Meer gas en electriciteit DE SCHIEDAMMER REEDERS WENSCHEN AAN LUCHT VERVOER DEEL TE NEMEN Plesman op een perscongres RED- EN.-ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATESTELEFOON- 69300 REDACTIE: TELEFOON B6305 ABONNEMENTSPRIJS PER. WEEK 31 CENT PER KWARTAAL ft— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG NO. 220 .ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHISDAMSCHESINGEL tt ROTTERDAM - TELEFOON NRS. 25130 EN 69300 POSTGIRO NO. S3B&44 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM s ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1946 Kolendistributie benadert beeld vooroorlögsch Hinderpaal verdwenen VANDAAG begint de herfst en velen zullen 200 langzamerhand weer gaan denken aan; kachel en de brandstofprob] emen.Wij kunnen daaromtrent.-" prettige mededeelingen doen, afkomstig van dén heer H. :H. Wemmers, .directeur van liét Rijksko- lenbüreau/' Het rantsoen kolen voor hulsbranddoelèinden wordt gehapd- haafd op twaalf eenheden, waarvan er reeds negen zijn ^aangewezen. Voor. kamerbewoners worden zes-eenheden [ter beschikking gestelden";indien een kamerbewoner de 55 Jaren gepasseerd r. |s en geen werk meer verricht, negen eenheden. Dit is dus nog niets bijzon-; ders vergeleken met de reeds gedane toezeggingen. De gas- en electrfciteltsrantsoenee- rlng voor huishoudelijke doeleinden zal ecSiter zoodanig worden verbeterd dat ieder normaal gezin er zonder .eenlge moeite royaal van kan rond komen. Het kookrantsoen van" gas voor gezinnen van twee personen zal per periode stUgen van 34 mï tot 54, m3. Vöor elk gezinslid meer zal 6 ai3 ter beschlkktng worden gesteld,;Voor alleenwonende 'personen die zelf Roken stUgt het gasrantsoen van Z8 m3 tot 48 Di3, De electriciteit voor kookdoeleinden zal stijgen van .85 kwh tot, 135 kwh..voor gezinnen van 'twee personen en voor- elk, gezinslid meer zal J5;kwh, worden gegeven. Al leenwonende personen die zeil koken krijgen-voortaan 120 kwh. -vV -[.Vóór verlichting en aadèrhuishou delijk gebruik zal het jaarrantsoen BtUgen ,van.l58 'kwh ^tbt 360 Uivh; een verdubbeling die h'etnormaal verr hruik benadert ,Oob/het gasrantsoen; voor verlichting wordt herzien en zal var'éeren van -15 ms tot 26; ra3 per mraad. Bovendien zal met de ver strekking van petroleum op den be staande» voet worden doorgegaan. Nu de rantsoeneering voldoende ruim (s geworden zullen verbruikers, die deze rantsoenen overschrijden, als regel zonder meer worden afge sneden, want ieder zal moeten be* grijpen dat in dezen tüd geen energie straffeloos kan worden verspild. Het bedrijfsleven krygt voortaan Rairrm overleden De- bekende '•■F.-anscbe 'Ulmspeier- RaLrmt.-ls flan-.-ben- hartverlamming"; •overleden. Tal van films, waarin Ral- - mu een belangrijke rol vervulde, zjn In ons land vertoond Uit den tijd na den oorlog herinneren we hem In: „De eenlge Weg" en vooral in: „De vrouw van den bakker" van Pagnol- Eén van Raimu's beste I-films, tvaarin hij met: Fernandel j optreedt: „Twee grappenmakers in het Paradijs" die reeds eenigen tijd geleden hier is aangekomen, is door de Centrale I Commissie voor de Filmkeuring verboden. Er be slaat nog - eenlge Stoop, dat deze film,-:; zij het in «enigszins ge wijzigden vorm,- voor. de openbare vertooning zal worden vrijgegeven Skymasfcrramp' kost 28 doodeh Zwaargewonden onder de overlevenden Martens, directeur te New