Dr BEEL OPENT DE STATEN-GENERAAL „Met de spade op den schouder aan den slag" Najaarsbeurs geeft reden tot tevredenheid Schermerhorn c.s. kómen op een goed oogenblik DE SCHIEDAMMER Kerkelijke hulp voor Squatters Onderscheidingen toegekend Doodstraf gecischt tegen verrader Niet opgehelderd Exportdagen een groot succes Verschil in kijk op de troepen:- Hazeihoff Roelfzema ontslagen Heele volk moet rentgenolog isch onderzocht Twee uitzendingen y RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 89300 «REDACTIE;.TELEFOON B85QS- ABONNEMENTSPRIJS PEK WEEK>1, CENT PER KWARTAAL f 4.- LOSSE NUMMERS 10.09 ADVERTENTIES EN i INLICHTINCjENDIENSTr SCHIEDAMSCHESINGEL ROTTERDAM TELEFOON NRS; 35430 EN «9300' POSTGIRO NO. 398841 Bankier: amsterd. bank te Rotterdam ZESDE "JAARGANG NO. 216 DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 DE. minister-president dr. L. M. Beel, heeft heden in de Veresnigde Zitting van beide Kamers tot opening van de 'zitting 1946—1 947 der Staten-Generaai devolgende rede uitgesproken: 1 „Hare Majesteit de: Koningin heeft mij opgedragen, deze Witting in Haar naam te openen. Voor het eerst sinds Jaren-; is het weer mogelijk het. grondwettelijk voorschrift, vervat in de artikelen 103 en 06 onzer, hoogste staatswet, na te leven en de gewone jaarlijksche zitting der Sfaten-Generaai op den 3den Dinsdag in September te openen. Met U verheugt de regeering zich, dat aldus de normale paden weder. ïn vollen omvang betreden worden.-Op tal. van ge- bieden doen zich intusschen de gevolgen van den oorlog nog schier dagelijks gevoelen en zijn de problemen, welke y om oplossing vragen, ontelbaar. Van Raar verantwoordelijkheid te dezen is de regeering zich diep-bewust. Haar voornemens zijn U uit de Troonrede bekend en zij wenschtthans met de •••-• spade op den schouder— om het beeld van Thorbecke - te gebruiken -7— aan'den slag tè gaan. Zij is er van overtuigd, dat ook U, leden van de Staten- Generaai, bereid bent het op u rustende deel der verant wóórdelijkheid, VDor 's lands zaken te aanvaarden en in gemeen overleg met de regeering de ter zake noodige maat regelen te treffer», Dat het voor: de. regeering slechts dan •- mogelijk is haar bijna onmehschelijk zware taak <naar behooren te verrichten, indien'", zij zich gesch raagd.weet door Hef vertrouwen van een zoo breed mogelijke meerder heid uit de Staten-Generaai. behoeft nauwelijks vermelding. Moge Gods zegen ons werk ten deel vallen en het ons gegeven-zijn voor het Nederiandsche. volk 'den .weg te banen naar een minder zorgvolle toekomst. In naam der Koningin en daartoe door, Haar gemachtigd, - verklaar ik dé jaarlijksche gewone zitting der Staten- Generaai te zijn geopend". De vijfcommunistische leiders - die, in, verband: met de actie der - Squatters te Londen:: voor" den po-y lltierechter in Bows^eet^versche- - jiénj-zijn- v<x>rldopig ;in -^heidi ge.- steld -tot 24 September,,uy^',3 :d&g'?aangeruk^TfVódTTüé^-'gehéele y'& Ooveni;., Garden-Wijk: Ju y hét 7 hart; van .Londen,1 De regeering' haalt de" teugels strakker- aan, ehrih Tegeeringskrin- gen vertrouwt men, dat er spoedig een oplossing gevonden wordt voor de nu acht-dagen oudé. crisis,-of- V- schoon er nog steeds 150ff Squat ters in de leega luxe-flats in het West End genesteld zijn. Eén rector van de Kerk van En geland hield Zondagavond een 'dienst Ln een weelderig flat, waar de politie voortdurend patrouil leert om te beletten, dat er nieuwe Squatters bijkomen Hij verklaarde te zullen trachten matrassen te verschaffen aan v^jf vrouwen, die in de ongerae. de appartementen een kind ver- -wachten.: De kapelaan van: een dorpskerk verzocht de geloovigen voot de, Squatters te bidden en zeide in zijn preek, dat men door