SLUWE ROOFOVERVAL ©P HOOFDPOSTKANTOOR TITO GEEFT AMERIKA GENOEGDOENING De incidenten zullen niet herhaeld worden Wordt Jan Derksen de nieuwe sprintkampioen? DE SCHIEDAMMER RID. EW ADM. LANGE HAVEN 1*1 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CENT PER KWARTAAL ti,— LOSSÜ NUMMERS f 0.0» HET PARCOL ZESDE JAARGANG NO, 198 ADVERTF-NTtES EN. INLICHTINGENDIENST; SCRIEDAMSCHESINGEL t] ROTTERDAM TELEFOON NRS. 35130 EN 69300 POSTGIRO No. S88M4 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG, 26 AUGUSTUS 1945 Nachfpoif 2er gekneveld, daders met grooten buit spoorloos verdwenen De Rotterdamsche politie en justitie staan sinds Zaterdag avond voor een roofmysterie, dat zijn weerga haast niet vindt. Rechercheurs troffen Zaterdagavond laat achter de stalen deuren van het hoofdpostkantoor ingang Roodexand, 'een om hulp schreeuwenden man aan. Met horten en stoeten kwam, nadat men hem de knevels afgenomen had de mede deeling, dat hij, de nachtportier, kort tevoren overvallen was door twee mannen, die hem gekneveld en bedwelmd hadden, die zich de sleutels van de hoofdsafc hadden toegeëigend en er met een groote buit per auto vandoor waren gegaan. Het spreekt vanzelf, dat hierop groot alarm is gemaakt. Zaterdag nacht, tot en met Zondagavond, toen w\} in het hoofdpostkantoor wa ren, werd een grondig- onderzoek ingesteld, waarvan de leiding In han den was van commissaris K. C. de Pous en den officier van justitie, mr. De Vtfes van Doesburg. Bekend met situatie De feiten staan thans wel vast, doch Zondagavond tastte men nog volkomen in het duister wie den roofoverval hebben gepleegd,; hoewel uitgemaakt, is, dat de overvallers, - althans" een van hen, precies op de hoogte moet zijn geweest van .de sl- tuatle. Volgens den nachtportier Mulder, dfe een groote staat van dienst, heeft bü de P.T.T., werd hij om streeks half tien aan den achter-- kant van het hoofdpostkanoor in zijn portiersloge, opgebeld door ie mand, dié informeerde of er nog aangèteekende stukken werden aan genomen. Terwijl hij aan het telefo- neeren was, aldus Mulder, greep men hem van achteren beet. Hij verzet te zich uit alle macht, doch toen, volgens zijn zeggen, begonnen de tweemannen met chloroform te werken en bonden ze hem vast. - Recht op doel af Dat de belagers metde situatie, volkomen vertrouwd waren bleek uit hét feit, dat zij uit het kastje tusschen de diverse sleutels die daar verzegeld liggen. terstond de twee sleutels vandaan haalden die zij noo- dig hadden, te weten die van ds deur die toegang verschaft tot de achtergelegen kantoorlokalen en tot die van. ;de.:.safe. Toen-Mulder-, ge— bonden was draalden' zij"geen oo- genblik en ging een van de twee naar achteren. Personeel was op dit oogenblik niet aanwezig en aangezien dit deel- vanhet. postkantoor in de avond lijke uren spaarzaam 'verlicht is, de nabije kermis veel lawaai ver oorzaakt en het Roodezand ofwel de Bulgersteynstraat een vrij stille en donkere straat is zonder verkeer, konden de twee indringers gemak kelijk hun slag slaan. In dc hoofdsafe bevond zich een zeer groot bedrag aan contant geld, tc weten de zoogenaamde subsidies der bijkantoren, hel totale inkomen van de bijkantoren, dat des Zater dags naar het hoofdpostkantoor wordt getransporteerd, benevens een groot aantal anngeteekende stukken. Een aanz'enliik deel van het con tante geld bestaat gewoonlijk uit specie die in zakken verpakt L. Ais de roovers deze ook meegenomen hebben, wat ons nog niet is geble ken, hebben zij een zwaar karwei