Botwinnik heeft de troeven in handen DE SCHIEDAMMER De toekomst van Duitschland volgens Byrnes Vreeselijke terechtwijzing voor Italië door Wysjinsky Uitvoer een harde noodzaak RED. EN ADM. LANCE HAVEN Ul SCHIEDAM ROTTERDAM PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS 2 0.09 Banfclen amsterd. bank te Rotterdam VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1946 ZESDE JAARGANG NO. 207 Amerika vindt, dat 't land den economische eenheid moet worden E* Lama aam doeling: van de Amerikaansché re f KOme OCH Ccfirrooi -geering geweest om het Dultscb Hij won van Guimard, Euwe speelde remise tegen Tartakower T tijen, Kotof 8VS punt en 1 afgebr. z-areraog Oe laorsre party, Bolesiafsky 8 punten en 2 Burgemeester Oud, generaal de Lal tre de Tassigny en luit.■generaal Kruis rechtstijdens de ontvangst ten stadhnise.' bestuursapparaat "Heel Duitschland, en ook heel Europa keek en luisterde vandaag naar Stuttgart, omdat Byrnes, een der leden van de - Groote Vier te Par«s, naar deze stad was gekomen om een groote politieke redevoering te honden over de toekomst van Hïtïcrs erfenis, DU heel Europa waren belangstellenden gearriveerd. Stuttgart had z\jn best gedaan en alle vlagg*u uitgestoken. Byrnes zelde: Het heil van Europa hangt af van de opiossing van de Duitsche. problemen. Ame rika heeft 'deze op welwillende wijze bestudeerd en Amerika heeft het beste voor met Duitschland. Potsdam beoogde ontwapening en demilitariseering met slechts een kleine gelegenheid voor Duitsch land om zich voortaan te wijden aan werken des vredes. Amerika nu vindt, dat Duitschland een eco nomische eenheid moet worden, De fabrieken zijn echter zoo verdeeld, dat Duitschland uit net overblij vende geen herstelbetalingen kan doen. Een economische eenheid dus, zonder dat de venlghei' uit het oog mag worden ver loren. Amerika wil zijn eigen Duitsche zöne .In econömlschen zin vereenigen met elke andere zöne die van nu af wil mede- werken. Zoo!n medewerking is ons reeds toegezegd door Enge land. Mogen anderen volgen en mogen wij met allen tegelijk het gevaar voor inflatie be strijden. Er kome een centraal Duitscn bestuursapparaat voor landbouw, industrie en bultenlandschen handel. Aan Duitschland moet de Kans gegeven worden om goederen, te exporteeren teneinde genoeg;..te kunnen invoeren om economisch zichzelf te kunnen bedruipen. Duitschland Is 'n deelvanEuro- pa en dc herleving van 'Europa zal inderdaad, langzaam gaan wanneer Duitschland; met zijn groote ireser-' .,ves-aan steenkool cn staal,"tot een* armenhuis gemaakt zou; worden, De geallieerden konden geen lei- ders'of andere aanhangers van het nazisme In sleutelposities laten blijvf t. d- cl ne", is n'mmer de. be- Koning George van Griekenland, die voor de derde maal den troon sal bestijgen, tijdens een bezoek aan df Ambassade te Londen. Beieren eent broeinest van Europa's reactie „MUnchen Is het centrum van een complot tegen de Tsjechoslo- waaksche republiek", aldus het so ciaal-democratische blad Praho Lidu, Beieren zou een wijkplaats voor reactionnaire elementen Uit Tsjecho-Slowakije, Polen, Honga rije en Joegoslavië zijn. „Het is reeds bewezen", aldus het blad, „dat in die streek van Duitschland Joegoslavische elementen de kop pen by elkaar steken en aanslagen voorbereiden op persoonlijkheden van het nieuwe Joegoslavische re giem. Soortgelijke ondernemingen tegen Tsjechoslowaaksche bewind voerders worden door een geheime órgahisatle „Het Nieuwe Tsjecho- Slowakije" genaamd, voorbereid. Zij staa' in verbinding met de Joe goslavische Oestasji's,de bende, -gevormd door voormalige soldaten van generaal Wlassöf en reaction naire Hongaarsche. Poolsche en Roemeensche elementen, die „een heiligen oorlog tegen het bolsjewis me" op touw- willen zetten. Hét blad spreekt