DE SCHIEDAMMER Killearn en Sjafirir spraken slechts een uur Koningin reikt te Assen onderscheidingen uit N.R Gri:. voor de Zuivering Outsider Frosio de kampioen der stayers RKD. EM ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 69S00 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PEB KWABTAAL fL— LOSSE NUMMERStb.OB HET PARGD1 ZF.SDE JAARGANG NO. 202 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESÖJGEL «1 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN «8300 POSTGIRO NO. SSS6H Bankier: AMSTERD. BANK TEROTTERDAM J VRIJDAG, 30 AUGUSTUS .1946 Overeenstemming op drie punten De lord komt begin September terug Tijdens de bespreking tusschen lord Killcarn en Sjahrir, welke een uur beeft geduurd, Is. op drie pun- ten' overeenstemming bereikt. Ten. eerste wérd lord Kill earn bereid, gevonden om met de gealli eerde militaire autoriteiten overeen te - komen, dot verdere militate bewegingen zullen ophouden. Ten tweede heeft Sjahrir zich ar coord verklaard met de hervat- ting van de evacuatie van gallieer- dekrijgsgevangenen, zoo snel dit. maar mogelijk is.. Ten derde verklaarde Sjahrir zich bereid verdere <orders uit te vaardigen, teneinde te bewerkstel ligen, dat de belangen van de Britsch-Indiërs en de Chine ezen verder zullen worden beschermd. Lord Killeam is ontvangendoor vice-president MohammedHatta, minister-president Soetan Sjahrir en andere republikeinsche ambte naren. President Soekami, die nog in Batavia vertoeft, was niet aan wezig. -• De woordvoerder van het. gezel schap van lord Kilearn ontkende, dat er eenig' verband zou bestaan tusschen het bezoek van lord Kil learn en het aanstaande terugroe pen van de Engelsche troepen -uit Indonesië, De. woordvoerder ze;de noB, dat de Britten slechts als in- ln China dreigt een ernstige scheuring Tsjang werpt twee rmlfioen man in den strijd Volgens een verklaring van com munistische zijde,, aldus, heeft de- Chineesche minister van voorlich-, ting medegedeeld, zou Tsjang Kal Bjek twee mihoen man dit is tweemaal zooveel ais generaal Eisenhower aati zijn tweede front had in den strijd geworpen; hebben. - v Doow Campbell, Reuters corres pondent te Nanking, meldt a der: eens tot een ander land rou worden gerde 'commentaarj televeren, rtoeu hem gevraagd werd oi de -Britten of de Sowjets misschler zouden deelnemen aan toekomstige onder handelingen. Van zeer bevoegde zijde verluidde/echter, dat het niet in de lijn van de politiek der Brit- sche regeering ligt om zich aan te bieden voor deelneming aan loo- pende officieele of formeele onder handelingen in China, De Sowjets houden ztch zwijgzaain op dit punt. Een erger scheuring dan ooit dreigt In China, wanneer Tsjang Kai Sjek op 12 November een. constltutioneele vergadering bijeen gaat roepen zonder eerst een coalitie-regeering te vormen. Criekenland vraagt uitstel De -secretaris der Vereenigde Na ties. Trygvé Lie, heeft een telegram •ontvangen van den Griekschen waarnemend minister van buiten- landsche zaken Stefanopoelos, waar in den Veiligheidsraad verzocht wordt, de discussie over de aan klacht van de Oekraine tegen Grie kenland tien dagen uit testellen. Moefti mag niet op Palestina- 'conferentie komen in een officieel communiqué aan het Arabische Hooge Comité ver klaart de Brltsche regeering, dat zij niet bereid is den Moefti van Je