Wa pe n sti Is tan ds bespreking in Indonesië geopend DE SCHIEDAMMER 'Nederlands standpunt *S£&*5«&ia1i blijft wat het was Zanghulde voor de Koningin Vogt vrijgelaten Een granaat ontplofte Eerste Kamer, aanvaardt de commissie-generaal Met 29 tegen II stemmen GRUWELIJK MISDRIJF TE ROOZENDAAL Ed. Flipse voor den ocrerood NederSandsche wegrenners door pech achtervolgd Zwitser Hans Knecht wereldkampioen Hulp aan piloten Distributienieuws Mllii •"■-•v. V»/« RED. EN ADM. LANGE HAVEN ltt SCHIEDAM -'TELEFOON 6930# ABONNEMENTSPRIJS. PER. WEEK II CENT PER KWARTAAL I 4.— LOSSE NUMMERS t Q.M HET PA RGD 1 ZESDE JAARGANG NO. 203 ADVERTENTIE 3 EN INLICHTINGENDIENST: SCHIK*. MSCHESINGEL 41 - ROTTERDAM TELEFOON NR3. 25430 EN' 6931)0 POSTGIRO 'No.' 338641 ï- Banklen AMSTERD. BANK TB BOTTERDAM - - MAANDAG 2 SEPTEMBER 1946 Britsche officieren en vertegenwoordigers van de T.R.I. zullen confereeren In een ontmoeting tussehen ge ne aal-majoor Forman, chef van den g-cneralen staf der geallieerde strijdkrachten in Nedcrlandsch-In- dië, en den repubieinschen onder minister van Buitenlandsche Za ken, Hadji Agoes Salim, welke, ten huize van laatstgenoemde, in te genwoordigheid van een aantal of ficieren van deT.R.I. plaats heeft gevonden, is besloten, dat op een nader te bepalen datum besprekin gen geopend zullen worden us- schen hooge Britsche officieren en vertegenwoordigers van de T.RJ. uit Java en mogelijk ook uit Su matra, ten einde de bijzonderheden uit te werken van een wapenstil stand in Indonesië, die thans door de drie betrokken partijen bespro- -ken wordt.:, ...De;ontmoeting droeg naar. ver- luidt een. hartelijk karakter. De Nederlandsche autoriteiten zijn van alles op de hoogte ge houden. Blijkens een officièelemededee- ling van het Britscheconsulaat- generaal is de Britsche consul-ge neraal, Mackereth, mede aanwezig geweest hij het onderhoud. De politieke situatie Het beeoek van lord Külearö aan Java heeft te Batavia een meerendeels bevredigenden indruk achtergelaten; Men juicht elke po ging toe, waarvan te verwachten is, dat Z2j uitkomst kan brengen ln de huidige impasse. Men verwachtte niet, dat lord Kill earns kort bezoek onmiddellijk positieve -resultaten zou hebben, doch èr is wel bereikt, dat de eva cuatie van geïnterneerden uit heb binnenland waarschijnlijk spoedig zal worden hervat. De stopzetting daarvan was immers één der voor naamste oorzaken van- de impasse Indien men aanneemt, dat dé .Nederlanders, in afwachting van aankomst in Indonesië, den pas markeeren, be teekent dit niet, dat zij ternauwernood geïnterneerde toeschouwers;zijn bij de besprekin gen over de-technische zijden van een eventueeien wapenstilstand, waarmede het geallieerde hoofd kwartier en de Indonesiërs begon nen zijn, v Het Nederlandsche standpunt ten aanzien van den wapenstll- - stand blijft zooals het was; men acht een wapenstilstand in hooge mate wenschelfjk, zoolang er vol doende garanties zijn gegeven voor de veiligheid van de door de Geallieerden bezette zones ën voor het nakomen van de belof ten der Republikeinen, Ten aanzien hiervan is het niet genoegzaam bekend, dat dr. Van Mook in zifn antwoord op Sjahrirs oorspronkelijke wapens tüstands- voorstellen aangegeven neeft onder welke voorwaarden deze voor de Nederlanders volledig aanvaard baar zouden zijn.Deze aanwijzin gen. zijn .onbeantwoord gebleven. DE