DE SCHIEDAMMER Belgische Skymaster ontdekt Cfvs fruitehtandsch fkteid :;;#/- v //ïqan.-•/w ZESDE JAARGANG NO. 219 VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1946 uiteen waarom wil een beleid wan trouwen en verwerpen, dat meent dat reeds als een uitgemaakte zaak te moeten poneeren. In da tweede plaats: het is helaas nog geenszins zeker, dat van een pro- gresslef-aociallstlsch West-Europa de Vereenlgde staten nooit de bedrei gende macht zullen worden. Het ls niet zeker, dat Amerika geleid zoo als het heden ten dage wordt, onza cultureele en materleele zelfstandig heid zal respecteeren en niet trach ten te corrumpeeren. Zoolang deze dingen niet veelduidelijker - zijn geworden behoort Nederland- ala onderdeel van West-Europa re serves tegenover deze bide mach ten tebehouden. Misschien meenen wij dit te doen. maar wij doen het In feit niet, In de der de plaats: de macht, dte West- Europa noodig heeft ter bescherming van eigen atmosfeer zal te grooter moeten zijn naar mate de macht, die het tegenover zich heeft grooter ls.. Het alternatief De. romp van het, toestel uitgebrand, aantal v overlevenden onbekend zij /voorbereidingen treft -om - de overlevenden te eyacueeren. Er werd geen aantal genoemd. 13e romp van het toestel bleek .uitgebrand te zön met uitzondering van het staartge- deelte. i ■■/.//.■'X De passagiers De bekendste passagier, van de Bkymaster is - de 56-jarige /Henri .Pauwels, ex-minister en voorzitter van de Christelijke vakvereeniglngen in België," die op weg was naar de Internationale arbeidsconferentie te Montreal, Andere passagiers rijn de directeur van de onlangs genationa liseerde tramwegm aatschappij Brus sel—Antwerpen. Richard de Vooght, een hooge functionaris van het Bel gische ministerie van Koloniën,.-Al- bert Dumont en vijf familieleden,, onder welke drie van zijn kinderen. Ook de directeur der Sabena be vond zich onder, de reizigers en ver der. Jef de Schuyffeleeiv oud-natio naal voorzitter van de K A.J. Hij was evenals Pauwels op weg naar de Internationale arbeidsconferentie/. Een reddingsbrigade heeft hel vliegtuig bereikt De Belgische Skymaster, dfé op zun vlucht van Europa naar New Foundland vermist werd, ls op on geveer 35 km. ten Zuid-Westen cvan het vliegveld 'Gander (New Found- land) "waargenomen. Volgens kapitein Jennings van de „Transwivid Airlines", die het wrak heeft ontdekt, hepen drie personen In de buurt vanhet w*v en vier anderen ongeveer 6 km, van" de kust -ov.K-v^v - Men heeft per parachute voedsel neergelaten .en een reddingsbrigade is over land op weg naar de betrok ken plaats. Het is nog niet be kend, of er persoonlijke ongelukken hebben plaats gehad. •- De piloot, die het toestel ontdekte, zeldei.dat de Belgische machine ge heel uitgebrand, tegen een bebosch :te helling lag, alle boomen zijn over 'een afstand van 500 meter in het rond afgeknapt. Over de oorzaak' van de ramp zgjn uiteraard nog geen gegevens be kend. In luchtvaartkringen ver moedt men, dat het toestel gepro beerd heeft te landen, toen het zich niet voldoende meer kon oriënteeren,: doordat het Noorderlicht belang-." rijke storingen in de navigatie-in- strumenten teweeg, had gebracht.. Het laatste'bericht was, dat een reddingsbrigade de plaats waar het toestel is neergestort, heeft bereikt De brigade heeft medegedeeld, dat WIJ hebben ome buitenlandsche politiek als een./ beleid op dood