DE SCHIEDAMMER Repatrieering Sowjetburgers door Nederland gesaboteerd Terecht of ten onrechte in militairen dienst Roofoverval nog niet opgelost Gerard Peters wereldkampioen achtervolging nieuwFbonnen -- -o v :-ïy- '•'- RED. EH ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 6930® ABONNEMENTSPRIJS FEB WEEK 81 CENT FEB KWABTAAL ft- LOSSE NUMMERS 10.09 ZESDE JAARGANG NO. 200 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCÏHEDA1I5CHESINGEL U ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 389644 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM y WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1946 DE PRAWDA BESCHULDIGT Anti-Russische actie? Onder het opschrift „Nederlandsche autoriteiten verijdelen repatrieering van Sowjeiburgors" schrijft Vtktorow ltl de „Prawda": „Na het verslaan van Hltler-DultschUnd zorgde de Sowjetrcgecring in korten tijd voor de repatrieering van 35 681 Neder landsche onderdanen. In vergelijking hiermede werden. slechts 248 Sowjet burgers uit Nederland gerepatrieerd. Tal van feiten bewijzen", aldus de Prawda, „dat Nederlandsche autori teiten al het mogelijke doen ter ver hindering van repatrieering, inplaats van Sowjetburgers te helpen om naar huis terug te keeren uf hen daartoe aan te moedigen. z|| voeren onder Sowjetburgers openlijk anti-SowJet- propaganda, terrorlseeren en intlmi- rieeren Suwjetburgets en hinderen het werk van repatrieerings-offlcicren der Sowjetunie op alle mogelijke ma nieren." De Prawda meldt dan. dat de se cretaris van den burgemeester van het Friesche dorp „Feevalden" aan een vertegenwoordiger van de Sow- Jetambassado mededeelde, dat „er geen enkele Rus" in het dorp was.' Er waren echter volgens de Prawda twintig Sowjetburgers op dat oogen- blik. Toen de Sowjet-officler Kor.- drasjow In April naar Friesland ging om sowjetburgers to ontmoeten, had de. politie in allerijl veertig Sowjet burgers per vrachtauto van ..Vengou den" (Veenwourien?) met onbekende bestemming weggevoerd Het hoofd van de provinciale politie vertelde Kordrssjow. dat er geen Russen In do provincie waren en liet hem vta de polltic weten, dat hij gearresteerd zou worden, indien hij de provincie niet verliet. ..Nederlandsche autoriteiten deinzen er niet voor terug Sowjetburgers te arresteeren". zoo vervolgt de Prawda. „Verleden jaar werd op 11 Mc) de Sowjet-officler Ivan SJram ln de ge vangenis gezet en tot op beden heb ben Nederlandsche autoriteiten geen uitleg voor deze arrestatie gegeven. Nederlandsche autoriteiten trachten hun anti-Sowjet-repatrieerlngspraktij- ken te camoufleeren door te verkla ren. dat zij uitsluitend op het stand punt van vrijwillige repatrieering staan. Niets kan meer onhoudbaar zijn dan deze bewering, aangezien Nederlandsche autoriteiten tn werke- lijkheld geen toestemming aan Sow jetburgers geven In eor.tact te treden met vertegenwoordigers van de Sow- Jet-regeerlng. de o'fleleren van den repatrieeringsdienst der Sowjetunie. De zaken gingen bijvoorbeeld op .1 Mei In de stad Nijmegen zoo vér", aldus de Prawda. ..dat; de directeur, van het postkantoor weigerde een telegram in ontvangst té nemen, dat vanwege een groep Sowjet-burgers aan den ambassadeur van de-Sou-jet." 