ZEGEEEANS OU DE SCHOI7- DEES. Jan LambticMs, de tum- tiaar van do ronde van Êeyenoord. Grieksche koning zal ferugkeeren Het volk stemde 70% vóór De. fcer van Gndhtripkppttsef t medegedeeld, dat Saldarls, de pre mier, koning George van Grieken land zal doen weten, dat de volks stemming ten gunste van den terug keer van den koning is verJoopen. In een telegram verklaart de Grieksche regeering, dat tot dusver ongeveer TOVo der stemmen voor den koning is uitgebracht en dat dit percentage vermoedelijk nog zal stijgen.. Gonatas heeft bekend gemaakt, dat er geen demonstraties gehouden mogen wordenter viering van de monarchistische overwinning. Pr. Tumbelaka vermoord Het is vrijwel zeker dat di. i'um- belaka. dio dezer -dagen ontvoerd ls, vermoord is. Eenige dagen geleden bezocht hij. Buitenzorg om een bespreking te voeren met. -Indonesische dok toren aan het krankzinnigenge sticht aldaar. Toen hij in een sado ln burgerkleeding terugkeerde werd hij door. terroristen ontvoerd. Dr Tumbelaka die oud-inspecteur van het krankzinnigenwezen in Ned.-Indië is. was voor den oorlog fla zijn pensioneering naar Neder land vertrokken waar hSJ zich had gevestigd; Na dén oorlog bood hij zijn diensten aan. waarna hij per vliegtuig naar Indië vertrok WEERBERICHT Gedurende den avond en nacht: lUdelUK opklarend, voorname lijk aan de/ kust ech' ter oog - enkele buien. Morgen overdag: ge leidelijk weer toene mende bewolking met later ptaatselUk eent- ge regen, naar bet Zuiden 'krimpende en aanwakkerende wind. Weinig verandering In temperatuur. 2on op 5.S5 uur: onder 19.27 uur. Maan onder 22.36 uur; 'op 14.28 uur (eerste kwarticr.l Water^t? den Rotterdam: ie tij 8.55 eur; 2e tU 21.17 uur. Bewoners van Apeldoorn hébben Zaterdagmorgen de Koningin op het paleis Het Loo een zanghulde. bereid. Het waren meerendeels le den van Apeldoornscae zangver- eenigingen, die koningin Wilhel- mina ter gelegenheid van haar zes-1 en zestigsten verjaardag toezongen. Een defüé van deelnemers besloot de huldiging, welke onder groote en enthousiaste belangstelling ge schiedde. Des middags maakte de Koningin een rijtoer in een auto welke door prins Bernhard werd bestuurd. De Koningin was naast den prins gezeten, terwijl achter ln den wagen prinses Juliana met. haar drie dochtertjes hadden plaats genomen. Vele duizenden stonden langs de lanen en straten ge schaard. Overal werd de Koninklijke, familie uitbundig toegejuicht.- Voor- f-SV-Mi.d^.bhmenatad...van .'Apeldoorn'-' en omgéving was het'zwait van'.de" menschen die hun vreugdeondub belzinnig deden blijken. Te Amsterdam en Den Haag werden als hoogtepunten van den feestdag militaire parades gehou den, die door tienduizenden werden b; -ewoond. Zoowel in de hoofdstad als in de residentie waren vele feestelijkheden georganiseerd, waar aan de' bevolking van harte heeft deelgenomen. Achttien arrestaties bij den aanslag op munitie-depot WO vernemen, dat de politie ln verband met den aanslag, die kort geleden op het munitiedepot te Hoek van Holland werd gepleegd, ln totaal reeds 1 achttien, verdachten heelt gearresteerd. Verdere arresta ties kunnen worden verwacht. De zaak is in handen gesteld van den officier van Justitie, mr. Van Oos ten te Rotterdam. Wanneer het onderzoek zal zijn gesloöen, zuilen de verdachten zich voor de Rotter- damsche rechtbank te verantwoor den hebben. Binnenkort