PARGOL -KOERIERSTERS- V.S. willen niet aan Engelands leiband loope n Wanneer zullen Duitschers worden uitgewezen Proclamatie van George II Geloof niet in wonderen" Eerste ferryboot in Rotterdam if vww»^'* S?> HBD EN ADM SCHIEDAM INCHES INC EL 50—6 ADVEHTENTÏëN EN INLICHTINCEN IDEM HOTTERDAM - TELEFOON 25430 (4 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS I 003 UITGAVE STICHTING HET PAROOL' - POSTGIRO 1S8S44 AA-NK7FR A UaM^CFTF RANK TF R DAM ZESDE JAARGANG NO 213 VRIJ, ONVERVEERD ONZE POPULAIRE KLEINE ADVERTENTIES KUNNEN BIJ ALLE KIOSKEN IN ROTTERDAM EN ONS BUREAU SCHXEDAMSCHESINGEL WORDEN AANGEBODEN Tarief Van 1—1» m m (4 U woord») I l- elkp s nn 8 woordenl owr t t«— J is Dagblad voöt Rotterdam en Omstreken VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1946 HiivcrsumnVf in garage vermoord Gistermorgen is In de garage van een vlUa aan de Snelliuslaan te HU versum de dertigjarige handelaar in sieraden C van Wegen, wonende aldaar vermoord De dader Is de Hllversumsche chauffeur Chr K Mol die ln het zoo juist genoemde pand woonachtig ts Nadat hij zijn Vrouw had weggezon den doodde hij Van Wegen die voor den s D werkzaam zou zijn geweest, na een kortstondige worsteling met eenige revolverschoten Buurtbewo ners alameerden de politie welke den dader die zich ln zijn huls ver borgen had ln arrest stelde De man heeft een bekentenis afgelegd De dader Is geen onbekende van de politie Eenigen tijd geleden kwam hj met zijn slachtoffer die als collaDo rateur veertien maanden ln een ln temeer! ngsk amp had doorgebracht in aanraking vla den zwarten handel Gistermorgen lokte hij Van Wegen naar njn woning aan de Snelliuslaan waar tussehen belden een twist ont stond nadat v Wegen had beweerd dat hij een SD knecht zou zijn ge weest Er volgde een worsteling ln de gang waarbij Mol zijn slacntoffer een klap met een cylinderrevolver op het hoofd gaf en daarna op hem schoot waardoor hij letsel opliep Van Wegen vluchtte ln de garage waar hij zich andermaal heftig te weer stelde Ten slotte doodde zijn aanvaller hem met twee schoten Een taseh met gouden en zilveren ster» den, welke Van Wegen had meege bracht verstopte hij in de woning waarna hij het lijk met een deken bedekte Hij verstopte zich na een! gen tijd ln n schuilplaats onder een slaapkamer op de benedenverdieping waar de politie hem Vond Eenige dagen geleden hadden de overburen hem ln den tuin zien graven waar door thans de schuilplaats var den moordenaar werd ontdekt Neurenbergde vrouwen komen Het bezoek dat Goerings vrouw Woensdag aan haar man bracht was het eerste sedert Goering in arrest werd genomen Zfc sprak tot hem door een klein venster in den muur die in de bezoekkamer de be zoekers van de gevangenen scheidt Ook Frau Ribbentrop is thans in Neurenberg en bracht een eerste bezoek aan haar man Jodls vrouw die gedurende het proces als secre taresse van den verdediger van haar man cptrad doch geruimen tijd weg was is thans eveneens teruggekee-d Von Papen die geweigerd heeft zjjn vrouw de emotie van een bezoek te laten ondergaan, heeft bezoek ont vangen van zijn jongste dochter D» vrouw van Seyss zal waarschijn lyk vandaag aankomen RUMOER OM TABAK Sigarenhandelaars gaan Ï5 October staken In een stormachtige protestver gadering in Bellevue te Amsterdam waar bijna 500 van de 1200 hoofd stedelijke tabakswinkeliers onder leiding van de vakgroep detailhandel ln tabak en tabaksfabrikaten bij eengekomen waren om aan hun opgekropte gevoelens van machte loosheid over de onhoudbare ta b akspositie uiting te geven ls zonder stemming maar onder vrij wel -algemeen en waarschijnlijk Tü stemmend tumult besloten voor- loopig op Donderdag den geheelen dag de Arasterdamsche tabakswin kels gesloten te houden, ook zonder dat daartoe Van hefe gemeentebe stuur vergunning is ontvangen Bij de debatten werden narde noten gekraakt aan het adres van den directeur van het Rijksbureau voor tabak en tabaksproducten den heer A. Polak die achter de be stuurstafel had plaats genomen De beer Polak zegde om toe dat in October verruiming van de sigaretten zal komen De winkeliers Oorlog of vrede „Er moet op vriendschappelijke wijze een regeling worden gezocht" Henry Walace de Ameribaansche minfctei van Handel heeft ver klaar cl dat het het toppunt van dwaasheid zon zijn Engeland tot den sleutel van de Amerlkaansche bultenlandsche politiek te maken De Britsche imperialistische politiek in het Nabije Oosten gecombineerd met de Russische wedervergelding zal de Ver Staten regelrecht ten oorlog leiden, tenzij wij een vastomlijnde politiek voeren aldus Wallace enkel