DE SCHIEDAMMER De sociale voorzieningen jvoor politieke delinquenten Uitvoer een Harde noodzaak Om de grenzen van het schier eiland Istrie Botwinnik heeft Euwe weer ingehaald nieuwFbonnen RED. EN ADM. LANGE HAVEN 1U SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 6550S ABOOTIEMENTSPRUS" PER' - WEEK >1 CENT PER KWARTAAL f A— LOSSE NUMMERS t 0.00 ET PARGD ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; - SCHIEDAMSCHESINGEL 12 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2S4M EN 69300 POSTGIRO No 398641 3ant!eri AMSTERO. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 206 DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1946 Huisvesting, tewerkstelling en financieele hulp is noodzakelijk Met de vriflatlng van de politieke delinquenten Is het vraagstuk van hun wederopneming: ln het maatschappelijk leven in een acuut stadium gekomen. De plannen van den Minister van Justitie, die beoogen op korten termUn de in vrijheid gestel den in de samenleving op te nemen maken het treffen van maatregelen daartoe noodzakelijk. In een by-, eenkomst, die de RijksvnorlirhtingsdictLst georganiseerd had, hebben ver- tegenwoordigers van verschillende samenwerkende Instanties, het Mi nisterie van Sociale en Binnenland sche «aken, van Justitie en de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten ons over dit onderwerp nader Ingelicht, treffen: verzorging van huisvesting, tewerkstelling, financieele hulp voor levensonderhoud. Zij wil hulp ver- leenen by het verkrijgen van al thans een minimum aan huisraad, kleeding en schoeisel. Een. weder rechtelijke toeëigenlng van bezit is op groote schaal voorgekomen en een terugvordering van by de Be- heerinstituten opgeslagen en- door particulieren in bezit genomen goe deren vindt reeds plaats. Er kan niet gezegd worden, dat voor de menschen, die nu rijn ge vangen gehouden geen plaats meer is in onze maatschappij. Zij, die zich hierbü beroepen op de radio rede, die de Koningin op 10 Mei 1941 heeft gehouden moeten 'beken nen, dat in deze rede is gesproken van een „handjevol landverraders" Velen van de gevangen gehouden deliquenten echter zyn geen misda digers. Zy hadden een foute gezind heid en pleegden daardoor laakbare handelingen. Wanneer zij vrij kousen moet al lereerst voor hun huisvesting ge zorgd worden. Noodzakelijk is, dat .voor. hen, die niet op andere wijze onderdak gebracht kunnen worden. doorgangsverbJijven worden inge richt. In Delft, Vaals en Haarlem is men hiertoe reeds overgegaan. Binnenkort zal een interdeparte mentale commissie ingesteld worden, die zich met de aangelegenheden van den nazorg bezig houdt. Im mers aan de in vrijheid gestelden moet ook een kleine inventaris ter beschikking worden gesteld.. Wan neer voor de vrijgekomen politieke delinquenten niet gezorgd wordt, dan is de kans groot, dat zij zich gaan hereenigen. We moeten hun de., gelegenheid geven om zich: weer in onze samenleving te voegen. Een urgent probleem Het uitvoerigst sprak hierover Mr. J. Ie Boole, de voorzitter van boven genoemde Stichting, die begon, met - er op te wijzen, dat' we hier met een sociaal- probleem te doen' heb ben- Geestelijke ontwrichting en een totaal verval, zegt hij,zijn te con- -Stateeren bij hen, die in de kampen verblijf houden. Deze aanhangers van de nationaal-socialistische begin- selen zijn voortgekomen uit een we reld, - waarin werkeloosheid, armoe de en demoralisatie heerschten. Ve len hebben ln de eerste Jaren na 1940 practisch geen leiding gehad. Eerst laat, vanaf Januari 1944, is een steun verleening op groote schaal van tailooze, tot de economisch zwakkeren behoorende Nederlanders ontstaan door de oprichting van het N.S.F. Voor den nazorg van hen, die nu zullen worden vrijgelaten heeft de