I DE SCHIEDAMMER I n N ovembér kan men c red iet van de regeering krijgen Met den eersten trein oyer de Moerdijkbrug Nederlandsche damesathleten behalen twee kampioenstitels Slijkhuis tweede op de 5000 meter Zondag is het weer feest op Sta u nton-tou mooi Willem Vogf in voorfóopige Autonum mei-oortjes opgelet ïtED. KM ADM. LANGE HAVEN tU SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS FEH WEEK II CENT PES KWARTAAL t L— LOSSE NTJMMERS £#.W ZESDE JAARGANG NO. 197 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMS CHESING EL 11 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 89300 POSTGIRO No. 138644 Bankiert amsterd. Bank te Rotterdam ZATERDAG. 24 AUGUSTUS 194o Aanvragen eind September Eind September zullen op de post- Kantoren de formulieren beschikbaar zijn, waarop consumentencrediet kan. worden aangevraagd. Omstreeks eind October zal dan een overzicht zijn verkregen, over het totaal bedrag, dat Is aangev.-aagd Aan de hand daarvan zal. bepaald kunnen worden, welke Inkomensklassen voor het crediet in aanmerking komen, en wie het 'be drag dat zij hebben aangevraagd ge heel of gedeeltelijk zullen ontvangen. In November zal men een begin kun nen maken met de uitreiking van op naam gestelde bonboekjes, die ge nummerde waardebonnen van f 5. bevatten Deze bonnen dragen bo vendien hét nummer van het boekje; losse bonnen zullen niet geldig zijn. In overleg met het Planbureau, dat steeds een vrij nauwkeurig overzicht heeft van de duurzame consumptie goederen, die op de markt zijn, zul len van tijd tot tijd ecnige bonnen worden geldig verklaard, indien, alle bonnen tegelijk zouden worden geldig verklaard, zou dat tot gevolg hebben, dat de vraag plotse ling onevenredig groot zou worden. Naar schatting zal tot eind 1947 voor lederen Nederlander voor een bedrag van f 135.aan duurzame consump tiegoederen beschikbaar komen. Met de terugbetaling van de voor schotten zal waarschijnlijk pas in be- gin-1947 een begin worden gemaakt. Bij het vaststellen van de bedragen, die terugbetaald moeten worden, zal er ekening mee worden gehouden, dat het gezinsinkomen hierdoor niet beneden een zeker bedrag men neemt aan dat dit bedrag voor kleine gezinnen f35.— tot £37.— per week zal zijn zal mogen dalen, Gezinnen wier Inkomsten niet boven dit mini mum uitkomen, zullen waarschijnlijk voorlooplg van terugbetaling worden vrijgesteld. Na een half Jaar zal een nieuwe inkomenspelling plaats heb ben. Men neemt aan, dat eerst na. een. periode van twee jaar zal worden vastgesteld, of degene, aan wien het Groote drie der kleine landen Douaneovereenkomst .met België en Luxemburg Mr. dr. S, Jaspar, secretaris-ge neraal van de Nederl.-Belgische- Luxemburgsche Tolunle, heeft In een bijeenkomst te Tilburg gespro ken over de douaneovereenkomst en de economische unie. De douaneovereenkomst noemde hfj een, •realistische'daad,'7§é'én'JUich-; stemming na overwinningsroes. Zonder, deze zou hetrvoor. "de. klei ne landen moeilijk rijn zich staan de te houden. Vaststaat. dat het gemeenschappelijk tarief Sr het - wegvallen der tolgrenzen uiterlijk- In November 1947 een feit zal zijn. Dan zat men geen douanerechten meer te betalen hebben, hoewel het goederenverkeer dan uiteraard; niet vrij zal zijn. Gelijke rechten: zullen dan gelden voor goederen? uit derde landen. Staatkundig blij ven de landen onafhankelijk, dochi economisch Worden ze een geheel,-: waarbij