land dient meer dan. bu schien 15 procent van. zijn uitgaven voor militaire doeleinden te be steden Aan het eind van zijn rede die Wallace op een bijeenkomst van de nationale burgerlijke commissie voor politieke actie te New York heeft gehouden zeide hij Hortom naar mijn meening is de wereldorde op het oogenbllk bankroet en zijn de V S de Sovjet Urne en Engeland de curatoren van het faillissement Dit ztfn de naakte feiten van een machtspolitiek waarop wij de mach tige organisatie der VN en de in temationale rechtsorganisatie heb ben gebouwd. Daar wil de bouwers zijn moeten wij het in het hand vest der VN ontworpen leerstelsel van de rechten der kleine staten volledig uitwerken. Dit recht zou eigenlijk evengoed op Indonesië en Griekenland als op Bulgarije en Polen moeten worden toegepast. Maar practlsch gesproken kan deze toepassing worden uiige steld totdat zoowel Engeland als Sovjet Rusland de nutteloosheid van hun methoden ontdekken Wallace vertolkt de meening der V.S. Geen van beide bedoelde groote mogendheden wenscht thans oorlog doch het gevaar is dat wat ook hun bedoelingen mogen zijn, hun huidige politiek uiteindelijk tot een oorlog zou kunnen leiden Teneinde een oorlog te voorkorten en ons een bestaan in een evenwich tige wereld te verzekeren is het noodzakelijk dat wij de wereld be zien door onze eigen Amerlkaansche oogen en met door die van het Brit sche ministerie van Bultenlandsche Zaken of van een pro Britsche of anti Russische pers Wij moeten niet toelaten dat de Britsche machtsbalans bepaalt of en wan neer Amerika in oorlog komt Wh houden misschien met van de w«2e waarop Rusland m oostelijk Europa te werk gaat De hervor mingen de mdustrleele onteige ning en het onderdrukken van de fundamenteele vryheden door de Sovjet Unie kwetsen het overgroo te deel der Amerikanen De Rus sen zullen trachten him invloeds sfeer te soclaliseeren zooals wij de onze trachten te democratiseeren. De Russische ideeën van sociaal economische rechtvaardigheid heer schen weldra in een derde deel van de wereld. Onze denkbeelden van vrij initiatief en democratie zullen grootendeels in de rest van de wereld beerschen Er moet op vriendschappelijke wijze een rege ling worden gezocht. Wallace zeide verder dat eigenlijk alleen de organisatie der V N atoom bommen moest hebben en de con trole van strategische luchtbases dien Engeland en Amerika rond de geheele wereld hebben gelegd Geen Met 2000 Hollandsche kinderen naar Zweden Gistermiddag vertelde mej D v Geldermelsen den Rotterdamse hen leden der Vereeruging van Huis vrouwen het een en ander omtrent haar ervaringen als leidster van de Nederlandsche kindertransporten naar Zweden Gedurende negen maanden de kinderen zijn begin September van het vorig jaar ver trokken en begin Juni teruggeko men hebben de Zweden alles gedaan wat in hun vermogen lag om de ruim 3000 kinderen- tfo door gestane oorlogsellende te doen ver geten. De kinderen hebben zich uitstekend gedragen en staken al lerminst ongunstig af bij de Jeug dige gasten van andere nationali teiten De Hollandsche bloembol len een geschenk van het Neder landsche volk worden in Zweden zeer bewonderd, hier en daar zelfs al te zeer dan moest er bij de perken de wacht worden gehouden! Tot slot vertelde mej Geldermal- sen die leerares gymnastiek is iets van de vorderingen op het gebied der gymnastiekbeoefening Ver schillende kantoren en fabrieken o a Electrolux zijn begonnen met eiken dag onder leiding van een bekwame kracht vijf minuten speciale gymnastiek te doen het ge n de arbeidsprestaties gunstig blijkt te beïnvloeden PAROLOSCOOP Dolhuis stad DIT tranendal bevat vele steden en plaatsen. In die steden wordt over t algemeen braaf gemop perd men wedijvert zelfs bij het el kaar toekennen van eeretitels als s werelds zwartste markt corruptste ambtenarenparadljs onveiligste pau percentrum e d Toch schijnt het in ternatlonale Tanger op het oogenb Ut rare stad Nr l te zijn Zij die het kunn«*n weten zeggen dat alles er mogelijk is dat nergens zoo gespe culeerd en gewoekerd wordt als In Tanger nergens zoo ir het zwart ge handeld wordt als daar en dat moet haast wel want Tanger is Franco s belangrijkste bevoo tradings centrum! Open en bloot worden ln Tangers drurike straten pesetas en Fransche francs verhandeld egen woekerprij zen goud en edt eenten verhul zen er smokkelk an van zak naar zak Scheepsladingen aan autos rub berbanden benzine petroleum luxe voedsel en luxe dranken worden op de kaden gelost Uit vrees voor een embargo op goederen die Spanje noodlg heeft sturen veel landen die beweren Franco