OP BYRNES' REDE ZAL CRITIEK VOLGEN DE SCHIEDAMMER Bankier: amsterd. bank te Rotterdam - JAARBEURS De U-magneet trekt aan Actie tegen fruitdistributie breidt zich uit Rumoer over orde en rust op Voorne RED. EN -JÖM, LANCE HAVEN 1U SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 65508 ^ABONNEMENTSPRIJS' PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4,— LOSSE NUMMERS f 0.00 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCILLED AMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NR3. 254SÖ EN 65300 POSTGIRO No, 399634 ZESDE JAARGANG NO. 208 ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1946 Legt Moskou er zich bij neer, dat Amerika de lakens uitdeelt? Het was in het staatstheater te Etuttgart dat Byrnes voor een auditorium van 2000 personen het woord gevoerd heeft. Onder de aanwezigen bevonden zich generaal MacNamey, bevelhebber van de Amerikaansche troepen In Duitsch- land ..generaal. Kayes. .en .Lucius Clay, de senatoren connaily en Vandenberg en de Amerikaansche ambassadeur Leahy. Toen Byrnes arriveerde speelde een Amerikaan sche militaire kapel militaire mar seden. Generaal MacNarney open de de bijeenkomst en gaf vervol gens het woord aan Byrnes. (Zijn rede plaatsten wij ybtertn reeds). Rusland uitgedaagd Byrnes rcde, waarin h$ e -eo- nomische eenheid van Duitse hl and en een uiteindelijke federatie van Duitschland eischt, zal, naar men in officieele kringen te Washington verwacht, aanvallen van Moskou uitlokken, dat de V.S. ervan zal be schuldigen de overeenkomst van Potsdam verscheurd, en Europa in twee deelen gesplitst te -heb" Byrnes' precieze Interpretatie van de overeenkomst van Potsdam wordt evenwel niet zoozeer be schouwd als een uitdaging aan de Sovjet-Unie, dan wel als een aan vaarding van de bewering, dat Duitschland en de V.S. geconfron teerd worden met een hardnekkige Russische obstructie van de pogin gen tot een politieke en economi sche overeenkomst te geraken. Of schoon de Sovjet-Unie, behalve aan het slot van Byrnes' rede. niet uitdrukkelijk genoemd werd. legt men de rede uit als een zeer ern stige veroordeeling van de Russi sche bezettingspolUiek in Duitsch land, {die aangezien wordt voor een politiek, van obstructie), en een veroordeeling van de Russische ambities in dat gedeelte van Euro pa. Ui "Washington wordt de rede toegejuicht als het eerste antwoord van gezaghebbende Amerikaansche zijde op de aanvallen van Radio- Moskou op de Amerikaansche poli tiek in Duitschland en de Russi sche propagandacampagne. d:e gericht is op kleineering van de Amerikaansche bijdrage tot het herstel van Europa en Duitsch land". Reacties De'Britsche pers oordeelt over het algemeen gunstig over de uit voerige rede van Byrnes. Men vindt er niets in van een politiek, die door het Engelsche volk zou kun nen worden afgekeurd. Bevln, de Britsche minister van Buitenland- scbe Zaken, was omtrent den in houd van tevoren ingelicht, even als Truman, president van de Ver- eenlgde Staten. De Fransche bladen oordeelen tot dusverre zeer voorzichtig en in vage termen. Over het algemeen vindt men het prachtig, dat byrnes de Saar wil toewijzen aan Frank rijk, maar zijn gegoochel met het Ruhr gebied treft de Franschen on aangenaam en bovendien missen de Franschen het element van scherpevoortdurende controle van geheel Duitschland in Byrnes' ont werp, Dat Amerika overigens zijn belangstelling voor Eurora niet prfjs geeft voor een hernieuwd iso lement, achten de Fransche bla den een troost. Hersreioetaling van Italic Nederlands eischen Nederland vraagt herstelbetaling van Italië ten L.