeten vor men, wil zij in een goede onderhan delingspositie tegenover het gesloten blok der nationalisten staan. Ook prof, L o ge m a n juichte namens de' geheele fractie het ontwerp toe, om dat hierin dé mogelijkheid voor een radicale constructieve politiek Was gelegen. Ook de heer Van Poll betuigde, namens de K.V.P. zijn in stemming en' erkende dat uit dé Nieuwe aardappelbonnen Voor- de weèk van 19 t-'m 24 Augustus geven de bonnen 409 aardappelen recht op -3 kg aard appelen en de- bonnen 909 d- appelen op 1 kg aardappelen. Bo vendien; is voor het tijdvak van .18 t/m 31 Augustus bon B, 96 reserve aangewezen voor 2 kg aardappe len. (Verbeterd bericht.) tegenwoordige verwarring een nieu we rechtsorde moet worden opge bouwd, waarbij het éénhoofdig gezag weer door een democratische opbouw van elkaar in evenwicht houdende organen, moet worden vervangen, ln deze lijn oefende hij aandrang op den minister uit, om de positie van den luitenant-G.G-. die var» de commissarissen-generaal goed te, blijven onderscheiden, nu met het" beroep, dat aan den eersten is toe gekend, op den minister, alle recht aan de positie van dr. van Moob is gedaan. Öndermijningspoging Gezamenlijk richtten deze woord voerders der regeerings-partijen zich scherp tegen de pogingen van de heeren T i 1 a n u s <c.h.) en mr. Vonk (P.vdV.), die met hun halve steun aan het ontwerp een poging hadden" gedaan om het scheef te trekken tot een curateele over dr. Van Mook, waarbij een duidelijke „wig" moest wordengedreven tus schen de fouten van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst. De Insinuaties van mr. Vonk jegens de Engel sche politiek werden daarbij verworpen, ais een voorbeeld van 'n onzakelijke behandeling van dit ont werp cn de afwijzing van elke dis cussie met een aanhanger der repu bliek, zooals de heer Tiianus had voorgesteld, ais volstrekt onhoudbaar Minister spreekt In de avondzlttinC heeft minister Jonkman bij de beantwoording van de sprekers een uitstekende in druk gemaakt. Hij is minder pre cies dan zijn voorganger, maar wekt door een gelukkige woordkeuze min der. weerstanden op. Zoo kon hij de verklaring van 10 Februari 1946 handhaven, zij het met een sterker accent op de Ncderlandsche wil tot handhaving van het staatsver band en do grondwettelijke eed op de Koningin. En zoo kon hp zelts verder gaan ln bereidheid tot on derhandeling. met de republiek, on danks de aanwezigheid van Japan- s:he - resten, als".'; representant van een belangrijk stuk Indonesisch na tionalisme. Een - de iacto-erkcnning eischt echter, na 'n gunstig verloop der onderhandelingen met de com missie-generaal, bekrachtiging door de Rijksconferentie. Tegenover de conservatieve pogingen" tot ombui ging van het ontwerp tegen Van Mook echter hield hij voet bij stuk. De luit.-g.g. blijft de vertegen woordiger der Koningin en dus do eerste man ln Indië. De commissie is bedoeld als een orgaan van over leg, waarin stemmen peen zin heeft, omdat beide deelen verantwoordelijk zijn aan de Kroon én daarop recht van beroep hebben. Tegenover den. communistische» aandrang tot sta king van troepenzendlngen en het sluiten van een wapenstilstand hield de minister zich eveneens strak. Troepen zijn noodlg ter vervanging vtn de Britten, die loyaal een spoe dige volledige overdracht van het gezag wenschen en voor de waar borging van recht en veiligheid. Na zoo\'eel vlotheid en tact scheen de Kamer een oogenblik verbluft van. alle repliek te zullen afzien, maar dat was den communisten toch t-e bar, al hadden ook zij geen aangrij pingspunt. De heer Wa g en a a r vroeg io minuten schorsing en toen de president daar weinig voor. voelde redde de heer Hoogcarspel de situatie door nadere vragen te stellen over een wapenstilstand en een juiste vertegenwoordiging der bevolking bij de besprekingen als te Malino. De heer- Ti.I anus bleef zwijgen, mr. Vonk herhaalde zijn. vragen en de heer S c h o u t e n verweet den minister bitter niets te kunnen zeg gen door hetuitblijven van, een be hoorlijk antwoord..' Ondanks vrien delijke woorden in tweede, instantie bleven hun verlangens onvervuld en besloten de C.R.U. eh' de P.VdV. met A.R. en S.G.P. tegen te stemmen, an ders dan "de communisten, waarvoor de minister zich nog veel moeite ge- geven had. Zoo naderde de eindstem ming en werd het voorstel met 51 tegen 28 stemmen aangenomen. -Minister Jonkman werd van vele kanterx terecht geluk gewenscht, want een dergelijke duidelijke meer derheid tegenover de conservitleven maakt in Indonesië en In het bui tenland een gunstigen indruk en biedt grooter vrijheid om de ver kregen machtiging in progressieven geestuit te voeren dan eenstemmig- beid. De Kamer ging op reces tot 17 September.. V•'•.'.-•."{te "Onmiddellijk: nadat Shjarlr gisteravond ,in Batavia was terug gekeerd; werd hetgeallieerde hoofdkwartier mondeling medege deeld, dat de Indonesische republi- keinen bereid waren de evacuatie ln de onmiddellijke .toekomst te hervatten. Soedibyo heeft verzocht, eenvertegenwoordiger van de ge allieerden naar Djokjakarta te sturen, teneinde over de bijzonder heden van de evacuatie ln het be gin van de volgende week te {onder handelen. Psëudd commandant!* van de Prijsbeheerschmg De politie heeft deh: 47-arigen rei ziger W. A. van der H, gearresteerd," die zich uitgaf voor „commandant van de prijsbeheerschLng'! en dei» koopman K. w.' B. voor J 3ÓÖ.— wil de chantoeren, .voorgevende dat deze bezms tegen te hoog en prijs ver kocht. De X'300.— zouden als „zwlje- geld" moeten dienen. iDe gearres teerde reiziger bleek' zelf een\afne- mer van een partij bezems tè zijn geweest^.A'v 'A ;-S f-m:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1