elke grens wegvalt. Als$ hierbij deelnemen de overzeeschei gebiedsdeelen, zal de Unie li> den wereldhandel de derde plaats in nemen. Belgische oorlogsbruidjes naar Canada Het Canadeesche hrutderschip „Lady Rodney", dat Vrijdag nog in de Merwehaven lag na van haar trip naar Londen te zijn terugge keerd, zal naar Antwerpen varen om daar 600 Belgische oorlogs bruidjes aan boord te nemen. Ver wacht wordt, dat het schip vol- gende week Donderdag de V"ven van Antwerpen talverlaten. A.s. besprekingen in Djokjakarta Volgens onbevestigde berichten zou van SJahrir een voorstel zijn uitgegaan om de a.s .besprekingen met de commissie-generaal te Djokjakarta te doen plaats hebben. Thans wordt uit Batavia gemeld, dat Sjahrir nimmer een dergelijke suggestie naar.voren heeft gebracht noch tegenover dr. Van Mook, noch tegenover anderen. In antwoord op nadere informaties heeft Sjahrir evenwel verklaard, dat de bespre kingen. wat hem betreft, op Ledere willekeurige plaats kunnen worden gevoerd, mits de te kiezen plaats slechts aanvaardbaar is. Gaan V.S. Duitsche goederen aanknopen De Amerikaansche minister van justitie, Thomas Clark,, heeft er op gezinspeeld, dat door zijn departe ment de mogelijkheid in overweging werd genomen van het koopen van Duitsche goederen door de V.S. Clark, die een bezoek aan Neuren berg gebracht heeft, zal naar Berlijn vertrekken, waar hij, volgens zijn. zeggen, de kwestie met generaal Clay zou bespreken. Clark zeide, dat de V.S. technisch gesproken nog steeds in oorlogstoestand met Duitschland verkeerden, maar dat een toevloed van Amerikaansche dollars zeker 't herstel van het land in de hand zou werken. WEERBERICHT Meest zwaar bewolkt. Overwegend drong. Weinig verandering In tempe- raatuur. Tot matig toenemende wind uit zuid- Westelijke richting. 23 Aug.: Zon op 5.41, onder 19.47 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 3.23, 2e tb 15.48 uur. 26 Aug.: ZOU Op 5.42, onder 19.44,uur; Nieuwe maas. Waterstanden Rotterdam: le tU 4*18, 2o tij 16.31 uur, credlet is verleend, de gelden al.dan- niet zal moeten terugbetalen.-Dit zal echter slechts gelden voor diegenen, die zich behoorlijk van hun ver plichtingen hebben gekweten. De artikelen, die op de waardebon nen verkrijgbaar zijn, kunnen ge kocht worden in lederen winkel waar ze voorradig zijn De winkeliers le veren de bonnen, die ze uit de boek jes hebb engenomen, op opplakvellen in Onmiddellijk na aanbieding krij gen ze de bonnen gehonoreerd. Dit zal wel is waar een uitbreiding van de geldcirculatie ten gevolge hebben, maar daar niet alle bonnen tegelijk geldig zullen worden ver klaard en spoedig regelmatig terug betalingen zullen plaats hebben, zal de. toeneming der circulatie zoodanig zijn, dat men door voorzichtigma noeuvreeren de vergroöte koopkradht wel In de hand zal kunnen houden. De voordeel en van het consumenten crediet zijn zoo groot, dat zij ruim schoots tegen de nadeellge gevolgen opwegen, Maarschalk Tito wijst ultimatum af Volgens radio-Belgrado zoii maar- schalk Tito geweigerd hebben het Amerikaansche ultimatum te aan vaarden, daar de Amerikaansche piloten, die in Joegoslavië tot-lan den werden gedwongen, reeds vrij gelaten zouden zijn. Radio-Belgra do meldt voorts, dat.de Joegoslavi sche regeering de Amerikaansche autoriteiten heeft toegestaan, de wrakstukken van het toestel, dat op 19 Augustus was neergestort, te bergen. De Romeinsche