er tenslotte zijn ver ontwaardiging i. ver uit dat de En- gqjscbe en Ainerlkaansche bezet- tlngsautoritelten dergelijke misda dige; acties toestaan -T;- WEERBERICHT Wisselende bewol king; met lange pe- piodcu van zonne-' SChUn, een enkele verspreide bul» overdag Iets war mer dan vandaag, «wakke tot matl- I gen Zuidelijken wind Zon op 6,01.' uur, onder I9.18. uuri Maan onder 0,48. uur, op 18.05 uur. Waterstanden Rotterdam Ie til 1.33 uur. 2e tü 14,04 uur. doeling van de Amerikaansche re- -geering geweest om het Duitsche volk "het recht - tot regelen van eigen binnenlandsche aangelegen heden, zoo spoedig het in staat zou zijn dit op democratische wijze te doen, te ontzeggen. Deibedoeling van Potsdam was, te voorkomen dat er een sterke centrale regeering zou worden ge vestigd, die het Duitsche volk zou overheerschen Lnplaats van ver antwoordelijk te zijn tegenover den demoeratischen wil van dat volk. Naar het inzicSt van de Ameri kaans ehe regeering: 'ehooren de geallieerden thans onverwijld aan het Duitsche volk da essentieels voorwaarden duidelijk te maken van het vredesverdrag, waarvan zij verwachten, dat het Duitsche. volk het zM aanvaarden en naleven. Naar onze meening, aldus Byr nes moet thans aan het Duitsche ,volk hulp worden verleend tot het treffen van de noodige voorberei dingen voor. het vestigen van een democratische Duitsche regeering Welke deze voorwaarden zal kun nen aanvaarden en naleven. Waarschijnlijk zuilen nog gedu rende langen tyd „veiligheidstroe pen" in Duitschland moeten blij ven., Ik wensch. niet misverstaan te worden. Wij. zullen ons niet aan onze plicht onttrekken. Wij trek ken ons niet terug. Zoolang als er een bezettingsmacht' voor Duitsch land noodig zal zijn, zal het leger van de Vereenigde staten van die bezettingsmacht deel uitmaken. Duitsche nationale raad Een voorloopige regeering moet niet doorandere regeeringen In ekaar gezet worden, docu moet zijn een Duitsche nationale faaü, samengesteld uit de volgens demo cratische regelen verantwoordelijke minister-presidenten of andere lei dende functionarissen van de ver-.' sen diende staten in de vier zönes. Onderworpen aan de voorbehouden bevoegdheid van den geallieerden bestuursraad zou de Duitsche na- tionale raadverantwoordelijk moe ten zijn _yoor een goede functionee- - rind%an' de centralerbestuursorga nen. 'De'r'&ad zou bovendien" belast moeten worden met de verantwoor delijkheid voor heo opstellen van een,, federale constitutie voor -de '„Vereenigde staten van Duitsch land". Né» goedkeuring door den geallieerden bestuursraad zou de voorgestelde constitutie moeten ge bracht worden voor een gekozen vergadering en dan door het/ Duitsche volk geratificeerd moeten worden. Het Amerikaansche volk wenscht een vreedzaam en democratisch Duijschland vry en onafhankelijk te zien worden en blijven. Thans is de tijd gekomen om de grenzen van het nieuwe Duitschland vast te stellen, Byrnes verklaarde' nog, dat het zoowel in het belang van Duitsch land als Oostenrijk was. als van den vrede In Europa, dat beide landen op zichzelf hun eigen weg zouden volgen. Ingevolge de overeenkomst van Onder auspiciën van de World Friendship Association worden Neder- landsche en Engelsche leerlingen vdti de middelbare scholen uitgewisseld om een veertiendaagsche vacantia in den vreemde door te brengen, fn Zwolle werd een zeventigtal Engelsche meisjes verwelkomd door de be leende ZwoUche vierling.. De, gasten stelden dit bijzonder op prijs en taalverschil vormde geen beletselvoor goede verstandhouding. Jalta heeft Polen aan de Sovjet- Unie gebied ten Oosten van de Curzonlijn afgestaan, In verband hiermede vroeg Polen herziening van zijn Noord- en Westgrens. De V.S, zullen herziening van deze. grenzen ten gunste van Polè" on dersteunen. De