Besprekingen in Indie worden spoedig hervat Feyenoord nam met groote moeite revanche DE' SCHIEDAMMER Geen wijziging in de Nederlandsche "politiek Italië trachtte zich schoon te wasschen De vrijlating Verscherpte Britsche controle op Nëdërlómdsche troepen De operaties zouden te ver gegaan zijn GOERING WIST NIETS VAN PROEVEN MET GEVANGENEN Hess werkelijk niet krankzinnig Fraitdisfributie op 26 Augustus Sigaretten-misère nog niet geëindigd Bankbedrijfconflict geëindigd Curacao had gelijk spcï verdiend DistribuHenieuws Staunton-tournooi Politierechter men Elf A DM- LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK II CENT iï?~;=SA:' '•-••• -■ PEH KW ABTAAL 1LOSSE NUMMERS I 9.Of HET PARGDl ZESDE JAARGANG NO. 194 ADVERTENTIES SN INLICHTINGENDIENST: S»:HtHnAMSnTMTTJf!T!T. 41 ROTTERDAM •TELEFOON NBS, 2543® EN 6M00 POSTGIRO NO, 3MM4 Ban Wen AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG, 21 AUGUSTUS 194ü Op een gistermiddag gehouden persconferentie heeft dr. Van Mook verklaard, dat de onderhandelingen met de Indonesische republikeinen wellicht in de nabije toekomst her vat zullen worden. IIjj wees er met nadruk op, dat er geen enkele wij ziging In de algemeene grondslagen van de Nederlandsche politiek was gekomen of zou komen. Deze politiek vindt nog steeds haar basis in de regeerings-verkïa- ring van 10 Februari en in hetgeen men op de conferentie van Kalino heeft bereikt, De lt. gouverneur voegde ei aan, toe, dat het niet in het minst de bedoeling ls, iets, dat op een „ko loniaal systeem" gelijkt,- weer In te:- voeren. Het ls het vaste voornemen' van de Nederlandsche regeeriD"'dit: land zoo spoedig mogelijk tot een zelfbesturende natie te naken. ,Doch men ls van meening, dat dit. het "meest doeltrefend kan. geschieden door te beginnen binnen het kader van het koninkrijk. -• ••-'«:y.-.-j Dr.: Van Mook erkende, dat er In het Nederlandsche parlement op positie bestond tegen de huidige politiek. Hij legde er echter den nadruk op, dat deze oppositie de .gebruikte methode betrof en dat een groote meerderheid van de te genstanders zeker geen verlenging van het koloniale tijdperk wenschte. •T.a.v. de commissie-generaal zel dedr. Van Mook, dat' de Neder landsche regeering het wenschéhjk achtte een aantal personen met betrekkelijk vérgaande bevoegdheden naar indië te sturen ten einde na mens haar op te treden. Dptoe zouden drie vooraanstaande ï^der- Inaders worden benoemd. Een hun ner zou waarschijnlijk de voorzitter van deze commissie zijn, waarin ook dr Van Mook zitting zal heb- be-> .wü verwacht, dat de commlssie- c unreal in de eerste helft van September zal arriveeren. Indien een op:ossing, van welken aard dan ook, zou tot stand komen, zouden de Staten-Generaal hieraan bun goed keuring moeten hechten, doch .dr. Van Mook ging van de veronder stelling uit,, dat .de commissie-ge- neraai voldoende-van-den alpomee- -. nen toestand" ln Nederland op de hoogte zou zijn om te weten, welke overeenkomst voor de meerder :d van de Staten-Generaal aanv- -rd- baar zou zijn. Dr Van Mook verklaarde ten slotte,' dat hij persoonlijk bij de conferentie te Fangal Pinang tegen woordig zou zijn. Op deze confe rentie' zóu de mogelijkheid gescha pen worden om op georganiseerde wijze van gedachten te wisselen met de vertegenwoordigers van die be volkingsgroepen,-die tot nu toe nog niet zijn