Regeling Duitsche kwestie van voor ons Gerepatrieerenden hebben het beter dan oorlogsslachtoffers Indonesiërs willen niet weer in een dwangbuis abonnementsprijs per week n cent PER KWARTAAL 44.— LOSSE NUMMERS 10.C8 DE SCHIEDAMMER s Dr. Van Royen MindemêidsprobSeêm moet voorkomen worden PAROLOSCOOP Verkoop yan wekkers is vrij 1 Sjahrir yroeg Truman om hulp Jonkmans yerklariftg wekte teleurstelling Maar Truman gaf geen antwoord Kottnauer behaalt zijn eerste over winning Duindorp gedeeltelijk ontruimd RED. EN ADM. LANOZ HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON WW ZESDE JAARGANG NO. 193 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 254S0 EN 69300 POSTGIRO No. 3S5544 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG, 20 AUGUSTUS 1940 Dr. 'j- H. van Royen, de vroegere Nederlandsche minister van buiten- landsche zaken, heeft in een onder hond met A.N.P.-Aneta verklaard, dat de reeling van de Duitsche kwestie van wereldbelang is en in het bijzonder van groot Ncder- landsch belang. Een chaotische toe stand in het hart van Europa zou op zgn minst „ongezond" zjjn. Dr. van Royen deelde mede, dat hij met vacantie inde V.S. was en gedurende dien tijd zou optreden ais lid van de Nederlandsche delegatie bü de algemeene: vergadering van de Vereenigde Naties. Nederland hoopt, aldus spreker*., dat het in staat zal zijn de: Duit- schers, die door eventueele recht- trekking van deelen der Neder-, Iandsch-Duit5che grens op Neder- landsch gebied komen, te asslmilee-r ren. In het andere geval zou het vraagstuk van de verplaatste per sonen nog maar grooter worden. Met - het oog op den huidigen intematio- nalen toestand zou het volgens dr. Van Royen trouwens onmogelijk zijn. deze Duitschers naar elders over te brengen, aangezien de ge allieerden nooitzouden toestaan, dat het aantal verplaatste personen in hun zones nogzou vermeerderen. Aan den anderen kant, zoo vji volgde spreker, moeten wij een min derheidsprobleem in ons land koste wat kost trachten te voorkomen, want gedurendeden oorlog hebben we kunnen zien waartoe dat -• kan leiden. Het laatste woord berust m De°„fcidbag" vol mef „troubles" - „ï-onden kan z*n, zorgen wel op /Het moet overal over andere tak- üeken en technieken beschikken om ae moeilijkheden "het hoofd te bie den. Te Parijs moet het een eenheid met Amerika demonstreeren waarin het niet verloren gaat, doch zich zelf kan handhaven; de Rus moét,, z'n obstructie en/ 2'n argwaan prijs- geven en :-tot-mee-doen worden-ver- leid; hijmoet 'w'at-deh" ontzienen 'htf' moet flink worden aangepakt. Be- vin en Alexander!, betten zich voort durend het voorhoofd. In Britsch- Indlë zou -het zoo vlot kunnen gaan met de zelfbestuurskwestie, als er maar niet telkens onlusten uitbra ken die het werk stagneeren; te Calcutta betreurt men alweer 1000 dooüen en vele duizenden gewonden en honderden In de asch gelegde hul zen," Perzië, Arabië, Egypte, de be veiliging yan de olie, het Joodsche probleem, ja. vooral dit laatste krijgt een wel zoo tragisch gezicht,, dat mep het gevoel heeft dat er van Londen meer gevergd wordt dan het kan leveren, invloeden en noodzaken - van bulten-aï zijn er schuld aan. dat de. Joden de laatste mogendheid ln de wereld naar de. keel vliegen, waarvan zij, nop eenlg heil te verwachten had-den, maar juist met dat „afwachten en verwachten" bevinden de Joden zich „be- tween the devil and the deep sea", n.l. tusscheti: de pogroms ln het onveilig geworden, afgebrande Eu ropa en de gevaren vanhet ter sluiks binnenkomen ln een. Palesti na,. Ligt het kamp op Cyprus. En of men nu radeloos wordt in zoo'n kamp of zichin den ongélljken wanhoopsstrijd werpt, voor 't: meest vervolgde volk Ugt daar niet zoo veel verschil meer In.'