regeering een subsidie van 3J ton beschikbaar gesteld, die voor het ko mende jaar met S ton zal verhoogd worden en die voor hot daaropvol gende jaar H millioen zal bedragen. De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten is ontstaan uit parti culier initiatief, doch. in samenwer- king met het Directoraat-Generaal -voor Bijzondere Rechtpleging-wil zij met haar arbeid het sluitstuk vor- men van de door de overheid ge oefende gerechtigheid. In Zuid-Hol land zijn reeds sinds begin Decem ber van het vorige jaar. 10.000 perso nen bulten vervolging gesteld. Na tuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar er dient bij die beslissing voor vrijlatine bedacht to worden, dat zij zeer üiKriJpende voorwaarden In houdt. De beteeker.Ls van de opleg ging van boeten tot eind Augus tus werd alleen bij het parket in Den Ilaae 114 mililoen gulden, aan. boeter, ontvangen wordt veelal onderschat. De politieke delinquent nu heeft dc plicht zich in de nor male verhoudingen van de maat schappij te voeger.. Wij oefenen daarop toezicht uit. Maar zegt spr., we rijn geen pohtioorgnar.. Aan onze contróle zijn grenzen. Het heeie doen en laten van de vrijgelatenen is natuurlijk door ons niet te controieeren. De Stichting heeft ongeveer 25 af- deelingen over het geheele land en zij heeft allereerst tot taak bij de vrijlating sociale, voorzieningen te Ook Palestina heeft „Quislings" De „Stem van, Israël", de illegale omroep van Me ondergrondsche Joodscht verzetsbeweging Irgoen Zwai Leoemi, heeft zich gekeerd te gen dr. Chaim Weizmann, voorzit ter van het Joodsche bureau, dr. Nahum Goldmann (bestuurslid van het Joodsche bureau) en Israël Ro- kach, den burgemeester van Tel Aviv Volgens dezen omroep riin het -; „Joodsche Quislings". De omroep waarschuwt tegen het aanhouden van de betrekkingen met Enseland en eischt van het Joodsche volk elk offer, omdat dit „niets zal rijn in vergelijking met hetgeen te wachten staat, als men zich neerlegt bij de' Inrichting van het Britsche ghetto en het niet vernietigt alvorens de muren opgetrokken en versterkt zijn." Zeeliedenstaking in Amerika Honderdduizend man leggen morgei* het werk neer De Internationale Bond van Zee lieden en de Zeeliedenbond van den Stilen Oceaan hebben ongeveer hon derdduizend man tot.de staking op geroepen. De staking zou morgen be ginnen en vloeit voort uit de weige ring van de zijde der regeering der V.S. om de loonen te verhoogen. Meer dan tweeduizend man heb-; ben hun schepen reeds verlaten. Het regeringsbureau voor de ioo- nenstablllsatle heeft toegezegd, dat de zaak opnieuw .onderzocht zal worden. Het ls echter niet zeker, dat de staking hierdoor vermeden zal worden. Een staking ln het electricitelts- bedrfjf dreigt te Pittsburg. De auto riteiten hebben het Amerikaansche leger te bu!p geroepen. MBeantyvoordé;; vragen 1 Bfj de'beantwoording van gestelde vragen i werd omtrent de opmerkin gen. die vaak gemaakt worden over de ver uit elkaar liggende uitspra ken bij de berechting van soortge lijke gevallen, er de aandacht op gevestigd, dat de door de Bijzondere Gerechtshoven veroordeelden voor waardelijk in vrijheid gesteld kun nen worden als ze tweederden van hun straftijd hebben uitgezeten. Om- trent de gedetineerden, die voor de tribunalen zijn verschenen, wordt na één jaar advies uitgebracht, waarna de minister van Justitie een tnterneering kan doen eindigen. Wat het huisvesten van politieke delinquenten betreft werd verklaard, dat voor hen hierbij dezelfde nor men gelden als die voor de geëva- cueerden. De wed erin schakeling van politieke delinquenten in het be drijfsleven wordt op de arbeidsbu reaus op normale wijze behandeld. Vooraf wordt met den werkgever gepraat, die dit op zijn beurt met de arbeiders kan doen. Van een plaat sing direct in een leidende positie is geen EinMvk ts dan de eerste Consfeltotton gistermiddag op Schiphol aar* gekomen. Onder groote belangstelling eet de Amerikaansche piloot het groote toestel op den grond. Om den invoer fe kunnen betalerf moeten wij zelfs schaarsche producten exporteeren Wanneer mén een blik werpt op de statistieken voor den ln- en uit-, voer van ons land, en men begrijpt' de problemen die daaraan vastzit ten.