en zijn dictatoriaal Spanje te verfceien hun waien naar Tanger vandaar komen zij wel ver der een bescheiden provisie van 25* word den Tangeranen gegund want die nemen al dat gevaarlijks toch maar onder hun hoede voor het naar Valencia en Barcelona verhulst Dollars en ponden zijn te Tanger te geef mits men zn eigen munt maar flink de nek omdraait Spaan sche o weeërs ontdoen er zich van hun peseta s andere Internationals ten zoeken het meer in goud juwee len en het bouwen van luxueuse flats In de hotels krijgt men zes gerechten met telkens drie verschil lende schotels whisky s sherry s champagnes vele soorten bier cno colade cocktails Ijsproducten en gebak uil alle oorden van stervend Europa zijn ln Tanger in onbeperk te hoeveelheden te koop Let wel dit alles is zoo binnen de grenzen van de internationale zone die een paar vierkante kilometer beslaat daarbuiten huist een pauperdom dat wel uil Buchenwalde lijkt te zijn ontsnapt Mooren legerparasteten en uitgeworpen en trachten s nachts de internationale zone binnen te dringen en in een hospitaal ie be landen mei hun oedeemen en hun andere ziekten Hun ploeg en trek vee is afgeslacht hun akkers zijn niet meer beraaid nun ellende is onbe schrijflijk Wreedet contrasten dan Tanger oplevert zijn haast niet denkbaar Men noemt het derhalve de Dolhuis stad bij uitslek WEERBERICHT Tol Zaterdag avond Meest zwaar bewolkt met hlbr en daar versprei de regenbuien koeler dan vandaag Mati ge tot krachtige wind tussehen Zuidwest en West Zon op 6,13 uur onder 19 61 u. Maan onder 45 nur, op 20 34 uur Waterstanden Rotterdam le tij «>*4 uur, 2e tij 19,32 uur GEDEELTELIJKE OPHEFFING DER ZEELIEDENSTAKING IN AMERIKA Een besluit vay het Witte Huls dat een einde zou kun nen maken aan de zeelieden- staking wordt verwacht aldus de perssecretaris van President Truman Dr Steelman directeur van het Bureau voor de omschakeling naar vredesindustrie heeft een bespre king gehad met leden van den Raad voor stabilisatie van de loo- nen die de elschen tot loonsver- hooging van 500 000 stakende zee lieden van de hand heeft gewezen Dr Steelman zal beslissen of het besluit van ïaatsgenoemden raad al dan niet zal worden gesteund Een speciale vertegenwoordiger van den Aroerikaanschen minister van Arbeid heeft medegedeeld dat de staking van de zeelieden aan de Westkust, behoorende tot de Ame rïcan Federation of Laboor is ge ëindigd Hij voegde er a$n toe ,D§ze stap is gedaan jop grond van ver- aobaring >«dofflw^»^ed«ni#--dat-het geheel e stelsel van ioonsverhoogin- gen waarover onlangs gezamenlijk is onderhandeld onmiddellijk van kracht zal worden Een woordvoerder van het natio naal vakverbond van zeelieden dat aangesloten is bij het CIO. heeft gezegd dat de leden van dit ver bond zouden blüven staken tot Vrijdag middernacht (plaatselijke tijd) teneinde dezelfde beslisingen omtrent de loonen te verkrijgen als voor de zeelieden van de A.FL De Holland Amerlkalijn spant alle krachten in den dienst gaande te houden het uitladen van de vracht is echter op het oogenbllk het voornaamste vraagstuk i Ook staking in de haven van Willemstad De Amerlkaansche havenstaking strekt zich ook uit tot de Caraibi- ïche Zee Te Willemstad hebben de havenarbeiders geweigerd sche pen te lossen en het bestuur heeft daarom zijn toevlucht genomen tot strafgevangenis voor zoover het tenminste betreft schepen met voe dmgsmiddelen Tengevolge van de staking zul len Nederlandsche schepen naar elders worden gedir'geerd Het vee op het dorre eiland wordt bedreigd met den hongerdood De bemidde laars kunnen niet ingrijpen omdat de staking een volkomen wild ka rakter heeft Van officleele zijde wordt nog medegedeeld dat de levensstandaard sedert 1939 met 95 procent is gestegen terwijl de loo nen der havenarbeiders met 120 procent zijn toegenomen Jezuïeten-conclaaf voor nieuwen leider Gisterochtend is een aanvang ge maakt met de verkiezing van den nieuwen generaal der Sociëteit van Jezus Aan deze verkiezing nemen 168 afgevaardigden der orde uit alle landen deel Tot Maandag as zul len zij geheel van de buitenwereld zijn afgesloten zoodat zij zelfs geen telefonische berichten zullen kun nen ontvangen Naar alle waar schynlijkheid zal het resultaat der verkiezingen m den loop van Maan dag bekend gemaakt worden Squatters worden zacht aangepakt De Engelsche regeering overweegt de communisten die de z g Squat ters hebben georganiseerd te ver volgen wegens misdadige samen zwering Ambtenaren hebben zich naar een blok door de Squatters be zette flatwoningen begeven^om het meubilair weg te halen Zij Vertrok ken weer nadat