's-G ra ven ha ge gezonden moest worden. Nedertandsche autori teiten oefenen directe pressie uit op Sowjet-burgers om hen te doen wei geren naar huis terug te keeren. De Sowjet-bargeres Kosjmirtsjoek, die nlt Nederland terugkeerde, ver klaarde,. dat zjj voor haar vertrek .naar de S.owjet-Unie bezoek kreeg van een politieman, die haar tracht te overreden niet terug te gaan, waar bij hij beweerde, dat in de Sowjet unie gearresteerd zou worden. In de stad „zoogesand" (Hoogezand?) ver bood de burgemeester aan zeven sow- Kt-meisjes zich te melden bU een Kiilearn wil spoedig bespreking met Sjahrir Hadji Agoes Sat'.m. de Indonesische ondermin, van buiter.l. zaken, die gisteren een bezoek heeft gebracht aan lorj Kiilearn. werd vergezeld door den repubL minister van pro paganda. Mohammed Natslr. Aneta heeft vernomen, dat lord Kiilearn hum een boodschap voor Sjahrir heeft medegegeven, waarin o.a. wordt ge zegd. dat lord Kiilearn naar Batavia gekomen was om zijn diensten aan te bieden en het op prijs zou stellen een spoedige ontmoeting met Sjahrir to hebben. De republikeinen trachten pp dit oogenblik Sjahrir in Djokja karta te bereiken om hem te ver zoeken onmiddellijk naar Batavia te rug te keeren Lord Kiilearn. die Donderdag weer zal vertrekken, gaf den republikeinen te kennen, dat hij ce volgende week voor het houden van besprekingen met Sjahrir op nieuw naar Batavia zal komen, in dien deze niet vóór Donderdag zou Kunnen terugkeeren Sjahrirs meening Sjahrir heeft verklaard dat er noj geen enkele aanwijzing bestaat voor een hervatting der besprekin gen. Hij voegde hier aan toe dat de Internationale wereld er even wel bij Nederland cp aandringt om de Indonesische kwestie tot een spoedige oplossing te brengen Vol gens hem beginnen de groote mo gendheden zich er van bewust, te worden, dat. Indien dit probleem niet wordt opgelost, een oorlog op groote schaal zou kunnen uitbre ken. Met betrekking tot het nieuwe kabinet zeide Sjahrir dat voor het nemen van een definitieve beslis sing r.og eenlge punten met Soe- .moesten worden besj roken. Dc laatste zal zijn vacantie ln oostjava nog met een week ver engen en waarschijnlijk zal Sjah- lit hem ontmoeten. verklaarde tens.otte. dat S*def;nit!e.ve UJdsllmlét was oe- paa.d voor de vorming van het nieuwe kabinet. WEERBERICHT Koel weer met wisselende be wolking en re genbuien. hier en daar gepaard 5 gaande met on weer. Krachige aan de kost nu en dan storm- - achtige Zuid westelijke wind 29 Augustus: Zon op S.47 uur; onder 19.38 uur. Waterstanden Rotterdam Ie tU 6.00 uur; 2e W 18.17 uur. repatrleermgscentrnm om naar huls gezonden te worden", zoo vervolgt de •Prawda.. •- Het. artikel, zopals het door Tass werd geseind, bestuit met te zeggen: „dit ls nog lang "geen complete lijst van feiten, die een absoluut onduld bare. houding van Nederlandsche autoriteiten ten.aanzien van Sowjet burgers in Nederland bewijst. De openbare meening in do Sowjet-Unle kan deze feiten, die een openlijke uiting van vijandelijke politiek jegens do Sowjet-Unle beteekenen, waarvoor, da Nederlandsche regeering ten volle aansprakelijk ls, niet vergoelijken. De openbare meening der Sowjets vraagt resolute maatregelen om een einde te maken aan de tegenwoor dige,, onduldbare situatie. Naar wig van bevoegde .zijde in Den Haag vernemen, zijn de Sov jet-Russische beschuldigingen, be-- ■treffende Nederlandsche tegenwer king van de repatrieering der Sov jetburgers uit Nederland,volkomen uit 3e lüKt gegrepen. Revolutie op Bali? Nederlanders in moeilijke positie,- zeggen republikeinen Een orricieele republ. waarnemer heelt tegenover de pers verklaard,., dat de Nederl. autoriteiten ilch op Ball In zeer. moeilijke omstandigheden bevinden tengevolge van een wya vertakte revolutie, die thans door de bevolking wordt gemankt. De Nederlandsche garnizoenen wor den voortdurend aangevallen door de Barlsan Rakjat (volksleger) «n deze aanvallen kunnen ondanks de mo derne bewapening van de Nederlan ders en de vele hulpmiddelen, waar over zij beschikken, niet worden ge stuit. aldus de waarnemer. Als plaat sen, waar regelmatig gevechten plaats vinden, noemde hij o.a. Boele- leug. Djembrana, Tabanan en Bangli. Ook door een economische blokkado worden de Nederlandsche troepen in een zee;- pijnlijke