Middenstandscursus J. GAZAN Nieuwe aanwinsten Gem. Bibliotheek HET PAROOL j Wij vorderen niet dity-dOGfv machinestiksters aankomende leerlingen en 1-ps. Ledikanten ALG E M EE NE ABONNEMENTSKAARTEN INGE VOER. D. NETTE MEISJES DANSLESSEN TELEFONISTE zonder kapitaal DAAR IS ZORG AAN BESTEED, U PROEFT HET Qywehoni „HET PAROOL,V UW VRIEND [N NOOD.- UW VRIEND [N VRIJHEID" OUWEHAND'S DIERENPARK Rhenen op den Gtebbeberg f ONZICHTBAAR STOPPEN! PALTHE- ALMELO B0U*KASH£8B»JtEIVpERl*''Pc,V. ^^ïWjiuiisfa Studieboeken .Vocne, J.p Eon.--dagblad ia do -^o eeuw. Bo«tvb.*ch, <L St., Vaarwel aan eoa god- vorgowaiijd. Fobw,:-L. J. M-. -Van Hwroo «n Herrea- kultur. Jy tyy Roaonbetv, Al," Dar Mytftus des 20 Jabr» IltJlldiClf1A.: Wynaendis' Franckeit, - C. X, Vier mor», llaion- Kohuslamm, Pb.j Het oude vorbond- Bijn, a. Q; yaa. Roomsclio ïökérkeden. Het rKrve.'górdijn cpgetcokken, de clas- sis Roltardam dec Ned. Hory. Keek tijdena den oorlog. VefdliuizoQ, G. ran. Pochen andere dan an dore- VoUorthown, M.W.: R,, Wat.-in»? iVornioor, El, .Wij rechten voor., democratio en socialisme. Kies, Ch., Wat de Ni*deriandws aiet we len omtrent Ned. JmliC. Attlee, C:, Mija labourpartij. Bcahs, A. B. M. en E. Cancrinu«, Winston CUurchiil lboioekt Nederland. j Oudegiesl, J., Do sociale wetgeving. Congres van dou arbeid. Murray, W. G. D,, De yootyeschicdcaie v. d. Karin*- van Koophandel te Rotterdam. Broyer, L. Al, Veilig vuren. Do'orvaiiisolio van hetbedrijfa.'even. IPriedmana—vl .- d- Heiden, R., Drie proces sen (B!okz01jG«iiechtou. an Musseri). Muller, N-, Biogratwoh-actiologisch onder zoek ever recidive. Gestorte*,P., P. Oosterloa. tttèmeo, H., De evolutie dor weten schap.'--. Rooda, H. II., AnnlytUclte meetkunde-' Schuh, F., toorboek der differentiaal" en integraalrekening.! Ortfc, F.. De rojativitcitstiieoVie *van Eiuslecn- Roskam, R.en Fehreu, R.,Radar. .-StaiemenU relating to trie atomic bomb. Aiders, J. C., Overal biologie- 1 Witt, E- do. Kwiek, do koolraeoe, Deiin, J. J. van en van Ermen, G., Hand- ieiding tot do «leotrotochniok. -1 Wit, P- J. do, Voorschr. roor etectr. oterk- stroom instajludo». Toepoel, P. M. C., Do kortboenlgo terrtëra. Vorstolatian, C.» Waar kan Ik viseeben? Daudt, W\, Do pliysischa grondbeginselen der radiotechniek. Hennoy, K., Trio radio engineering hand* book- Vogt, W., Hoe het don omroep verging, j Faber, F. J., Polroleum toeken ea Ont- 1 dekken. Pirchan, E-» Hot kunstenaars-goliidonboek. Wcgreifj Cm.. Van bouwen en wonou. Gtuylor, J. do, Hiido Krop. Vctb, C., Noliy Codenheim. ]- -ff Scliuyt, H., Hot teokenon tan stillevens. Scliuft, U.y Kopteelconon. Boon, K. G., Gerant David. Hantmccher, A. M., Floris Venfter. Luns, T. M. H.. Frons Hal». Schretten, M. J., Dirclt Bout*. Paortouanr, - J., HoHami"dw5 eteera tan den bonden Eeuw; Beresenbrugg-e, Vf. L-,.