ge- bad. - Kennelijk beschikten de twee nog over helpers, d'e een, in de omge ving geparkeerde auto voorrede» en er daarna vandoor gingen. Prop' in den mond De nachtportier, aldus zijn verkla ring, kon hieraan niets doen, aange- zien men hem 'n prop in den mond had geduwd. Zoodra echter zijn be lagers verdwenen waren heeft, hjj zich geleidelijk wat los weten tema ken en is naar de ijzeren deur ge kropen. Hij heeft toen kans gezien om hulp te roepen en zoo werd hij ontdekt door rechercheurs die hun ronde deden, ©ogenblikkelijk, werd toen het politieapparaat in werking gesteld, doch directe resultaten le verde dit niet op. Over de totale waarde van het gestolene kon noggeen melding worden gemaakt; De betrokken af- deelingschef is den heelen nacht be zig geweest om na te gaan welke stukken en bedragen vermist wor den. Dat het om tienduizenden guldens in allerlei vorm gaat staat inmiddels wel vast. Vermoedelijk zijn de daders op de hoogte geweest van het feit, dat zeer kort geleden de brandwacht, die den nachtportier steeds gezelschap hield, was afgeschaft, zoodat men wist, slechts met één man te doen 'te.hebben. Portier in arrest Uiteraard hebbendepolitieen la ter ook de jnshtie den nachtportier uit en te na verhoord, een kruis verhoor dat uren duurde en dat tot vasthouding heeft geleid van 1VL Bekening moet. immers gehouden worden met de mogelijkheid, dat de portier bij het complot betrokken geweest zou kunnen zijn en het. ver haal van de kneveling ea bedwet-; ming verzonnen was. Het zou onjuist zyn tot voorbari ge conclusies te.geraken, doch zoo-, als de zaken er thans voorstaan, heeft de politie aanleiding gevonden, om M. in arrest te houden. Ook Zon: dagavond is, hij, tijdens een langdu rige reconstructie van de misdaad,' weer aan den tand gevoeld. Op de. centrale telefoonpost van het hoofd postkantoor heeft menigeen; door- •verbindihg;;g2geveri^aka-den-nacht-" portier; zoodat een telefoontje van buiten, waarover M. sprak,'onwaar schijnlijk gaat.worden. De mogelijk heid is aanwezig, dat M. uithet postkantoor zelf opgebeld is. Een vraag die gerezen is. is ook, hoe kwamen de indringers door de stalen, deuren? Deze behooren ge sloten te. zijn. Er zijn. een bei en een luikje. De antwoorden op de 'vragen dienaangaande zijn niet be vredigend. Het is verder bekend ge worden, dat, eenige maanden gele den ook reeds een onregelmatigheid heeft plaats gehad, waarbij buit is gemaakt en we - spreken nog niet van de overval die in den bezettings tijd op ditzelfde kantoor werd ge pleegd en waarbij een bedrag van ƒ53.000.— werd buitgemaakt. Naar hedenmorgen is vastgesteld, werd bij den overval voor een be drag van ca. 240.000 gulden, hoofd zakelijk in baar geld, ontvreemd. Op het tijdstip van den overval, Za terdagavond half tien, was niemand, op de -af deelingAangeteekende Stukken, waar de Tluis zich -be vindt, aanwezig. Dit is altijd op Zaterdagavond het geval. De sleutel van.de kluis was in bewaring/ ge geven bij den portier; in diénsloge aan de'achterzijde van het'pcÈtkan- toor. Het: komtons onbegrijpelijk voor,' dat,, gezien het grootspaan tal overeenkomstige overvallen, dat-, in de laatste jaren heeft plaats 'gehad, de postlnrichtingen niet beter.,'bè-, veiligd worden. In dé betreffende portiersloge van .het hoofdppstkan-" toor ontbreekt ten éenenmale een alarminstallatie, die den portier waarschijnlijk in staat zou hebben gesteld, den roof te verhinderen. Bovendien was de. man volkomen ongewapend. TURKIJE DIENT VAN REPLIEK Sterk Turkije beste garantie