York van de Sabena, heeft uit Gander "bericht ontvangen, dat men „meer overlevenden - dan. oorspronkelijk werd gemeld" bjj het wrak van den ten Zuid-Westen van het vliegveld Gander neergekomen Belgischen Skymastér heeft waargenomen.; Volgens de laatste berichten ver wachtte men,- dat de overlevenden gisteravond te Gander zouden aan komen. Van offïcieele zijde werd nog hetstilzwijgen bewaard aan gaande het 'mogelijke aantal slachtoffers; Nader wordt gemeld, dat 8 vrou wen en tien mannen de ramp met de Skymastér hebben overleefd. Zes acht van hen verkeeren evenwel in zeer slechte conditie, gebroken lede" maten, en ernstige brandwonden. Zij kunnen niet over het ruwe terrein worden vervoerd en zullen met twee Helicoppers' worden weggehaald. Er zijn in totaal-28 dooden. Geen Roode leger meer Het militaire bestuur der.: Sovjet Unie tn Duitschland heeft de ge-, allfeerden .er. van In kennis gesteld, dat het Russische leger er prijs op stelt, dat de woorden RooUe leger en Roode marine1 Vallen. Voortaa zal moeten worden gesproken van Sovjet-leger en Sovjet-marine en overigens gewoon van soldaat en matroos. eooveel energie als het behoeft en zal' niet meer gebonden. zUn aan; hét' aau- vragen van rantsoenen Indien 'deze minder dan ïoo-ooo kwh.' per maand 'bedragen.'..' PRODUCTIE EN INVOER De gemiddelde dagproductie van de 1 mijnen vertoont een verheugend beeld eener regelmatige; stijging. In Mei 1945 bedroeg zij 13.764 ton per dag; In september, is zij de 30.000 ton per dag reeds overschreden. Dit is voor een deelté danken aan. het gröotér aantal mijnwerkers, doch :Ook aan de' grootere productie per. man. De werfacUe. voor het mijnwerkers beroep heeft -slechts G00 werkkrach ten opgeleverd;.daarentegen :zijn reeds 2000 gedetineerden .te werk; ge steld; welk aantal' tót 7000 zal 'klim men. Het succes .hieryan is": groot en moeilijkheden ontstaan - er niet. De; arbeidsproductiviteit der' mijnwer kers: wordt op ihet öogenblik gestéld op 75 van de vooroorlogscbe I ■Door de gunstige productie kan 'de invoér van kolen geleidelijk aan wori. ^deh verminderd- 'Hij bereikte in ."Juli van dit jaar zijn maximum met 412.161 ton en zal in October dalen tot ongeveer; 300:000 ttoh.' De invoér üit'.- Duitschland neemt aldoor af ten ge volge van - de, geallieerde- politiek., Daarentegenneemt onze eigen kolen- uitvoer, -die op het oogenblik35.000 ton- per maand bedraagt, regelmatig' toé. Al met 'al benadert onze kolen-, distributie heel -aardig1 het vooroor- sche beeld - van 1-200.00Q ton vaste brandstoffen per maand Wij mogen ons gelukkig prijzen dat eèn van de voornaamste hinderpalen die het ..herstel van ons land tégeh- houden, .de energievoorziening, uit. den weg is geruimd. Wij gaan in leder geval een winter tegemoet, waarin nr.za bedrijven zullen ."draaien en- waarin wij in onze hulzen geen kou behoeven, te lijden. Moge andere hin derpalen voor het herstel -eveneens snel verdwijnen. Hqt zijn hoed een tikje voorover en de eeuwige sigaar gedeponeerd ónder rijn stoel! luistert fVin-ston 'CfturcMU - «oor "begroetin^stpoor-; den in de 'Universiteit 'van:Zürich-, tót Item gericht alvorens hij zijn;: rede gaat houden over de Ycreenigdó: Staó ten- van.. Europa onder.