een van hen met een Ijzeren staaf was bedreigd De politie staat buiten op wacht Tot dusver zijn verder nog geen andere maatregelen genomen De Engelsche regeering zegt ln een verklaring dat de actie van de Squatters door de communistische partij Is georganiseerd Naar de meening yan de adviseurs der re geenng is hier sprake van zoowel civielrechtelijke als strafrechteliike overtredingen De bekende Henri de Man Bel glsch oud minister van openbare werken (1935 1936) van financiën (1MB 1930) en oud voorzitter van de Belgische arbeiderspartij werd giste ren door den Brusselschen krijgsraad bij verstek tot 20 Jaar buitengewone hechtenis veroordeeld In Juni 1840 richtte hij een manifest tot de mlti tante socialisten waarin hl) verklaar dp dat de Duilsche overwinning als een fait accompli beschouwd moest worden en dal de rol van d arbeiderspartij uitgespeeld was enz Veiuoedelijl m dit de eenige foto die er bestaat van de Engelsche hrocmj rinses Elisabeth met prtns Philips van Griekenland De geruchten omtrent een op Jianden zijnde verloving zijn ntusschen toeer tegen gesproken Overleg nog gaande Onze Haagsche redacteur meldt nog in verband met de arrestatie van enkele tientallen ongewenschte Duitschers De regeering hoopt op een gun ,ig resultaat*van de besprekingen onlangs te Berlijn ingeleid over de uitwijzing van de nog hier te lande verblijvende Duitschers ca, 20000 m getal Het overleg met de geallieerde bezet+ingsautoriteiten zal er toe kunnen leiden dat de Duitschers via het doorgangskamp te Ni)me gen dat 1400 personen kan her bergen, worden getransporteerd naar een verzamelkamp te Keve Iaer Aan de hand van de van Nederlandsche zijde te verstrekken gegevens zuüer zö van daaruit wor den vervoerd aar de zones waar zij thuis behoor en nadat ln hun aanstaande woonplaats voor woon ruimte is gezo gd Op het oogetiblik staat de evacua tie geheel stil, doch 800 Duitschers zijn reeds vrijwillig naar Duitsch Jand teri^sc>«2Td-'>, Ongeveer Het dubbele aantal vrijwilligers wacht op de eerste de beste gelegenheid om naar de Heimat te vertrekken Eerst moet evenwel een accoord met de Engelschen zijn bereikt De beoordeeling welke Duitschers ten slotte in ons land zullen mogen blfjven geschiedt door een commls sie destijds door minister Kolfscho ten samengesteld uit alle geledm gen van het volk De democratische weg terug als wij het zoo mogen noemen De vreemdelingenpolitie is slechts uitvoerend orgaan doch verricht er* orberpidende werk 1o°r al* "V* 1*' een extra hoeveelheid sigaretten vervaardigd uit Zuid Amerikaan sche donkere tabak die in het bui ten! and veel wordt gerookt en waarmee volgens den heer Polak een deel van het Nederlandsche publiek wel ingenomen zal zün Een afgevaardigde i t Leiden uuvies van nes i ooia tan plaatse lijke politie voorloopig in te deelen in een der veertig hoofdgroepen of ondergroepen De commissie behoeft dus niet alle 20 €00 gevallen afzonderlijk te bekijken doch kan "volstaan met een aantal principieele beslissingen deelde mede dat het gewest Leiden voor geheele groepen van personen Woensdagavond ln protestvergade ring bijeen was en besloten had op 15 October tot staking ->ver te gaan mdlen ln den toestand geen gnns tige wending is gekomen In na volging van dit Leidsche besluit be sloten de Amsterdamsche winkeliers eveneens 15 October als datum te kiezen voor den aanvang van een staking alsmede met de beoordeeling van de grensgevallen Hieraan wordt thans druk gewerkt In het algemeen kan men zeggen dat als criterium wordt genomen dat een Duitscher metterdaad ge toond moet hebben een vriend van ons land te zijn om ln Nederland te mogen blijven wonen Hiertoe be hooren dus niet degenen die zich In een proclamatie aan t Griek sche volk heeft koning George van Griekenland gezegd dat h£j den uitslag van het referendum zonder vrees of bitterheid heeft afgewacht bereid de uitspraak van het volk te aanvaarden hoe deze ook mocht zDe uitslag heeft de oude ban den tussehen kroon en volk beves tigd en kan worden uitgelegd ais een bevel een einde te maken aan de verdeeldheid die het land heeft verzwakt De koning zeide verder WO kunnen het mandaat van het land echter niet uitvoeren zonder trouw te zOn aan de democratische prin cipes en zonder gebruikmaking van alle nationale krachten De huidige nonnen kunnen slechts in univer seel verband worden gezien De de mocratlsche regeering moet rotsvast zijn in haar overtuiging de wetten en voorschriften onpartijdig toe te Ik ben mij zeer goed bewust van de buitengewone omstandigneden waaronder ons land strijdt ten einde erkenning van