spoor afgewezen. Oppositie brengt echter, steeds de verplichting mede tol het stellen, van een alterna- lief.'Welk 'ls het onze 7 Al zien wij nog niet tot welke consequenties dit zal- leiden het ls duidelijk, dat de wereld beheerschl wordt en verdeeld dreigt te worden door twee machten: Rusland en de ver. staten: Terwijl in het Oosten Japan stevig ln de Amerlkaansche invloedssfeer is op- gènömèn is de botsing lusschen de belde machten, ln China, zooal niel reeds uitgebroken, dan toch voortdu rend latent. In het Westen is Oost- Europa stevig opgenomen in de Russische Invloedssfeer Naarmate wij In West-Europa Engeland en den Engelscben Invloed meer naderen, teekenen ztch de verhoudingen min der scherp af, Dmdat Engeland en het Brltsche Wereldrijk in de situatie van hel oogenbllk een veel minder vastomlljde grootheid vormen, En geland behoort tot de groote drie, krachtens traditie of - krachtens posi tie? Een voor de bepaling van ons beleld uiterst gewle'nIIge- vraag, waar- op wij een stellig antwoord nog niet durven te geven. Hoe vaaje is de Ondergang van het Britsche rijk als machtsfactor van de eerste orde reeds aangekondigd. En toch: is de ver spreidheid van de ligging der deelen ln de wereld van vandaag geen on overkomelijk handicap? Spreken de gebeurtenissen ln het nabije Oosten. In Egypte, in India geen duidelijke- taal? Trekken niet de wetten der zwaartekracht Indien men het zoo mag uitdrukken. Canada en Austtra- Lië naar Washington?' In de slluaüe van vandaag moeten wij het als een onopgeloste vraag laten staan: Enge land een onafhankelijke factor of de Junior parmer der door de Vereenig-., d^ Staten beheerschte Anglo Amerl kaansche firma. WIJ zullen moeten vragen wat leder dezer machten Europa kan en wil bieden. Rusland bood tot op heden niets. Maar men kan dit ook niet verwachten zoolang Ruslanda vrees begrijpelijk is, dat alles wat het biedt ln een „Amerl kaansche zöne" terecht komt, poten tieel tegen zichzelf gericht. Amerika heeft tot op heden, terwijl het wel kan, evenmin tets geboden. Vide Duitschland (tenzij men de rede van Byrnes als het begin van een andere houding wil zien), Laten wij dan scherp uitzien-naar daden, voor het geval de noodzaak .dezer keuze ont staat- BIJ het streven naar het eerste en grootste doel: den opbouw van een vooruitstrevend, West-Europa moet Nederland de beschikking hebben over een progressief apparaat ter uit voering van het beleid. Het bezit dit niet. Het socialisme is van de oppo sitie, waaruit het ontstond, het eerste overgegaan tot regeeren In kring van he stadsbestuur, vervolgens deel gaan nemen aan het landsbestuur. Maar wat ln decennia aan sociale gerechtigheid en welvaart tot was dom komt wordt door een van buiten onze grenzen binnendrlngenden storm in heel- korten tijd weggevaagd, Wan neer wij het ernstig meenen met een vooruitstrevend binnenlandsch be leid dan moet er eindelijk ernst ge maakt worden met een vooruitstre vend buitenlandsch beleid.,.Tot be zinning daarop en verwezenlijking daarvan roepen wij op. Tien Arnhemsche meisjes, die zich in:ide Septemberdagen,- waarin de slag om Gelre's }ioofdsiadwoedde,bKeo7tder onderscheiden hébben Uj\ dens de verzorging van-de gewonfa^Engelsche, waren als programma- verkoopsters aantccsig.b\j dó premtirej-in het Ganmont-thcater, Ilaymar- het, van de film „Thcirs thé GloryLondensche première werd o.a, bijgewoond: door den Engélschen.minister-président en andere leden van het kabinet. De foto is genomen- op het moment, dat Clement Attlee van écn'-der, in' Zceuwsch cost«tint«igestoken, Amhcmschc meisjes een programma koopt. Storm richt schade Bok enlichter gestrand Ten gevolge van den op xlchzdf matigen storm, die in den nacht van Woensdag op Donderdag „over een groot deel van ons land woedde, zyn drie schepen voor de kast in moeilijkheden geraakt, terwijl, bo vendien de landbouwtentoonstel ling groote schade opliep. Gistermorgen In de vroegte Is bij Petten een lichter gestrand, die deel uitmaakte van een sleep, ge trokken door twee zeesleepbooten. Het schip liep op een strekdam en brak doormidden. Het was geladen met hout. Een drijvende bok, die tot denzelfden sleep behoorde, sloeg eveneens los en kwam bij Callands- oog op het strand terecht. Dé twee sleepbooten zijn de haven van Den Helder binnengeloopen. Zij behooren tot het Amerlkaan sche marinecommando Bremersha- ven:; Zij waren uit Vllssingen ver trokken en blijven in,de-haven van Den Helder liggen in afwachting van orders. De commandant'en de eerste machinist zijn van.: Ameri- kaansche nationaliteit. De beman- ning. (15 koppen) bestaat uit dis- ^placedvpersons.•?.--v. :V:'. .-/'Eweegmotetehten'op^déSch ager -landbouwtentoonstellingstortten in en een derde moest door - ijlings aangerukte.' vrijwilligers - -worden neergehaald, omdat zij-op Instorten stond. Zevenhonderd pluimvee-in- zendingen geraakten in 't nachte lijk tumult dooreen, zoodat liet moeilijk voor de eigenaars zal zijn hun. eigen dieren .terug te vinden. De stand van de bloementeelt bleef staan, maar de inzendingen hadden zeer te lijden. Men is reeds met de herstelwerkzaamheden begonnen. Amerlkaansche - stakers verdeeld Nadat: gisteren gesproken werd over een gedeeltelijk hervatten- van het werk; in .«Je haven van New York,, lulden latere berichten weer ongun stiger. De pogingen van president Truman om de zeelledenstaklng te beëindigen hebben niet veel succes gehad, in leder geval zullen.de zee lleden beboorend tot de C.I.O groep niet'meer pasten bij de schepen, be- mand doorleden van de A.F.L.- groep. Door. dit. besluit zullen 40 sche» pen.de haven yan New,York kunnen. Uitvaren.; doch -anderzijds; wordt ge vreesd d at- daardoor on geregel dh ed en -' worden -verwekt";'.Troepen worden in-, geschakeid-'-teneinde lncidenten-lte voorkohieri. c—w r* BIJ de analyse onzer posüïe In de bultenlandsche politiek moei voorts licht vallen op hei vol gende. Sinds In' den NapoleonUschen tijd" Engeland ons onze koloniën af nam en teruggaf was het axiomatisch in ons bultenlandsche beleid, dat wU ons ter wille van ons koloniaal bezit nootl en te nimmer willens of wetens tegen Engeland konden keeren. Die situatie beslaat echter niet meer. Het is gebleken dat Engeland om vele re-^ denen niet meer In. staat en niet meer bereid 'is ons op die manier „onze koloniën" terug te geven. Nederland bezit geen koloniën meer; eit wenscht die ook niet meer te bezlttem.Door .den huldigentoestand .ln: In«JoneMë,;-*door.;Öe ontwikkeling s. waar het ln Indónésdë' héén 1 moét* én" zal gaan vervalt het -zoo Juist ge-' noemde axioma onzer butteruandsefte politiek Hoe hecht.