ruzalem uit te noodigen voor de conferentie over Palestina te Lon den Wel zou de Brltsche regeering gaarne vier leden van den hoogen Arabtschen Bestuursraad willen utt- noodlgen. Naar Reuter van officieele krin gen te Londen verneemt, beschouwt de Brltsche regeering den Moefti van Jeruzalem niet als een accep tabele afgevaardigde voor de con ferentie te Londen. Duitschers spionneerden voor Rusland Volgens radio-Frankfort heeft de Amerlkaansche geheime dienst ln Stuttgart 15 Duitschers gearresteerd, die deel uitmaken van wat men een „Sowjet-splonnagegroep" noemde. WEERBERICHT VrU zonnig weer. Van Vrff dag avond tot Za terdagavond t GeleldelUk verder" afne mende wind tusschen Z.O. en Z.W. Aan de Noordzee kust ln den nacht en och- tend plaatse lijk noK een buitje. In het Oosten van het 'and in den loop van den dag hier en daar nog een enkele regenbui. Overlgcns zonnig of vrU zonnig weer met Iets hoogcrc tem peratuur. 31 Augustus zon op 5.50 uur, onder 19.34. uur. Maan onder 2i.3l uur, op 1R5S uur. Waterstanden Rotterdam ié Ui 7.D5 uur, 2e tb 19.22 uur. l September zon op S.S2 uur, onder 19.31 uur. Maan onder 21-49 uur, op 12.10 uur. Waterstanden Rotterdam le til 7.39 uur, 2e ty fs.56 uur. 2 September zon op 5.54 uur, onder 19.29 uur. Maan ander 23-10 uur, op 13.20 uur. Waterstanden Rotterdam le lil 8.14 uur, 2e tU 20.33 uur. termedlair aan de besprekingen zul len deelnemen,zoodat'de volledige verantwoordelijkheid door de Indo nesiërs en 'de Nederlanders zelve gé- dragen moet wordem' :,'::- T Killeam-' begin September weer naar Batavia Bij den terugkeer van lord Kil learn in Batavia is officieel bekend gemaakt, dat een nuttige;, gedach- tenwisseling heeft plaats .gevonden; met belde par tij ep, welke verlan gend/uitzien naar verdere contact, tot' welk doel lord Killeam in het begin van September naar Batavia hoopt terug te Grootc Vier stéllen hun gedragslijn vast KALME EN ZAKELIJKE BIJEENKOMST De ministers van buitenlandsche zaken van de Groote Vier hebben gisteren besloten op de vredescon ferentie alle artikelen van de ont- werp-vredesverdragen, waarover zii overeenstemming hadden bereikt, te zullen verdedigen. De vergadering eindigdeom 8 uur. Naar verluidt, is ook een mo gelijk uitstel van de bijeenkomst der algemeene vergadering der V.N. besproken, ten aanzien waarvan evenwel geen overeenkomst werd bereikt. Wel werd men het eens over een eenvoudiger .wijze van be handelen van amendementen op de vredesconferentie, De bijeenkomst werd gekenmerkt door kalmte en zakelijkheid. DE ZAAK-VOGT Arrestatie los van uitspraak zuiveringscommissie Van bevoegde zijde wordt ons, ter voorkoming van verdere misverstan den, medegedeeld, dat de Inhechte nisneming van den heer W. Vogfc door den procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te Amster dam geheel los staat van de be handeling van de zaak-Vogt door de zuiveringscommissie-Drost. Deze commissie werd door den jnlpistervan Onderwijs, Kunsten en. Wetenschappen "ingesteld* om-hem van advies te dienen bij -zijn be slissing of de heer Vogt in de-toe komst een functie zal kunnen be- kleeden in. het radiobestel. Het advies der commissie-Drost Is thans door den mlnisterront van- gem De minister zal spoedig een beslissing naar aanleiding van dit advies nemen Tijdens haar bezoek,aan Drente "heeft de Koningin