correspondent van het Columbia-Broadcasting System heeft officieus vernomen, dat Amerikaansche .vliegers vaak van de officieele route rijn afgewe ken en tusschen Udine en Mlagen- furfc in een rechte lijn hebben ge vlogen, waardoor zij tamelijk .ver boven Joegoslavisch" grondgebied doordrongen. NUMMER 4 VOOR SCHOENEN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, datin den loop van de maand September 1946 diege nen voor een schoenenbon in aan merking komen, wier stamkaart- nummer op het cijfer vier eindigt, yoorzoover zij sedert 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen 'héb ben ontvangen. De plaatselijke distributiedien sten, zullen 'na 1 September' be kend maken, op welke dagen men onder overlegging van de stam kaart- met bijbehoorend inlegvel de.: bonnen kan afhalen. Weer is een 'groep Nederlandsche kinderen, in Engeland aangekomen, om er een deel van hun vacanlie door,f tc brengen. Op het Liverpool Sta tion te Londen moesten ey eerst op een plaatje en daarna werden zij naar de treinen gebracht, welke hen naar hun eigenlijke vacantie-oorden - weren, Prins Bernhard knipt het lint door Inwijdingsrede van Politierechter Vernielde illusie Waar Klaas h\er voor slaat is eigenlijk snaar een bijkomstigheid. Hij sit voor een ander delicteen 'diefstal, maar nu gaat het over een vertvicKtt#. Die lange sloome krulle- bol van een Klaas heeft zijn cel ver nield. Niet hier aan den Noordsingel, dat 'zou *m niet glad zitten, dat zijn solide kooien en je zon een trtt- rakel van een gooser moeten wezen om daar een gat'in te organiseeren, 't Was een dorpscachot waar Klaas ingestopt werd, toen hij by dien diefstal tegen de lamp geloopen was Een paar uur zat hij i» het scheme rige, trieste hok te kniezen met den dood in z'n lijf over de schande van zyn betrapping en van spijt dat hg z'n handen met thuis gehouden had. Toen werd het hem te machtig. In dit hok werd ie krankjorem, hij wou, er «£t. Hij drukte eens tegen de cel- wanden, inaar die hielden zich stijf. Met het dak viel echte? te praten. Bij de eerste slomp liet er al. een plank los. Klaas ramde en beukte en weldra was er een pracht gat in het dak. Hy wurmde zich met hoofd en borst erdoor. Z'n beenen bengel den nog binnen, maar op z'n elle bogen steunend, hing hy de luiten- lucht ai iri te snuiven. Hij kon op den weg kijken, 't Was regenachtig en de menschen liepen nat en drui lerig te schuifelen. Een koe loeide naargeestig, t Was niet zoo leuk daar buiten in de vrijheid als Klaas zich voorgesteld had in het hok. Beneden stonden twee' mannen te schuilen onder een luifel. Ze waren in debat. Klaas kon hooren wat se zeiden. De eene, een lange magere ■met afhangende schouders was blijk baar een pessimist. Ik vertel je, sprak h{j lijmerig, dat voor een land je als Nederland S atoombommen genoeg s\jn. Dan kun je zeggen; dag Holland, maar je. krijgt geen. ant woord meer. De andere bestreed dit in zyn optimisme ten stelligste en zei met een hooge stem dat voor zoo 'n grondige oplossing aller con- fHeten ten minste 8 d 10 bómmen noodig waren. En Klaas, wat dacht die als onpartijdige derde van het gevalf H\j werd moe in z'n ellebo gen van het hangen. Even keek Mj nog links en rechts de vrije mooie wereld in, haalde z'n neus er. voor op en liet zich zakken. Hij ging op z'n'krib liggen en staarde lang door het gat in het dak naar den hemel. Toen viel hij in slaap en droomde van schoone lichte cellen en prettige bewakers's Morgens vónd de 'veld wachter hem en maakte proces-ver baal van het vernielde- dak. De politierechter geeft hem- er IS boete voor. n'aarom ging je weer terug in je celvroeg de rechter, vond je de wereld niet zoo '.