- De politieke en de moreele gevolgen zijn voor Londen; Dat de Rus stookt in- het Heilige Land zou 'n onverantwoord- bare uitlating zijn, maar dat; -het den Rus onwelgevallig Is, dat én de Mohammedaansche* èn de Joodsche wereld Alblon tarten om te toonen hoe het zit met de krachtdadigheid van JohnBuil. neen dat kan men niet ontkennen. Trouwens, de Rus- en de Brit ontmoeten elkaar op veel meer terrein dan:',-het Parijsch-dSpio- matleke. i.De Dardanéllen" mogen., dan een in hoofdzaak Turksch zor genkind zijn, Londen toont heel vee! burenbeiangstelllng ook alweer -uit een zeer verklaarbare bezorgdheid. Bulgaarse!» Varna, Roemeensch Constanza,Russisch Odessa, Rus sisch Chersen, Russisch Sebas- topol, Russfsch Rostof. Russtsch Kertsj, .Russisch Toeapse, Rus sisch Batoem, zij kunnen zich :maar niet „neerleggen" bij de al- leen-maar-Turkschheid der. zeeëng- ten AI veranderen régimes, aard rijkskundig-politieke nooden blijven. Het. Tsarisme zocht altoos wróe- tend vrijen uitweg naar. het, Zuiden, het stalinisme doet zulks net! een der. Al dergelijke aspiraties aan ÏJs- en Oostzee zijn voor Moskou makkelijker op te lossen geweest dandie welke den Rus In Suez, en In\ Haïfa kunnen doen belander}/ Londen ls. er voor,;- daf de conventie vain - Montreux wordt herzien, want Japan bijvoorbeeld was mede-onder teekenaar in.IS36, en zooiets !zou thans - te dolzijn, maar dat ls maar een klein zorgje bij al de groote die schuil gaan achter ihet rookgordijn dat er drijft .tusschen -,het Luxem bourg en Klrkoek,. waar dé olie vandaan komtdie door een pijplei ding naar datzelfde Haïfa wordt ge pompt. V,. WEERBERICHT Overwegend mati ge wind .tusschen Noord- West en W. iets /meer zonne schijn. doch hier en daar een", enkele re genbnl Weinig .ver andering In.tempé* "'ratuur. 21 Aug, Zon op 5.34. onder 19.55 uur, maao onder t€07 uur, op 23.59 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij I0.S3, Ze tl) 23.43 out. dezenechter bü de Nederlandsche regeering. Dr. Van Royen betreurde, dat - reeds van een derden wereldoorlog wordt gesproken. Als alle Vereenig de Volken hun best doen, zoo zeide hij, moet het mogelijk zijn den vici- eusen cirkel van wederzijdsch wan trouwen enInsinuatie te doorbre ken. Zeer verheugd was bij -over hetsnelle herstel van Nederlauo Persoonlek was hij optimistisch wat Indonesië betreft, aangezien hij Ver trouwt, dat men tot een voor beide partijen bevredigende oplossing zal. geraken. \y- Echtschcidingshaussc in -Berlijn.^;; v-.'V Het aantal aanvragen tot echt scheiding in Berlijn is zoo groot, dat; een vijftigtal nieuwe rechters, benoemd zal'-worden teneinde te- trachten den achterstand van meer dan 17.000 gevallen in te halen. Gerechtelijke kringen verklaren, dat dit buitengewoon grooteaantal in de eerste plaats zfjn oorzaak vindt in den socialen achteruitgang tengevolge van den oorlog. Voormalige Nazi's dreven schildenje nsmokkel Dank- zij een tip uit Amsterdam heeft de-politie te Salzburg een or- ganiastie van smokkelaars ontdekt, welke.bestond uit oud-leden van de: Nazi-partij. Sedert 1944 smokkelde deze orga nisatie partijen schilderijen van Nederlandsche" meesters en andere waarde-obj ecten van Nederland sche herkomst via Berlijn en Praag naar Oostenrijk. Drechtdijk en Damsterdijk Eeuigcn tijd geleden zijn de tydens den oorlog door do Duitschers ia bu zit genomeh stoomschepenDrechtdijk ea Damsterdijk. van de Hollaud Anic- j rikalijn in gohavenden toestand uit Duitsehland naar. Rotterdam gedopt, en in de Waalhaveu o pgeiegcl. Zoo* 1 wel do Drechtdijk,...gebouwd in l;>20 als do Damsterdylj, gebouwd in .1929,. voeren voor den oorlog - to den Paci-, ficdïenst von de H.AX, Dedkiuidigcn; zijn thans .begonnen- met ecu - onder zoek van de schepen, teneinde te kun- •neu, va^LstcUca oD.