grootte van het aan' Polen af te stane gebied zal echter nog bepaald moeten-worden. De V.S. meenen, dat zij aan' Frankrijk ,dat in zeventig Jaren tijds driemaal een inval van de Duitschershad te doorstaan; niet zijn aanspraken op hetSaar- gebied kunnen ontkennen. Natuur lijk. moet Frankrijk, wanneer het Saargebied by dit land wordt in gelijfd, zijn schadevergoedings- eischen tegen Duitschland her zien. Behoudens wat hier ter sprake Is gekomen, aldus verklaarde ByrnesV zullen de V.S. geen steun verlee- nen aan eeitigen aanspraak op ge bied, dat onbetwistbaar Duïtsch is, of aan cenigc verdeeling van Dnitschiand, welke! hïet oorspron kelijk door de betroffen bevolking wordt verlangd. '.Voorzoover de V.S. meenen ce .we ten, wenscht de, bevolk'pg van -het Ruhrgebied enhet-.Reuland veree- - nigd te blijven met' de. rest van Duitschland. De V.S. zuilen zich niet tegen dezen wensch verzetten. De hulpbronnen van het Ruhrge bied mogen nimmer meer worden aangewend voor destructieve doel einden. Zij moeten gébruikt worden voor heropbouw, van een vrij, vreed zaam Duitschland en eèn vrij en vreedzaam Europa. De V.S. kunnen Duitschland niet verlossen van de ontberingen; welke het door den oorlog, door zijn lei- ders begonnen, ten .deel zijn geval len. De V.S. willen echter'deze ont beringen niet vergrooten of het Duitsche volk de gelegenheid ont nemen om zich uit deze ontberin gen vry te maken, zoolang dit volk de menscheiyke vry held respecteert en voort gaat op den weg des vre des.. Fiume isroof In de politieke en territoriale commissie voor Italië heeft Wys- jlnski gisteren Bonomi, den Ita- liaansehen vice-premier, van ver draaiing der feiten, t.a.v. zyn ver klaring over Jullsch Venetie, be-, schuldigd. „Niemand der aanwezi gen", aldus Wysjinski, ,,zal betwij felen, dat hèt verdrag van Rapailo (waarby, na den oorlog van 1914— 1918 Julisch Venetie aan Ital'ë werd toegewezen) gelijk staat met „roof". Ook Fluine is door Itailë geroofd. Bonomi beweert, dat net Itallaansche leger den val van het Oostenrijks che kelzerrü'k in den eersten wereldoorlog teweeg ge bracht heeft. Dit was hoofdzakelijk het werk van hetRussische leger. Eedereen weet, dat de Italianen beter kunnen wegtoapen dan vech- ten. Italië papte tot 1915 met beide partyen aan. Toen het meende, dat de teerling geworpen was liep het naar de geallieerden over. „Debevolking van Julisch' Vene tie is overwegend sioweensch. Triest is overwegend Slavisch. Lloyd George heeft altijd-beweerd, dat het verdrag, van Rapailo on rechtvaardig was"; aldus Wys jinski. :j,- „De Sovjet-Unie is van. •mee ning", aldus. Wysjinsky, „dat -Triest aan Joegoslavië; moet worden .toe gewezen, omdat, de. geheele. econo mische; ontwikkeling van hetr ge bied er achter van..Triest afhan- keiijk la" Hij verwierp vervolgens Bono- ml*s eischen t.a.v. Zuidelijken Wes- telijk-Istrie.i daar deze gebieden essentieel zouden zijn voor dé be scherming van Italië .tegen agres sie. Hij.'deed een beroep op de commissie de Joegoslavische voor- - stellen te Steunen; Naar aanleidingvan Bonoml's beroep óp rechtvaardigheid Jegens Italië zelde Wysjinsky: „Wij zui len nimmer rechtvaardigheid ver geten. wij zuilen echter ook on rechtvaardigheid. welke dertig jaar geleden begaan werd, niet verge ten. Wij moeten het verdrag van Rapailo ongedaan maken". Na de rede van Wysjinsky, die met de vertaLing bijna 3 uur duurde, ging de commissie uiteen. Rapport over driemanschap Naar wfj vernemen is de Eere- raad gereedgekomes met zijn on derzoek naar de gedragingen van het driemanschap der Nederland- sche Unie (de heeren Linthorst Homan, de Quay en Einthovenl tijdens de Jaren 1940 en '41; Het rapport Is thans ter plaatse en zal over ongeveer twee weken open baar worden gemaakt. Export van groenten naar