voor Ruslands veiligheid De Turksche regeering heeft geantwoord op de nota der Sov jet-Unie van 1 Augustus Inzake de Dardanellen. In deze nota heeft de Sovjet-Unie aanspraak - ge maakt op een aandeel In de ver dediging d«T Dardahelem. De Turksche regeering acht dit blij kens haar antwoord niet in over eenstemming met Turklje's sou- vereiniteit en met de internatio nale verhoudingen. De beste garantie voor de veilig heid van de Sovjet-Unie acht de Turksche regeering het herstel van nauwe betrekkingen met een sterk Turkije, niet echter een bevoorrechte positie ten opzich te van de zeeëngten. De Turksche regeer mg bestrijdt de bewering, dat schepen van de As gedurende ^den oorlog de Dar danellen gebruiktzouden.' hebben,^ De Turksche regeeringheefC geen bezwaar tegen een interna-; tionaie conferentie der öndertee-; kenaars plus de Vereenigde Staten. Honderd pond voor een gesneuvelde. 5 Abêssinlë "eischt honderd pond sterling: pergesneuvelde in <'t veldtocht der Italianen in dat land, waarbij 760.000 Abess.jneiT gevallen zijn. Het totaalbedrag der door Abesstnië geëischte her stelbetalingen bedraagt' 185.0CO.OOO. pond sterling: voor iedere verniel de hut of huis, in totaal 525.000, wordt twintig pond geëischt, voor vee vijf pond, een schaap één pond en een kameel tien pond. Zon op de berghut Dc deelnemers van de viffde groep, die Zondag in Metzeral aankwamen, zonden ons een te legram van den volgenden in houd: „Groupe biea arrivée» So ldi 5 Metzeral". De reis Is blijkbaar zeer vlot, verloopen, want het telegram was reeds Zondag omstreeks den mid dag In ons bezit. Veel genoegen Parollsten. 0,lf DEN ZILVEREN BAL. Doelman Visser van Fe\jenoor& voelt of de deklat 'te nog zit. Een schot van den Unitas-goalgetter Fan Aart- ryb wipt juist over. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE ZüRICH Blijde verwachting ten paleize Soestdijk Palels Soestdfjk, 20 Aug. Officieel werd machtiging ont vangen te verklaren, dat II.K-H. prinses. Juliana den eerstkomen- den tijd, om verblijdende rede nen, hare werkzaamheden zal moeten beperken. Degrelle op yeg naar Buenos Aires Volgens den Brusselschen corres pondent van de Dailij Telegraph heeft Leon Degrelle, de voormalige leider der Belgische Rexisten, zich Donderdag ingescheept op het Spa ansch e schip Monte Aya met bestemming naar Buenos Aires. -Te goed "verborgen De weduwe van Josef Kramer, 1 het „beest van Beisen", Is gear- I resteerd bij een poging om het concentratiekamp Beisen binnen te dringen op zoek naar een doos. juweelen, die daar verbor gen zou zijn door Irma Greese, die met andere bewakers geëxe cuteerd is wegens de door hen begane wreedheden tegen ge- interneerden. Een zuster van Irma Greese was er van op de hoogte dat Irma een doos juweelen in den kamptuin verborgen had. Zij kwam in aanraking met de weduwe van Kramer, die een manier wist om.het kamp bin nen te dringen. Bfj de poging het kamp binnen te komen wer den beide vrouwen echter gear resteerd; de wacht heeft echter tevergeefs getracht de juweelen In den tuin te.vinden. Griekenland gevaar voor den vrede Oekraïne verzoekt Veilig heidsraad in te grijpen Naar te New York uit gewoon lijk betrouwbare bron verluidt heeft Manocilsky namens de Oekraïne aan de Vereenigde Na ties verzocht den Veiligheid:raad te doen Ingrijpen in „Grieken- land. In den brief van Manoeiisky aan den Veiligheidsraad wordt, naar verluidt, de Griekschc re- gee'rlng ervan beschuldigd, „een ernstig gevaar voor den vrede" in den Balkan te veroorzaken. WEERBERICHT Tot Dinsdagavond: half tot zwaar bewolkt niet tUdeUik eeulge regen. Wéinig veran dering in temperatuur Meest matige wind tusschen Z.O. en Z.U". 