gehoord. Brltsche troepen voor het eind van bet jaar weg Dr. Van Mook heeft verklaard, dat hij verwachtte, dat alle Brltsche troepen in geheel Nederlands ch- Indië voor het eind van het jaar door Nederlandsche troepen ver vangen zullen zijn. Lord Killearn te Batavia verwacht. Uit gezaghebbende bron verneemt men, dat Lord Killearn, de opvol ger. van Lord Inverchapel ln Indo nesië, in de eerstkomende dagen, te Batavia verwacht wordt. "'v^rV Nederlandsche delegatie 'zet:. .feiten recht Onzo Parijsehe correspondent tele foneerde Dinsdagmiddag: In de com- misBie die zich met de politieke zijde van het Italia&nsche verdrag bezig houdt, heeft men langdurig gesproken over den tekst van de preambule van dit verdrag. Italië heeft zelf een memorandum ingediend, waarin ver scheidene amendemneten vervat rijn, die do bedoeling hebben het aandeel van Italië in. de oorlog tegen Duitsch- larid beter te doen uit komen en zijn aandeel in den oorlog aan de zijde van Duitsehlad zoo onschuldig moge lijk voor te stellen als de harde feiten :3ven schieten wéér Amerikaan omlaag ...dü ;s een tweede Amcri- ■•i'r.o vliegtuig binnen tien dagen jesboten boven Noord-West JocjiOsUv;!'verneemt Associated 'ï'ress. Een ooggetuige berichtte, dat bij „een- groot vliegtuig zag. dat in Noordwestelijke richting vliegende. Maandag om .9 35 uur in een vrille naar beneden kwam. gehuld ln zwarte rook" HIJ deelde mede. dat het vliegtuig werd „aanbevallen door twee Joego slavische gevechtsvliegtuigen" „Br werden vier of vijf kanonscho ten gehoord vanaf den grond. In de omgeving van de Joegoslavische sel- zoenplnats Bied", voegde hij er aan toe De ooggetuige zei, dat hij twee personen met parachutes naar bene den had zien komen. De plaats waar dit Incident heeft plaats gehad, ligt ongeveer kilo meter van de plaats, waar de vorige week het eerste vliegtuig naar bene ..{..den werd geschoten. -- k - De zegsman verklaarde, dat het, onzeker was, .wat er. met hetvlieg tuig was gebeurd, daar het terrein bergachtig was. Hij deelde mede, dat het Joegoslavische leger onmiddellijk een „diepgaand onderzoek" had Inge steld op de plaats waar het vliegtuig was neergestort. a. De Joegoslavische regeering heeft een nota aan de Ver. Staten ge zonden, waarin wordt geprotesteerd -tegen het feit dat Amerikaa: chë- vliegtuigen"zich voortdurend x>v n Joegoslavisch gebiedbevinden, Joe goslavië vraagt onmiddellijke maat regelen te nemen, opdat dergelijke schendingen van het grondgebied niet meer zullen voorkomen. De V.S. hebbdn Joegoslavië ver zocht Amerikaansche vliegtuigen, die door weersomstandigheden ver dwaald boven Joegoslavlsch gebied vliegen, ongemoeid te laten. Degrelle wordt" niet uitgeleverd De voormalige Belgische fascis tenleider. Leon Degrelle,. die sen- maal aan het hoofd van de „Rex"- beweging heeft gestaan, zal door de Spaansche regeering niet worden uitgeleverd, maar slechts worden uitgewezen, aldus "radio-Parijs, dat een bericht uit San Sebastian aan haalt. Degrelle vluchtte, na de in eenstorting van Dultschland, in net uniform van een Duitsch sou at naar Spanje. maar eemgszins mogelijk maken! In haar toelichting op deze amendemen ten zegt de ItaHaansehe delegatie, dat ■waarin hrj ^da rNedorlandrehe- Italië nimmer den oorlog heeft ver klaard aan een aantal landen waar onder Nederland en ook nadat sommige van deze landen hadden