-Do uatmirgelrouwo stereoscopische afbeelding. Brons, S., De muziek in haar wezan, Seobnnejew, L., Rus»ische muziek. en com ponisten. Wot, A do. Do pianlstenworeld. Bio, C., Het klavier en zij i meesters. Keiter, G., Joh; Sob. Bach. Duncan, I., Mijn leveti. Goed of slecht (keUron van de speelfilm)-! .1.1! Opdenbtweb, Al van, Hor moot ik trainen- Konsmann, F. K. H., RpdoJpl» Xöpgór. Doorenbos, \V., Petrarca Wal, T. J. van dor, Over do poSzfe en over de gedichten der jongeren. Sluiter, F-'H., Toen do dieren nog spra ken... •- Dulnkerkon, X. van, Tobla» met den ongeL Latil, J., Twee werelden. Siitücer, W., Plant den moiboorn. Woorrooffe, Th., Bost stories of the »ea. Ts'au Sjuö Tsj'lu, De droom in de roode kamer. Wcule, K-, Vom Korbalock. zum Alphabet Vries, J. Volksverhnlon uit Oost-IndiS. WortnsCr, C. W., Indiü-vaarL Hogorzeil, II. V., ArgentmJB, Jones, S. Rl, Tharnes triumphant. Knop, ,G., SehylgeralSa. Schafer, E., Geheimzinnig -Tibell». - Adnms, J., Truslow. Thft epic of America. Muimick, O. 1M. do, Het rijke! ertsland Surinnme en. zijn' problemen. Quispei. H. V., Ned.-Iridiö In den Sifon oorlog^ --m'v'y- Chriera, E., Zg schreven op klet- Vries, J. de. Dó.. Germanen. Boor, M- G. de, Bekn, overzicht der nlgcni geschiedenis- - loagh, J.. de. Maria van HóngnrgAl Goyl, P., Napoleon. C»s«v, R.J..- Ik zag da oorlog. Reynolds, Q.. Dress leiiearsal, tho slory of'-.Dieppe. Vesjk», A i", la apiotiiiTig^lienst van Japan. longh, J- de. Margaroiha van Oostenrijk. ,,v,i Arnhem. Albe, An «a ucial a. Bakker, P-, Jeugd In de pijp. Berckhoudl, J. van den| Hot nubijo leven. - CpUliiiho, M., Do aUUó at rij uL Doareubos, C., Daar wordt gobeidf Eckmar, F. R., Drfo tfooiio Jworgon. Hngors, F., Maak cr iols raoois van,,, HWding, Joh., Liefde, ia bet oude land schap. Lannoy, K-, Skrietwltjo- Loon, F. van, lulerraozzo- Jfarxyekfl, C. tan, Hothazonhsrt y! MarxveWl, C. van» Ook zij _moakle hol mee.! 0*v A F.'iVan, Dorp la. Brubant. Oiten, B.y>Eén atukjó,-.paradijs. Palm, L...Sfoedertje Lloflhethl- Petera, A-, Do grooterebel. Róoinnts, M, Gebed om oen goed einde. Setvaes, A.,1. OqriogsfcimJcten. 1 Woudo, ;J„ van dor, Roedorij Waterman. Ferguson, J- A-, Verstolen verschrikking. Priestley, J. B., Drie mannen la burger. Saba tini, R.,Historische nachten van ver schrikking. - Lehmann, F. R., Hotl bonte leven vttn Peter Pauj Rubens. Singer, 1. J., Der 'gebrooilera AechkonazJ. Werfel, _F.. Hoort naar mijn slem. Eter lel son, E;, Do dag breekt door. Juul, .O., "De roode aarde. Salmineo, S., "Lars LaurÜo. ■- lUtlli, M., Het Ijs kruit- Douglas, L. C.. Invitation, lo' Uwe; Faulkner, W'., The wild pafrae. ForOslcr, C.' S., Flying colours. Forester, C. S., The happy return. Forester, C." S., A. ^Uip of the Hue. Huxley, A-, Brave new world.. Mackenzie, C., Sailors of fortune. Maugham, AV. .S., The', nuion and sispenoai Nicholson, .H,,Public 1 faces. Paassen, P. viui. Earth could be fair. Parkor. D-, Laments for the living. Saycre, - D. E, .Uimatural donth. Suckow, R., New hope. Gersffickttr,: F-, Die Flussplraten dee Mia- siBsippi.