Oceaan vlucht werd „gewoon" ÏTWYc. De ontvangst van de Engelsche gasten Films van deze week SCHEEPVAART \MJxtllt -uXt x*a UfcwLw;». Iets over vitaminen Rekenaars gevraagd Ia het kader.- van dé Eagelsch-Ne- derlanÜRciie spor luit wisseling uraigt van 31 Augustus tot en met 3 Sep tember een groep Engelschen- uit Wandsworth «en bezoek ami Schie dam. -in hel voorjaar was- het Schie- damsche vertegemvüordigeude voetbai- vérgezdd %-an' officials, de gast Tan deze stad, een voorstad, van Londen. De Engelsche gasten zullen, op Ko ninginnedag In Sohtodam aankomen met den, trein, die onq, 9 uur 48 in Schiedam arriveert en 4e S.B.L.O. zal aan de ontvangst alle medewer- king verlet'men. liet ligt in de bedoek ling, tüssdieu Stationsplein en. Groote Markt ter weerszijden van den rij weg éeU haag, bes taan do nit Schie- damacho sportlieden.en leden van jengdveteehigingen, te vormen. Nadat de Eiigelseho gasten en officials daar door zullen, zijn gepasseerd; wordt door de deelneemsters en deelnemers een stoet geformeerd, die langs een nader te bepalen weg voorbij het Raadhuis zal trekkeu, van waar de Eiigelschon het défilé: zullen gade1 Blaan. Aan dit défilé kan, door elke Schiedamsche sport-.en. jeugdvereeni- ging wórden.deelgenomen, niits de deelnemers en deelneemsters in een bchoordjk sportcostuum z^n gestoken en niet jonger dan tien jaar zijn- Do S-B-L.O. zou het daarbij zeer op prijs- stellen, wanneer, de vereeaigin- gea de attributen, die zij voor: da beoefening van hun sport gebruiken, ia don - stoet zouden meevoeren. Ook bestaat dé mogelijkheid aardige groe- pert. ié; vormen ca praalwagens te la ten joeorijdeii. Het secretariaat van <fcn S.B.L.O-, gevestigd bij den heer A. van Sehie, Stud hou derslaan 19, zal gaarne uiterlijk 25 Augustus van de vereenigingsbesturec vernemen, met hoeveelpersonen de vereenigmgeQ zal- {len deelnemen.. De besturen van sport- en jeugd; i organisaties worden uitgenoodigd bij de ontvangst van de Engelsche gasten op het Stationsplein, aanwezig te wit ten zijn;, waarbij de vereenigingsvlag gen én -vaandels moeten worden mee gebracht. De toegang tol het Slalions- plein is alleen geopend voor. de vér- eenigingsl/esturen met hun vlaggen eu Taaiidels en het secretariaat van den S.8.L.O. zal, wederom uiterlijk 25 Augustus,: gaarne, vernemen, h'oevecl toegangskaarten voorde bestuursleden, yau de deelnemende vereenigingen moeten worden toegezonden en of de vereénigingen b«dnkken oyer vlag gen of vaandels. Na 25 Augustus zal een bijeen komst worden gehouden met de deel nemende veree afgingen,- teneinde de plaatsen aan te wijzen voor de te vormen haag eh de ópatelling van het défilé 'te:.; bespreken.- F. A. WIENANDS OVERLEDEN. Naar .wij vernemen, is pióteéliug, terwijl - h§ van een vacanUérets terug keerde, op 69-jarigefl leeftijd overleden, de beer F- A. AVienands, chef maga zijnen bij Wilton—Fijenoórd- Bé over- ledene,- dié-: dit jaar' 5i\'-.-'istarBq c Wilton werkzaam'.was;.werdbij zn 40-jarig ambtsjubileum begiftigd met de gouden medaille,: verbonden aan de Onle... van Oranje-Nassaa. KLAVERJASSEN. De klaverjasvereeniging ,JDe Spil", opgericht 1 Januari 1946, kan reed$ óp góéde^iésultaten bogen. Op' eenige ver» tenigingsconcoursen wist men den eer- sten prijs te behalen. Ook in een kort geleden gehouden nationaal concours bleek „De SpU" de sterkste troeven in handen te hebben. Binnenkort organiseert de vereeaiging zelf een concours, waaraan reeds, .'ver scheidene vereenigingen hun medewer king hébben toegezegd. ■f:-- BURGERLIJKE STAND. -!'v CKy.uitE?»"Robert, toon y. H.A,Vef- toaaM* .e" J. Plooij, BoertayetttJin Ij Ro- naM W.'M-, iocu r. D- Borfeen en J. P. r.Koijkj. Dr. Noletstnmt lf Peter, ioon P.v Piaisfcr en- Ma-ndoo, Boer- bavet&anI; Dlrkj G.F' zoon tvD. Zonne- rttó en J. C. Groeneweg, Yoomacfcfestraal 27; Feidinaiwl B., mou v; B. Roete eu P. v. WelseüU*, - Boerhavel&an. 1; Cornelia W. B-» itooa v. C- Pett en :M. Verkade, Nas* tauiaan "75; Jannetje 'T-, zoon V- J. Bee- kenkiimp «o B. J. Verkade, SchieJamscbe- w«)r 119;' Yronne, dochter. v. W- v. Jfoort- wijk.. eo G- ila^ielse, Sladhoaderelaan 84; XKriéluaa >t, dochter v.G. J.' 