ürage van 10.834.256 pond sterling, waarvan ongeveer 10 mlllioen pond - 'egens verliezen, veroorzaakt door oor logsgeweld met inbegrip van de 'verliezen ran de marine, de koop vaardij, van pensioenen en oorlogs uitgaven en ongeveer een bedrag van 834.25 6; pond wegens verliezen uit anderen hoofde zooals in oe- slag genomen en gestrande ladin gen en de verliezen geleden door gearresteerde en In Italië geïnter neerde Nederlanders. De Nederlandsche delegatie ver klaart, dat zij rekening wenscht te houden met de economische po sitie van Italië, en geen eischen wi. stellen, die de economische stabiliteit van Italië ire geva - zou den brengen of het herstel van zijn handel en Industrie zouden kunnen vertragen. Teneinde Italië in staat té stel len aan zijn verplichtingen ten op zichte van Nederland-te voldoen, is de Nederlandsche regeering be reid een deel van het overschot aan Itallaanseh oorlogsmateriaal, dat ter beschikking van de Sovjet- 'Unie, Engeland, de Vereemgde Staten en Frankrijk zal worden gesteld, als gedeeltelij ke betaling te aanvaarden. O.m. word: genoemd het rn.s Jason, dat voor rekening van de Nederlandsche Stoomvaartmaat schappij „Oceaan" door een Ila- liaan^che maatschappij te Venetië werd gebouwd en dat door de Its'iaansche autorUetteo Is vastge houden, aangezim een dag voor dat het schip naar Nederland 20u vertrekken de Dultschers het land binnenvielen. WEERBERICHT Van Zaterdagavond toe Zondagavond: Wisselend bewolkt, verspreide buien, zelf de teperatuur als van daag, zwakke tot ma tige Zuidelijke wind. Zon op 6.04 oor, onder 13.15 uur; Maan onder 1.53 uur op 18.38 uur Waterstanden Rotterdam le tU 3.35 uur, 2e tU tl.56 uur. 9 September Zon op 6,05 uur, onder 19.13tntr; Maan onder 3.05 uur, op 19.03 uur. Wateistnndeu Rotterdam le tU 3.13 uur. 2e til 15.36 uur. Zeeliedenstaking in Amerika De zeelledenstaking iii Amerika heeft een ongekend grooten om vang aangenomen. Ongeveer 100.000 zeelieden hebben hun schepen, .lig gende in de havens aan de Atlanti sche kust, de Pacific kust en aan- de Golf van Mexico verlaten. Ook de havenarbeiders zün een sympathie- staking begonnen. Volgens de laat ste berichten bedraagt thans het to taal aantal arbeiders bij het con flict betrokken een half mlllioen. In de haven van New York liggen 534 schepen onbemand. De Commissie voor de Scheepvaart, te New York heeft bepaald, dat ook buiteniand- sche schepen in de havens moeten blijven. Nederlandsche schepen, die daardoor opgehouden worden, zijn o.m. de Delftdijk te New. York, de Limburg en de Poeiau Laut te Los Angelos en de Drenthe te Texas. Het s.s. Bacchus kon Donderdag nog juist op tijd uit New York ver trekken. Men voorziet, dat'de sta king ernstige gevolgen zal hebben voor het bedrijfsleven. Het in- en uitgaande goederenvervoer is volko men lamgelegd. Uit New York wordt nog gemeld, dat ook de bemamrn- gen der haven sleepbootén het werk hebben neergelegd. Voor België bestemd goed wordt- niet gelost Zoowel te Amsterdam als te- Rot terdam heeft de afdeelir»" Transport van de E.V.C., besloten vergaderin gen belegd, waarin moties werden aangenomen, waarbij werd bepaald om goederen, die bestemd waren voor Antwerpen, niet te verladen. Wel zullen - voor -Antwerpen bestem de goederen In de-loodsen woraen- gcbracht. - opdat - Nederlandsche sche pen. die deels Belgische en deels Ne derlandsche lading aan boord heb ben niet tot stilstand worden ge dwongen. Hieruit blijkt, dat bet