zullen van officleele zijde mededeelingen over deze zaak aan de daghladen wor- De heer Willem Vogt, directeur van de AVRO, die verleden week Vrijdag in Opdracht van den ad vocaat-fiscaal te Amsterdam ge arresteerd werd, ls Vrijdagavond om zeven uur op vrije voeten ge steld De' verhooren, die den heer Vogt door de zuiveringscommissie-Drost zijn afgenomen naar aanleiding van zijn houding in dén bezettings tijd hebben naar het oordeel van den advocaat-fiscaal mr. W. P. Bathoven, op verschillende punten géén of o. voldoende opheldering verschaft. Thans wordt door de ju- tïtie een nader onderzoek ingesteld. Aangezien dit vermoedelijk nog gerulmen tijd ln beslag zb nemen en .mr. Bakhoven van zneening is, dat voor het belang van het on derzoek een verdere detentie van den heer Vogt niet noodzakelijk is, heeft hij opdracht gegeven hem ln vrijheid te stellen. Zeven gewonden in Delft De 28jarige van der O,, korpo raal bij de artillerie, wonende aan de Plaieelstraat te Delft, had een onohtplofte granaat gevonden. HU ham het projectiel mee naar huis, poetste het netjes op en zette het in zijn woonkamer te pror' Om streeks half een gisteren za zijn 7-jarig zoontje kans dit gevaarlijke speelgoed mee naar culten te nemen Op .zeker oogenbiik sprong de granaatuit elkaar. Drie jengens, onder ivie het zoontje van Van der O., drie meisjes en ''en voorbij ganger werden gewond. AUe slachtoffers werden naar het Ge meentelijk Ziekenhuis overge bracht. Drie hunner konuen, na verbonden te 2i}n, naar huis gaan,. De jongen van der O. is het zwaarst getroffen Er werd onmid dellijk bloedtransfusie op t-.m toe gepast Zijn toestand was heden morgen gunstig. De ItoninMyke-r.familüi slaat het defd# der zangers gade. die Zaterdag' morgen de Koningin op Set Loo •gen aubade hebben gébracht. Do Heine prinses MargTiet: -to-,er '>mar go<in zitten. (Van onzen parlementairen redacteur) De Eerste Kamer heeft in zij» ver-, gatlering van Vrijdagavond bet wets ontwerp commissie-generaal mot 23 tegen 14 stemmen aangenomen. la de middagzlttlng gaf de Kamer den beer Koejemans verlof, op een nader te bepalen dag den minister van Oorlog te Interpelleeren over de recente ongelukken bij militaire oefe-r Dingen. y Bij de behandeling van het wetsont werp commissie-generaal verklaarde heer Stikker (P.v.d.Aj, dathij en zijn fractiegenooten hun stem slechts aan bet ontwerp kunnen ge-; ven, wanneer ministerJonkman een, bevredigend antwoord geeft op twee vragen: de eerste betreft bet beleid: van den lultenant-gouverneur-gene- raaL met wien spreker kort geleden, te Batavia een gesprek beeft gehad. Dr. Van Mook.liet daarbij, naar zijn oordeel, een defaitistisch geluld hoor 'ren door. te verklaren, dat „ln ruim historisch verband gezien,de taak. van Nederland in Indië te zwaar ls geworden, zoodat ons land dus wel tegen anderen moet aanleunen". Der gelijke woorden temperen dé overi gens alom aanwezige optimistische stemming. Nu de luitenant-gouverneur-gene-/ oppeCticstLi getrokken, wenscht de beer Stikker, te wéten hoe de regeering - hierover denkt. Ten tweede ls tiU van meenlng, dat de volksvertegenwoordiging tot recht en tot. plicht heeft, mede/te be slissen over den materleelen Inhoud van de Instructie, welke aan de com- mtssie-generaai zal worden meege geven De C.H woordvoerder, de heer De Zwaan, achtte dit ontwerp - onaan vaardbaar. Hij