DE SCHIEDAMMER Gen. de Lattre de Tassigny bezoekt Rotterdam „Ploeg of Visch" te Pernis Luxe jachten op de golvende Noordzee BED. EN ADM- LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69304 redactie: telefoon esses ABONNEMENTSPRIJS FEB WEEK II CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE ITUMMERS 10.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1SDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 15430 EN S9300 POSTGIRO NO. 398SM Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 204 DINSDAG 3 SEPTEMBER 1946 Dean inge wil milder 23-sten September In de „Evening Standard" schrijft de beroemde Engelsche theoloog dr. W. B, Inge, dat de berechting der ooriogsmisdaibgers te Neurenberg geheel „fair" Is ge weest, doch dat de lange periode in de gevangenis en de tallooze vormen van geestelijke en moreele marteling, die cte gevangenen heb- bt moeten doorstaan nog vóór de rechtsuitspraak, niet conform zijn aan Britsche rechts-opvatttogen Dean Inge spreekt voorts den wensch uit, dat slechts Streicher en een of twee anderen ter dood veroordeeld zullen worden, en dat de overigen vrij gelaten worden met slechts bet Kalns-teeken op hun voorhoofd. Volgens Inge zou eer. algemeens amnestie wensche- lijk zijn. ook in andere landen. „Er zijn al veel te veel terechtstellin gen geweest", aldus schrijft hij, de oorlogsmisdadigers zijn voor goed onschadelijk; hun vrijlating zou slechts beteekenen, dat zij door het Dultsche volk niet gezien wor den als martelaren". Driekwart Hellas voor George II De Grleksche minister van bin- nenlandsche zaken, Kalkanls. deed de volgende mededeeling aan de royalistische pers: van de 1.207.465 uitgebrachte stemmen werden op- den koning 983.856 stemmen uit gebracht. De democratie kreeg 92.444 stemmen, blanco stemmen: 148.369, ongeldige stemmen 369. De Grleksche regeering heeft verordend, dat strafmaatregelen voor „oneerbiedige 'uitlatingen te gen de persoon van den konirig en de monarchie" stipt moeten wor den toegepast. Er werd aan toe gevoegd. dat de bestaande.'toleran tie na ,,de uitspraak van het volk" bij het plebisciet van Zondag j,l. niet meer kon gelden. Fransch generaal, die veel tot overwinning heeft bijgedragen Rotterdam,Dinsdag Onze stad zal de. primeur hebben van het bezoek, dat de beroemde Frans che generaal uit den tweeden wereldoorlog, de lattre de Tassig ny, aan ons land zal brengen. Op 5 September arriveert de generaal per vliegtuig op het vliegveld Val kenburg, waarna hij zich per auto jiaar Rotterdam zal begeven. Om 12.30 wordt hij door den Burge meester ten stadhuize ontvangen, waarna tnsschen 13—15 uur de lunch in de Burgerzaal zal worden gebruikt. Om drie uur zal de gene raal een autotocht door Rotterdam maken, om half vier gevolgd door een rondvaart door de havens. In scheping bij Wilton-Fyenoord, de- barkatie: Roei- cn Zellvereenlgfng „De Maas". Tegen vjjf uur zal de generaal uit Rotterdam naar-Den Haag vertrekken. Hij zal drie dagen in Nederland vertoeven als gast van. de Neder- landsche regeering en in dien tijd door tal van autoriteiten ontvangen worden. Om. staat op het program ma een défilé van de troepen be- hoorende tot de eerste divisie in Utrecht en een vlucht boven de Zuiderzee. Generaal de Lattre de Tassigny werd op 2 Februari 1889 te Mouil- leron geboren Hij maakte snel car rière, totdat hij bij het uitbreken van den oorlog de functie bekleedde van chef van den generalen staf van den commandant van het leger in Lotharingen .In Maart 1941 be noemde maarschalk Pétain hem tot divisie-generaal en korten tijd la ter vertrok hij naar Tunis als chef van den generalen staf der troepen aldaar. De Duitschers hadden ech ter reden om hem, te wantrouwen op dien post. Het gevolg wes zijn terugroeping naar Frankrijk waar den generaal een divlsiecc-ur.ando werd opgedragen. Toen kort daarna de Duitschers de demarcatielijn passeerden en ook Z.