- Fransch- I)uitsche leiding,. -v Wallace ontslagen De president der Verecnigde Sta ten, Truman, heeft den minister van handel, Henry Wallace, ver zocht af te treden. Iltf verklaarde, dat hij volledig vertrouwen had in den minister van buitenlandse he zaken, James P. Byrnes, en diens medegedcJegeerden ter vredescon ferentie van Parijs. Hy voegde er aan toe, dat er geen verande- Ing zon komen in de buiterlandsche; politiek der V.S. zooals Byrnes en tujzelf die tot dusver hadden uit gestippeld. Besprekingen met de K.L.K' leopen niet vlot Teraanvulling van de dezer dagen gegeven berichten omtrent bespre kingen tusschen de K.L.M.. de Rot- terdnmscr.e Lloyd en de Maatschappij „Nederland", wordt thans uit Batavia nog het volgende gemeld: Tusschen de K.L-M.. de Rotterdnm- scbe Hoye en de Maatschappij „Ne- •'aerlAhdr>rziJ'n''. besprekingen ^gevoerd .over een samenwerking tusschen •bo vengenoemd© "maatschappijen niet be- trekking tot het vervoer Nederland— Indië en omgekeerd. -Dit ls geschied in verband met het ...feit, dat de scheepvaart een grpot gedeelte van het passagiersvervoer aan bet vlieg tuig moet afstaan. De besprekingen zijn riet onverdeeld geslaagd tc noe men De K.L.M. wenscht, dat de ree- derijen aan het K.L.M.-kapltaai zullen deelnemen en wenscht geen daadwer kelijke medewerking. De reeders, die hun organisatorische ervaring voor de samenwerking .willen beschikbaar stellen, achiert het redelijk, dat zU' thans in de gelegenheid worden 'ge-, steid naar het luchtvervoer om te schakelen, aangezien zij gedurende vele jaren het eenlge contactmiddel., vormden tuèschen Nederland en indië. De reeders stelden, dan voor,, dat. van de zes vluchten per week ieder der maatschappijen er twee te 1 verzorgen zou krijgen, elk vliegende onder de eigen vlag, maar dat daarbij aan de K-L.M. de technische uitvoe ring, opgedragen zou worden. Dit werd. door de K.L.M. afgewe zen. Hierop vormden de reeders een plan om een eigen luchtlijn te openen, waarvoor als begin 4 Lockheed Con stellations uit Amerika zouden wor den aangekocht Daardoor zouden drie vluchten per week mogelijk ge maakt worden, waarbij bet in de be doeling lag om - door nachtvluchten de reis enkele dagen te bekorten. Tn verband met de hiervoor benoodigde vergunning zijn besprekingen met de Nededandsche regeering geopend. Het oorspronkelijke plan zien de scheepvaartmaatschappijen nog steeds als een mogelijke basis voor hervat ting van de besprekingen tusschen de drie maatschappijen. Het standpunt der reeders is, dat men moet besef fen, dat vooriooptg het grootste deel der passagiers aangewezen is op, ver voer per vliegtuig, waarom de ree- WEERBERICHT Tn1 den. oaéht vrfl helder en koud mét weinig wind. Morgen overdag .weer toenemen de bewolking met later plaatselijk lichte regen en aanwakkerende Znld-WestelÜke wfnd.Tets minder koel 22 September Zon op 6,26 uur, onder 18,42 uur Waterstanden Rotterdam ie tij Z.16 «ur, 2e tu 14,4» uur. 23 September Zon op 6,28 uur, onder 18,40 uur. Waterstanden Rotterdam ie t(J 3,06 uuc, 2e Uj 15,28 uur. Sjahrir naar Djocja Uit' Indisch-republikeinsche bron nen wordt vernomen, dat vice- president Mohammed Hatta, Sjaii- rir van Tsjeribon naar Djokjakarta heeft ontboden tot'het houden, van: een belangrijke conferentie. De republikeinsche delegatie, die op 15 September een openhartige bespreking met de Nederlandsche h eeft gevoerd, is weer bijeengeko men. Er werd het besluit genomen Sjahrir een schrijven te zenden," waarin hem werd geadviseerd on middellijk lord KUieam te verzoe ken zijn goede diensten te. willen verleenen. - Dr.