nette nisjes De Rotterdamsehe Analystencurstis Buitengewone vergadering DANSSCHOOL DANSLESSEN Vordering van woonruimte SCHEEPVAART i®AMrotett -uit xa y.u.^d" Nieuws in het kort Zit- en slaapkamer September aanvang PONT Singel 72 - Schiedam NETTE JONGENS Aanvang der lessen September en October NETTE JONGENS Enkele oudere of Invalide mannen Pieter de Hoochweg 121a - Rotterdam KOERIERSTERS jidviMee'i <iz%e£rrvat:q. Dtf oil. bnrgcinooslejf van Sciiie- diun maakt bok.cud Zooals reeds eenier is gepubliceerd ia hel do bedoeling vail het Ge- meontebestuur de beschikbare woon* ruimte zoo doelmatig mogelijk over de wciiingbehoeveinïwi te verdool en. Reeds langen tijd vindt dit toepas- mug ten aanzien van leegkomende woningen. Algemeen is hel bekend, dat noen geen lóege woning mag be* trekken, zonder vergunning van den bcrgen-eesler, verkrijgbaar op het Bu reau Huisvesting, 2rieuwstraat 12, al hier. Dit geldt ook reeds geruinten tijd voor leegkomende gedeelten van wc- hingen (samen-vremngen). Ook kostgangers of pensiongasten (inwouers) mogen niet van adres ver anderen zonder vergunning van het gemeentelijk bureau. pc r. gpcr.dc behoefte won- ruimto dringt het Gemeentebestuur er toes thans nog verder in deze ricli- ting te gaan. Inwoners dezer gemeente, «liö ia een woning wonen, welke meer woon ruimte Wedt dan voor hen of hun gezin noodzakelijk is, moeten zich er van rekenschap geven, dat er zoo- veleu in Schiedam zijn, die dringend woonruimte noodig hebben en zich met een heel gezio behelpen moeten met één kamer of één zolderruimte, waar door toestanden zijn ontstaan, welke in oczo samenleving voorheen niet bestaan baar zoudeu zijn geacht Hierom moet de overheid ingrijpen. Vooral zij, die alleen of slechts mot Iwoe personen oeu woning Wwonen, diccen zich de vraag te stellen, of zg niet in eigen kring een gezin Ifen- non, dat rjj, door afstond van een deel van hun woning, zouden kunnen onderbrengen. Tot 15 September mag uien zelf aan Bureau Huisvesting, Xiemvstraat 12, den naam opgeven van het ge zin, dat me*\ op dezo wijze wil hel pen- Zooveel mogelijk zal dau dit onderling hulpbetoon door de gemeen telijke overheid worden gesniicüou- neerd, door het afgeven van een ver gunning, wanneer het betreft een ge zin, dat van het Bureau Huisvesting een z.R. witte kaart heeft ontvan gen, welke nog geldig is. Na 15 September mng meu niet moer Jdezcn, wie mcu in zijn woning wil huisvesten. Dan wordt iuen volgens do gege vens, welke voor de geheel© ge meente zijn klaar gemaakt en geor dend, aangeschreven om woonruimte af to slaan aan de gezinnen, welke daar voor door de gemeente worden aan gewezen. Natuurlijk zullen dan zooveel mo gdijk gelijke „vogels" bij elkaar ge plaatst worden. Ingeval men bezwaar heeft omzijn woning met een gezin te «loeien, kan men ook tot een. vrijwillige combinatie van twee of meer- alleen wenenden overgaan; dit beeft liet groote voor doet voor de geuv*» nschap, dal er een volledige woning vrij komt, welke voor die gezinnen kan worden be stemd, die tot de dringendste gevsil- len van woningbehoefte ntoetea wor den gerekeud. Men vtrzuime echter niet met Bu wslo. Huisvesting overleg te plegen, daar ook het combineeren van be woners aan een vergunning gelan den is^ Na 1 September kan men aan Bu reau Huisvesting, afd. overtollige woonruimte, alle mogelijke inlichtin gen bekomeu. Denkt u er vooral om, na 1 Sep tember, niet eerder. Men make thans gebruik van de mogelijkheid, die nog geboden wordt, om zelf zijn medebewoners le kiezen. Tegen schijntran sacties wordt ge waarschuwd. Men 1-etrachte zijn so cialen