situatie gebracht. De waarnemer eindigde met dc woor den, dat de Nederlandsche positie op Bali hoe langer hoe-zwakker wordt ten gunste van de republiek, waar tegenover de bevolking een onwan kelbare trouw aan den dag legt. Ceen aanslag op Sockarno Aan het republ. „Nieuwsblad" ont- leenen wij de volgende bekendma king; In de achter,ons liggende dagen ;waren er geruchten ln omloop, - als .zou ecnlcc weken geléden een poging* tot een moordaanslag op president 5oekamo gepleegd zijn. Na een on derzoek naar de. juistheid -van dit bericht meldt het ministerie van voorlichting, dar dit bericht geheel van grond onbloot is e« berust op een leugenachtige eri tendentieuze berichtgeving. Broodrantsoen dit jaar verzekerd Het Nederlandsche tekort aan broodgraan, tn April nog becüferd op 300.003 ton, is thar.s ten voile door aankoopen in het buitenland gedekt. Het huidige broodrantsoen is hiermee gegarandeerd tot op het oogenbük, dat het graan van den nieuwen Nederiandschen oogst be schikbaar komt. Uiteraard wordt bij deze berekening aangenomen, dat de verschepingen in de komende maanden even bevredigend verïoo- peo als thans. F/INjNY BLANKEKS—KOEN^''einds jaren Neerland* beste athlete. Zij maaktedeel trit vahfdé'^rfderlandsche dames-estafetteploeg, die "kampioen werd tijdens 'de .'JSwopeesch? athleiiekTcampioenéehappen te O aio. Fanny liet zich doorhaar val tn de demi-finale' vöor dc 100,. tn. niet van de vijjs brengen. Zij werd tierde by het hoogspringen en kampioene op de 80 m horden, Op de foto 'friet men. haar trotsch te- midden van haar beide Russische sport-ewters (iokieta linksJ en Sjilokova, die resp. tweede en derde werden. Twee korporaals tegen den Staat ïs dc minister, van Oorlog, gerech tigd individueele dienstplichtigen van oudere lichtingen thans weer In werkelijker! dienst op te roepen? Op deze vraag, die duizenden Neder landsche burgers, na de bevrijding wederom onder de wapenen geroe pen, zich dagelijks stellen, zal de president van de Haagscbe recht bank, mr. A. E. Eu eb, een antwoord moeten geven. Twee korporaals van de lichting 1938 en '39, Ingedeeld bij het corps mctord.enst. hebben namelijk niet berust in den plicht, dien de minis ter hun oplegde, en hebben den Staat gedagvaard, omdat zij meenen onrechtmatig onder dieast te zyn geroepen. Voor de elschers trad op mr. C. H. Teiders, die er op wees, dat de Samenhang met de vorige kraak? Portier blijft ontkennen Rotterdam, Woenr 'ig Het is welhaast overbodig op te merken, dat het voor de Rotter- uamsche politie een eerezaak is de sluwe roofoverval, die Zaterdag avond op het hoofdpostkantoor is gepleegd, tot een oplossing te bren gen cn wij kunnen nagaan, dat de recherche werkelijk dag en nacht bezig is met onderzoek. Het gaat tenslotte om een becrag van bijna een kwart millioen én om het feit, dat mogelijk verband is te zoeken tusschen deze en ce roofoverval van Januari, toen op ongeveer dezelfde wijze 57000 gulden uit het post kantoor werd gestolen. Of die samenhang Inderdaad be staat, dan moet wel gedacht wor den aan een misdadigersorganisa- tie. Die gestolen 57000 gulden hu mors kunnen niet zoo erg gemak kelijk uitgegeven worden zonder dat het opvalt en individuen, als waarmee men hier te maken heeft, plegen doorgaans zoo slordig met gemakkelijk verkregen geld om te springen, dat zij te-, avond of te morgen tn den val loopen, 2elfs wanneer er geen verraad in het spel is van bijfiguren, die uit jalou- zie of wrack gaan doorslaan. Dit ls na de vorige inbraak, niet ge schied, hetgeen wijst, op bedacht zaamheid en sluwe berekening. De politie is uiteraard zwijgzaam. Zoo licht'komt men tot .bespiege lingen in de .pers, die den. misdadi gers houvast geven en een gemak- keüjkcn uitweg. Op dit