'v.Dijke C i- "M- v. d. Valk, Thomas i Kempis- Btmal 32; Antonius P., zoon v. P. A. Ar- nold énM- C- J. y. d. Giessen, Bwrhave- laan Johannes, zoon v. A, Herwij «n M F>kman; Sijlton^traat' 32. CRICKET. AGENOA voor Rotterdam - Z'.i.NDAG en. MAANDAG JR e v i'«r i.Vs en M. 8 uur: ln Pyama. Film» Arena- Z, 1.30, .4, G.45, 9.15 uur}l M. ,2, 6:45, 9.15 uurLiefdessere- nade; Capito! Z. 1-30, 4, 6:45,9.15 aiir;,6.45,uur: Follow - theBoys; Cineac 'Z. en M. 9— 5-10 uur Nieuws, ea?..; 6, 8, 10 uur; Jan Ongeluk; Colosseum". 2. en M. 2, 7, 915 uur; De Zigeuner prins-es; Hannonie Z. 2, 4 30, 7, 9 uur; 11. 2, 7, uur; Rmnunt- cho; Luzor Z. 130, 4, 9.15 uur; 11- 2, 7, 9.15 uur: Kam pioen op sokkenPrinses Z. 2, 415, 7. 9.15 uur; M. 2, 7, 9.15 uur: Van dea regen in den drup; R<*>c Z. 2, 4.30. 7. 9.15 nor; M. 1.15, 3 15, 7„ 9.15 uur: Kanrslicht in Algiers, Victoria Z. 2, 4.30, 7,9.15 uur; M. 2, 7, 9.15 unr: Spijkers met koppen. Teotuonsteliingen; Beymajus Z. 115uur, 3L 105 uur: Cornell's Troost e*i zijn tijd; Museum Land- en Volkenkunde Z. 10—5 out: Vrije Tijd Tentoonsiei- ting. vow Schiedam Pil nu Passage Z. 2, 4.30, 7, 9.15 u.:M. 2, 7. 9.15 uur: Chaplin's Festi val; Monopole Z- 3, 5, 7, 9 uur; M. 2, 4, 7, 9 nnr: Tarzan's Over- wiocing- CR1CKET HERMES_D.V.S. Eerste nedeclaag van de Craven Gentlemen. .Wordt Kermes morgen kampioen? Nadat «die door de.Craven gedurende deze tour gespeelde wedstrijden iri een draw waren geëindigd, is het Hermes gelukt hun de eerste nederlaag toe te brengen. Met niet minder dan 7 wickets werd gewonnen. De Engelschen scoorden 179 runs all out en dachten daaraan wel voldoende te hebben voor een overwinning, althans voor een draw. Hermes dacht er anders over. ging direct voor de runs en scoor de la goed 2 gut ISO runs voor het ver lies van 3. wickets. Voor de Engelschen scoorde J. Moore 81 runs, not out. en droeg zijn bat door de innings.. Zijn innings was heel goed. maar te langzaam. Forcing cricket heb ben wij van het geheele team niet ge zien, het welk natuurlijk voor de toe schouwers een tegenvaller was. De Engelsche bowlers gaven de Schie dammers geen al te moeilijke opgave en konden daardoor op. regelmatige wijze de runs bijeen bregen. H. Stolk .(28), A-. v. d. Ende (34), A. Molenaar (33) en J. Offermans (84), beide laatste not out. Het was een prettige cricketdag met vriendelijke gasten. Morgen komt V.R.A. aan 'de' Dam- Iaan op bezoek en kan Hermes door te winnen kampioen worden. Wij 'zijn daarvan echter nog lang niet zeker, want V.R.A, zal er alles op zetten ook van Hermes te winnen, evenals zij dat van H.C.C, gedaan heeft. V,RJ\. verschijnt op oorlogssterkte en; als men dan de namen hoort van Glerum, D Ingelse, WitteboJ, van Tien hoven, Peters en Klink, weet elke cricketliefhebber wat er komt Alleen Glerum, Nederlands beste all rounder, is in staat een wedstrijd te winnen. Als Hermes wint is het kampioen schap. een feit, wordt verloren en de volgende wedstrijd tegen H.C.C. 2 ge- wónnen dan is Hennes ook kampioen. Nolet en zjjg mannen zullen trachten morgenreeds een beslissing te krijgen. Zij kunnen er echter zekér van zijn dat de tegenstand van V.R.A, zeer sterk Zal zijn. AGENDA RAADSVERGADERING. In de raadsverfadirifig, die Donderdag. Ï2 Aafiustus, wordt gehóuden, zulten ó-m- de volgende ponten worden behandeld: Aanbeveling1, ter. benoeming van een lid Van do CoramÏBSÏe tot wwïag vnn schoot- venaim ia de v.m. Gemeente Kethei, ter vervulling der vacature, ontslaan door het overlijden van den heer A. Korpersboek. Aanbeveling van Tiet College van, Regen- >n van bet SL Jacobs-Gasthuis tor benoe ming van 2 leden van genoemd college, voorziening in', de vacatures, ontstaan do periodieke