-zij alsnog;- iu de: vaiirt' kunnen worden grbrajut. Dircci-eur-generaal van Scheepvaart - 13IJ K.B. Is mr. J. J. Oyevaar t»: re kenen van 3 Juli 19-16 benoemd tot directeur-generaal van scheepvaart ln vasten dienst bij het ministerie- van verkeer, onder toekenning van de bevoegdheid den persoonlijken tl-, tel van „secretaris-generaal van het voormalig departement van scheep vaart" te bleven voeren en onder' gelijktijdig eervol ontslag als secre taris-generaal van dot departement, D.obr dfl-tinie van bedrijfsorganisa ties ln de1 uurwerkbranche is .de vol-/ genda regeling getroffen:wekkers;, mogen" met 'ingang van heden vWJh worden verkocht. De devlezenposltle van Nederlandv laat nog geen grooten invoer,van5.' uurwerken, toeen het Is duWelljKiij dAtflthandel 'in UUT-5 werken, in zijn geheel als elke;-wln-!;| keiler afzonderlijk, thans een girobtRi verantwoordelijkheid heeft bij de/re-4 deüjka verdeellng. De winkeliers dienen'de wekkerti dan ook te verkoopen -aan hen,'.dia l er het meest behoefteaan hebben, n.1. aan oorlogsslachtoffers, arbeiders] ln cDntlnue-bedrijven, spoor-/en j trampersoneel, personeel van trans- portondernemlngen, bakkers, land- 4 bouwers en schippers. i j De door den oorlog getroffen ge-. j bieden hebben voorrang gekregenj bij de bevoorrading met wekkers: De verkoop van horloges kan voor-.'t looplg nog niet worden vrijgegeven. Gedeeltelijke loonderving bij J militaire keuring Blijkens een beschikking van het-; college van rijksbemiddelaars zUn~ werkgevers, bij verzuim door den. werknemer ter voldoening aan een oproep voor militaire keuring, ver-.* plicht het loon over den eersten keu- ringsdag door te betalen. Gisteravond werden gedurende het Kurhaus-concert te Sehcvcningcn aan den popülairemdirigent Ignncs Nm- viarh (rechts)^en mevr. Ncumark Van Leydn, dio Zaterdag in het hu welijk traden, 'bloemen en een ge- tchcnli aangeboden. IN de achter ,ons liggende jaren ls bet leven van vele menschen dér- mate ontwricht,, dat- zij nu, ruim een jaar na het einde van den oorlog. nog niet lnstaat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Gezin nen hebben hun kostwlnnaar veloren, middenstanders die Jaren ln Duitseh land hebben gezeten, moeten hun. zaak weer. opnieuw opbouwen. Inva liden zijn niet meer in staat hun oude beroep uit te oefenen. Al deze menschen, die door oorlogsomstandig- heden in den ruimsten zin des woords niet meer,in hun levenson derhoud kunnen voorzien, zijn aan-, gewezen op steun, der egeering. in derdaad ls reds in April 1945, nog voor ons geheele land bevrijd/was,. een regeling getroffen voor de ver- zorging van - oorlogsslachtoffers. De bedragen die worden toegekend, -zijn echter uiterst bescheiden..». Een echt paar moet leven van j 3 per,dag, een weduwe van J 2,;..voor Inwonende 'ge zinsleden wordt, al naar den leeftijd. J] of J 0.75 uitgekeerd- in totaal ont- ■\ahgt een gezin nooit meerdan 80Vt van bet laatstgenoten gezinsinkomen en Indien het oorlogsslachtoffer zelf eenlge'lnkomstcrrlieeft/wordtvde uit-- keering dusdanig vastgesteld, dat" hb nooit meer ontvangt dan hij vroeger verdiende. Alleen voor personen die tengevolge van hun actieve verzets houding Invalide zijn geworden, geldt een wat gunstiger regeling: zij ont vangen 7BV» van hun vroegere,. loon gedeeltelijke Invaliden een percen tage afhankelijk van den graad van hun invaliditeit. Valide mannen, die. vroeger in loonbetrekkingv.zijn ge weest, worden opgenomen in dé Ar beidsreserve, zoodat deze regeling 'niet voor hen geldt, maar de overige oorlogsslachtoffers moeten met deze bedragen rondkomen. Het peil van de kosten van levensonderhoud