- aantrekkelijk? Niet zoo erg; sei Klaas en ging wnr met den parketwachter mcé, een beet je sloom,een beet jé gebogen, als een' oude, zeer wijze professor. ir. Hupkes Reeds lang hebben de bewoners van West-Nederland en van den Z.W.-hoek van Brabant den dag tegemoet gezien, waarop de vroe gere, gebruikelijke route over de Moerdijkbrug zou hersteld zijn. Met belangstelling en vertrouwen in het welslagen hebben zü iedere etappe, die de NederL Spoorwegen nader bracht tot de weder ingebruikne ming van één der hoofdlijnen van het verkeersnet, waardoor de lange bocht van Utrecht naar de Belgi sche grens kon worden vermeden, gevolgd. Voor Rotterdam heeft het tot standkomen van de verbinding over het Hollandsch Diep een spe ciale beteekenis. De autobussen, dié de reizigers naar Roosendaal; brachten voor een aansluiting over, de grenzen behooren weertot het' verleden. De Maasstad, die kortge leden reeds per spoor- met Dor-^V drecht verbonden werd, ligt weer aan den directen weg, die naar het' zuiden van -ons land en naar-hel buitenland voert. De feesteiyk ver-''' sierde trein, die hedenmorgen aan het station D.P. zoozeer d e aan - dacht trok, accentueerde dit heuge lijk gebeuren des te duidelijker, In dezen feesttrein, die om 9.35 uur naar de brug aanden Moer dijk vertrok, hadden met de directie en de technici van de Spoorwegen, de genoodigden voor deze speciale reis over Hollands langste spoor brug plaats genomen, en onder hen bevond zich ook Prins Bernhard, die zich aan het DJP.-station. bij de daar aanwezigen had-gevoegd én die er prijs op stelde bij deze ge beurtenis tegenwoordig te zijn. Een comfortabele reis binnen het uur naar den Moerdijk was weer mogelijk geworden en de bewoners van de plaatsen aan de herstelde lijn ga ven door hun tegenwoordigheid en door het uitsteken van de vlaggen blijken van hun medeleven met dit gebeuren. Te Wiliemsdorp hield de trein stil en te voet aanvaardde het gezelschap den tocht naar de ver-- vernieuwde brug, waar Prins Bern hard, na de speciaal voor dit doel vervaardigde schaar,' met inscriptie, uit handen van de kleindochter van den directeur van de Neder - landsche Spoorwegen, Mejuffrouw F. Bosman in ontvangst genomen te-hebben, de openingsplechtigheid van het doorknippen van het lint verrichtte. Dit ceremonieel werd gevolgd door het spelen van het Wilhelmus door het muziekcorps van de Spoorwegen. Daarna kwam het woord aan den directeur der N.S. ir. W. Hupkes, die dezen dag een groote gebeurtenis noemde in de geschiedenis van het spoorwegver keer. Te voet begaven de genoo digden zich vervolgens "naar den Brabantschen kant, waar een boot, j.de v. d. Wijk", gereed lag, aan boord waarvan de gasten het noen maal gebruikten. v Een halfuur nadat de eerste trein in Lage Zwaluwe is aangeko men is vandaar een locomotieven- stoet de Moerdijkbrug over -ok- keri. De Spoorwegen hebben na melijk uit Amerikaansche leger- goederlocomotieven, ieder van een. gewicht; van 59 ton en een vermo gen van 660 p.k, aangekocht, die van Tilburg: ter revisie naar de werkplaatsen in Haarlem zijn ge treden. v (Zie verder pag. 3) Frits de Ruyfer zal niet starten Op