*/dan voelt men pas hoezeer ons land door de vijfjarige Duitsche be zetting In een ongekende armoede is gestort. Alleen soberheid en hard Werken zullen ons uit de welhaast onoverkomelijke moeilijkheden kun nen helpen. Zelfs al produceerén wjj voldoende voor eigen gebruik, dan nog 2ull«n wij bet to vele ge vallen niet voor onszelf mogen be houden. als het een goed ruilobject in het buitenlandvormt. Terwllle van den invoer van. de allernoodzakelijkste levensmiddelen voor de bevolking en de grond- en hulpstoffen voor de Industrie moe ten wij ons de grootstmogelijke be-, perkltigen opleggen. Zoo kan het ge beuren. dat kostbaar Nederlandsch linoleum met; gejuich ln New York wordt binnengehaald en onze de kens, radio's, stofzuigers en tapij ten aan onze. neuzen voorbijgaan. Dit atlas moge hard voor ons zijn; wfj mogen echter niet vergeten dat dit de eenlf> mogelijkheid L, om er boven op te komcr. Laten we ons wat nader verkla ren Het doel van de regeerlngspo- Utlek kan niet. andera zün dan Ne derland zoo- snel mogelijk uft het moeras. te,. helpen, waarin de Dult- srbrrs hét' hebben 'achtergelaten. Die hulp la alleen mogelijk door Invoer van goed. Allereerst moest de honger worden geweerd en daarna moest de productie op: den been .geholpen worden, alles door invoer van buiten.Deze invoer moet worden betaald door het ope nen van"crecöeten en door het te gelde maken van buitenlandsch bezit. Tenzij men het op een staats bankroet wil" aansturen, zullen deze met goederen worden betaald, want men kan' zich' niet oneindig in de schulden blijven steken. De export moet daarom op den voorgrond komen als- middel om den Import te kunnen .betalen. Men- had zich voorgesteld dit jaar voor drie milliard, gujden te Iropor- teeren en voor één milliard gulden te exporteererrt het verschil twee milliard gulden zou worden gefi nancierd uit bultenlandsehe saldi en door het opnemen van leentngen. Deze bedragen zullen echter niet worden bereikt; lm- zoowel als ex port zullen veel minder bedragen. Het buitenland bleek niet bereid of niet in. staat bet, gevraagde te le veren, waardoor ook onze export niet WEERBERICHT Aanvankelijk 2 waar bewolkt f j met vooral ln t het Oosten van het land tijde- Hik regen. Mor- gen wisselende bewolking met laogere perlo- - don van zonne schijn. Iller cn daar echter enkele buten. Meest matige wind tusschen Z.O. en 7..W. Iets minder koel. onder 19.20 uur; Maan op 17,24 uur. Waterstanden Rotterdam Je ty 0.0» uur, 2e tü 12.49 uur. 7 September Zon Pure machtspolitiek te Parijs On2e Parijsche correspondent te lefoneerde Woensdagmiddag: De conferentie la thans gevangen in het spinneweb van grenzen, dat deskun digen en staatslieden geweven heb ben over het schiereiland Istrlö, waarop Trfëst gelegen Is en waar de Slavische en Italiaanscbe bevolkin gen zoo onoverzichtelijk door elkaar wonen, dat deskundigen jaren zon den 'noodig hebbsn om de beschik bare statistische gegevens over de situatie te verifieert.