maakt; dit rondweg' onmogelijk. Deze men schen moeten schulden maken, waar onder zij nog Jaren gebukt zullen gaan of leven of een peil, dat be neden het bestaansminimum ligt. Ongerechtvaardigd verschil VERGELEKEN met de Nederland sche slachtoffers zijn de gerepa- trieerden uif Indonesië in een veel gunstige positie. Gedurende, de eerste zes maanden van hun verblijf in oma land ontvangt een echtpaar J 300 per maand, terwijl voor kinde ren al naar hun leeftijd J 75 of J100 wordt .verstrekt. Nu is de positie van de gerepatrieerden zeer veschillend van die van de Nederlandsche oor- logsslachtoffers. Deze menschen zul- len eenigen tijd noodig hebben om -geheel van het kampleven te berstel- Ucn en daarna hier een nieuw bestaan moeten opbouwen, zes maanden is •/hiervoor een redelijke tijd. De gere- patrjeerden zijn in.het algemeen aan een vrij hoog bestaanspell gewend en het leven ls voor deze menschen, die ■meestal .niet veel meer bezitten dan wat kleeren, .heel duur. Maar desondanks is het feit, dat -\'oor .nog/^geen SOOp 'gerepatrieerden; in April precies evenveel wérd uit-' gugeven ais voor- 25000 Nederlandsche oorlogsslachtoffers n.l. 2.4 millioen. een discrepantie. dle L zelfs dóór. de groote bestaansverschlllen niet wórdt gerechtvaardigd. HOOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ 50.000: 11873. 1 1500.—: 2460. 1000.—17387; 4Ö90. 40O.—6546; 11756; 2084B; 5331; 14814; 15129; 1322;. 15738. 200.—: 5659; 19129; 17196; 19440. fWQ.—6580; 6279; 5707; 19797; 6621; 5841;. 2917; 18759: 9131; 11430.. Zelden ls de kabinetsformatie ln Nederland door veel Indonesiërs met zooveel belangstelling gevolgd als bij de jongste kabinetswir ïing het geval ig geweest, in republi- keinsche kringen werd het een gaan van de regeering-Sche: .r- hornj die bij .de besprekingen op de Hooge Veluwe geweigerd ad, de overeenkomst-Clark Kerr te aanvaarden, niet byronder be treurd. .Het^ vertrouwen, met prof. Logemann èen( bevredigen tegs- ling te kunnen treffen, had men verloren. De benoeming van nr. Jonkman maakte 'aanvankelijK geen slechten Indruk, omdatmen met hem ervaringen had opge daan, waaraan jnen goede herin neringen had behouden. De regee- ringsverklaring van den heer Beel en de daarop volgende Troonrede wekten echter grooteteleurstel ling, terwijl het interview, dat de he-r Jonkman dezer dagen aan Associated Press toestond, niet minder dan een ontnuchtering te-, weegbracht.; Tegenover de mededeellng van den minister,, dat de regeeringIndonesië ln elk geval binnen het Koninkrijk wenscht te houden, stelt men zich in verantwoordelijke Indonesische, krln- 3cn op het .standpunt, da tlndoneslë over. deze zaak zelf moet beslissen. Nederland mist het recht om Indone sië te .dwingen zich te schikken ln. een door Nederland' opgelegd staats verband Men. ziet zeer goed-in. dat men de hulp van Nederland nog'vele Jaren noodig zal hebben en men wil die hulp ook gaarne aanvaarden,-zon der er .bezwaar, tegen te maken, dat; Nederland daartegenover belangrijke; voordeelen geniét. Men wil echter niet gedwongen worden tot deelneming aan een organisatie,; die het karakter van een dwangbuis zou kunnen krij-. gen; .waarin' de oude koloniale poli- .tlek waarschijnlijk vervangen zou wordendoor een niëuwe koloniale politiek. De aanbieding van het lid maatschap van de U.N.O, is niet in staat omeen dergelijk dwangbuis aanvaardbaar te maken. Met de vórming van een federatie ven staat, de Vereenigde Staten van Indonesië, zooals die te Mallno ge projecteerd werd, zou de Republiek zich onder bepaalde voorwaarden wel kunnen vereenigen, omdat, deze Fede ratie uitgaat van de Indonesische eenheid De Vereenigde Staten van Indonesië zouden een bondgenoot^ schap met