Duitschland staat weer stil In dit. voorjaar werd met; de be voegde Engelsche autoriteiten een overeenkomst gesloten voor de le vering van 35.000 ton groente naar Duitschland. Daardoor- was Neder land In de gelegenheid zijn surplus aan groenten af te zetten In het begin van Augustus was het contingent vol -en-dreigde de export naar Duitschland tot stilstand te ko- men. Hangende de besprekingen over een nieuwe regeling, waarin de prijs politiek een belangrijke rol speelde, gelukte het de Nederlandsche onder handelaren de levering gaande te houden. Met ingang van 4 September heb ben de Engelsche autoriteiten den verderen 'invoer vrn groente uit Ne derland naar Duitschland stop gezet Het is de bedoeling de besprekin gen hierover zoo spoedig mogelijk te hervatten. Geen voetbal op de Olympiade Op voorstel van het organisatie comité te Londen heeft het congres van het Internationaal Olympisch Comité besloten de voetbalsport slechts als demonstratie op het pro gramma in 1948 te plaatsen. Overigens zullen ongeveer dezelfde tabken van sport te Londen een plaatsje vinden als In 1936 te Berlijn. De Zweed Siegfried Edström is tot president van het Internationaal Comité gekozen als opvolger van den gedurende den oorlog overleden graaf dé Baillct Latour. De Olympische winterspelen 1948 zullen begin Februari, to SL Moritz worden, gehouden, ■-. Per auto naar de reünie te Vught Naar ons van de zijde der „lande lijke vereeniging van ex-politieke ge vangen uit den. bezettingstijd Neder land" wordt medegedeeld, wordt aan hen, die de reünie te Vught op Zon dag 8 September per auto willen bezoeken, ontheffing verleend van het verbod, om op dien Zondag per auto te reizen. De ontheffing wordt echter alleen verleend, indien men zich op de heen- of terugreis be vindt en in het bezit is vbh een bewijs van lidmaatschap van ge noemde vereeniging of van een uit nood! ging voor de plechtigheid. Schoenreparaties xonder leerbonnen Wij vernemen, dat binnenkort het zoolleder voor reparatie van schoe nen vrij zal komen, zoodat geen repa ratiebonnen meer noo.jig znllen zijn voor het lappen van schoenen.;. Nieuwe petroleumbonnen Voc-r het tijdvak van '8 September t'm 5 October zijn de bonnen 053 en 553 algemeen aangewezen voor het koopen van twee liter petroleum per •bon: ronde Botwinnik heeft in de voorlaatste ronue van het Stauntontournooi tn Groningen opnieuw alleen de tel- dibg genomen. H|j won zyn party tegen den Argentijn Guimard, ter wijl Euwein z|jn strijd tegen den Franschman Tartakuwer na heroike winstpógingen met remise genoe gen moest nemen. De belangstelling voor deze twee partijen-was enorm en werd nog versterkt door het feit, dat er op de andere borden niet veel. ge beurde. Behalve Botwinnik nebben slechts Najdorf en Bernstein ge wonnen, en de eenige remisepartJj met een belangwekkend verloop is juist die tusschen Euwe en Tar- takower geweest. Euwe oerelkte een junstig eind spel Hy beschikte over het looper- paar en een overwicht In het centrum. Toen hy echter het looperpaar opgaf ten einde een vryplon te forceeren, bereikte Tar- takower door fijne -erdediglng een toreneindspel ;met gelijke kansen. Een minder nauwkeurige zet van zwart stelde Euwe nogmaals m staat een opwindende winstpogtng te doen, maar succes bleef. uit. Zwart moest weliswaar zijn toren offeren, redde echter het spel door zelf met een vrijpion op te rukken. De volledige uitslagen van de 18e ronde luiden: VidmarLuncUn remise, Sr ys- lof—Szabo remise, Sterner verliest van Najdorf, Botwinnik wint van Guimard. Denker—Christoffel re mise, Bolesiafsky—Kottnauer re mise, O'Kelly—Yanofsky remise, Bernstein wint van Kotof, Euwe— Tartakower remise, Stoltz—Flohr remise. De stand na de 18de ronde ziet er als volgt uit:' Botwinnik I4y2 punt. Ex we 14 punten, Smysloï