- Van Mook zou een soortge lijk. schrijven .- aan lord Klllearn.1 hebben 'gericht, Koets' ervaring Dr, P. J. Koets heeft bij zijn terugkeer uit -het binnenland ver klaard. dat zijn -ndrukken en fdie van zijn gezelschap als volgt kon den worden samengevat; „In dé gebieden; die wü be_zocht hebben, heerscht -op het oogënb'lik een zekere eenheid in het proces van consolidatie.- Orde over- heerscht. ^Natuurlijk ontbreekt ;ar nog veel, mhar de zaken ontwikke len zich beslist In een goede rien ting". Killearn te*Batavia Lord Klllearn Is te I3.Ï0 uur plaat selijke tüd te Batavia aangekomen. HU werd verwelkomd door dooi dr. Van Mook,1 lt.generaal. Mahsergh, ge neraal Hawthorn, prof; Schermer* horn, Porman, Aïackereth en een In donesische republikeinscho delegatie onder leiding van' Soedarsono en Oetoyo,1 -.■ ders zelfstandig, hoewel natuurlijk gaarne met de K.L hl. somenwerkend, aan het Itifhtvervoer werschen deel te nemen - Het lo de va-4>t brengen van mail schepen voor regelmatig passagiers vervoer is voorshands onmogelijk. Een schip van hét type van de Ora«y£, Jcpst.- op r"dlt oogenbü)c*f4p' mOlioeb r gulden, dat. wir zeggen,een"; bedrag; driemaal zoo hoog als voor den oorlog. ZEELIEDENSTAKINC IN AMERIKA TEN EINDE - Dezeelledenstaking In Amerika Is Vrijdagavond geüindigd. De zeelieden van de C.I.C.zullen dezeirde loons- verhooging ontvangen als die van de A.F.L1 Dé staking heeft 14 dagen ge duurd, 100.000 ton wintergroenten naar Duitschland Met de Engeische regeering is de zer dagen een contract gesloten voor tfe levering van 100.OOO ton - winter groenten, hoofdzakelijk kool, peen; Bieten en koolrapen, welke produc ten tegen redelijke prijzen door de bezettlngsautoriteiten worden afge nomen en onder de bevolking van het Rijnland en ,V/estfalen zullen worden gedistribueerd. Het squattersprobleem -Y: opgelost? Om te pogen het spuatters-proLleem op te lossen, heeft .do Britsche re- geerlng 718 kampen a-i plaatselijke autoriteiten ter besc' kking gesteld ter inrichting voor gezinnen, die door het tekort aan hulzen gedupeerd zijn. Door dezé stap ve."wacht men, dat 6000 gezinnen; die op bijna 20.O60 manhen; ..vrouwen en kinderen ge schat worden, onderdak zal worden verschaft. - Opnieuw koersdaling in Wallsfreet Gisteren' heeft opnieuw een scherpe daling der koersen in Wallstreet plaatsgevonden. De groote verkoopen waren oorzaak, dat de ticker 2even minuten, achterbleef bij de beurs transacties. De Goalie weer in de politiek De Gaulle Is in de poiliteke arena, afgdaald .om weer deel te nemen aan den strijd om de nluwe .Fransche grondwet.''Hij heeft de kiezers aan gespoord om bij, het komende refe-" renüum het ontwerp waaraan de Assemblée constituante bezig is de laatste hand te leggen, af te wijzen. Dit alles heeft een groote'schok-ver- oozraakt in Frankrijk Niet alleen., dat De. Gaulie zijn isolement heeft opgegeven, maar wat zijn bovendien zijn bedoelingen? Het eerste gevolg' is, dat er een diepe scheuring is ont staan In de Union GauUiste, De reac tie, op de stap van De Gaulle moet niet worden onderschat. Veel aan hangers uit de dagen van het verzet zullen hem afvallen, velen van .de nieüwe aanhangers zullen misbruik maken van zijn naam en bij tegen standers wordt de vrees levend, dat hijwel eens Bonapartlstlsche bedoe lingen kon