aftreding als zóódanig, van Mevr. E.Koeten—-Ooma onden heer van.' der Yefdea. Aanbeveling van de Commissie van toe- richt op liet bewaarschootonderwijs ter be noeming van een -1-ial leden barer commissie ion voorziening in de vajcatures, óóLslaan' door. dg - ootelngneming van Mej-. A. E. G. Molchors; de periodieke aftreding van. Mevr. G. Hartkonrn—Croos enter vervulling van een 2-tai. sederteeaigea tijd oovervuWó va- Catnres. ..VV' Aanbeveling Ann, Cnratoren van bot. Gym nasium lor benoeming.van een leyraór in aanlrijkskunde (vacaeore J- -Kenning). Schrijven van B. en W-, hondende mede- deeiiiigen inzake ds teorganisalie ran het Gemecnte-Ziekenhois én de organisatie en de salarieering van den daaraan verbonden me-, direhéa star alsmede voorstel om p« ,t. Itfeï 1S46 te benoemen als internist den héer. IJ. W. Durjsler, als neuroloog den beer W. Hoekstra «n per 1 Jol» 194C nis oogarts den J-,H.: StMlnzan en voort« ;.N.2en chirnrg jnju .den heer 'J.' RisM-'BW" en nis nette- en keelarts vóór. 5' jaar den! heer J,H. Nieuu-enhnywn, ,ea «Is .derr matoloog voor .0 jaar den heer C. Schokking. - Yootslel van B. en W. om aar» de ouJ- tunbteiiaren der Gemeente, die een Zwicht- geld, panaioea of andere periodieke nïlkee- ring ten lasta van de Gemeente Schiedam genieien, een verhooging van 26 pCt toe te kennen over de jaren 1^15 en 1916. Toorstet van B en W. tot wijziging van do bedrijfsbegrqoiingeo en van de begroe tingen yan den kapitaaldien^t over bét dienst jaar 1M4 van den Gemeentelijken Dienst vcor ManlBchappelijkHulpbetoon en van het Gemeentelijk Grondbedrijf oyer het jaar" 1911:' Yoorsfel van*B. en W. 'om. guns tig te be schikken op het vftrzoekvan het Bestuur: van de Sy "VTiliibrorduseticbting om de nóo- dtge gelden beschikbaar te stellen voor dé aanschaffing van gymhaEliek-toeslellen, 1 te plaatsen tn het gymnastieklokaal beboorende hij de school aa n de JJsselmondeschesuaat' 29. Yooretel van B-- en W, om gunstig te he- schikfcenop bet verzoek van bel Besluur van de Vereeciging lot bevordering van Christel ijk Onderwijs om de noodige. gelden beechikbaar to stellen voor de aanschalling van leermiddelen- voor do ULO-School aan dett'Ooatsingel .9. .Voon»t«l' van en Vf.: n. lot -bet. yerleenen. van. een cediet van f6.200.— Vóór dén. bouwvan. een nieuw wascb- en kleedlokaal op het Gemeentelijk SporGerrela aan den Havendijk;: b."tot" wijziging ïn verband daarmde van da gemeentebegrootingvoor het r dienstjaar 194B; Ch'.-'v Voorstel van B. en "W: tot het verleenen van een crediet van 70.000— ten behoeve van. straataanJcg bij de. Industrieheven jn het Sterrebosch. Voorstel van B. en W. tot het verteenen CHARLIE CHAPLIN'S FESTIVAL. In de Passage-bioscoop; Jean mexj Charlie Chaplin bewonderen als violist, landverhuizer, politieagent én in nog vele andere creaties". Het zijn een serie vroegere films van Chaplin, vcernigd onder den naam van „Charlie Chaplin's Festival". V - Hoe weet dezekomiek, de verper soonlijking van „den kleinen man", het publiek ook nu nog voor zich in'te nemen. Dat dit mogelijk is, bewijst toch wel dat Chaplin een groot kuntsenaar moet zijn. Wij zijn immers de gooi- en smijtperiade, waarin deze films ontston den, reeds lang ontgroeid. Men lacht in wendig wel eens schamper om het pri mitieve gedoe van de filmregie in.: die dagen, doch onze huidige films, met ol him geraffineerde trucs, en technische mogelijkheden, missen veeltijds bet zoo bezielende spel van een. man als Chap lin, die tenslotte met bar eenvoudige middelen toch komisch is. Hij behoeft geen halsbrekende toeren te verrichten om bij zijn publiek „getapt" te zijn; Juist .door zijn eenvoud wint hij aller harten. De film is een gang naar de Passage bioscoop ten zeerste waard. Op het tooneel is deze week Durbïn, een equilibrist, ofwel bóogstaodwerker, die verbluffendestaaltjes van zijn kun nen, laat zien.