mee gedeeld in oorlog te zijn met Italië, geen oo rlog tegen deze landen te heb- ben ondernomen. Naar "aanleidingvan deze voor- stelling van zaken heeft de Neder landsche gedelegeerde in deze com-. missie mr- E. ötar Busmanri in'de. vergadermg van. hedenochtend een yverklaring a v •^itoedrachtrjvan.. oorlugsyerklaring aan Italië ver- hiielduöi Önze regecring had in 1940 door. itom id deling van het Zweod- ttdic-, gezantschap te Rome aan de Italiaansclie regeering meegedeeld, dat Nederland zich in staat van oorlog bevond met. Italië. 'Hierop hitd. ae Italiaansflhe. regeering ge- antwoord, dat zij die. verklaring niet kon acceptecren, omdat Neder land sinds do, Duitsehe bezetting niet meer bestond. Do Italiaansche houding vloeide niet voort uit den onwil om met landen, als Nederland i ti oorlog te zijn, maar uit over- groote volgzaamheid van - de Duit sehe politiek. Oorlogsdaden tegen- over onze handelsscheepvaart en onze marine in de Middellandsche Zee zijn allerminst uitgebleven. Onze Nederlandsche delegatie heeft tevens een aantal tekstverbetèringn in de preambule voorgesteld. Mr. J. A. W:'- Burger, der Tweede Kamer van de Staten- Generaal heeft naar aanleiding de. 'door den minister van justitie Don derdagavond. te houden rede, per telegram de speciale belangstelling van den minister verzocht voor de -verruiming der mogelijkheid tot vrijlating ter nadere berechting, ln plaats van voorwaardelijke bulten- vervolgingstelling. Voorts heeft mr. Burger 's ministers speciale belang stelling verzocht voor de onverwijlde noodzaak van mogelijkheid tot voor waardelijke veroordeellng met on dertoezichtstellingen tenslotte voor de vraag, waarom In het kader van het' massale vrijlatingsplan vei toezending van dossiers uit Den Haag ln het verelschte tempo ter afdoening kunnen worden verwacht en niet zooals de practijk ter normale berechting door de tribunalen.; ,v. Sato, de doelman van het Citragaosche elftal, maakt een van zijn geweldige sprongen. Ale in een bankschroef klemt hij doorgaans den hal tri zijn reus achtige armen,-maar. twee maal heeft hij hem gisteravond tegen Fcjenoord moeten laten glippen. De schoten van Vrauwdeunt en Van Munster waren self8. hem te machtig. Onze Londensche. correspondent ■telegrafeert:. yfj'-. Het bericht van United Press uit Batavia, dat de Britsche autoritei ten voornemens zijn hnn contróle over de Nederlandsche tróèpen te verscherpen, zulks in verbknd met Nederlandsche operaties, die .-erder zouden zijn gegaan dan de Britsche orders - hadden toegestaan,:'. Ls niet geheel van {gwnd. ontbloot -Van offlcleele Britsche zU de' werd by informatie -naarydeze kwestie medegedeeld, dat indexdaad:: een onderzoek is Ingesteld. Hangende dit onderzoek wil men zich - over deze aangelegenheid niet verder tiit aten. In Nederlhndsche kringen Is men' geneigd de beteekenis van dö" af faire niet te hoog aan te slaan en' wijst men op de uitstekende vér standhouding die tusschen de mili taire bevelhebbers ter plaatse be staat.' - v Dat overigens de Indonesische re publiek ook na de. verwarde peri ode van SJahrir's ontvoering in En- felsche oog en nog altijd een 'cvens- rachtlger en reëeler ding ls dan ln vele Nederlandsche, Yalt.niet te ontkennen. De Engelsche zien<"ijze ls, dat de Nederlanders geneigd zijn, om begrijpelijke redenen de levens-* vatbaarheid ders republiek stelsel matig te onderschatten. Wat betreft de mogelijkheid van een hervatten der vastgeloop -n besprekingen tnsscben Nederland en de republiek: er schijnen ver schillende motieven in de huidige situatie ln die richting te uijzen. Allereerst is het niet- waarschijn lijk, dat ln India de pogingen om tot een Indische regeering te ge raken zullen slagen.