het opsluiten van een paar aanstichters hetwo- nihsrprubleem. niet zou oplossen, Zaterdag ïs bet eerste Squatters- broidspaar gehuwd. Het vestigde zich. In een barak van "en verlaten militair kamp in Derbyshire. - Vrije Faroer, of nief nog niet uitgemaakt De voorzitter der SambandparUj der Far Oer, samuelsen, heeft aangaande hetplebisciet over'de- onafhankelijkheid der eilanden, waaruit, bleek, dat de; bevolking zLch met een zeer kleine meerder heid voor onafhankelijkheid uit sprak, verklaard, dat met het oog op de groote oppositie tegen do af- scheiding van Denemarken hiervan waarschijnlijk geen sprake zaT zijn. Hij zelde tevens, dat, aangezien het •Deensehe voorstel om de - eilanden meer onafhankelijkheid te. verlee- nen ln het plebisciet niet was. aan- genomen, deze kwestie ook zal ko-, men te vervallen - De Deensehe premier Knud Rasmussen, heeft verklaard.; dat de Deensehe regeering zich zal neer- leggen bij het resultaat-var.: het op de Far Oer gehouden plebisciet - de bevolking heeft.ztch voor de af scheiding van Denemarken ver- klaard, dus.... Bij Koninklijk Besluit zijn, zooals eertijds op Koningins verjaardag ge bruikelijk was, vele onderscheidingen aan verdienstelijke Nederlanders toe gekend. Op pagina 3 geven wjj een Uit treksel van bedoeld besluit. WEERBERICHT Van Dinsdagavond tot Woensdagavond: Gedeeltelijk bewolkt, overwegend droog weer met weinig wind en Iets boogere temperatuur lan vandaag. Zon op 6,20 uur, onder 18,52 u., Maan onder 15,14 uur op-22,44 uur L.K. Waterstanden Rotterdam ie tU «,2-1 uur, 2o tU 22,07 uur. - Tegen dit hoogst ongunstige individu kan Ik niet anders dan y de doodstraf, eischen, zei^mr. J. C. Dónker gisteren in' zijn'requisi- tolr voor het Bijzonder«Gerechts-, dat de 'zaak .behandelde: tegenden gewezen wachtmeester,1 dér' Staats-: ^poiittér-t^ Moelker;- Dit:-23-jarige -Jid van Groep --10 had zlcbjri>nder "den- naam Henk Globach, als spion gevoegd by een groepiilegale wer kers tevMeerkerk. Nadat-hij "geheel op de hopgte was gekomen van hun. verzetswerk,.had bijde man nen -verraden; Negen' hunner wer-y den gearresteerd en twee dappere strijders hebben in gevangenschap het leven verloren. 32-jarige hulpagent bij Groep 10. P. C. J. Meyer én de 31-jarige wachtmeester. P.: H-; Meyer even eens lid van' de bloedgroephoor den voor hun lands verraderlijke - werkzaamheden, die voornamelijk bestonden ".uit het yarresteeren en aan den. vijand overleverenvan Illegale werkers en Joden, respec tievelijk 10 en 15 jaargevan ris- straf tegen zich eischen. .- - Geschil Wal lace—Byrnes y Allé teekenën' te - "Washington -ye-1 zen Maandag op een heftig!geschil tusschenhefc Amerlkaanscfae; mir^ nisterie van buitenlandschezaken,:? err-Henry Wallace., deny .Hiinlstër;; van handel,met betrekking.s.-.tor: diens toekomstige redevoeringen* over de buitenlandsche politiek! Of-; er zich* een «volledige kabinetscri sis uit zou ontwikkelen, stonclinog. te bezien,, -• 4- Alles scheen te draaien om de vraag, óf het rechtV;dat ;.president: Truman aan Wallace toekende,! opif zijn redevoering van ^de ;^vqr$g^ week - te houden, Inhield, dat :;de4- mmlster van handelzijn" strijd'. dien| hij beschouwt als een, meer -foa.-, Ilstische- houding van Amerika; ten- opzichte van Rusland. zal kunnen 'voortzetten... fndien dit het geval is,,: dan;.. zai men eerstdaags de huidige politiek van 'minister Byrnes laten -varen, i Noch. de: aann angers van- Wal-.- lace, noch die van het departement van buitenlandsche zaken blijken, van meéning te zijn, dat de laatste^ verklaring die Trumanheeft. afge legd de politieke verschiilen- yan inzicht heeft - weggenomen tus schen de twee leden, van het Ame- rikaansche kabinet," Men wacht .nog .Terwijl de republikeinen ^Men president om zijn fout .aanvallen, begroeten de democraten: a[gemeen den uitleg van den president en. spreken de hoop uit, dat. -het-.