-Frankrijk be zetten, trachtte de generaal zijn troepen tot opstand "te brengen. Hij werd gearresteerd en tot'tien jaar vestingstraf veroordeeld. De.gene raal wist evenwel uit de gevange nis te Riom te ontsnappen en veilig Engeland te bereiken. Bevrijding» -generaal Van Engeland uit kreeg hij na de landing in Noord-Afrika het com mando over het tweede expeditio naire corps, veroverde later het eiland Elba en landde.op 15 Augus tus 1944 met zijn leger aan de Zuid kust van Frankrijk. De opmarsch van zijn troepen door de Rhonevallel is beroemd ge- DEGRELLE IN SPANJE VERDWENEN WEERBERICHT Van Dinsdagavond tot Woensdagavond: Zwaar lothalf be wolkt' met tUticJijk ecniseD rsgen. voor namelijk In het zuid- Westen van het- land. Zuidelijke tot Zuld~- Oostettfke wind, langs- - tic kust van Zeeland, Noord- cn ZultJ-llni- land tijdelijk krach tig. Wcinle verande ring In temperatuur: Zon op 5,31 uur. onder 19.20 uur: Maan onder 23.10 uur, op 13.34 uur. Waterstanden Rotterdam le tU 9.51 uur; 2e til 22,23 uur. Eenige dagen geleden viot generaal de Lattre de Tassigny de eer te beurt zijn. eigen $1-jarigen vader burgermeester van Mouilleron et Pa- reds, de geboorteplaats van Clemen- ceau, te -mogen decoreeren met het ridderhruts van bet Legioen van Eer, wegens eijn heldhaftig verzet tegen den bezetter worden, vooral de verovering van Colmar. Later wist hij met zijn troepen door te stooten tot Oosten- rijksch Tirol, waardoor hij o.m. de Dultsche plannen tot evacuatie van het concentratiekamp Dachau ver ijdelde. Zijn benoeming tot chef van den Franschen generalen staf en in specteur van het landleger dateert van 29 November 1945, Antwerpse!» haven» staking algemeen Een wilde staking van havenar beiders, welke Zaterdag onder het voorwendsel van looneischen is be gonnen, isMaandag algemeen ge worden. .De leiders van de socialistische en katholieke vakvereenigingen hebben Maandagmorgen de stakers toegesproken en hun tevergeefs ver zocht, het werkte hervatten, Het werk zal hervat worden,' In dien de werkgevers in het. haven-, bedrijf de arbeiders nidividueel in dienst willen nemen, verklaarde Edouard Cassiers, de gewestelijke secretaris van het Belgische Alge- meene Vakverbond Maandag aan Associated Press. - Japan's 5-jarenplan Het door de Japansche regeering gepubliceerde vyfjarenplan tracht te voorzien' in de middelen, om de bevolking een levensstandaard ge lijk aan dien van 1930 te waar borgen. Japan zal zich vooral toe leggen op den buttenlandschen handel. Het jaarlijksche export cijfer zal 3.300.000.000 yen moeten bedragen. Er zal vooralgewerkt worden aan het herstel van de kleine industrie. De groote Indus trie zal beperkt blijven tot weder opbouw - van de handelshavens Yokohama. Kobe en Nagoya. Bonnenzwendel tot klaarheid De economische dienst van de utrechtsche politie heeft in de af- geloopeu maand "n twaalftal arres taties verricht, waarmede klaar heid gekomen is in een zwenüei- complot met valsche textielpunten. Einde Juli werd op aanwijzing van een Hagenaar op het Stationsplein te Utrecht gearresteerd een zekere G- S, uit Den Bosch,"die 4800 val sche textielpunten in zijn bezit had, welke eigendom bleken te zijn van zijn broer, die reeds voor han del In valsche tabaksbonnen te Am sterdam gevangen 2it. Men kwam hierdoor een uitgebreid complot op het spoor; arrestaties werden ver richt te 's -Hertogenbosch, Vught. Amsterdam en Tilburg. 