-ook-de- band zal blijven. Indonesië zal. In de toekomst eigen verdediging" en eigen verzor ging, van veiligheid, ter hand nemen Te handelen en te denken alsof" dit door onze positie als koloniaal moe-'' derland ontstane oxioma. heden ten. dage nog bestaat ls dus dwaas. Nederland ls.deel. geworden,, ln ster-, ker mate nog dan voorheen, van. een zeer klein geworden en nauwelijks met mocht bekleed continentaal West- Europa. Voor de buitenlandsche poli tiek van Nederland, van West Euro pa kan er maar-een deel doel zijn: Het scheppen en -handhaven van een atmosfeer waarin het economisch en cultureel kan bestaan. Zoolang en last over den duur van die periode het land vaii Grótlus en van Vollen- bove zich geen Illusies maken de samenleving der volkeren niet ver- gelekeh kan worden met een..-ge-; ordende 'maatschappij, waar het recht van het oerwoud niet meer oppermachtig is, zoolang zal die at mosfeer aleen kunnen bestaan onder bescherming van macht. 1 Hoe groot' die macht moet zijn hsngt af van de vraag tegen welke macht beschermt moet worden. West-Europa en Nederland als onderdeel daarvan doen goed zich. enkele punten scherp I te realiseeren in de eerste j plaats; Rusiand kan die bedrei- j gende macht worden. Wij zetten reeds Kabinet beraadslaagt1 over grenscorrecties Twee ministers oriënteeren zich ter plaatse Naar wordt vernomen zal de mi nister van Buitenlandsche Zaken, mr. W. C. G, H. baron van Boelzelaer van Oosterhout en de minister van Verkeer, ir. H. Vos een tweedaagsch bezoek brengen aan het Neder- larid_sch-n ultsche grensgebied,.tea einde zich ter" rplaatse, 'zoowel ïu Nederland als over de grens, nader te oriënteeren omtrent enkele grens correcties, welke deze week onder werp van bespreking hebben uitge maakt van het kabinet. De 5 quarters retiree ren Dé temgtociit' 'van de squatters':is begpnnea Het Ivanhoe-hotel en Ab-- het lodge zijn geheel ontruimd en werklieden van het ministerie van Openbare Werken zijn bezig-de ver trekken voor Me rechtmatige gebrui kers in gereedheid te brengen. De squatters in het. Duchess of Bedford house, zullen vandaag de flats heb ben verlaten. lnsulinde vlot gekomen De. reddingboot lnsulinde, die 14 September op een zandbank bjj Schiermonnikoog was vastgeloopen is gisterochtend vlot gekomen en opgevaren naar het plaatsje Oost- mahorn: Waar.;: xit Degrelle f Volgens gewoonlijk welingelichte bronnen is de Belgische Rexisten- leider, Leon Degrelle, in het geheim op een plaats in Ecuador, aan land gegaan. Volgens geruchten in San Sebas- tiaan zou de voormalige Belgische Boxis ten!elder in Zuid-Frankrijk "rijn aangekomen, alwaar hij zich ge voegd zou hebben bij een fascisti sche bende,welke daar gevormd Amafeurboksers naar Denemarken':. Als resultaat der te 's-Gravenhage gehouden selectiewedstrijden ls thans de offlcieele Nederlandsche amateur- ploeg bekend gemaakt, welke 4 Oc tober a e. te Kopenhagen'in den ring zal komen tegen de vertegenwoor digers van Denemarken De samen- stelling ls: vlieggewieht: - Corman (Groningen), banfamgewlcht: BoeJJen.' - (Eindhoven), vedergewtcht; Kraua (Amsterdam), lichtgewicht: Beek- wilder (Breda), weltergewicht: Remie. (Breda), middengewicht: Vink (Den Haag), Isa l£z waargewicht: Henny Quentemeljer (Enschede), zwaarge- gewlcht: Nlemarss (Amstsrdam). Brand te Haarlem Centrale Werkplaatsen van de Spoorwegen kregen groote schade Gisteravond om ongeveer half ne gen is in de Centrale Werkplaatsen van de Nederiandsche Spoorwegen te Haarlem aan de Amsterdamschc vaart "een hevigen brand uïtgèbro- ken. -Op het