- "'I i 1. ;Mans#, J„. Dm magische Jahr. Roth, J., Die Geiohichtevon dec I00a Nacht.,-.vl j 'Rotli, J.,Die KapuzinergrufL M&zéline, G., L» scuffia tie l'6te. yercors, J. B., Lc sftbjo du temps. -'" maar vragen slechts: Wie helpt jongelui, die willen trouwen aan 2 ongem. kamers met keuken of gebruik daar van. Schiedam of Rotterdam. Br. lett SVE bureau van dit blad*'-y;.*" ONVERWAGT en DE PATER Aaavanfl" nieuwen cursus begin September a.s. .1; Opleiding voor bet Middenstandsdiploma en cursus vexjr .algemeene ontwikkeling! Studievakken: BoekhoudenjT HandelsrekeneQ, "Ned. Taal, Bedrijfsieer, AJg.Handelskennis; eh; Recht. Spoedige aanmelding .bij A. ONVERWAGT, Leeraar Boekhouden M.O-, Rembrandtlaan 98, Tekf. 69763; bij J. DE PATER, St Dduinastrl 52c, Tefcf. 67658 en H. MEIJERS. V.T.H teeraar. Wattstraat 71b. - Plotseling n«m de. fiecte vari Ons .wea in de Hope des Eeuwirco t-even* ónze innig geliefde., zorgzame Moeder. Behuwd- ca Grootmoeder- Zuster, Behuwdzuster en Tante,Mevrouw de Wed. KLAZfNA PETRÖNELLA POOT «eb. Sente! ia den ouderdom van rutto 61 jaar. v:- M, A, Nïeswaag—ppot. K, tCieswuag. J. C. A. ftwt. G. \V%^. Poot—K turner -.Frehot. ..A, Verfioev—Poo t, A;'-.' Veehoèy. A. BreugemPoot. J. Bccugeu». J. Pool Al Poot—Poot. Ko - Poot en kleinkinderen SchïedAm. 15 Aug, 194Ö- 1'. NasaauW; 5U, Geea bfoesaen. De te raardehestelling «1 plasts hebben Maandag Vertrek vanaf het sterfhub nam. 2.30 uur. N.V. CONFECTIEFABRIEK Waldnrpstraat 4SS. Den Haag; vraagt voor spoedige indiensttreding: machinestiksters handwerksters leerling-persers Reiskosten wórden vergoed met ketüng-netmatras 62.50 Fa. J. D. VAN MEURS Wonrnginrichtmg Singel 128 - TeL 6784^, Helderziend medium alle zaken. Spreektiren dageliika. ook Zondags van 10—12 en 3—9 uur. W. A. VIJFWINKEL. Parallelweg 188 II. Schiedam bij station. Met ingang 1 van 22 Augustus 1946 v/orden weder Aanmelden dagelijks vanaf 10 uur WoningraU. -Vrij bovenhuis nieuwbouw Rotterdam CW-*. vattende vü£ kamer», keuken en douchecel. ruilen root idem kleiner, centrum Schiedam. Br. no. 7791 bureau Het Parool. Rotterdam. Mej. M. C. de Moor Mcd. Gcd. Chlropo<üste Boecbavelaan 34a Telci. 67350 Schiedam HERVAT MAANDAG19 DEZER weer haar praktijk. - NV.% HANDELMAATSCHAPPIJ L. I. AKKER, Afd. Fabricage, vraagt voor onmiddellijke indiensttreding, eèn aantal] l De geldigheidsduur kan eiken dag ingaan en bedraagt één maand V Dé prijzen bedragen: 2e 3« kUite Voorde eerste moandtll 18.75 182.50 Vóór elke vofgerde maand, mits cnmid* dalÜjk.a ans luiten dó] aan de voorafgaande: tf 95.