*". Op de kaarten, die den gedelegeer den ten dienste gesteld zijn. ziet men roode, blauwe, groene, paarse, bree- de, smalle, gestippelde, geblokte en andere lijnen, die men niet aldus noemt, maar al naar gelang van de -Liorstcüers de Amerikaansche, En eelsche, Fransche, Russische, Joego slavische en rtaliaansche lijn, Daar tuschendoor slingert zich de Morgan- Ujn en de WilsonJijn, de grens van 1B65 en de huidige grens Men spreekt van etrmlsche grenzen cn van gren zen van cthnlsch evenwicht. Alge meen houdt men ziel* aau het voor wendsel. dat men zoekt naar een oplossing, die billijk Is voor de er bij betrokken bevolking, ln werke lijkheid worden er beslissingen ge nomen op het niveau van de .pure machtspolitiek, waarbij strategische overwegingen belangrijker zijn dan economische en de veel geroemde cthnfsche vrijheid verwaarloosd wordt. aren zou wellicht nog tot de beste besllss'ng komen Indien men van al deze argumenten afstapte en eenvou dig zei' ..laat ons de blauwe lijn ne men, omdat die de mooiste Is". Op die wyze zou men althans een kans hebben een grens te krijgen, die eentge stabiliteit zoo vortooncn. Maar m plaats daarvan komen er weer nieuwe voorstellen, die ons verder dan ooit van een overeen stemming verwijderd houden. Mosaryk heeft hedenochtend voor Tsjechos'.ovakije het Joegoslavische amendement gesteund om te komen tol een bemiddelende grens tusschen de ethmsche en 'de Fransche lijn Zuid-Afrlkn stelde daarentegen voor tegemoet te komen aan de Itallaan- sche verlangens om het Zuidelijk deel van Istrli*. waarin de Itallaan- sche havenstad Pola gelegen ls, niet aan JoegoslBviB toe te wijzen zooals de Groote Vier voorstelden, doch bij het vrije gebied van Triëst te trek ken. Brazilië wilde een nieuw onder zoek doen instellen door een com missie van deskundigen, die binnen een jaar een nieuwe grens volgens de ware etbnlscbe principes zou moeten trekken. Bij blijvend verschil van meening zou er gearblteerd moeten, worden door een ervaren staatsman, b.v. president BenesJ van Tsjechoslo vakije. Wit-Rusland kwam met nog een andere grens, die werd aanbevolen als de eenlge echte ethnlsche lijn welke rekening houdt met de eco nomische situatie en die bovendien de redelijkheid en de geschiedenis aan haar zijde heeft. Onnoodtg te zeggen," dat het Wit- Russische voorstel tegemoet komt aan de wenschen van Joegoslavië Vereenigde Naties vergaderen op 23 Sept. Trygve Lie,, de secretaris-generaal der V.N. heeft te New-York mede gedeeld dat de algcmeene vergade ring der V,N. op 23 September zal worden gehouden, zodals was vast gesteld. Lie verklaarde, dat er geen enkel officieel voorstel tot uitstel was ont vangen. De vergadering zal om 21 uur Nederlandsche tijd in het voormali ge gebouw van de wereldtentoonstel ling in Flushing (New-York)wor den geopend met toespraken van president Truman en den Belgischen minister van Bultenlandsehe Zaken, Spaak, den president: der vergade-, ring. ,y".: Ike Williams behoudt de titel In het gevecht om het wereldkam pioenschap lichtgewicht, dat Woens dagavond te Cardiff tusschen den titelhouder Ike Williams'en den Brit- schen kampioen Ronnie James plaats vond, zegevierde WiHams door knock-out In de negende ronde. De Amerikaansche negeröokser -behoudt hiermede dus den wereldtitel. voldoende op gaag Kon*komen Men ?zou ons economisch leven kunnen .vergelijken met een pomp die pas goed werkt, wanneer er een zekere hoeveelheid water wordt Ingegoten. Aan dit water heeft het voor een deel ontbroken. Langzaamaan zal de pomp kunnen worden gebruikt; z(J zal meer water 'moeten leveren dan er ln gegoten ls Nederland verkeert economisch on geveer ia denzelfden toestand als Dultschiand na den eersten wereld oorlog. Indien .wij onze tekorten op de handelsbalans blijven opvangen door het opnemen van creüieten. zal dit lelden tot crisis, moratoria (uitstel van betaling] en tenslotte tot een econamlschen chsos. Onze ln voer was voor den oorlog grocter dan onze uitvoer; onze huidige positie noodzaakt ons zooveel mogelijk meer uit tg voeren dan ln te voeren. Dit alles brengt de geweldige offers