niet de bedoeling der EVC is. een. conflict te provoceeren; men wil slechts soli dair zijn tegenover de Antwerpsche havenarbeiders. Met de Scheepvaart Vereeniging Zuid zal contact worden opgenomen teneinde het conflict te beperken. Van de zijde van de SVZ deelt men ons mede, dat schepen, met een zuiver Antwerpsche lading, niet naar Rotterdam worden gedirigeerd, zoo dat er van een conflict in onze ha ven geen sprake behoeft te-zijn. Het werk gaat dan ook normaal door. Naar Wapenstilstand in Indonesië Sjahrir heeft te Batavia met of ficieren van de T RI. gecon: .eerd over de bijzonderheden van den wapenstilstand. Hij zelde, dat zij niet zal deelnemen aan- de confe rentie ter bespreking van de wa penstilstandsvoorwaarden te Bata via. De datum hiervan is nog niet vastgesteld, daar genoemde confe rentie pas kan beginnen na aan komst van den repubükeïhschen generaal-majoor Soehardj'o uit Su matra. Hij zal onmiddellijk door reizen naar Djogjakarta voor voor-, afgaande besprekingen met betrek king tot den wapenstilstand. Op een vraag of Sjahrir van meening is, dat de militaire en semi-mllitaire formaties buiten de T.R.I. zich aan de eventueele voor waarden van een wapenstilstand, zouden houden, verklaarde Sjah rir, dat hü er zeker van was. dat zij dit zouden doen. Mekkagongers geven paspoort terug An taxa deelt made uit Mekka bericht te hebben ontvangen, dat 2000' Indonesiërs in Hedsjashet contact met de Nederlanders heb-' ben verbroken en humNederland sche paspoorten hebben Ingeleverd. Het Komité Pertolóngan Indone sia Kopindo heeft een delegatie naar koning Ibn Saoed gezonden om hem hiervan in ken is te stel len; men heeft Ibn. Saoed verder verzocht in de toekomstzich rechtstreeks met de Indonesische republiek inverbinding te stellen. Nu een Griekseh vliegtuig neergeschoten De generale staven „van het Grieksche leger ende luchtmacht hebben een communiqué., uitgege ven. waarin zij een uiteenzetting geven van het neerschieten van een Grteksch vliegtuig boven Joe- go-Slavlë. Een Griekseh vliegtuig was uit zfjn koers geraakt en boven Joegoslavisch gebied tereeiit geko men. Het vliegtuig werd door luchtdoelgeschut beschoten en in den motor getrofferf. Het vlletuig was daardoor verplicht op Joego slavisch gebied te landen. De Grieksche regeering .heeft deze verklaring ook aan deJoegoslavi sche autoriteiten doen toekomen, zy beschouwt het incident overi gens als onbelangrijk. Gisteren werd generaal. De Laitrede Tassigny door Tiet prinselijk paar te Huiden op het yacht Hein" ontvangen. V.l.n.r.: Prinses Juliana prins Bomhard, generaal Entte 'en generaal Ba Lattre de Tassigny, .Groote buiteniandsche en Nederlandsche deelneming noopt tot uitbreiding Wanneer -men een zakenman vraagt naar, zijn oordeel over de jaarbeurzen^ zal hij misprijzend zijn. 'schouders opM halen en zeggen dat ze hem veel, geld kosten en dat hij er geen voor-: deel van heeft. Men mag echter, de woorden van een zakenman nietal tijd gelooven; "net beste bewijs daar voor levert de 47ste Jaarbeurs, die van 10 tot ia September te Utrecht' zal worden gehouden. Nog nooit is de belangstelling Voor öe beurs 200 groot geweest.. Wij hebben dezer dagen 'ons kun nen overtuigen van den Ameri- kaanschen geest die er bij den - op bouw van den jaarbeurs heerscht In het grootstegebouw aan het Vree burg wordt me koortsachtiger! baast de laatste hand gelegd aan de stands der 'particuliere en openbare inzen ders. Werklieden en technici ijlen heen en weer en sleepen decors, ma chines en. eiectrische