plicht! OPEMLUCHTCONCERT, Het Stedelijk Muziekkorps musiceert Woensdagavond 8 uur in de Plantage. Het volgende programma zal hierbij worden uitgevoerd: Feestnu»rsch, Van Vleuten; Ouverture ,.Ecn dug in Wee» nen., Suppé; Lotusbloemen. Ohlsen; Suite Oriëntale, Popy; Parade Militaire, Eilenberg; Durct Nacht zum Licht, Laukien. DE ZANGER JEAN STOKKING ONGESTELD. Kaar wij vernemen moet do zanger Jean Stokking momenteel wegens keel ontsteking een rustkuur v;u» enkele weken ondergaan. Kra zijn hersle! zal hij nog eeni- gen tijd iu Nederland concur teer en. Uit Portugal ontving hij inmiddels een aanvraag voor een tournée, zoodat er groote kans liestoaf, dat hij binnen kort ons land weer verlaat „DE KLEINE MISDAAD". Als verdacht van diefstal were aan gehouden S. N. G. van hier. Van Fr. B. A. B. alhier, werd op de Lange Haven een rijwiel ontvreemd. E. J. M. deed aangifte van diefstal van een badhanddoek en eeni ge levens middelen bonnen. J. S. wonende te Z. deed aangifte van diefstal van 2 gouden sieraden, een bedrag aan geld cn eenige klecdingstuk- kcn. Uit de woning van P. C. S. alhier, w-erd ccn gouden dameshorloge ont vreemd. „DAT COSTELIJCKE CRUYT".» De vakgroep Detailhandel Tabak cn Tabaksfabrikaten verzoekt ons het vol gende ter kennis van onze lezers te brengen; Eenige bladen publiceerden kortgele den berichten, als zou de tabr.kspositie dusdanig zijn, dat rookartikelen in ruime mate beschikbaar komen, ja zelfs vrij van distributie! Deze berichten zijn volkomen uit de lucht gegrepen. De waarheid is, dat hetgeen momen teel aan tabaksartikelen wordt verstrekt in greote mate bestaat uit sigaren in de goedkooperc prijsklasse en slechts be trekkelijk weinig sigaretten en duurdere sigaren. Dat er zoo weinig sigaretten beschikbaar zijn vindt zijn oorzaak ia de vacanties van de tabaksarbciders en in een onverwacht tekort aan verpak kingsmiddelen, waardoor sommige fa brieken de sigaretten niet kunnen ver zenden. Wanneer men zich den eersten tijd nog met weinig of heclemaal geen si garetten zal moeten tevreden stellen, verwijte men dit niet den winkelier, hij heeft daaraan geen schuld. Laat het pu bliek er toch aan denken, dat wij nog steeds ic een distributie-tijdperk leven". AGENDA voor Rotterdam 7 WOENSDAG - 7 Revttei 77"- Palace 8 uur: Ia Pyama. Pil UB - Arena 2, 4.15, 9-15 trnr; Xïèf- ilesserenade; Capitol 2, 4.15, 7,9.IV uurFollow ihe Boys; Cineac 9— 5.30 Jiienws, enï., 6, 10 uur; Jan Ongeluk; Lnxor 2, 4.15, 7, 9.15 uur; Kampioen op sokken; Prinses 2.15, 7, 9.15 uur: Van den regen in. den drup; Rex .1.15, 3.15, 7, 9.1.7 uur: Kaarslicht in Algiers; Victoria 2, 4-307 7, 9.15 uur: Spij kers met., koppen.:, Tentoonstellingen]. Buy mans 10—5 uur; Come! is Troost en zijn tijd; Museum voor Land- en Volkenkunde ll>—5 uur en 19 —22 uur: Vrije Tijd ten toonstelling, voor Schiedam Film: Passage .2, 4.30, 7, 9 uur; Chaplin's Festival; Monopole 2, 4, 7, {9 uur: Tarzan's Overwinning. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Adriajia U. dochter yan A. v. Kloot en C. H. v. Dauren, Boerbavelaan 1. Rooakl D- ziXJD van J- Alblas enMJ.J. ■\Vilsclmt, Boerfcavelaim 1. Lijnlje C. dochter van H. Jf. v. Gameren cn M. Bol- low, Bcerhavelaan 1. Johnanes J. S. zoon van J. S. E tigering en P. Au Zijilen- bo3. Nieuwe Haven 123.Cornel is J. 20011 van S, J. de Ronde en C. Grasman, Vianr-' dingerslraal ,3L AUron zoort. van G. IV. Herben en J. E. Haizer, Wattstcnat 4t. Gerrit H. zoon van C. M. Moorman en N. Klapwijk, Galiléisiraat- 20. NeJIy C. doel» Ier 'sn 6. y. d. Hoest en J. A. Marens, Boer- havriaau 1. ElizabethM. P. dochter van H. Deutz en B. Olivïor ,Boérhavelnan L Maria J. dochter van D. 