op het sportveld te Assen 48 decoraties verleend voor buitengewone verdiensten lydois tig Meidagen en den bezettingstijd. Ook 3c prins u-as hierbij tegenwoordig. Divisie zal heeten: Zeven December" Koningin Wilhclmina, die morgen haar zes en zestigsten verjeardag viert. tf „Ik acht mij gelukkig om weder om een aantal onderscheidingen'..te kunnen uitreiken voor uitstekende daden. In den achter ons llggenden. oorlog verricht, zoowelbij de over rompeling van ons. land ln Mei 1940, als bij het "taal en onoverwinnelijk verzet gedurende de jaren van ver drukking en knechting." Deze woorden sprak da Koningin gisteren te Assen tot de ridders der Militaire Willemsorde en dragers van den Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis en het Kruis van Verdienste, die uit haar handen het daaraan verbonden - eereteeken zouden ontvangen. „Sommigen uwer", zoo ging de Ko ningin voort, „stonden pal in den on- gelijken strijd gedurende de Mei dagen. waarin een overmachtige vij-u and ons vreedzame land overweldig- de. Anderen hebben het gevecht in den verbeten onöergrondschen strijd,, voortgezet, daarbij gedurende Jaren, van uur tot uur het leven in de waag schaal stellend. In deze laatstcn eer Ik de overlevenden uit het verzet en voor alles de talloozcn,die, door hun trouw aan do Neder!andsche zaak, hun leven voor het vaderland hebben' gegeven. Met U allen gedenk ik hen op dit oogënblik met weemoed en ontroering. .Dat zooveien uit mijn. volk tegen den vijand, die opper machtig en onoverwinnelijk leek, cfie er meedogenloos naar streefde onze volkskracht' te breken, zich moedig en hardnekkig bleven verweren, verr vult - ons.- allen .met/ voldoening;héjfci.: dankbaarheids - Ik; vergeet daarbij niet de .vrouwen, die zelf medestreden,. dan wel haar man,"zoon of verloofde In de gelegen heid stelden of zelfs aanvuurden om hun bovenmenschelljken strijd tot het einde toe voort té zetten. Gij, officieren, onderofficieren en manschappen, in dit carré verzameld, gij maakt deel. uit van datzelfde volk, dat getoond heeft, ondanks dat oorlog en verdrukking het zoolang bespaard waren gebleven, te kunnen en willen strijden voor recht èn vrijheid. Groatendeels vormt gij een Onder- FEENSTRA CEëXECUTEERD Molenijzer pleegt zelfmoord De procureur-fiscaal bij het Bij zonder Gerech tshof te Arnhem deelt mede, dat gisterochtend 'in de gemeente Arnhem door den kogel is ten uitvoer gelegd het doodvon nis, uitgesproken ten aanzien van J. E. F eens tra gewezen ge westelijk commandant der mare chaussee te Arnhem. Feenstra liet zich begeleiden door een geestelijke. Namens den minister van Justitie wordt voorts hekend gemaakt, dat J. C. Moolenijzer, wiens gratiever zoek was afgewezen, zich door zelf moord aan de executie heeft ont trokken. deel van dt divisie, die, straks den naam van ï-Dvcember-dlvlsle voe rend, naar een ander deer des Rijks zal gaan, om daar!mede te werken tot bet herstel vaa^r.echt en veiligheid- „Zeven December" zal de naam dezer divisie lulden, omdat in tnUn rede van 7 December 1942 de grondslagen zijn neergelegd voor een nieuwe verhou ding tusschen de deelen des RUks onderling en binnen die deelen zelve. Deze grondslagen zijn: herstel van recht en veiligheid en vernieuwing ln vrij overleg. Officieren, onderafficeren en man schappen, houdt by het volvoeren van die