geleidingen aan De argelooze journalist struikelt daarbij wel eens over een stuk hout of over een been, maar dat hindert niet. in ieder- geval kunnen wij reeds in dit prille stadiumvaststellen, dat onze Nederlandsche industrie, zes tien maanden na de bevrijding voor den dag komt met een verschelde»:, heid en een kwaliteit van goederen. .dia er mogen zijn. Wijs zuilen niét in details treden." maar-zeker Is het'; dat onze Industrie aardig op weg is. haar technisehen achterstand een. jveyalg 'van den oorlog to te ha-.' ten.' H-t doet wl een beetje wrang aan dat a! deze tentoongestelde leverzs- bchocT^n.Lkiöiwi^&emakkcn voor mcnseli voorloop'fi slechts voor, een zeer serins deel den Nederlandschcn consument ten goede ..zal kamen. Fraaie meubelen. rac!:o'< stofzuigers koe/kasten, lederwaren. aardewerk, g-las, porcelelrt. kristal,, speelgoed en byouterieën zijn slechts voor een zeer gering gedeelte voor onszelf bestemd. Deze beurs staat tn het toe ken van den uitvoer en daarom is alles gedaan, het den buitenlandsehen bezoeker zóó aantrekkelijk' mogelijk te makendoor. verlichting, export- dagen enz. Ook 'is er veel aandacht besteed aan de .agrarische afdeeling, want de -rvaring léèrt dat onze land bouwers zeer toegankeidk zijn voor de. moderne -techniek en dat het na jaar voor hen een gunstigen tijd is om aan. vernieuwing en verbetering Van hetbedrijf te denken. TWEEDE TERREIN De Jaarbeurs Is uit haar jasje ge groeid, het Vreeburg Is reeds veel Regeeringsverklanng iconen en prijzen De regeering heeft zich In de af- geloopen iveken intensief bezig ge houden met het vTaagstok van de Spanning tusschen loonen en prijzen. Dezer.dagen zal nog. een bUzandere zitting van den economische» raad van het kabinet aan dit onderwerp worden gewijd, Het ligt in öe bedoe ling, de conclusies van deze bijeen komst neer te leggen in een tegee- rfngsverklaring, die waarschijnlijk door den minister-president voor de radio zal worden afgelegd. Van goed Ingelichte zijde vernamen wij, dat er op het oogenbtlk een ten dens is In de richting van een loon stop. met ruimte voor kleine correc ties ten behoeve van ongunstig lig gende groepen. Tegelijkertijd zou dan de verzekering worden gegeven, dat de regeering alles zal doen wat in haar vermogen ligt om het prijspeil met onmiddellijken ingang omlaag te- drukken. Voor het ten uitvoer leggen van deze- plannen zal binnen enkele weken- een adviescollege, worden samenge steld, dat den directeur-generaal ven de prijzen terzijde zal staan. Hiervoor zullen worden ultgenoodigd. vertegen woordigers van hufsvrquwenorgani- saties, vakbeweging, bedrijfsleven en neringdoenden. De Instelling van dit adviescollege zal wellicht reeds spoe dig gevolgd kunnen worden door die der in uitzicht gestelde huuret mmis- sfes. welke de prijzen moeten contro leeren, die het publiek voor goederen en diensten in rekening -worden ge bracht. Levenslang geëischt tegen beestmensch Verdachte zit daar nu net als een derderangs kantoorbediende, die zun mond niet durft open te doen, maar als hoofdrecherchenr van de beruchte groep 10 was taft een beestmensch, aldus sprak de advocaat-fiscaal, mr. Donker in zijn requisitoir tegen den 35-jarigen po litieman Jacob Tol, die gisteren voor het Bijzonder Gerechtshof al hier terechtstond. Uit de verschillende getuigenissen kwam vast te staan dat Tol arres tanten had mishandeld en dat vele Joden en' illegalen, door hem gear resteerd, later den dood in concen tratiekampen hadden gevonden. Mr. Donker vond dat Tol