- Joop Walvis is natuurlijk weer pre sent aan het orgel. „TARZAN'S OVERWINNING". „Monopole" heeft deze week voor de liefhebbers van de echte Wild wést- films het slot van de jacht op de „ra telslang", een geheimzinnige, mysterieu ze figuur, die in de Far West, waar de revolvers doorgaans nogal los in de hol sters zitten,- en .'ware terreur onder de bewoners uitoefent. Ken Maynard en zijn intelligente schimmel Tarzan, die in deze: film de hoofdrollen vertolken, weten natuurlijk na ontelbare spannende momenten tóch de „ratelslang" te ont maskeren. De vroolijke noot ontbreekt ook niet in deze film) Een persfotograaf, tuk op exclusieve foto's zorgt ervoor, dat de lachspieren danig in beweging komen. In het wereldnieuws ziet men o.a. de feestelijkheden, ter gelegenheid van hèt 700-jarig .bestaan van de .stad Haarlem. AFSLUITING WEST-FRANKE- LANDSCHEDIJK. v y Buryemet-^ler eu wediouders yan Schiedam maken bekend, dat. liet. gé; deelte van den Westfrankekindschédijk tusscien. .de. Jniiarialaan .en de Admi raal de Ru yiers'ra at van Maandag 19 Augustus af voor dén tijd van- vier weken of zooveel langer, of korler als noodig zou blijken, voor allé yij- verkeer zal zijn afgesloten. Srhieuam. 17 Auanstos 19J6 STICHTING „NEDERLAND HELPT INDIë". Het bureau der' afdeéling Schie dam van de Stichting - .Nederlands helpt Indië", aan de Groote Markl 15, zal wegens vacantïe gestolen zijn vanMaanda2 19 Augustus y. tot en met \Vroe»isdag .28 Augustus.. ARBEIDERS MHZIEKVEREEN: „CRESCENDO". Zondagavond 8 uurzal de Arbeiders Muziekvereeniging „Crescendo" „in dé Plantage het volgende programma ten gehoore brengen: 1Wellington,marsch van1 W. Zehle: 2. Ouverture de l'Opera Nabuchodonosor van G. Verdi; 3. Po- 'mené, w'als, E..:WaIdteufel, arr. G- Wit man:; 4. Lohengrin (Melange de l'Ope ra de R. Wagner) ]os Kessels: 5 Le Calife de Bagdad, Öuverture (de Boiel- dieu) par. Th. Rottier; 6. Doornroosjes Bniidsvaart: 7. Kinderliederfito (op veelvuldig verzoek) arr. R. J, van Leu ren Sr.; 8. Finale.; ZONDAGSDIENST DOKTOREN. De Zondagsoieudl w«>rdl w;,.irje».o men door de doktoren H. J. Ürrne Singel 76, tel. 6S250, 3. C- W". Cruenewezén. Burg. Knip pert1 aan 154, iel. 698S0. A. Hoogendijk, Tuiolaaa 74, tel. 63785. AtJoUieek „Het Cenlram". H'>og- ftrr.at 118. teL 67b69. is geopend t'in'flcei ü'l-n vut «ci» tt»r.»vrir,i*cred:et v*r» 2 <00.— 'ten behöevB de vergróótiiü van het korfbalterrcio'ïvan de Sportclubi „Schïedanj"- aan den W'est-Frankelindaehedijk- Voptstel van B. en \V. tot helyedeeneo van - cec éitra-credier van 7.50U.voor het weder in orde brengen, .van ofgemee- né Begraafplaats' aan den Vlaardiogerdijk. Voorstel van B. en W.: tot het verleeneii van. een crediet van 5,000.— ten laste van het Gemeentelijk Woningbedrijf ten behoc-, •ve van de restauratie var» het gemeente- pand aan den Parallelweg 4S- V óór sief yan B. en W. tot: aanvulling van de- Insltuetie' voor het onderwijaend perso neel aait de openbare.sebolen voor. gewoon-, buitengewoon- - en uitgebreid lager 'onderwijs in de-Gemeente Schiedam.' Voorstel van. de Commissie voor de Straf: verordeningen tot vaststelling van-een nieu we Verordening op de monumenten in' de Cenjéente Schiedam,'; Voorstel vCn B. en W. tot vaststelling van Yopfgevelrooilijnen In verhand met den voorgenomen bouw van een nieuw Stadhuis en een Schouwaurg in dc omgeving vaa bet fctani»Fte'a. Vroeger was het een sprong; nu laat men zich vliegen l4nöJ lJa,'.l»;Aw!«i.e ui#«e-;den, die uit winstbejag of reclame- "OÊu der pioniers WOS zucht Zich aan een dergelijke on- niAt vprnppfcrfi derneming waagden. Maar er was n,er rergeerscn toch ook een degelijke graep te CVsn onzen /inchtvaartmedewerker) vinden, met idealen, die willens en ---- -- wetens hun leven er. voor over HET !s alweer heel wat weken hadden en de proef waagden om geleden, dat de kt, m haar gegevens over het Oceaanvliegen te luchtlijn óp Noord-Amerika open- verzamelen, opdat" het nageslacht de. Deze maand zijn de proefvluch- daarvan zou kunnen proüteeren. ten begonnen naar Z.