taak steeds voor Oogcn, dat gij- geroepen zijt om de uitvoering van zulk een «amengaan van de verschil-, lende deden van ons Irt gestadige ontwikkeling gegroeid Rijk mogelijk to maken. Geelt nu", zoo besloot de Koningin, „evenals degenen, die hier voor u staan en die voor ons aller zaak hun leven waagden, uw geheele persoon voor het volvoeren dezer grootsche taak. Uitbreiding van algemeene gratie De Koningin heeft bij Kon. Besluit van 23 Aug. eenige uitbrei ding gegeven aan de bij Kon. Be sluit van 29 April verleende alge meene gratie van geringe straffen uit den bezettingstijd. Voor dit ^gunstbetoon werd. een, aantal personen voorgedragen, die veroordeeld zijn ter zake van tijdens dc bezetting of kort na "te bevrijding gepleegde strafbare feiten. Proost Minister Mansholt heeft zjjn goedkeuring gehecht aan een ver- tiocging van het rantsoen gedistil leerd van S0. tot 75 pet. van de basisperiode. 1939; deze aanzienlijke rantsoenverhooging zal ingaan op 1 November, De regeering hoopt, hiermede een fikschen klap te heb ben toegebracht aan den gifhandel. Besson werd gewipt, Van der Voorf vijfde Met een halve rijwtellencte ver schil op een afstand van 100 km is de stayer-favoriet Besson geslagen' door den Si-Jarigen Italiaanschen outsider Frosio, die -sinds zijn kin derjaren ln Pargs woont Alle emo ties van deze wleier'wereldkam- pioenschappen te Zürlch werden nog overtroifen in de stayer finale van Donderdag. Drie ronden voor het- einde ver overde ChaUlot de leiding. Twee ronden voor het einde lag Besson vooraan, doch op de laatste 200 m wist Frosio ln een machtige eind spurt zij" voorwiel als.'gold het een Bprintarsfinale even eerder don den Zwitser over de finish te duwen. Het was op dat moment een heksenketel in het Oerllkon-stadlon, waar de tribunes uitpuilden van de .bezoekers en het middenveld vol toeschouwers. Frosio werd van zijn flets gesleurd cn door zijn ïand- genooten, mannelijke zoowel als vrouwelijke, gezoend. ChaUlot tier de tegen zijn gangmaker Guerin. Ü5e hem de overwinning had doen ont- loopen, door bl) den heslissenden aanval ln de laatste kilometers even te veel gas te geven, waardoor hij had moeten loslaten. Besson lag te huilen op het middenveld, diepbe droefd over zijn vervlogen wereld- - kamptoenschapsdroomen. Een deel d Zwltsersche toeschouwers Juich te -den nieuwen wereldkampioen Frosio toe. doch een ander deel floot hem uit, Dmdat men gemerkt had,.dat hij zijn kansen van te vo ren had verkocht aan Besson. Men vond het onsportief, dat de Italiaan op het laatste moment, zijn bondge noot in den steek liet, om voor zich zelf een beter resultaat te bewerk stelligen. Alleen Chatllot en v Voort reden voor hun eigen kansen, waarbij de Ngderlandsche kampioen ln dit exquise gezelschap nle. sterk genoeg was om verder te komen dan de laatstë plaats met ronde achterstand. De officieeleuitslag was: 1 Frosio 100 km in 1 uur. 22 m, 9,4 sec; 2 Besson op een halve lengte. 