30.000 Pun ten waren reeds verhandeld toen de politie Ingreep. Ingekocht tegen 150 gulden per duizend puntenwerden ze met bijna honderd procent winst van de hand gedaan, 9000 Punten konden door de politie achterhaald worden. In totaal zitten 12 personen achter slot en grendel die in 's-Her- togenbosch en Breda zullen berecht worden. Uit het onderzoek bleek tevens dat de Hagenaar, die de zaak oorspronkelijk had aangegeven, deel uitmaakte van het complot en bovendien nog een. aparten handel dreef in suikerbonnen. Het. onderzoek duurt nog voort, Van SteenbergHe geen lid van deCommissie-Generaal Naar- aanleiding van desbetref fende courantenberichten deelt tnr. M. P. L. Steenberghe mede, dat hij, hoewel hij geheel accoord gaat met de politiek van het. huidige kabinet ten opzichte van Nederlandseh- Indlë, wegens verschil. van inzicht nopens de samenstelling der com- missie gemeend heeft. een benoe ming tot commissaris-generaal niet te'mogen aanvaarden,.: Maatregelen tegen zelfmoord! Om te voorkomen, dat ter dood veroordeelde politieke gevangenen zich 'door zelfmoord' aan de" executie 'onttrekken zooals. onlangs is. voorgekomen met J, C. Moolenijzer heeft de minister van justitie maatregelen genomen ter voorko ming daarvan. Politieagent Spaak; ..dacht tk ddt/Vc hem.had en nu i toch ge vlogen." de vogel Openlucht-voorstelling een groot succes Onder de 'rook van Botterdam ligt het dorp Pernis, dat in het begin van den oorlog zijn zelfstan digheid verloren reeft eh opgeslokt werd door de gioote stad. Doch meen niet. dat daarmedede Per- nissers eensklaps stedelingen zijn geworden! Zdj bleven hun oude dorp, waarvan de kerktoren zelfs van 1219 dateert, in hart en nieren trouw. Dat zij ook tot gemeen schapszin en eendrachtige dorpsche samenwerking in staat zijn, is ons gebleken tijdens de tweede opvoe ring van het openluchtspel „Ploeg of Visch", Maandagavond", op een feesttere In aldaar, onder auspiciën van de Oranjevereeniglng „Julia na" gegeven; De tweede voorzitter van deze vereenIgirtg, de heer J. G. Visser, schreef een berijmd historisch spel naar gegevens uit oude dorpsar chieven.' Als motief koos hij het Wapen van Pernis. dat ln 1587 verr anderd werd van een zespuntige ■ster in een schild met visch en ploeg,, de attributen, van de. toen malige UiV vtsscbers en boeren be staande dorpsbevolking.' Doch vóór dat het nieuwe wapen gekozen was, moest er nog heel wat water door de Maas vloeien. In enkele bonte tafereeien, waar aan 230, ln prachtige historische costuums gestoken Pernissers, da mes en heeren, hun spontane me dewerking verleenden voerde ons de schrijver deze goedmoedige en echt-Hollandsche kibbelpartij voor oogen. Op bet feestterrein was een co- ple van het oude Raadhuis opge bouwd naar het prijzenswaardig ontwerp van den heer van der B"oek. De kunstschilder Dubbel dam wist met kwast en verf het oude Raadhuis bijna te doen her leven, Op het bordes waren bal juw, schout en schepenen, 't al toe back suigend, hevig oneens over den vorm van het nieuwe gemeen tewapen; de eene helft wilde een ploeg ln het wapen, de andere gai de voorkur aan een yisch. Een