-Amerika, die Welk een verschil tusschen het in October over zullen gaan te een vliegtuig, van vroeger en nu! Geen regelmatigen luchtdienst. Ejj velen vliegende tank meer, maar alle wekken de namen New York.' Rio benzine keurig in den vleugel en de de Janeiro en Bueons Aires visioe- romp uitsluitend een ruime berg- ^vért van Dtfk,die £«te a?i pionier' nen op van plaatsen, waar je fijn Plaats voor bemanning .passagiers. inct Kingsfór'a .Siriith den %prohg kunt uilgaan en eten. Vooral in contort en vracht. Geen gebrekkige ovcr den Qccaon twaade eii nii als •-Buenos Aires trekken.de vruchten radio-installatie, maar een prima aeK00n K^M-aè^affroerdcr Op -de en de zwarte sigaren, die je daar en krachtig systeem in een beknop- *hók>> Vlin (!e' „Flyina Dutchman" blijkbaar voor het oprapen hebt te ruimte, waarmede op elke wille- zijn pijpje rooU èn :zich laai als je tenminste het geld ér vóór keurige seconde elke verbinding tliegcn r kan uitgeven! En gek toch. dat^met den vasten wal kan worden ge-^ wel niemand beseft, dat men eenmaakt, zoodat d? gegevens van de rika van een paar maal in de week flink stuk Oceaan moet oversteken, route te allen rijde ter beschikking .-het is eigenlijk niet de moeite voordat men goed en wel in die staan. Geen overbelast vliegtuig waard oin er over te spreken. Dacht steden is. Hét idee :Van een lap meer. dat met zwakke motoren.en jj soms> dat het voldoende was' water,; vroeger om bang van te gebrekkige aërodynamische vorm- o nee, er wordt meer passage- en worden, Is blijkbaar geheel ver- geving moeizaam opsteeg en met vrachtaanbodafgewezen; dan aan- dwenen. Men aanvaardt het zonder geringe snelheid en op geringe genomen. Verdubbelde de KHYM. meer en denkt er eenvoudig niet hoogte boven t water vloog, maar deo tüenst met twee keer zoo ovér na, nu het zoo gewoon is ge- een rank toestel, dat vlot van den gxoote vliegtuigen, dan nog zouden worden om er op 3000 meter over grond komt, snel naar su(KJ meter de vliegtuigen maanden van te- heen, te vliegen. Waarin ligt eigen- klimt en zoo stabiel als een auto op voren volgeboekt zijn. Er is heel lyk het verschil tusschen den helci een betonweg, naar haar doel v;at noodigLoin het zoover te bren- Evert van Dijk, die indertijd met voortsnelt. gen, dat de vlieger^ de behoefte ïiingsford Smith moeizaam den Eenvoudig.... bevredigen. En toch zal dat Oceaan overstak, en den gewonen Eenvoudig, nietwaar? Ja, het lijkt gebeuren. En het moet ook gebeu- gezagvoerder Evert van Dijk, die, er Qp en zoo moet het ook zijn. Men ren, hoe dan ook, want de vliege- zooaJs wrj onlangs op de film kon- hoeft, niet te weten, dat de Oce- rij trouwens het vervoer In het den zien, op de - took van „The canvliegerij eigenlijk pas in de kin- algemeen - is nueenmaal'een Plying Dutchman rustig zijn pijp- derschoenen staat, dat er nu nog machtig middel ohi alle landen sa- je zit te dampen en zich oogen- moeizaam gewerkt moet worden om men' te binden, zoow-el politiek als schijnlijk yaat jvliegen? alles op rolletjes te laten loopen, economisch. Het antwoord is niet zoo moeilijk dat ér. bekwame gezag\'oérders noo- En daarom is de Oceaanvliegery,- te geven; het zijn de pioniers en zijn om de vliegtuigen veilig te hoe onbeteékenend nu, voor de toe- de techniek, die dezen geweldigen jaten aankomen en dat die ge- .- komst "van het allergrootste belang, vooruitgang van waaghalzerij tot zagvoerders thuis dezelfde huisvs- Er zijn namen aan verbonden, dip regeimatigen. dienst tot stand heb- ders zijn als en ik en hun kin- lm de buitenwereld aT lang verge- ben gebracht, waarbij de oorlog na- deren op precies dezelfde wijze als ten zijn, maar door de insiders in tuurlijk ook een geweldigen stoot wij. een pak voor hun broek geven eerbied herdacht worden. Zijeh heeft gegeven. 0f meeploeteren aan hun eindexa- vele naamloozen hebben het hoog- men. En als H dit alies niet beseft ste op aarde geofferd. Wij doen T\aa.