- Een dergelijke regeering zal er vermoedelijk zeer op gesteld zijn,- dat de Britrch- Indische troepen spoedig huiswaarts zullen keeren, Dan is er de kans, dat de Indonesische kwestie in Sep tember van bepaalde zijde weer in de UNO ter sprake zal worden ge bracht en de Engelsche, zoowel als de-Nederlandsche positie zal alsdan daar sterker zijn, als men erop wij zen kan, dat men er althans weer aan het praten is. Van Engelsche zijde ls steeds óp de wenschelijkheid van een her vatten der besprekingen, gewezen en naar het "schijnt bestaat er alle WEERBERICHT Geldig van Woensdagavond Donderdagavond: tot Matige Weste- HJKe wind met vrU veel be wolking. Hier e» daar nog een paar re genbuien. Iets .minder koel. 22 Augustus: Zon op 5.36 uur, onder 19.53 uur. Waterstanden Rotterdam 2e tJJ 12.31 uur Hermann Goering ls gisteren te Neurenberg weer in de getuigen bank verschenen. Het tribunaal had zijn verzoek, opnieuw te getui gen, ter weerlegging van de verkla ringen van een SS-arts, ingewilligd. De arts beweerde, dat Goering toe gestemd had in, of afgeweten had van experimenten, waarbij men- schen uit concentratiekampen als proefkonijnen moesten dienen. President Lawrence: zelde Goe ring, dat hij zijn verzoek tot nieuwe getuigenissen als een exceptie zou behandelen. V;/ Goering zelde, dat hij niets af wist van het bestaan van een kamparts in het- concentratie kamp Dachau, een zekeren Rasche, die o.a. proeven deed, waarbij de longen «van zjjn slacht offers zoodanig onder druk ge zet werden, dat zij barstten. Goering wist zelfs niet, dat - Rasche als officier "van gezond heid In de Luftwaffe diende. - Goering zeide. om.:. .„Duizenden bevelen zijn namens mij uitgevaar digd, zoodat ik niet alle bijzonder-- heden weet". Met trots zelde hij: ..Men wist in Duitschland heel goed, dat. wilde men iets bereiken, i men eenvoudigweg moestzeggen :r „De Rijksmaarschalk wil het heb ben". Ik had een bijzonder depar tement gevormd, dat misbruik van mijn naam moest verhinderen". Goering ontkende, op een vraag van zijn verdediger, dat hij bevelen van Hitier zou hebben ontvangen- om een bacteriologische oorlogvoe-; ring voor .te bereiden. Hij zeide. wel," dat „verdedigingsmaatregelen" ge nomen werden tegen een bacterio- logischen oorlog, 1tzoodat", aldus Goering, „wij van repliek zouden kunnen dienen ingeval de geallieer den insecten zouden uitstrooien over onze .aardappelen". v'.V.De aan de gevangenis van Neu renberg verbonden psycholoog heeft het tribunaal medegedeeld, dat Hess niet krankzinnig Is. In zfjn rapport verklaart hij, dat er geen aanwijzingen zijn, die er op wijzen, dat Hess krankzinnig was toen hij de daden beglng. waar- van hij nu beschuldigd wordt. Op 5 December hebben drie voor aanstaande Amerikaansche psy-r chiaters echter verklaard, dat Hess verre van normaal" was, en er ln den loop van het proces zich „nog meer symptomen van zijn oneven wichtigheid" zouden openbaren. Het tribunaal verwierp een ver zoek van den verdediger van Hess tot een nader onderzoek van den beklaagde. kans, dat de'eerste stappen tot een her-opnemen van het contact ge daan zouden kunnen worden nog voor de commissie-generaal arri veert. Mogelijk biedt het opnieuw, optreden van SJahrir als regeerlngs- hoofd en het einde van de u.