27 Augustus: Zon op S.44 uur; 19.42 uur. ■Waterstanden Hotterdam je uur, 2e tij 17.os uur onder De regeering van de Vereenigde Staten heeft Zaterdag avond medegedeeld,'dat, te oordeelen naar de rapporten, welke van Richard Patterson, den Amerikaahschen ambassa deur in Joegoslavië, zijn ontvangen, aan de-door de regeering der Vereenigde Staten aan de regeering van Joegoslavië ge stelde'eischen gevolg is gegeven. TWEEDE TOESTEL GEVONDEN Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft volgende medegedeeld: „Zooais Ln de nota van 21 Augustus verklaard werd, zal de regeering der V,S. inzake deze kwestie haar gedrags lijn bepalen in het licht van ver kregen bewijsstukken en stappen van de Joégo-Siavische regeering om het aangedane onrecht goed te maken. Volledige rapporten, w.o. die van overlevenden van den aanval op 9 Augustus welke recht streeks aan Byrnes en senator Connally in Parijs zullen worden medegedeeld zijn nog *9iet in Washington binnen gekomen. Er zal verder niets meer worden be kend gemaakt over het standpunt der V.S„ totdat volledige rappor ten zullen zijn ontvangen en be studeerd". - Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft te zelfdertijd twee mededeellngen van ambassadeur Patterson en een brief van maarschalk Tito aan Patterson gepubliceerd. In Patter sons mededeeling van 22 Augustus wordt o.m. dat maar schalk Tito hem vp -A' hoogte had gesteld van de vrijlating van de inzittenden van één. vliegtuig, ter wijl hij beloofde de overblijfselen van de twee..vliegtuigen te zullen afstaan en contact met evmtueele overlevenden zullen toestaan. Patterson verklaarde o-m.: „Tito heeft gezegd, dat de incidenten niet het gevolg van een speciaal bevel en beslist geen vergelding ziin voor het neerschieten van Joegoslaven door Amerikaansche grcnspatrouilles Maarschalk Tito betreurt het verlies van mensen levens en heeft opdracht gegeven, dat buitenlandsche vliegtuigen ln geen geval mogen worden beseftu ten, De incidenten zullen aldus maarschalk Tito, niet herhaald worden, terwijl Joegoslavië te allen tijde zal toestaan, dat vliegtuigen, die op een of andere manier hun koers verloren hebben, boven Joe goslavië vliegen. Tito stelde* voor, dat men een systeem voor het zenden van S.O.S.-signalen door dergelijke vliegtuigenzou uitwerken. Ten slotte heeft maarschalk Titó erin toegestemd aan de eischen. vervat in onze nota, tegemoet te komen. Het tweede Amerikaansche vlieg tuig en de stoffelijke resten van" de bemanning zijn gevonden". De tweede mededeeling van Pat terson, waarin het vinden van bet tweede vliegtuig wordt vermeld, luidt: „Wij zullen maarsch# Tito van onze vondst op de hoogte stellen en om een eerewacht, be staande uit leden van de Joego slavische luchtmacht, verzoeken en indien het Amerikaansche depar tement van buitenlandsche zaken het goed vindt, ook om een begra fenis op het Amerikaansche mili taire kerkhof te Belgrado met vol ledige militaire eerbewijzen van de zijde van Joegoslavië, Ehr zfjn geen. overlevenden, het vliegtuig Is totaal' verwoest". De brief van maarschalk Tito aan Patterson luidt: „Het Is mo menteel nog niet mogelijk, een de- flnitief en gedetailleerd rapport uit te geven over het gebeurde. Ek moet er nogmaals den nadruk op leggen dat Joegoslavische jagers een kwartier lang het vliegtuig (het eerste Amerikaansche vlieg tuig) uitnoodigden te