nooit meer In de maatschappij mocht te- rugkeeren en eischte levenslange gevangenisstraf. te klein, zooctat men een tweede terrein heeft gezocht en gevonden In het Z.W. der stad, een kwartier gaans van het station en aangeslo ten aan weg, spoorweg en diep vaarwater (Menvedekanaalj, In Juli was dit nog een 12 ha groot weiland met kullen en slooten en thans wordt reeds öe laatste hand gelegd aan tenten, houten en schokbeton- nen gebouwen en losse stands in de 'open lucht In de toekomst zullen hier groote hallen worden gebouwd; Alle zware en volumineuze produc ten, als machines, motoren en land bouwwerktuigen en vervoermidde len zullen hier in den vervolge worden geëxposeerd. Merl wil gaarne wat cijfers hooren om te kunnen vergelijken. De netto- tentoonsteliings-rulmte bedraagt dit maal 32.120 m2, 10.117 m2 meer dan in het voorjaar. Hét aantal deel maners bedraagt 1957 tegen 1629 de vorige maal. Het buitenland is sterk vertegenwoordigd; Groot-Brittannië heeft 200 deelnemers, de Vereenigde Staten 136, Zwitserland 1C5, Belgie 94, Frankrijk 71. Tsjechaslowalrije 61. en dan zijn er nog inzendingen van 9 andere landen, Vóór vervoer, huls- vesting en voedsel is gezorgd; de Ned. Spoorwegen laten weer speciale Jaarbeurstreinen rijden. Nu Leipzig als Jaarbeursstad is uitgevallen, gaat Utrecht een goede toekomst te-, gemoet, Gij ziet hetaan de tevreden gezichten van het bestuur en aan de geestdrift .waarmede zij hun uit breidingsplannen aan de journalis ten voorleggen; J.V.i. .'..'.f; Waarom doet de regeering toch zoo geheimzinnig? Fruit op den bon tegen vastge stelde prijzen o£ vrijhandel met vrije prijzen, daarover zal de regee ring een beslissing moeten nemen. De grieven van den fruithandel tegen de fruitdistributie komen voort uit de overtuiging, dat er een overvloed aan fruit is en dat dis tributie hiervan opnieuw tot onge- wenschte toestanden zou lilden. Hierbij komt, dat den markf -op tieden en fruitventers hy distribu tie het brood uit den mond wordt genomen, daar het meerendeel van hen geen inleveringsbonner van het publiek heeft ontvangen. De regeering motiveert haar be slissing op grond van haar ver moeden, dat bij vrij en handel de prijzen van het harde fruit door speculanten zullen worden opge jaagd, waarvan de mmder-dxaag- krachtigen de dupe zouden worden. Neóerlancfsch fruit wordt ge ëxposeerd op buiteniandsche tentoonstellingen. Zou het ge rucht dan toch waarheid be vatten, dat de regeering voor nemens is 50 procent van de fruitproductie te exporteeren en 30 procent toe te wijzen aan de conservenfabrteken, waardoor slechts 20 pet. voor de >evol- king beschikbaar zou zijn? Dit zou fruitdistributie stellig noodzakelijk maken. Waarom wordt van de zijde der regeering op dit punt zulk 'n geheimzinnig heid betracht? Van. onze textlel- productie weten wij wèl dat het grooste gedeelte geëxporteerd wordt. Thans zou aan het actle-eomlté van winkeliers, straat- en markt kooplieden te Rotterdam het voor stel zijn gedaan, een maand lang wel fruit te laden en in dien tijd in onderhandeling te treden met de regeering over een fruitdistri butie, waarbij ook straathandel 2nu kunnen worden ingeschakeld. Vrijdagavond werd op een druk bezochte vergadering van de bij het actiecomité aangesloten win keliers en kooplieden dit voorstel ter sprake gebracht. De leLder van de straat- en marktventers, de heer K. de Vries, wees dit voorstel van de hand, daar de inschakeling van deze groep niet van. langen duur Minister antwoordt op vragen Op vragen van den beer Vin der Goes van Na te ra betreffende het verstoren van de rust en orde op het eiland Voorne door militairen van de kampen Beatrix en Prins Bernhard antwoordde de minister van oorlog o.m. het volgende: 1. Inderdaad Is to de maanden Juni en Juli de rust en orde op het eiland Voorne verstoord door militairen uit de kampen „Beatrix" en „Prins Bernhard". 