„. .n- deringsbevoegdheden van Soekarno 'hiereen aanknoopingspunt. fruithandel - Naar - wij"; vernemen' zal de distri butie van fruit {appelen, peren en pruimen) op 2ff Augustus een aan vang nemen. De consument zal een pond fruit per weelc opzijn bon ontvangen. De -geheele fruitoogst. ..druiven uitgezonderd, is voor bin- frnenlandsch' gebruik bestemd. De druivenoogst zal voor het grootste gedeelte 1 worden -geëxporteerd; het geen nog Ln ons land blijft zal zon der bon. verkrijgbaar zijn. De prijs van het fruit zal 15 tot 20V« boven dievan het vorig Jaar liggen, maar toch zoodanig zijn, dat de groote. massa van ons volk het fruit op den bon kan koopen. Dit ln tegenstelling met het honvrUe zachte fruit, waarvan de prijzen dik wijls bulten het bereik lagen van groote groepen der bevolking. Eigenaardig echter ls, dat de vrij- handelsprljs voor verschillende fluit soorten op.' het oogenbllk beneden den vastgestelden prijs ligt, die na 26 Augustus zullen gelden. De mogelijkheid bestaat, dat even als vorig jaar bij fruttdistributie de telers het beste fruit, achterhouden om het ln. den zwarten" handel verkoopen,, zoodat ..slechts de min dere kwaliteiten in distributie zou den komen. Een veel scherpere con trole bij de fruittelers ls dan ook dringend gewenscht. Veel fruithandelaars- verwachten opnieuw een ondoelmatige verdee ling van het fruit door den groot handel, waardoor de klantdikwijls geen keus kan maken -en tevreden moet zijn met de frultsoort, die zijn. handelaar, wordt, toegewezen. Van eenige verbetering in de sl- garettensituatle is deze week en de volgende nog vrüwel geen sprake. Men 'zal ook Vrijdag weer genoegen moteen nemen met één pakje siga retten en. een half rantsoen sigaren of tabak. De tabaksindustrie is de moeilijkheden, veroorzaakt door sta king en vac an tie én door de geste gen vraag naar sigaretten nog niet te boven gekomen. Practisch ls het zoo, dat de detail listen thans slechts de helft, siga retten ontvangen van hun normale kwantum. Het spreekt van zelf, dat bjj zoo'n geringen voorraad de klant genoegen zal moeten nemen met datgene, wat de. winkelier hem kan bieden. Ook 'de dames zullen hoe - vreemd het moge klinken hier en - daar met twintig sigaretten en vflf sigaren genoegen moeten nemen! Verwacht wordt, dat pas begin September een verbetering tegemoet gezien kan worden. Tegen het eind van die maand hoopt men weer den ouden toestand hersteld te hebben, rzoodat-dan iedere bon weer zoo ge honoreerd zal kunnen worden als de klant het verlangt. In zeer druk- bezochte vergade ringen'van het personeel der betrok ken bankinstellingen te .