met zich mee die ons volk zich moet ge troosten. Het beste var* wat wijzelf voortbrengen 2ulien wij moeten al- staan, opdat wU later weer eens aan. onszelf kunnen denken. Over den waren star.d van zaken en over de wijze waarop wij onzen •uttvoer kunnen bevorderen zullen wU het Ln een volgend artikel heb ben. MrAiÜy burgemeestér van Amsterdam Naar wij vernemen Is zeer bin nenkort de benoeming te verwach ten van mf. Arn. J. d'AHly tot bur gemeester van Amsterdam. De nieuwe burgemeester is kort na de oprichting van de Party van den Arbeid aJs Ud daarvan toegetreden. Mr. Arn. j. d'AlUy, thans Ud van de Directie- van de Nederlandsche Bank, werd op 22 Juni 1902 in Frane- kergeboren. Hij studeerde aan de universiteit te Amsterdam, waar hij Jn 1926 promoveerde. Korten tijd was hij waarnemend griffier van het 'Gerechthof, daarna kwam rar. d'AUly bfj de stoomvaart Mij „Ne derland." Van 1929—1940 was hy secreta ris van de „Vereeniging voor den Effectenhandel" en daarna tot 1945 lid van de de directie van de Kas- vereenlglng. Op 30 October 1945 werd hU benoemd tot directeur van de Nederlandsche Bank. Prins Bernhard heeft een auto-ongeval Prins Bernhard is geheel onge deerd gebleven bij een auto-ongevai dat hem gistermorgen te Londen ls overkomen. Toeft de Prins, in ge zelschap van zijn adjudant en twee Nederlandsche officieren,van het vliegveld „Hendon" kwam, geraak te de auto, waarin hij gezeten was, in botsing met een Nederiandschen militairen vrachtwagen. De auto van den prins werd zeer zwaar be schadigd, doch zoowel prins Bern hard als de officieren, die hem ver gezelden, bleven geheel ongedeerd. Zal Schermerhorn weigeren Wij vernemen van het öagblad „Veritas", dat prof, schermerhorn geenszins geneigd is roet een com missie-generaal van de samenstelling zooals wij die gisteren meldden, en met een rouleerenü voorzitterschap, in zee te gaan. Het ls blijkbaar het standpunt van Schermerhorn. dat een commissie-generaal van de voorgeno men samenstelling en zonder vast voorzitterschap, tot politieke on vruchtbaarheid Is gedoemd en een zoodanige verwatering van den 'oor- epronkeiljJcen opzet met zich mee brengt, dat. daarvan geen heil te ver wachten hr. Om het- dam-kampioenschap van Nederland De eerste wedstrijd, na de bevrij ding. om den nationalen damtitel, zal Zaterdag aanvangen. De deelneming is bijzonder groot. Er wordt In twee groepen gespeeld: groep A: Keiler (titelhouder 1M1], Beers, Springer (oucf-wereldkampioen), Dukel, Wag- ter, Groningen; van Dijk, Gelderland; Bandstra, Friesland: Kooyraans, Utrecht; Verhoeven, Overijssel en Drent, Drenthe. In groep 3: Metz, Huisman. De Jongh, Vos, Roozenburg Sr., v. d. Staay, Zuid-Holland; Blom Zeeland; Van Doorn, Limburg; De Graag, Noord-Brabant, De spelers ver tegenwoordigen hun provincie. De kampioen van Noord-Holland is ver moedelijk Laws. Zaterdag wordt ge speeld to Zwolle- cr* Dordrecht. Roo zenburg Jr. Is wegens studie verhin derd deel ta nemen. Vidmar behaalt zijn eerste overwinning Nog twee ronden Euwe en Botwinnik samen weer als eersten bovenaan.- Dat was het resultaat van de zeventienden ron de in het Staunlon-tournool - Sn Groningen, immers: Euwe speelde gisteren remise tegen Flohr, ter wijl Botwinnik er in slaagde van den Zwitser Christoffel te winnen. Beiden hebben nu 13</< punt na 1"' wedstrijden e« het spreekt wel vanzelf, dat de twee nog resteeren- de ronden onder zeer nerveuze spanning worden tegemoet gezien De party Flohr—Euwe was een Slavische ruilvarlant met symme trische ontwikkeling van beiöe dameloopers. Deze variant is dege lijk, biedt echter wit weinig kans op initiatief. Er gebeurde dan ook niet veel in deze party. Reeds op den 15den zet waren er ongelijke loopers op het bord, en in het ver volg werden alle