Nederland kunnen sluiten, dat de rechten en verplichtingen van. beide partijen nauwkeurig zou moe ten vastleggen en waarbij er geen bezwaar tegen zou behoeven te be staan, Nederland afdoende garanties te geven, die de Nederlandsche be langen. en bultenlandsche investee- ringen volledig zouden kunnen waar borgen. Men naderde hierbij vrij dicht het standpunt, dat in Malino aanvankelijk door de heren Nadja- moeddln cZuld-Celebes) en Asikln Noor (Zuld-Borneo) ingenomen werd. Voor de openbare 00rdeeiveiiingen van den Nederlandschen minister over deheeren Soekarno en Sjahrir heeft men weinig waardeering. De Indonesische staatslieden hebben er hunnerzijds geen behoefte' aan open bare verklaringen af te leggen over het karakter of de persoonlijke ;eJ-i genaardlgheden van de heeren Beel of Jonkman, in het feit, dat men zich ln Den Haag dergelijke uitspraken meent tgkunnenveroorloven, ziet men een nawerking van het Neder landsche superioriteitsgevoel tegen over alles,- wat Indonesiër. is..:. Belemmeringen voor herstel van orde en rust. Men is het er overigens volkomen mee eens, dat rust en orde gehand haafd moeten worden In Indonesië; Hoovers en moordenaars heeft men daarom reeds In verschillende geval-, len ter pjaatse doen terechtstellen. De chaos, dfen. de Japanners hebben achtergelaten, zoowel als de ge vechtshandelingen. met. Nederlandsche troepen, zijn een ernstige belemme ring voor herstel van.; orde en rust, Recht en.orde zouden meer gebaat zijn bij een ernstige poging*.óra' tot overcensteming. te komen, met-. de Republiek dan bij het zenden van nieuwe Nederlandsche troepen naar Indonesië. Men herinnert in dit; yetf- band aan een uitlating van een dér afgevaardigden in Malino, die ver-' klaarde, dat er fn zijn gebied órde en rust heerschten, maar dat daar zeker verandering in zou komen, in- dien mén 'troepen zou zenden. In .verband hiermedewerd er. 00 gé- wezen. dat men zeer goed weet, dat door Indonesiërs tegen Neder lande: en anderen bloedige wreedhedenzijn gepleegd, die men ten zeerste be treurt., Men nioest er echter de aan dacht op 'vestigen, "dat de Neder landsche. Militaire; Politie en - verder de Amboneesche troepen eveneens allerlei wreedheden bedrijven, voor welk feit men in Nederland de oogen pleegt te sluiten. Dat Nederland mer troepen zou moeten zenden, ten ein de Amerfkaansehe en internationale belangen ln Indonesië te beschermen achtt men een onhoudbare bewering. Men wees. er op, dat de Républiek de voorstellen van Tan Malakka om alle bultenlandsche bezittingen te confls- keeren, i van de. hand gewezen heeft. Deze bezittingen zullen ter beschik king van de eigenaren gesteld wor den, zoodra de militaire en politieke; omstandigheden dit mogelijk maken. Men beseft zeer goed, dat Indone sië in de naaste toekomst groote bul tenlandsche- Investeeringen noodig heeft en dat men die niet kan ver krijgen 1 door bultenlandsche onder-. nemingen e.d. te gaan onteigenen. In Jict algemeen wees men er nog op, dat nieuwe Nederlandsche troepen transporten het wantrouwen in de Nederlandsche- bedoelingen slechts kunnen vergrooten. Indien de Nederlandsche regeering in Den Haag een Rijksconferéntfe wil beleggen, dan is dat haar zaak. De Republiek heeft nooit verzocht, daar aan deel te mogen nemen. Het is dan ook onliegrijneiijk, waarom minister Jonkman spreekt over vertegenwoor digers van Java en Sumatra die naar deze conferentie zouden kunnen ko men. Als de Nederlandsche regeering verklaart, dat zijalleen met Indone siërs wenscht te spreken, die ver- ,'antwoordelijkgeacht kunnen wor den voor de wenschen van het volk, dan kan men deze opvatting volko men .billijken- Men begrijpt dan ech ter niet, waarom men Mas Slamet naar Nederland