kunstschilder, luisterend naar oen zwierigen naam Francois de a lette, zóó weggeloopen van het hof van Prins Maurits, maakte de ver warring nog grooter. door twee dorpswapen te vervaardigen: een. met visch en één met ploeg. De dorpelingen waren ook al verdeeld to twee groepen, die elkander aJ NIEUWE WETHOUDERS In de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad van Amster dam zijn tot wethouders benoemd: de heeren Bern. C. Franke (thans waarnemend burgemeester) en Mr. A, de Roos. beide van de P. v. d. A.; L. Seegers en de arts B. S. Polak, beiden C.P.N.; Mr. F. H. C. van Wijck (K.V.P.) én Mr. W. F. Schokking (C.H.) Ook de Rotterdamsche raad heeft gisteren over de samenstelling van het college van B. en "W. vergaderd. Op voorstel van wethouder mr. Don ker (P.v.cLA.) is eerst besloten het aantal wethouderszetels uit te brei den van vijf tot zes. De R.K. en de .A.R. gingen tegen dit voorstel ln de oppositie. Daarop zijn drie socialis tische wethouders herkozen. Nieuw gekozen werden een communist ,een R.K. een een A.R. De laatste twee hebben evenwel voor hun benoeming bedankt. Op voorstel van den bur gemeester zal over de bezetting van deze twee vacante plaatsen to de volgende raadsvergaderingen worden beslist. Nieuwe scheepsnamen Naar liet scheepvaartbulletin meldt zullen de van Dultschland overgeno men schepen namen dragen van plaatsen en streken in ons land, die door den oorlog zwaar te lijden heb ben gehouden De schepen Arnhem en Oosterbeek zijn reeds ln de vaart. Voorts zullen de volgende namen •worden gegeven: Gr ebb eb erg, Over- loon, Walcheren. Betuwe, Wieringer- meer, Putten, Aardenburg, Breskens, Groesbeek, Bergen. Venlo, Applnge- dam, Zutphen, Velzen, Eindhoven en 'Twenthe. De naam Venlo is bestemd voor het vorige week te Botterdam aangekomen m.s. Fredenhagen. Het ex-Dultsche s.s. MÖwe la herdoopt ln Bergen. Volgens bet Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek ts het gemiddelde loonpeil in Juli van dit Jonr gestegen tot 175,6'/# van het gemiddelde ln 1938-39. In den landbouw is het loonpeil zelfs 140,5'/# hooger don in 1038/30. De kostfen van levensonderhoud zijn gestegen- tot 181van het niveau ln 1938/39. zingend byna te lijf gingen. Tij- deus de voorsteling van Zaterdag bekogelden de verbolgen visschers- vrouwen de boeren-zelfs met echte haringenDe zotskap, die in vroe ger eeuwen op geen enkele verga dering van vroede vaderen schijnt te hebben ontbroken (waarom heeft men thans' deze' cewoonte afgeschaft/stak met I Je par tijen den draak. Af en toe was er een vlot en luchtig boerendans je togeiaschfc om de verhitte gemoe deren wat te kalmeeren. Doch ziet, de stoute Maartje van den Molen vliet. die haar hartje heeft verpand aan den. de edele schiloerconst mimienden Krelis, den zoon van de.: nachtwacht, brengt ten slotte uitkomst. Op den zolder van bet Raadhuis, waar zij door de ecJei- geboren Heeren worden ontdekt, hebben zij geen onfatsoenlijk, deun tje zitten vrijen waarvoor hij aan den schandpaal wordt gebracht en Zij letterlijk aan "de kaak gesteld, maar heeft Krelis. naarstig en. in 't geheim gewrocht aan een nieuw .dorpswapen, waarop visch en •ploeg vereend staan.'afgebeeld. On der algemeenea luiden bijval van magistraat en dorpelingen wordt ■mtu: nieüwe '-wapeu aanvaard .en wordt Klaartjes tere bandje in de kunstenaarshand van den braven Krelis gelegd. Burgemeester Oud gaf door. zijn aanwezigheid op dezen Pernschen feestavond blijk van rijn hartelijke