3 Chall- lot op lao m; 4 Helmann op 465 na; a v d Voort op 50B m. Dinsdag a.s. rijden de stayers Fro sio, Besson, ChaLUot, v d Voort, Le- moine, dié allen twee dagen van te voren in Parijs rijden en Bakker een revanche over 75 100 km in het Olympisch stadion te Amster dam, waar dan ook Derksen, v Vliet Scherena en Gosselin als sprinters, uitkomen, Peters niet tegen' den Franschman Piel maar tegen den veel sterkeren Ortelll, terwijl de amateur wereldkampioen Rlotahd, die voor het volgende seizoen stayer plannen heeft, in de nchtervolglng den Rotterdammer Gieseler tegen over zich krijgt. „Zilveren Bal" voor Zondag - Op den tweeden dag van het tour- noot om den Zilveren Bal zullen zondag ook de zuidelijke clubs Wil lem n en BW meespeleiL Het-pro gramma voor den tweeden dag luidt" G: 10 uur: Sparta—BW; H: 11,15:;. Eindhoven—SVV; I: 12,30 Willem j II —RFC; K: 13,45 Unitas—Heracles; L: 15 uur: Winnaar GWinnaar H; M: 16,15 Winnaar I—Winnaar K. Stayers op den weg Zondag, 1 September organiseert „Oiympia" In hetAmsterdamsche Boschplan een internationalen wle- lerwedstr'-i d achter motoren, waarin 15 stayer3 starten, oa de bekende Pranschen Landrieux en Le Bouclé, de Zwitser Keiler, de Belg de Ca- luwe en de Hollanders Remkes, La- keman, De Best. 3 Lusel, De Korvcr, Matna, de Ruiter, Motke. Reuter, Bijl en Meester. De gangmakers zijn: Frits Wlers- tna, Jan Bron, Aartsen, Co Boel. Vooraf zal een wedstrijd over 100 km plaats vinden, waaraan 63 ama teurs uit liet geheele deelnemen. land zuilen Euwe slaat O'Keify Ook Botwinnifc wint weer Dë uitslagen van deI3e ronde luiden aldus: Beras tein—Vidmar remise; Eu we wint van O'Keiiy; Stoltz verliest van Boieslafsky; FiohrDenker remise; Tartakower verliest van Botwirmik: Kozot— Steiner en Yanofsky—Smislof af gebroken; Kottnauer wint van Lundin; Christoffel verliest van Szabo; Guimard—Najdorf remise. De totaalstand na de 13e ronde ziet er als volgt uit: Botwinnik 11 punten en L, afgebr. partij; Euwe 10J; Szabo 8.]; Smislof 8 en 1 af gebr. party; Najdorf 7J en l afge br. party; Denker 7J; Flohr 7 en 1 afgebr. partij; Tartakower en Stolz ieder 7;Boleslafsity 6k; Kott nauer 6 en 1 afgebr. partij; Liindln 6; Kotof 5^ en 1 afgebr. partij; Guimard 5;"Bernstein 4J en l af gebr. partij; Yanofsky 4 en 1 af gebr. party; Christoffel 4Steiner 3A en 1 afgebr. partij; Vidmar 3J; Ö'Kelly 2J en 1 afgebr. partij. Hans Kmoch schrijft ons o.m.: In de 73e. ronde heeft Szabo weer gewonnen en daarmee zijn vierde winstpunt in successie behaald. HU trekt daardoor in hooge mate de aandacht, temeer omdat zijn winst- partijen allemaal een vlotten, be koorlijken stijl vertoonen. Szabo en Smislof moeten thans als de voor naamste candidaten op den derden prijs worden beschouwd. De eerste en de tweede prijs zijn evenwel in. vaste handen. De afstand tusschen Botwinnik en Euwe is op het oogénblik iets kleiner, doch het zou onjuist zijn, hieruit vérgaande con clusies te gaan trekken. Steiner speelt.thans aanmerkelijk beter dan in de eerste helft van den wed strijd. Dit is'gedeeltelijk een succes van zyn echtgenoote, die enkele dagen geleden categorisch heeft ge- eischt, dat bij" eens een partij won. Fine wordt dezer dagen te Gronin gen verwacht. Euwe—O'Kelly, Nimzo-lndisch. O'Kelly was kennelijk van plan dezelfde variant te spelen met welke hij tegen.. Botwinnik een ge wonnen stelling heeft verkregen. Euwe belette dit door een afwij king op den 6den zet, maar zwart verkreeg toch een bevredigende stelling, zelfs met aardige tegen- kansen, doordat hij het Iooperpaar had tegen twee paarden. Euwe be- heersehte evenwel meer terrein en maakte daar op krachtige wyze gebruik van. Hij brak op den dame vleugel door, elimineerde' zwaxt's Iooperpaar, bezette met zjjn dame de onderste rü' en stond op het punt op zijn minst een pion te ver overen, toen O'Kelly door een wan hopige tegencombinatie een stuk kwijtraakte. Mr. Johar. Huyts en zijn tijd Da tweede-dag Van het onderzoek inzake het beleid van de N-R.Crt. ge durende den oorlog, begon- met het verhoor van den heer J, schuurman Stekhoven,- wetenschappelijk mede werker. die o.m.