heeft laten komen. Wie representatief zijn voor de op- •vattingen van de volkerenV3n Indo nesië,, dient voor het overige niet door de Nederlandsche regeering uitgemaakt te worden. Dit zou men veeleer aan Indonesië zelf behooren over te laten. De commissie-generaal De komst van de commissi,-ge neraal naar Java ziet men net belangstelling tegemoet. Indien ■deze .commissie inderdaad samen-. Lgesi;eid zou zijn uit het drieman schap Schermerhom—Van Mook De Boer, dan zou men zirii een slechtere samenstelling hebben kunnen voorstellen. Indien deze commissie geen vryheid van han delen .mocht hebben en gebonden mocht zijnaan de regeeringsver- klaring-van 10 Februari J.I., dan /moest, men het met minister Jonk man eens zijn, dat deze comr Issie „voor ,een bovenmenschelljke en ''zelfs voor een onmogelijke taak ;:zou; komen te staan. Het komt zelden voor, dat men ih de Nederlandsche pers volledig recht doet wedervaren aan de op- .vattlngen, die in. de kringen van verantwooidelijke Indonesische xei- ders leven. Ik heb hun uiteenzet tingen 2»nder commentaar geno teerd; Men trekke zijn eigen con- idusies.-'-;,?'; PIETER ,'T HOEN De Prawda" beschuldigt In een" artikel van do „Prawdfl" wordt gezegd,dat gedurende den oorlog een.4 Duitsche admiraal „m feite" zoo 'niet officieel, belast was met de controle over alle. Turksche binnenlandscha zeeën. „Vier; jaar lang",- aldus de Prawda „moesten onze zeelleden tegen Duitsche en Ita- liaansche schepen vechten; die- met toestemming,.van de Turksche regee- ring en ln strijd met de conventie ..van Montreux door do zeeëngten ;.voercn." DeTurksche ministerraad heeft één" riöta van den minister van: bul tenlandsche zaken, ln antwoord op de Sowjetnóta van 8 Augustus t.a.v. de zeeengten, goedgekeurd. Da nota zal, - na Dinsdag of Woensdag door de parlementsfractie van de repu- blikeinsche. volkspartij te zijn 'goed gekeurd, onmiddellijk verzonden wor- den..- - Een woordvoerder van de Indo nesische republiek heeft verklaard, dat de republikeinen ln December 1945 hun toevlucht genomen heb ben lot het schrijven van een brief aan president Truman, omdat ln die phase besprekingen met' Ne derland van de baanschenen te zijn. De woordvoerder voegde er aan toe, dat president Truman nooit van de ontvangst van den brief kennis heeft gegeven. In dezen brief schreef Sjahrir ondermeer: „De republiek Indonesië kwam tot stand, in overeenstemming met den wil van mijn volk, ongeveer ten tijde van de Japansche capi tulatie. Gebruik makend van de verwarring waarin de Japannee-, zen hier te lande kwamen te ver- keeren, hebben wij het gezag over genomen en onze onafhankelijk heid uitgeroepen. Kort daarna ging het Engelsch-Nederlandsche bezettingsleger- aan land teneinde uitvoering te geven aan de op dracht, die hun door de V.S. was gegeven. Zooals wij van den aanvang af hebben begrepen gaf deze op dracht aan de Britten - niet het recht om de Indonesiërs weer on der Nederlandsch gezag te bren gen. Helaas is dit hetgeen, wat is gebeurd en nog steeds gebeurt. De Engelschen hebben duidelijk ge maakt, dat zij in dezen geen keu ze hebben op grond van hun ver plichtingen tegenover de Neder landers. In overeenstemming met deze politiek hebben de Engelschen niet alleen Nederlandsche troepen doen landen, maar ook hebben zjj toe gelaten, dat Nederlandsche ex- militairen, burgers en' Indo-Euro peanen werden bewapend. Het meerendeel hunner heeft weinig of geen begrip van discipline of van contröle over de vuurwape nen; velen hunner zijn noch nor maal noch gezond. In deze "om standigheden en omdat de prestige-kwestle erin is betrokken hebben de Nederlanders gehan deld zonder begrip voor de groote verandering,, die zich in Indonesië heeft