den eersten dag van de Euro- peesche Atbletiekkampioenschappen startte Fanny Blankers-Koen In de tweede demi-finale, doch tot groote teleurstelling van de aanwezige Ne derlanders kwam zij vlak voor de finish te vallen. Door forceeren In deze race verloor zij blijkbaar haar balans, met bovengenoemd gevolg. in de andere demi-finale werd Gerda Koudljs derde, zoodat zij zich voor de finale kwalificeerde. NetUe Timmer werd hier vierde. De finale werd gemakkelijk gewonnen door de Russische athlete Setjenova In 11.® s. Gerda Koudijs -werd als zesde ge klasseerd, hoe wei het grootste deel der aanwezige Nederlanders haar als vierde vlak achter de Frangaise Bressolies door de finish zag gaan. Terecht heeft ir. Paulen dan ook te gen deze beslissing geprotesteerd. Op het hoogspringen deed Fanny het beter. De Frangaise Colehen legde beslag op de eerste plaats met 1 m. 60 Fanny werd vierde met 1.57 m. Houtzager werd 5e bij het kogel slingeren met. een worp van 49.35 m. Eerste werd de Zweed Erikson met 56.41 m. Ondanks de Zweedsche protesten startte de Fin Helno op de 10.000 m. Dit nummer was het mooiste van den geheelen avond. Onbedreigd ging de Fin als eerste door de finish in den schitterenden tijd Van 29 min. 52 sec. Bij het kogeistooten dames stelde Ans Niesink teleur, door als zesde te eindigen. Ook ditnummer werd gewonnen door een Russin nl. Tatjana Sevrjukoya met èen worp van 14.16 m Tenslotte werd de marathonloop gewonnen door den Fin Huetanen in 'den tijd van 2 uur 24 min. 55 sec. Tweede werd eveneens een Fin en wel de 47-jarigé Muinonen In 2 uur 44 min. 0.5 sec. In tegenstelling met den eersten dag der Europeesche athlctlekkam- ploenschappen te Oslo werden gis teren, den tweeden dag, cenige' schitterende" successen bereikt. Na een spannenden strijd met de'Rus sische athleten poklell en TJoiokopa gaat De uitslagen in de negende ron de waren; BoleslafskyV id mar afgebr. O'KelJyDenker afgebr. BernsteinBoiwïnnik X EuweSteiner 10 Stoltz—Smyslof VzV» FlohrLundin fzVa TartakotverSzabo -V* KotovNajdorf y2—t/t ïanofskyGuimard 1—0 KottnauerChristoffel 1—0 De afgebroken partben zullen Maandag worden uitgespeeld. De stand na de 9de ronde luidt; Botwinnik 8Vj punt, Euwe 7 pun ten, Smyslof 6l/j punt, T^takover 6 punten, Stoitz en Flolir ieder punt,Denker 5 punten en 1 afge broken partij, Najdorf, Kottnauer ieder 5 punten, Szabo''en Kotov ieder 4'/2punt, Yanofsky 4 pun ten, Boleslafsky 3Vz punten 1 afgebroken partij, Lundin 3V* punt, Bernstein 3 punten en 1 af gebroken party, Christoffel 3 pun ten, O'Kelly en Viömar ieder 2 punten en 1 afgebroken party, Steiner IVe punt en 1 afgebroken partij, Guimard 1y2 punt. De 10de ronde Is als volgt sa mengestelde Vidmar—Christoffel, Guimard— Kottnauer,, Najdorf—Yanofsky, Szatao—Kotov, Lundin—Tortako- wer, Smyslof—Flohr, Steiner— Stoltz, Botwinnik—Euwe, Denker Bernstein, Boleslafsky—O'Keliy. - -Het-tournpoi 'om;den - Zilveren -.Bal beginnen 7ontfa< to het weer feest op Spangen. Dan stroomen bjj tiendufeend- iw dende vaders en zoons, de m jcders en dochters naar 'l kasteel van Sparta, om te kijken naar dc sport dtr soorten, voetbal aan den loo- penden band. Het tournooï om der Zilveren Bal gaat beginnen. En- .-ij daar wil geen Itotterdamsche sportliefhebber een wedstrijd van missen. Fr Is geen tijd f* drinken in de huiiKamers, want zon der onderbreking/ van. 