oogenblik bevindt de nachtportier M. zich nog steeds ln arrest. Bij dc verhoeren, die niet volgens Duitsche methoden worden gedaan, zjjn nochtans bepaalde ver denkingen gerezen. Het klopt niet allemaal met de logica wat M. zegt, maar de man houdt voet bü stuk. „Hjj is door twee mannen in be dwang gehouden". „Hij heeft met dien overval niets uitstaande." Die twee mannen waren overigens niet gemaskerd en het is ook niet juist, dat men den nachtportier een prop in den mond heeft gestopt. Tientallen mogelijkheden kunnen geopperd worden, doch het staat vast, dat de politie wel honderden mogelijkheden onder het oog moet zien, mogelijkheden, - die onbeschre ven moeten blijven, omdat ze tot niets anders leiden, dan tot belem mering van het onderzoek. Men kan het achteraf betreuren, dat zeker toen ln Januari een overval was gepleegd, die onopge helderd bleef er geen aiarm- instailatie aan het hoofdpostkan toor werd bevestigd en een vrij zor- gelooze situatie gehandhaafd werd, die het zware jongens van üit kali ber gemakkelijk maakte hun mis drijf te herhalen. Maar dit is na praten. Op dit oogenblik zal P.T.T. zonder twijfel bereid ziin een zeer groote som uit te loven, die kan leiden tot oplossing en opsporing. De poiitie rekent op volle medewer king van het publiek, opdat een bende, die in Rotterdam en wellicht ook elders opereert en die een groot gevaar oplevert voor de gemeen schap, spoedig achter slot en gren del komt te zitten. Valsche geruchten omtrent nieuwe geldsaneering Naar aanleiding van ongegronde geruchten, dat er wederom een geld- saneering te verwachten is, deelt het ministerie van Financiën het vol- genrip mede: In een der dagbladen kwam dezer dagen het bericht voor, dat de re- geêriug aan graphic! 'opdracht zou hebben gegeven ontwerpen te ma ken voor nieuwe bankbiljetten. Hier in zit een kern van waarheid. De opdracht kwam evenwel niet van de regeering, doch van de Nederland- sche Bank. De aanmaak van nieuwe typen bankbiljetten heeft de -bedoeling met het voorbereidend werk gereed te zijn wanneer te zijner tijd de oude exemplaren vervangen die nen te worden. Volkomen ten onrechte heeft men echter in bedoeld bericht een be vestiging gezien.' van de vermoe dens omtrent plannen voor een nieuwe geldzuiveringsactle. Derge lijke geruchten kweeken noodeloos onrust en onzekerheid. Zij zitn on waar en dus ongewcnscht. dienstplicht een last is, die gelijk matig over de burgers moet worden verspreid. Dit gebeurt hier aller minst Voor het corps motordienst heelt de. minister drie en tachtig -korporaals opgeroepen, van wie er ?vier en.-dertig niet verschenen, zon der dat tegen hen eenige'maatregel werd genomen. Hier heeft de Staat iets gedaan, wat de Staat niet mag: willekeurig zün enkele personen 'er uit gepikt. „Dit is ln wezen niets anders dan ronselen", riep mr. Tei ders Uit. De minister beroept zich óp het K.B. 'van 10 April 1939. waarbij werd" bepaald, dat oorlogsgevaar be stond, dat buitengewone oproepingen wettigt. De regeering zou geheel vrij zfjn ln het oproepen van per sonen en lichtingen. Mr. Teiders be streed deze meening aan de hand van de dienstplichtwet, waarin o.m. is bepaald: dat buitengewone oproepingen al leen kunnen geschieden per lichting en dan nog mogen oudere lichtingen niet worden opgeroepen, vóór de jongere onder de wapenen zijn ge komen. De Staten-Gcneraai hebben bij de onderscheidene wijzieingen in den loop der jaren in de dienst plichtwet aangebracht, er angstvallig voor gewaakt, dat de mogelijkheid tot willekeurige IndiviciueeJc oproe pingen zou worden geschapen. Ueen oorlog meer Mr. Teiders was voorts van oor deel. dat het beroep van den muns ter op den staat van oorlog niet meer opgaat. Er is geen staat van oorlog