voltrokken. Tedere provocatie van Neder landsche zijde leidt tot repressaii- les van bepaalde groepen van mijn voLk, Ook de Engelschen zijn er niet kr geslaagd „om de, stemming in het land te peilen"én '""juist daardoor hebben zij zich laten Verleiden om blunders als te Soe- rabaja en in Mldden-Java te be- i gaan. Tengevolge hiervan heerscht er thans een sterke vijandigheid tus schen de Engelschen en de Neder landers cenerzüds en de Indone siërs anderzijds. Na en dan hebben door het geheele land gevechten plaats, maar, slecht gewapend aLs mijn volk is, sterven de Indone siërs .bjj duizenden en dii doen zy liever dan zich opnieuw het Ne derlandsche gezag te laten op leggen. Luchtbombardementen, beschie tingen van zee uit en hefc gebruik van. moderne wapenen heeft ten gevolge gehad, dat den Indone siërs zware verliezen zfjn toege bracht. De Britten en de Japan- neezen, die. onder Engelsch bevel optreden, hebben vele onzer dor pen als strafmaatregel in brand gestoken. Soerabaja; en Semarang. zijn bijna geheel in' puinhoopen herschapen ten gevolge, van de gevechten, die daar hebben plaats gevonden. Wij hopen vurig,' dat de Veree- nigde Staten, In hun hoedanigheid van 'néutrale en onpartijdige '~>o- Bernstein speelde drie hangpartijen De Tsjech Kottnauer heeft, met zwart spelend, de afgebroken par- tö uit de eerste ronde tegen dri Bernstein in totaal i^. 55 zetten gewonnen. Kottnauer behaalde hiermede zün eerste overwinning in het Staunton-tournooi. Dr. Bernstein, de bijna 64-jarige Franschman, heeft. Maandag van de drie afgebroken partijen, waar- In hij betrokken was, er één ver loren. In de beide andere wist hy remise te bereiken, zoodat hij uit de drie hangpartfjen één winst punt behaalde. Tegen Szabo aan vaardde hij eerst bij den 90sten bet remise..yv« Uitslagen De uitslagen van 'Maandag waren:- Bernstein—Kottnauer 01 Flohr—Tartakower Vz~—h BernsteinGuimard. VzVa BernsteinSzabo Vi~xh Nu alle afgebroken partyen oi- eindigd zijn, luidt de stand na de 5de ronde als volgt: - Botwinnik 5 punten. Euwe 4Vi punt. Denker en Stoitz ieder 4 punten.: Smislof en -Tartakow^r ieder 3%; punt. Flohr, Kotof bü Najdorf ieder 3 punten. Szabo 1'Ai punt. OKelly en Lundln ieder -l punten. Bernstein, ,-Bolesiafsk.ej. Guimard, Kottnauer en Yanofskg leder iy2 punt. Christoffel en Vid- mar ieder 1 punt. Steiner punj./* Dinsdagmiddagving de zesde ronde aan, die. als volgt is samen gesteld: -: Vidmar—Yanofsky,KottnaJir Kotov, Christoffel—Tartakower; - GuimardFlohr, Najdorf—Stoh-z,. Szabo—Euwe, Lundin—Bernstein. Smislof—O'Kelly, Steiner—Boles- lafskiej, Botwinnik—Denker. gendneid, ons de helpende hand, die wij zoo noodig hebben zullen ■willen reiken. Wij hebben geen territoriale verlangens, wij willen niemand onrecht doen, zeVs den Nederlanders niet, en evenmin wenschen wij van den strijd voor onze onafhankelijkheid een ras senkwestie te maken. Onze verwachtingen en wen schen betreffen niets anders dan de instelling van een regeerings- vorm zooals de uwe, waaronder hetgewone volk de zegeningen van recht, vrijheid en sociale ze kerheid geniet". Waarom Amerika niet antwoordde - Een woordvoerder van het Ame- rikaansche ministerie van buiten- landsche 'zaken heeft verklaard. dat de Vereenigde Staten de In donesische republiek niet erken nen. Hieruit valt ook te verkla ren, dat men niet gereageerd heeft op den brief, welke Sjahrir 'aan president Truman had geschreven. Bewoners over andere kampen verspreid Het directoraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging deelt ons het volgende mede: Daar er aan- wijzlgingen waren, dat op een be paald oogenblik orde en rust ln het kemp Duindorp te Schevenin- gen wederom verstoord zouden worden, is, inoverleg