-in een artikel het studentcnverzet een „poging tot we tenschappelijkezelfmoord" .had ge noemd. Daarna verschenen de ptw. hoofdredacteur Oscar Knleu, en de directeur, de heer H. J. Frohn, van het Dagblad van Rotterdam voor de commissie. De eerste gaf ronduit toe, dat hij de fout om tot het einde te blijven, volkomen Inzag. Do heer Frohn kon. aanvankelijk geen motief noemen voor zijn aanblijven.: ten-' slotte deelde hij mede, dat hij het illegale wérk van zijn zoon had wil len „dekken". Een zonderlinge Indruk maakte echter het- beleid van dezen direc teur, toen hij in den zomer, 1943 met twee N.S.B.'ers de N.V, „Teister band". oprichtte, die pogingen deed om een uitgave van ae fa. Ter Haar en Schuyt over. te nemen, d.w.z. het dept. van volksvoorlichting zou dit blad wel verbieden, opdat de nieuwe N.V. er mee in zee zou kunnen-gaan. De poging mislukte echter en de commissarissen van het Dagblad wa ren hierover zoo verbolgen, dat zij hun directeur schorsten. Niettemin werd'hij enkele maanden later weer in zijn functie hersteld op een wenk van Den Haag. Deze wenk kwam van den S.D., die liever den heer Frohn niet zag verdwijnen! Aldus mr.Huytv die in deze zaak als getuige werd gehoord. Zeer lang duurde het verhoor van mr. M. Rooy, die reeds ln Juil 1940 zijn ontslag vroeg als wnd hoofdredacteur van de N-R.Crt., om dat hij zich niet meer geroepen achtte onder de-nieuwe omstandigheden lei ding te geven aan de krant. Mr. ïtooy had daarna mr; Huyts aanbevolen, omdat deze meer begrip toonde voor wat de Duitsche heeren wilden en de N.R.Crt. zou kunnen lelden, zonden- dat daardoor de nationale eer ln het gedrang zou" komen „Ik had de over tuigen, dat Huyts voor deze luetic d e aangewezen man was", aldus spr. Het debat, nam echter veel scher pere vormen aan, toen het beleid van mr. Rooy ter sprake kwam bij de liquidatie van den Nederlandschcn Journalistenkringin 1940, Mr. Von- kenberg merkte op; „Als u destijds in Utrecht een andere rede had ge houden. zouden waarschijnlijk niet zooveel journalisten naar het Ver bond zijn geloopen." Mr. ftooy „Er was geen sprake van eenheid onder de Journalisten. Ze liepen al overt En we waren in een dwangpositie: de directeuren wa ren vrijwel en masse overgeloopen." Voorzitter: „Inderdaad; de Kring werd door dir.; dagbladdirecteuren ln Mr. Rooy betoogde 'met klem, dat het bestuur van 'den N.J.K. in een dwangpositie had gezeten: de direc teuren waren bereid slechts journa listen te handhaven of aan te stellen, die lid waren van het Verbond: de N.S.B 'er van Mcchgcien, ex-voorzft- ler vai het ex-veibond, als getuige gehoord, wtst van eenigen dwang niets af<l), maar zijn partijgenoot J- Learbuch bleek een beter geheugen te hebben. Mr. Huyts aan de beurt Nadat nog tvaren, gehoord de heeren Derjeu, wnd. hoofdredacteur, en l'i- card, redacteur van „Het vaderland", kwam laat in den namiddag de hoofd persoon aan de beurt: de mysterieuze