's morgens J0 tof Vavonds bjjna 6 uur, houdt c hét spel van. tw-'f voetbalclubs de aandacht gespannen. 1 rijn: 1938 ADO—Hermes'DVS 4~-2 1939 Feijenoord—ADO 2—1; 1940;- Overmaas—DFC 5^-01941 NEC— Heracles 11; (NEC won met straf schoppen) 1942 Feijenoord—Quick (Den Haag) 2—1; 1943 Enschede Nepturms 42; 1944 RFC—Ensche de 5—2;- 1945 BW—DFC 4—1. Het programma voor de eerste ronde van morgen luidt: 10 uur: RFC—Emma: 11.15 uur: -t Gooi— Heracles; 22.30 uur: HW—Sparta 13.45 uur: EnschedeSVV: 15 uur: UnitasFeijenoord16.15 uur: Nep- tunus^Eindhoven. BW en Willem II zulïen op den eersten dag niet uitkomen. Voor de 46ste maal Voor de 46ste keer is 't nu, dat het toumooi gespeeld wordt, want pre cies in het begin van deze eeuw, op September 1900/ werd de commis sie 1 voor den Zilveren Bal gevormd. In 1901 kwam het voor de eerste maal tot een tournooi, dat gewon den werd door H.V.V. Jacq. Musiy, Johan J. Meijer en Kees W. v. Hasselt waren de initi atiefnemers tot dit jaarlijksche voet- Dalfestfjn, waarvan de laatste tot op den huldigen dag de leidende fi guur is. De heer C. W. van Hasselt, of Kees, zooals hij overal in sport kringen bekend is, zal als voorzitter van de commissie, ook dit jaar weer den Zilveren Bal uitreiken aan den aanvoerder van 't winnende rif tal °an de f'iale. Viér en zeven'1» is bij nu en wit als sneeuw is'zijn haar. Maar ev:n gezond als zijn gelaats kleur, is nog zijn vitaliteit, rijn be langstelling voor de spoft en.. sjjn humor Het was een slechte tijd voor het Hotterdamsche voetbal, toen op het Schuttersveld dat eerste tournooi Werd gespeeld. Het was bedoeld, om tueuw leven In de sport te brengen. En dat was niet gemakkelijk In een tijd. waarin een voetballer voor een dwaas werd uitgemaakt; omdat hij op Zondag en in zijn overigen vrijen tijd in een natte wei achter een bal Jiep te rennen. Dat kon iemand in die dagen rijn baantje kosten. Toch was er een recette van 120 gulden, dien eersten keer en het duurdeniet Jang, of de inkomsten verdubbelden. Met de jaren verkreeg'het tournooi nm den Zilveren Bal een reputatie en de besten onder de Nedc1»ndsche scheidsrechters stelden er een eer ta, bij deze wedstrijden te fluiten'. Op twee na werden alle tour- nooien op het veld van Sparta ge speeld. Éénmaal vond men gast vrijheid bij H.F.C. Dat was in 1907, toen Sparta van het Schuttersveld naar de Prinscnlaan verhuisde. De tweede maal, in 1909 speelde men in Den Haag bij Quick, omdat in Rotterdam de cholera heerschte. Aanvankelijk ging de deelneming aan het toumooi bij inschrijving. Doch later, toen de belangstelling al te groot werd, ging de commissie de vereeniging uitnoodigen. Driemaal achtereen of vijfmaal in totaal moet een vereeniging winnaar worden van het toumooi, om zich In het bezit te stellen van den uitgeloofden Zilve ren Bal De eerste bal gjng naai H.V.V. dat In zijn glorietijd de. toumooien van 1901, '02 en '03 won. In 1924 verkreeg H.B.S. het zilveren kleinood en in 1937 Feijenoord. Op het oogenblik speelt men dus om den vierden Zilveren Bal. Feijenoord won na 1937 nog twee toumooien (in 1939 en 1942), zoodat de2e Rot- terdamscbe chib de leiding heeft in de race om oen vierden bal. Enkele cijfers De winnaars van de laatste jaren bewaring Gisterenmorgen is in Hilversum de directeur van de A-V.R.O., de heer Willem Vogt, gearresteerd overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam. In een onderhoud, dat een A.N. P.