'W. Yerdnijn en S. A. do Jong, Boertuivelaaa l Johanna S. Tli. dochter van.G.li v. Gerven en A. F. Sluiters, Dr. Notetstraat I. Johannes Th. 31. zoon van .lij; 3. Gunnewe^ err G. C. M. van Geeno, Anlh. Maysstraat 43. Sonja V. dochter \-an F. H. v. Luijn en A. M. v. Soest, J. v. Lennepstraat 25. Jannjjrje dochter van C. Kraan en W. G. Lamcijn, Sommoisdijkj-che»traat 11.. - Hen-: drikus J. zoon van M. A. van 'tlioen en B. v. Vliet, Boerkavolaan 1. Anthouy S. A'. zoon van A. Sonneveldt en P. C. Tan IJpercn, Bocrtiavelaan 1, Berend zoon varf" B. Otten ea P- J. v. d. Raaf. Ridder-, kcrksclicsfraat 25. Willem zoon van ,T. 3. Hcramts ei\ W. M. Bentvetsen 3. x. Lennep- strnat 7. Theodora J, M. doei iter van F. G. Heijkoop en J.' C. ,M- Goinvolecuw, Boer- harelaan 1. Willem W. zoon van Clir. P. J. Alljlan en T. Maslenliroek, Maria- straat 5P. Pipter zoon VftO P. v. i Sclialk en A. G- de Jong, v. Leenwentioeckslraat .'Jl. Comelis zoen van J. N. Wouters en H. C. de Lnjjc, Boerh avelaan l OVERLEDEN: G. C. v. Oers, 87 jaar, Br. Nolelslraat .1, ROTTERDAM, aangckonwi 19 Aof- Cherca, Hamlarj; Muiter, WaaJhavec, le dig; Theodora, Newcastle, Nublo, Capelle a-d. IJst-rf, leer; Bras \'e*j(er*s, naar Dor- dreclif. mtjnhont: Java, rob-, Oslo, James, naar Dordrecht» hout; Kota Agoeng, EaUtVla, Ruys .Sehiehaven, stg.; Lady-Rodney. Lon den, Ruj'b .Merwebaven, ledig; Bucktow Leith, Burger, ..Usclhaven, st-g.. Aangekomeó 20 Aug.: Nbrdeii, Jlalmo, laatstTan Anislerdam, Burger, IJselhaven, stg v Badzo. Norwich, Manrits naar Dtudrcchf; bazallplalen; Oranje, m.h-, Bftiulliotm. Hammerslein, Merwebaven, graan; Pïague, "Harwich;. Hoek: van Holland; Duke óf Rothesay, Harwich. Hoek van Holland; EmpireWandsbeck, Harwich, Hoek vanHolland ROTTERDAM, vertrokken 19 Aug.: Empire Nina, sl.bt., met een üwkbootje, Hamburg; Carelia, Curasao; Twee Gebroe ders, Oslo via ÏJmu'den; Columbia, Bergen; Actmia, Antwerpen; Scheldt. Londen; Sbc- ringhain. Harwich; Vbsina. Harwich; Ant werp. Harwich; Oranje Nassau, Harwich. Vertrekken 20 Aug.; Mitrt, Emden; Baron Haigb. Napels- Wind 2-0-, fiauwe koelto, kalmo zee, '1' 7 SCHEEPSCE WEGINGEN, Al ka id IS van Rio do Janeiro naar. Santos; AWabi 18 van Montevideo naar Buenos Ay res; Alphard lf> te Rio do Janeiro; An- syma 18 te Setnbat; Angcja lH van Londen te Antwerpen; .Agiena 16 ie Goole; Boskoop 15 van Callao naar Valparaiso; Birmingham 16 van Rotterdam la Kingstvnn; Brinda 18 Vnu Rotterdam te Vilvoorde; Barernisz I? van Grangemouth naar Ronne: Bela.lS .•"•van Lissabon haar Oporlo; - Biervliet 17 te Mas- ncdsund,; Clicchoslo'k'akia Victory 12 van. New- York nanr Rotterdam; C-óIylto 17 var» Nor fuik naör Philadelphia-.Clio 18' Van Rotter-, dura Ie Antwerpen; Depa ,17. van Limtiaiiin nnar HcnmsaridDelfidijk IS te Au (werpen Dordrecht 20 van Antwerpen naar Rotterdam Doorman IC van Dakar naar Casablanca; David Caldwell, H vaa Rotterdam te Ham je. ton Roads; Eetns 15' te GeHo: F.vertgen 17. van Ycjie naar StngfiutAl; Elisabeth 18 ie Vli«aiiiget> -bevlemd naar Goote;; Empire Ho mestead 13 van Rotterdam to Oslo: Errinai lt> to Suez: Fidiieia,17 van Rotterdam te Hakien: Fort Amsterdam 3 Tari Hongkong haar Bangkok:Glashaivn IS van Antwerpen naar ileiliïl; Gaastcrland 18 van Rotterdam te Léith; Gadilo 13 te Aruba; "Helvetia 18 van Bo'ness naar Kopenhagen; Hondsrug lö to Tcignmonth; .Ilartbrklje 20 vaii Middles; bro na:u- Roilerdani; llenriélte 17.van-Gothen burg naar Dordrecht; Iridrapoera vertrekt 20 van Batavia naar Rotterdam: Ino 14te Caracae; Japara vertrekt 21' van Southamp ton hntvr Ral a via: Jan Li evens 13 yap Free town naar "Monrovia; Jnno 15 \-an Parama ribo naar Madeim; Kaap Fatgi 17 te Kopen hagen: lvedoe 1'» van. Eeira naar Durban; Katwijk 18 van Rotterdam te Vi'tavarf; Kieldicp 17 t« Visliv: Lireta 15 var» Midd!c=- bro naar Cnrticaó; Larenherg 17; (e "Batiia: Libra '19 .wn Co'chesler fe Antwerpen: Leo- uidas X Condvlis ;ll vsm Roftprda-n to Pinicus; Mr. ïlarm Smeeiige 18 vuo L« 'Tréporl - nahr Rnncfirn-, 3ïarpe«a lfi vari Pórt Fnid "nnar'Grangeinouthj'Madoéra ,10 le 201. Bobbelman hui.»