LI»/» punt en 1 afgebr. partij, Szabo 10«A punt, Flohr en Najdorf 10 punten en 1 afgebr. partij voor -ieder, Stoltz en Lundin ieder 10 punten, Denker en Kottnauer ieder 9 punten, Tarta- kower 8»/spunt en 2 afgebr. par- Brood, suiker, vleesch en vet koopen wij eigenlijk op crediet Hoewel wij in de winkels voor de noodzakelijke levensmiddelen als brood, suiker, vleesch en vet. ons geld neertellen, koopen wu ze ei genlük op crediet, want onze ce geering kan tegenover den, aankoop van deze goederen in het buiten land niet voldoende eigen goede ren stellen. Wij zouden graag meer expor teeren, doch het buitenland stelt geen prijs op luxe goederen. Ieder land tracht zich van zijn luxe-goe deren te ontdoen en eerste levens behoeften te verwerven. Dit gaat echter niet; ook goederen die wij zeJf hard noodig hebben zullen wy moeten uitvoer n, omdat het bui tenlanddat wil. Zoo wordt 6 van onze productie van kostbaar textiel uitgevoerd. In deze textiel zit veel arbeid en weinig grondstof; boven dien levert zij veel deviezen op. De moeilijkheden voor onzen uit voer zijn vele: men kan dezen uit voer nu eenmaal niet vry geven om dat dan onze burgerbevolking hee- .lemaal niets zou krijgen. De re geering stelt alles in het werk om de formaliteiten voorden export zoo veel mogelijk te vereenvoudigen. Men heeft verdedigd, dat de ex porteur een deel van de deviezen mag behouden. Noodig is ook een betere voorlichting aan .de expor teurs; daaraan wordt op het oogen- blik hard gewerkt. Verder is een groote handelspolitieke activiteit wenschelijk, - die in de richting.-gaat van het z.g. multilaterale handels- verkeer.. De kwaliteit onzer produc ten is nog voor veel verbetering vat baar. Tenslotte zal ons geheele volk „export minded" moeten worden gemaakt. Zooals de Rotterdammer met groote belan®.«'"eil'vi« ^ven- beweging volgt, zoo zal ons. geheele volk zich' mi-en aiie:ros^c:en voor dé exportcijfers. Nu nog enkele getallen om den lezer ,een- beeld te geven van den gang "van zaken. In de erste zeven maanden van dit Jaar bedroeg onze export 284.800,000,Van maand tot maand is er een stijging waar neembaar: In b.v. werd- voor 19 millioen geëxporteerd cn In Juli reeds voor 6G millioen. Blijft de styging aanhouden, hetgeen, on voorziene omstandigheden daarge laten, mag worden verwacht, daa wordt dit jaar een export van 600 millioen bereikt. Naar waarde is dit 60 van den uitvoer van 1938, doch naar hoe veelheid slechts 18 De eerste schreden naar het herstel van ons internationale evenwicht zijn dus, hoewel aarzelend, gezet. De regeering heeft de teugels goed in handen en alleen wanneer wij alien met al onze kracht medewer ken, - zullen wij reeds binnen enkele jaren 'in staat zijn het geleende m goederen terug té betalen. Met recht kan, dan-worden gezegd, dat een betere economische toekomst voor ons land aloort. De B.N.V, dossiers Fotograaf bevolen copseën te maken Naar aanleiding van de berichten met betrekking tot de dossiers van het Bureau Nationale Veiligheid, deelt de regeeringsvoorlJchtingsdienst het volgende mede: „Met ingang van 1 Augustus werd de heer W E. Sanders bij^het .Bu reau Nationale Veiligheid ontslagen. Spoedig bleek, dat er zeer vele'dos siers en a ndere documenten uit de administratie verdwenen waren.. De heer Sanders bood den.