hebben.; Eéredoctoraaf SchermerHorn De universiteit van Gent zal 14 October aan prof. Ic.jW Schermec- horn het eeredoctoraat, verleenen. Aangezien pt; SchermerHorn, wegens zijn verblijf, lö Indonesië'als voorzit ter-van "de commissie-generaal, niet In Genfaamyezig kan zijn, zal de bul worden uitgereikt aan den Neder- landschen ambassadeur 'ïn België. Bijde plechtigheid zullen mevrouw Schérmerborn en haar zoon aanwezig zijn; Frof Schermerhom zal, wanneer hll' daartoe gelegenheid heeft, zijn aan gekondigde rede te Gent houden. Met dé Lockheed Constellation boven r Nederland Orof gezegd Is het eigenlijk zooadat je een vacature een gat kunt V*-noemen,, een Sollicitant een bout. Zoo'n bout moet passen, die raag niet rammelen, die moet zitten !'i Een typisch beeld van den presisident van de K.L.M., de heer Ples man,'voor wie het nog niet uit hel dagelijksche motorgeronk boven on ze Roofden mochten hebben opgemerkt, is uit zijn ballingschap terug gekeerd. In ruim een jaar tjjds Iseen luchtvloot herwonnen en de persdienst noodigde chs thans uit. om eens te huoren. hoever de plan nen al-waren uitgevoerd. Geen persconferentie, een perscongres! üe groote can tine van het KX'-M.-huIs in Den Haag werd nagenoeg even druk bezocht als de algemcene vergadering van den Ned. Jon mal Isle n- Kfing. Duur maar nuttig .(Van 'een spec^len verslaggever). De heer Plesir.an sprak kort, maar toch lang voor zün doen. Hi] •vertelde bijzonderheden ovc-r öe nieuwe aanwinsten der KX.M., de r^nsachtige Lockhead Constellations; waarvan er ai vier op Nederland- söhen bodem staan en die samen een;''waarde vertegenwoordigen van acht mlllioen en achthonderddui zend gulden; maar.;die a] regelma tig niet meer op Nederlandschen bodem, staan, -omdat zdj - over ,en weer- wippen naas^. andere wereld- "deelen, zooals ook .de talrijke ande- re 'machines. Hy vertelde, dat Ame rika'al vliegtuigen bouwt, de' Con stellations. die 10 millioen gulden per stuk kosten, doch de heer Ples man-was er ditmaal eieeniljk niet, op uit om een millloenecnota te bespreken. 8000 man personeel Het personeelsprobleem, vandaar het beeld van de bout en het gat, ls er ccn van üe eerste orüe. Becils voor den oorlog werd by de KX.M. bijzondere aandacht besteed aan-de opleiding en nu te voorzien is.'datde KLM. eind volgend jaar ongeveer 8fl00 man personeel in -dienst zal moeten hebben, het zijn er nu al 4500, is een opleiding meer dan ooit noodig. Op Wassenaar, we hebben het la ter kunnen zien, worden thans twee sympathieke villa's. „Rust en Vreug de'' in de „Wildsav-k" ingericht voor de jonselul, di daar in vier maanden tijds opgeleid zullen wor den als employes voor de af 'celin- gen. passado en stations. De vlieg- 't^jebesMJurdcrs worden los hiervan opgeleid op „de Deynselburg" bij YOlize Rijen en de boordwerktuig- ^haffreniöb' ScbihhoW en' op.'T'.Npy;,; bégihnënwe één speciale—opleiding 'de ïsfewardésjés. '„Ik ben niet zoo'' dol op internaten," meende de heex Plesman. .xiaar je moet nu een maal ook jongens uit verre nrovin ei es een kans geven."InSeptem ber van het 'votie jaar zijn die op- Ieidineen al bezonnen en* twee van de drie met veel succes. Onze op leidingen kosten 4 ton per jaar en moeten dus wel resultaat hebben, maar we hebben groote personeeis- afdeelinsen die dat allemaal weten- prhappelijkbehandelen, geslaagd door veel ondervinding. Hoofdpijnpbeders