-fc goed, nit bet botvlt klinken <relui«len van krakend kout. Want, omtertus^-lion whs jk in het boscb «ckumen, mnar de hoornen stuuJen z«>ó dicht naast elkaar dat ik cr op mijn jwnrd .«leebts lar.yz.v<uu vooruitknsun. In «1e verte had ik bet geschreeuw uit het Indianenkamo gehour«l eo ik bejrseep dat mijn hulp dringend noodig was. Daarum sprong ik van mijn paard, holde vooruit eu- duwde de boomen, die me in den weg ytouden heel eenvoudig oro. Dat was met mijn kracht niet moeilijk en op die manier naderde ik snei. Do Indianen in bet kamp hoorden nu ook bet geluid van. de- vallende boomen en ze werden bang, wat geen wonder pas. „Oefoef, wilde beesten ko men riepenze én -in paniekrenden ze weg, ver- lieten de plnatF wajtr Bobbelman en lraron Adrinan ston«I«ïn. „Er komt jhulp*', bromde de baron: „We worden tóch nog gered.'„Nee"; gilde opperhoofd Hakkie-balj,Jullie 'niet gered worden. Ik jullie eem deodpehiet. En de woed oude Indiaan spande züu. lxiog' en richtte. „Daar gaan we, baron", bromde Bobbel-, man: ...We zullen Holland nooit terugzien en ik heb geeneens m-'n pet: teruggekregen. Durban; Alelanijius 10 ic Philadelphia; Alice 18 le Norikoping; Alcgara 10 van Hsnibté naae Ronaan; Alargrcie 13 :vnn Rottordani >Kmd«n; Nato 17 van Antwerpen naaj Jfethil; Nautilus 16 van Amsterdam to Lon den;'Noord .Brabant .14 te Viuicouver; Noesa- nlwi It to San Franrisco; Oranjcfoateio 16 te Durban; Olwe 16 le' Loruien;-'Omen 17 van Lissabon haar RotterdamRrins AVHiem vnn Oranjé15 van Qoebec naar, Rotterdam; Pfiue Afaurits p. 17 Land's End naar Mon treal Pupendrechtp. 19 Abaro naar Bay- town; Para al IS te Kopenhagen; Ponza 12 tei Enhten; Pemfl 14 van Pernis te Curasao; Rika 17 te rmroniEham; Rosoinario 17 te Hogenas; Reiger. 18 van Vlisringcn naar. StocUhoim; Sibajak vertrekt eind. Aug. van* Li\di5 via Austral iB naar Rotterdam; San Antonio 17 van Tonsberg mar. Rollonbm; Sailum 17 t© Bahia; Spica 16 vna Rotter dam to Loiuleu; Saidja 14 van Karachi naar naar Abndau; Saba 14 van Curasao naar Aruba; -Servus 18 te Gran^emouUi; Spraroez 20 van St. Mulo te Rotterdam venvaclit; Tyro 18 van Lissabon naar Sofubal; Tfirian- tlia 19 van Grangemouth «aar RamJorsTib«s rius 14 le Curacao;' Tabitha Brown IS "van- Rolteninm te. New Orleans; Van de Velde 16 10 Bahia; Volendam 17 van Brisbane naar RotterdamVTr-o 17 ie Stockholm Van lionlborst 17 van Kueh*a naar AmstoMiim; ■NVestlaan 18 van Rotlerdanr le Antwerpen; West la tri m.5>..l6 to Dundee; AVettilund K.fl.L. 15 van Montevideo naar Amrierdam: Zcriiond 17 van Bristol naar Port Talbot; Zeester 18 van Amsterdam te Hol back; Zeeland 15 (ex Col. Wm. G. Gwntirill) sl.bt. 11 ,w'« Cu racao naar Paramaribo. Aruba 17 van Valparaiso naar Zuid Chili; Annepiena 18 van Lovisa nitar KoMing; JBerkelglroom 17 van .Amsterdauj naar Huil; Cottica .17 van Madeira jwar Paramaribo; Deo Duce 17 van Kopenhagen naar Amster dam; Eemsstrootn 17 van A&uterdam naar Plymouth; Empire Scott 16 tc Mombasan; Ganymedes 18 te Antwerpen; Gordtas 18 van Puranniriio naar Bal li more; Hercules 17' te Stanihóulj J .D^ Ros© 17 van