- In cident uitden weg geruimdis.: In sommige kringen heefscht eenlge teleurstelling,datTruman zich niet sterker vóór Byrnes 'en tegen Wallace uitgesproken heeft.. Er is alle reden te gelooven.. dat Wallace de wijze, waarop de pre sident de zaak behandeld heeft, bevredigend heeft gevonden.Zijn voornaamste doel, werd vernomen, is: openlijk op te komen, tegen: wat hij de laakbare - punten.: in Byrnes' politiek acht.- De positie van Wallace in het- kabinet zal waarschijnlijk: door het^ Witte Huls bezien worden:; .- r i, als .Wallace aanblijft ala mi- nis ter, zou dat kunnen worden -uit-'j gelegdals een soort .presidentieel? f goedkeuring van -zijn- voorstellen: met-betrekking, tót; dé buitenland-,; sche,- r. politiek i - -■ lfrx'% hy - aftreedt,': dan.-zou' waarschijnlijk de1 regeerihgttfdéns een .verkiezingsjaar berooven van; den krachtigen invloed van Wallace op -deipartijpolitiek. -'v In' verband met'het'groote poli tieke conflict tusschen Wallace-Tru- man-Byrnes is het laatste nieuws, dat Wallace nog lang niet uitge sproken is. Hij denkt er niet over ontslag "te nemen -en daarna ver wacht het publiek een diplomatieke zet van Bymes. AlsRussische re actie is er tot nogtoe alleen nog maar een verklaring van -Molotov, waarin hij nuchter weg zeide, dat -over de grenzen van Polen niet meer valt te praten, daar zij vastgesteld zijn door de Groote Drie te Berlijn en wachtende zijn op een bevesti gingvan de internationale vredes conferentie voor Duitschland. :-. De balans van de Utrechtsche Najaarsbeurs geeft aanleiding tol groot optimisme. Dit is de conclu sie, welke getrokken kan worden uit de mededeeimgen, die n,m mr. Milius, directeur der Jaarbeurs ons :gisteren deed.-, .V; Öm: té beglianén zijn de beide exportdagen, waarmede de najaars- beurs is geopend een groot succes- geworden.;.;, Uit ^alle oorden van de wereld hebben buitenlanders deze beurs bezocht tot een totaal van 500. Dit aantal .lijkt niet zoo verbijsterend groot, maar als men weet dat de meesten van deze vreemdelingen belangrijke Inkoopen hebben ge daan, dan mag men de conclusie trekken, dat de exportpositie van ons land hierdoor ten zeerste Is 'yer5terW.:v.;:;; Wat het gewone bezoek betreft; men heeft aan de loketten tot dus-; verre 3000 betalende bezoekers ge teld, Wanneer men diegenen mee rekent. die by de spooPwegen en reisbureaux entreek&arten hebben gekocht of deze van. deelnemers hebben ontvangen, dan is het be zoekersaantal tot nu toe op 120 125.000 te schatten. De voorjaarsbeurs heeft ruim 300.000 bezoekers gehad; de na- jaarsbeurs zal hier naar alle waar schijnlijkheid 50.000 onder blijven Het Ietwat geringere bezoek Is In tusschen een gunstiger factor voor het rustige zaken doen. Deelnemers zijn tevreden De stemming onder de deelne mers is er overhet- algemeen één van bijzondere tevredenheid. En kelen hebben mr, Mllius verzekerd, dat zij na drie dagen hun mon sterkamer wel hadden kunnen slui ten; hun orderboekjes waren prac- tisch volgeboekt. Die tevredenheid Is er echter niet overal De oor zaak hiervan moet voor een groot deeh gezocht worden tn de omstan digheid, dat het Jaarbeursbestuur er niet in Is kunnen slagen de scheiding tusschen de verschillen de groepen over beide terreinen radicaal door te voeren. Menige: bezoeker, die op het Vreeburg de *- deelnemers uit zijn groep had bezocht, was te moe ge worden om nog naar het „terrein 1946". té gaan, waar. zich de overige deelnemers uit zijn groep bevon den. Er zal met. kracht naar ge-' streefd worden om voor de komen de voorjaarsbeurs, die van II tot 20 Maart 1947 wordt gehouden, de ■scheiding zoo volledig mogelijk door te voeren. .Ook dan zullen, wederom exportdagen gehouden worden, terwijl het buitenlandsche bezoek op-; allerlei wijze wordt ge stimuleerd. - De bedoeling Is op.