zijn rechten te verkrijgen en ik ben vastbesloten al mijn krachten aan deze taak te wijden De internationale verwikke lingen hebben Griekenland in een maalstroom van groote conflicten gebracht die het bewerkstelligen van de nationale eenheid niet lou ter een economische of politieke kwestie doet zijn doch veeleer een kwestie van zelfbehoud De fundamenteele princ'pes van de Gneksche en Christelijke be schavmg die het land steeds tot gids hebben gediend zullen ook thans de vijanden van ons land Meer koffie in October Voor de periode van 6 October tot 11 November zal bet koffie rantsoen dat tot heden op 100 gram per 4 wenen was gebaseerd worden verhoogd tot 2P0 gram per 6 weken In de afgeloopen nachten zijn boven Athene raketten die in ruide lijke richting vlogen waargenomen Drie raketten vlogen gisteravond bo ven Saloaikl ontwapenen waardoor de onafhan kelijkheid m elk opzicht zal zijn ver zekerd Ik geloof niet in wonderen doch wel in de kracht van uw va derlandsllefde en in uw bereidheid hen te volgen die m trouwe van u eischen persoonlijke ambitie en be langen op te offeren Wonmk krrjgt twee jaar Het tribunaal alhier veroordeelde vanmorgen den gewezen majoor der staatspolitie F W Wonink tot twee jaar mtemeering Wonink was NSB er en als zoodanig lid van de vierschaar tevens lid van het Rechtsfront en lid van de Neder landsch Duitsche cultuur gemeen schap Het recht tot het bekleeden van openbare ambten en het die nen bij de gewapende macht bene vens de beide kiesrechten werden hem voor het leven ontnomen slechts passief hebben tegelijkertijd alle materieele voor deelen hebben genoten van hun Duitsche staatsburgerschap Zoo zfc al vriendschappelijke gevoelens je gens Nederland hebben gekoesterd is hiervan immers niets metterdaad gebleken Hoevelen er dit ten slotte zullen zijn valt thans nog niet te zeggen. Evenmin is nog de kwestie onder het oog gezien, in hoeverre het wen scheltjk zou zyn dat deze goede Duitschers zich tot Nederlander laten naturaliseeren Overval te Overschie opgehelderd Na enkele dagen hard werken la de recherche van het burea weg erin geslaagd een spoor te dekken van den brutalen roofoverval in een woning aan den Ahrahan «j i S tolk weg Het spoor leidde ln de richting van Rotterdam Zuid Er waren vol doende aanwijzingen dat de 20 jarl ge I J G bankwerker van beroep zich aan den overval had schuldig gemaakt woensdagavond werd hij door ae recnërihè aangehouden vn ln arrest gesteld De Jongen bleek nog nimmer met de politie in aanraking te zijn geweest Door den oorlog ls hij waarschijnlijk uit zijn evenwicht geraakt Uit het onderzoek is voorts gebleken dat een bewoner van Crooswijk de 34 arige W de W zich aan heling heeft schuldig gemaakt Deze kon ln zijn woning worden aan gehouden waarin tevens het ont vreemde tafelzilver en diverse an dere gestolen voorwerpen werden aangetroffen In de woning van W de W werd eveneens een man aan gehouden die geen voldoende ver tiaring voor zijn aanwezigheid aldaar kon geven Hij gaf op v 2 te heetui doch later bleek hij bij de politie zeer ongunstig bekend te staan cn de "I jarige stoffeerder C W de W te zijn HIJ heeft heel wat op zijn kerfstok terwijl wordt nagegaan of hij bij den genoemden roofoverval betrokken ls geweest Ook werd aangehouden do 40 jarige F G metselaar in w iens woning in beslag werden genomen een fi m apparaat en eenige andere kostbare voorwerpen die bij dei ove 1 de villa werden buitgemaakt Hier mee Is al het gestolene achterhaald Het onderzoek duurt voort en het vertrouwen bestaat dat deze zaak spoedig tot aieeheele klaarheid zal worden gebracht Aad de Bruyn kreeg schot in het been Aad de Bruyn de Nederlandsche kampioen discuswerpen is Dinsdag avond het slachtoffer geworden van een betreurenswaardig misverstand waarbij de athleet door een politie agent ln het dijbeen werd geschoten Na de training op de slntelbaan aan de Laan van Poot ging De Bruyn mee twee clubgenooten huiswaarts Toen zij bemerkten dat zij een discus hadden vergeten keerden zij terug en klommen over het hek van de slntelbaan Accuraat zochten zij met behulp van een zaklantaarn het ter rem af zonder het voorwerp van hun belangstelling te vinden Inmiddels was uit de duinen een politieagent afgedaald Helaas werd het klassieke Sta of ik schiet slechts door de beide vrienden van De Bruyn ge hoord Dezen namen zeer onbedacht zaam de beenen. Waarin de agent aanleiding vond de daad bij het voord te voegen door een schot te lossen op de niets vermoedende nog steeds zoekende figuur met de zak lantaarn De Bruyn De kogel trof zün dtlbeen en ver splinterde