2. In den nacht van 4 op S Ju» zijn .schietoefeningen met losse patronen gehouden .op ontoelaatbaar korten afstand van da badgasten. 3. Door de aanwezigheid van groote hoeveelheden wUd wordt "s nachts herhaaldelijk door stroopers gescho ten. Volgens de plaatselijke politie gaat het hier om een aantal zeer ge vaarlijke stroopers,. die zich, gewa pend met Duttsche legergeweren, overgehouden uit hun B S.-tijd. re gelmatig in het duin'ophouden. Het werd zeer waarschijnlijk geacht en do polltle-ambtenaren ter plaatse be vestigen zulks, dat bedoelde stroo pers zich niet zouden storen aan som maties van militairen of politie. In den avond van 1 Juni werden ter hoogte van de rustkamer der destijds in het kamp. „Beatrix" gelegerde compagnie verdachte personen waar genomen. Herhaaldelijk werden verdachte personen in de stillere deelen van het kamp waargenomen, die geen ge volg gaven aan het aanroepen der schildwachten en daarom beschoten werden. - Het schieten werd tijdelijk minder tot het te ruim 1 uur opnieuw toe nam. Omsreeks 1.30 uur werd gemeld, dat een soldaat gewond was door een schot in de zijde. Het slachtoffer is den volgendén morgen overleden. 4. Er Is geen opdracht gegeven ln de vogelbroedplaat3 van het -natuur reservaat op het eiland te patrouil leeren. Wel hebben twee reserve-lui tenants zich op eigen Initiatief daar heen-begeven en zijn dientengevolge verbalizeerd. wegens overtreding van de'jachtwet. 5.. Een der beide genoemde officie ren heeft op eigen gezag een onbe zoldigd gemeenteveldwachter, die zich op militair terrein had begeven, in arrest gesteld en gedurende pl.m. uur van zijn vrijheid beroofd. Nadat de korpscommandant had vernomen, wat zich'te Rockanje had voorgedaan, la hij persoonlijk naar Rockanje gegaan, ten einde eenon derzoek ln te stellen. INLEVERING FRUITBONNEN DOOR DETAILLISTEN Het C.D.K.- deelt mede, dat detail listen to groente en/of fruit de voor fruit, aangewezen bonnen 563 en 063 Algemeen geplakt op opplakveüen op 12, 13 en 14 september as. b«j de Grossierscombinatiö van hun rayon moeten Inleveren.. Da grossierscombinaties* moeten uiterlijk op Vrijdag 20 September a.s, üe opplakvellen met bonnen bij den distributed lenst van de gemeente, waar zij gevestigd zijn, inleveren tegen ontvangstbewijs. Met deze ont vangstbewijzen moeten de grossiers- combinaties zich tegenover het Be drijfschap voor Groenten en Fruit verantwoorden. De hoeveelheid, welke Op bovenge noemde bonnen beschikbaar wordt gesteld zal nog riader worden bekend gemaakt» HIerbfJ bleek, dat aan den onder 5 bedoelden jeugdigen reserve-luite nant te groote zelfstandigheid werd gelaten. De commandant der betrok ken compagnie werd van zijn com mando ontheven. De beide overige officieren werden als eerder vermeld strafrechterlijk vervolgd, terwijl een hunner is verplaatst naar een ander onderdeel Mede tn verband metde minder goede legering zijn de kampen „Bea trix" en „Prins Bernhard" vrijwel geheel opgeheven Er komen nog meer Amerik- schoenen In aansluiting op het. bericht, dat de uit Amerika geïmporteerde schoenen zonder bon mogen worden verkocht, deelt het rijksbureau vooi huiden en Ieder