-het terrein 1946 in hoofdzaak de- technische beurs In te-richten, ni;: voor rirv.; chinerieën, -, hulpmiddelen indus trie, "electro techniek(niet voor 'huishoudelijke doeleinden) en bouwmaterialen. Verschillende groepen zullen/definitief - van het Vreeburg naar het nieuwe terrein verhuizen,waar nog meer semi permanente gebouwen Tullen .wor den opgericht; 1 De agrarische jaarbeurs Ook de agrarische Jaarsheurs is een groot succes' geworden In de toekomstzullen naast de land bouwwerktuigen ook de landbouw producten worden geëxposeerd, waardoor men hoopt, de verspreide Iandbouwtentoopstellingen grooten- deels overbodig te maken. Gebleken ls, dat het najaar voor denlandbouwer niet"'het gunstig ste tijdstip is voor het verrichten van nieuwe aankoopen. De land bouwer orienteert zich: wel. maar met: koopen wacht hij toch op het voorjaar. 1 In verband hiermede zalhet Jaarbeursbestuur met gróoten ernst de vraag bestudeeren of het moge lijk en gewenscht is de agrarische beurs naar een ander .tijdstip te verplaatsen. .;.-• Schermerftorn bedankt; afs y Kamerlid /f-y Prof Ir. W. Schermerhom (Par ty van den Arbeid) heeft bedankt als lid der Tweede Kamer. Na prof. Schermerhom volgt op de lijst de heer F. Goedhart. :GE2fERAAL'MAJOOJ2 E. E.OBQÜ BAHi, commandant van üe First AirborneDivision, met mevroutv Urquhart bij httn vertrek vun het Rot- terdamsche Raadhuis, stand, zégt hij, waarin Nederland door den oorlog is achtergelaten, in. aanmerking neemt. Indien de Amerikanen zich hun eigen inspanningen en resultaten in de Phillppijnen herinneren, zullen de Nederiandsche doelstellingen hun volledige instemming kunnen heb ben.'"""" -... Jr> Eliot. die een "onderhoud heeft ge had met minister Jonkman, legt ex den nadruk op; dat de Nederlanders geèh herleving van het rijk op 'den .ouden grondslag wehschen; -Verder -geeft' - tuiging dat - dé- overgroote-meerder heid van het Indonesische volk een overeenkomst zou toejuichenen dat de nuchtere politieke.. leiders van -de Indonesiërs een dergelijke- overeen komst gaame.;willen bereiken.' Michael Wright, de plaatsvervan ger van Lord .Kflleam, den Brit- scheri Mi,n^«réi) afgevaardigde, voor Ziiid-Oost-Azië, is naar Bata via vertrokken teneinde, het contact met de Nederlanders en Indonesiërs weer op te nemen., Lord Killearn heeft zijn reis, tengevolge van drin gende voedselproblemen .te,Singa- y; Belanghebbeciden, én „Geleidelijk komen de Nederlan ders tot het inzicht en de erkenning van het feitelijk bestaan van de. re publiek", aldus een artikel.in het te. Djogjakarta. verschijnend. - Indone sisch dagblad dé ..Ked-xulatan Ra jat*1 Volkssouverelniteit)waarin-het de komst van de commissie-generaal- Schermerhorn commentarieert. Dank zij de succesvolle radio-uit- 'zendlngen tegen de beweringen van de Nederiandsche propaganda, dat chaos en terreur in de gebieden.van de republiek heerschen, kan de komst van de Nederiandsche afvaar diging hierheen," zoo schrijft het blad. „worden opgevat als een de facto-erkenning van de republiek als voorbode van een uiteindelijke de j ure-erkenning. Het bezoek is in - eeenen deele. 'als representatie te be- schouwen van de koloniale Neder iandsche regeering, die opnieuw be- heersching van Indonesië wenscht,. maar een „goodwill" missie van een vrije Nederiandsche naar een vrije Indonesische regeering.'