meer. wa: door de regcerng' ook wordt erkend, sedert zij in het K.B., waarbij den minister wordt opgedragen het leger weer op te bouwen, slechts spreekt van buiten gewone omstandigheden. Mr. Tei ders verklaarde tenslotte, dat het besluit cil kort geding te voeren, gezien zijn consequenties, bedenke lijk genoemd kan worden. De Staa: is in ongekende moeilijkheden, maar hier wordt de vrijheid van den per soon bedreigc. Mr. Schotten, tiet standpunt, van den minister verdedigend, was van oordeel, dat de toestand van oorlog nog steeds niet is opgeheven. Dit is geen formaliteit alieer.. Feitelijk is het ook zoo. Niet alleen telt men onder de gesneuvelden van de tegen partij op Java telkens meer Japan- uers dan Indonesiërs; bovendien hebben nog te kens Japansche infil traties op Java plaats. Mr. Teiders: Op Java is geen vij andelijk leger De Japanners hebben daar gecapituleerd. Mr. scholten: U begrijpt, geloof ik, den ernst van den toestand in Indië-niet. Artikel I van ce dienst plichtwet laat den ministervolko men vrij, op tc roepen wie htj wil, aldus mr. Scholten. Het kan b v. noodig.zijn, dat dienstplichtigen, die een speciale opleiding hebben geno ten, in dit geval chauffeurs, worden opgeroepen. Dit geldt ook voor het kader, waartoe korporaals ook" ge rekend moeten worden. Inderdaad zijn ook dienstplichtigen opgeroepen van jongere lichtingen. Zij zijn ech ter niet verschenen en tegen hen worden wei degelijk maatregeien ge nomen. Uitsprak Dinsdag' 3 September. Hooge prijxen van de Staatsloterij' ƒ10.000: 21854. 1000: 10996 7234; 11869; 21427. 400: J2622; 16074 3215; 18924. ƒ200:- 12834; 9198;. 5192; 8764; Sensationeelc finale in den nachf (Van onzen verslaggever) Terwijl de Nederlandsche wfel- renners tot dusver geen wereldti tel in Ziirich. hadden kunnen ver overen en men in ons land nog vurig hoopt op een titel voor Derksen en Van der Voort (wat nog best mogelijk is!) werd Gerard Peters Dinsdagnacht wereldkam pioen achtervolging: voor professio nals, door zjjn rivaal den Fransch- inan Piel ln de finale op schitte rende wijze te verslaan. Zoo bewogen als het gisteravond op dit nummer was, zal de ge schiedenis der wereldkampioen schappen wielrennen wel niét kennen. Het was bijna 11 uur, toen begonnen werd aan de iinale tusschen Peters en Piel. welke strijd onvergetelijk; werd door zijn sentatie, zoowel als door het feno menale rijden, waarmee onze land genoot op glorieuze wijze het wiel- renkampiaenschap verwierf. De Fraaschman vertrok in een razend tempo en lag weldra 5 min. voor. maar na drie ronden kreeg Piel een lekke hand. waarop de rit op nieuw moest worden gereden. Maar toen bleek de fiets van Pe ters niet in orde te zijn, even la ter die van Piel, terwijl vervolgens de starter hét startschot niet los sen kon, omdat hij al zijn kruit had verschoten en zijn munitie uitgeput was. Dit alles veroorzaak te een zeer onrustige sfeer. Toen Piel na een nieuwe, thans goed ge lukte start in de vierde ronde we derom. meer dan 5 meter voor lag, kreeg. Peterseen lekke band en toen het pechduiveltje daarna nog maals saboteerde besloten de com missarissen'"de finale tot Donder dag uit te stellen. Maar He', be vreesd Donderdag uit vorm te zul len zijn, protesteerde en wilde per sé meteen de finale uitrijden. jEn hü kreeg z'n zin. Te ruim midder nacht startten, de beide renners voor de zooveelste maal, rr.aar nu goed. Na vijf ronden lagen zij ge lijk en toen Piel in de zevende ronde een inzinking had. nam Pe ters zijn kans waar eü liep dus danig; uit, dat den Franschman hem tenslotte op de rug keek.