— 66,— De kaarten moeten met bet daarvoor bestemde, aanvraagformulier onder bij-, voeging ven een pasJoto (4V2 bij 3'/2» hoogte van het hoofd minsten» 2 cm) aan één onzer stations ol et knnds reis bureau* worden aangevraagd- Ter voor koming van *tagnatie in de afgifte gedurende de eerste dagen, wordt het publiek dringend aangeraden de kaarten onmiddel'ijk aan te vragen. Nette weikstec gevr. vsn 9—2 uur ééns jq de 14 .dagen, van nocde. getuigen voonlen. Loon 2.^ EdïsoitstrïBt 38b. voor het verrichten van eenvoudig pakwerk. Hoog loon. Prettige werkkring (Radio aanwezig). .Tramkosten worden vergóed. Aanmelden van 5—12^en van 2—5 uur bjj den bedrijfsleider. Lange Haven 91—03, Schieöam .prima tandem te koop. Te bevr. Gerard Seholtenstraat no. 35. Aangeboden: 63 c.M. lange rleltlaarzcn m. 43, Wil ruilen voor rijlaarzen m. 43 of 44 Br. no. 1702 Bur. Het ?a- rool.- Te koop: groote handwagen- - Laadvermogen 1117. ton. v. Ree. KoordpolOerstraat 13. Te koop: z. g. a. n. boeken kast; 2 glas tb looddeuren I 126.-^ Kroon. Paul Kru- gerstraat 1T7. Te koop: oest Oultsche Her ders met stamboom. DUk. Polderstraat ,82, Alblasser- dam. Gloed nieuwe tweepersoons kano aangeboden. t3r. no K 20. Kiosk Bergstngel. Te koop: een z. g. a. n, damesfiets met v. o. buiten en binnenbanden. ïL Rovers. Tousalntstraat 35. Te koop aangeb. 5 prachtige Jonge Herders, 9 weken oud so p. st. v. d. Heijden, Kippenfokkerij, Crjntweg 19 H'berg. Wegens aanst. vertrek naar Indiö ter overn. aangeboden enkele beerencosruums. win terjas en ond buitenmodel uniformen (whipcord). Zater dag na 8 uur Paetsstraat lib, R'dam. üanjo met Josse trommel te koop aangeboden. Van Riet. Gordelweg 168c. Te koop: v. o. kinderwagen Goeden staat. Venöerbos, rtonlngerdljk 73 a. Na 1 uur. Te koop aangeboden: l gr. rnecanodoos; l sporteosf juit» 1 Tweedjas kleine maat Te bevragen Kembrandstroat 43 Te koop: 2 eiken rook.'aut» 's Avonds na 1 uur. Hage- stein. Bas Jungerlusstr 172. Te koop; chique witte velours chiffon trouwjapon met sleep maat 40—42 iets aparts. Dordtschelaart 220 a. Te koop: nieuw old-finlsh dressoir, theem: schuiftafel; 4 haardfaut.; pr. spelende radio; schrijfbureau, zwarte lage heerenschoenen m. 42: overall en luidsprekers. Dul- venvoordestraat 21 a Te koop: moderne radio Meidoornstraat S5 a" Rotter- dam-Nocrd. TE KOOP GEVRAAGD Te koep gevr I i t knotten lichtblauwe woL Tel. 2S611. Ltcht motorrijwiel te koop gevraagd, prima staat. Br. no. 6171 Adv Bur. Harte, Zaagmol end rif t 3Sa Te koop gevr. gebeele of gedeelten van inboedel», zolderoprulmingen enz. Ten- wolde. Easenburgstngel 69 a. T» koop gevraard contant: Orgel en prima Plano. Br. omschr. K3. 