* y Het rcptiblïkeïnschenieuwsblad voegt er aan toe, dat de aanstaan de komst der Nederiandsche troepen echter alles behalve een fc**'—v* at mosfeer voor de Indonesisch-Ne deriandsche besprekingen zal schep pen. Er zal een sfeer ontstaan, die op een toestand van oorlog zal lij ken. belangstellenden George ..Fielding Eliot .heeft uit Den - Haag eenartikel gezonden aan de „New- York- Herald Tribune" waarin hij -de Amerikanen verzoekt hun sympathie te geven aan de in spanning der Nederlanders t.a.v. den wederopbouw in Indonesië. „Bjj de aankomst van de verster kingen, die thans uit Nederland ver trekken, zullen de' Nederlanders over "voldoende troepen beschikken om de huidige, militaire problemen op te lossen, Indien zü met de Indonesi sche leiders op Java tot overeen stemming kunnen komen, zooals dat in de buitengewesten het geval is. De inspanningen, die de Nederlan ders zich getroosten, zijn inderdaad zeer groot,- Indien, men den toe- y Naar'.wij vernemen heeft de" minis ter van. Buitenlandsche Zaken beslo ten de schorsing van den directeur van den Nederlandschen Voorlich tingsdienst .in Canada, mr. S. E. Ha- zelhoff Roelfzema, op te'heffen, hem echter tegelijkertijd ontslag yerlee- nend uit; overheidsdienst. Daarbij dient te worden aangetee- kend,. dat dc door deu heer-HazelhoH Roelfzema -ln Canada gemaakte fout zeker geen aanleiding lot het. veriee- nen van, dit pntlslag heeft gevormd- Dezé redenen moeten uitsluitend ge zocht worden. In de onheusche wijze,, waarop deze ambtenaar zich over. regeering en ministers .heeft uitgela ten om de door hem Zelf gemaakte beleidsfout goed te pralen: een amb tenaar, .'die zich tot dergelijke boos aardige: aanvallen laat verleiden wordt rilei ln staat geacht lot hei dra gen. van -de ambtelijke verantwoorde- lljkheld. - De heer Hazeihoff Roelfzema, die kapitein is bij de luchtstrijdkrachten, is than3 wederom 'ter beschikking, gesteld van het Ministerie van Oor log. Prinses Juliana sprak Congres voor 'volksgezondHeid toe Iedereen moetdoordrongen zijn vart het groote belang van de licha melijke en geestelijke volksgezond heid. zeide prinses Juliana gister morgen,. sprekend tot de deelnemers aan het nationaal congres voor de volksgezondheid, dat inhel 'Concert gebouw te Amsterdam werd gehou den. Wij weten, hoeveel schade de oor log heeft te weeg gebracht. Naast het opsporen van den aard en de uitgebreidheid van de verwoesting moet getrachtworden op i korten ter mijn "net; levensgeluk van het volk dat in den totalen, strijd betrokken is geweest, te- verhoogen. Een zeer groote laak Wacht ons hier en" ln het rijk over zee. Reeds veel is voor en in de overzeesche gebiedsdeelen gedaan, maar groot is daar het te kort aan medische en,sociaal onder legde krachten. Allen moeien mede helpen aan het geestelijk en licha melijk herstel van ons volk hier en ln de overzeesche gebiedsdeelen. *Dr 'J. H. Tuntler, de voorzitter van •t congres, wees er In zijn openings rede op.' dal de volksgezondheid op schrikbarende wijze is geschaad- Nadat minister Drees het congres had toegesproken,sprak dr. L. C. Kersbergen over onze volksgezond heid in verleden, heden en toekomst- Het zal Qoodig zün» de geheele be volking röntgenologisch te onderzoe ken met schermbeeldfolografle. Al daalt bet sterftecijfer door t.b.c,, het. aantal ernstige zieken is nog niet gedaald. Spr twijfelde er niet aan, dat de Nederiandsche geneeskundigen zich als één man zullen aangorden' ctn aan de eischen van teamvorming en hét süc'hlen van health-centra te vol doen en aldushun zoo belangrijke bijdrage te; leveren tot bevordering van de volksgezondheid in ons vader land. Of daarvoor naar Angelsaksisch voorbeeld een onderbrenging van de artsen In staatsverband noodlg zal zijn. meende spr.. voorloopig ernstig te moeten betwijfelen. De algemeene vergadering van den Nederlandschen Bioscoopbond heeft met algemeene