-Amsterdam;- Den Haag. en Rotterdam is met groote meerderheid van "stemmen het door de bedrjjfsunie gevoerde be leid goedgekeurd, de machtiging tot het stellen der ultimata Ingetrokken en besloten met de werkgeversver- eenlging onderhandelingen te ope- "nen.Hiermede ls' het conflict tol een oplossing gekomen. Curacao had seUjk spel verdiend Feljenoord heeft revanche genomen voor de 4—0 nederlaag, die het op 16 Juni te Willemstad leed. Maar de 2—1 zege, die het Dinsdagavond ten aanschouwe van 60.000 tóeschou wers in het Stadion op Curacao be haalde, was geen overtuigende. Wel hebben de FeJJenoorders beier gespeeld, dan In menigen wedstrijd uit het afgeloopen seizoen, maar ge zien het groote voordeel dat zij had den, wat betreft veld en klimaat, kan men hun overwinning niet als 'n ruime beschouwen. Zelfs scheelde 't ln de laatste minuten maar heel wei nig, of de curagao'ers hadden gelijk gemaakt. Hoewel het gladde, met groote plassen bedekte veld ook voor Paau- we en zijn mannen geen Ideaal speel terrein was: hadden de Curagao'ers hiervan nog veel meer hinder. De terrelnmoeiijkheden misten hun In vloed niet op het spet der gasten. Nog meer dan tegen Do Volewljckers. te Amsterdam belemmerde de vreem de omgeving hen ln hun bewegingen. Het belde ploegen evenzeer minnen de publiek vermaakte zich echter kostelijk met da tallooze lach- en meelij wekkende glijpartijen, waarbij niet. zelden drie of meer spelers over .elkaar heen vielen. Drie doelpunten De drie doelpunten werden ge maakt in de eerste minuten van de belde speelhelften. Nog geen vijf mi nuten na den aanvang plaatste Vrauwdeunt den bal keurig in het uiterste rechter benedenhoekje waar naar Hato juist een tiende seconde te laat dook. Ook na de wisseling duurde het geen vijf minuten, vóör Feljenoord kon doelpunten. Ditmaal was het middenvoor Van-Munster, die na afgemeten aangeven van Vrauwdeunt even precies en onhoud baar voor den langen Hato. scoorde. (20). Geestdriftiger en daverender dan dat voor beide Feljenoard-doelpuri ten samen, was het applaus voor de eerste en eenige Curagao-goal. Twee minuten na het monster-schot van Van Munster, wtst middenvoor F. Jansen, met een welgemlkten kogel, Soelman visser te passeeren {2—IJ Laaiend was het enthousiasme, waar mee het Rotterdamsche publiek de vrienden' van overzee aanmoedigde. Hoekschop-specialist Drie, vier, vijf hoekschoppen for ceerden dezen, achter elkaar {ze na men er elf in totaal; Feljenoord viert en rechtsbuiten Heyliger kwam haast -adem te kort om-wan de. linker, naar -de rechter-comervlag:te<'rennen. Hij nam n.L evenals te Amsterdam,alle hoekschoppen zoowel links als rechts en hij deed het zoo .voortreffelijk, vlijmscherp en berekend, dat het hem telkens een warm applaus be zorgde. Maar doelman Visser was on verslaanbaar. Met ensrme sprongen was hij telkenmale zijn tegenstanders ta vlug af. Stoppend en stompend hield bij zijn doel schoon, in een vorm. als wellicht nooit te voren De individueele hardheid, dé snel-, heid en de geestdrift van de Cura gao'ers wogen, vooral na de rust, toen zij zich beter aan de omstandig heden gingen aanpassen, ruimschoots op tegen het technische overwicht r_ Kofenrantsoen voor gebouwen Zij. die door. omstandigheden niet Ifl da gelegenheid waren vaste brand stoffen aan te vragen voor. dever warming van ruimten, bestemd voor da uitoefening van hun beroep, be drijf of dienst, - zullen hiertoe nog eenmaal en wel van 22 tot en "met 30 •Augustus in staat worden gesteld. Het hiervoor te gebruiken formulier MD 39305 ls bij den distrlbutledienst verkrijgbaar. Aanvragen ingediend na 30 Augustus worden niet meer In behandeling genomen. In bovengemeld tijdvak kunnen eveneens brandstoffen worden aan gevraagd door exploitanten van pen sions, waarin 10 of meer gasten ver toeven: Aardappelbonnen langer geldig. Het C.D.K. deelt mede. dat de geldigheidsduur van de aardappel-, bonnen 402 en 902 Is verlengd tot t.m. 3i Augustus,-; y Vergoeding voor handelsverlies liet Centraal Distributiekantoor- deelt mede, dat detaillisten in ver- snaperingen, suiker, cacao, thee. Jam. bloem, rijst en tabak ln de week van l t/m 7 September wederom een vergoeding voor handelsverlies zul len ontvangen. BIJ inlevering van de bonnen voor bovengenoemde artike len ln die week moeten in- verband hiermede de vakjes 20. 