Wat denkt u eigenlek van de psy- chotechnische - keuring?" vraagt demand, „Kijk, we' doen natuurlijk toch wat we zelf willen, maar die psy-, chotechnische lui zijn voor 85 Vo raak, 5 V» slaan ze te hoog aan, 5 te laag en 5 is mis. Maar ais je met een pilletje 85 kans hebt je hoofdpijn kwijt, te raken, dan is dat lane niet gek, zou 'k zoo den ken", aldus het antwoord van den heer Plesman. En hij houdt nog een verderstrekkende theorie uit erva ring, over de juiste verdeeling van de personeelsleden; „Iedere functie is een taak analyse waard, omdat bepaalde menschen die mMukken en on gelukkig zijn op een bepaalde plaats, op een andere zeer goed, zelfs uitmuntend kunnen vol doen, Dit is niet alleen een zaak voor de KX.M., maar voor het hcele land. Gesteld, dat morgen '.-j plotseling alle Nederlanders op de plaatsen zouden zitten waar ze eigenlijk haoreri. Wal zou den we er gauw bovenop zijn!" de lucht in We hebben de internaten op Was senaar gezien en zijn - per K.L.M.-bus naar Schiphol gereden waar wij per Lockhead Constellati on een perstocht maakten. De ciga- De vloot van de K.L.M be staat thans uit zestien viermo torige Skymasters, geschikt voor het vervoer van 28 of 3t passa giers, zes viermotorige Douglas DC4 toestellen voor 44 passa giers, vier viermotorige Lockheed Constellations eveneens vooi 44 passagiers, 24 trveemotorige Douglas Dakota's vier". De Ha- villands 89B en een Auster. Ze zijn op alle lijnen volgeboe— En; men ziet vooruit, volgend jaar wordt er voor 20 millioen bijgekocht. De oude,, jeugdige Plesman, die nog niets van spn doortostencWieid verloren heeft, ret die ons o wonder terstond na de start wordt aangeboden, reikt bilna tot het eind van de reis, die ons over Amsterdam, de "Wleringer- meer, de kop van Noord-Holland, via Umutden weer naar Schiphol terugvoert. Een pracht machine, wier 4 motoren ons, emotieloos als een autobus, in een minimum van tijd wegvoert naar de verste oorden. Dit is de machine die Evert van Dijk in 14 uur van New York naar Amsterdam vloog. Stoelen ais ver stelbare canapê's, een looppad ais thuis, bevrorenmaaltijden die In een oogwenk in smakelijke diners omgetooverd kunnen wordeneen stewardesje als een prinsesje, kort om een vliegmachine waarvan een Maasdijk, een- Olieslager in zijn 'stoutste droómen om hebben ge- roepen.,' V Wat";' datr: jbé-trefkuhnê p-Ywe sta«t op maken, dat de K.L.M., de oudste Europeesehe luchtraartmaat- schappü, bij zal blUven, temeer,, om dat de oude Jeudlge Plesman nog: niets van zijn doortastcndnciL heelt verloren ,en er de regeering- kenne lijk van heeft kunnen overtuigen, _dat een KX,M ^een deviezenver- lies, maar een leviezenwïnst gaat beteekenen. De cijfers wyzei. tot dnsver het tegendeel niet uit. Dc K.L M. me nieuwe machines, kruist dapper 'voort én wij Nederlanders .zien met belangstelling toe. Vrachtenoorlog in de Rijnvaart Verlies van deviezen Het Eerste Kamerlid J. Cramer heeft den minister van Verkéfer vra gen gesteld over het beëindigen van een vrachtenovereenkomst in da Rijnvaart. Deze overeenkomst is niet bestendigd, met het gevolg, dat de belanghebbenden thans een vrije zelfstandige vrachtenpoli tiek: ten aanzien van het vervoer op den Rijn voeren. Deze toestand strekt' tot nadeel van 'de positie van' Ne derland, in de vaart op den Rijn en. heeft een'daling van de vrachtprij zen beneden het economisch verant