mr. J. Huyts. ,,In' tegenstelling tot groote groepen- Nederlanders, die zich meenden zooveel mogelijk van den bezetter te moeten dist3iicleeren",zoo verdedigde mr. Huyts zijn standpunt, „heb ik gemeend, dat het veel beter was zooveel mogelijk ln aanraking te komen en In contact te treden met den vijand." Uitvoerig tegde hij uit, dat hij nimmer propaganda voor het natlonaal-sodallsme had gevoerd: wie zijn artikelen goed las, begreep, d3t •hierin slechts het socialisme werd ge prezen. Voorzitter; „Aceoord! Maar op het oogenbttfc zitten er nog velen ln kam pen, die misleid zü" door dergelijk ge schrijf. En dat nemen we u kwalijk." Mr. Huyts? „ik besef volkomen, dat mijn tactiek niet geheel zonder risi co's was." Spr. beriep zich voorts op het feit, dat hij een man als mr. Tammes tn staat blééf stellen „De Toestand" tev schrijven, artikelen, die de N.R.Crt. in bezettingstijd zoo populair-hebben gemaakt. Dat een krant ook onder het natlo- naal-socialisme verzet kon plegen, meende mr, Huyts aan te kunnen toonen met het voorbeeld van de „Frankfurter Zeltung"; ook de N.R. Crt. pleegde verzet, misschien niet steeds ln de hoofdartikelen, maar een hoofdredacteur leidt ln de eerste plaats een krant, In de tweede plaats schrijft hij, „Hoe is uw standpunt geweest, toen de oorlog tegen Rusland begon? U hebt over het bolsjewisme als een groot gevaar geschreven." „ja dat was voor mö ook hoogst onplelzlerlg. Maar Ik wilde consequent blijven in mijn houding." „U hebt den dr. Goedewaagenpiljs gekregen?" „Ja. Dat was heel onaangenaam." Het geld had mr. Huyts geschonken aan winterhulp en volksdienst. Behalve totaal „verkeerde" artike len had mr. Huyts en de voorzitter wildo dat onmiddellijk aannemen ook „goede" en bovendien nog „to taal onleesbare" artikelen geschre ven. Twee getuigen, de vroegere Ber- Ujnscho correspondenten Stoffers en Bentz, verklaarden, dat zij steeds op de prettigste wijze met mr. Huyts hadden samengewerkt, ondanks ver schil «van/ politieke inèhchten, Ora, zeven uur schorste de voorzit ter, de zitting tot Vrijdag. Na twee dagen lang verhooren en vaak heftige - debatten kreeg heden morgen de heer Borst, deskundige, bevoegd tot het'nemen van conclu sies, gelegenheid om de perszuive- ringscommissie zijn opinie té laten hooren over het beleid van degenen, die in de oorlogsjaren de N-R.Crt., Het Vaderland en het Dagblad van - Rotterdam hebben geleid. De heer Borst wees erop,.-:dat de zuivering van de pers eigenlijk reeds ts geschied tijdens den oorlog. De bezetting zelf immers was een loute ringsproces en het Is wei droevig, dat de Nederlandsche Journaltsten, die de vrijheid te hoog achtten, hun eigen organisatie zoo 3nel in han den van een nationaal-sóciaïistische vereeniging lieten' overgaan. De Ne derlandsche pers werd een reclame pers: de werkelijke volksvoorlichting geschiedde" voortaan door 'deillegale pers en het waren tenslotte kerels als Lex Althoff, die het totaal verdwenen respect voor de Nederlandsche jour- hallsten weer een beetje omhoog heb. ben gebracht, Dat dit alles mogelijk Is geweest, is ongetwijfeld mede te wijten aan de houding der direc teuren. Komende tot de N.RCrt, zelf, zei spreker bet mr M Rooy vooral te verwijten, dat' hij mr. Huyts heeft gepousseerd, terwijl hij zelf het vak verliet Tegen hem vorderde mr. Borst een ontzetting