40, 60, 80 en;. 100 van de opplakveilen niet worden beplakt. De vergoeding bedraagt op deze wijze ongeveer. i*/t van den gemid delden omzet. NUMIHERTOE WIJ ZINGEN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de plaatselijke distri butiediensten in de week van 25 tot en met 31 Augustus: nummercoupu res zullen uitreiken voorr brood 986 (inL bloem); A 088 /(reductie); 987, {roggebloem); melk A 095. A 096: aard appelen 995. 996; eieren-(rts.b.) art. 37. De toeslag bedraagt voor melk 10V«. De toewijzingen voor eieren zijn gel dig voor detaillisten tot en met 14 September; voor grossiers tot en met 28 September. De toewijzingen voor aardappelen zijn geldig tot .en met 7 September. De toewijzingen voor melk van 1 tot en met 7 September. Grossiers ln tabak ontvangen toe wijzingen G 90 en G 91 op basts van de toewijzingen A 079. A 080 en A 081, vermeerderd. met 10V». Zij moeten allo toewijzingen inleveren. Restant- toewijzingen mogen niet worden in geleverd. De' bepaling, dat in veel vouden van 100 rantsoenen moet wor. deningeleverd la vervallen. De toe slag voor omzetvermeerderlng wórdt berekend over de geheele honderd tallen "der Ingeleverde rantsoenen, afgerond naar beneden. Hóoge prijzen vair r Staatsloterij 1000,—6763; 15349; 2958 8531; .13517; 12355;. 3696. f 400,—; 3736; 4100. 200,-1001116246; 2036; 3240; 21681; 1761; 19517. 100,—: 21099; 12680; 9200; 7243. Een geschorst muziekcorps speelde bij Feyenoord— Curasao Weinigen 2^11 en het incidentje bemerkt hebben, dat tydens d-n voetbalwedstrijd Feljenoord—Cura sao zich buiten de krijtlijnen af speelde Het harmoniecorps „S.H. V", dat zoo kranig het volkslied had gespeeld en tijdens de rust pit tige marschen liet hoor en. speelde blijkbaar „clandestien" en kreeg up last van hooger hand een proces verbaal van een rijks-rechercheur "uit Den Haag. Bedoeld muz' 'ge zelschap was n.i. wegens z^jn op treden tijdens den oorlog voor - T- gen tijd het spelen verboden. Naar het schijnt wil men nu een ch- terlijke beslissing uitlokken om a tt dit negeeren van het verbod een einde te maken. -van Feljenoord. Speciaal ln de laat ste minuten stond de Rotterdamscho verdediging temidden van vele ui terst hachelijke offensieven. Maar "t ontbreken van doelmatig samenspel bij de voorhoedespelers, deed den geiykmaker - dien het publiek Cu-, ragao van harte gegund had - uit blijven. Zoo eindigde deze felle, maar door belde partijen zeer sportlef gestre den strijd, in een niet geheel bevre digende 2—1 overwinning voor da Rotterdammers. De Feljenoord-ploeg, waarin van de Korput weer van de party was, zien wij vol vertrouwen da a.s. competitie tegemoet gaan. Van Curagaosche voetballers ais doel man Hato, rechtsachter Pletersz, opll Mercera,linkshalf Glrlbaldi, rechts binnen M. Jansen en rechtsbuiten Heyliger kan men zeggen, dat er van hen, na eenige maanden