met den procureur-fiscaal, besloten het ge deelte van het kamp, waar de mogelijke onrusthaard zich bevond te ontruimen en de bewoners over andere kampen te verspreiden. De voorbereiding en uitvoering dezer omvangrijke taak geschiedde bin nen enkele dagen in volledige sa menwerking tusschen het directo raat-generaal voor de bijzondere rechtspleging en het kampcom mando eenerzij ds en de konink lijke' marechausee, de rijksrollUe en de aan- en afvoer troepen an derzijds. Het geheel verliep in de meest volmaakte orde en rust en bij volslagen verrassing. Te ruim 9 uur Zondag verliet het eerste transport het kamp. Het laatste transport vertrok te circa 13 uur. Hierna werd onmiddellijk een begin gemaakt met het trans porteeren der persoonlijke - bezit tingen der verplaatste" gedétinèèr- .den. De ontvangstkampen waren te voren gewaarschuwd en hebben hun maatregelen voor legs- ring en voeding kunnen treffan. Ongeregeldheden deden zich niet voor. Op de berechting en even tueele vrijlating der verplaatste gedetineerden heeft deze maatre gel geen enkelen invlóed. Het ligt voorts ln de bedoeling van het directoraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging, om het door deze verplaatsing vrijge komen gedeelte van Duindorp zoo spoedig mogelijk wederom ter be schikking van de bevolking te stellen. Onze verliezen in N'ed. Indië De regeering maakt tot haar leedwezen bekend, dat ln dc -ge- loopen week dc navolgende verlie zen (gesneuvelden) zijn-gerappor teerd. Koninklijke Marine: tijdelijk kor poraal der mariniers J. Boers (m 5288), afkomstig uit Assen"; luitenant der mariniers K.M.R., K. G. G. Nijssen, uit Blerik. Koninklijke Landmacht: soldaat B. van Bekkum (171229001).' 1-5 R.X., uit Amersfoort; soldaat Th. J. van den Berg (200530001), I-R.S., uit Rotterdam: sergeant J. G. Ei sen, (190319002), II-5 R.I., uit Naaldwijk; soldaat J. H. Eekhout, (210824000), I R.S., uit Amsterdam; soldaat J. van Foeken, (270202001), ï-11 R.I., uit Almelo; sergeant F, H. Gelissen, (171202000), 1 Reg. Stoottroepen, uit Heerlen; sergeant H. C. Hiddes (191105004), II-6 R.I uit Den Haag; korporaal G. A. Le lieveld, <111129000), 7-3 R.I., uit Loosduinen; soldaat J. W. Persoon, (230224009), 7-III R.S. uit Naald wijk: sergeant. A. Terpstra, (170427000), 1-5 R.I.. uit Utrecht; soldaat C. Vermeulen (270213001), TI-5 R.I., uit Slledrecht; soldaat O- Veenema, (250817004), 1-5 *RI., uit Amersfoort; korporaal H. de Zoete. (313502858), uit r.S.K., uit Den Haag. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger: sergeant D. M. Becht (88G60), aan bekomen verwondin gen overleden, uit Rotterdam; ser geant H. Burghout (93160), Uit Beekbergenkorporaal J. F. Fon- toh (20303), uit Ned. Indië; militie soldaat A. T. Leicester (51118) uit Ned. Indië, N. Menadoneesch sol daat K. G. Ngantung' (22780) uit Ned. Indië; vn amb. soldaat Mt Hutubessy (14023) uit Ned. Indië; amb. soldaat B. Tumanserie (33447) uit Ned. Indië. Willem Noskc naar Indië Op Vrijdag, 23 Aug. zullcu de violist Willem No?ke en do pianist Henk to Strako ons land per_ Sky master verlaten om in Indië hun voorgenomen tuoméc aim te vangen. Beide kustenaars zullen, behalve voor militairen en burgers, ook voor do radio optreden, o.n. als solist met het Kadio-orkest vim de N.T.K.O.M., dat sinds korte tijd do werkzaamhe den heeft hervat. Hoewel de kerti vaii do program ma's uit klassieke eu romautischo werken zal bestaan, introduceercn de kunstenaars een aantal bedendaag- sche compositie's. Ook werk van NV- dcrlumlsche componisten zal worde:» uitgevoerd, o.n. van V»'il!cm de Fos<m Swerlir.ek, Dirk Scliafrr,. Robert d' Roos, Frits Noskc en Ignaco LiWi'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1