belangstelling. Ongetwijfeld verdienen Pernis en de Oranjevereenlging ,;Juliana" met haar actieven voorzitter, den heer G. A. Soeteman, onze welge meende erkentelijkheid en bewon dering voor hetgeen met deze openluchtvoorstellingen werd tot stand gebracht. Roosevelts standpunt Imperialisme leidt tot derden wereldoorlog" Het Amerikaansche tijdschrift „Look" publiceert de tweede afleve ring van uittreksels uit het boek van Elliott Roosevelt, getiteld „As he saw It.". Hierin wordt gezegd, dat er geen Amerikanen in den Stijlen Oceaan zouden zijn gesneuveld wanneer de Franschen, Engelschen en Neder landers niet zoo kortzichtig en heb zuchtig waien geweest. Dit zou president Roosevelt aan zijn zoon hebben verklaard in een gesprek onder :;7ier oogen op de con ferentie te Casablanca, waar Win ston Churchill in Januari 1943 een ontmoeting met president Roose velt had. - Na" met Churchill te hebben ge sproken, aldusElliott, heeft mijn vader mij gezegd, dat er een dèröe wereldoorlog zou kamen, als het im perialistische koloniale systeem niet zou worden afgeschaft en als meu zou toestaan dat millioenen men- sehèn tot een staat van halve sla vernij terugkéeren. Volgens Elliott Roosevelt heeft Churchill steeds ge wild, dat de Britsche invloedssfeer in Europa zoo Oostelijk mogelijk zou liggen na het einde van den oorlog Tijdens gesprekken met Chur chill, Lord Mountbatten en andere Engelsche leiders, heeft Roosevelt volgens zijn zoon gezegd: „Waarom willen de Engelschen Burma terug hebben voor hun koloniaal rijk? Burma staat weer ln verband met India, Fransch Ïndo-Chlna en Indo nesië. Als een gebied de vrijheid krijgt, .gaan de andere nadenken. Het koloniale systeem beteekent oor log. Als men alle brqnnen van India, Burrpa en Java exploiteert zonder ooit iets terug te geven, is men on derweg naar een nieuwen oorlog." Rel te Bombay breidt zich uit Vijfhonderd, arrestaties De ongeregeldheden to- Bombay breiden zich uit. De politie gebruikt traangas en heeft eenige malen het vuur moeten openen. Er zijn 500 arrestaties verricht. Troepen pa- trouilleeren in. de stad. Buiten de stad staan 10.000 mau aan Britsche en Brjtsch-Indische. troepen gereed. De Britsche kruiser Norfolk is in' de haven van Bombay voor anker gegaan. Na 17 uurplaatselijke tijd zijn de straten .verlaten en ziet men slechts militaire patrouilles, gewa pend met geweren en machinegewe ren, Tijdens steekpartijen werden gistermiddag 32 personen gewond. HET was Zaterdag al vroeg ln den och'cnd een groote bedrij vigheid in de Jachthaven van de Koninklijke Roei- en Zeilverce, ging „De Maas" want er bestond flinke belangstelling voor de zeil wedstrijden op het parcours, dat liep van Rotterdam naar Hoek van Holland, boei U.K. 13, (5*/s mijl buitengaats) en terug. Het eerst startten de kleinere jachten die slechts tot Hoek van Holland gin gen; daarna om 9.15 uur de .e- jachtcn, Zaterdag stond er een flinke bries en viel de start in de wind. "Tegen 11 uur bereikten de groote booten den Hoek, waarna een moeilijke race volgde ep de flinke rollers buiten de pieren. Even. bui tengaats brak van een der deel nemers de grootzeiimast; waardoor; hij gevaar liep op de kust te drijven. Her jacht kon door 'n sleepboot worden binnengehaald. De overige deelnemers zeilden na het ronden van de keerboei op halve wind terug naar Hoek van Holland en daarna, de Maas volgende, naar de finish aan de Veerhaven, De kleinere jachten zeilden des mids- daga van Hoek van Holland