-De resp. tijden waren 6 min. 33.8 sec. en 6- min. 46.4" "sec;i- Zoo - schonk Peters-ons" rland den eersten titel' ln deze wereldkampioenschappen te Zürlch. DE STAYERS Begonnenwerd Dinsdagavond met de herkansingsrlt over 108 k.m. voor: stayers, die in de volgorde 1 Hei- mann, ZwiLserl.,.2;Michaux, België, 3 Bakker, Nederland, Swoboda, Oos- ƒ100-. 11220 7437; 18661: 2345; 12173; 1958S; 12191; 8( 11880; Vragen van Kamerlid Over uitzetting van Spaansche vluchtelingen Het Tweede Kamerlid mr. Benno J Stokvis (C.P.N.) heeft aan den minister .van justitie de volgende vragen gesteld: 1.- Is het den minister bekend, dat. onlangs, drié jeugdige antl-fascistiseh gezinde Spanjaarden, dié zich om principieels redenen aan den mili tairen dienst Irr Franco-Spanje wensehten te onttrekken, en naar Nederland waren gevlucht, doorden Vreemdelingendienst te.. Rotterdam uit Nederland zijn verwijderd op een wij ie, die practisch uitlevering aan de Spaansche regeering van de be-, trokkenen beteekende? 2. Acht de minister uitzetting uit Nederland ten aanzien van dergelijke politieke vluchtelingen, hoezeer vol gens de letter van onze Vreemde lingenwetgeving mogelijk, niet een ongewerisehte terugkeer tot een voor. oorlogsche gedragslijn? 3. is de minister niet van oordeel, dat Indien In het onderwerpeljjke ge val uitzetting uit Nederland nood zakelijk ware geweest, die uitzetting op andere wijze, en naar een ander Land dan het land van herkomst der betrokkenen had dienen te geschie den, zulks gezien niet slechts de groote gevaren, - dié deze politieke vluchtelingen bij aankomst in hun vaderlans bedreigden, doch mede ge zien het feit, dat deze uitzetting over eenkwam met een verkapte en Inlor- meèle uitlevering? 4. is de minister bereid zoodanige maatregelen te treffen, dat herhaling, van soortgelijke uitzettingen wordt voorkomen? Koningin beschikt op gratieverzoeken De minister van justitie maakt bekend, dat de Koningin afwijzend heeft beschikt op de gratie-verzoe ken van J„ E, Fcenstra, tot de doodstraf veroordeeld by sententie van het byzonder gerechtshof te Arnhem en van J. C. Moolenyzer, tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het bijzonder ge rechtshof te Amsterdam. Tevens wordt bekend gemaakt, dat de Ko ningin gratie heeft verleend aan C Kooiman; tot de doodstra ver oordeeld bij sententie van het bij zonder gerechtshof te Der Haag én aan M. van der Kuur en S. Bakker, 1 tot de. doodstraf veroor deeld "bij sententie van het bijzon der gerechtshof te Amsterdam. De doodstraf is ten. aanzien van deze laatste drie veroordeelden in het gratie-besluit verwisseld in levens lange gevangenisstraf. (De ln dit bericht genoemden Kooiman, een onderwijzer uit Ysel- monde, die als illegaal weiger bon kaarten voor onderduikers., ten ei gen, bate had verkocht en^daama zijn medewerkersaan den S.D, had verraden, werd In Oct '.er van het vorige jaar door het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam ten dood veroordeeld, welk vonnis ln Januari door denRaad van Cas- ss-tie in Den Haag werd bekrach tigd Red Het Parool), tenrijk en Lemboine, Frankr., start ten. Na 43 k„tn. kreeg onze land genoot Bakker last van zadelpijn en staakte den strijd. Volgens de verwachting won öe Zwitser Her mann en plaatste zich alsnog voor de finale op Donderavond.Heimann draaide de 100 k.m. in 1 uur 31 min. 52 4/5 sec. De Franschman Rioland won in 5 min. 11.8 sec. de eerste rit in de halve finale amateurs achtervolging van den Italiaan Pontisso. De 2e rit werd «en zege voor Gissel, De nemarken, in. 5 min. 14.5 sec. op den Zweed Janetnar, die tenslotte de derde pit:; ts veroverde door Pon tisso te verslaan. Rioland werd wereldkampioen door Gissel in de finale met slechts 0.4 sec. verschil te kloppen. In de eerste rit van de achter volging voor professionals over 1 k.m. bleekde Franschman Piel tn" 6 min, 34.4 sec. de baas over den Deen Pedersen, die, zij het