stemmen, zoowel van de leden-exploitanten als van; de leden-filmverhuurders, besloten het accoord, dat het hoofdbestuur met de vertegenwoor digers van de M.PJ1.A. getroffen heeft, te aanvaarden. - en 'snelle «*erb. lering der openbare voorlichting van Batavia uit het weg nemen der beroering over de troe- penultzcndingen wordt bevorderd, terwijl zij anderzijds heeft te bewerk-, steltlgen, dat uit Xndische. sleutelposl- ties diegenen worden verwijderd, wier mentaliteit ln de huidige verhoudin gen niet meer past, wijl die mentali teit tn feite die ouü-koloniale ts. waar in men troepen zendt om „verzets lieden neer-te leggen", een mentali-, telt, die meet dan wat ook.verant woordelijk is èn voor het blijven sle pen der .Indonesische besprekingen" èn voor de beroering, door de troepen- uitzendingen m breede kringen ver oorzaakt. Dè' (femmisste-pesnersal. en i de troepen - Tweeërlei uitzendingen haar Indo-.; néslë houden thana de Nederlandscae geesten gespannen: die van de Com- missie-Generaal, en dia van onze' troepen, bestemd-naar de verzekering der regeering,- onlanga onderstreept door die van generaal Spoor, tot handhaving van rust en orde in gincl- sche gebieden. Beide uitzendingen kunnen niet los van elkander worden gezien Wie probeert zich rekenschap te geven van de taakder Commissle- Generaal moet dadelijk inzien, dat dia taak een sfeer van vertrouwen on derstelt, geschikt om tot een begin- setovereenkomst tusschen öe partijen ln het geding te leiden. Sjahrlr en wat hij achter zich heeft, vonden tot dusverre-In dr. .Van Mook een ver trouwd en diep "gerespecteerd onder handelaar.- Dat niettemin tn meer dan een Jaar UJds de van weerszijden zoo gehoopteovereenstemming niet gevonden .werd, ligt'nóch aan Sjahrir nóch aan den LuitenDnt-Gouverneur- Generaal, maar aan da omstandig- held, dat Nederland vol Wanbegrip omtrent' aard en beteekenls éener re- - voiutionnaire situatie,-in elk kritiek oogenblik met zijn jawoord: talmde, om naderhand te ontdekken, dat. het met minder dan het door Van Mook bereikte niet toe zou kunnen. De. Commissie-Generaal, tastorgaan van het opperbestuur, zal nu samen met den Lui tenant-Gouverneur-Generaal in een sfeer van vertrouwen en rea liteitszin het doen van „zaken" moe ten voorbereiden en aangenomen moet worden dat het tn de bedoeling ligt, de onderhandelingsresultaten .van. het viertal dat nu geformeerd staat te wórden, als de best bereikbare op lossing ook te aanvaarden, al blijft formeel de „beslissing" uiteraard een parlementaire. Waar aangenomen moet worden, dat regeering en parle ment bij het voorstellen en aanvaar den van de Commissie Generaal de bedoeling gehad hebben, de elemen taire voorwaarden voor het welsla gen harer missie te scheppen, moet door hen thans alles ln het werk wor den gesteld om die sfeer van vertrou wen te weeg te brengen, die voor vruchtbare onderhandelingen voor waarde is. En. ziedaar het verband tusschen de Commissie-Generaal en da troepenuitzendingen, immers tn beginsel ls troepenuitzending Juist niet het middel tot het scheppen, veeleer een middel tot het bederven \'on een onderhandeUngssfeer. Reeds daaruit volgt, dat de regeering onder de gegeven omstandigheden niet be dachtzaam genoeg kón zijn bil het nemen van maatregelen van militai ren aard. zij zou er de Commissie- Generaal stokken mee tusschen de beenen kunnen gooien. De vraag,, wat er op militair terrein gedaan moet worden is thans allerminst een alleen maar militaire vraag.