vergeleek bet met het Belgisch verdrag, dat de Eerste Ka mer ln 1923 op het nippertje afstemde De heer Algra, sprekende namens de A.R. fractie, had, evenals zijn voorganger,., bezwaren tegen de be middeling van Lord Klllearn, hetgeen door beiden werd gezien als een In menging van een vreemde mogend heid. De heer Stuf kees (Pv.d.A.) achtte het van de grootste beteekenls, dat er tussehen de personen, die zullen worden uitgestuurd, de grootst moge- lil ke homogeniteit bestaat. minister onderscheid tusschén erken ning de facto en erkenning van een eenvoudige realiteit.-'Men zou hier wellicht volgens oude staatsrechte lijke termen kunnen spreken van er kenning van een zich hersteld heb bend zelfbestuur. De reis van Lord Klllearn onder streept nog eens nadrukkelijk de noodzakelijkheid van dezo erkenning. De regccrlng heef» er behoefte aan, er nog eens den nadruk op te leggen, dat zij ouder geen beding een kolo nialen Oorlog wenscht te voeren. Een weermacht heeft de regeerlng echter onder deze omstandigheden noodlg en. wei ln grootere mate dan thans ter plaatse aanwezig is, Bij 'de beantwoording van de op- merkingen over het, beleid van den vluitenant-gouverneur-generaalhield de minister zich opmerkelijk in de •ruimte: de lultenant-gouverneur-gene- raai heeft ook onder deze regeering 'fouten gemaakt, doch de regeering :stelt zich volkomen achter geesten strekking van wat te 'Mallno is be reikt. In de toekomst zei zij gelenen» heid krijgen zich over deze resul- taten in bijzonderheden uit te spre- 5"keni. Bij de replieken diende de heer r Stikker een motie in. waarbij hij, de regeering alsnog uitnoodigde, de In- strucite aan de commissie-generaal ln comité-generaal bekend te maken. De. motie werd verworpen met 22 - tegen 21 stemmen.' -tegen „14,stemmen, werd, verr; raai 'met dit, wetsontwerp openlijk ln? -tegen „14. stemmen, werd, verr; desfëcrVah-Üetoö'peébestuurwordt;? "volfeens ;het,wetsontwerpgoengekeuxd, terwijl daarna da motie, van den heer De heer Koelemans wees op Rus- lands voorbeeld van een staatsver band. Dit voorbeeld dienen wij z.1. In Indonesië te volgen. Spr, diende een motie In om tot wapenstilstand en tot stopzetting van de troepenuitzending te komen. Ten slotte wees de heer Kerstens (K.V.P.) nog op de fout, om het Indische nationalisme als een Ja- pansche erfenis te beschouwen. Dit nationalisme bestond reeds Jaren voor den oorlog. Dat het niet beter tot uiting kon komen, ligt niet aan de Indonesiërs, doch aan onze eigen be stuursvormen. De minister aan 'het wooru In de avondzitting verklaarde mi nister Jonkman, dat z.i. de mérites van het ontwerp niet voldoende zijn bekeken door de leden, die meenen, dat de Siaten-G ene raai tn de ruimte tasten, zoolang hun geen opdracht en geen namen bekend zijn. Nadrukke lijk ontkende minister Jonkman, dat de commissie het sluitstuk van de ka binetsformatie is geweest, Sprekende over de politiek van da. regeering, in het bijzonder war het zelfbeschik- kingsrecht aangaat, merkte de minis ter op. dat ook deze regeering de theorie van het zelfbeschikkingsrecht en daarmede bet recht tot afscheiding erkent. Echter, moet zij daarbij, zekere voorwaarden stellen, met. name ten aanzien van garanties voor'vrije stem ming door alle betrokkeQ volksgroe pen en voorts ten aanzien van de.ver tegenwoordigende organen, welke zulk een beslissing zouden