landen. De bemanning van het vliegtuig wei gerde aan die uitnoodiging gehoor te geven. Het Is daarom niet juist om te verklaren, dat de Joegosla vische jagers het vliegtuig niet ge waarschuwd zouden hebben, noch is het juist te beweren, dat het vliegtuig door weersomstandighe den genoodzaakt was van zijn koers af te wijken, daar het zicht volmaakt was,Nadat het onder zoek was voltooid heeft de Joego slavische. regeering op 21 Augus tus Iedere belemmering van de be wegingsvrijheid der bemanning opgeheven. Zij kan Joegoslavië verlaten wanneer zü Wil. Ook over het vliegtuig kan de Amerikaan sche regeering te allen tyde be schikken. Hervatting luchtverkeer Weenen—tldlne Door het hoofdkwartier van de Amerikaansche bezettingstroepen in Duitschland is officieel medege deeld, dat het luchtverkeer tus schen Weenen en Udine -c-.nf 25 Augustus hervat Is. De piloten hebben Instructie gekregen, even als voorheen de roiite over Kla- genfurt te volgen en alle noodige maatregelen te nemen om te ver mijden, dat over Joegoslavisch grondgebied gevlogen wordt. Inge val van slechte weersomstandig heden zullen de vliegtuigen niet vertrekken om niet het risico van overvliegen van Joegoslavisch grondgebied teloopem BEVIN NAAR LONDEN TERUG De Britsche minister van buiten landsche zaken, Be vin, is uit Pa rijs naar Londen teruggekeerd om de regeering te raadplegen met be trekking tot.de ter conferentie te volgen algemeene lijn. Voor -ijn vertrek had Bevin een onderhoud met den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, Bymes. Hij woTdt tegen het midden van de volgende week te Parijs terug verwacht. (Van onzen specialcn verslaggever) Het eersle weekeinde der wereldkampioenschappen wielrennen te Ziirich heeft na een lammen en uiterst regelmatig verloopen Zaterdag een all ere onderlingsten Zondag opgeleverd waarop verrassing na verras sing kwam met tot slot een opzienbarende stayers-serie en een uitgestelde prof-splntersfinale. In die finale zaten noch Van Vliet noch Scherens, want deze beide favorieten waren er uit gereden door den 27-jarigen Franschman met den Duïtschen naam Senfftleben, die als tegenstan- der in den eindstrijd omen landgenoot Derksen trof, maar door een val in de eerste manche dusdanig werd geblesseerd, dat de jury eerst hedenmiddag zou uitmaken, wat met déze finale gebeuren moet. Ia theorie kan men ook Derksen tot wereldkampioen verklaren, doch dat lijkt ons niet waarschijnlijk. Een wereldkampioenschap dus zonder een wereldkampioen bjj het hoofdnummer de profsprint, dat is geen bevredigend resultaat. Beslist werd alleen dc strijd der amatc -i-sprin- ters hij wie de Zwitser Plattner wereldkampioen werd, de Deen Scharndorf tweede en onze landgenoot Bijster derde als een behoorlijk resultaat op een nummer, dat in de laatste vooroorlogsjaren echter zoo regelmatig door Van Vliet, Van de Vijver, en Derksen gewonnen was, dal wü het eigenlfjk als een Ncderlandsch domein begonnen te beschouwen. Arie van Vliet verloor zijn titel Evenals Bijster boekte Van Vliet In Zurich een derden prijs. Voorts plaatste Peters zich zonder moeite in de halve finale der achtervolgers mét den Italiaan Ortelli, den Deen Pedersen en den Franschman Ple), terwijl tenslote Van der Voort zich met een tweede plaats achter Chall- lot in zijn serie kwalificeerde voor de stayersfinale. Aardige Nederlandsche. resultaten- zou men zoo op het oog zeggen en toch was men in de Hollandsche kolonie niet voldaan. Wij hadden stellig gerekend op den titel bij de prof-sprinters. Dat