önaizen.en topj-, rustig üwtlcket voor Ame- alsof het de gewoonste zaak. van de Die pioniers tja, vroeger waren rika koopt als voor den trein wereld is, maar moeten de kiezen het wereldbekende personen, die de dan 'is dat de mooiste reclame, die nog stevig op elkaar zetten en X7 eerste - sprongen over het water U de luchtvaart kunt geven, want kunt helpen en sterken door rustig maakten. Velen werden voor waag- daarheen, moet en 'zal het onher- Dw ticket te koopen.opdat ons balzen en idioten uitgemaakt te-'enroepelijk. nageslacht er van zal kunnen pro-;' Laten wij eerlijk zijn: er waren lie- Dat eeneluchtfijntje naar Ame- fiteeren 1 RÜTTEUDAM. Aiuigekumen t« Augustus. Eeinslion», Loihien, Wagenborg," IJselhaveu, ceraént; GetbwUnó Jt>h«nna, Utnuiden, v. ii- Scbuyt, Spoorbaren.' store*Ransdorp, A'dam. v. Ommeren, Parkkade, ledig: Scheldt. Lon den, Muller, Parkhaven.-- etukgoed; Sk'jolil. Kopenhagen, Ruys, Merwehaven. etokgoeit; llliakos, Bremen, Forness» Waalhaven» ledig ROTTERDAM;17 Augusius. Clio, Hetsingrorr, 1 V. .Vdam. Bnrger, IJsel- haven, sinkgexri; Vienna, Harwich. Hoek ran Holland; Antwerp, Harwich, Hoek van Hot- land: Prague, Harwich,Hoek van Holland. ROTTERDAM.Vertrokken 16 Angustus. yVooJroffe 1 en II, molêrbooten, Casablanca, por sl.bt Blanlfenhnrg; Naeeila, Be]!a; Froau. Goole;Gerberditui, Johanna, NftOrdiee;: •Skjoid,; Kopenhagen1 via Antvrerpeu; Batavier ■II,v- -Harwich: Prinses' Beatrix, Harwich Theems, Londen; De Ruyler, Domsjo; >Va- Iertbu:gh,: Newporl;1 Duke-of Rothesay, Har wich; Oranje Nassau, Harwich; Gsaster- lund. -iLeillil' l* ROTTERDAM. 17 Augustus- - te»dy -Rodney,' London; Oceates, Dobdn; GunllrerHartmann, Hamburg:; -. VV.ind Oost Flauwe... koelte, - kalme zee.re1 genbiiién. -..V-')}' SCHEEPSCEWEGINGEN. Alcor, 16 T- R'dam te Antwerpen; Aldabi, 16 v. Rio- do Janeiro n. .Montevideo;. Al- garve, 15 v. Oporlo n.- Lissabon; Alk,jacht. 9 te SL Vincent CVAngyrna, 10 v. .Ca#a- hlanoa n. Saffi; Aldo. 14 v. R'duhi ie Stock holm; Berkeisiroom, 15 r. Huil te A'datn.- Barendaz, 15 ie. Grangemonth; Bebo, 14'- 1e Malta; ConfM. 16 v. Par, te- A"daja;.-.;Douro, u v. Barran<tui!la n. Puerto la Cruz; Deni. 19 v. Su Louis da Rborf n. Bastia; Dep». 15. te.' Liir.li.iinn;' EemjUoont, t6 v. Bri-m; te Adam; Everlseo, 15 v. Aarbuus n. Vejlc; Freder ik, :6 v. R'dajn le Londen; Helvetia, 14 'te Bo'oerw; Jafls, IC v. Londen te A'dusn; Jan Steen, p. 15 Wight ru Vancouver; Jobs. baron, 20 v. Boer.os Ayres te Antwerpen verwacht; Laura Munrek, 16 v. A'dam n. Baltimore; Libeile, p. U Pravrlepoint b- Ron. Mati.nnada, 16 v. K'dntn le Antwerpen; Mies, 16 to Nykjobing; Maren, 15 te Liver- poetMr. Harm Smee-tge, 15 v. Dover n. TrepOft: Mad oer a, H Ie Eaet Lói.djn; Mj en- burgh, 14 v. La Pali ice a. R'daa»; Oleum, 13- to Jliidlesbro; Patrio, 15 v. Loaden te A'dam; Pygmalion, 11 ;V.. Axuba. n- Maracui- ho; PhroitUfi, 13 V. Singapore ii., New-York; Schelde; sl.bt-, 15 y. SoiiLbaiaplpn n. Peniche mét eenigé poutoite; Samderry, 16 y. R'dara te AntwerperiStrijd, 10 y. YUaslngenn. Newport;. Trajanus, .14 - jé 'Pórt. an Prince; ürmajo, 16 v. R'dara te A'dain; Wim, 16 to Graiigemouth; Waterland, p. 14 Donge- ness n. Buenos Ayres; Winsum,15 y., Huet- va jl IJmaiden; Zeemeenw, 16 y. Drogheda Teignmoath; Ariadne, 15 v. Faraagnsla Piraeus; Actief,; 15 v:jlfykjobing a. Koge; Bloerafontein, 15 te Snezn. Neder land; Frans van Ificris, 15 y.Norfolkn, de.Gulfliayéns; Gordiaa, 15 te Parama ribo; Hercules, 15 v. Piraeus n-Slnmboul Hakkerland, 15 y. R'dam te Leith; Irits. 15 A'dani te IJmuiden Kote Agoong, p. 15. Bt .Vincent;. 