moeten nemen, terwijl ten slotte dé regeering ln de overgangsperiode de gemeenschappe lijke, belangen zou wenschen te kun nen behartigen, waarbij zij tevensde aandacht zou vestigen op belangen, welke alle partijen bij het behoud van het rijksverband hebben. Bij de er kenning van de republiek maakte de Koejeraans„met t stemrrien voor en 3B tegen werd verworpen, waarbij de heeren-Stufkens er> Kerstens opmerk ten, dat het.gedeelte, betrekking heb bende op een wapenstilstand, weJ de instemming van hun fractie had. Het staken van de troepenzendingen kwam da socialistische fractie echter onverantwoord voor. Boer bracht zijn dochter op beestachtige wijze om het leven Te Roozendaal werd Vrfcjdag: het verloop van een afschuwelijk drama bekend, dat zich. dp een nabij de stad gelegen boerderij .Zondag; 25 Augustus moet hebben afgespeeld. De boer, G. P, genaamd, heeft daar zijn 21-jarige en oudste doch ter Johanna, na een maandenlange opsluiting, door wurging van. het leven beroofd. De dader heeft ;een volledige bekentenis afgelgd en is Zaterdag ,31 Augustus voorgeleid voor den officier van justitie te Breda.; Maandagmorgen vernam de! Roo- sendaalsche politie, dat Johanna P, die overleden was, onder verdachte omstandigheden .dood was aange troffen. Onmiddellijk werd ter plaatse een onderzoek ingesteld met het gevolg, dat het reeds'ge-, kiste lijk van het meisje ln be slag genomen werd en naar het zlekeimuls werd overgebracht. Dins dag 27 Augustus kwam de vader óp het politie bureau, waarschijn lijk om' poolshoogte te hemen. Hij werd direct verhoord, maar dit leverde niets op. Bij de sectie kwam echter vast te staan, dat het meisje bij haar dood reeds in staat van volkomen uitputting verkeerd had en door een snijdend voorwerp aan den hals was gewond. Ook tusscher de schou derbladen vertoonde zich een won de. Vermoed werd, dat het meisje zich had opgehangen, doch aan vankelijk beweerde de vader,dat dit' niet mogelijk was. Later zeide bij het meisje een touw gegeven te hebben, waarmede het zich had kunnen ophangen. Donderdagmorgen vielhij door de mand, toen de politie hem het touw toonde, waarmede de misdaad was gepleegd en dat bij hulszoe- ki was te voorschijn gehaald. Daarna des middags hee^L hij ln zijn womng de alkoof geopend, waarin hy 2ijn: dochter 6. maanden lang,, met als eenig voedsel eiken dag wat melk, had opgesloten ge houden. Hij wurgde haar daarop met een eind touw het meisje, was zoo uitgeput, dat het zich niet kon verweren; - Reeds enkele maanden lang zou deboer getracht hebben - zich van hv - meisje te /ontdoen. Het kind was de De dader "staat ln de buurt be kend alsuiterst gierig. Men ver moedt, dat de vader <*ich ook op andere wijze aan zijn kind heeft vergrepen Onmenschelijk wreéd Vast .staat, dat de vader reeds Op 21 Septeiiiber voortzetting Het vérhoor van de getuigen dé charge voor den centralen eereraad inzake het beroep van den diri gent' van het TLotterdanrsch Philhac- monlsch orkest. Eduard Flipse, tegen de genomen beslissing van uitsluiting, heeft Vrijdag den geheeten dag in beslag genamen. Van de negentien opgeroepen getuigen zijn er veertien verhoord De eereraad. dlo gevormd wordt door mr Van vrijberghe de Conlngh. mr. L. van Lookeren Canr- nagne en mr. Tielens. heeft de verde re behandeling van het beroep ver daagd tot 21 September, uiterlijk 14 dagen daarna moet