Pbilaiiclpbia lo Amsterdam; Jans 1? van Amsterdam n:mr r.ohdcui; Kuwi 17 van Lissabon naar^Ampler- dan» r Koto Agoong p. 18 Ouessant 19 nam. 9 nur in den AValenvcg venvaclit;Lechistan 17 te Paramaribo; Nijkerk lS van East Lon don naar DurbanOrphons 13 van Livomo naar Genua;. Pie ter. de Hoogli 17 van Suéz naar Calcutta; Prinses Juliana 19 van Ma Won 10 AmsterdamPatrïa 17 van AnirierOant naar Londen: P.egeja 19 van Londen te Amsterdam; Rnssiim 17 van Curasao naar Paramaribo; Sloxkcnborgl» 19 van Liver pool io Amstonlam; Sandenbnrgh .17 van Setïibal naar: Rotleniam; Theodora 17 van Newcastle naar RotterdamVan Qstado £8 van Paramaribo naar GeorgetownVenus 18 te A lexandriflVermeer 17 te A n twerpen Van der Capeilo 16 van Dar es S lu»m; mar Port Amelia: Vrh der Ho'sl p. 16 Gibraltar naar Oost Ari'S;'Weltevreden 16 \-ant Rituvia naar Rolterdam: Zijpenberg 17 van Bonibay naar- Australia. Schip voor dc: ICN.S.M. Het Engdscho s s- Emtdre Gnrstón,1945 b.r.t. is aan do Kon. Ned- Stoomboot Mij. le AirisltpJam overgedragen en herdoopt jn Arnhem. Manela. - Zaterdag Ss gésteept door de slecpbooten Tyaeen Jludsoii t-ft Glasgow te Rotterdam aangekomen bet Engetsehe stoomschip Ma nela, dal, bestemd om gcstoopl te. worden, naar. Frank RijMÜjk's Indu-trleeï© Onderne ming ie Hendrik Tdo Ambacht zal worden overgebracht ITet schip meet 83Ü3 br-t- co Je jn 1921 voor do BrilLh India Steamship Narisation' Cy,;. lid. gebouwd door do firaia Barclay. Ctinrlo Go- Ltd. to Glasgow. Tijdens den- oorlog heeft het ate troepentransporiscliip voor do Hoy al Air-, Forée. diénst gedaan. Dacca Navigator. Op EngoWh© feoopvanrdijscliOpen za'len ge it uren do eenige maanden proeven worden ge- nonion met het Deoca-radionaiTgatle sysleeui" om zijn .deugdoiijkhei'l te onderzoeken voor Ketgebruik van «leze wijze vati plaatsbepaling 1 l»ij de koopvaardij. Passage-gelegenheid voor particulieren. Het" Engelsche ministerie ..'van .Transport/ heen d« scheepvaartmaatschappijen toegestaan, gedurende de maanden Augustus en Septem- b©r een belangrijk boog er aanta! boekingen voor particulier personenven'óer in' te schrij ver dan werhèi het geval was. Britschc marinewervenherstellen koopvaardijschepen. lil verband met den - groO'.en toevloed van reparatiewerk heeft de Engelsche' regeering l.Hrpaaki, dat de marinewerven ook koopvaar dijschepen mogch herstellen. Het Amerikann- scae s-S. .PerdueVictory, dat op weg van. Rotterdam naur Chili met ketelschade te Southamptonbinnenliep, is naar. Portemoutb RADIOPROGRAMMA 4[WOENSDAG." Uiivcrsum I. v, L 8 "Nieu»vs.8^0 Gr.pl. 3.15" Ziekenbezoek. D-30Gr.pl, 10 Viool recital. 10.30 Morgcn- dicnsU ,11 Gr.p]. 11.15 Riant» recitaL 11,45 Fani- her: uit Jndiö. 12 Continental quintet. 13 Niéuws. 13.20 Mandoliiuila. 14 Gr.pl. 14.20 Alt ,vlool; ©m piano. 15' ri.N.1.0. 45 Poi?Uegol verzamelaars. 16.15 Knapenkoor. 16,4a Voer joiigens. en meisjes. 17.30 Ned. Votkslicraiel. T«.3ö ivroderoe Russische piano- muziek. ,17.50 Celesta ensemble. 18.30. Pyegr. voor de Kcd. Strijdkractilen- 19 Nieuws. 19.15 Land en tuinbouw. 19.30 Eng.- les voor beginncra W Nieuws. 20.08 O tide .Ka mermuziek.. 20.40 Ik wandel'- door een Ainer. stad. 21 Omroep orkest- 22 Nieuws. 22.15 Na bei nieuwe. 22.30 'Gr.pl,.' 28.45 Avond- overdenking. 23 Concert. 23.30., Gr.pl. 24 Sluiting. Hilversum II. 8 Nieuws. 850 Gr.pl. 6.50 Voor do huis- vronw. 9 Muziek uil Teekenfilms. 9.30 Pot. bar- 9,50. Gr.p1.10.20 Voor dé vrOUtv. 10.35 Vioól ©n piano. 11 Vrootijk gr. pi. programma.1L45 .Voordracht- 12 Eddy Wali». 12.30 Kalender- 12,35 Gr.pL 13 Nieuws. 13.15 Tbe Humbjérs. li:4Ö Ur.pi. 14 Voor d© vrouw. 