19 bij, daglicht' in: de: Duias en *a avonds te R'dum "verwacht; Kuwï,-15 te LissabonMerwrde, 13 y. Lor.den n. Ba tavia; Nassnnbav-en, 16 v. Abo n. Helsinki; 399. Het ziet er niet erg prettig voor-Bobbelman en Bobbehnan en rle baron zijn vrij vaa touwen e baron uit. Hnntg en Knars zijn gevlucht mét fj en. beginnen zïeh door de yerraato Indianen heea het goud en de Indianen willen nu non woedo over dat to slaan. Links en rechts dcclcn zo gmreldige Btom- verhes op onze vrienden koeten, net o£ zg er iet» pen uit, do Indianen gillen, het is een herrio en een aan kennen doen. Met vlijmscherpe messen dansen gewirwar vtrn lijven, „Opzij, rabarberatclen", bralt zij Bchreeuwend om den paal heen, iedere secondo kan iJobbehnan: Hier-patscdnar-pengJ De Indianen dio de laatsto zijn. irUat gaat zóé niet", bromt Bobbel- kennis maken, mot rijn vuisten kermen luid, maar man, die rood van angst en inspanning ziet. Bij voor eiken Indiaan, d3o neervalt komen cr weer an- erpaut ai 7(jn^spieren, het gromt diep in zyn keelj <Jeren, ze vechten ala lenige katten. Ook do baron hg is erg "kwaicL die Bobbelman. Met allo drukt ea wringt hij cn plotse! „knap" cn valt op den grondt 9 zijn teel, het is ton laatste kaas om vry to drukt ea wringt hij cn plotseling zegt het touw komen. Maar do overmacht is heel groot, er komen gjeedfl meer roodhuiden fMtageenéliw^» Wéér- eeh'» vitaminen... Steeds neemt onze. kennts over. dit iuleiessanle on derwerp toe en hoe meer we er van te wetenkomen, des te duidelijker wordt ons, hoé weinig dat nog is. Met de vaststèUing - van de formula voor vitamine C heelt de Hongaar Szent-Györgi een groot wérk verricht Ascoflnnezuuir de chemische naam voor vilaini n'e.C' v wordt uüaller: wege gefabriceerd en onder verschil- lémlé namen en diverse verpakkingen op de markt gébracht. Toch is het medicien patiënten opgevallen, dat de uitwerking niet, dezelfde is, of men vitaraihé ;,C;uit een doosje' of echte vruchtensappen geeft. 'Daarom heeft men dan ook in Engeland gedurende dén" Iieeten ootlog- „orangejtncé" voor zuigeiïhgeu, .aijs.moeilers en' moeders met zuigelingen - in de distribalie op genomen. DU was rolu-aardig, goed gecorserrfvr»! rinaasapptesap, waarvan het vitannne C-gehalle bewaard was gebleven. Waarom het beter werkte dan het chemisch bereide vitamine C, wist nv.-n niet precies, inaar de oatuoc is nu eenmaal niet ni le bootsen. De ge leerd en wisten wel iets méér, name lijk, dat ascorbinezuur niet het volle dige vitamine nithet sinaasappelsap is. Nu is kort geleden ook vitamine P beschreven, een vitamine, dat vooral de doorlaatbaarheid van de. bloedvaten regeltHet;.vzorgt - er voor, .- dat .yye; nietbij den geringsten sloot of kneep al. blauwe, plekken krijgen, zooals dat bij. sommige menschen het geval De bekendste ziekte, die b§ vibimine C-gébrek-"optreedt,i is het scorhut.- AI*, len, die de oudé reisverhalen en schec-pSj'onmalen van de reis naar Nova Zenibia hebben, .gelézen, weten, hoe dte ziekte onder dé ongelukkige schepe lingen heeft huisgehouden, hoe hun- tanden gingen - loszitten,, het haar ging uitvallen;maar bovenal, hóe - zij gin1 gen bloeden, bloeden uit het tand- vleesch, bloeden uit- den darm. Welnu, deze bloedingen zijn het gevolg vim het ontbreken van den zoogcnaamclen perróeabititeitsfaetor,hef vitamine P, 'dat de doorlaatbaarheid 'der bloed aten regelt.' Dat weten we dus weer en met Erisscheh moed zullen we in het .ver vólg. ascorbirieziiur -p vitanfine- P Voorschi-ijven... Slr.iks zal men het vitomitie Q ontdekken, dat er ook nog bij hoon. en dan het' vitamine R. „De naluur kur. jo toch nlel uaboolscr.". Sinaas appelsap ;>evat nog meer. dan vitami ne», hèt bevat ook mineralen /calcium, phosphor en ijzer. Verder ritten er koolhydraten in, in den vorm vaa vriich'tensniker. Desnoods zou men een oplossing kunnen maken van even veel vruchtensap, calcium, phosphor en yzèr, 'vitamin!