nu mislukte. Onsportiviteit Het was Senfftleben, die zich als outsider tusschen de favorieten wrang, door zoowel Scherens als Van Vliet te kloppen, een inder daad prachtige prestatie, die helaas ontsierd werd door een- grove on- sportiviteit in zijn eersten, rit tegen Van Vliet. Op het moment toch. dat de Hollander hem in de laatste bocht voorbij scheerde en regel recht op de zege afstormde, stak de Franschman zijn elleboog tusschen de ribben van Van Vliet, die on- middelijk stopte, in de overtuiging, dat de jury dezen ribbenstootzou afstraffen met een dlstancieertng van den onsportleven Fransch:an. Maar de -boch.tcammlssRris".'. van.de grooten dee Ls Frans che jury had ■niets gezien. Senfftleben werd tot overwinnaars verklaard en dat gaf den anders zoo kalmen Van VUet een dusdanigen moreelen- knak, .dat hij. al nam hij ln de tweede man che ook met een straatlengte re vanche, den beslissenden rit verloor, zenuwen, niets dan zenuwen op dezen dag der surprises. Een lijk bleeks Scherens, liet zich door Senfftleben verrassen bij het uit gaan van de voorlaatste bocht der kwartfinale eh kwam een halve lengte te kort om den tien jaar jongeren Franschman nog ln te halen. Jan Derksen liet Gorsselin ln. dè kwartfinale op 290 meter drie* leng ten voorsprong nemen om hem daar na, als het ware op zijn zenuwen rij dend, in een vertwijfelden spurt nog met een halve wieJlengte te kloppen. Alleen Van Vliet en Gerardin wonnen doodkalm hun kwartfina les, Onze derde sprinter Remkes had het Zaterdag heel behoorlijk ge daan. Een nederlaag met twintig centimeter tegen Scherens ln de serie, een overwinning op.den Zwit ser Hagenbach en. vooral op den sterken Deen Koplauch ln de her kansing en een nederlaag tegen den Italiaan Bergomi In de herkan- singsfinale zijn resultaten waar mede de blonde Amsterdammer voor den dag kan komen. De demi-finale Derksen—-Gerar din was In twee ritten vlot voor 1 den Hollander. Valpartij. De finale Derksen—Senfftleben bood in den eersten rit een nauw keurig bewaken tot op 150 meter. Toen pas demarreerde Derksen, de verraste Franschman raakte even zijn stuur kwijt en kwam bulten de schuld van den Hollander met de zen in botsing, waardoor hu viel en zijn sleutelbeen hetzij blesseerde, hetzij brak. Derksen lag op dat moment naar onze overtuiging Ln gewonnen positie. Wat zal nu het resultaat zijn, nu de eerste finale rit der prof. sprinters moest wor den afgebroken. Volgens reglement moet op een open baan worden gereden en een sleutelbeen ls niet zoo gauw genezen. De amateurs Met drie amateur-sprinters loog Nederland naar Zürlch. Bontekoe ktvam er niet aan te pas. Hijzelen- doorn won zijn serie tegen den Zwit ser Roth en den Franschman Vidal op kranige wijze met verbluffend zelfvertrouwen, om daarna in de achtste finale met handbreedte te Commissie-generaal Benoeming van Schermerhorn en De Boer vrijwel zeker Minister-president dr. Beel heeft Vrijdag prof. Schermerhorn ont vangen en met hem de problemen van de uitzending van de commis sie-generaal naar Indlëbesproken. De benoeming van prof; Schcrr merhom en den heer F den Boer is volgens* Associated Press vrijwel zeker te achten. 