dan een uitspraak gedaan worden Het Is echter ook mogelijk, dat de eereraad dien dag direct uitspraak doeL - In een urenlang neerstroomenden regen, op een parcours zonder de min ste beschutting, streed een groep van II renners ronde na ronde een verbitterden strijd tegen elkaar, tegen het achtervolgende tweede pelo ton en tegen bet noodweer, dat zich Zondagmiddag boven Zurich ont lastte. Onherkenbaar door het vuil, zwoegden de 11 favorieten voor den wereldkamploenstitel der beroepswegrenners de 80 meter hooge helling naar het dorpje Dubendorf op om zich In een op den spiegelgladden weg bijna levensgevaarlijke snelheid van 70 km, per uur naar beneden te la ten suizen. Met ontembare strijdlust gtng bij ér in de'derde ronde geheel alleen tussehen uit en Uep ">innen het halve uur den vollen achterstand tussehen het peloton en de kop groep tn, Twee Hollanders ln de kopgroep dus) De pech bleef ons achtervolgen: ln de 15e ronde sloeg SchelUngerhoufs versnellingsappa raat in 2ijn achterwiel. Alleen Schulte bleef dus nog tn den wedstrijd doch de Inspanning om alleen den sprong van drie minuien femaakt te hebben, dééd 2ieh bij hem gevoelen. Toen Klnt, Knecht en Van steenberghen tn de 18e rónde er opnieuw tussehen uit trokken, was hij niet meer in staat hen bij te houden. Maar ook als vijfde aange komene kan Scoulte trotseh zt?n op zijn prestatie. België veroverde m dit geheele negendaagsche wereld- kamploentournoot geen enkelen titel. Een diepe teleurstelling voor onze Zuiderburen, die met Scherens, Kint, Van Steenberg-hen en Van Kerkhove groote verwachtingen hadden gehad. Zwitserland en Frankrijk .wonnen elk twee wereldkamptoe schappen. Nederland en Italië teder een, waar bij de sprintfinale van "Oerksen te gen den pas 23 jaar ouden Senftleben over enkele weken zal moeten uit maken of ons land dan wel Frank rijk er nog een titel bij krijgt. Opmerkelijk ls het, dat de beide wereldkampioenen uit 1938 nu, 8 Jaar later, op de eerste en tweede plaats eindigden, blijkens dezen officfeeien uitslag: - - 1. Knecht (Zwitserland, 270 k.m. In 7 uur 24 min. 28 sec.; i Kint (België) op to sec.; 3. Van Steenberghen op 59 sec.; 4. Riccl (Italië) op t min. 4B sec.; 5. Schulte (Nederland) op 3 min, 42 sec. DB AMATEURS Zaterdag werd de strijd der ama teurs reeds ln de 5e van de-14 ronden beslist, toen hetweggetoopen trio Stettler (Zwitserland), Aübreuy (Frankrijk), Emborg (Denemarken) werd Ingehaald door het viertal Jo hansson (Zweden)—Hudmacher (Zwit serland)—Van Kerkhoven (België)— Drei (Italië), die eveneens aan het groote peloton ontsnapt waren. De officleele uitslag luidt: I. Aubrey, Frankrijk, 189 k.m. ln 5 uur 12 min. 41 sec.: 2. Stettler, Zwit serland; 3. Van Kerkhoven, België; 4 Emborg, Denemarken; 5. H.udmacher, Zwitserland.. Op de 18e plaats eindigde Kleelstra; op de 27e plaats Verhoeven 33 van de S4 amateurs reden den wedstrijd uit. De gemiddelde snelheid bedroeg 36 k m en 236 M per uur. De Belg Rik van Steenberghen was hij deze U koploopers, dan zijn landgenoot Marcel Klnt, nog steeds houder van den wereldtitel, de beide Italianen Kicci en Leoni, de drie be scheiden Luxemburgers Klrchen. Bimener en Clemens, de Zwitsersche wereldkampioen der amateurs uit 193B Hans Knecht, dan de twee Fran- schen Caput en Lapebie, met aan hun wiel den grooten Hollander Schulte, die een klasse beter reed 'dan onlangs