andere stukken geruild. In een doodsche remise- stelling werd op den 30sten zet de vrede geteekend, Christoffel kwam in het eind spel tegen Eatwinnik zoo hopeloos te staan, dat hij na 42 zétten de partij opgaf. Botwinnik móet nu nog tegen de Argentijnsche afdeeling spelen, Guimard en Najdorf, Euwe heeft als tegenstanders Tartakower en Kotof. De kansen moeten als vol komen open worden beschouwd. Najdorf moge iets sterker zijn dan sKotof, daarvoor is Tartakower sterker dan Guimard. Uit zuiver schaaktechnlsch oogpunt bekeken, in aanmerking nemend wat Bot winnik en Euwe tot nu toe in de zen wedstrijd hebben gepresteerd, zou het bijna jammer z(jn, indien ze den eersten, en den tweeden prijs niet zouden deelen. Want men kan waarachtig niet beweren, dat een van beiden de beste is geweest, Eén pikant detail van deze. ron de is Vidmars eerste overwinning De partij Stoltz—Vidmar werd n.l. afgebroken in een zoodanigeu stand, dat Vidmars overwinning ais voldongen feit mag worden be schouwd. De president van de academie der wetenschappen in Joegoslavië speelde een positiepartij van het zwaarste kaliber, en won ze in stijl van dien dr.Vidmar, die ruim dertig jaar geleden een der meest 'actieve grootmeesters is geweest. De volledige uitslagen der 17de ronde waren: StoltzVidmar afgeb., Flohr— i Euwe remise, Tartakower—Berri- stein remise, Kotof wint van O'KelJy, Yanofsky—BolesJafsky re mise, Kottnauer wint van Denker, Christoffel verliest van Botwinnik, GuimardSteiner remise, Najdorl Smysiof afgeb en Szabo verliest van Lundin. De stand na de 17de ronde lulu.: ..Euwe en Botwinnik ieder 13"/- punt, Smysiof II punten en .1 af gebroken party, Szabo 10 punten, Stoltz en Flohr ieder 9t/ï punt en 1 aigebr. partij, Lundin 9Ve punt,. Najdorf 9 punten en 1 afgeb. par ty, Kotof 8punt en I afgebr. partij, Denker 8»/i punt, Tartako- werden 8 punten en 2 afgebr.' par tijen, Kottnauer 8 punten en. 1 af gebroken party, Boleslafsky 7Vs punt en 2 afgebr. partyen, Yanof sky 7>/s punt, Guimard Q'A punt, Steiner 5»^ punt en 1 afgebroken partij, Bernstein 4«/i punt en 2 af gebr. partijen, Vidmar 4punt en -1 afgebroken partij, Christoffel 4'/i punt, O'Kelly 4 pun tea Vandaag de 18de ronde met de volgende partyen: Vidmar—Lundin, Smysiof—Sza bo, Steiner—Najdorf, Botwinnik— Guimard Denker—ChrLstoffel, Boleslafsky—Kottnauer, O'Kelly— Yanofsky, Bernstein—Kotof, Euwe —Tartakower, Stoltz—Flohr. Het nationale toumooi Kramer staat met een Vi punt voorsprong nog steeds alleen aan den kop van het nationale toumooi ondanks het feit, dat rijn ontmoe ting met Plinsinga ln de 9de ron de in remise eindigde. De volledige uitslagen ln de flde ronde rijn:-- Schelf erMulder remise. Kra mer—Plinsinga remise, v. d. Tol wint van Bergsma, Vinken verliest van De Jong, Stumpers wint van O isle ren cijn op het Binnenhof in Ven Maag iiovge Amerikaansche on derscheidingen nitgereikt aan pilo ten-helpers. Col, Frank Johnson, militair attaché by de Amerikaansche ambassade reikt, de medaille met den Couden Palm uit aan Joke Folmer •iff Amsterdam, die veel piloten onder den neus van deit bezetter heeft leeggehaald. Buut, Wellner wint van Samme- .„i. llus. Verder is de afgebroken partij uit de 8ste ronde tusschentyds be slist ln een overwinning van Sam- melius op Stumpers, Deze beslis sing kwam zonder verder te spelen. De stand n& de 9de ronde ziet er- thans als volgt uit: Kramer 6 punten. Stumpers en Wellner ieder. 