woorde tengevolge, hetgeen weer leidt tot een ernstig verlies aan de- vfezen, de rentabiliteit der bedrijven ih gevaar brengt en arbeidsconflic ten verwekt. Gevraagd wordt een redelijke vrachtenpolitiek en een billijke verdeeling van de te vervoe ren ladingen, de oprichting van een organisatie van alle groepen, bü de Rijnscheepvaart betrokken, voor zoo ver dj het' vervoer stroomopwaarts behartigen. Van de zijde van de particuliere Rijnvaartcentrale wordt ons mede-... gedeeld, dat de voor de geallieerden- bestemde transporten /allen onder het z.g. „Comrijn"; cam-raot, dat de verdeeling der lading en de hoogte der vrachten regelt. De andere transporten zijn vrij en het groote aanbod van scheepsruimte maa.;t, dat er inderdaad een voor ons land nadeellge concurrentie ontstaat. EénY van de vier nieuwe hockh lldtiona van de K.LJL, De „Oranje" en „Indrapoera" gedebarkeerd Het m.s- Oranje cnet ruim duizend repatrieerenden aan boord is. gister morgen aan de Lloyökade te .Rotter dam gedebarkeerd. De debarkatie, die onder leiding stond vah den ma joor C. van BockeJ, had een zeer vlot verloop OnmiddelLU kdaerna werdbe- gonnen' met 'de. ontscheping van de Indrapoera. die ruim-elfhonderd land- genooten uit Indlë weer behouden In het vaderland terugbracht. Het aantal zieken aan boord viel zeer mee, Aüe evecué's werden per auto of trein nog denzelfden dag naar de plaats van hun. bestemming vervoerd. Doodstraf voor tv/es groep 10-moordenaars Behalve de landsverraderüjke daden., die wij nu wel kennen van de Jedcn van de beruchte Groep 10 der Rotterdamsche politie, was aan twee dezer heeren den 32-jai .^en kleermaker J. G. Pot en den 24-ia- rlge electrotechnicus J. van Kas-, sea ten ias.te g.elegd, da zij op 3 Mei 1945 een arrestant, een zekere Nesselaar, bij zijn poging tot ont vluchting op een afstand van vuur meter, met revolver schoten hadürn gedood. Belde verdachten num- n op de zitting van het Pijzondpre Gerechtshof alhier, waar zij zich gisteren' moesten veraut woorden, een cynische en allesbehalve be rouwvolle houding, aan. Op een vraag van den president, waarom zij maar direct, op Nesse laar ge schoten hadden, toen hi.i een prar passen naar voren liep. antwoord den de verdachten, dat'zij bevre.-.-'d waren dat de arrestant, die er nog al pootig uitzag, zelf van een vuur wapen gebruik zou maken. Mr. Donker: Hadden ji'llie den man dan niet gefouilleerd? Verdachten; Nee, Mr. Donker: Ja, als pol'tie wa ren jullieprullen, alleen maar beulen. Van Kassen was er tevens van beschuldigd den Jood Aron Cijfer, dp vermoeden van belecdiging van Musseri te hebben gearresteerd. De man is later in Dultscbt gevangen schap omgekomen. Tegen beide verdachten eisehte mr. Donker achtereenvolgens de doodstraf. Stakker ontslagen vors rechtsvervolging De 23-Jarige typiste, Jonanna v. d. Wolf, die in Maart '45 een brief aan de S.D. schreef, waarin, zij het adres van haar ex-verloofde ver ried, werd conform den cisch ont slagen van rechtsvervolging en ter beschikking van de regeering ge steld om in een h» ichting voor geesteszieken te worden verpleegd. Tengevolge van de verbroken verloving was het meisje psychisch gestoord geworden. Zij vertoonde symptomen van godsdienstwaan zin. Voor het Bijzonder Gerechts- hof verklaarde zij niet de bedoeling te hebben gehad den man. waar zij zooveel van hield, aan de S.D. over te