op- den Cauberg. Drie ronden voor hst einde ont snapte Klnt uit dit peloton der .favo rieten, Knecht en Van steenberghen gingen hem enkele minuten later achterna, geen der anderen was meer in staat tot. de uiterste krachto- erLtwikeling, die het inhalen v.an de ze drie zou vergen. De Belglsch-Zwitsersche combitle liep steeds meer uit. In de eerste ronde werd het een tweekamp tussehen Klnt en Knecht, waarbij .helaas een zwttsersche toe schouwer op zeer. onsportieve wijze "ingreep door den Belg bh diens zadel vast te houden, zóódat de Zwitser Knecht een beslissende voorsprong kon nemen. Met een ruimen voor sprong stoof de 34-jarige Zwitser Knecht op de finish af, aan zijn amateurstiteJ uit 1938 nu de professio- najstltei 1946 toevoegende Met 100 meter achterstand volgde Klnt. Met een onderling verschil van telkens een minuut kwamen daarna Van steen berghen als 3e. de Italiaan Ricci als 4e en onze landgenoot Schulte, die een inderdaad schitterend course ge reden had, als 5e. ZIJ REDEN UITSTEKEND Met eer kunnen?' wij spreken over de vier Nederlandsche beroepsren ners, die stuk voor. stuk voortreffe lijk gereden hebben, maar meer door den pechdulvel vervolgd werden dan alle andere naties tezamen. Vooren was reeds ln de 2de ronde ontsnapt met Blntener. Var. steenberghen, Riccl en den Spanjaard Berrendero. In de 6e ronde voegden Schulte, Mid delkamp en Kjnt zich bij de2e kop groep en ongetwijfeld zou ook Schel- lingerhout geslaagd zijn ih zijn sprong naar voren, als niet een slechtwer- kend versnellingsapparaat hem ln het tweede peloton had vastgehouden. Mét drie Nederlanders ln een kop groep van 22 man, waarin geen enkele andere notional Stelt meer dan een of .twee vertegenwoordigers had. sloeg ons land een schitterend figuur, tót dat in de 10e ronde de pech kwam: Vooren moest opgeven met een kaduke ketting en Schulte raakte door een gesprongen band 2N2 ml-, nuui achter. Voor uitgebreid sportnieuws zie pagina 3 een kalf jaar geleden het meisje opsloot in een alkoof van ongeeer 2i/ï bij lYi bjj 2 m., waarvan de deuren waren geblokkeerd met pa len en wagen, assen en -./aarm alleen door een kier tussehen de deuren licht en lucht konden bin nen komen Al dien tijd moet het meisje daar practisch ongekleed gelegen hebben op stroo, dat zel den werd veryersebt. Als het al te erg werd kreeg het meisje een ge ringe hoeveelheid versch stroo, om bovenop het platgelegen en ver- smeerde te leggen. Eenmaal heeft het' kind een uitbreekpoging ge daan. De laatste wekeii was zij volkomen apathisch. Dé dader heeft steeds getracht den toestand in zijn huis geheim te houden. Enkele Roosendaalsche inwoners schijnen geweten te heb ben, dat er op de boerderij ieta vreemds gebeurde. Niemand slaagde er echter ln tot den woning door te dringen, omdat P, deze hermetisch van de buitenwereld afgesloten hield. Ook zijn kinderen behalve Johaima telt de familie drie zoons van 20, 16 en 14 jaar en drie dochtertjes, van wie de jongste, ze- ven ls hield hij buiten de kamer ave het alkoofje en wist hun vrees in te boezemen en het stilzwijgen op te léggen, door Johanna als zeer gevaarlijk krankzinnig voc- te .stel len.. Demisdaad werd ontdekt door dat een vrouw, die Maandag 26 Augustus door P .bij het lijk werd gebracht, om dit af te- leggen, een wonde ontdekte en daarover praat te. De dokter, die den dood ge constateerd