moment, dat de eerste,mo- torspuit van de brandweer hetter rein opreed, bevonden zich daar riechts de portier en de nachtwaker. De brand heeft gewoed in de zgn. wagenlichterij, een zeer groote loods, waarin een" elftal nassagiersrytuigen, welke in reparatie waren, stonden opgesteld. Het is. gelukt drie of vier- van deze wagons te redden. Boven ln d° loods bevindt zich de - zgn. modelzolder en de ,modelv«2rk- plaafs.' Deze ruimte, waarin zich" be halve de talrijke houten modellen,- tevens een groote hoeveelheid elek trisch materiaal bevond,brandde schoon - uit. Het -is een kranig stuk werk van de Haarlemsche brandweer,' 'dat reeds omstreeks -kwart- voor tien ge- - meld kon worden, dat men het vuur -'meester was. - •-!>- Omtrent de schade is nog niets bekend:Dafzij aanzienlijk is,: staat evenwel vast. Een aanmerkelijke stagnatie., in de werkzaamheden is ontstaan, v Documenten gestolen Naar eerst thans bekend wordt, is in den.nacht van 30 op 31 Augustus j.l. ingebroken in een pand aan de Langestraat te Enschedé,' waarin o.a. de G.O.I.W. "en de stichting 1940—1945 zijn gevestigd. Het bleek dat men daarbij enkele koffers had buitgemaakt, afkomstig van. het voormalige hoofd van de afd. op-, sporing van het bureau Nationale Veiligheid, W. E. Sanders, die de koffers, waarin zich een groot aan tal documenten bevond, daar in be- waring had gegeven. Toen het S. bekend werd dat de koffers waren gestolen heeft hij onmiddellijk aan gifte gedaan bij de politie, die ze keren B. en zekeren P. aanhield. Ket bleek de politie dat alle docu menten aanwezig waren. B. wiens kantoor eveneens in dit perceel ge-- vestigd was en die als hoofddader wordt beschouwd schijnt op eigen initiatief gehandeld te hebben. B.. en. P. ,zijn inmiddels- door de politie op vrije voeten gesteld. Rotterdam, vrijdag Zwart janstraat, 3 Mei; 1945', >3 morgens half twaalf. Vijf mannei* dringen de juwelierszaak vaa den- heer Melcfirts binneu, richteu revol vers op den cigenaar en zyn gezin en zeggen barsch: We zyn van do S.D,.rwè,komen een onderzoek ip- stellen naar gestolen'goud. 'En terwijl eenige bandieten de familie Metearts met dc revolver, in bedwang houden, grijped de anderen naar gouden rin gen, broches, colliers, hangers, fia- eons, horloges, kettingen, lepeltjes •enz; en maken, zich meester van .een. collectie gouden voorwerpen, voor een waarde van duizenden, guldens. Een der roovers steekt ook de Amerikaan-' sche effecten van den juwelier in den zak. Do heer Mclcarts proteuteort hier tegen en dan richt liet hoofd der bende zijn revolver" op zyn tra want die dc effecten stal en dwingt hem zo terug te geven. Inmiddels komt de tweedo docbtvi des hujzes thuis. Men k»ut haar rus tig binnenkomen en plaatst haar naast haar# ouders enzuster achter de revolvers.- Op hun gemak verzamelen de die- ven alles-wat 'van -. hun gading is/eu bij'het vertrek sluiten zy de,-familie.; M. op' in een'zeer nauwe gangkast.. Het zou er leelijk uitgezien hébben voor do M 'sals vader er, niet in. geslaagd was met gewold de - kastdeui! te" verbrijzelen. -v Slechts twee der, wijf roovers bon-, 'den gearresteerd worden;" Een, de 46-' jarige A. W. K,, op. wel zeer bijzon- dore.