-noch een, waar- op een antwoord gegeven'moet wor den dat slechts de politieke agitatie van „recht" ln Nederland tot achter grond heeft Wij vertrouwen, dat de .regeering van nu,.af. haar .militair beleid;.ln.nauw overleg: met* da- Ccinv- misslë-GeneraaL 'zal;,v bepalen,;;: 'opdat niet het crediet. dat de-Indonesiërs bereid - blijken haar te geven, door ontactisch voortvarende militaire maatregelen teniet gedaan worde. Dit schrijvende bedoelen wij uiter aard niet, ln te stemmen met hét de magogisch krakeet dat de communis ten rondom de troepenuitzendingen verwekken Nog minder willen wij er een advies mee geven aan hen, die zich gesteld zien voor het vaak bit tere feit van een oproep om in; wer kelijke n dienst te kotnen. Er wordt op het oogenblik verschrikkelijk, ge knoeid met het begrip „dienstweige ring", Telkens'ontmoet men de voor stelling, da; de burger het zedelijk recht zou hebben, scheep ga^ri naar Indonesië te weigeren omdat hij zich met de werkelijkeof onderstelde po litieke bedoelingen: der regeering niet vereenigen kan. Deze beschouwing houdt geenerlei steek. Dienstweigeren is een gewetenszaak van hen, die om redenen van godsdienstig of. zedelijk beginsel, .het dragen van wapens ver-: oordeelen. Wie wel dienst wil 'nemen in het Nederiandsche bezettingsleger ln Duitschland. niet daarentegen. In hetleger datop Java orde en rust herstellen moet, is geen dienstwelge- renraar niaar een politicus. De over heid kan zich natuurlijk bij zulk een houding niet neerleggen. Zij laat in een democratisch bestel wel vrijheid vpn persoonlijk oordeel, geen onbe perkte vrijheid vanpersoonlijk han delen. Deed zij anders, het hek ging van den dam. Men zou dan Immers vrede moeten hebben met den burger die zich niet vereenlgend met het beleid van minister Glelen, een per centage van zijn belastingaanslag af trekt gelijk aan het aandeel van On derwijs in de Staatsuitgaven, en zelfs met mr Hazeihoff Roelfzema. die, in dienst- van den Staat, zich, in zijn kwaliteit, openlijk tegen het be- -. leid der regeering 1 keert. Over de vraag der troepenuitzendingen kan. de Indivïdueele Nederlander zijn oor deel uitspreken het parlement heeft ;in het- bijzonder de taak zulks te doen maar eenmaal de beslissing gevallen ligt 't niét op zijn wegzich et, om- andere redenen dan die der pr'ndyieeie dienstweigering, aan te onHtekken Het fs onmiskenbaar.dat de tróe- penuitzendingen beroering wekken. Op zichzelf ver.' -igen wij ons daar over Er blijkt 1; .mers uit, hóe wei nig oorlogszuchtig óns volk is en hoe wara het zich gevoelt van een oorlog tegen de Indonesiërs In het .bijzonder. Anderzijds moet de regeering die be roering vooral daarom betreuren om dat bij allen, er uit blijkenden anti- oorlogszln, dién stellig de regeërlng deelt ult-üle beroering vooral een bedenkelijk wantrouwen: van het volk tegen, zijn overheid aan -den dag treedt. Immers indien algemeen werd aangenomen/dat de regeering de troepen voor niets anders wenscht te gebruiken dan ;voqr een inderdaad onvermijdelijk te ramen met Slahrir; en de zijnen te volbrengen, werk van orde- en rust-herstel zou er van be roering geen sprake zijn Maar on danks de. verzekeringen var» dien aard dyr.r de regeering telkens gegeven, leeft bij honderdduizenden de stille of uitgesproken vrees, dat het rekken aei onderhandelingen een middel ls om tijd te winnen, het tijdwInnen een middel om militaire voorbereidingen te treffen en het. treffen van militai re voorbereidingen een middel om een koloofalen oorlog op touw te zet ten. Vandaör - de beroering, lustig aangewakkerd- door. hen, die leven van onrust en agitatie, en die dan ook onder alle omstandigheden tegen de regeering te yélde trekken - De Commissie-Generaal moge acht staar, op die situatie en beseffen, dat haar taak zich niet geheel tot Indo nesië- bepaalt.. Zij zal er toe hebben bij te dal door aanzienlijke (Vervolg 5e kolom onderaan)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1