- minister-, president aan deze stukken terug te bezorgen. Toen deze teruggave op 2 September J.1, zou plaatsvinden en de heer Sanders, met honderden dos siers en duizenden kaarten betreffen de verdachte personen, zich bij. het kabinet van den minlster-presidént vervoegde, bleken verscheidene stuk ken alsnog te ontbreken. Bovendien was hekend geworden, dat de beer Sanders eenige dagen te voren opdracht had gegeven aan een1 particulieren fotograar, om groote hoeveelheden processen-verbaal be- trefrende door het B.N.V. geboorde verdachten te fotografeeren. Aange zien de fotograaf de mededeeling, dat hier sprake was van een opdracht van het Rijk, niet vertrouwde, waar schuwde hy en kon de aangifte van de film aan den heer Sanders, die zich reeds In het atelier van den fotograaf bevond, om het bestelde In bntvangs te nemen, worden voor komen. Aan den fotograaf was -medege- tyen, Kotof 8'£ punt en 1 afgebr. party, Bolesiafsky 8 punten en 2 afgebr. partijen, Yanofsky. 8 pun ten, Guimard 6Vz punt, Steiner en Vidmar ieder 6 punten, Bernstein 51/2 punt en 2 afgebroken partijen, Ctïristoffel 5 punten en O'Kelly 41/1 punt; Vandaag zijn de afgebroken par tijen gespeeld. Zaterdag zijn de speeltijden van 10—15 "uur 'en van 16.30 tot de laatste party is. uitgespeeld. De 19de ronde (Zaterdag) Is; als volgt samengesteld:. Flohr—Vidmar. Tartakower— Stoltz, Kotof—Euwe, Yanofsky Bernstein, Kottnauer—O'Kelly, Christoffel—Bolesiafsky, Guimard— Denker, Najdorf—Botwinnik, Sza boSteiner, Lundin—Smyslol, Kotof, Euwe's laatste tegenstander Kotof, Euwe's laatste tegenstan der is een kleine gezette man,nog kleiner dan-Flohr; 33 jaar is hij oud, drager van de Leninorde voor burgers, de hoogste onderscheiding welke in Sovjet-Rusland bestaat. Hy is in^nleur en heeft belang rijke .uitvindingen gedaan. Voor den eersten keer speelt hij thans tegen Euwe een strijd welke bui tengewoon belangrijk is, bepalend uueindeiyk de wederzijdsche krachten. Het nationale toumool Ook in het nationaal tournool wordt hard gevochten om de eerste plaats. Kramer wist vele dagen hardnekkig de eerste plaats te ver overen. doch gisteren in de 10de ronde werd hij door Stumpers en Wellner (beiden 6V2 punt) naar de derde plaats gestuurd met 6 pun ten. De uitslagen van de 10de ronde zijn: Mulder—Sammelius (1—0), Bunt —Wellner (0I), De Jong—Stum pers (0—1), Bergs ma—Vinken af gebroken, Plinsinga—Van der Tol O/sVi), Scheffer—Kramer (10). Verder is de party uit de 7de ronde: PLmsinga—Mulder zonder verder te spelen tusschentljds be slist in een overwinning van Pltn- singa. Aldus ziet de stand na de, 10de ronde er-ais volgt uit:- Stum pers - en - Wellnerleder 6)4 punt, .Kramer 6 punten.' Bergsma en Van - der Tol leder 5 punten en 1 afge broken partij, Sammelius 5 pun ten, Vinken 4Vs punt en I afgebr, - partij, Scheffer 4'/2 punt, Mulder en Pltnsinga. ieder 4 punten. De Jong 3V: punt en 1 afgebroken partij. Bunt 3J4 punt. Het dameskampioenschap In de op een na laatste ontmoe ting tusschen de dames Heemskerk en Roodzant wist mevr. Roodzant gisteren met zwart een overwin ning te behalen op de tegenwoor dige kampioene van Nederland. De stand is nu punt voor mevr.; Heemskerk en mevr. Roodzant 2'/t punt. doch er is nog een afgebro ken party. Deze partij is afgebro ken In een gunstiger positie voor mevr Roodzant, zoodat zeer waar schijnlijk. de stand gelijk zal wor den. De laatste dag, Zaterdag 7 September, zal dan den doorslag moeten geven, wie tan de dames het kampioenschap mee naar huis zal nemen. deeld, dat er groote haast was t>t| de aflevering, aang»zien deze uto- copieën met een vliegtuig naar het buitenland zouden worden gezon den. De ralnister-presidsnt vond ln dit alles aanleiding om de politie en justitie io de zaak te kennen, die nog bezig zijn met het verhoor van den heer Sanders, aangezien deze zich vrijwillig hiervoor ter beschik king h^ft gesteld, Is er van arres tatie geen sprake geweest» Na het verhoor, hetwelk op 2 Sep tember door den officier, van justitie is afgenomen, werden den volgen den dag weer groote hoeveelheden nieuwe stukken, welke aan het B.N.V. toebehoorden, door den heer Sanders Ingeleverd. Het justitieel onderzoek zal die nen te worden afgewacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1