5»/j punt, Bergsma en Sammelius leder 5 punten. Van der Tol 4'/s punt en 1 afgebr. par tij, Vinken 4V4 punt. De Jong 3l/e punt. en 1 afgebr. party. Bunt en Scheffer ieder 3y2 punt, Mulder 3 punten en 1 afgebr. partij en Plin singa 21/j. punt en l afgebr partij; Het dames kampioenschap Mevrouw Heeposkerk heeft zich fe aardig weten te weren in de 6de ontmoeting met haar uitdaagster, mevr. Ropdzant. Met zwart spelen de wist zij wederom een overwin ning te boeken en de stand Is daardoor gekomen tot, 3Vï—IVj met 1 afgebroken party. Mevr. Heems kerk heeft slechts nog een half puntje ln de twee laatste ontmoe tingen te behalen om haar titel te behouden. Ferme Nederlanders onderscheiden Voor hutp aan Amerikaansche vliegers Tienduizend Nederlanders zün er tijdens de bezetting betrokken ge weest bij het In veiligheid brengen van. geallieerde piloten, vertelde de beer Hornbeck, ambassadeur der Vereenigde Staten gistermorgen op het Binnenhol te Den Haag. Twin tig hunner, plus de èebtgenooie van den omgekomen J. Haeck uit Hen gelo, stonden daar opgesteld om uit handen van den militairen attaché, col. Johnson, de Medat of Freedom met gouden of zilveren palm te ont» vangen, overige pllotenhelpers «ui len binnenkort dezelfde onderschei ding krijgen, zU het zonder palm. Met zeer veel waardeering ge waagde de Amerikaansche ambassa deur van de hulp, die zoovele Ne derlanders vaaak jaren achtereen met levensgevaar aan de geallieerde zaak hebben verleend. "Dé twee land» genooten. - .dlé de .gouden rpahq- kre- gen, hebben onderscheidenlijk'meer dan honderd en. 51 vliegers wegge holpen. Ook twee. jonge vrouwen be vonden zich onder de gedecoreerden De Amerikaansche en de Neder landsche vlag wapperden tegenover elkaar toen de kapel van het regi ment Grenadiers dg „Stars and Stri pes" Inzette. Vele autoriteiten en bui. jf-xnlsche vertegenwoordigers waren uigenoodigd voor dez« plech tigheid, waarmee het Amerikaansche volk zijn dank aan het Nederlandsche volk hééft wijlen uitdrukken. De heer Hornbeck deelde mee, dat een Amerikaansche commissie anderhalf Jaar nauwgezet beeft onderzocht, welke Nederlanders zich- actief met de hulpverleening hadden bezigge houden. Colonel Johnson speldde leder de onderscheiding op .de borst. Een troependéfllé van Grenadiers en Wachtdetachement, gevolgd door een receptie ln de Holzaal, besloot liet evenement, Werk in.. Üe Antwerpsche haven ligt stil' Alle wprk In de haven van Antwer pen ligt stil en ongeveer duizend stakers hebben een optocht gehouden door de stad, waarbtj zij de invrij heidstelling efschten "van drie com- 1 monistische leiders, die Dinsdag ge arresteerd zijn. De toestand ls tamelijk verward doordat aan het loongeschü nu een politieke factor ls toegevoegd. Er ziln geen officleele verklaringen afgelegd. BONKAARTEN KA. KB, KC 610 554 algemeen 100 gr. bloem 555 algemeen 100 gr. gedr zuldv, 556 algemeen 100 gram;.koffie. BONKAARTEN LA, LB. LC 610 A 02 melk 2 liter melk B 02,C 02 melk 3>/2 liter melk 510 aardappel. 3 kg. aardappelen BONKAARTEN KB, KE 610 054 algemeen 100 gram bloem 055 algemeen 100 gr. gedr. zuLdv. E 14 reserve 200 gram bloem BONKAARTEN LD, LE 610 D 02, E 02 melk 6 liter melk 010 aardappel, 1 kg. aardappelen TABAKSKAARTEN ENZ. T 46 2 rants, tabal. "art. V 46 100 gram chocolade en/of suikerwerken^ X 46 100 gram chocolade en/of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 September a.a. worden gebruikt, met uitsondering van de bonnen voor melk en aard appelen, Waarop eerst mét Ingang van Maandag 9 September mag worden gekocht. Amerikaansche schoenen *or»der bon Het ;restantvan de uit Amerika geïmporteerde schoenen mag met in gang van vandaag zonder bon wor den- verkocht. Nieuwe regeling voor baby-pakketten ZIJ, dle:nog In'het bezit zijn/van een bon voor een babypakket, kunnen deze tot en met 14 September bb een winkelier Inleveren. Binnenkort zul len nadere mededeellncen volgen be- trelfende een nieuwe regeling krach tens welke meB 'de artikelen.'die ln het halo pakket worden verstrekt,', kan verkrijgen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1