-verslaggever naar aanle ding van dit bericht hedenmorgen met den advocaat-fiscaal vs het bij zonder gerechtshof te Amsterdam, mr. W. P. Bakhoven, voerde, deel de deze medp dat tegen den h-ir Vogt ernstige bezwaren' zijn gere zen met betrekking tot. zijn hou ding als directeur van den A.V. R.O. in den bezettingstijd. „In verband hiermede", aldus mr, Bakhoven, ,is het noodig ge oordeeld tegen hem een bevel tot bewaring te geven, hetwelk geld,; is gedurende 14 dagen. In deze twee weken zal een nader onder zoek naar zijn gedragingen worden Ingesteld. Na afloop van dezen termijn zal warden overwogen de uitslag \:an dit onderzoek aan leiding geeft de bewaring te ver lengen". WÏJ hebben de prijswinnaars van het kinderboekje „DE VRIJHEID" beloofd, vandaag mede tè deelen, wanneer ze dit boekje aan ons kantoor Schfe- damschesingel 43 kunnen komen afhalen o£ voor zoover jullie niet fn Rotterdam wonen, bg onzen agentin Jullie woonplaats. Hoewel het mooie boekje nog niet geheel klaar is, kunnen we jullie gelukkig vertellen, dat bet binnen ecnige weken van de pers komt. Van Zaterdagmiddag 28 Sept* af tot uiterlijk 5 October kunnen jullie het op vertoon va» de briefkaart, welke je eind Juli. ontving; komen afhalen. Vergeet dus niet: Van 28 Sept. tot 5 October. „HET PAROOL". .veroverde onze landgenoote Fanny Blankers—Koen op het nummer BQ m. horden het Europeesch kampi oenschap voor ons land, evenals Gerda Koudljs op het aummer ver springen voor dames. Ook onze landgenoot Slijkhuis bereikte een prachtig resultaat door op de on vergetelijke 5000 m. race. als tweede te eindigen achter den Engeischman wooderson. maai vóör den Zweed NUberg en voor den beroemden en meest gevreesden Fin Helno, die „maar" vierde werd. Bovendien he- teekent de t(Jd van Slgkhuls <14 m. 14 sec.) een nietiw Is'ederlandsch record. Het oude record (14 m. 34.4 sec.) werd met maar Jlefst 20-4 sec. verbeterd: Fanny BlankersKoen veroverde haar Europeesch kampioenschap 80 m horden door de finish als eerste te passeeren in den prachtigen tijd van 11.8 sec. en met 1 meter voorsprong op haar .Russische rivalen Coklcti (2) en TJoiokopa (3), beiden in ll.s sec. 'Gerda Koudijs verkreeg haar Euro- f peeschen titel in het verspringen eerst na uiterst spannenden strijd met .Gajlis, alweer een Russische athlete Het - verschil bedroeg slechts 1 cm. Gerda zegevierde met een sprong van 5.67 m., terwijl Gajlis 5.65 haalde- Spectaeulair was de 5000 m. wei het hoogtepunt. Tot drie ronden voor het einde had de Fin Helno vrijwel steeds de leiding, slechts een maal door den Belg Reiff overgenomen, doch. Heino bleef toen goed volgen, evenals de Tsjech Zatopek, Slijkhuis en öe En- gelschman Wooderson. In de voor laatste ronde had Slijkhuis den kop, gevolgd door Wooderson. Heino en Reiff vielen terug, Onder enorme span ning ging d elaatste ronde in met Slijkhuis nog steeds als doch op 2£0 m voor de finish passeerde Wooderson met een fantastische eindspurt onzen landgenoot en won met circa 30 m. verschil in den fenomenalen tijd van 14 min. 8.6 sec. Tweede werd Slijk huis in den Nederlandschen re cordtijd van 14 min. 14 sec. Derde Nljberg (Zweden) in 14 min. 23.2 sec. vierde Heino (14 min. 24.4 sec.) 5. Zatopek, 6. Reiff, 14 min. 45.a sec. Bij het discuswerpen werd onze landgenoote Ans Niesink de eervolle twdeedé met een worp van 40.46 m. De Russin Dumbadse. werd met 44.52 m. Europeesch kampioene. Op de 100 rp.