leveren. Zijwist dat der gelijke brieven meestal door goéde postambtenaren worden onder schept en.;zoo hoopte' tist meisje ^eer, Incpntact--te komen méi - haar. bemmdëY'Toeh 'de prëslÖèht Vroëg waarom-' zü den brief geschreven had, antwoordde het stakkertje: Ik hoopte, dat er een wonder zou gebeuren, ik hield zoovee, van mijn verloofde. De rijkspostspaarbank voor duizenden opgelicht De inleggers van de Rijkspostspaar bank kunnen ongeacht het kantoor van inlegging. op alle postkantoren geld opnemen Van deze omstandig heid heeft een 'zestienjarig meisje, daarin bijgestaan door een vriend gebruik weten te maken om do - Rijkspostspaarbank voor-enkele dui zenden guldens op te lichten. Op-één daarvoor speciaal aangeschaft valsch persoonsbewijs legden zij ergens vijf a zes gulden in. Dan veranderden zij op vrij simpele wijze den datum van Inlegging en zetten achter- het bedrag enkele nullen. Op een ander kantoor werd dan vijf- of zeshonderd gulden opgenomen. In Rotterdam al leen slaagden- zij er in op. een dag i 3000 te ineasseeren. Na o.m ln Leiden en Schiedam te.hebben ge- iOpereerd liep het meisje, een Am- sterdamsche ..van. Kattenburg, ten .slotte met twee andere vrienden de eerste had zich inmiddels terugge trokken tegen de lamp;. Voor welk bedrag zij in totaal de Rijkspostspaar bank heeft opgelicht, kon nog niet worden vastgesteld, medé doordat de administratie van deze Instelling nog. gerulmen tyd achter Is. Voorronde Apollo-beker Op de banen van de Usciub Kra- lingen zal Zondag de voorronae om den ApoUobeker worden gespeeld tusschen de -ploegen der Nederland sche vereeniging van tennlsleeraren Den Haag en .Rotterdam' De win naars komen uit tegen de houders van den beker- de Anisterdamsche tennlsleeraren. Na een voorspoed!■■e reis is het Nederlandsche vlle&tulgmoederschtp Karei Doorman Vrijdag- te Simons- town, een marinebasis nabKaap stad aangekomen. Noord-Engeland ls Vrijdag door. een zwaren storm en hevigen regenval geteisterd. Stéden werden geïfoh-erd, treinen tot stilstand gebracht, fabrie ken en scholen gesloten. Veel families werden door overstroóming in hun huizen opgesloten Warschau heeft een van de hoog ste klndersterfte-cijfërs' van de wereld gemiddeld 78 pCt. Het tweede half jaar van 1945 zijn 60,9 pCt - van alle kinderen tot de leeftijd van_ vijf jaar overleden; IN TE. LEVEREN BONNEN DOJtl DETAILLISTEN VOOR DE WEEK [VAN 22 T.E.M, 28 SEPTEMBER1946 Brood B 18 06 rtsl, 554 t.ni 568. 064, 065,. CIS, D18 (8 rts). 569 (4 ris) Bloem 554, 054 {l rts), E 14 (Z rts). Afl week 18—24 Augustus Eieren Rantsoenbnnnen (1 rts). Melk A 02 ,(2 rts), B 02. C 02 (3''i rts), DO 2,; eo Z '[6 rts) Afl. week 1—7 September. Tabak <Gross) Coupures A 112,- A U3 Afl week 25—31 Augustus Petroleum 45 t'm 52, 72, 73, 128 {2 rts), 127. 474,-974, 553. 053 fl rts). Leder De bekende bonnen: Brandstoffen,. Industriekolen,, Co kes Coupures B-C-D-E Verbruikers. - Brandstoffen; bv 60, 61 (3 rts), BV 62 (I rts); BV 63 (2 rts), WA 605 1-6 per. (1 rts). WB 606 1—6 per (5 rts) Keukengerei Oude en nieuwe pun ten l en 10 en oude- punten 50S 005 2 pnt Textiel. Toew, text, goed Distex MD as punten l en 10 (oud en nieuw) _bm 25 VA 510, 101 t'm 120 VA-VB-VC- VD en VE 605, 101 t-'m' 200 VF 60a Het Inleveren -van bonnen 'door aardappelhandelaren ls metingang van deze week vervallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1