naar Rotterdam terug. Zondag was een veel rustiger dag. Er stond zelfs te einig wind, üoodat het afleggen van het traject buitengaats bijna vier uur duurde. Het zou nachtwerk gewor den zijn als de baan niet was in gekort. Zelfs met behulp van de enorme spinakkers en Genua's vorderden de jachten, voor dt wind zeilend, slechts zeer langzaam. De uitslagen van Zatrdag waren; Regenbogen: 1 „Dolfijn" C. A. Viai, 2 „Phecda II" C, F, E. Delchmann, 3 „Beneventum III" J. Hofland. Pampus: 1 „Fuut" J. Moor, 2 „HoUandia" D. Dijksman, 3 „Valk" R. v. d. Valk, 4 „Piasjager" C. Lith Jr. Groote Open kl.; 1 „Kortenaer" J. P v. Eesteren, 4 uur 33 min. 21 sec., 2 „Atalanta" B, E, Ruys Jr„ 4 uur 53 min. 41 sec. Zondag: Regenbogen; 1 „Phec da II" C. F. E; Deichmann. 2 „Be neventum III" J. Hofland. Pampus: 1 „Valk" A. W. van de Völk, "2 V.Hollandla" D. Dfj''~man, 3„Zwerver" C.' Strove laar, "4 Zil vermeeuw": v. Dusseidorp. 5 „Pbl- tis" Van Galen, Groote Open klasse: 1 „Atalan ta" wint Maas Wisseibeker defini tief. "Yf r Radio-jacht op Koninginnedag De afdeeltog Rotterdam der Vér- eeniging voor Experimenteel Radio- Onderzoek ln Nederland organiseerde op Koninginnedag een tg. radlo-vos- senjacht op het eiland iJsselmonde. Een dertigtal radio-amateurs, afkom stig uit alle Ceeien van ons land had zich gemeld, om te trachten een ln dit gebied uitzendend amateur-zend station In den kortst mogelijken tijd op te sporen. Een der Eotterdamsche officSeeie zend-emateurs had daartoe zijn in stallatie opgesteld in de zaal Amicltia aan de Bovenstraat te IJsselmonde. Precies om drie uur werd de uitzen ding aangevangen op een golflengte van 40 meter. Het bleek echter niet gemakkelijk te zijn, otn dezen „vos" te vangen, want van de 32 deelne mende groepen hebben er maar 14 het vossenhol bereikt. Deze radio-vossenjacht, de eerste na de bevrijding In ons land gehouden. Is een groot succes geworden. Zij werd georganiseerd door de afd. Rot terdam der VJB.R.O.N., secr. 's-Cra- vendijkwal. 118, en de uitslag luidde: 1. Gerritsen, Rotterdam; 2. Woudsma, Eindhoven; 3. v d Meer, H'berg; 4. Van Petersen, R'dam; 5. Schaffels, Dordrecht: 6. P Jansen, Rotterdam: 7 Heeres,. Woerden; 8. Kranenburg, R'dam; 8. v. d. Hoft, R'dam; 10. Baak, R'dam: 11. Schnek, Breda; 12. Schip per, R'dam: 13. Moesbergen, Naarden; 14 Fransz, R'dam. Eventueele lulsterrapporten kunnen ingezonden worden aan het adres van het rapporteerbureau der VERON, postbus 400, Rotterdam. Een kwart eeuw Onderwijs fonds voor de Scheepvaart Het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, dat dit Jaar 23 jaar bestaat, zal dit feit ook te Botterdam herdenken door op 4 September de Dagnijverheidsschool voor de Rijn en de Binnenvaart in gebruik te stél len.. Dit zal geschieden met een een voudige pteehtlgheid ln de Burgerzaal van het raadhuis. De belde oplei dingsschepen „Prins Hendrik" en „Prinses Juliana" zullen dien dag aan de Parkkade liggen, waar zij van 9 tot U uur en van 14.30 tot 19 uur vóór belangstellenden te bezichtigen zijn. I EUWE NEEMT DE LEIDING Botwinnik verliest zijn tweede partij Een tweede groote sensatie, nog grooter dan die van de 14e ronde: Botwinnik; verloor Maandag in Gro ningen zijn tweede partij in suc cessie, ditmaal tegen den jongste der deelnemers, den 2!