't Hart, Dam- straat 50, Maassluis. TB flIHJP GEVRAAGD Heer zoekt gem- z't-staap» kamer met of zander pen». Br. no. 1120 Bur. Hst Fft- rool. Gevraagd: gem- woon- en slaapk. met gebr. van keu ken. Op netten stand: voor gerepatrieerd echtp. middel* harenleefljd. Liefst H'herg. Br. co. 1/37 Bur. Het P"* rooi. Jong echtpaar vr. oogem. kamers met kook gel. Br. oo. 1694 Bur. Het Parool. Te huur gevraap.d groot pakhuis geschikt voor schil derswerkplaats Br Fa. O, a. a. var. Dongen St Zoon, Linker Rottekade 107. Tel. na. 20413. Jongedame zoekt zlt-slaapk. met pens. b. h. b. h. h. vveat of Centrum. Br. no. 76*t Bur. Het Parool. Wie helpt Jongelui die wen- schen to trouwen aan sla.ip- etage. v. Gemert, Saurystr. no. 16 a. Groot, aantal Hoofd-»cf«-boeken tet óverastne a»uöebod«n. L. Soeter», Stadhouderslaan 87. Te koop splinternieuwe dollne, /J5. Havendijfc I8<fb. Te koop F., N. motorrijwiel 350 cc. m«t swctlduo «n prima banden. Cath aria «straat 71. K°t~ H H. Kappers! Personeel gevraagd bij L T. Berlijn. Nwe. Binnenweg t54; bij al- wezigheld Korte Kade 70- Gevraagd: slagersjongen - or halfwas. J. Renslnfc. Adr. v. d. Doeslaan S3 H'berg. Tel. HOOFD VERPLEGER gevraagd Juffr.. 57 N. H.. zag zich gaarne geplaatst als huis houdster. Omtrek ia or om K'dam. Br. letter M— Kiosk Math, brug. Tegen 1 Sept. gevr. te Rot terdam een beschaafde huis houdster by ouder echtpaar. Volledig huiselijk verkeer. Hulp voor ruw werk aan wezig. Br. no. 7110 Bur. Het Parool. Net meisje gevraagd fn kJ. gezin v. d. of d. e. n. Goed loon. Goede behandeling. Mevr Beekvelt, Kleiweg 363 Schtebroek. Heer, 63 J.. zoekt v. d. huls houding t vergoeding van kóst en Inwon, nette vrouw, p. G. Rr. no. 1691 Bur. Het Parool. Gevraagd net 2e meisje voor dag of dag en nacht v. g. g. v. Mevr. A. Ruotf. prln- sea Juitanalaan 77. Begifi SepL aaxtvang der lessen. Ee»tbegümenden en Gevorderden. Ook R^ K. lessen. In.schrijving dage lijks DANSINSTITUUT H. SITTON, Haven 121, Scincdam. Salarlsgrenzen, incl. tijdel. toelage voor gehuwden: 281a.— toto/ 3318.—, voor ongehuwden. na-aftrek van de vergoeding voor inwoning en voeding 121188 2645.94; eventueel aftrek voor pensioen 10 V» van het vaste salaris. Ret maximum wordt normaal in 10 Jaar bereikt. Verelscht worden t het diploma B (Krankzinnigenverpleging) en tiet diploma A (Ziekenverpleging). Sollicitanten mat erva ring, op dit terrein In een overeenkomstige positie, ge meten voorkeur. Alleen schriftelijke sollicitatie», onder opgave van referenties, In te zenden aan den Geneesheer-Direc teur te Poortugaal tot Uiterlijk 1 September 194«. Voldoende postzegels voor antwoord insluiten. H. KORVING accountant belastingconsulent Lange Kerkstraat 86 Telefoon 53«3i—69704 BLOEMfcN, TOLK UWER DANKBAARHEID Zendt Uw reatie* in Amerika. Canaia. Zweden en Zwiiserlnori een pakket mooie Holfand«che bloembollen GOEMANS VISSER. HILLEGOM BLOEMöOLLErs en ZAAOHANDEL verzorgt de verzending geheel voor U VRAAGT OMGAAND INLICHTINGEN Op groot handelskantoor t-e Rotterdam is plaats voor een geroutineerde TE HÜÜB Aangeboden: Gem. rit- en slaapk. met pens. Beukeis- weg 28 a (Rlsselada) Te huur aangeboden: Aug. en