15, Voor do jeugd.15.30 Kinderkoor- 16.46 Kamerorkest. 16.15 Voor de jeugd. 17,15 Jan ConluweJKT.17.45 Het rijk ovor zee. IS Nieuws. 18.1& Gr.pl. 18.30 Voorlezing. 19 Gr.pl. 19.15 Departementen spreken. 19.30 Lezing. .20 Nieuws. 20.15 Rósidontio.".orkest.' 21 Hoorspel. 21.43 Van zomer, zon «1 zee. 22.15 Mefropole orkest 22.45 Toezing. 23 Nieuws. 2815 Sehiaktwtnooi. 23.30Gr.pL 24'.Sluiting. gedirigeerd oju daar. I43 de marinewerf lo u-orden gerepareerd; een'werk,^ dat rijf dagen in beslag zal riemen. Scheep vaar theweging Nw. Waterweg, In dé afgeloo;ién' week zijn den Nieuwen Waterweg bimHuige.'oopen 105 schépen me» lende .174.782 n.r.1. (in '45 31'schepen ,m«>- k-ude 76.666 n.r.t.); Sedert 1 Januari '46 zijn Bangckoru&n 2759 schepen, melende 3.721.&70 n.r.t (in '45 322 schepen, metende "38,078n.r.t.). HetLesluurvan <3ef Amerikaan se he arbeidsfetlemiio .(A.FX., een dur twee groote vakvéreetiigingsbondeii in de VJi.) heeft bij de rereeriug ^unge drongen op ceu: onderzoek dour het ministerie .van buitenlandse he zaken naar ..de juisthéid der. bewering, dat dó Chineèsehe eentraf-e regeering de .vak-' vereenigingen zou. onderdrukken. Toen de regeering *der V. S. de Duitsche ambassade te Washington uit handen der Zwitsers overnam, trof zij er 3.500.000 dollar aan, hoofdzakelijk in den vorni ran „klein géld". (bank papier). -:.V Te Yonkers (New York) werden bij een botsing 'tusschen een door mevrouw Roosevelt, weduwe van wijlen den Amerikaanschen president, bestuurde auto en twee andere auto's drie perso nen gewond. ;Eea staking van 1500 man perso neel op- 23-schepen in de haven van Chicago dreigt de. scheepvaart over de groote Amerikaansche meren, de Voor naamste. tusschenschakel tusschèn de groote^graanvoorraden en de hongerende landen stil te leggen. De' stakers willen een 40-urige werkweek van'"vijf dagen. -r- Dé cammissie voor oorlogsmisdaden vari' de V. N.'heeft de 40e lijst van Duitsche oorlogsmisdadigers gcpubU- ceerd. In totaal zijn 12,438 van deze lieden, geregistreerd. y V Tijdens proefnemingen met. Duit sche V-2's te White Sands(New Mexi co). maakte een. V-2 rare capriolen in de lucht en viel tenslotte 3 km. van de startplaats neer, hetgeen met een hevige ontploffinggepaard ging. Vermoedelijk hebben zich geen persoonlijke ongeval- len voorgedaan; Bij du dezer dagen jn Oostenrijk, te. houden Bruckner feesten is dr. Volkinar Aruireae tot dirigent. Voor de concerten te Linz beno&ml. Ur. Hans ZuriifUleiï heeft als nieu we Ztvilsérsche gezant te Oslo de iS'oórsche perste woord ges laan. Hij verklaarde dat Zint r'and ais door een «vonder buiten dc - oorlog was ge bléven. Beslist gevraagd voor het inpak ken van geneesmiddelen. Uitsluitend meisjes van onbesproken gedrag ko men in aanmerking. Aan melden tusschen 10——11 ti. vjn. CHEFARO, Keile- weg 'v Si Rotterdam. ;Te .[buur voor Dame ;b.bJb.tC gr. gestoff. [met pension, ra. stand.Br. lett SiY-H. bureau van dit blad. ElèEH REPARATIE [- INR NIEUWE CURSUSSEN Pr. Secrelarem Corr. StBnotyplst(e) Talen Stenotypist (e) 8teno-typi«t(e) Fransch - Dultïch Engelsch i Nad. Hand. Córrésp. Boekhouden l Steno-typen MlddensL-Cur*us inschrijving dapel. Pro#p. en ^fNSTïTUUT s Inf. oratie gevraagd voor het inpakken van geneesmiddelen. Uitsl, jongens van onbesproken gedrag komen in aanmerking.Aanmelden tusschen lö,— 11 uur vcorm., ^CHEFARO^Ceiléwe^^^ptt^r^uT^^^^^^^^^ A. SCHILPEROORD REMBRANDTtAAN 105a. - van* Aandeelhouders ,der?jN.V. Oliefabriek „HOLLAND" in lig. té houden op Donderdag 5 September 1946 des namiddags te .4 uur in café. „De Kroon", Koemarkt; 1te. Schiedam. Agenda'. Beëindiging