voor l Jaar, in gaande heden. Ten aanzien van mr. Huyts vroeg de heer Borst zich af: waar is de marxistische opdracht gever, die achter hem stond: waar zijn de marxistische leiders, die zijn beleid hebben goedgekeeurd? Zij zijn er niet. Huyts maakte geen dolzinnige propaganda, maar juist daardoor was zijn aard zoo gevaarlijk. Met een vloed vn woorden en sopblsmen pro beerde hij zich te rechtvaardigen. De N.R.Crt. .is Huyts ongetwijfeld veel dank verschuldigd, maar het vader land zeker niet. Tegen mr. Huyts vorderde spreker ontzetting voor den tijd-van 8 jaar. De overige eU-ehen luidden: Mr v Bolhuis l jaar, J H Schuur man stekhoven 3 jaar, De Bruyn 3 jaar, Poelitian en Kalkman (verslag gevers) tot 1 Jon 1948, Jansen {adv afd) 4 Jaar, Baas (wnd directeur) 2 (chef fotoafd) tot 1 Jan 1948, Kier- jaar, (bedrijfsleider) 2 Jaar, Diemei dorf (fotograaf en NSB-er) 20 jaar. Een certificaat wilde de heer Borst toestaan aan den redacteur Zalsman mr v Huet en mr Kuiper, evenals aan den heer Nlessing aan de ad- vertcntie-afdeeling. Tegen den heer Thomassen van het Dagblad van Rotterdam vorderde spreker 20 Jaar onzéttltig, tegen Oscar Knlep hoofd redacteur Maandagochtendblad 15 j. Tegen Mackenzie 12 Jaar, tegen den heed v d Zee,hoofdredacteur Dag blad V3n Rotterdam 5 jaar. Tegen den, directeur van dit blad. oordtsche Courant. 4-jaar, tegen-den heer de Lange, directeur van Het Vaderland,. 12 jaar. tégen den heer Paul Derjeu, waarnemend hoofd redacteur, ontzetting tot 1 Januari 1947, tegen den beer Picard, redac teur, 2 Jaar. egen den heer v. d. Haas, chef advertent le-afedellng, 3 Jaar. Een certificaat wilde de heer Borst toekennen aan de heeren G'avimans, W. Schuurman Stekhoven, Schilt, Pat- tist en Koolhaas. De zaak tegen den N.S.B. er Wièsehahn zal over enkele weken worden behandeld. (Ongecorrigeerd) De extra snoepbon Ter verduidelijking van de aanwij zing van een versnapertngenbon voor 200 gram chocolade en/ot sui kerwerken in de Woensdag gepu bliceerde bonnenlljst, kan nader worden medegedeeld, dat de bon- aanwijzing voor versnaperingen voortaan eens per 14 dagen 2a| ge schieden voor een rantsoen van 200 gram. De extra-bon voor' versnape ringen van de zuivere versnaperin- genkaert. welke eenigen tijd geleden Is aangekondigd, zal om redenen, hiermede verband houdende, in de volgende bonnenlijst bekend ge maakt worden. Nieuwe aardappelbonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt ons mede, dat voor de week v n 1 t/m. 7 September bon „509 aardappelen" is aangewezen voor het koopen van drie kilogram aard- appelen en bon ,.009 aardappe'en" voor het koopen van één kilogram aardappelen. Gedurende het tijdvak van l tiln. 24 September geeft voorts bon „b 15 reserve" recht op twee kilogram aardappelen. De 100.000 eruit, met premie In de trekking van de Staats loterij van heden is de 100-000, met de premie van 30.000, gevallen op nummer 1695. Op no. 1229 viel een prijs van K00. No. 17707 was een „eigen geld" met een premie van 3000, In verband met den Koninginnedag xa! „Het Parool" morgen niet verschijnen. DE KllUlSEB JACOB VAN KEEMSKEBCK liep Donderdagmorgen dc Eotterdamchc haveri binnen ett' Tcaos ligplaats in de Parkhaven. Het oorlogsschip opden Nieuwen Wat ene eg èy het passeeren van Maassluis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1