Europeesche training, spelers zouden zijn te ma ken van internationaal formaat. Een woord van hulde aan de R.E. T.. die na afloop van den wedstrijd op voortreffeiyke wijze heeft gezorgd voor den afvoer van de tienduizen den supporters. De uitslag van de 6de ronde van. het Staunton tournooi luidt; Euwe-Szabo 1-fl Botwïnnlk'Denker Vi-Vt Lundin-Bernsteiri 0-1 .YLdmar- - Yanowsky- -0-1 ""Najdorf-Stolizy*" "r-V«~% Stetner- Bóleslawsky 0-1 Smislof-O'KèlIy y 1-0 Gulmard-Flohr Kottnauer-Kotof 1-0 - Chris tof f el-TartakowerVz-J& Euwe en Botwlnnik hebben thans leder 5H uit 6, gevolgd door Den ker, Stoltz en Smislof me. 4»/*. Euwe speelt morgen tegen Lundin. Changer de dames Alleen omdat het in dese kraam te pas komt en hcnsch niet om kwaad ..te spreken van den dich ter Willem Bilderdijk, moet ik even ver- meuten üat'. <teze groote rhetoncus tyaens eyn gedwongen verbluf in Engeland den naam van ayn liefje in zijn hijbei schreef", ten teeken dat hij haar als zijn vrouw beschouwde. Ter eelfdertijd schreef hij echter innige bneven aan zijn. in Nederland achter gebleven wettige echtgenoote. Men zou dit een dichterlijke vrijheid kun nen noemen., Maar hoe het te betite len wat Jilles flikte, de nog jeugdige Jilles, die daar met zijn blozend en heehmaal niet dichterlijke hoofd voor den politierechter staat, liet was iels in dien geest, maar radicaler-en veel ■.niiuier. dichterlijk.. JToen Jilles, als dwangarbeiderin Noor-wegen yerloe- yeiidj aldaar een vriendin bemachtig de, was h\j zoo met: de Noorsche in genomen, dat hy haar als z\jn vrouw wilde beschouwen, Uij- was echter ge trouwd en had een dochtertje. Dat was eenigszins lastig, want Jilles wil de na. de bevrijding - zijn Noorsche mee naar Holland nemen. Ongedul dig als een vroitw, gunde hij zich met den t\jd den langen officie eten weg te bewandelen om, van echtgenoote te veranderen. Hij speelde zelf voor amb tenaar van den Burgerlijken Stand en toei op dc volgende barbaarsche wyze. Hij vouwde zijn familiepaspoort open, rukte de foto van eyn echtgenoote eruit en plcücte óp de vacante plaats het kiekje van zijn liefje, fl'at hèm betrof kon nu de bruiasmarsch ge speeld wordenDirect n af de bevrij ding stapte de nieuwefamilie Jilles in een vliegtuig en vloog naar het vaderland. De Noorsche werd bij een Vriend ondergebrahteti Jillesging eens kijken hoe z'n echtgenoote het maakte en polste haar over een even- tueele .scheiding: Toen het echtpaar in liquidatie eicfi ter ruste'had bege ven, stond de vrouw op, snuffelde in Mar méns portefeuille en ontdekte haar gedaanteverwisseling in het paspoortln haar toorn' liep se naar de politie en gaf haar troüweloóze echtgenoot aan. - y De politiciiter vónd het een vree indé geschiedenis. .-r- Wat was eigenlijk, de bedoeling hiervan, vroeg hij. 't ÏVas een cxpcrtiment, edel-, achtbare, /-ff, tv*-, r En watt een experi ment, ja, maar je weet toch dat je in een paspoort niet knoeien mag. 't fFas niet meer geldig. Toch yrmdfjle- officier dat jJilles een rnaand moést jbroinmeti, maar de pólitièrcchtèr, die zich nog eens ter- de geer van overtuigde dat de geldig heidsduur van de pas verstreken was, sprak den experimentator vrij. Maar. paspoort No i '75251Z bleef :.- als een merkwaardig aurlogszcdevre- liquie in het dossier ter groene tafel achter, t- i'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1