liquidatie.. gevraagd voor fabriekswërkzaamheden. Leeftijd ;16—'18 jaar; Aanm.: CHEFARO, Kêileweg8, tusschen 10-y 11 uur voorm. gevraagd voor licht zittend werk. Aanmelden: N.V. Breeuwwerkfabriek, Westerkade 4—6, Schiedam. o. I. v. Dr. W. SCHtrr ,r. Dr. C. RIS leidt op root CHEMISCH cn KLINISCH (Mcdlscb) ANALYST AtnTinf! vjo den NIEUWEN DAG- en AVONDCURSUS SEPTEMBER A.S. Spreekuur: Dinsdag van U12; Vrij«lflg v«n 3—4- Aanmelden: Rotlerdani: P. DE HOOCHWEG 12ta, Tel. 38343. Scbicdem: STADHOUDERSLAAN «2, »a 18 uur telclonistb beeprekcti: Tel. 48215. September aanvang der lessen. Club- en Privélesseri. Gehuwden aparte lesavonden. Inlichtingen en inschrijving dagelijks. DANSSCHOOL B. SCHILPEROORD [Walvischstraat 4 Schiedam. KOERIERSTERS Gevraagd nette Jonge dame als hulp op taodtcchn. laboratorium. Aanm. dag. tusschen 10—5 uur. Tandteehn. Lab. G. H#lvax, Westróoien Straat h Gevr. netle jongen pim. 1416 jaar ter oplcicing. tandtechniker. /ij, die op Ambachtsschool ge weest zijn gcnieien de voorkeur. Aaotn. dag. russchen 105 uur. Tandtechn. Lab. G. Ilalvax. Westmolcnslraat F, Groote petroleumkachel te koop pcvr. Br. roer prijsopgave no, S 651 bureau van dit blad. Mevr. Gerritsen. Groote Markt 5 vraagt voor, 26 Aug. ecu be schaafd meisje.' Spoedll Jongemanj zou voor studie gaarne eenig" geldwillen leenen. Br. no, S 653 bur eau van dit- blad. - v Net persoon vraagt een slaap kamertje te huur." Kr. ao. S 6Si bureau van dit blad.'. 7 Let op verp). wonlngvotderlng. Wie ruilt riante ben. woning zeer geschikt voor 2 personen. Vla ard. dijk. voor bovenwoning ook met vrij uitzicht? Or. S 657 bureau van dit blad. BELASTINGZAKEN V H. KORVINC - ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Lange Kerkstraat 66'Telefoon 68631-69704 1^10 m.m. r IEDERE S m.m. MEER f L— DIVERSEN VERLOTING RADIO OLYMPIADE uitgesteld tot I .September 194B. Vermist zwart mj. bruin Hondje, Maxie, ZIJ dle lcltob-' tingen kunnen - geven of terugbezorgen krijgen hooge belooning.Messemaker. Cou- :waelstr. I5b. Crooewljk. Net persoon oud 35 J. z. langs dezé -weg kennlsm. m. jonge wed, of gescn» vrouw, leeft. V3n' 25-49 j. Bf. no> 7TI8 Par. HuwcJiJk. Heer, zakenman, eigen bedrijf 31 Jaar zoekt ser.k. m. dame, leeft, tot 35 ,j. Br. liefst m. foto, eere woord terug onder letter K u kiosk BergslngeL jonre man 30 jaar wenscht k, m. net meisje. Br. K 24 'kiosk Bergsingel. Echtpaar vraagt tegen verg. meerijden op 23 Aug. rich- ting Valkenburg;Tel. 4IBB6. TE DUÜR Te buur 2 zolderkamertjes met gas. water en stookge- légenheld, omg. C, Br, no. 7729 Bur. Het Parool. Centrum-wes'ea Aangeb. be- schaafd gem. ztt-alaapfcamer met ged. pension. Breitner- straat 55b. Per 15 sept, of 1 OcL mooie zit-slaapkamer m. pens.- be- schikbaar voor heer b.b.h.h. mlddenst. (W)- Br. no. 7724 Bur. Het Parool, v Per 1 Sept vrij eenige zit- slaapkanters atr. water le ki. pension voor heeren b.b.h.h. om|. Heetaraadsalngel Br. letter J. kiosk Burg. Mei- «lazzoleln. Te huur aangeb. kamer met keuken l of 2 pers. Br. no. 2169 Boekh. Zaagmolonstr. t7 Te huur ongem. kamerije m. keuken. Geheel vrij. Br. no. 833 BUk- netcke, Nw. Bin- nenweg 284b. It.K. vader en zoon heeft le dige kamer disponibel voor wed. z.k. of ongeh. dochter leeft. 55' Jaar. Br. no. 7759 Bur. Het Parool. Aangeb. Noorden: gestoff- banter, zonzijde, heer of da me me: eigen meubelen, b.b, hJa. Br. no. 838, Bijkantoor Betcke. Nw.: Binnenweg 584b Aangéb. voor net heer gem- ,Jr zlt-slaapk. stroomend water. Badtelegenh. en tel. zonder per^ion.: Knoester, Adrlaen 1 MJlCarstraat 90a.' j Aangeb. zit- en slaapk, vóór 2 heeren, m. pension »tr. wa ter, bad en. telef. Happee, Witte de Wlthstr. 