-jarigen kam pioen van Canada Abe Yanofsky. Toen Botwinnik het opgaf, omdat hij mat niet kon beletten, begon het publiek te appiaudisseeren, wat echter door de wedstrijdleiding di rect werd gestopt met. het oog op de andere spelers, die nog bezig waren met bun partijen. Sommige officials dachten, dat het applaus de Russen zou kunnen kwetsen, maar dit kon allerminst het geval zijn. want in Russische wedstrijden krijgt in het algemeen iedere over winnaar een .applausje. Daar Eu we gisteren weer gewon nen heeft nu van Vidmar heeft hij thans voor het eerst alleen de leiding en wel met een vol punt. Enkele dagen geleden bad Euwe zelf dit niet durven droomen. Voor Yanofsky zelf beteekent de overwinning op Botwinnik in hoofd zaak een moreel succes, zijn kansen op een prijs blijven gering, want hij beeft te veel nederlagen moeten lij den, alvorens op gang te komen. De volledige uitslagen van de vijf- tiende ronde waren: Euwe wint van. Vidmar, Stoltz wint van Bernstein, Flohr wint van O'Keily. Tartakower—Boleslafsky af gebroken. Kotov wint van Denker. Yanofsky wint van Botwinnik, Kott- nauer-Steiner afgebroken. Christof- fel verliest van Smyslof, Guimard- Lundin remise, Najdorf wint van Szabo. De stand na de I5e ronde ziet er ais volgt uit: Euwe 12J punt,1 Botwinnik 11J- punt, Smyslof 10J punt, Szabo 9J punt, Flohr. Najdorf en Stoltz ieder 9 punten, Denker 8 punten. Tarta- kower 7J punt en 3 afgebroken par tij. Lundin en Kotov ieder 7J> punt, Boleslafsky en Kottnauer ieder 7 punten en l afgebroken partij. Xa- nofskv 6$ punt,. Guimard .ój punt. •Steiner 4| punt en 1 afgebroken partij, Bernstein 4$ punt, Christof- fel en Vidmar ieder 4 punten, O,Kelly 31 punt Vanmiddag de 16e ronde, welke als volgt is samengesteld: Vidmar-Szabo, Lundin -Naj dorf, Smysiof-Guimard, Steiner-Christof- fel, Botwinnik-Kottnauer, Denker- Yanofsky, Boleslafsky-Kotov, O'Kelly-Tartakower, Ber os lein- Flohr, EuweStoltz, Het Nationaal tournool. De uitslagen in de zevende ronde van het nationale tournooi waren: Pllnslnga—Mulder, afgebr.; Scheffer verl.- van Bergsmaj Kramer wint van de Jong: v. d. Tol wint van Bunt; vinken verl. van Sammelius; Stumpers wint van Wellner. Excelsior vierde haar promotie Excelsior vierde Maandagavond onder groote belangstelling ln de Rlvlêrahal den terugkeer tot de eerste klas__ KNVB, waarin de Kralingsche club reeds driemaal uit-, kwam. De voorzitter van de feest commissie, d<; heer A. H. Kenters. sprak een welkoms-.voord, dankte de spelers van het eerste elftal voor hun schitterende prestatie en gaf de leiding van dezen feestavond over aan Fred Fagel, die zich met ..Suc ces Variété" in een nonstoppro- gramma bijzonder vlot van zün taak heeft gekweten. Een gezellig bal werd lo den vroegen ochtend be~ élndigü. NaHonale schaakwedstrijden te Rotterdam Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert de schaakver- eenlging „Spangen" 2i en 28 Septcm- ter en 5 October groote nationale drierondenwedstrijden en 22 en 29 September en 13 October een vierste- den-tournooi. waaraan deelgenomen wordt door tientallen uit Amsterdam, 's-Gravenhage, utrecht en Rotter dam. Voor dezen laasten wedstrijd, waaraan daor talrijke prominente spelers uit de vier steden wordt deel genomen, heeft het gemeentebestuur een fraaien wlsselprijs beschikbaar gesteld. Alle wedstrijden vinden plaats In bet gebouw van de Unilever. Op 3 September, 's avonds half acht, reclpieert de Jubileerende vereeni- ging in de Blauwe Zaal van de Beurs. ALS EE.V SCHILDERIJTJE. Zoo sag de l*gitcin ven de sleep boot Maas den wedstrijd van de ccejachtcn voor de v.ond van den Kien we iiaterweg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1