nog het volgende mede: Reeds den eersten dag, waaron Amerikaansche schoenen vrij ver kocht mochten worden, constateer de men zwarten handel in deze schoenen. In verband hiermede wordt erop gewezen, dat, afgezien van de on toelaatbaarheid hiervan, de handel boven de thans aanwe zige voorraden binnenkort nog meer van deze schoenen zal ontvangen. Ook de te verwachten partij be staat voor een groot gedeelte uit heerenschoenen. Belangrijk is, dat thans volwassenen ln de gelegen heid zijn zich van schoenen te voor zien» waardoor zij de nog op de stamkaart te verkrijgen bon voor kinderschoenen kunnen gebruiken. In tegenstelling met de hierom trent in omloop zijnde geruchten, wordt bekend gemaakt dat het voorshands niet in het voornemen ligt een bijzondere regeling voor de distributie van kinderschoenen te treffen. Over de wijze van bevoor rading met Amerikaansche schoe nen zal de handel nog nader wor den ingelicht, Noodrakelijke controle bij den wederopbouw Hel college vanalgemeene com missarissen voor den wederopbouw, houdt een intensieve contr61 e. op de door aannemers voor hersteiwerken inaed; ende rekeningen. - Hoe noodzakelijk deze werkzaam heden zijn, aldus schrijft men ons van bevoegde zijde, en welke bedra gen hierdoor voor de schatkist wor den bespaard, moge blijken uit het feit. dat in Deventer 30 procent op deze rekeningen'is bespaard Voor het geheele land kan. dit voordeel veilig op 20 procent worden geschat; Om een indruk te krijgen van de enorme som. welke alleen' reeds aan door belastingen op te brengen gel den door deze controle in de schat kist wordt gehouden,' bedenke men. dat de kosten voor het herstel van door oorlogsschade getroffen pan den, welke beneden 3000,— lie gen, kan worden, geraamd op 250.Ofl3.QOO,— zoodat,het dooi de contröle bespaarde bedrag op 50.000.000,— kan worden ge schat.:. zou kunnen zyn. Hij bleef bij zijn etsch. van. vrijen handel en vrije prijzen. De heer Van Noord, achtie lei der van de winkeliers, wees op het feit, dat deze zich door boycott van de distributie aan strafmaat regelen van de zijde der regeering zouden blootstellen, daar zij, ln tegenstelling - mefc het meerendeel der straatventers, vóór-inievérings- bonnen van het publiek in ont vangst genomen hebben, waardoor zij verplicht zouden zijn te Leveren. Een audiëntie bij burgemeester Oud heeft tot geen enkel resultaat geleid. De acie zou zich 'nmiddels heb ben uitgeberïd tot andere steden, Utrecht, Haarlem, Hilversum, Vlaardïngen en Maassluis. Te Am sterdam en Den Haag zouden de winkeliers nog een twijfelachtige houding aannemen. Een deel der Rotterdamsche grossiers zoo even eens sympathise eren met de actie doch zij zouden door de werkwijze van hun organisatie nog geen vrij heid van handelen hebben. Ln den nacht van Donderdag op Vrijdag is 20 ton fruit uit ^otter dam naar Den Haag - -oerd, doch daar zal men dit „besmet" fruit niet accepteeren. Het fruit is naar Rotterdam teruggebracht en zou vandaag ver beneden den prijs worden verkocht. De pogingen ora fruitvoorraden uit Rotterdam naar andere plaatsen te vervoeren z u- dèn worden voortgezet. Op de ver gadering werd tenslotte besloten de actie een landelijken vorm te geven en door te zetten, totdat het gestelde doel: vrije handel, zou zijn bereikt. Naturalisatie oud- Spanjestrijders Bij de Tweede Kamer Is door den minister van Justine ingediend, een wetsontwerp tot naturalisatie van een twintigtal oud-Spanjestrijders In de memorie van toelichting wordt o.m. het volgende opgemerkt: Alle