49b: TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd door Juf trouw d.d. hh- gem. zit-slaapkamer. Br no. 7728 Bur, Het Parool. Nette jongedame b.b.h.h zoekt oneem. kamer met str- water, Br.; no. 7723 Bur, Het Parool, Te huur gevr. «rageia. kamer door'dame -b.b.h.h. Omgeving Bergpolder-Blljdorp. Den Ouden, sonmanstr. 144. jong echtpaar zonder klnde^ ren zoekt kamers vrije keu ken. liefst Noorden, Berg- of BUJpoIder, ongem. Br. K 21 kiosk Bergstngel. Gevraagd door heer gem. 2lt-slaapkamer met penston. In K. of w. Van Dijk, Nw. Binnenweg 427a. 2 Dames b.b.h.h. (Zieken huis) zoeken gem. zit- en/oi slaapkamer met of zonder pension. Br. Veteris. Charl. de Bourbontaan 45 pension Of gem- kamers - ge zocht per I Sept' door dame met 2 kinderen (15 en 17, j.), Br. no. 7754 Bur. Het Parool. Dame met rijksbeu-ekklng Z-. 2 kamers met eigen, keuken of kleine' etage BllJdorp. of - H.berg eventueel ruflen. met se etage centrum. 'Br. no. 7753 Bur. Het Parool, Gevraagd zolder-slaapkamer voor heer alleen» Br. no.' 61Ö0 Adv; Bur. Harte..^^Zaagmolen- drlft 35a. Botterdam KOST EN INWONING Degelijk tehuisaangeboden aan net jongmensch P.G. j 60.— p- mnd. Br; no. 7733 Bur. Het Parool, RUILEN Zinken bad en h.regcnjas w. garb. m. 52 z.g.a.n. voor Lets banden Drost, Orchldeestr. 8c Öpkiapbed. ik heb een op- klapbed met ombouw, spt- raalmatras. WU rullen vo°r dlvanbed met Auping. Br. no. 7767 bur. liet Parool. Ruilen 1 pr. v.o. rubber knie laarzen m. 42-43 tegen op- klapbeO. Br. Icier R agent Het Parool Polderlaan 24. Dame alleen zoekt gem. oft gestoff- zil"siaapkamer met gebruik yan keuken.,; Br, no. 7746 Bur. Het- Parool. 1 A.s. echtpaar R.K. zoeken p, eind Sept. slaapetage ,m. of met gebruik van keuken, liefst BlJj dorp of Hlllegersb Br. no- 7743 Bur. Het ParoQL Jongelui die willen trouwen, zoeken ongem. kamers met of gebruik vari keuken. Liefst W. Br. aan L. L. Looijen, Busken Huetstraat 103 b Rotterdam. Jongelui zoeken gest. of gem. zit- en slaapkamer met kook- gc1., veel afw. Coede stand liefst met gebruik bad en tel. J3r. no. 7734 Bur. Het Parool, Doroe zoekt gemeub. zit- en slaapk. of zit-slaapkamer, z. pens. te Kralingen. Br,, no... 7782 Het Parool. «r© huur - gevr. ongemeub, kamer, of Winkelruimte omg, c. of N. Br. impax, Rem- brandtstr. 12a. - Ongemeub, kamers gevr. .door heer e'/t met. pens. Jn Oct. te betrekken, omg. H'b'erg-Blijdorp. of N. Br. aan F. v. d. Waan, Rem- brandtstr. 12a. Gcvvaa;;U door Jong paar, dat vrenscht te trouwen, ongemeublleerde kamer H'berg of R'dam Noord. Br! po- 7786 Het ParooL Te huur gevr. kamer met gebr. v. keuken, door Juffr. met meisje van 5 Jaar. Br no. 7785 Het Parool. Rullen 2 z.g.a.n. bulten- en binnenbanden voor t.g.st.z. vloerkleed. H. Koopman, Noorderriavenkade 13Gb. Opvouwh, kinderwagen aan geboden in ruit voor wandel- wagen. Statenweg 134c. 'V Ruilen poppenhuis bev. 4k.t ruilen voor celluloid pop aangekleed. De Vries,Clin- gendaal 6. Te - koop, of In ruil aangeb. v. fototcwstel, liefst klein- beeld mod, radio m. afstem- oog etc. Electr.': ïiowalian- guttaar m. versterker,.: rmo-' torjekker, Br» onder no^'7741 HetParool. -' -■ - Demi of «vir.terjas ln ruil aangeboden voor positie man tel; Am. damesschoenen 3a+' 4tr nieuw voor- 39 ol bon. Groote braadpan voor compl. kinderserviesje, na 6 uur. Schietbaanlaan 8a; VPONINGRU1L Modern benedenhuismet badkamer huur .34.50 p. maand rullen -voor grootete wonlnp: of vrij - huls.-min-,- steng zes kamers of meer. Br. no. 7772 Het Parool.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2