'Oud-minister f teenberghe zou m politieke redenen vooreen benoe ming bedankt hebben. verliezen van den lateren finalist Scharndorf. Onze groote man was hier Bijster, die telkens zware ritten won. Hij bereikte kwart- en halve finale, maar toen was het meteen afgeloopen met den Haarlemmer: in de tweede maneft miste hU de aanslui ting. hij het demarreeren van den Zwitser en tn den derden rit reageer de lijj te laat, toen Plattner reeds bij het tngaap van de laatste ronde weg- spurtte. Plattner bereikte de finale en won die tweemaal vlot van den Deen Scharndorf terwijl ^"'ster met twee overwinningen op den Franschman Sensever de Hollandsche vlag op de derde plaats aan den eeremast bracht. Twee derde prijzen ln de sprints en een finaleplaats voor, Derksen vormden het resultaat voor Neder land. Het bad beter kunnen zijn, maar weet men wel, dat de Belgen cn Itali anen er heelemaal niet aan te pas kwamen? Ben van der Voort werd door zijn G3-jarigcn. gangmaker PaSQUtcr in 'n prachtige, tactisch gereden eindspurt naar. de tweede plaats ln de eerste manche bij de stayers gebracht. De tweede manche; met o.a.Bakker wordt vandaag (Maandag) gereden. (Voor verder sportnieuws zie pag. 31 India heeft nieuwe regeering Pandit Nehroe premier De Engelsche koning heet» het - onteiog van het - Vooi-Indische zakenkabinet aanvaard en een nieuwe regeering benoemd» waarvan dc Congrcsvooreitter Pandit Jawaharlal Nchroc het hoofd is. Het kabinet bestaat uit vyf leden van het congres, een chrLsteüjk indtistr'-el. een sikh, een „onaanrakbare", drie mohammedanen (geen leden van de mohammedaansche Liga); cr zullen nog twee. mohammedanen worden benoemd. Het kabinet zal op 2 September den eed af leggen. De Nïgerstroom is naar Southampton gesleept De 40 "passagiers- van de Niger- stroom zijn, 27 uur na de aanva-. ring in Het Kanaal, met de Britsche torpedojagerPa-'zdln te Southamp ton -an"'«omen. De Paladin bad eerst het bescha- digde schip naar Spithead gesleept en liet bet tóen met. twee sle'-^oo- ten in Ryde Roads achter. Ook de Amerikaansche kruiser Houston heeft -h -S "«boden, doch toen bleek, dat schepen voldoende hulp konden bieden, heeft de kruiser zijn tocht naar zijn Eu- ropeesche basis Southampton voort gezet. Aangezien alle droogdokken van Southampton bezet zijn acht men het mogelijk dat h'"'n tusschen het eiland Wight o- -inton aan den grond gezet wordt. Gistermiddag is een aantal op varenden te Lc-,,,ivn aang- -'en. Het bleek, dat zich onder de pas- .sagiers slechts tien Nederlanders te- vonden. zeven prieste'-m's- slonarissen en drie h®v«»nh'«iwknn- digen uit Slipdrechfc en Rotterdam, die voor een Fransche maatschappij fn Fransch Afrika havenwerken gaan uitvoeren. Met den trein waren verder mee gekomen elf Zwïtsersche zakenlie den. rn<"vmdE5<'!s -fori «Mui, die door verschillende handelsondernemingen naar Afrika waren uitgezonden en een 2Jwjtsorsrhe missie-Ieerares, Allen verkeerden in den besten weistand, Van de passagiers had niemand letsel opge.'&open en a!2en hadden 'hun bagage in vei", 'aid kunnen brengen Killearn wil gunstige sfeer scheppen VANDAAG WORDT HIJ IN BATAVIA VERWACHT Het officieele communique, dat Zaterdag door het Britsche consu laat-generaal te Batavia over het bezoek van. lord Killearn werd verstrekt luidt: „Lord Killearn wordt den 26en Augustus te Bata via verwacht.. Hfj is voornemens eerst de situatie te bestudeeren eri na te gaan op welke wijze hy zün bemiddeling; zou kunnen verleenen voor het tot stand komen van ver dere besprekingen tusschen de Ne derlanders en de Indonesiërs, vooral met het oog op de a s. komst van de commissie-generaal uit Neder land. Men hoopt oprecht, dat het bezoek van lord Killearn cr toe zal bijdragen zonder uitstel dezelfde sfeer te scheppen, als die, waarin de besprekingen In Maart werden besloten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1