zooals later in het zieken huls bleek in ernstige mate het bot. Na de opheldering van het misver stand verklaarde de wel zeer actieve agent van politie dat hij in de mee ning verkeerde niet Inbrekers te doen l* hLbben Intusschen zal onze kampioen door dit betreurenswaardig ongeval voorloopig niet meer op de baan kunnen verschijnen Het lossen duurde wat lang Om acht uur gistermorgen draalde de Empire Baltic het eerste schip dat den nieuwen ferry bootdienst van de Londensche reederij Frank Bustard dc Sons Ltd. opende de Waalhaven binnen om negen uur had men het ach p zoo gemanoeu vreerd dat t in juiste richting met den kop op de landlngsheltlng tus schen de pieren I en II lag w«er on geveer een uur later waren de tal rijke spanschroeven, waarmede de landingsdeuren stevig zijn diehtge kluisterd losgemaakt en toen bleek dat de stuurboordsdeur bij hall ge openden stand aan den grond vast raakte Een flegmatiek Engelschman trok zijn waterlaarzen aan en begon terwijl hij zoo nu en dan een joke ten beste gaf rustig met een schep eca putje te graven. Het was na tuurltjk onbegonnen werk de deur op die wijze speling te willen geven en men besloot toen het schip een tiental meters te verhalen en de landingsbrug die weer achter de deuren staat opgesteld en het in wendlge van het schip waterdicht afsluit op het zand te laten zakken. Onder die bedrijven door was t on geveer half twaalf geworden aleer de eerste auto naar bulten kon rij den, die echter wegens benzlnege brek halverwege de landingsbrug bleef staan Hetzelfde publiek dat een uur geleden ongeduldig Jongens doe nou open die deurt had geroepen hielp nu een handje de onwillige wagen van de brug te duwen regelrecht het mulle zar> in waar cr geen wikken of bewegen meer aan was Er was echter ruim te en de rest ko- volgen. Zoo ls alles bijeengenomen de eerste aankomst van de ferryboot In onze haven geen onverdeeld succes geworden verklaarbaar overigens daar het hier een eerste proefne mlng betrof met bovendien een mi oimum aan tijd voor de voorberei dende werkzaamheden Men zal ech ter uit tilt experiment wet zooveel ervaring geput hebben dat het de eerstvolgende keer heel wat vlotter zal verloopen. Het idee om goederen per drijvende autogarage over zee te brengen is goed mits een en an der met de grootst mogelijke snel held geschiedt Als in Normandte F» toeschouwers die ln grooten ge tzle op het stukje strand van de Waalhaven waren samengestroomd hebben dus de sensatie beleefd een van de bekende Landingshlptanks in actie te zien zooals dat een. goede twee jaar geleden bij de invasie op de Normandische kust gebeurde Een rondgang over t schip getuigde ons ervan dat de bouw van deze landingsvaartuigen niet bepaald re yolutlewerk is geweest Het ls een hemelsbreed vemchil met het onge lukklg gedoe waarmede de Duit schers meenden een landingsvloot ln elkaar te kunnen draalenl De LS T b dubbelschroefmotorschepen van ca 4000 ton zitten oerdegelijk in el kaar en zijn dan ook gelijkwaardig aan het normale koopvaardijschip De Inwendige ruimte waarin de autos in vier rijen naast elkaar worden ondergebracht Is bijna 30 „Onesimus" jubileert De Chnetelnke jonge mannen ver eemging Onesimus bestaat dezer dagen §0 jaar Dit feit wordt her dacht met een receptie door het al femeen bestuur, op Zaterdag 14 Sep ember vax^L-tot naif Am het wrds gebouw, Avenue Concordia 39 Op Maandag 16 September is er een her denking?^» oud in de Hoflaankerk waar ds l' Veen en dj A A Wild schut het woord zullen voeren Het Rotterd. Philh Blaaskwartet een organist en het eigen jongemannen koor zullen hun muzikale medewer king verloenen In de Rmèrahal wordt op Vradag 20 September om half 8 een jubi leumavond gegeven voor oud leden en belangstellenden Tenslotte wordt op 7aterdag 21 September een Bportnuddag georga mseerd op het Langepad Twee voet balelftallen WO en OnésimnB zullen den strijd roet elkaar aanbra den Verder zqn er turn en athle tiekdemonstTaties van „Tenaco Aanvang 215 nur meter lang Het plafond kan voor een deel schuin omlaag zakken al dus een oprit vormend waar langs de auto s aan dek kunnen komen De lucht ln de ruimte benedendeks wordt met speciale exhausters zul ver gehouden terwijl voorts een au tomattsehe brandbluschlnrichting ls aangebracht De vracht die voor een overtocht mo»t worden betaald bestaat uit pontgeld voor de auto onverschil Ug de lading die de wagep al of niet bevat Alleen de lengte van de auto dus de plaats die aan boord wordt Ingenomen bepaalt de hoogte van het pontgeld De firma Vlnke Co vertegenwoordigster van de ree denj in Nederland stelt zich