-wyze. Toen de heer en mevrouw 1 Melearis- zich. n.1. .eenïgen tyd later in bet gerechtsgebouw san den NoorUr singel bevonden, na een verhoor door dun reclitcr-commisanTia, zag mevr. M. Speciale" textielpunten voor 1 Mei uitgereikt vanaf 25 Sept. ongeldig Het C.D.K. deelt mede dat van 25 September a.s af de thar.s In om loop zijnde 'speciale punten voor textiel uitgereikt voor l Mei 19;6 niet meer geldig zijn. Dit betreft dus uitsluitend de in bruine kleur uitge voerde bonnen, met opdruk „textiel 10 punten" zwarte letters ea In paarre kleur uitgevoerde bonnen met op ruk „textiel l punt" tn-zwarte letters. handelaren dienen zich voor inlichtingen omtrent de omwis seling van deze speciale punten te wenden tot den plaatselijken distri-- b'utledlenst. Prinses |u!iana ondér$cheiclen -Tijdens officieel bezoek - van ,een delegate van het Belgische. Roode Kruis aan het hoofdbestuur van het Nederiandsche Roode' Kruis teDen Haag,ontving Prinses Juli ana gistermiddag uithanden ;van den directeirr-generaa) van het Bel gische Roode Kruis tiet eerekruis" van het .Belgische Roode Kruis, de. hoogste onderscheiding die -liet Roode Krula te België kent. VakvereGnigingsbesfuurder ^//V" veroordeeld Het Haagsche tribunaal deed uitspraak in de zaak van H. .M- Roos, gewezen vakvereenlgnigsbe- stuurder te'8 Gravenhage. Roos was Lid geweest van het N.A.F. Het tribunaal legde hem een tetemee- ring op tot. 1 October 1945, terwijl het R,. tevens ontzette uit de beide kiesrechten.Voorts werd hem ver boden eenige leidende functie in politieke vereenigingenof. vakver- eenlgingen uit 'te oefenen. - NUMMERCOUPHRES Het - Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat de plaatselijke dlstrlbutiedlenstcn ln .de weck van 22 t.m. 28 septemb* r voor onder staande artikelen de daarachter ver melde nummercoupures zullen uit reiken: bloem A 149; brcx)d A 135 (patent bloem); A 138. (Inl, bloem); A 137. (roggebloem): A 138 «reductie); melk A 150, A 151, "A 153, A 153; eieren (rts. bonnen) artikel 37. De toeslag bedraagt voor bloem 50V«, voor melk 10*/». De toewijzingen voor- melk worden Uitgereikt op basis van tweemaal het aantal Ingeleverde raatsoenen. Bovenstaandenummertoewijzingen zijn geldig voar detaillisten t.m. 12 October: voor grossiers t.m. 26 Oc tober. De toewijzingen voor melk' zijn geldig van. 29 September t.m. .2 October a.s. - Grossiers ln tabak ontvangen toe-, udjzlncen G 94, G 95 voor een aan tal rantsoenen gelijk aan bet al te rekenen vorig overschot. Mr. Huyts. op vrije voeten gesteld De voormalige hoofdredacteur van de -Nieuwe - Rotterdamsche Courant, mr J. I.. V. A. Huyts, die zich sinds kort na de bevrijding in arrest bevond cn de laatste maanden verblijf hield ln het kamp aan den Kanaalwcg, ls dezer dager, op vrije voeten gesteld. Zooals bekend zal mr. Huyts vclgens uitspraak van de Perszülverings commissie gedurende zeven jaar geen •journalistieke' functie - meer mogen bekleeden - Mr.-- Huyts 1s -tot den laatsten dag hoofdredacteur van de Nleuwo Rotterdamsche Courant ge bleven, de eerste dagen na dc be vrijding „ondergedoken" en heeft zich daarna vrijwillig ter beschikking gesteld van dea P.O.D. WEERBERICHT Slorm, aanvankelijk n uit het "Zuid-Westen, t— |n den nadit mei iwa- re windstoten ruimend Jjagy*k^: naar Noord-West en daarna geleidelijk af- c£\\ryS. nemend. Wisselend be- -J' wolkt met regenbuien, hier cn .daar vergezeld van onweer Koeler. Zon op 8,26 uur, onder 18,42 u., Maan onder 17,45 uur, op 0,58 uur. Waterst-nden Rotterdam le. tij 1,09 Uur, 2e ty 13,48 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1