had 2ou geen onregel matigheden hebben .ontdekt, omdat P. het lijk had doen kleeden mét een hemd. dat den hals geheel be dekte. Vroeger waren alle ieden van het gezin normaal. Toen P. or eveer 12 jaar geleden de meid ontsloeg, kreeg zijn vrouw te veel werk, waar tegen. zij niet bleek opgewassen. Spoedig daarop openbaarde zich bij haar., een krankzinnigheid, die t x. geheel ongeschikt maakte voor arbeid en huishoudelijke werkzaam heden. Het dochtertje Johanna was normaal tot haar 16e jaar, van dien tijd af werd süechter door v haar vader- binnengehouden en mocht"nietmeer;-van"het'ert af. Later .bleek,/ dat zj] van dien tijd af niét meer bij haar verstand' is geweest',' Woensdag ks. om.- U uur zal de Amerikaansche 'militaire attaché op het Binnenhof in Den Haag aan een aantal Nederlandsche burgers, zoogenaamde piloten-helpers, hooge onderscheidingen uitreiken uit naam van de Amerikaansche regeering.' Tot hen, die gedecoreerd zullen worden, behooren o.a. de heeren K. Heyboef te Groot Ammers, J. Rombout te Dordrecht en C. van Woerkom te Sliedrecht. Gedeeltelijk smeerkaas op den bon Het rantsoen kaas voor de periode van 15 tot en met 28 September zal voor een gedeelte worden verstrekt in korstlooze- en smeerkaas - Dit geldt voor alle leeftijden. Deze maat regel houdt verband met het oprui men van bepaalde voorraden, welke nog voor, distributie beschikbaar •zijn. PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- EINDEN EN VERLICHTING Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat iiouders van petro- leumkaaften voor kookdoeleihden en verlichting gedurende de maand September 1948 op de bonnen 49 t/m 52 der kaart UA 510, üe bonnen. 49 en 51 der kaarten U 510, den bon 73 der kaarten UC 510 en den bon 128 der kaarten UD 510 vier liter petroleum kunnen betrekken. In het bijzonder wordt er op ge wezen, dat houders van de kaarten UD 510 het lichaam dezer kaart, waarop de woorden „petroleum voor verlichting UD Siö" voorkomen, zorgvuldig moeten bewaren. GRINT-ZEMELEN De Voedseleoromissaris voor Zuld- Holland maakt in overleg met het Bedrijfschap Veevoeder bekend, dat de op 21 November 1945. aan. vee houders verleende toestemming om op hun veevoedertoewijzingen grint- zemelen te betrekken; met ingang van 1 September 1946 Is ingetrokken- De Voedselcommlssaris voor Zuid- Holland maakt bekend, dat.de han del in uitsluitend op partij gekeur-. de zaairogge met Ingang van 15 Aug. 1946 gedeeltelijk ls vrijgegeven, met dien verstande, dat de handel deze voor exportdoeleinden vrij mag aankoopen/ Over het a) ot rdet vrij mogen verhandelen van zomer tarwe en haver zal te zijner tijd een pu- blicatfe verschijnen, terwijl nu reeds kan worden medegedeeld,, dat de binnenlandsche handel ln wintertar we, wintergerst. zomergerst en groe ne erwten in geen geval wordt vrij gegeven. Met nadruk zij erop Bewe_ zen, dat geen ongeplombeerd zaai zaad meer mag worden afgeleverd. Ongekeurd zaalzaad dient steeds van een voor-plombe voorzien te wór-; den. Op een Zaterdagnacht gehouden vergadering van' de taxichauffeurs; aangesloten bij de Amsterdamsche taxicentrale besloten m verband met de herhaalde aanslagen op taxi chauffeurs zich te wenden tot het hooid van de rijkspolitie ten einde maatregelen te bereiken die de. vei ligheid op de wegen zullen waarbor gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1