voor zoo spoedig als maar mogelijk is niet alleen hier maar ook in Enge land voor de exporteurs een groe pagesysteem te organiseeren teneln de retourlading voor een naar Ne derland of Engeland gezo den auto te verzekeren Tl ans had de Empire Baltic in totaal 64 Bedfordvracht auto s en personenwagens aan boord bestemd voor de distributie in Ne derland Het was nog niet bekend of de Empire Baltic auto s naar En geland zou terugvoeren. Beëediging van de commissarissen- generaal Gisteravond zijn de drie leden van de commissie generaal voor Neder landsch Indlé de heeren Schermcr- horn De Boer en Van Poll officieel geïnstalleerd en beeedigd ten over staan van den minister van Over zeesche gebiedsdeelen mr Jonkman en zijn voornaamste medewerkers onder wie de secretaris generaal Kiveron Deze laatste nam hen den eed vastgesteld bij de wet van 2 September j 1 af Minister Jonkman sprak de beeedlgden toe over de voornaamheid van hun taak en over het geweldige belai g verbonden aan hun missie om zoowel Indonesië als Nederland op het gewenschte peil te brengen van de nieuwe staatkun dige verhoudingen. Namens de commissarissen gene raai beantwoordde Schermerhom deze rede College van B en W blijft voorloopig onvoltallig Omdat de mogelijkheid van over leg tussehen de onderscheidene frac ties betreffende de voorziening ln de twee nog bestaande wethoudcrsvaca tures ernstig wordt overwogen heeft de gemeenteraad van Rotterdam In zjjn gistermiddag gehouden zitting op voorstel van burgemeester Oud besloten deze benoemingen aan te houden tot de volgende raadsver gadering Alleen de communisten, die blijkens een verklaring van hun fractieleider den heer Schmidt van meening zijn dat alleen een zg rood college een oplossing m de bestaande moeilijkheden kan bren gen hetgeen neerkomt op de benoe ming van een lid van de Partij van den Arbeid en een communist als vgfden en zesden wethouder stem den tegen dit voorstel. Actie tegen fruitdistributie wordt voortgezet Donderdagavond hebben circa 400 winkeliers ln aardappelen groente en fruit ln een lokaal aan de Va» merkt een vergadering gehouden, lem aanwezig waren Na een schrif telijke stemming werd besloten de staking voort te zetten. Van Maan dag af zal te Rotterdam geen fruit meer te koop zijn Niettemin werd hedenmorgen op de groentemarkt dGor tal van winkeliers die zich niet bij de protestactie hebben aan gesloten fruit geladen. Ook zouden vrij algemeen weer bonnen van het publiek ln ontvangst genomen wor Valsche munter voor den rechter Op 6 Juli werden bij den 53 jari gen broodbezorger J "W B die nu en dan ook het beeldhouwen be oefende matrijzen aangetroffen en lood en zink en kopersulfaat Het bleek dat de man zeer bekwaam was in het maken van valsch geld Een flinke voorraad kwartjes en dubbeltjes had hij reeds vervaar digd om ze uit te geven ais de nood aan den man kwam Maar in feite had hU nog geen enkel munt stuk in omloop gebracht bisteren verscheen hij voor de Ar .rechtbank alhier Het bleek dat B zich al eens meer aan valsche- munterü had schuldig gemaakt Het was een hobby van hem. Als hij veel vrijen tijd had kon hij het eenvoudig niet laten zyn vakman schap in deze materie te beproeven. De gipsmatrüaen kwamen ter groene talel De president beschouwde ze nauwkeurig en niet zonder eenige waardeering voor het goed stuk werk. Daar zal menig Uurtje arbeid in zitten, merkte mr Van Vollen hoven op Och nee, antwoordde B met vakmans trots t is in een oogenbllk gebeurd De officier mr baron Van Dedera eischte tegen den muntkunstenaar die vroeger al eens tot straffen van twee en vijf jaar was veroordeeld thans een gevangenisstraf van drie Jaar De verdediger mr De Groot achtte niet bewezen d&t B t oog merk heeft gehad de munten uit te geven, en pleitte clementie Burgemeester van Schiedam Tot burgemeester van Schiedam is benoemd de heer J W Peek uit Alkemade Olie Tandberg houdt zijn titel Olie Tandberg de Zweedscbe zwaargewicht kampioen heeft "Woens dagavond te Stockholm op succes- Volle wijze zijn tilel tegen Nils Andersson veidedigd Tandberg be haalde ln een gevecht over riJUen ronden een gedecideerde punten overwinning Tsjechen willen ook leeren korfballen Bi) de betreffende Nederlandsche instanties is net bericht blnnengeko men dat men ook in Tsjecho Slowakije groo be angste ling heeft voor de korfbalsport De KNKB Is reeds mei de Tsjechen ln contact getreden Voetbalprogramma Eerste Klasse District [V Wil lem II—VW BW—RKTVV Lon- ga—NAC District VI Maurits— Juliana Sportclub Emma—Bra- bantia Bleij er heideEindhoven, De Spechten—sitt Boys Korfbalprogramma NOORD