voorgedragenen hebben het Nederlanüschap verloren door vrij willig, zonder daartoe verkregen Ko- linklijk verlof, te treden ln Spaan- sehen krijgsdienst en zijn thaas zon der nationaliteit- Omstreeks 1939 .zijn zy.. met „uitzondering, van... twee huaner, die in Spanje werden vast- gehouden naar Nederland gerepa trieerd, waar zij sedert dien woon achtig zijn. De zooeven bedoelde ge ïnterneerden hebben Spanje tijdens de bezetting van Nederland verlaten en zijn vervolgens opgenomen In de Nederlandsche strijdkrachten. Een hunner is thans wederom bier te lande gevestigd, de andere verblijft als militair nog fn Engeland Het wil den minister voorkomen, dat er geen bezwaar is om den be trokken oud-Nederlanders, die zich gedurende de bezetting goede vader landers getoond hebben en in dat tijdperk als oud-deel nemers aan den strijd in Spanje bijzondere risico's geloopen hebben, hun verloren natio naliteit terug te geven. Ten einde tegemoet te bomen aan het gerechtvaardigd verlangen van belanghebbenden naar spoedige af doening is indiening van een formeel verzoek om naturalisatie niet gevor derd. Ook is voor hen. van ambtswe ge het bewijs toegevoegd, dat zij het Nederlanderschap verloren hebben. Eveneens werd bet vooronderzoek eenlgszins bekort. Tenslotte zij aangeteekend. dat het bijgaand wetsontwerp een eerste groep oud-Spanjestrtjders omvat, ten aanzien van wie het vooronderzoek is beëindigd. Het ligt In het voorne men op betrekkelijk korten termijn meer groepen te doen volgen. Sfaunton-tournooi Het uitspelen van de 5 afgebroken partijen was slechts een formaliteit. Na een uur was alles' afgeloopen. Tartakower stond ln het toren-eind spel tegen Boleslafsky hopeloos en gaf net na énkele zetten op Ook Kotov stond.hopeloos tegen. Boleslafs»'" ky. Hij gaf het op zonder den strijd te hervatten. In de doodsche remise stel ling tusschen Bernstein— Flohr, Tar takowerBernstein en Najdorf— Smyslof werden slechts enkele onbe langrijke zetten gedaan. De stand na de 10e ronde luidt: Botwlnnik l4Vt punt; Euwe 14 pun ten; smyslof 12 punten; Szabo, Flohr en Najdorf ieder I0V: punt; - Stoltz, Lundin en Boleslafsky ieder 10 pun ten; Kottnauer, Denker en Tartako wer ieder 9 punten: Kotov 8'/i punt; Yanofsky 8 punten; Guimard én Bernstein ieder 6*7ï punt; steiner en Vidmar leder 6 punten; Christoffel 5 punten en O'Ketly 4V« punt Vandaag komt in den eindstrijd Botwinnik tegen Najdorf uit. Dr. Euwe krijgt Kotov tot* tegenstander. De twee afgebroken partijen ln het nationaal tournooi. Bsta ronde: De Jong verliest van v, d. Tol; 10e ronde: Bergsma wint van Vinken. De stand na de tiende ronde; Stumpers en Wellner ieder 6'/t punt; Kramer, v. d. Tol en Bergsma ieder 6 punten; Sammelius S punten; Vin ken en Scheffer ieder 4'fc punt: Mul der en Plinsinga leder 4 punten: De Jong en Bunt Ieder punt De partij uit de 2de rónde van het dameskamploenscbap werd gewonnen door mevr. -Boodzant. Belde dames hebben thans 3'/» punt Keller—Van Dijk remise Te Wageningén werd Vrijdagavond de éerste partij gespeeld om het damkampioenschap van. Nederland tusschen R. C; Keiler uit Amsterdam, kampioen van Neaerland, en Geert van Dijk uit Wageningen, kampioen van.Gelderland Na 58 zetten eindigde, deze partij to remise. In de ochtendzitting van het In ternationaal. Oiympisch Comité is. onze landgenoot, de heer P. W. Scharroo gisteren, met algemeene «temmen en Hij acclamatie benoemd tot lid van het uitvoerend comité van het I.O.C. A'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1