- hardloopen voor bee- ren werd Archer (Cr.-Br.) in 10.6 sec. de - kaploen van E(uorpa. 2. werd Trauberg (Noorwegen) met 10.7 sec. 3. Monti fTtalië) in 10.8 sec. Onze landgenooten Lammers en Zwaan bezetten in de series teder een derde plaats (beicien 10.9 sec.) Zij konden zich In de démi-finale niet handhaven al werd Lammers 4e in 10.8 sec. Evenzoo kon Blok (Ned.) het niet bolwerken op de 400 m. hardloopen. 'HIJ .werd -4e en noteerde 40.5 sec. te- ...gcn den .winpaar '—•"tevens - Euro--- peesch kampioen Holst-Sorensèn (Denemarken), die maar 47.9 sec. noo dig had. Kampioen hoogspringen voor her ren werd de Zweed Bolwlnder. 1.99 m. 2. Peterson (Eng.) en 3. Nlk'len (Finland). De IJslander Hiisëby werd kampioen kogeistooten met den prachtigen worp van 15,56 m. Hij noteerde in de deml-finale .ia.64 m. De. Nederlandsche resultaten van den tweeden dag waren dusdanig, dat ons kleine land bij deze magistrale krachimetingen toch wel een zeer bijzondere prestatie leverde. Frlts de Ruyter, die op eigen ge legenheid naar Oslo vvas vertrokken, ontving bij zijn aankomst aldaar de mededeeling van Ir. Paulen. dat zijn startverbod gehandhaafd blijft. Do Ruyter zal dus niet in Oslo starten. Aanvaring in Kanaal Het Nederlandsche motorschip Nigerstroom op weg van Rotterdam naar West Afrika, via Dover en Bordeaux Is hedennacht in het EngeJsche Kanaal in aanvaring ge weest met een onbekend gebleven stoomschip. Sleepbooten zjjn van Portsmouth ter assistentie vertrok ken. Het:m.s. Nigerstroom heeft een gat gekregen In het voorschip, waardoor de ruJmen 1 en 2 veel water maken. De bemanning is aan boord en de passagiers zijn overgegaan op het schip, waarmede de aanvaring heeft' plaats gehad. Dit Fransche schip ts op weg naar Le Havre. De. Niger stroom zelf wordt momenteel gesleept naar een haven aan de Zuidkust van Er>-eJand. De Nigerstroom behoort tot de Hollandsche Stoomboot Mij-, meet 4539 brt en werd gebouwd in '59 Vlïegerkruis voor Prins Bernhard Eveneens voor officieren van het luchtwapen 1940 De Koningin heeft het vliegerkruis toegekend aan Prins Bernhard voor betoonde moed, beleid en initiatief als oarlogsvilegetv en wegens zijn be zielend voorbeeld voor het personeel der luchtstrijdkrachten gedurende den afgeloopen oorlog Tevens werden op grond van hun daden van Initiatief, moed en vol harding, betoond in luchtgevechten, tegen een overmachtige» vijand ge durende de oorlogsdagen van Mei 1940 de volgende officierenvan het wapen der militaire luchtvaart met het vliegerkruis begiftigd:. De eerste-luitenant-waarnemer" mr. H. T. de Raaf, de reserve-eerste-iui- tenant vliegers J J. Abspoel en a. van Oorschot, de reserve-eerste-lui- tenant-waarnemers P, J. O Mulders en P H. Wildschut en de reserve tweede-luitenant-vlieger J. C. Pool. Nieuw schooljaar zonder nieuwe spelling De nieuwe spelling zal bij het begin van het nieuwe schooljaar nog niet verplicht worden gesteld, daar de Memorie van Antwo" - ip het voorloopig verslag-over het spellingsontwerp nog niet Is inge komen en de Kamer op reces gaat, AARDAPPELBONNEN Het c D. K. deeli mede, dat van 26 Augustus-tot en met 31 Augustus de bonnen „410 Aardappelen" recht geven op het koopen van drie k.g. aardappelen en de bonnen „930 Aardappelen", op één k.g. aardappe- len. De geldigheidsduur van de bonnen 409 en 909 aardappelen is verlengd tot en met 31" Augustus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1