HOLLAND Eerste klasse DEDWesterkwar- tier Samoa—Swlft Blauw Wit— Koog Zaandijk Arch pel—Ooster kwartier Rohda—SVK ZUID HOLLAND Eerste klasse Deetos—HKV Het Zuiden—Gymnasiasten Spangen— Vicus Orientis Achilles—DKC, HSV—Ons Eibernest IIA Zwervers—Fluks Gymna siasten 2—Loetos 2 Aio—Schiedam WlonAchilles 2 UB Vicus Orien tis 2—Hou Stand Die Haghe— Ready Ons Eibernest 2—TOV, Quick—Het Zuiden 2 CfN veqrtuiWG uiTHfr JAAR 1945 door FRANK ANDERS 8) Met martiale stappen kwamen zij binnen Het is merkwaardig hoe zij allen geleerd hebben zooveel la waai met hun laarzen te maken De lange magere was Meckerle hij had een guter Freund meegeno men en gaf een vertrouwelijken knipoog van we zijn onder elkaar neem het maar niet zoo nauw* We mochten dus vrijuit praten by den derden borrel misschien grappen over Goering maken bil den vijfden zelfs Hitiers naam ij del gebruiken Meckerle liet het zich welgevallen door de paardedieven als een by zonder dier bekeken te worden met een belangstelling die wU zouden hebben wanneer een vriend met een tammen gorilla op kwam Doch de andere SS er voelde er zich niet behaaglijk onder Meckerle liet zich snel bedienen slurpte in één slok zijn glas leeg en mijn verschrikt gezicht ziende schreeuwde hti Dat heb ik van jullie kaaskoppen geleerd sloeg mij daarbij hard op mijn knie en keek triomfantelijk rond Dit was een agressief heer die kennelijk snel zoo veel mogelijk wilde drinken. De anderen waren eenigszins onder den indruk gekomen van zün stevig op treden en je kon zien dat Ieder bij zichzelf te rade ging hoe zich het voordeeltest aan zijn stijl aan te passen Zij waren natuurlijk geko men om de een of andere transactie met den Duitscher aan te gaan. de een zou hem Ausweise aftrogelen anderen zouden hem willen gebrui ken om een transport tevensmldde len onder de vlag van de SS naar de groote steden te krijgen Er zou geld op tafel komen en aanbiedin gen tan flesschen of kisten jen»ver afhankelijk van den omvang van de zaak. Zij overwogen nu wat het beste zou zijn de Duitschers snel dronken te voe-en om hen mild te stemmen of dat zij met een lang zamen dronk stormrijp gemaaki moesten worden. Z\j verkozen het eerste en het was opmerkelijk hoe ernstig dit spel gespeeld werd. De glazen van de SS ers werden steeds tot den rand gevuld wie drank kon verdragen, volgde hen anderen hielden nauwkeurig toezicht dat zij geen druppel teveel ingeschonken kregen. De Duitschers trokken al gauw hun uniformjasjes uit en knoopten de overhemden los om gemakkelijker te transpireeren De meeste Hollanders namen deze Bier halle-beschaving zeer spoedig over en beloerden elke beweging van de SS ers of zij soms al teekenen van vermoeidheid begonnen te vertoo- nea Onze gastheer de eenige uit dit gezelschap dien ik kende vond het nu tijd om mijn aanwezigheid voor 2ich en zijn vrienden te recht vaardigen Hij bracht het gesprek op de Duitsche activiteit tegen het verzet Hij wilde weten of zijn gas ten tevreden waren over hun werk. Meckerle stond deze wending niet aan hij was gekomen om te drtn- kea Maar zijn vriend die door de eerste glazen moed had gevat kwam nu los HU beschreef omstandig hoe hfj den laatsten overval had geleid in deze stad op een huis in de Heerenstraat Hij had het over de honden die hij daar gevangen had en besprak onze strijders als ontaarde gangsters De menschen in de kamer genoten van het verhaal als van een wild-west roman. Zfj konden maar niet genoeg bijzon derheden vernemen, wat die Hol landers gezegd hadden by hun ar restatie hoe zij er uit zagen wie er precies gewond waren en waar Alleen Meckerle werd stiller naar gelang de beschrijving bloediger ver liep Ik betrapte hem tweemaa dat hij tersluiks naar zyn pistool keek dat aan den koppelriem over een stoelleuning m een hoek van de kamer hing Was hy bang' Was hij van net type dat alleen maar sterk is wanneer het zich m het veilige bezit van een wapen weet» Hy werd steeds onrustiger Ik verloor hem niet meer uit het oog en het opge wonden gesprek om my heen ont ging my ook verder Meckerle schonk zichzelf nu in en dronk m een tempo dat hy geen half uur meer zou kunnen volhouden Hy begon te trekken met zijn linker mondhoek en liet daarbij telkens een gouden snytand zien. Ik moest nu handelen aanstonos zou aheen wartaal uit hem te krijgen zijn. Be boog mij voorover en zei Weet U dat M&rja dood is? Hfj verstarde het was aloof hy eensklaps nuchter werd. Waarom verwerkte hy mijn vraag zoo lang zaam? Hy zag my aan en in zyn doffe oogen kwam een schittering (Wordt vervolgd.»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1