met slechts een verschil van 40 meter, in den soepel draaienden Peters zijn meerdere moest erkennen. Vliegtuig neergestort Leerlingvlieger levend verbrand Op het vliegveld te .Gilze-Rijen is gistermorgen een zeer ernstig onge val gebeurd. Omstreeks 11 uur is een lesvliegfcuig van de Rijkslucht vaartschool vermoedelijk door te weinig snelheid in de bocht bij het dalen op het vliegterrein neerge stort en in brand geraakt. Men kon er helaas niet in slagen de vlam men te blusschen. waardoor de vlie ger levend verbrand is. Het slacht offer is de 19-jaxige leerling-vlieger P. Sodderland uit Den Haag, die - reeds eenigen tijd. zonder instruc teur mocbv oefenen. Eerste helft tiende periode, van. 1 tot 7 September. BONKAARTEN KA, KB. KC 610 541545 800 gram, brood 546 400 gram' brood 549 125 gram boter. 550 375 gram margarine of 300 gram vet 560 .750 gram suiker, boter- ..hamstrooisel of -1500 gr.- jam. stroop enz. 551 200 gram kaas 552 250 gram waschpoeder B 13 res. 1900 gram brood C 13 res. 800 gram brood B 14 res. 100 gram kaas BONKAARTEN LA, LB. LC 610 513 vleesch 100 gram vleesch 514 vleesch 400 gram vleesch A 01 melk 2 liter melk B 01, C 01 M. 3$ liter melk BONKAARTEN. KD, KE 610 041, 042. 8Ö0 gram brood 049. 250 gram boter 050 125 gram margarine of of 100 gram vet 050 suiker 250 gram suiker, boter- hamstrooisei of 500 gram jam, stroop enz. 061, 062 alg. 250 gram suiker, boter- hamstrooisel of .500 gram jam, stroop enz. 051 100 gram kaas 052 250 gram wascbpoeder D 13 res.. 800 gram brood E 13 res. 250 gram rijst, kindermeel of -biscmts.V; BONKAARTEN, LD, LE 610 013, 014 vleesch 100 gram vleesch D.Ol, E 01 melk 6 liter melk TABAKSKAARTEN ENZ. T 45 2 rantsoenen tabaksartikelen V 45 200"gr. choc: en/of suikerw. X 45 2 rantsoenen tabaksartikelen De bonnen voor aardappelen zullen afzonderlijk worden aangewezen. De bonnen va or melk zijn geldig t.e.m. Zaterdag 7 September. Voor de week van 8 14 September zullen nog bonnen" worden aange wezen voor: aardappelen, melk, koffie, zuidvruchten, bloem, tabak en versnaperingen. Suiker en Jam zal men ln den vervolge naar keuze kunnen köo- pen. Desgewenscht kan men op een bon voor suiker. Jam enz. gedeelte lijk suiker en gedeeltelijk;jam koo- pen.. Bovendien kan men, Indien men niet de totale hoeveelheid. In eenmaal wil koopen 'bij inlevering' van een bon voor 750 gr. b.v. 500 gram boterhamstrooisel koopen en een bon voor 250 gram suiker terug verlangen. Op deze wijze kan men tftik op een bon voor 375 gram margarine of 300 gram vet 250 gram margarine of 200 gram vet koopen en een bon voor 125 gram margarine ofXOOgram vet terug verlangen. Deze week ls wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, zoodat men in totaal 900 gram per veer tien dagen ontvangt. Bovengenoemde bonnen kunnen met het oog op den feestdag op 31 Augustus reeds Donderdag.29 Au gustus worden gebruikt met uitzon dering* van de bonnen voor vleesch en melk, waprop eerst met ingang van Maandag 3 September mag wor den gekocht. !y Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keuken moeten aldaar de bonnen „513 en 013 vleesch" wor den ingeleverd De demilïtarisafie van het Duitsche leger Dean Acheson. waarnemend minister van bultenlandsche zaken der V. s.» heeft verklaard, dat de besprekfngen tusschen de groote Vier met betrek- king 'tot de mllitarlsatie van het Duitsche leger en de productie van militair materieel in de bezettings zones van Duitsehland in een impasse zijn geraakt. De Brltsche PTT heeft sedert het einde van - den oorlog den Jangsten onderzeeschen telefoonkabel tusschen Engeland en Europa gelegd. Deze gaat rechtstreeks naar Duitsehland. en heeft een lengte van 200 zeemijlen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1