* C en F en toch zou liet nog geen sinaasappelsap zijn. De geur zou ontbreken, de vluchtige aetherische olie, die don karakteristie ken smaak aan den sinaasappel zeeft- Zelfs als men deze toevoegt, blijft er hoe ir.cn óok onderzoekt alfijd een rcstj'e in do natuuriijke produclcn o;ilM>ke,(id. Pc natuur geeft haar ge heimen niet gemakkelijk-prijs. ki den natuurlijken staat. Ket is al laag een onderwerp van zorg geweest voor de fabrieken van geconserveerd© voedingsmiddelen orn de blikeroenlen zoo g(»ed mogelijk in den natuurlijken slaat te bewaren. Het geheim at voornamelijk in het snel steriliseeren van gave producten en zoowel-brj het wasschc.a en voorberei den, als bij het inblikken zoo weinig eo zoo kort mogelijk, lucht to laten toel reden. De goed behandelde producten In houden zoo 50—60 pCL van hun oorspronkelijk vitamine C-gehaite. \Toor vitamine Pis dit getal nog niet ge publiceerd. Nu zijn or in het buitenland in de oorlogsjaren, voornamelijk wegens gebrek aan blik, op groote schaal Prize puzzle: „Heef eenvoudig", zei hef reken- wonderen hij vermenigvuldigde uit het boold zonder een spier van zijn gericht to vertrekken twee i»»tal- leu van vier cijfers elk u»et elka.tr. Hij schreef meteen de uitkomst op. En het klopte als eeu bus. Hij Kreeg er niet eens hoofdpijn van. Tja, daar voor was hij dan ook een rekenwonder. Wij hebben voor dèa puzzio- liefhebber ook een rekensommetje. Men Ixteijke daartoe eerst maar eens de volgende opgave: 9X81= 756. I Dat klopt, niet? Goed! Wié" is nu in slaat, mét gebruikmaking' van alto cijfers uil deze vermenigvuldiging, een andere van predes clenzeifden vorm to corstrueereu? Natuurlijk, de uitkomst is een an dere. Cijferaars: aan den siag, met poriood eii papier ea ook 2omler hoofdpijn te krijgen. Onder de inzenders van de juiste oplossing worden drie prijzen verloot en wd: le prijs 17.50, 2e prijs f 5, 3e prjs f 2.50. Inzendingen róér Vrijdag 23 Augus tas aan de redactie van Het Parool; op de enveloppe vermelden: Puzzle. De oplossing van onze puzzle vaa 3 Augustus is als volgt: voor der tig gebakjes 250 gruni boter en 300 grain suiker. - Na loting werden do prijzen als volgt toegekend: le prijs, f7.50, Mej. B. v. d. K-iay, 3loemstr;mt 70; 2o prijs, f5, P. van Son Jr.. Nieuwe Mar-s- straat lSb, Schiedam; 3e prijs, f2.50, J. C v. d. Sluis, Schoor.ebei^erweg 29b. De winnaars kunnen bu» prijzen in ontvangst nemua van Maandag 19 Augustus ai aan ons bureau aan den Scbiedair.sehesingel 42. proeven geuoiuea met een heel ouder- wetsche liuisinethode: het drogen van groenten en vrachten. De boeren plachten al van oudsher boontjes en aodere |>euU'iucliteu ge droogd te bewaren, ook appeltjes, abrikozen, pruimen kennen wu ge droogd. Maar scijhoouen eu roode kool, zelfs 6pinazie in gedroogden staat, zooais we den laalsten winter oofc hier bq den groentenboer konden koo pen, waren voorheen onbekend. In Cambridge staan de laboratoria van de NuliieUl-sticbticg, waar onder zoekingen op voeJingsuebied worden gedaan, zooals dal hier gebeurt in hel Biochemisch Laboratorium te Am sterdam. Daar werd ons voor het eerst een wit poeder getoond, dat, aange maakt. met water, na drie minuten verwarmen, oen heerlijk bordjeaard appelpuree oplevlerde. Eea wesnïg groen poeder, er door geroerd, ont popt© zich als peterselie. Do droogtechniek van (Roerden is daar op twee wijzeo geprobeerd, snel in groote hitte en snei in groote koude. De laalste methode bleek min der verlies aan vitamine C op te Uj- verenT liet. C-gehalle van gedroogde kool bleek na de bereiding zelfs hoo- ger te zijn dan van versche kool, op de gebroikplijke wijze, door de huisvróuw ger-rnepareerd.* Bij het h jishoude'ijkewnsschen en koken, vooral het afgieten vaa groen ten, is het ver'ies 60—70 pCt., ter wijl het gedroogde product slechts 30 —40 pCt. verloren heeft en daania bij snelle bereiding hoogstens nog 10 pCL- blijkt te verliezen. Ook do kleur .blijft in het algemeen goed be hoed on waarschijnlijk zal in de toekomst gedroc-gdo groente oen groote rol g ian spelen, indien de fabrieken er een- maul op zijn ingesteld en het pro duct in prijs boter bereikbaar zal worden- J0LES, arts.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2