September, gem. mldden- standswoning. Boschrand ge meente Zeist. Br. no. 7712 Bur Het Parool. Aa'rïgeb. Tn BUjdorp. twee onj?. kamers op slaap^tage. Geen gebruik van keuken Centr. verwarming. Br. no. HOS Bur. Het Parool. Te huur ruime gem. zij sL kamer, str.. water: b. b. h. h. op vrij bovenhuis W. Br no. 7699 Bar. Het Parool. Aangeboden wegens spoedlrj vertrek naar buitenland, diverse colbertccstuums ra. M. ln pr'.ma staat, grijze heerenwinterjas m. 50. Za terdagavond na 8 u. Schou ten. Herm. Robberstraat 82e. R'ctara C. niet ouder dan c.a. 18 Jaar. SulLniet opg. van verL salaris onder No. 2080 Adv. Bur. Van Sijn, le Middellandstraat 50, Rotterdam Firma A. N. VAN DER HULST BehnDgselpapierhaadei B vraagt voor haar winkelbedrijf EEN WINKJELBEDIENDE en EEN JONGSTE BEDIENDE en voor haar grossiersbedrijf ESN MAGAZIJNKNECHT EEN KANTOOHJUFFKODW en EEN STENO-TXPISTE Br. met opgave van laatste betrekking en afschr. getuigschr. a. h. kant.: Goudachealngel 5ld. R'dam' U bouwt uw eigen huig Het bedrag dat U thans aan huur betaalt ia vol doende om in Uw EIGEN onbelast hula te wonen. Vraagt vrijblijvende inlichtingen te onzen kantore Boompjes 2, Rotterdam, TeL 28361 WonlngnxU: Vrije le etage goeden stand W. 2 k. ens., 3 siaapk.. keuken, en zolder, voor grootcr huts R'dam of vrij huis randgem. Huur tot 80.— p. tn. Br. no. 7S8ö Bur. Het ParooL Wonlngmll aangeb. 3 kam ens., zljk.. k^ vlak bij sta tion Bergweg, voor woning ln Krallngen. Br. no. 1633 Bur, net ParooL Ruilen: Boosterralnwonlng 5 kam., k., plaats, loods, lage huur, Beukel«riijkbuurt, voor even groote woning. Geen Zuid. Liefst me*, badcel of kamer. Randgemeenten geen bezwaar, Br. no. 7681 Bur. Het Parool. Hullen: Gem. zit-slaapkamer met gobr. van keuken, voor 2 pers. van Utrecht, BUtstr. 108. naar R'dam Br. no. 3619 Bur, Het Parool. Flatgebouw GoudscbeslnRel aangeboden voor vrije wo ning Ridderkerk-Rijsoord of R'dam Z. lnl. bil W. Schii- peroord. Herman Robhestr no. 90e. R'dam c. Tel. 32929 Flinke werkplaats Centrum, voor winkel centrum of w. Kotr.cr vaa benedenhuis oc*- geschikt. Op prima stand. T.i. 36310. Ruilen*, le etage voor vrij huisje achter zutderzieken- nuis of omgeving. Zanen, Joh. Brandstraat 9». De algemeene opinie ïs, dat de beate Engetsche rijwielen deze 3 merken dragen, die over de geheele wereld beroemd zijn om hun buitengewone jï kwaliteiten. f Engefsche rij wielen uHge- rust met Stur- mey-Areher 3 versneHings* naaf staan aan despHx. (DE SCHIEDAMMER) Abonneert U nog heden Prijs 4.— per "kw. 31 ct p. week Gelieve mij te notceren als week/kwart, abouoé. Doorhalen wat niet verlangd wordtl Naam; Adres: .mm Plaats: Ingevuld fomuller te zenden aaal Adm. HET PAROOL, Lange Haven 141, Schiedam» van alfe scheuren, brand- en mot gaten in alle soorten weefsels. INDUSTRIES LTD. [rfiriCHAH BHCiANO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4